Inrichtingsplan SSC ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inrichtingsplan SSC ICT"

Transcriptie

1 MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Inrichtingsplan SSC ICT onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 15 december 2004 Versie 2.0

2 Inhoudsopgave Documentbeheer 4 1 Managementsamenvatting 6 2 Inleiding Doel van dit document Opzet van dit document Positionering van dit document Over de procedure 10 3 Missie en doelen SSC ICT 11 4 Kaders voor het SSC ICT ontwerp De kaders voor dit plan Uitgangspunten De realisatie van dit inrichtingsplan 15 5 Besturing en management van het SSC Besturingsmodel SSC ICT Bestuurlijke verankering Raad van deelnemers Dagelijks bestuur Managementteam SSC ICT Realisatie van besturing en management 19 6 Profielschets en organisatiebeschrijving Eterne organisatie van het SSC ICT Regie-functies: intern en etern Serviceorganisatie SSC ICT ICT-Organisatie bij de afnemers Organisatie van het SSC ICT Overlegstructuur 28 7 Primaire bedrijfsprocessen ICT-architectuur Service level management Service proces management Realisatie van de primaire bedrijfsprocessen 56 8 Ondersteunende bedrijfsprocessen Personeel 58 Pagina 2 van 66

3 8.2 Huisvesting Eigen systemen, methoden en standaards Realisatie van de ondersteunende bedrijfsprocessen 59 A. Overzicht van functies / rollen 60 B. Inhoudsopgave DAP 65 C. Prioriteitentabel 66 Pagina 3 van 66

4 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging André de Graaf 0.1 Initieel document Herman Gels / André de Graaf Herman Gels / André de Graaf Herman Gels / André de Graaf Herman Gels / André de Graaf 0.2 Revisie 0.4 Aanpassingen 0.7 Toevoeging realisatie van de inrichting 1.0 eerste versie voor review André de Graaf 1.2 Correcties en aanpassingen André de Graaf 2.0 Fieren definitieve versie, kleine aanpassingen Reviewers Naam Functie Herman Gels André van der Valk Reinier van der Wiele Gedelegeerd opdrachtgever Sparringpartner Sparringpartner Bronnen Titel Datum Projectafbakening Project SSC-ICT fase-2 versie september 2004 Plan van Aanpak SSC-ICT fase-2b versie oktober 2004 Ondernemingsplan SSC ICT, versie 1.5, 9 november 2004 ICT-infrastructuur (projectdocument), versie oktober 2004 Tranches (projectdocument), versie september 2004 Serviceportfolio SSC ICT versie oktober 2004 Service Quality Plan SSC ICT, versie november 2004 Service level agreement *format* (standaard SLA), versie oktober 2004 SSC ICT-standaards (in wording) Pagina 4 van 66

5 LEESWIJZER Het (concept) inrichtingsplan beschrijft op hoofdlijnen hoe het toekomstige SSC ICT er uit komt te zien. Het vormt een belangrijk onderliggend document voor de besluitvorming rond de businesscase. Het inrichtingsplan is gebaseerd op alle voorgaande mijlpaaldocumenten uit het project en de reeds genomen besluiten door de stuurgroep-bri. In hoofdstuk 4 staan de vertrekpunten die zijn gebruikt voor het ontwerp van het SSC ICT, terwijl in hoofdstuk 5 staat beschreven hoe de besturing en het management van het SSC zijn gedacht. Hoofdstuk 6 bevat een schets van wat de structuur van de SSC ICT organisatie wordt en hoe deze globaal intern en mij haar omgeving opereert. Hoofdstuk 7 beschrijft met enige mate van detaillering de primaire processen van het SSC ICT (dit zijn de processen die waarde toevoegen). Hoofdstuk 8 tenslotte beschrijft zeer globaal de ondersteunende (PIOFACH) bedrijfsaspecten, die grosso modo ingevuld zullen worden op de manier die bij de gemeente Amsterdam gebruikelijk is. Begrippenlijst Voor een toelichting op sommige in dit document gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het document a. Begrippenlijst, V0.2, 6 december Pagina 5 van 66

6 1 Managementsamenvatting Over het inrichtingsplan Het inrichtingsplan voor het Shared Service Center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) geeft inzicht in de structuur en de opzet van het toekomstige SSC ICT. Daarmee wordt een mijlpaal gerealiseerd op basis waarvan besluitvorming door de stuurgroep-bri kan plaatsvinden. Het inrichtingsplan bevat vooral het ontwerp van de (toekomstige) SSC ICT organisatie. Het implementeren van dit ontwerp (inclusief de realisatie van de noodzakelijke stroomlijning) is aan de orde in het transitie- /transformatieplan. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking tussen het projectteam SSC ICT en de projectgroep SSC ICT. Missie van het SSC ICT De onderstaande missie is ontleend aan het Ondernemingsplan SSC ICT: Ambitie-1: Het SSC ICT wordt/is opgezet om een gemeentebrede ICT-architectuur te realiseren en te voorzien in de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services 1 van de diensten, bedrijven en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Die architectuur is voor de gemeente urgent en noodzakelijk om de ontwikkelingen in de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen (vooral in ketenprocessen) te kunnen volgen! Ambitie-2: Dit tegen uiteindelijk - duidelijk lagere kosten en hogere kwaliteit (afgezet tegen het niveau 2004) en op basis van overeenkomsten (SLA s) en vooraf overeengekomen prijzen. Dit is noodzakelijk om de Ombuigingsdoelstelling te realiseren. Besturing van het SSC ICT Een eerste advies van de afdeling Juridische Zaken wijst in de richting van het vertrouwde model van een zelfstandige gemeentelijke dienst. Dit impliceert een samenstel van een diensttakverordening per SSC én een convenant waarin de samenwerking tussen de deelnemende partijen wordt vorm gegeven. In dat convenant worden afspraken met de deelnemers in het SSC ICT vastgelegd, die betrekking hebben op de invloed van de deelnemers op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Die invloed betreft ondermeer de aangeboden services, de prijs daarvan en de kwaliteit van de aangeboden services. Omdat het model diensttak onvoldoende invulling geeft aan de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente en het grondbeginsel van SSC s, dat de deelnemers als afnemers een sturende invloed hebben op het reilen en zeilen van het SSC ICT, is aan de afdeling Juridische Zaken gevraagd om hiertoe een passend besturingsmodel te ontwikkelen. Raad van deelnemers en dagelijks bestuur De directeuren van de deelnemende diensten (c.q. secretarissen van stadsdelen) vormen de raad van deelnemers van het SSC ICT. In principe komt deze raad één maal per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomst legt de directie verantwoording af voor het gevoerde beleid en ontvangt décharge hiervoor. De leden van de raad kiezen uit hun midden 3 leden voor het dagelijks bestuur. Managementteam SSC ICT Het managementteam van het SSC ICT bestaat uit de directeur van het SSC ICT, de manager van het backoffice, de service delivery manager en de relatiemanager. De directeur van het SSC ICT benoemt één van de overige leden van zijn/haar leden 1 Voor de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services, zie de notitie ICT-infrastructuur; Pagina 6 van 66

7 managementteam als plaatsvervanger c.q. adjunct-directeur. Profiel SSC ICT Het SSC ICT verleent ICT-services aan gemeentelijke afnemers. Bij de werkzaamheden van het SSC ICT voor haar afnemers wordt gebruik gemaakt van standaardwerkwijzen. Die standaards kunnen - indien noodzakelijk en mogelijk - in overleg tussen het SSC ICT en de afnemers, per afnemer (binnen marges) worden aangepast. Hierdoor kan het SSC ICT optimaal gebruik maken van schaalgrootte, zodat de doelstellingen worden waargemaakt. De georganiseerde interactie als geheel tussen de SSC ICT organisatie, haar leveranciers enerzijds en haar afnemers anderzijds wordt in dit plan aangeduid met serviceorganisatie. Het SSC ICT Amsterdam wordt een servicegerichte organisatie, die - bij voorkeur in een regierol zorgdraagt voor ICT-serviceverlening aan de deelnemende diensten resp. stadsdelen. De ICT-serviceverlening aan de afnemers gebeurt op basis van langlopende contracten inclusief SLA s. Daartoe sluit het SSC ICT zelf langlopende contracten af met gemeentelijk eterne ICT-leveranciers. Omdat aan de zijde van de afnemers van het SSC ICT (nog) geen eenduidigheid bestaat qua organisatie van de vraag en qua relatie met het SSC ICT, wordt op dit punt in dit voorstel gewerkt met generiek benoemde rollen (demand manager, regievoerder e.d.). Het organogram van het SSC ICT kent, naast de directie en staven, 3 belangrijke onderdelen: o o o het relatiemanagement: onderhoudt de relaties met afnemers en leveranciers; de delivery: verzorgt de feitelijke verlening van de ICT-services; het backoffice : verzorgt alle ondersteunende processen in het SSC ICT. Primaire bedrijfsprocessen De primaire bedrijfsprocessen die in het SSC ICT worden onderkend zijn: het ontwerpen, (laten) implementeren en in stand houden van de ICT-architectuur; het in stand houden c.q. uitbreiden van de ICT-serviceverlening aan afnemers (service level management); het (laten) voortbrengen van de ICT-services (service proces management). De service level management processen en service proces management processen zijn gebaseerd op ITIL en dienen te worden gezien in samenhang met het service quality plan (SQP) in de servicecatalogus van het SSC ICT. Ondersteunende bedrijfsprocessen Naast de primaire processen zijn er de min of meer bekende ondersteunende processen (PIOFACH) binnen het SSC ICT. Deze worden zoveel mogelijk ingericht conform het gangbare in de gemeente Amsterdam. Realisatie van de inrichting De realisatie van de inrichting wordt onderverdeeld in drie deels overlappende fases. De eerste is de aanloopfase, waarin het SSC ICT gereed wordt gemaakt voor de eerste transitie. In de daarop volgende transitiefase worden mensen en middelen van de (toekomstige) afnemers administratief overgeheveld naar het SSC ICT. In de laatste fase, de transformatiefase, vindt de feitelijke stroomlijning plaats van de SSC ICT-organisatie en van de ICT-services. In die laatste fase wordt ook onderzocht of en zo ja, hoe uitbesteding zinvol kan zijn. Bij enkele hoofdstukken wordt stilgestaan bij de realisatie van dit inrichtingsplan, vooruitlopend op het transitie-/transformatieplan. Pagina 7 van 66

8 Pagina 8 van 66

9 2 Inleiding 2.1 Doel van dit document Het inrichtingsplan voor het Shared Service Center ICT van de gemeente Amsterdam (SSC ICT) heeft tot doel om: 1. inzicht te geven in de structuur van het toekomstige SSC ICT; 2. een overzicht te bieden van de verschillende aspecten die aan de orde moeten komen bij de feitelijk opzet van het SSC ICT. 3. een basis geven voor de besluitvorming door de stuurgroep-bri; 4. een beeld te geven voor zowel de (toekomstige) medewerkers van het SSC ICT als voor de bij het SSC ICT betrokken diensten en stadsdelen in hun rol als (potentiële) deelnemer in het SSC ICT. Het begrip inrichten of inrichting heeft meerdere betekenissen, hetgeen tot verwarring kan leiden. Daarom wordt in dit inrichtingsplan bij voorkeur met de volgende begrippen gewerkt: Procesmatige betekenissen ( inrichten ): 1a) Ontwerpen (construeren); 2a) Implementeren (initieel effectueren, neerzetten) 3a) Organiseren (in de operationele fase) Vorm-betekenis ( inrichting ): 1b) Ontwerp (model, structuur); 2b) Implementatie (Set-up, initiële vormgeving); 3b) Organisatie (in de operationele fase). In dit inrichtingsplan is met name het ontwerp van de structuur van de (toekomstige) SSC ICT organisatie aan de orde. De implementatie vindt plaats in de aanloopfase. 2.2 Opzet van dit document Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de missie en de doelen voor het SSC ICT zoals deze werden geformuleerd in het Ondernemingsplan, waarna in hoofdstuk 4 de kaders en uitgangspunten die bij het ontwerp van het SSC ICT in dit document zijn gebruikt. Hoofdstuk 5 gaat in op de wijze waarop het SSC ICT wordt geleid, zowel in bestuurlijke als inhoudelijke zin. In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop het SSC ICT zich manifesteert, waarna vervolgens in de hoofdstukken 7 en 8 respectievelijk de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen zijn beschreven. 2.3 Positionering van dit document Dit inrichtingsplan beschrijft de initiële structuur van het SSC ICT. De ICT-activiteiten van de deelnemende diensten verhuizen tijdens de transitie naar het SSC ICT. De Pagina 9 van 66

10 . implementatie en de transitie liggen uiteraard in het verlengde van elkaar en moeten daarom qua werkwijze en tempo in samenhang worden gezien. De overgang van ICTactiviteiten van de deelnemende diensten naar het SSC ICT wordt beschreven in het transitieplan. De stroomlijning van de ICT-services (organisatorisch en technisch) in het SSC ICT wordt apart beschreven in het Transformatieplan. Dit document inrichtingsplan staat dus niet op zichzelf, maar is een mijlpaaldocument in een reeks van mijlpaaldocumenten die tijdens het project SSC ICT worden samengesteld, zie het volgende plaatje: Fase-1 Initiatief / Start Fase-2a Voorbereiding Fase-2b Uitwerking Fase-3 Realisatie Fase-4 Implementatie Fase-5 Afbouw Initiatief Voorstel Nulmeting: Ist-situatie Servicescatalogus Businesscase Projectplan-1 Projectplannen Afbouwplan (i.v.t) Projectafbakening Ondernemings-/ bedrijfsplan Inrichtingsvoorstel Testplan Evaluatie plan Plan van Aanpak (SSC-project) Transitieplan Conversieplan Acceptatieplan Samenhangende set Figuur 1 Overzicht Mijpaaldocumenten project SSC ICT De volgende documenten geven de kaders aan voor dit Inrichtingsplan SSC ICT: het mijlpaaldocument ondernemingsplan SSC ICT, versie 1.3, 9 november 2004); ICT-infrastructuur (projectdocument), versie 1.0, 15 oktober 2004; Tranches (projectdocument), versie 1.2, 29 september 2004; het mijlpaaldocument servicecatalogus serviceportfolio SSC ICT versie 0.2, 25 oktober 2004; service quality plan SSC ICT, versie 0.5, 5 november 2004; service level agreement *format* (standaard SLA), versie 0.3, 25 oktober 2004 Het inrichtingsplan beperkt zich tot datgene dat noodzakelijk is om het SSC ICT initieel op te zetten. 2.4 Over de procedure Dit document is tot stand gekomen in samenwerking tussen het projectteam SSC ICT en de projectgroep SSC ICT. Zo ook het verdere inhoudelijke beheer. Dit plan wordt ter fiattering voorgelegd aan de stuurgroep-bri. Bij het van start gaan van het SSC ICT wordt dit plan in beheer geven aan het management van het SSC ICT. Pagina 10 van 66

11 3 Missie en doelen SSC ICT In het ondernemingsplan zijn de missie en doelen van het SSC ICT als volgt omschreven: Missie Ambitie-1: Het SSC ICT wordt/is opgezet om een gemeentebrede ICT-architectuur te realiseren en te voorzien in de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services 2 van de diensten, bedrijven en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Die architectuur is voor de gemeente urgent en noodzakelijk om de ontwikkelingen in de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen (vooral in ketenprocessen) te kunnen volgen! Ambitie-2: Dit tegen uiteindelijk - duidelijk lagere kosten en hogere kwaliteit (afgezet tegen het niveau 2004) en op basis van overeenkomsten (SLA s) en vooraf overeengekomen prijzen. Dit is noodzakelijk om de Ombuigingsdoelstelling te realiseren. Mission statement Uit bovenstaande missie is het volgende mission statement afgeleid: Wij zijn voor deelnemende 3 diensten en stadsdelen een professionele verlener 4 van ICTservices die zich qua prijs/kwaliteit kan meten met de eterne markt. Wij bieden gemotiveerde ICT-collega s een uitdagende werkomgeving en uitstekende groeimogelijkheden. Doelen Het SSC ICT stelt zich ten doel: duidelijk bij te dragen aan de ombuigingsdoelstellingen van de gemeente. Dit betekent: op een aantoonbare wijze substantieel lagere kosten en hogere opbrengsten te realiseren (t.o.v. het niveau 2004); het realiseren van een gemeentebrede ICT-architectuur; het ontwikkelen en beheren van een servicecatalogus die voorziet in de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services van de diensten, bedrijven en stadsdelen; het aanbieden van haar ICT-services aan haar afnemers tegen een vooraf overeengekomen prijs/kwaliteitsverhouding; de eigen uitvoering van ICT-services tot het minimum terug te brengen resp. te beperken door uitbesteding; haar medewerkers professionele groeikansen te bieden; een betrouwbare en gewilde leverancier te zijn voor ICT ondersteuning voor alle diensten, bedrijven en stadsdelen die behoren tot de gemeente Amsterdam; een kwaliteitsverbeteringsprogramma overeenkomstig het CCM ICT Services te voeren. 2 Voor de gemeenschappelijke behoefte aan ICT-services, zie de notitie ICT-infrastructuur; 3 Vooral voor de gemeentelijke organisaties die elkaars informatie nodig hebben bij de uitvoering van hun processen; 4 die een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur aanlegt en beheert die goed beveiligd is en die tegelijkertijd makkelijker samenwerking tussen deelnemers mogelijk maakt. Pagina 11 van 66

12 4 Kaders voor het SSC ICT ontwerp 4.1 De kaders voor dit plan De kaders voor dit inrichtingsplan SSC ICT zijn ontleend aan de randvoorwaarden en uitgangspunten in het ondernemingsplan SSC ICT. Deze zijn hieronder, voorzover relevant voor dit inrichtingsplan, samengebracht Algemeen Het Bestuurlijk Team wil uiterlijk eind 2007 een SSC ICT met een compleet servicepakket operationeel hebben; Het SSC ICT biedt (aantoonbaar uitzicht op) een substantiële bijdrage aan de ombuigingsoperatie: grote besparingen én (tegelijk) kwaliteitsverbetering. 1. Efficiency: ICT-services van het toekomstige SSC ICT moeten op termijn sneller, beter én goedkoper zijn dan in de bestaande situatie. Het SSC ICT mag niet trager, logger en/of duurder zijn/worden; 2. Besparingen: tenminste 0,5 mln in 2006; 3. Kwaliteitsverbetering: meer én vooral merkbaar voor burgers - beter doen voor minder geld. Daarbij maimaal gebruik makend van moderne ICT en zonder zich te laten beperken door organisatiegrenzen (faciliteert ketenprocessen 5 ); Deelnemers in het operationele SSC ICT kunnen de samenwerking in het SSC ICT uitsluitend beëindigen na goedkeuring door B&W (opting-out scenario). In de transitie worden bij de overdracht van mensen en middelen ook de bijbehorende lopende budgetten overgedragen aan het SSC ICT Besturing en management Tijdens het invoeren van het shared service concept ICT blijven de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Amsterdam ongewijzigd; De gemeentelijke besturingsprincipes voor SSC s zijn van toepassing op het SSC ICT (vervat in een separate notitie). Het SSC ICT wordt, in afwachting van nadere advisering door de afdeling Juridische Zaken aan de stuurgroep SSC ondergebracht in een aparte diensttak in samenhang met een convenant; De georganiseerde invloed van afnemers staat bij het SSC ICT voorop; Primaire processen De continuïteit van de ICT-ondersteuning bedrijfsvoering van deelnemende diensten mag op geen enkele wijze nadelig worden beïnvloed; De implementatie van gemeentebreed informatiebeleid inclusief ICT-architectuur. 5 Een ketenproces is: een reeks van volgtijdelijke handelingen gericht op een gemeenschappelijk doel, dat wordt uitgevoerd door partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren. Pagina 12 van 66

13 . De kernservices en basisservices van het SSC ICT worden door alle deelnemers afgenomen (zie voor kernservices en basisservices het mijlpaaldocument Serviceportfolio), tenzij dit strijdig is met het belang van de individuele deelnemers; Aanvullend kunnen optionele services worden afgenomen, indien die door twee of meer deelnemers worden afgenomen en de andere deelnemers daarmee akkoord gaan; FBA biedt binnen de gemeente eclusief services voor Wide Area Network (WAN = E- net) en telefonie. De serviceverlening van het SSC ICT zal worden gebaseerd op ITILstandaards 6 ; Het SSC ICT stroomlijnt (technisch) de door de deelnemers ingebrachte ICTinfrastructuur ( legacy ) op basis van de nog te ontwerpen gemeentebrede ICTarchitectuur; Het SSC ICT sluit zoveel mogelijk aan bij de relevante internationale en landelijke (Rijks-) ontwikkelingen op het gebied van de ICT-standaards; De door B&W vastgestelde standaards voor ICT en ICT-projecten gelden onverkort voor het SSC ICT. Het toekomstige SSC ICT wordt periodiek onafhankelijk etern gebenchmarkt om de afnemers inzicht te bieden in de prijs/prestatieverhouding; Ondersteunende processen Personeel De gevolgen voor de formatie worden vóór definitieve besluitvorming over de businesscase inzichtelijk gemaakt; De medewerkers, die thans in de deelnemende diensten werkzaamheden verrichten die direct samenhangen met ICT-services van tranche-1, gaan op voortvarende wijze over naar het SSC ICT; Betreffende medewerkers van de deelnemende diensten gaan bij de transitie administratief en qua aansturing over naar het SSC ICT; Voor medewerkers, die ICT-werkzaamheden verrichten die passen binnen meerdere tranches, worden voorafgaand aan de transitie apart afspraken gemaakt. In principe gaan ook zij administratief - naar rato parttime - over naar het SSC ICT; Vooraf wordt door CP&O in overleg met de bonden een sociaal plan opgesteld. Organisatie SSC ICT maakt optimaal gebruik van best practices. Bij de transformatie worden zo veel mogelijk de huidige interne best practices in het SSC ICT geïmplementeerd.; Het 9-vakken-model van UvA fungeert als referentiekader: Het management van lopende uitbestedingscontracten, voor ICT-services vallend binnen tranche-1, worden in de transitie overgedragen aan het SSC ICT; Reeds beschikbare middelen gaan bij de transitie zonder nadere condities over van de deelnemende dienst naar het SSC ICT. Eventuele problemen worden binnen het SSC ICT opgelost. Dit geldt ook voor lopende verplichtingen zoals nog niet geleverde bestellingen; 6 ITIL = Information Technology Infrastructure Library (een raamwerk voor ICT-servicemanagement). Pagina 13 van 66

14 . De verantwoordelijkheid van de regiefunctie aan de vraagzijde (demand management) wordt per deelnemer bij één persoon belegd; Financiën Bij de verrekening van kosten voor verleende ICT-services wordt de administratieve rompslomp tot het minimum beperkt; In de totale ICT-kosten wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele (vraagafhankelijke) eploitatiekosten; In de planning en controlcyclus van het SSC ICT wordt een meerjarige gemeentebreed ICT-investeringsprogramma opgenomen, gebaseerd op een gemeentelijke ICTarchitectuur; Het opzetten van shared services vraagt investeringen, die zich veelal verspreid bij de SSC-afnemers terugverdienen. De constructie van de voorfinanciering voor deze investeringen en van de begrotingstechnische verrekening moet hiermee rekening houden; Het SSC ICT wordt een dienst met budgetfinanciering, waarbij de budgetten aan het begin van het jaar beschikbaar worden gesteld door de deelnemers. Aan het eind van het jaar worden de afgenomen ICT-services op basis van werkelijke kosten met de afnemers verrekend (nacalculatie); Activa hardware, systeemsoftware e.d. - worden door de deelnemers bij de transitie administratief tegen boekwaarde aan het SSC ICT overgedragen; Het SSC ICT moet in financieel opzicht herkenbaar zijn en blijven: in de planning en controlcyclus wordt een jaarlijkse eploitatiebegroting (vaste kosten) opgenomen inclusief de bijbehorende wijze van financiering en een prijslijst van variabele (op vraagbasis te leveren) ICT-services. Dit loopt zoals gebruikelijk mee in de huidige procedures: jaarplan, realisatie, tussentijdse cijfers, jaarrekening/jaarverslag etc.; Over de transitieperiode worden door de betreffende nieuw-deelnemende dienst geen kosten voor overhead (huisvesting, energie, kantoormiddelen, papier,etc.) voor ICTmedewerkers en ICT-voorzieningen aan het SSC ICT in rekening gebracht; De kosten van het sociaal plan resp. (deel)plannen worden wel becijferd, maar niet opgenomen in de aanloopkosten in de business case; 4.2 Uitgangspunten Onderstaande uitgangspunten voor dit inrichtingsplan zijn aanvullend op de vorige paragraaf geformuleerd Algemene uitgangspunten Het SSC ICT heeft de regie over de ICT-infrastructuur van de deelnemende diensten/stadsdelen; Uitgangspunten voor primaire processen Uitwijk is géén standaardvoorziening van het SSC ICT; Pagina 14 van 66

15 . Vóór de ingebruikname beschikt het SSC ICT over een volledig dossier afspraken en procedures (DAP, zie ook bijlage B) ten behoeve van de aansturing (regie) van de eterne leveranciers; Uitgangspunten voor ondersteunende processen Personeel Alle SSC ICT medewerkers, die werkzaam zijn in de uitvoering van de primaire processen, zijn ITIL-gecertificeerd of worden daar voor opgeleid. Organisatie Het SSC ICT heeft de beschikking over - al dan niet eigen - fysiek datacenters; De raamovereenkomsten, die per deelnemende dienst/stadsdeel worden opgesteld, zijn op te vatten als integraal onderdeel van de verordening resp. het convenant van het SSC ICT; Communicatie De uitingen (publicaties, notities, circulaires e.d.) van het SSC ICT geschieden zoveel als mogelijk in elektronische vorm ( en Intranet); Uitgangspunten voor systemen Het SSC ICT kiest tijdens de inrichting een samenhangende methode voor het meten en bewaken van de kwaliteit van de serviceverlening. Zij zet deze op tijdens de implementatie (aanloopfase) van het SSC ICT en zorgt er voor dat deze bij de ingebruikname van het SSC ICT operationeel is; Het SSC ICT maakt tijdens de implementatiefase een keuze voor de benodigde eigen methoden, hulpmiddelen, standaards en systemen, zie paragraaf De realisatie van dit inrichtingsplan De realisatie van de inrichting kent een aantal opeenvolgende elkaar deels overlappende fases: de eerste fase is de zgn. aanloopfase, daarna volgt de transitie, gevolgd door de transformatie De realisatie kent organisatorische en ICT-technische aspecten. Aan het eind van de hoofdstukken 5, 7 en 8 is een paragraaf opgenomen waarin beknopt de relatie wordt gelegd tussen de inhoud van het hoofdstuk en de realisatie daarvan. De navolgende figuur, toont het verband tussen de realisatie en de onderdelen (paragrafen) van dit inrichtingsplan. Ook wordt de relatie gelegd met de Servicecatalogus, een mijlpaaldocument van het project SSC ICT (dit document bestaat uit: Serviceportfolio, Service Quality Plan, SLA-format, ICT-standaards). Pagina 15 van 66

16 Realisatie Aanloopfase (=implementatie) Transitie Transformatie Besturing Organisatorisch primair ICT Architectuur service level management service proces management ondersteunende processen service portfolio ICT-technisch SQP SLA s ICT-standaards Service Catalogus SSC ICT Figuur 2 Samenhang realisatie van de inrichting met inrichtingsplan en service catalogus Aanloopfase In deze fase van de realisatie worden noodzakelijke voorbereidingen getroffen, alvorens met de transitie kan worden begonnen Transitiefase De transitie-fase betreft de administratieve verhuizing van mensen en middelen van de deelnemende diensten naar het SSC-ICT, voor zover behorend tot tranche-1 (zie de notitie ICT-infrastructuur) Transformatiefase De transformatie richt zich op de organisatorische en de ICT-technische stroomlijning. De organisatorische stroomlijning betreft onder meer de besturing, primaire en secundaire processen. Die stroomlijning zal zijn gebaseerd op de organisatorische opzet zoals beschreven in de hoofdstukken 7 t/m 8. De ICT-technische stroomlijning betreft de hardware, software en datacommunicatie. Die stroomlijning zal worden gebaseerd op een te ontwerpen gemeentebrede ICT-architectuur, zie ook paragraaf 7.1. De ICT-technische stroomlijning kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed. Tijdens de transformatiefase zal per geval daarover moeten worden besloten. Pagina 16 van 66

17 5 Besturing en management van het SSC 5.1 Besturingsmodel SSC ICT De beleidsgroep SSC heeft in opdracht van de stuurgroep-ssc een verkenning uitgevoerd naar besturingsmodellen voor de gemeentelijke SSC s. Het definitieve model is nog niet bepaald. Een eerste advies van de Juridische Afdeling wijst vooralsnog in de richting van het vertrouwde model van een zelfstandige gemeentelijke dienst. Dit impliceert een samenstel van een diensttakverordening per SSC én een convenant waarin de samenwerking tussen de deelnemende partijen (de startgroep ) wordt vorm gegeven. In dat convenant worden afspraken met de deelnemers in het SSC ICT vastgelegd, die betrekking hebben op de invloed van de deelnemers op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Die invloed betreft ondermeer de aangeboden services, de prijs daarvan en de kwaliteit van de aangeboden services.. Het model diensttak geeft echter onvoldoende invulling aan: De bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente (14 stadsdelen + centrale stad); Het grondbeginsel van SSC s, dat de deelnemers als afnemers epliciet en georganiseerd sturende invloed hebben op het reilen en zeilen van het SSC ICT. Daarom is de afdeling Juridische Zaken gevraagd om hiertoe een passend besturingsmodel te ontwikkelen. Indien de bestuurlijke verantwoordelijkheid gelijkelijk ligt bij B&W en de Stadsdeelbesturen, dan is het model passend voor gelijkwaardige deelname van de stadsdelen in het SSC ICT. (Bijvoorbeeld een naar de gemeentelijkinterne verhoudingen vertaalde vorm van een agentschap of WGR ). 5.2 Bestuurlijke verankering In dit inrichtingsplan wordt er derhalve voor alsnog vanuit gegaan, dat het SSC ICT een diensttak wordt. Dit besturingsmodel impliceert dat het SSC ICT onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van B&W. 5.3 Raad van deelnemers De directeuren van de diensten (c.q. secretarissen van stadsdelen) die deelnemen in het SSC vormen de raad van deelnemers. Deze raad is te vergelijken met de aandeelhouders van een vennootschap. De RvD zal zich in de eerste bijeenkomst uitspreken over reglementering en de gang van zaken binnen de RvD zelf. Bij uitbreiding van het aantal deelnemers in het SSC ICT wordt de RvD overeenkomstig uitgebreid met de resp. directeuren van de diensten c.q. secretarissen van stadsdelen die alsdan instappen in het SSC ICT. In principe komt deze raad twee maal per jaar bijeen. Tijdens de ene bijeenkomst, die ten spoedigste na afsluiting van de jaarrekening van het SSC ICT wordt gehouden, legt de directie verantwoording af voor het gevoerde beleid en vraagt goedkeuring hiervoor. In de volgende bijeenkomst wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd en ontvouwt de directie haar plannen voor het nieuwe jaar. Pagina 17 van 66

18 5.4 Dagelijks bestuur De leden van de raad van deelnemers kiezen uit hun midden 3 leden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is vergelijkbaar met de raad van commissarissen van een vennootschap. De leden worden voor een periode van maimaal 4 jaar benoemd. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de gang van zaken van het SSC ICT en vormt de selectie- en adviescommissie voor het benoemen van de directie van het SSC ICT. De benoeming zelf wordt in de verordening resp. convenant geregeld. 5.5 Managementteam SSC ICT Het managementteam van het SSC ICT bestaat uit de directeur van het SSC ICT, de manager van het backoffice, de service delivery manager en de relatiemanager. De directeur van het SSC ICT benoemt één van de overige leden van zijn/haar leden managementteam als plaatsvervanger c.q. adjunct-directeur. Hieronder staan deze verantwoordelijkheden beschreven: Directeur SSC ICT Verantwoordelijk voor: de dagelijkse gang van zaken in het SSC ICT en alle daarmee samenhangende ICTserviceverlening aan de afnemers; het onderhouden van de contacten met de bestuurders en het onderhouden van de relatie met de afnemers op topniveau; het aansturen van de ICT-architectuur en innovatie van het SSC ICT. Manager backoffice SSC ICT Verantwoordelijk voor: alle ondersteunende (ondersteunende) processen in het SSC ICT... de dagelijkse aansturing van het backoffice Service delivery manager SSC ICT Verantwoordelijk voor: alle ICT-serviceverlening door of namens het SSC ICT, ongeacht of het SSC ICT deze ICT-services zelf voortbrengt en of door derden laat voortbrengen; de dagelijkse aansturing van de service delivery organisatie. Relatiemanager SSC ICT Verantwoordelijk voor: alle relaties die het SSC ICT heeft met partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Dit zijn enerzijds de afnemers ( klanten ) van het SSC ICT en anderzijds de toeleveranciers; de dagelijkse aansturen serviceorganisatie. Pagina 18 van 66

19 5.6 Realisatie van besturing en management Direct na positieve besluitvorming om een SSC ICT in te richten moet de besturing worden ingericht. Dit heeft de hoogste prioriteit, omdat in zo een vroeg mogelijk stadium de toekomstige verantwoordelijken voor het SSC ICT bij de realisatie kunnen worden betrokken Aanloopfase Activiteiten die in de aanloopfase ondermeer moeten worden uitgevoerd zijn: Oprichten van de diensttak SSC ICT (verordening en convenant); Oprichtingsvergadering Raad van Deelnemers; Kiezen Dagelijks Bestuur; Werving en selectie topmanagement SSC ICT (directie en MT); Idem secretariaat SSC ICT; Idem ICT-architect Transitiefase In de transitiefase moet veel aanacht worden besteed aan het implementeren van de interne regie-functies bij de afnemers (demand management) en van de eterne regiefunctie van het SSC ICT (contractmanagement). In de transitiefase zorgt het management van het SSC ICT voor de verdere personele invulling van het SSC ICT. Vanzelfsprekend geschiedt deze invulling zoveel als mogelijk met de medewerkers die gedurende de transitie administratief verhuizen van de deelnemende diensten. Slechts bij uitzondering zal elders binnen de gemeente of daarbuiten worden geworven Transformatiefase De Transformatie zal qua proces, vorm en inhoud weinig invloed hebben op de besturing en het management van het SSC ICT. Pagina 19 van 66

20 6 Profielschets en organisatiebeschrijving Het SSC ICT Amsterdam wordt een servicegerichte organisatie, die bij voorkeur in een regierol zorg draagt voor ICT-serviceverlening aan de deelnemende diensten resp. stadsdelen. In dit hoofdstuk wordt de ICT-serviceorganisatie, die voor deze serviceverlening nodig is, beschreven. 6.1 Eterne organisatie van het SSC ICT In deze paragraaf wordt de eterne organisatie van het SSC ICT beschreven. Dit betreft de plaats van het SSC ICT tussen de ICT-leveranciers enerzijds en de afnemers van ICTservices anderzijds, zie het volgende plaatje: SSC ICT leveranciers diensten & stadsdelen Figuur 3 Positie SSC ICT ten opzichte van leveranciers en afnemers. De ICT-serviceverlening van het SSC ICT aan de afnemers gebeurt op basis van langlopende contracten inclusief SLA s. Daartoe sluit het SSC ICT langlopende contracten af met gemeentelijk eterne ICT-leveranciers (dit zijn underpinning contract s (UPC s)). Zo komt de regiefunctie van het SSC ICT tot stand. 6.2 Regie-functies: intern en etern De term regiefunctie wordt gebruikt voor het organiseren van aanbestedingen, het inrichten van de governance (beheersing) van het geregisseerde en het managen van contracten met eterne ICT-leveranciers. Onderscheid moet worden gemaakt tussen gemeentelijk-interne leveranties (het SSC ICT als leverancier) en de gemeentelijk-eterne leveranties (het SSC ICT als afnemer/regisseur). In beide gevallen is sprake van een regiefunctie, die hierna gemakshalve als volgt worden aangeduid: interne regie en eterne regie. Zie onderstaand plaatje: Pagina 20 van 66

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie