MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010"

Transcriptie

1 MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 Maastricht, december 2011 JP.Tulleneers A. van Duppen

2 1. INLEIDING Op 6 december heeft de Kamer gestemd over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector (WNT). Door een amendement van de PvdA vallen de zorgbestuurders nu onder hetzelfde regime als de woningcorporates, het onderwijs en de publieke omroep. Dat betekent dat de salarissen van zorgbestuurders worden beperkt tot 130% van het brutosalaris van een minister (ongeveer ). Daarmee komt de BBZ code (Beloningscode Bestuurders in de Zorg), die door de zorg zelf werd ontwikkeld, te vervallen. De politiek had geen vertrouwen in de BBZ code die massaal zou worden overschreden. In onderhavig onderzoek heeft PCkwadraat de bestuurdersinkomens van 2010 geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar de inschaling van de zittende en nieuwe bestuurders, waarbij toetsing heeft plaatsgevonden aan de BBZ code die de sector als leidraad hanteerde. Daarnaast heeft toetsing aan de Balkenende norm plaatsgevonden en worden Balkenende norm en BBZ code met elkaar vergeleken op macro financiële effecten. Naast de beloningscode analyses gaat dit onderzoek in op de extra beloningen zoals bonussen, ontslagvergoedingen en waarde van leaseauto s. Onderhavige analyse van de inkomensgegevens van zorgbestuurders is gebaseerd op gegevens van 2010 zoals opgenomen in de Jaarverslaglegging voor de zorg. In de analyse wordt gebruik gemaakt van de volgende indeling van sectoren: Academische ziekenhuizen (Acz); Algemene ziekenhuizen (AZ); Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg (GHZ); Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT); Categorale ziekenhuizen (Czh); Gemengde aanbieders (GA), aanbieders die een substantiële combinatie tussen voorgaande indelingen realiseren (bijv. VVT AZ of VVT GHZ). 2

3 2. Aantallen bestuurders In totaal zijn bestuurders in de analyse betrokken. Hiervan is het merendeel á in loondienst (91%) en is sprake van 70 interimbestuurders (6%). Aangezien voor interimbestuurders een aparte beloningsnorm geldt binnen de BBZ, is hieraan een apart hoofdstuk gewijd. Het aantal bestuurders betreft 716 zorgaanbieders. Tabel 1 betrokken aantallen en ratio bestuurder / zorgaanbieders Totaal AcZ AZ GGZ GHZ VVT CZh Gem in loondienst interimmanagement/extern ingehuurd gewezen bestuurders anders (DGA, intern waarnemer, management, e.d.) totaal bestuurders Totaal zorgaanbieders Bestuurders / zorgaanbieders 1,7 3,8 2,3 2,0 1,5 1,4 1,5 2,1 Aantal nieuwe bestuurders Uit tabel 1 blijkt dat zorgaanbieders gemiddeld 1,7 bestuurders in dienst hebben. De academische ziekenhuizen hebben gemiddels 3,8 bestuurders in loondienst en aan de andere kant van de schaal volstaat de gemiddelde VVT aanbieder met gemiddeld 1,4 bestuurders. In 2010 zijn 102 bestuurders in dienst getreden. Deze bestuurders zijn in de tabel onder de verschillende categorieën zorgaanbieders opgenomen en worden specifiek belicht in de verdere analyse. 3. Bruto salarissen bestuurders 2010 De eerste inkomensanalyse in dit onderzoek richt zich op het bruto inkomen van zorgbestuurders in loondienst per sector. In tabel 2 is hiervoor het werkelijk bruto salaris van bestuurders in loondienst inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen als uitgangspunt genomen. Niet meegenomen zijn de werkgeverslasten, onkostenvergoeding, bonussen en ontslagvergoedingen. In totaal bedragen de werkelijk bruto salarissen van de bestuurders 1 in loondienst 146,9 miljoen. Deze kosten zijn verspreid over 688 zorginstellingen 2. Het gemiddelde bruto salaris van alle bestuurders in loondienst bedraagt 135K. Het hoogste individuele bruto jaarsalaris ad 330K wordt ontvangen door de bestuurder van een algemeen ziekenhuis (Slotervaart). De gemiddelde salarissen zijn het laagst binnen de sector VVT met een gemiddelde van 117K. De hoogste vergoedingen in deze sector worden ontvangen door bestuurders in zeer grote VVTinstellingen (instellingen met een omzet > 300 miljoen zoals De Zorggroep en Careyn). 1 Van 4 bestuurders zijn geen gegevens bruto salaris bekend. 2 In totaal hebben 28 zorginstellingen (716 tabel 1 / 688) geen bestuurders in loondienst of van deze instellingen zijn geen bruto salarissen van de bestuurders bekend. 3

4 Tabel 2 procentuele verdeling van werkelijk bruto salarissen bestuurders in loondienst range bruto salaris Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh Gem < 100 K 26% 3% 13% 28% 29% 32% 20% 18% K 33% 7% 6% 34% 40% 44% 35% 14% K 28% 17% 43% 31% 26% 22% 41% 38% K 11% 59% 35% 7% 6% 1% 4% 27% > 250 K 1% 14% 3% 0% 0% 1% 0% 3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% gemiddeld K hoogste K aantal bestuurders in loondienst * * van 4 bestuurders geen bruto salaris bekend, deze zijn niet meegenomen in de analyse. 4. Toets aan de beloningsnormen 4.1 Uitgangspunten van de normeringen De Balkenende norm is door het toenmalige kabinet in 2006 ingesteld en betreft een maximale beloning van 130 procent van het gemiddelde ministersalaris. De Balkenendenorm is bedoeld voor ambtenaren en voor bestuurders binnen de semi overheid. De norm bedraagt , plus een maximale onkostenvergoeding van 7.560,. De BBZ is door de zorgsector op 1 september 2009 ingesteld en geldt voor (interim)bestuurders (voorzitters en leden van Raden van Bestuur) van gepremieerde en gesubsidieerde zorginstellingen. Ook bestuurders met bestaande contracten vallen onder de regeling, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met verworven rechten. Met de goedkeuring van de WNT komt de BBZ norm dus te vervallen per De BBZ code hanteert een maximum beloning voor bestuurders conform de Balkenende norm van 195K op basis van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, maar ook toeslagen of gratificaties, vaste en variabele delen van het salaris, bonussen of andere variabele bestanddelen vallen geheel binnen het totaal jaarsalaris. De code gaat uit van 12 maandsalarissen of 13 periodesalarissen. In de bepaling van de genormeerde bestuurdersvergoedingen houdt de BBZ code rekening met factoren die de bestuurdersfunctie complexer en zwaarder maken en kent zodoende een uitloop van maximumbeloning tot 30% bovenop de BBZnorm. De zwaarte van de bestuurdersfunctie wordt bepaald door de beoordeling van drie factoren zijnde complexiteit, impact en omvang. De voornaamste elementen van de BBZ code zijn : Bestuurders mogen maximaal 195K verdienen inclusief eventuele toeslagen of gratificaties, vaste en variabele delen van het salaris, bonussen of andere variabele bestanddelen; 4

5 Voor bestuurders met een functie die hoger scoort op complexiteit, impact en omvang dan gemiddeld, is een uitloop mogelijke tot maximaal 30%, oftewel tot maximaal 252K; Theoretisch gezien laten de scores in de beoordelingmethodiek een uitloop toe van maximaal 15%, 223K. Aangezien VWS met dit theoretisch maximum rekening houdt, wordt in de vergelijking niet alleen het plafond van de norm á 30% getoetst, maar eveneens de max + 15% norm ; Ontslagvergoedingen bedragen maximaal één bruto jaarsalaris; Voor interimmers bedraagt het maximaal jaarsalaris 334K. 4.2 Toets Balkenende norm, BBZ norm + 15% en BBZ + 30% In tabel 3 is het werkelijk salaris van alle bestuurders in loondienst afgezet tegen de Balkenendenorm, de BBZ norm +15% en de maximale BBZ norm +30% naar omvang en per sector. Het berekende salaris betreft het bruto salaris plus onkostenvergoeding, bonus, cataloguswaarde auto minus eigen bijdrage auto, plus verkoop verlofuren en nabetalingen. Tabel 3 procentuele overschrijding bestuurderssalarissen tov Balkenendenorm en BBZ norm Overschrijding van normen in % Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA Balkenendenorm á 195K 32% 86% 76% 33% 25% 14% 24% 61% BBZ max+ 15% á 223 K 21% 76% 60% 20% 14% 7% 10% 47% BBZ max + 30% á 252K 11% 48% 36% 8% 6% 2% 6% 32% Totaal aantal bestuurders Uit tabel 3 blijkt dat in totaal 32% van de bestuurders de Balkenende norm overschrijdt, oftewel 351 bestuurders. Het theoretisch maximum van de BBZ norm, uitloop van 15% wordt overschreden door 21% van de bestuurders. De groep bestuurders die de mogelijke uitloop van 30% bovenop de BBZ norm overschrijdt is 11% van het totaal. De grootste groep overschrijders bevindt zich in het ziekenhuiswezen, de academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. Ook bij de gemengde aanbieders overschrijdt een groot aantal bestuurders de maximale BBZnorm. Dit zijn de instellingen met de grootste omvang en grootste complexiteit. Volgens de BBZnormering valt een deel van deze instellingen in de hoogste ranking en is een uitloop van maximaal 30% toegestaan. Deze norm wordt aldus eveneens overschreden. Aangezien een groot deel van de bestuurders vergoed wordt op basis van verworven rechten is het interessant om te bekijken of de nieuwe bestuurders in 2010 conform de door de eigen sector ingestelde BBZ code wordt beloond. In tabel 4 worden de nieuwe bestuurders 2010 (loondienst) getoetst aan de normen. 5

6 Tabel 4 Procentuele overschrijding salarissen nieuwe bestuurders 2010 tov de normen Overschrijding van normen in % Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA Balkenendenorm á 195K 25% 57% 53% 17% 14% 13% 14% 33% BBZ max+ 15% á 223 K 17% 57% 34% 13% 7% 8% 0% 33% BBZ max + 30% á 252K 10% 43% 19% 4% 7% 5% 0% 33% Aantal nieuwe bestuurders De procentuele overschrijding van nieuwe bestuurders ligt lager dan de overschrijding van alle bestuurders. Echter, de maximale BBZ norm +30% wordt eveneens overschreden met gemiddeld 10%. Ook deze bestuurders bevinden zich in de academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen en bij gemengde aanbieders. In de academische ziekenhuizen overschrijden 3 van de 7 nieuwe bestuurders de BBZ +30% norm. Bij algemene ziekenhuizen zijn dat er 6 van de 32 en bij gemengde aanbieders 1 van de 3. Bij de gemengde aanbieders vertekent het geringe aantal nieuwe bestuurders enigszins het beeld. De categorale ziekenhuizen lijken de beloningen reeds goed aan banden te hebben gelegd. Geen van de nieuwe bestuurders overschrijdt de 15% en 30% norm, terwijl dit nog respectievelijk 10% en 6% is bij de reeds langer actief zijnde bestuurders in deze sector. 4.3 Perverse effecten effectuering WNT Uit voorgaande analyse blijkt dat 351 bestuurders de Balkenende norm/wnt overschrijden. Dit houdt in dat de gezondheidszorg ook 744 bestuurders heeft die onder de gestelde normen bezoldigd worden. Het bij wet vastleggen van een maximale beloning kan ertoe leiden dat er een praktijk ontstaat, waarbij de maximumbeloning de standaard wordt. De beloningsnorm legitimeert dan hoge(re) vergoedingen. De BBZ code houdt in tegenstelling tot de WNT rekening met de complexiteit van de bestuurdersfunctie en grootte van de instelling, waardoor de uitloopmogelijkheden beperkt zijn Effect maximeren bestuurderssalarissen conform WNT De vraag is of het wettelijk vastleggen van de Balkenende norm er toe zal leiden dat bestuurders van (kleinere) instellingen een bezoldiging gaan afdwingen conform de wettelijke norm. In tabel 5 wordt voor alle bestuurders in loondienst die in 2010 de normen NIET overschreden, inzichtelijk gemaakt wat de extra bestuurderskosten zijn als deze bestuurders conform de Balkenende norm vergoed gaan worden. De kosten worden ingedeeld naar omvang van de instelling en naar sector. 6

7 Tabel 5 extra bestuurderskosten als bestuurders die in 2010 de normen niet overschreden conform Balkenende norm bezoldigd worden omzet/kosten * Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA >300 miljoen < Eindtotaal Conclusie is dat de bestuurderskosten met 55 miljoen kunnen toenemen als de bestuurders die in 2010 onder de Balkenende norm van 195K bezoldigd werden, conform het maximum van de norm gaan verdienen. Het zijn met name de kleinere zorgaanbieders waarbij de toepassing van de WNT een prijsopdrijvend effect kan hebben. Op een totaal kostenplaatje van 146,9 miljoen betekent dit een mogelijke stijging van de bestuurderskosten met 37,4% Kosten overschrijders WNT Tabel 6 geeft een overzicht van het totaal van de overschreden bestuurderskosten ten opzichte van de Balkenende norm van 195K naar omvang en per sector. De totale overschrijding bedraagt 17,7 miljoen oftewel 12% van de totale kosten van bestuurders in loondienst. Tabel 6 Overschreden bestuurderskosten bij toets aan Balkenendenorm Omzet / Bestuurderskosten Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA >300 miljoen Totaal overschrijding Totaal aantal bestuurders Bestuurderskosten * 1.000, 5. Bonussen Uit tabel 7 blijkt dat in totaal 89 bestuurders (7%) een bonus heeft ontvangen in 2010, voor een totaal bedrag van 726K. De gemiddelde bonus bedraatg , met een flinke spreiding daaromheen en een hoogste bonus van , (Maasstad ziekenhuis). Bestuurders van academische ziekenhuizen krijgen geen bonus, terwijl de algemene ziekenhuizen de hoogste bonussen toekent. 7

8 Tabel 7 bonussen in absolute aantallen, gemiddelde en maximum in bonushoogte Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA 0 10 K K K > 50 K 1 1 Aantal bestuurders met bonus gemiddelde bonus K hoogste bonus K % bestuurders 7% 0% 11% 13% 5% 6% 8% 9% aantal bestuurders Geconcludeerd kan worden dat in de gezondheidszorg een gematigd en zelfs terughoudend bonusbeleid wordt gevoerd. 6. Lease auto Tabel 8 toont aan dat 560 bestuurder, oftwel 47%, een lease auto heeft. Hiervan zijn er 54 nieuwe bestuurders in 2010, waarvan gemiddeld 53% een lease auto heeft. Het aandeel bestuurders met een lease auto lijkt aldus niet af te nemen, maar zelfs licht te stijgen. Bestuurders die niet kiezen voor een lease auto krijgen in de praktijk compensatie middels onkostenvergoedingen. De duurste auto is te vinden in de GGZ ( ), maar gemiddeld hebben de bestuurders van de academische ziekenhuizen de duurste auto s met een gemiddelde cataloguswaarde van Tabel 8 Lease auto s, procentueel naar cataloguswaarde inclusief gemiddelde en hoogste waarde cataloguswaarde Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA < 25 K K K > 70 K Aantal leaseauto's gem waarde leaseauto K hoogste waarde K % bestuurders 47% 47% 67% 50% 59% 33% 49% 61% aantal bestuurders Aantal nieuwe bestuurders nieuwe bestuurders met leaseauto % nieuwe bestuurders met leaseauto 53% 83% 70% 36% 71% 35% 50% 33% hoogste waarde K

9 7. Ontslagvergoedingen In 2010 hebben in totaal 27 bestuurders, oftewel 2% van de bestuurders, een ontslagvergoeding ontvangen. In totaal werd voor ruim 4,9 miljoen aan ontslagvergoedingen betaald, gemiddeld per ontslagen bestuurder voor 184K. De hoogste ontslagvergoeding is te vinden bij een algemeen ziekenhuis á 572K. Met name in de sector VVT worden veel ontslagvergoedingen uitgekeerd. Hoewel de spreiding in bedragen groot is, voldoet het merendeel van de ontslagvergoedingen niet aan het BBZ criterium van maximaal 1 jaarsalaris (o.a. Ruwaard, Daelzicht, Woonzorggroep Samen, Gemini ziekenhuis en stichting Catharina). Tabel 9 ontslagvergoedingen in absolute aantallen met gemiddelde en hoogste in ontslagvergoeding Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA < 100 K K K K 1 1 > 500 K 1 1 Aantal vergoedingen gem ontslagvergoeding K hoogste vergoeding K totaal bestuurders % bestuurders 2% 0% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 8. Interimmers In totaal waren bij betrokken aanbieders 70 interimbestuurders actief (zie tabel 10). De totale vergoeding voor deze externe bestuurders bedroeg in 2010 bijna 8,9 miljoen. Op basis van de werkelijke vergoeding, ongeacht de duur van de termijn of het aantal uren dienstverband, bedroeg de gemiddelde vergoeding 129K. De hoogste werkelijke vergoeding bedroeg 530K. Tabel 10 overschrijding van vergoedingen voor interimbestuurders in absolute aantallen en procenten op basis van het werkelijk inkomen Overschrijding van normen in aantallen Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA geen overschrijding overschrijding balkenendenorm á 195K overschrijding BBZ á 334 K Overschrijding van normen in procenten Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA geen overschrijding 80% 0% 50% 94% 100% 85% 100% 0% overschrijding balkenendenorm á 195K 19% 0% 50% 0% 0% 15% 0% 100% overschrijding BBZ á 334 K 7% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 100% Aantal interimbestuurders

10 7% van de interimbestuurders overschrijdt de maximale BBZ norm, waarvan de meeste overschrijders zijn te vinden in de algemene ziekenhuizen. Aangezien interimbestuurders vaak maar een korte periode en soms ook niet fulltime aanwezig zijn in een instelling, zijn de vergoedingen in tabel 11 geëxtrapoleerd naar 12 maanden en fulltime dienstverband. Tabel 11 overschrijding van vergoedingen voor interimbestuurders in absolute aantallen en procenten op basis van het geëxtrapoleerd inkomen Overschrijding van normen in aantallen Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA geen overschrijding overschrijding balkenendenorm á 195K overschrijding BBZ á 334 K Overschrijding van normen in % Totaal Acz AZ GGZ GHZ VVT Czh GA geen overschrijding 49% 0% 0% 71% 67% 59% 0% 0% overschrijding balkenendenorm á 195K 51% 0% 100% 29% 33% 41% 100% 100% overschrijding BBZ á 334 K 25% 0% 60% 6% 33% 15% 50% 100% Aantal interimbestuurders Van 1 interimbestuurder was geen informatie bekend over de periode en aantal uren werkzaam Bij het extrapoleren van het totaal inkomen van interimbestuurders blijkt dat 25% van de bestuurders de BBZ norm overschrijdt. Het hoogste inkomen bedraagt bij 12 maandsalarissen en op basis van fulltime dienstverband eveneens 530K, maar het gemiddelde loopt op van 129K naar 226K. Ruim de helft van de interimbestuurders overschrijdt de Balkenende norm. 10

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT (Wet Normering Topinkomens) is volop in beweging sinds haar invoering op 1 januari 2013. Er heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden, de WNT 2 is ingevoerd

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Gemeente n Bergen op Zoom

Gemeente n Bergen op Zoom Gemeente n Bergen op Zoom ^^^M kaadsmededeimq Datum -6 JUNI 201! Nr. Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Motie topinkomens gemeente Contactpersoon: Jan Sengers Email:

Nadere informatie

Notitie over de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg en de juridische onhoudbaarheid van de Wet Normering Topinkomens

Notitie over de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg en de juridische onhoudbaarheid van de Wet Normering Topinkomens Notitie over de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg en de juridische onhoudbaarheid van de Wet Normering Topinkomens Deze notitie is gezamenlijk opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Bestuurders

Nadere informatie

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens Wet normering topinkomens Zorgseminar 7 oktober 2013 Mr. Dymphy Schuurman en Mr. Léon Peeters Inleiding: de achtergrond van de WNT WOPT Invoering WNT Doel WNT: - de normering van beloningen van topfunctionarissen

Nadere informatie

Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven Opdrachtgever Cedris

Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven Opdrachtgever Cedris Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven 2014 Opdrachtgever Cedris Referentie

Nadere informatie

in de gehandicaptenzorg

in de gehandicaptenzorg Over de top in de gehandicaptenzorg Renske Leijten SP - Tweede Kamerlid 2 over de top in de gehandicaptenzorg samenvatting Veertig procent van de bestuurders in de gehandicaptenzorg verdiende in 2007 meer

Nadere informatie

Zwolse zorgbaronnen. Resultaten van een inventarisatie naar de topsalarissen in de zorgsector in Zwolle

Zwolse zorgbaronnen. Resultaten van een inventarisatie naar de topsalarissen in de zorgsector in Zwolle Zwolse zorgbaronnen Resultaten van een inventarisatie naar de topsalarissen in de zorgsector in Zwolle oktober 2013 Inleiding In september 2013 heeft de Zwolse SP een inventarisatie uitgebracht over de

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 / 2016

Remuneratierapport 2015 / 2016 Remuneratierapport 2015 / 2016 Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht 1. Inleiding Voorliggend rapport behandelt het remuneratiebeleid van het College van Bestuur en de

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 21 mei 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Remuneratierapport Menzis 2014

Remuneratierapport Menzis 2014 Remuneratierapport Menzis 2014 1. Inleiding Dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2014 in

Nadere informatie

PASSIEFPOST PERSOONLIJK LEVENSFASE BUDGET IN DE JAARREKENING Handreiking voor de praktijk. Coziek, 21 maart 2011

PASSIEFPOST PERSOONLIJK LEVENSFASE BUDGET IN DE JAARREKENING Handreiking voor de praktijk. Coziek, 21 maart 2011 PASSIEFPOST PERSOONLIJK LEVENSFASE BUDGET IN DE JAARREKENING 2010 Handreiking voor de praktijk 1 INHOUDSOPGAVE 1. Achtergrond PLB 2. PLB in vogelvlucht 3. Verwerking reguliere rechten 4. Verwerking specifieke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN Achtergrond Het komt regelmatig voor dat overheden geheel of gedeeltelijk aandeelhouders zijn van vennootschappen (overheidsdeelnemingen).

Nadere informatie

Nieuwsflits Gezondheidszorg

Nieuwsflits Gezondheidszorg Nieuwsflits Gezondheidszorg Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de sectorgroep Gezondheidszorg. Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van relevante

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 oktober 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2013 REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Beloningscode voor bestuurders

Beloningscode voor bestuurders Beloningscode voor bestuurders Evaluatieonderzoek naar het gebruik door toezichthouders bij woningcorporaties Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Nederlandse Vereniging Bestuurders

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Rapportage veldonderzoek Conceptvoorstel beloning zorgbestuurders WNT2.

Rapportage veldonderzoek Conceptvoorstel beloning zorgbestuurders WNT2. Rapportage veldonderzoek Conceptvoorstel beloning zorgbestuurders WNT2. 1. Inleiding Axyos is als onafhankelijke adviseur gevraagd een veldonderzoek te doen naar de praktische uitvoerbaarheid van het Conceptvoorstel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42811 27 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2015, kenmerk 871714-144258-MEVA,

Nadere informatie

Topinkomens in het onderwijs

Topinkomens in het onderwijs 93 Topinkomens in het onderwijs B.L van Hulst* E. van der Boom** C.M.G. Haelermans*** S. van de Vlasakker** Samenvatting In januari 2011 is het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41824 Onderzoeksnummer : 279812 Datum onderzoek : najaar 2014/voorjaar 2015 Voorwoord De Inspectie van het

Nadere informatie

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur cl RM014-0093 Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 19 juni 2014 in beraadslaging over "Jaarstukken 2013"

Nadere informatie

Over. Onderzoek SP naar beloning. SP-Tweede Kamerfractie

Over. Onderzoek SP naar beloning. SP-Tweede Kamerfractie Over de top Onderzoek SP naar beloning thuiszorgbestuurders SP-Tweede Kamerfractie SP, Augustus 2008 over de top Foto cover: Brian Alexander/sxc.hu 2 Onderzoek SP naar beloning thuiszorgbestuurders Inhoud

Nadere informatie

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010 FINANCIALS VVT-SECTOR PCKwadraat december 2010 1. Inleiding De analyse Financials verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2009 geeft inzicht in de financiële prestaties van 417 verpleeg-, verzorgingshuizen

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1

SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1 SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken.

Nadere informatie

Nulmeting topfunctionarissen Weergave bezoldigingsniveau van topfunctionarissen in een deel van de culturele sector

Nulmeting topfunctionarissen Weergave bezoldigingsniveau van topfunctionarissen in een deel van de culturele sector Nulmeting topfunctionarissen Weergave bezoldigingsniveau van topfunctionarissen in een deel van de culturele sector Drs. J. van Dam Mr. R. Verbeet MMO CPL Ir. B. Vinkenburg M. Elderhuis Msc. 28 april 2011

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Meer informatie In de bijlage bij deze brief en op de website www.todinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT.

Meer informatie In de bijlage bij deze brief en op de website www.todinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg De Directie / Het Bestuur Postbus 341 [ _ 3100AH SCHIEDAM! "

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL e Reg.nr. "RSV^O I Xl&Ä M 2 2 MRT 2012. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL e Reg.nr. RSV^O I Xl&Ä M 2 2 MRT 2012. Routing Provinciale Staten van Overijss PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL e Reg.nr. "RSV^O I Xl&Ä M Dat. 2 2 MRT 2012 ontv.: a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038

Nadere informatie

Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting.

Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting. Raad van Toezicht Remuneratierapport 2012 over het kalenderjaar 2011 Definitieve versie 26 april 2012 (N.B. de eerdere versie van dit rapport is in de decembervergadering van de RvT besproken; het stuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties WNT-jaarrapportage 2013 Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) et normering

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009 FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009 1. Inleiding In de analyse Financials sector gehandicaptenzorg 2009 wordt inzicht verschaft in de jaarverslagen 2009 van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven.

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven. Hoofdlijnen remuneratierapport over 2010 Inleiding: Governance, principes en uitwerkingen De Governance Code Woningcorporaties is per 1 januari 2007 in werking getreden. Het principe uit de GCW ten aanzien

Nadere informatie

NORMEREN EN WAARDEREN

NORMEREN EN WAARDEREN NORMEREN EN WAARDEREN 1 Samenvatting Inleiding Het maatschappelijke en politieke debat over topsalarissen loopt vaak hoog op. Afgezien van het inhoudelijke oordeel dat men kan hebben, is in ieder geval

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT) FACTSHEET Wet Normering Topinkomens (WNT) Deze factsheet geeft de stand van zaken weer per januari 2017. Doel WNT De Wet ering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Bezoldiging Raad van Bestuur 2010

Bezoldiging Raad van Bestuur 2010 Bezoldiging Raad van Bestuur 2010 De Raad van Toezicht stelt jaarlijks de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast, op voorstel van de zgn. remuneratiecommissie, een en ander binnen

Nadere informatie

Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht. vastgesteld op 8 september 2011

Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht. vastgesteld op 8 september 2011 Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht vastgesteld op 8 september 2011 Inhoud Inleiding 2 Criteria voor zwaarteweging 4 Criterium omvang 5 Criterium

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties WNT-jaarrapportage 2013 Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) et normering

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 Executive Summary Februari 2015, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 2008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ]

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ] WNT-verantwoording 2015 [NAAM INSTELLING] Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis

Nadere informatie

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag HayGroup HET IDEALE GOVERNANCE JAARVERSLAG - februari 2005 Inhoud Inleiding 1 1 Geef inzicht in persoonlijke gegevens 2 2 Geef inzicht in de werkwijze 3 3 Verantwoord

Nadere informatie

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor Uitleg Verklaring NOAB, Fiscount en Compare to Compete verklaren hiermee dat zij de individuele gegevens uitsluitend gebruiken voor het onderzoek. De individuele gegevens zullen voor geen andere doeleinden

Nadere informatie

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS 2011. Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS 2011. Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken. De zorgaanbieders

Nadere informatie

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers?

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Inhoud: 1. Aanleiding 2. Geen bonus bij Staatsteun 3. Lagere beloningen (in de top) bij staatsdeelnemingen 4. Ontnemen onterechte

Nadere informatie

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK/Directie Arbeidszaken Publieke Sector Project normeringsbeleid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 1. Inleiding Dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid voor topen sleutelfuncties in 2015 in de praktijk is gebracht en een overzicht van

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

medisch specialist medisch specialist Academisch Academisch Academisch Centrum (AMC) AMSTERDAM Centrum (AMC) AMSTERDAM Academisch Medisch

medisch specialist medisch specialist Academisch Academisch Academisch Centrum (AMC) AMSTERDAM Centrum (AMC) AMSTERDAM Academisch Medisch 1B: Motivering voor overschrijding Wopt 2009 1 2 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 3 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 4 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 5 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 6 Medisch Centrum

Nadere informatie

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 Nota Financiële kengetallen Careinstellingen en zorgzwaarte 2012 Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 1. Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS verzocht om,

Nadere informatie

Aan: College van B&W Zwolle Van: Tjitske Siderius (SP) Betreft: topsalarissen bij sociale zaken Datum: 3 januari 2014.

Aan: College van B&W Zwolle Van: Tjitske Siderius (SP) Betreft: topsalarissen bij sociale zaken Datum: 3 januari 2014. Aan: College van B&W Zwolle Van: Tjitske Siderius (SP) Betreft: topsalarissen bij sociale zaken Datum: 3 januari 2014 Geacht college, In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad

Nadere informatie

Schuift dat nog wat, die psychiatrie?

Schuift dat nog wat, die psychiatrie? Vorig jaar pakte GGZTotaal de traditie op die het tijdschrift Psy in 2012 noodgedwongen liet liggen: het publiceren van een lijst met de best betaalde bestuurders in de GGZ. Het samenstellen van zo n lijst

Nadere informatie

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Jaarverslag 2013 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eindverantwoordelijke Raad

Nadere informatie

Het overgangsrecht van de WNT voor toezichthouders in de zorg- en welzijnssector: hoe werkt het in de praktijk?

Het overgangsrecht van de WNT voor toezichthouders in de zorg- en welzijnssector: hoe werkt het in de praktijk? Het overgangsrecht van de WNT voor toezichthouders in de zorg- en welzijnssector: hoe werkt het in de praktijk? December 2015 Advocaten Notarissen Fiscalisten Inleiding Van Doorne 2 De Wet normering bezoldiging

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Overheidssturing op beloning. VvA Bijeenkomst 11 september 2014. Bijdrage: Gerard Zaalberg

Overheidssturing op beloning. VvA Bijeenkomst 11 september 2014. Bijdrage: Gerard Zaalberg Overheidssturing op beloning VvA Bijeenkomst 11 september 2014. Bijdrage: Gerard Zaalberg Wie of Wat is AWVN? Grootste werkgeversvereniging van Nederland (met VNO-NCW) FTE: 180 grotendeels adviseurs (

Nadere informatie

Blauwvingers aan de top

Blauwvingers aan de top Blauwvingers aan de top Resultaten van een inventarisatie naar de salarissen in de (semi-)publieke sector in Zwolle, september 2013 Inleiding Al jaren groeit in Nederland de verontwaardiging over de alsmaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33942 29 november 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 november 2013, nr. 2013 0000717365, houdende

Nadere informatie

Samenloop van het Witteveenkader 2015 met bezoldiging WNT

Samenloop van het Witteveenkader 2015 met bezoldiging WNT Samenloop van het Witteveenkader 2015 met bezoldiging WNT DISCLAIMER Deze whitepaper is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Dirkzwager advocaten & notarissen

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2012 - Utrecht, juni 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Belonen van hoger management FWG contactdagen 2013

Belonen van hoger management FWG contactdagen 2013 Belonen van hoger management FWG contactdagen 2013 Benny Bourgonje en Siebrand Bisschop oktober 2013 Programma Waarom nu aandacht voor directiesalarissen? Met wie vergelijken we? Wat wegen we met FWG,

Nadere informatie

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage VRAGEN Nr. 39 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 juni 2004 Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

Regeling Zorg 2016 vs. Regeling Zorg 2014: wat is er veranderd?

Regeling Zorg 2016 vs. Regeling Zorg 2014: wat is er veranderd? vs. Regeling Zorg 2014: wat is er veranderd? Januari 2016 Advocaten Notarissen Fiscalisten Inleiding Van Doorne 2 Op 1 januari 2014 trad de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 189 Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

26 oktober Onderzoek: Begroting Koninklijk huis

26 oktober Onderzoek: Begroting Koninklijk huis 26 oktober 2016 Onderzoek: Begroting Koninklijk huis Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Ik wil u verzoeken de informatie uit deze brief aan uw leden kenbaar te maken.

Ik wil u verzoeken de informatie uit deze brief aan uw leden kenbaar te maken. Aan de voorzitter Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag drs. E. Laudy 070-340 6242 drs. S. van der Meer 070-340 5134 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Verantwoording bezoldiging bestuurders

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD VERGADERING VAN DE REGIORAAD Vergaderdatum: 9 december 2014 Agendapunt : 12 Voorstelnummer: 2014/036-2 Onderwerp: Aanpassing Notitie Inkoop en Aanbesteden Stadsregio Amsterdam 2014 en vaststelling maximumtarief

Nadere informatie