Inrichtingsplan SSC ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inrichtingsplan SSC ICT"

Transcriptie

1 MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Inrichtingsplan SSC ICT onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 15 december 2004 Versie 2.0

2 Inhoudsopgave Documentbeheer 4 1 Managementsamenvatting 6 2 Inleiding Doel van dit document Opzet van dit document Positionering van dit document Over de procedure 10 3 Missie en doelen SSC ICT 11 4 Kaders voor het SSC ICT ontwerp De kaders voor dit plan Uitgangspunten De realisatie van dit inrichtingsplan 15 5 Besturing en management van het SSC Besturingsmodel SSC ICT Bestuurlijke verankering Raad van deelnemers Dagelijks bestuur Managementteam SSC ICT Realisatie van besturing en management 19 6 Profielschets en organisatiebeschrijving Eterne organisatie van het SSC ICT Regie-functies: intern en etern Serviceorganisatie SSC ICT ICT-Organisatie bij de afnemers Organisatie van het SSC ICT Overlegstructuur 28 7 Primaire bedrijfsprocessen ICT-architectuur Service level management Service proces management Realisatie van de primaire bedrijfsprocessen 56 8 Ondersteunende bedrijfsprocessen Personeel 58 Pagina 2 van 66

3 8.2 Huisvesting Eigen systemen, methoden en standaards Realisatie van de ondersteunende bedrijfsprocessen 59 A. Overzicht van functies / rollen 60 B. Inhoudsopgave DAP 65 C. Prioriteitentabel 66 Pagina 3 van 66

4 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging André de Graaf 0.1 Initieel document Herman Gels / André de Graaf Herman Gels / André de Graaf Herman Gels / André de Graaf Herman Gels / André de Graaf 0.2 Revisie 0.4 Aanpassingen 0.7 Toevoeging realisatie van de inrichting 1.0 eerste versie voor review André de Graaf 1.2 Correcties en aanpassingen André de Graaf 2.0 Fieren definitieve versie, kleine aanpassingen Reviewers Naam Functie Herman Gels André van der Valk Reinier van der Wiele Gedelegeerd opdrachtgever Sparringpartner Sparringpartner Bronnen Titel Datum Projectafbakening Project SSC-ICT fase-2 versie september 2004 Plan van Aanpak SSC-ICT fase-2b versie oktober 2004 Ondernemingsplan SSC ICT, versie 1.5, 9 november 2004 ICT-infrastructuur (projectdocument), versie oktober 2004 Tranches (projectdocument), versie september 2004 Serviceportfolio SSC ICT versie oktober 2004 Service Quality Plan SSC ICT, versie november 2004 Service level agreement *format* (standaard SLA), versie oktober 2004 SSC ICT-standaards (in wording) Pagina 4 van 66

5 LEESWIJZER Het (concept) inrichtingsplan beschrijft op hoofdlijnen hoe het toekomstige SSC ICT er uit komt te zien. Het vormt een belangrijk onderliggend document voor de besluitvorming rond de businesscase. Het inrichtingsplan is gebaseerd op alle voorgaande mijlpaaldocumenten uit het project en de reeds genomen besluiten door de stuurgroep-bri. In hoofdstuk 4 staan de vertrekpunten die zijn gebruikt voor het ontwerp van het SSC ICT, terwijl in hoofdstuk 5 staat beschreven hoe de besturing en het management van het SSC zijn gedacht. Hoofdstuk 6 bevat een schets van wat de structuur van de SSC ICT organisatie wordt en hoe deze globaal intern en mij haar omgeving opereert. Hoofdstuk 7 beschrijft met enige mate van detaillering de primaire processen van het SSC ICT (dit zijn de processen die waarde toevoegen). Hoofdstuk 8 tenslotte beschrijft zeer globaal de ondersteunende (PIOFACH) bedrijfsaspecten, die grosso modo ingevuld zullen worden op de manier die bij de gemeente Amsterdam gebruikelijk is. Begrippenlijst Voor een toelichting op sommige in dit document gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het document a. Begrippenlijst, V0.2, 6 december Pagina 5 van 66

6 1 Managementsamenvatting Over het inrichtingsplan Het inrichtingsplan voor het Shared Service Center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) geeft inzicht in de structuur en de opzet van het toekomstige SSC ICT. Daarmee wordt een mijlpaal gerealiseerd op basis waarvan besluitvorming door de stuurgroep-bri kan plaatsvinden. Het inrichtingsplan bevat vooral het ontwerp van de (toekomstige) SSC ICT organisatie. Het implementeren van dit ontwerp (inclusief de realisatie van de noodzakelijke stroomlijning) is aan de orde in het transitie- /transformatieplan. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking tussen het projectteam SSC ICT en de projectgroep SSC ICT. Missie van het SSC ICT De onderstaande missie is ontleend aan het Ondernemingsplan SSC ICT: Ambitie-1: Het SSC ICT wordt/is opgezet om een gemeentebrede ICT-architectuur te realiseren en te voorzien in de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services 1 van de diensten, bedrijven en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Die architectuur is voor de gemeente urgent en noodzakelijk om de ontwikkelingen in de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen (vooral in ketenprocessen) te kunnen volgen! Ambitie-2: Dit tegen uiteindelijk - duidelijk lagere kosten en hogere kwaliteit (afgezet tegen het niveau 2004) en op basis van overeenkomsten (SLA s) en vooraf overeengekomen prijzen. Dit is noodzakelijk om de Ombuigingsdoelstelling te realiseren. Besturing van het SSC ICT Een eerste advies van de afdeling Juridische Zaken wijst in de richting van het vertrouwde model van een zelfstandige gemeentelijke dienst. Dit impliceert een samenstel van een diensttakverordening per SSC én een convenant waarin de samenwerking tussen de deelnemende partijen wordt vorm gegeven. In dat convenant worden afspraken met de deelnemers in het SSC ICT vastgelegd, die betrekking hebben op de invloed van de deelnemers op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Die invloed betreft ondermeer de aangeboden services, de prijs daarvan en de kwaliteit van de aangeboden services. Omdat het model diensttak onvoldoende invulling geeft aan de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente en het grondbeginsel van SSC s, dat de deelnemers als afnemers een sturende invloed hebben op het reilen en zeilen van het SSC ICT, is aan de afdeling Juridische Zaken gevraagd om hiertoe een passend besturingsmodel te ontwikkelen. Raad van deelnemers en dagelijks bestuur De directeuren van de deelnemende diensten (c.q. secretarissen van stadsdelen) vormen de raad van deelnemers van het SSC ICT. In principe komt deze raad één maal per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomst legt de directie verantwoording af voor het gevoerde beleid en ontvangt décharge hiervoor. De leden van de raad kiezen uit hun midden 3 leden voor het dagelijks bestuur. Managementteam SSC ICT Het managementteam van het SSC ICT bestaat uit de directeur van het SSC ICT, de manager van het backoffice, de service delivery manager en de relatiemanager. De directeur van het SSC ICT benoemt één van de overige leden van zijn/haar leden 1 Voor de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services, zie de notitie ICT-infrastructuur; Pagina 6 van 66

7 managementteam als plaatsvervanger c.q. adjunct-directeur. Profiel SSC ICT Het SSC ICT verleent ICT-services aan gemeentelijke afnemers. Bij de werkzaamheden van het SSC ICT voor haar afnemers wordt gebruik gemaakt van standaardwerkwijzen. Die standaards kunnen - indien noodzakelijk en mogelijk - in overleg tussen het SSC ICT en de afnemers, per afnemer (binnen marges) worden aangepast. Hierdoor kan het SSC ICT optimaal gebruik maken van schaalgrootte, zodat de doelstellingen worden waargemaakt. De georganiseerde interactie als geheel tussen de SSC ICT organisatie, haar leveranciers enerzijds en haar afnemers anderzijds wordt in dit plan aangeduid met serviceorganisatie. Het SSC ICT Amsterdam wordt een servicegerichte organisatie, die - bij voorkeur in een regierol zorgdraagt voor ICT-serviceverlening aan de deelnemende diensten resp. stadsdelen. De ICT-serviceverlening aan de afnemers gebeurt op basis van langlopende contracten inclusief SLA s. Daartoe sluit het SSC ICT zelf langlopende contracten af met gemeentelijk eterne ICT-leveranciers. Omdat aan de zijde van de afnemers van het SSC ICT (nog) geen eenduidigheid bestaat qua organisatie van de vraag en qua relatie met het SSC ICT, wordt op dit punt in dit voorstel gewerkt met generiek benoemde rollen (demand manager, regievoerder e.d.). Het organogram van het SSC ICT kent, naast de directie en staven, 3 belangrijke onderdelen: o o o het relatiemanagement: onderhoudt de relaties met afnemers en leveranciers; de delivery: verzorgt de feitelijke verlening van de ICT-services; het backoffice : verzorgt alle ondersteunende processen in het SSC ICT. Primaire bedrijfsprocessen De primaire bedrijfsprocessen die in het SSC ICT worden onderkend zijn: het ontwerpen, (laten) implementeren en in stand houden van de ICT-architectuur; het in stand houden c.q. uitbreiden van de ICT-serviceverlening aan afnemers (service level management); het (laten) voortbrengen van de ICT-services (service proces management). De service level management processen en service proces management processen zijn gebaseerd op ITIL en dienen te worden gezien in samenhang met het service quality plan (SQP) in de servicecatalogus van het SSC ICT. Ondersteunende bedrijfsprocessen Naast de primaire processen zijn er de min of meer bekende ondersteunende processen (PIOFACH) binnen het SSC ICT. Deze worden zoveel mogelijk ingericht conform het gangbare in de gemeente Amsterdam. Realisatie van de inrichting De realisatie van de inrichting wordt onderverdeeld in drie deels overlappende fases. De eerste is de aanloopfase, waarin het SSC ICT gereed wordt gemaakt voor de eerste transitie. In de daarop volgende transitiefase worden mensen en middelen van de (toekomstige) afnemers administratief overgeheveld naar het SSC ICT. In de laatste fase, de transformatiefase, vindt de feitelijke stroomlijning plaats van de SSC ICT-organisatie en van de ICT-services. In die laatste fase wordt ook onderzocht of en zo ja, hoe uitbesteding zinvol kan zijn. Bij enkele hoofdstukken wordt stilgestaan bij de realisatie van dit inrichtingsplan, vooruitlopend op het transitie-/transformatieplan. Pagina 7 van 66

8 Pagina 8 van 66

9 2 Inleiding 2.1 Doel van dit document Het inrichtingsplan voor het Shared Service Center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) heeft tot doel om: 1. inzicht te geven in de structuur van het toekomstige SSC ICT; 2. een overzicht te bieden van de verschillende aspecten die aan de orde moeten komen bij de feitelijk opzet van het SSC ICT. 3. een basis geven voor de besluitvorming door de stuurgroep-bri; 4. een beeld te geven voor zowel de (toekomstige) medewerkers van het SSC ICT als voor de bij het SSC ICT betrokken diensten en stadsdelen in hun rol als (potentiële) deelnemer in het SSC ICT. Het begrip inrichten of inrichting heeft meerdere betekenissen, hetgeen tot verwarring kan leiden. Daarom wordt in dit inrichtingsplan bij voorkeur met de volgende begrippen gewerkt: Procesmatige betekenissen ( inrichten ): 1a) Ontwerpen (construeren); 2a) Implementeren (initieel effectueren, neerzetten) 3a) Organiseren (in de operationele fase) Vorm-betekenis ( inrichting ): 1b) Ontwerp (model, structuur); 2b) Implementatie (Set-up, initiële vormgeving); 3b) Organisatie (in de operationele fase). In dit inrichtingsplan is met name het ontwerp van de structuur van de (toekomstige) SSC ICT organisatie aan de orde. De implementatie vindt plaats in de aanloopfase. 2.2 Opzet van dit document Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de missie en de doelen voor het SSC ICT zoals deze werden geformuleerd in het Ondernemingsplan, waarna in hoofdstuk 4 de kaders en uitgangspunten die bij het ontwerp van het SSC ICT in dit document zijn gebruikt. Hoofdstuk 5 gaat in op de wijze waarop het SSC ICT wordt geleid, zowel in bestuurlijke als inhoudelijke zin. In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop het SSC ICT zich manifesteert, waarna vervolgens in de hoofdstukken 7 en 8 respectievelijk de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen zijn beschreven. 2.3 Positionering van dit document Dit inrichtingsplan beschrijft de initiële structuur van het SSC ICT. De ICT-activiteiten van de deelnemende diensten verhuizen tijdens de transitie naar het SSC ICT. De Pagina 9 van 66

10 . implementatie en de transitie liggen uiteraard in het verlengde van elkaar en moeten daarom qua werkwijze en tempo in samenhang worden gezien. De overgang van ICTactiviteiten van de deelnemende diensten naar het SSC ICT wordt beschreven in het transitieplan. De stroomlijning van de ICT-services (organisatorisch en technisch) in het SSC ICT wordt apart beschreven in het Transformatieplan. Dit document inrichtingsplan staat dus niet op zichzelf, maar is een mijlpaaldocument in een reeks van mijlpaaldocumenten die tijdens het project SSC ICT worden samengesteld, zie het volgende plaatje: Fase-1 Initiatief / Start Fase-2a Voorbereiding Fase-2b Uitwerking Fase-3 Realisatie Fase-4 Implementatie Fase-5 Afbouw Initiatief Voorstel Nulmeting: Ist-situatie Servicescatalogus Businesscase Projectplan-1 Projectplannen Afbouwplan (i.v.t) Projectafbakening Ondernemings-/ bedrijfsplan Inrichtingsvoorstel Testplan Evaluatie plan Plan van Aanpak (SSC-project) Transitieplan Conversieplan Acceptatieplan Samenhangende set Figuur 1 Overzicht Mijpaaldocumenten project SSC ICT De volgende documenten geven de kaders aan voor dit Inrichtingsplan SSC ICT: het mijlpaaldocument ondernemingsplan SSC ICT, versie 1.3, 9 november 2004); ICT-infrastructuur (projectdocument), versie 1.0, 15 oktober 2004; Tranches (projectdocument), versie 1.2, 29 september 2004; het mijlpaaldocument servicecatalogus serviceportfolio SSC ICT versie 0.2, 25 oktober 2004; service quality plan SSC ICT, versie 0.5, 5 november 2004; service level agreement *format* (standaard SLA), versie 0.3, 25 oktober 2004 Het inrichtingsplan beperkt zich tot datgene dat noodzakelijk is om het SSC ICT initieel op te zetten. 2.4 Over de procedure Dit document is tot stand gekomen in samenwerking tussen het projectteam SSC ICT en de projectgroep SSC ICT. Zo ook het verdere inhoudelijke beheer. Dit plan wordt ter fiattering voorgelegd aan de stuurgroep-bri. Bij het van start gaan van het SSC ICT wordt dit plan in beheer geven aan het management van het SSC ICT. Pagina 10 van 66

11 3 Missie en doelen SSC ICT In het ondernemingsplan zijn de missie en doelen van het SSC ICT als volgt omschreven: Missie Ambitie-1: Het SSC ICT wordt/is opgezet om een gemeentebrede ICT-architectuur te realiseren en te voorzien in de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services 2 van de diensten, bedrijven en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Die architectuur is voor de gemeente urgent en noodzakelijk om de ontwikkelingen in de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen (vooral in ketenprocessen) te kunnen volgen! Ambitie-2: Dit tegen uiteindelijk - duidelijk lagere kosten en hogere kwaliteit (afgezet tegen het niveau 2004) en op basis van overeenkomsten (SLA s) en vooraf overeengekomen prijzen. Dit is noodzakelijk om de Ombuigingsdoelstelling te realiseren. Mission statement Uit bovenstaande missie is het volgende mission statement afgeleid: Wij zijn voor deelnemende 3 diensten en stadsdelen een professionele verlener 4 van ICTservices die zich qua prijs/kwaliteit kan meten met de eterne markt. Wij bieden gemotiveerde ICT-collega s een uitdagende werkomgeving en uitstekende groeimogelijkheden. Doelen Het SSC ICT stelt zich ten doel: duidelijk bij te dragen aan de ombuigingsdoelstellingen van de gemeente. Dit betekent: op een aantoonbare wijze substantieel lagere kosten en hogere opbrengsten te realiseren (t.o.v. het niveau 2004); het realiseren van een gemeentebrede ICT-architectuur; het ontwikkelen en beheren van een servicecatalogus die voorziet in de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services van de diensten, bedrijven en stadsdelen; het aanbieden van haar ICT-services aan haar afnemers tegen een vooraf overeengekomen prijs/kwaliteitsverhouding; de eigen uitvoering van ICT-services tot het minimum terug te brengen resp. te beperken door uitbesteding; haar medewerkers professionele groeikansen te bieden; een betrouwbare en gewilde leverancier te zijn voor ICT ondersteuning voor alle diensten, bedrijven en stadsdelen die behoren tot de gemeente Amsterdam; een kwaliteitsverbeteringsprogramma overeenkomstig het CCM ICT Services te voeren. 2 Voor de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services, zie de notitie ICT-infrastructuur; 3 Vooral voor de gemeentelijke organisaties die elkaars informatie nodig hebben bij de uitvoering van hun processen; 4 die een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur aanlegt en beheert die goed beveiligd is en die tegelijkertijd makkelijker samenwerking tussen deelnemers mogelijk maakt. Pagina 11 van 66

12 4 Kaders voor het SSC ICT ontwerp 4.1 De kaders voor dit plan De kaders voor dit inrichtingsplan SSC ICT zijn ontleend aan de randvoorwaarden en uitgangspunten in het ondernemingsplan SSC ICT. Deze zijn hieronder, voorzover relevant voor dit inrichtingsplan, samengebracht Algemeen Het Bestuurlijk Team wil uiterlijk eind 2007 een SSC ICT met een compleet servicepakket operationeel hebben; Het SSC ICT biedt (aantoonbaar uitzicht op) een substantiële bijdrage aan de ombuigingsoperatie: grote besparingen én (tegelijk) kwaliteitsverbetering. 1. Efficiency: ICT-services van het toekomstige SSC ICT moeten op termijn sneller, beter én goedkoper zijn dan in de bestaande situatie. Het SSC ICT mag niet trager, logger en/of duurder zijn/worden; 2. Besparingen: tenminste 0,5 mln in 2006; 3. Kwaliteitsverbetering: meer én vooral merkbaar voor burgers - beter doen voor minder geld. Daarbij maimaal gebruik makend van moderne ICT en zonder zich te laten beperken door organisatiegrenzen (faciliteert ketenprocessen 5 ); Deelnemers in het operationele SSC ICT kunnen de samenwerking in het SSC ICT uitsluitend beëindigen na goedkeuring door B&W (opting-out scenario). In de transitie worden bij de overdracht van mensen en middelen ook de bijbehorende lopende budgetten overgedragen aan het SSC ICT Besturing en management Tijdens het invoeren van het shared service concept ICT blijven de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Amsterdam ongewijzigd; De gemeentelijke besturingsprincipes voor SSC s zijn van toepassing op het SSC ICT (vervat in een separate notitie). Het SSC ICT wordt, in afwachting van nadere advisering door de afdeling Juridische Zaken aan de stuurgroep SSC ondergebracht in een aparte diensttak in samenhang met een convenant; De georganiseerde invloed van afnemers staat bij het SSC ICT voorop; Primaire processen De continuïteit van de ICT-ondersteuning bedrijfsvoering van deelnemende diensten mag op geen enkele wijze nadelig worden beïnvloed; De implementatie van gemeentebreed informatiebeleid inclusief ICT-architectuur. 5 Een ketenproces is: een reeks van volgtijdelijke handelingen gericht op een gemeenschappelijk doel, dat wordt uitgevoerd door partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren. Pagina 12 van 66

13 . De kernservices en basisservices van het SSC ICT worden door alle deelnemers afgenomen (zie voor kernservices en basisservices het mijlpaaldocument Serviceportfolio), tenzij dit strijdig is met het belang van de individuele deelnemers; Aanvullend kunnen optionele services worden afgenomen, indien die door twee of meer deelnemers worden afgenomen en de andere deelnemers daarmee akkoord gaan; FBA biedt binnen de gemeente eclusief services voor Wide Area Network (WAN = E- net) en telefonie. De serviceverlening van het SSC ICT zal worden gebaseerd op ITILstandaards 6 ; Het SSC ICT stroomlijnt (technisch) de door de deelnemers ingebrachte ICTinfrastructuur ( legacy ) op basis van de nog te ontwerpen gemeentebrede ICTarchitectuur; Het SSC ICT sluit zoveel mogelijk aan bij de relevante internationale en landelijke (Rijks-) ontwikkelingen op het gebied van de ICT-standaards; De door B&W vastgestelde standaards voor ICT en ICT-projecten gelden onverkort voor het SSC ICT. Het toekomstige SSC ICT wordt periodiek onafhankelijk etern gebenchmarkt om de afnemers inzicht te bieden in de prijs/prestatieverhouding; Ondersteunende processen Personeel De gevolgen voor de formatie worden vóór definitieve besluitvorming over de businesscase inzichtelijk gemaakt; De medewerkers, die thans in de deelnemende diensten werkzaamheden verrichten die direct samenhangen met ICT-services van tranche-1, gaan op voortvarende wijze over naar het SSC ICT; Betreffende medewerkers van de deelnemende diensten gaan bij de transitie administratief en qua aansturing over naar het SSC ICT; Voor medewerkers, die ICT-werkzaamheden verrichten die passen binnen meerdere tranches, worden voorafgaand aan de transitie apart afspraken gemaakt. In principe gaan ook zij administratief - naar rato parttime - over naar het SSC ICT; Vooraf wordt door CP&O in overleg met de bonden een sociaal plan opgesteld. Organisatie SSC ICT maakt optimaal gebruik van best practices. Bij de transformatie worden zo veel mogelijk de huidige interne best practices in het SSC ICT geïmplementeerd.; Het 9-vakken-model van UvA fungeert als referentiekader: Het management van lopende uitbestedingscontracten, voor ICT-services vallend binnen tranche-1, worden in de transitie overgedragen aan het SSC ICT; Reeds beschikbare middelen gaan bij de transitie zonder nadere condities over van de deelnemende dienst naar het SSC ICT. Eventuele problemen worden binnen het SSC ICT opgelost. Dit geldt ook voor lopende verplichtingen zoals nog niet geleverde bestellingen; 6 ITIL = Information Technology Infrastructure Library (een raamwerk voor ICT-servicemanagement). Pagina 13 van 66

14 . De verantwoordelijkheid van de regiefunctie aan de vraagzijde (demand management) wordt per deelnemer bij één persoon belegd; Financiën Bij de verrekening van kosten voor verleende ICT-services wordt de administratieve rompslomp tot het minimum beperkt; In de totale ICT-kosten wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele (vraagafhankelijke) eploitatiekosten; In de planning en controlcyclus van het SSC ICT wordt een meerjarige gemeentebreed ICT-investeringsprogramma opgenomen, gebaseerd op een gemeentelijke ICTarchitectuur; Het opzetten van shared services vraagt investeringen, die zich veelal verspreid bij de SSC-afnemers terugverdienen. De constructie van de voorfinanciering voor deze investeringen en van de begrotingstechnische verrekening moet hiermee rekening houden; Het SSC ICT wordt een dienst met budgetfinanciering, waarbij de budgetten aan het begin van het jaar beschikbaar worden gesteld door de deelnemers. Aan het eind van het jaar worden de afgenomen ICT-services op basis van werkelijke kosten met de afnemers verrekend (nacalculatie); Activa hardware, systeemsoftware e.d. - worden door de deelnemers bij de transitie administratief tegen boekwaarde aan het SSC ICT overgedragen; Het SSC ICT moet in financieel opzicht herkenbaar zijn en blijven: in de planning en controlcyclus wordt een jaarlijkse eploitatiebegroting (vaste kosten) opgenomen inclusief de bijbehorende wijze van financiering en een prijslijst van variabele (op vraagbasis te leveren) ICT-services. Dit loopt zoals gebruikelijk mee in de huidige procedures: jaarplan, realisatie, tussentijdse cijfers, jaarrekening/jaarverslag etc.; Over de transitieperiode worden door de betreffende nieuw-deelnemende dienst geen kosten voor overhead (huisvesting, energie, kantoormiddelen, papier,etc.) voor ICTmedewerkers en ICT-voorzieningen aan het SSC ICT in rekening gebracht; De kosten van het sociaal plan resp. (deel)plannen worden wel becijferd, maar niet opgenomen in de aanloopkosten in de business case; 4.2 Uitgangspunten Onderstaande uitgangspunten voor dit inrichtingsplan zijn aanvullend op de vorige paragraaf geformuleerd Algemene uitgangspunten Het SSC ICT heeft de regie over de ICT-infrastructuur van de deelnemende diensten/stadsdelen; Uitgangspunten voor primaire processen Uitwijk is géén standaardvoorziening van het SSC ICT; Pagina 14 van 66

15 . Vóór de ingebruikname beschikt het SSC ICT over een volledig dossier afspraken en procedures (DAP, zie ook bijlage B) ten behoeve van de aansturing (regie) van de eterne leveranciers; Uitgangspunten voor ondersteunende processen Personeel Alle SSC ICT medewerkers, die werkzaam zijn in de uitvoering van de primaire processen, zijn ITIL-gecertificeerd of worden daar voor opgeleid. Organisatie Het SSC ICT heeft de beschikking over - al dan niet eigen - fysiek datacenters; De raamovereenkomsten, die per deelnemende dienst/stadsdeel worden opgesteld, zijn op te vatten als integraal onderdeel van de verordening resp. het convenant van het SSC ICT; Communicatie De uitingen (publicaties, notities, circulaires e.d.) van het SSC ICT geschieden zoveel als mogelijk in elektronische vorm ( en Intranet); Uitgangspunten voor systemen Het SSC ICT kiest tijdens de inrichting een samenhangende methode voor het meten en bewaken van de kwaliteit van de serviceverlening. Zij zet deze op tijdens de implementatie (aanloopfase) van het SSC ICT en zorgt er voor dat deze bij de ingebruikname van het SSC ICT operationeel is; Het SSC ICT maakt tijdens de implementatiefase een keuze voor de benodigde eigen methoden, hulpmiddelen, standaards en systemen, zie paragraaf De realisatie van dit inrichtingsplan De realisatie van de inrichting kent een aantal opeenvolgende elkaar deels overlappende fases: de eerste fase is de zgn. aanloopfase, daarna volgt de transitie, gevolgd door de transformatie De realisatie kent organisatorische en ICT-technische aspecten. Aan het eind van de hoofdstukken 5, 7 en 8 is een paragraaf opgenomen waarin beknopt de relatie wordt gelegd tussen de inhoud van het hoofdstuk en de realisatie daarvan. De navolgende figuur, toont het verband tussen de realisatie en de onderdelen (paragrafen) van dit inrichtingsplan. Ook wordt de relatie gelegd met de Servicecatalogus, een mijlpaaldocument van het project SSC ICT (dit document bestaat uit: Serviceportfolio, Service Quality Plan, SLA-format, ICT-standaards). Pagina 15 van 66

16 Realisatie Aanloopfase (=implementatie) Transitie Transformatie Besturing Organisatorisch primair ICT Architectuur service level management service proces management ondersteunende processen service portfolio ICT-technisch SQP SLA s ICT-standaards Service Catalogus SSC ICT Figuur 2 Samenhang realisatie van de inrichting met inrichtingsplan en service catalogus Aanloopfase In deze fase van de realisatie worden noodzakelijke voorbereidingen getroffen, alvorens met de transitie kan worden begonnen Transitiefase De transitie-fase betreft de administratieve verhuizing van mensen en middelen van de deelnemende diensten naar het SSC-ICT, voor zover behorend tot tranche-1 (zie de notitie ICT-infrastructuur) Transformatiefase De transformatie richt zich op de organisatorische en de ICT-technische stroomlijning. De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire processen. Die stroomlijning zal zijn gebaseerd op de organisatorische opzet zoals beschreven in de hoofdstukken 7 t/m 8. De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie. Die stroomlijning zal worden gebaseerd op een te ontwerpen gemeentebrede ICT-architectuur, zie ook paragraaf 7.1. De ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed. Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover moeten worden besloten. Pagina 16 van 66

17 5 Besturing en management van het SSC 5.1 Besturingsmodel SSC ICT De beleidsgroep SSC heeft in opdracht van de stuurgroep-ssc een verkenning uitgevoerd naar besturingsmodellen voor de gemeentelijke SSC s. Het definitieve model is nog niet bepaald. Een eerste advies van de Juridische Afdeling wijst vooralsnog in de richting van het vertrouwde model van een zelfstandige gemeentelijke dienst. Dit impliceert een samenstel van een diensttakverordening per SSC én een convenant waarin de samenwerking tussen de deelnemende partijen (de startgroep ) wordt vorm gegeven. In dat convenant worden afspraken met de deelnemers in het SSC ICT vastgelegd, die betrekking hebben op de invloed van de deelnemers op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Die invloed betreft ondermeer de aangeboden services, de prijs daarvan en de kwaliteit van de aangeboden services.. Het model diensttak geeft echter onvoldoende invulling aan: De bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente (14 stadsdelen + centrale stad); Het grondbeginsel van SSC s, dat de deelnemers als afnemers epliciet en georganiseerd sturende invloed hebben op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Daarom is de afdeling Juridische Zaken gevraagd om hiertoe een passend besturingsmodel te ontwikkelen. Indien de bestuurlijke verantwoordelijkheid gelijkelijk ligt bij B&W en de Stadsdeelbesturen, dan is het model passend voor gelijkwaardige deelname van de stadsdelen in het SSC ICT. (Bijvoorbeeld een naar de gemeentelijkinterne verhoudingen vertaalde vorm van een agentschap of WGR ). 5.2 Bestuurlijke verankering In dit inrichtingsplan wordt er derhalve voor alsnog vanuit gegaan, dat het SSC ICT een diensttak wordt. Dit besturingsmodel impliceert dat het SSC ICT onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van B&W. 5.3 Raad van deelnemers De directeuren van de diensten (c.q. secretarissen van stadsdelen) die deelnemen in het SSC vormen de raad van deelnemers. Deze raad is te vergelijken met de aandeelhouders van een vennootschap. De RvD zal zich in de eerste bijeenkomst uitspreken over reglementering en de gang van zaken binnen de RvD zelf. Bij uitbreiding van het aantal deelnemers in het SSC ICT wordt de RvD overeenkomstig uitgebreid met de resp. directeuren van de diensten c.q. secretarissen van stadsdelen die alsdan instappen in het SSC ICT. In principe komt deze raad twee maal per jaar bijeen. Tijdens de ene bijeenkomst, die ten spoedigste na afsluiting van de jaarrekening van het SSC ICT wordt gehouden, legt de directie verantwoording af voor het gevoerde beleid en vraagt goedkeuring hiervoor. In de volgende bijeenkomst wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd en ontvouwt de directie haar plannen voor het nieuwe jaar. Pagina 17 van 66

18 5.4 Dagelijks bestuur De leden van de raad van deelnemers kiezen uit hun midden 3 leden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is vergelijkbaar met de raad van commissarissen van een vennootschap. De leden worden voor een periode van maimaal 4 jaar benoemd. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de gang van zaken van het SSC ICT en vormt de selectie- en adviescommissie voor het benoemen van de directie van het SSC ICT. De benoeming zelf wordt in de verordening resp. convenant geregeld. 5.5 Managementteam SSC ICT Het managementteam van het SSC ICT bestaat uit de directeur van het SSC ICT, de manager van het backoffice, de service delivery manager en de relatiemanager. De directeur van het SSC ICT benoemt één van de overige leden van zijn/haar leden managementteam als plaatsvervanger c.q. adjunct-directeur. Hieronder staan deze verantwoordelijkheden beschreven: Directeur SSC ICT Verantwoordelijk voor: de dagelijkse gang van zaken in het SSC ICT en alle daarmee samenhangende ICTserviceverlening aan de afnemers; het onderhouden van de contacten met de bestuurders en het onderhouden van de relatie met de afnemers op topniveau; het aansturen van de ICT-architectuur en innovatie van het SSC ICT. Manager backoffice SSC ICT Verantwoordelijk voor: alle ondersteunende (ondersteunende) processen in het SSC ICT... de dagelijkse aansturing van het backoffice Service delivery manager SSC ICT Verantwoordelijk voor: alle ICT-serviceverlening door of namens het SSC ICT, ongeacht of het SSC ICT deze ICT-services zelf voortbrengt en of door derden laat voortbrengen; de dagelijkse aansturing van de service delivery organisatie. Relatiemanager SSC ICT Verantwoordelijk voor: alle relaties die het SSC ICT heeft met partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Dit zijn enerzijds de afnemers ( klanten ) van het SSC ICT en anderzijds de toeleveranciers; de dagelijkse aansturen serviceorganisatie. Pagina 18 van 66

19 5.6 Realisatie van besturing en management Direct na positieve besluitvorming om een SSC ICT in te richten moet de besturing worden ingericht. Dit heeft de hoogste prioriteit, omdat in zo een vroeg mogelijk stadium de toekomstige verantwoordelijken voor het SSC ICT bij de realisatie kunnen worden betrokken Aanloopfase Activiteiten die in de aanloopfase ondermeer moeten worden uitgevoerd zijn: Oprichten van de diensttak SSC ICT (verordening en convenant); Oprichtingsvergadering Raad van Deelnemers; Kiezen Dagelijks Bestuur; Werving en selectie topmanagement SSC ICT (directie en MT); Idem secretariaat SSC ICT; Idem ICT-architect Transitiefase In de transitiefase moet veel aanacht worden besteed aan het implementeren van de interne regie-functies bij de afnemers (demand management) en van de eterne regiefunctie van het SSC ICT (contractmanagement). In de transitiefase zorgt het management van het SSC ICT voor de verdere personele invulling van het SSC ICT. Vanzelfsprekend geschiedt deze invulling zoveel als mogelijk met de medewerkers die gedurende de transitie administratief verhuizen van de deelnemende diensten. Slechts bij uitzondering zal elders binnen de gemeente of daarbuiten worden geworven Transformatiefase De Transformatie zal qua proces, vorm en inhoud weinig invloed hebben op de besturing en het management van het SSC ICT. Pagina 19 van 66

20 6 Profielschets en organisatiebeschrijving Het SSC ICT Amsterdam wordt een servicegerichte organisatie, die bij voorkeur in een regierol zorg draagt voor ICT-serviceverlening aan de deelnemende diensten resp. stadsdelen. In dit hoofdstuk wordt de ICT-serviceorganisatie, die voor deze serviceverlening nodig is, beschreven. 6.1 Eterne organisatie van het SSC ICT In deze paragraaf wordt de eterne organisatie van het SSC ICT beschreven. Dit betreft de plaats van het SSC ICT tussen de ICT-leveranciers enerzijds en de afnemers van ICTservices anderzijds, zie het volgende plaatje: SSC ICT leveranciers diensten & stadsdelen Figuur 3 Positie SSC ICT ten opzichte van leveranciers en afnemers. De ICT-serviceverlening van het SSC ICT aan de afnemers gebeurt op basis van langlopende contracten inclusief SLA s. Daartoe sluit het SSC ICT langlopende contracten af met gemeentelijk eterne ICT-leveranciers (dit zijn underpinning contract s (UPC s)). Zo komt de regiefunctie van het SSC ICT tot stand. 6.2 Regie-functies: intern en etern De term regiefunctie wordt gebruikt voor het organiseren van aanbestedingen, het inrichten van de governance (beheersing) van het geregisseerde en het managen van contracten met eterne ICT-leveranciers. Onderscheid moet worden gemaakt tussen gemeentelijk-interne leveranties (het SSC ICT als leverancier) en de gemeentelijk-eterne leveranties (het SSC ICT als afnemer/regisseur). In beide gevallen is sprake van een regiefunctie, die hierna gemakshalve als volgt worden aangeduid: interne regie en eterne regie. Zie onderstaand plaatje: Pagina 20 van 66

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Welkom René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Wie zijn wij? 11 scholen Lentiz onderwijsgroep 7021 leerlingen 841 medewerkers Welk onderwijs verzorgen wij? MAVO HAVO VMBO

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 20028 Onderwerp Stand van zaken outsourcing Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland d.t.v. de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Haarlem

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid SBG

Informatiebeveiligingsbeleid SBG Informatiebeveiligingsbeleid SBG Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T: 030-229 90 90 E: info@sbggz.nl W: www.sbggz.nl Informatiebeveiligingsbeleid SBG 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten. Kavel A: Housing en WAN-Netwerk

Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten. Kavel A: Housing en WAN-Netwerk Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten Kavel A: Housing en WAN-Netwerk Bijlage 2 Service Level Agreement Datum: 12 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN... 3 1.2 DOEL VAN

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie