Materiaal voor brandbestrijding en veiligheidssignalisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Materiaal voor brandbestrijding en veiligheidssignalisatie"

Transcriptie

1 Materiaal voor brandbestrijding en veiligheidssignalisatie Een praktische toepassing Michiel Fossez Provikmo Afdeling Risicobeheersing 1

2 Materiaal voor brandbestrijding, wat moet ik voorzien? 2 2

3 Stap 1 : bepalen van de brandrisico s 3 3

4 Stap 1 : bepalen van de brandrisico s klasse A : vaste stoffen 4 4

5 Stap 1 : bepalen van de brandrisico s klasse B : brandbare vloeistoffen 5 5

6 Stap 1 : bepalen van de brandrisico s klasse C : brandbare gassen 6 6

7 Stap 1 : bepalen van de brandrisico s klasse D : brandbare metalen 7 7

8 Stap 1 : bepalen van de brandrisico s klasse E : elektriciteitsbranden Elektrische apparatuur onder spanning (max. 1000V) 8 8

9 Stap 1 : bepalen van de brandrisico s klasse F : brandbare vetten Plantaardige en dierlijke oliën en vetten in frituurtoepassing 9 9

10 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Vertrek vanuit de vuurdriehoek, wat moet mijn blusmiddel doen? Verdrijven, afsluiten? Anti Katalyse, mengverhouding? Doen dalen? O2 afdekken? 10 afkoelen? 10

11 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Wat zijn de mogelijkheden? MUURHASPEL Axiaal gevoed met water. Haspels verplicht vanaf 01/12/2012 in alle gebouwen > 500 m2 Voor 01/12/2012 : Haspels verplicht in compartimenten > 500 m2 of op advies brandweer Industriegebouwen GEEN haspels verplicht. Is voor alle kantoorgebouwen van na juli 2012, met een bruikbare oppervlakte van +500 m² verplicht 11 11

12 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Wat zijn de mogelijkheden? BLUSDEKEN Een blusdeken is een doek uit niet of zeer slecht brandbaar materiaal. Door een deken over een vuurhaard te leggen, wordt deze afgesloten van de lucht en dooft de brand

13 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Wat zijn de mogelijkheden? SCHUIMBLUSSER Gevuld met water en schuimvormend product. AFFF of Schuim voor vetbranden (klasse F) Werkt afkoelend en sluit de O2 af

14 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Wat zijn de mogelijkheden? POEDERBLUSSER Gevuld met poeder voor branden klasse ABC BC D Dekt af en sluit zo de O2 af, anti katalyse 14 14

15 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Wat zijn de mogelijkheden? Blusgas Bv. gevuld met CO2 verdrijft de O2 en koelt af

16 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Welk blusmiddel kiezen? Blusdeken Poederblusser ABC Poederblusser BC Schuimblusser AFFF Schuimblusser F-klasse CO2 Poederblusser D 16 16

17 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Welk blusmiddel kiezen? Blusdeken Poederblusser ABC Poederblusser BC Schuimblusser AFFF Schuimblusser F-klasse CO2 Poederblusser D 17 17

18 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Welk blusmiddel kiezen? Blusdeken Poederblusser ABC Poederblusser BC Schuimblusser AFFF Schuimblusser F-klasse CO2 Poederblusser D 18 18

19 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Welk blusmiddel kiezen? Blusdeken Poederblusser ABC Poederblusser BC Schuimblusser AFFF Schuimblusser F-klasse CO2 Poederblusser D 19 19

20 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Welk blusmiddel kiezen? Blusdeken Poederblusser ABC Poederblusser BC Schuimblusser AFFF (tot 1000 volt) Schuimblusser F-klasse CO2 Poederblusser D 20 20

21 Stap 2 : bepalen van het blusmiddel Welk blusmiddel kiezen? Blusdeken Poederblusser ABC Poederblusser BC Schuimblusser AFFF Schuimblusser F-klasse CO2 Poederblusser D 21 21

22 Stap 3 : bepalen van het blusmiddel Hoeveel snelblussers zijn er nodig? Bluseenheid Het vermogen van een snelblusser om een brand te blussen wordt uitgedrukt in "bluseenheden". Assuralia legt een minimaal aantal "bluseenheden" op per gebouw: één bluseenheid per 150 m² te beschermen oppervlakte minimum van twee bluseenheden per constructieniveau. Het aantal bluseenheden van een brandblusser kan je terugvinden op het etiket van de brandblusser. Opgepast : is een minimum : advies brandweer inwinnen, uitvoeren risicoanalyse 22! 22

23 Stap 3 : bepalen van het blusmiddel Hoeveel snelblussers zijn er nodig? Bluseenheid Het aantal bluseenheden van een brandblusser kan je terugvinden op het etiket van de brandblusser 1: blusmiddel + inhoud 2: aantal bluseenheden 3: gebruiksaanwijzing 4: geschikt voor brandklassen 23 23

24 Stap 3 : bepalen van het blusmiddel Hoeveel snelblussers zijn er nodig? Bluseenheid Bluseenheden Te beschermen oppervlakte Snelblusser ½ 75 m² CO2 5kg m² Schuim 6 ltr. Poeder ABC 6kg 1,5 225 m² schuim - 9 liter poeder ABC - 9 kg poeder ABC - 12 kg 8 schuim - 50 liter 10 poeder ABC - 50 kg 24 24

25 Stap 4 : waar en hoe op te hangen? De blusmiddelen moeten op oordeelkundige plaatsen worden aangebracht (doorgangen, centrale plaatsen, plaatsen met hoger brandgevaar). Alle handsnelblussers moeten worden opgehangen. Het handvat mag zich niet hoger dan 1,4 m boven de grond bevinden. De blusmiddelen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn. De blusmiddelen moeten gesignaleerd worden door middel van het juiste pictogram

26 Stap 5 : hoe signaleren? Brandblusser Blusdeken Brandhaspel Telefoon brand Brandladder Weg naar een blusmiddel 26 26

27 Een praktische toepassing KANTOREN 400 m² Magazijn 800 m² PRODUCTIEHALL 800 m² 27 Keuken 50 m² refter 100m² 27

28 Een praktische toepassing Stap 1 : brandrisico s? Stap 2 : blusmiddel? 6 kg, 1BE = 6 9 kg, 1,5BE = 4 50 kg, 10BE = 1 PRODUCTIEHALL 800 m² 5 kg, 0,5BE = 12 Indien volt 6ltr, 1BE = 6 9 ltr, 1,5BE = 4 50 ltr, 8BE = 1 Stap 3 : hoeveel? 28 6ltr, 1BE = 6 9 ltr, 1,5BE = 4 50 ltr, 8BE = 1 Stap 4: pictogram? 28

29 Een praktische toepassing Stap 1 : brandrisico s? Stap 2 : blusmiddel? 6 kg, 1BE = 3 9 kg, 1,5BE = 2 5 kg, 0,5BE = 6 KANTOREN 400 m² 6ltr, 1BE = 3 9 ltr, 1,5BE = 2 6ltr, 1BE = 3 9 ltr, 1,5BE = 2 Stap 3 : hoeveel? 29 Stap 4: pictogram? 29

30 Een praktische toepassing Stap 1 : brandrisico s? Stap 2 : blusmiddel? F 6 kg, 1BE = 2 9 kg, 1,5BE = 2 5 kg, 0,5BE = 2 Keuken 50 m² refter 100m² 6ltr, 1BE = 2 9 ltr, 1,5BE = 2 6ltr, 1BE = 2 9 ltr, 1,5BE = 2 Stap 3 : hoeveel? 30 Stap 4: pictogram? 30

31 Een praktische toepassing Stap 1 : brandrisico s? Stap 2 : blusmiddel? 6 kg, 1BE = 6 9 kg, 1,5BE = 4 50 kg, 10BE = 1 6ltr, 1BE = 6 9 ltr, 1,5BE = 4 50 ltr, 8BE = 1 Stap 3 : hoeveel? Magazijn 800 m² 31 6ltr, 1BE = 6 9 ltr, 1,5BE = 4 50 ltr, 8BE = 1 5 kg, 0,5BE = 12 Stap 4: pictogram? Indien volt 31

32 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? 32 32

33 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? In de praktijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen Het visueel nagaan of een brandblustoestel nog in goede staat, bruikbaar en bereikbaar is een volledige technische nazicht van een brandblustoestel volgens een vastgelegd protocol waarbij men in- en uitwendige onderdelen onderzoekt, de staat ervan kan interpreteren en desgevallend vervangt de labels op het toestel kan vervangen of aanpassen opnieuw op waterdrukproef laat testen 33 33

34 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? Het visueel nagaan of een brandblustoestel nog in goede staat, bruikbaar en bereikbaar is wordt uitgevoerd door gelijk wie die daartoe is aangesteld door de werkgever een volledige technische nazicht van een brandblustoestel volgens een vastgelegd protocol wordt door een werknemer van een bevoegd extern bedrijf dat onderhoud doet van draagbare brandblussers

35 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? Art van het ARAB stelt dat : het materiaal voor brandbestrijding geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde, onderzocht moet worden (dat is visueel nagaan) of een brandblustoestel nog in goede staat, bruikbaar en bereikbaar is. De datum van deze onderzoekingen en de vaststellingen die tijdens deze onderzoekingen werden gedaan worden in een notitieboekje ingeschreven en ter beschikking gehouden van de bevoegde overheid. Van een technisch nazicht is hier geen sprake

36 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S ) Bij ontstentenis van strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of voortvloeiend uit de regels van goed vakmanschap, worden de beschermingsmiddelen tegen brand tenminste één keer per jaar gecontroleerd. Bovendien ziet de werkgever erop toe dat de beschermingsmiddelen tegen brand door onderhoudsbeurten in goede staat voor gebruik worden gehouden. De controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur

37 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S ) De data van de controles en onderhoudsbeurten bedoeld in dit artikel, en de vaststellingen die er gedaan werden, moeten bewaard worden en ter beschikking gehouden van het Comité en van de met het toezicht belaste ambtenaren. Er is dus geen vermelding van wie de controles of onderhoudsbeurten moet uitvoeren 37 37

38 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? Art. 10 en 11 van het KB Arbeidsmiddelen. De werkgever: neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden dat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen 38 38

39 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? Art. 10 en 11 van het KB Arbeidsmiddelen. De werkgever: ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan: 1 periodieke controles en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven; 2 bijzondere controles, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel, zoals ombouw, ongevallen, natuurverschijnselen en lange perioden van buitengebruikstelling

40 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? Art. 10 en 11 van het KB Arbeidsmiddelen. Die controles hebben tot doel te garanderen dat de veiligheidsen gezondheidsvoorschriften worden nageleefd en deze verslechteringen tijdig worden opgespoord en hersteld. De resultaten van de controles moeten schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Hier wordt niet gesteld wie de periodieke controle, periodieke proeven en/of bijkomende controles moet uitvoeren, maar het resultaat ervan moet zijn dat ze door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden dat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen

41 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? In de Voorschriften voor de niet-automatische brandblustoestellen (uitgave januari 2013) van Assuralia, wordt over periodieke keuring gesproken, met name : Alle toestellen worden driemaandelijks gekeurd door een met naam genoemd verantwoordelijk lid van het personeel van de verzekerde. De keuring heeft betrekking op de plaatsing, de toegankelijkheid en de goede zichtbare staat van de toestellen. Dat is visueel nagaan

42 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? In de Voorschriften voor de niet-automatische brandblustoestellen Voor wat betreft de handsnelblussers wordt verder gesteld: Afgezien van de in 1.3 bedoelde periodieke driemaandelijkse verificatie, moet de verzekerde alle brandblustoestellen en hun lading minstens eens per jaar laten keuren door gespecialiseerde personen Alle controles worden in een logboek opgenomen

43 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? In de Voorschriften voor de niet-automatische brandblustoestellen Voor wat betreft de handsnelblussers wordt verder gesteld: Een volledige technische nazicht van een brandblustoestel, volgens een vastgelegd protocol, wordt door een werknemer van een bevoegd extern bedrijf, dat onderhoud doet van draagbare brandblussers, uitgevoerd. Volgens de norm NBN

44 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? De NBN S : 2002 Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers, maakt een onderscheid tussen het onderhoud, uitgevoerd door een bevoegd persoon en de schouwing, uitgevoerd door de verantwoordelijke persoon

45 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? De NBN S : 2002 Een bevoegd persoon (onderhoud) is een persoon in dienst of onder een overeenkomst bij een bevoegd bedrijf die aantoonbaar beschikt over de nodige opleiding en ervaring toegang heeft tot het geschikte gereedschap, uitrusting, inlichtingen, handleidingen kennis heeft van alle bijzondere werkwijzen opgegeven door de vervaardiger gebruiker van het merk van overeenkomstigheid -, die hem in staat stelt de onderhoudswerkwijze beschreven in deze norm toe te passen. Een bevoegd bedrijf is een bedrijf voor het onderhoud van draagbare brandblussers, erkend door de Landelijke 45 goedkeuringsinstelling. 45

46 Wat met het nazicht/keuren van de brandblussers? De NBN S : 2002 Een verantwoordelijke persoon (schouwing) is/zijn de perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de routine schouwingen en die het uit te voeren onderhoud van de draagbare brandblussers voorziet. Onderhoud (technisch nazicht) en schouwing (visuele controle) zijn dus twee onderscheiden taken en die worden door twee soorten personen uitgevoerd (in het eerste geval een bevoegd persoon genoemd, in het tweede geval een verantwoordelijke persoon genoemd)

47 Over de schouwing (visueel nazicht) door de verantwoordelijke persoon stelt de NBN S in punt 4: Het is aangewezen dat de verantwoordelijke persoon of zijn aangestelde overgaat, en dit met regelmaat, tot routine schouwingen op de draagbare brandblussers om er zich van te vergewissen dat elke brandblusser: geplaatst is op de aangewezen plaats; toegankelijk en duidelijk zichtbaar is; een leesbare en juiste gebruiksaanwijzing draagt, naar voor gericht; zichtbaar en niet beschadigd is; de naald van de drukmeter, indien aanwezig, zich in het groene gebied bevindt; de nodige verzegelingen heeft en die niet geschonden zijn

48 Over de schouwing door de verantwoordelijke persoon stelt de NBN S in punt 4: Indien nodig zal de verantwoordelijke persoon de gepaste maatregelen treffen om de vastgestelde gebreken ongedaan te maken. De hierboven beschreven schouwingen zullen minstens driemaandelijks plaatsvinden. Het is zelfs wenselijk deze maandelijks uit te voeren. Bij bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat het aantal schouwingen moet opgevoerd worden

49 Certificatie van een bevoegd bedrijf staat eveneens in de NBN S APRAGAZ staat in voor o.a. de certificatie voor onderhoudsbedrijven van brandblusapparaten volgens NBN S

50 Visueel nazicht Technisch onderhoud Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S ) Volgens voorschrift fabrikant Assuralia : door een gespecialiseerd persoon van een bevoegd extern bedrijf volgens NBN , jaarlijks Assuralia : Met naam genoemd lid van het personeel, driemaandelijks Schouwing door verantwoordelijke persoon Onderhoud door bevoegd persoon 50 50

51 Wat als het misloopt? Veiligheidssignalisatie nooduitgang / uitgang 51 51

52 Eisen nooduitgang iedere uitgang dewelke nodig is om aan de reglementaire evacuatiecapaciteit te komen

53 Eisen nooduitgang / vluchtwegen Art Uitgangswegen en ontruiming Personen = werknemers + anderen plaats, verdeling en breedte van: trappen uitgangswegen uitgangen deuren zodat ontruiming snel en gemakkelijk is 53 53

54 Eisen nooduitgang / vluchtwegen Art Uitgangswegen en ontruiming winkels > 2000 m²: geen zig-zag lokalen (verdiepingen) vanaf 100 personen en lokalen van de eerste groep: minstens 2 afzonderlijke uitgangen (trappen) lokalen (verdiepingen) vanaf 500 personen: minstens 3 afzonderlijke uitgangen (trappen) 54 54

55 Eisen nooduitgang / vluchtwegen Art Uitgangswegen en ontruiming hellende vlakken met helling van hoogstens 10 % zijn O.K. breedte deuren : min. 70 cm, deuren en wegen: 1 cm/pers breedte trappen, wegen,... : min. 80 cm (uitgez. trappen in gebouwen van vóór 1 juni 1972: minstens 70 cm) trappen: trappen: 1,25 cm/pers 2 cm/pers basispremisse: verdieping is ontruimd als personen van de andere verdieping toekomen (niet cumulatief) 55 55

56 Eisen nooduitgang / vluchtwegen Art Uitgangswegen en ontruiming aantal personen: verantwoordelijkheid van de werkgever (plaatselijke toestand, vb: X aantal stoelen) winkels > 2000 m²: forfaits benedenverdieping : 1 pers/6 m² gelijkvloers : 1 pers/3 m² bovenverdieping : 1 pers/4 m² doorgangen NOOIT belemmeren 56 56

57 Eisen nooduitgang / vluchtwegen Art Uitgangswegen en ontruiming nooduitgangsdeuren moeten gemakkelijk en onmiddellijk door iedereen ingeval van nood kunnen worden geopend opendraaien in de richting van de uitgang in sommige gevallen lokalen van de eerste groep gebouwen na 1/1/93 verbouwingen na 1/1/93 van bestaande gebouwen alle gebouwen met een lokaal van de eerste groep of ingevolge een risico (ook deze van vóór 1/1/93! ) Geen schuifdeuren als nooduitgang 57 57

58 Eisen nooduitgang / vluchtwegen Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S ) Art De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen die toegang geven tot de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten vrij gehouden worden. Ze mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd, zodat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt. 3. De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting en een gepaste signalisatie

59 Eisen nooduitgang / vluchtwegen Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S ) Art. 13. De nooddeuren moeten openen in de richting van de evacuatie. Het mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn. Ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden, door elke persoon die er gebruik van wil maken, in geval van nood. Ze mogen niet op slot zijn

60 Signalisatie nooduitgang / uitgang Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S ) Plaats of richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt dit pictogram mag slechts gebruikt worden voor uitgangen die ook aan de eisen voor nooduitgangen voldoen (te plaatsen boven, of boven een doorgang naar, een uitgang) 60 60

61 Signalisatie nooduitgang / uitgang Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S ) Richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt dit pictogram mag slechts gebruikt worden voor uitgangen die ook aan de eisen voor nooduitgangen voldoen Mag eveneens geheld gebruikt worden 61 61

62 Signalisatie nooduitgang / uitgang Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S ) Plaats of richting van een nooduitgang, die voldoet aan de eisen van een nooduitgang en enkel gebruikt wordt in een noodsituatie en niet voor dagdagelijks gebruik. te plaatsen boven de nooduitgang of boven een doorgang naar een nooduitgang 62 62

63 Signalisatie nooduitgang / uitgang Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S ) Richting van een nooduitgang, die voldoet aan de eisen van een nooduitgang en enkel gebruikt wordt in een noodsituatie en niet voor dagdagelijks gebruik. (mag eveneens geheld gebruikt worden) 63 63

64 Signalisatie nooduitgang / uitgang EN ISO 7010 : Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens. ISO = een internationale norm die verder strekt van de vroegere EN-norm Mogen deze pictogrammen gebruikt worden? 64 64

65 Signalisatie nooduitgang / uitgang Het standpunt van TWW België bij een rondvraag op Europees niveau: Punt 1.3 van bijlage II van de richtlijn 92/58/EEC staat toe dat pictogrammen gebruikt worden die slightly different zijn. TWW beschouwt dat de pictogrammen uit ISO 7010 daaronder vallen en kunnen gebruikt worden. De bestaande pictogrammen volgens het KB van 17/06/1997 in bestaande gebouwen mogen blijven hangen. Bij nieuwbouw of renovatie heeft men de keuze om ofwel de pictogrammen uit het KB te gebruiken ofwel de pictogrammen uit ISO Men moet wel 1 keuze consequent aanhouden

66 Signalisatie nooduitgang / uitgang Plaats of richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt dit pictogram mag gebruikt worden voor uitgangen die NIET aan de eisen voor nooduitgangen voldoen Zwart of blauw op witte achtergrond 66 66

67 Signalisatie : hoe groot moet een pictogram zijn? De afmeting van de signalisatie is afhankelijk van de leesafstand. Om ervoor te zorgen dat de afmeting van een pictogram zo conform mogelijk de Europese Richtlijn is, kunt u de afbeelding hiernaast als als richtlijn gebruiken

68 Wat als het misloopt? noodverlichting 68 68

69 Art. 63bis ARAB = afgeschaft Art. 33 tem 35 van het K.B. van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden verlichting en noodverlichting: risico analyse! Noodverlichting veiligheidsverlichting 69 69

70 Voldoende daglicht, indien niet => adequate kunstverlichting (algemene + plaatselijke) Indien risico s bij uitvallen kunstverlichting => voldoend sterke noodverlichting 70 70

71 71

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

BRAND. Module 1. Draagbare blusmiddelen. Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw. 1 december 2011 Flanders Expo Gent

BRAND. Module 1. Draagbare blusmiddelen. Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw. 1 december 2011 Flanders Expo Gent BRAND Module 1 Draagbare blusmiddelen Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem BRAND Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk door Paul Peeters, Technical manager, A-First 16 juni 2011 De Montil Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax.

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14 Infosessie September 2014 DOELSTELLING Bespreken van de nieuwe wetgeving Overzicht geven van wat er nieuw is Overzicht geven van wat Provikmo

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN

VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN Afdeling Brand en zaakschadeverzekeringen van Assuralia De Meeûssquare, 29 1000 Brussel Uitgave januari 2013 Technische studie die Assuralia

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. (In het kader van de wetgeving «welzijn op het werk») Hugo Steeman, ir - AD TWW 1 Overzicht Wat was het? Wat is het nu en de toekomst? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 23 april 2014 BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Lokalen: Brandvoorkoming

Lokalen: Brandvoorkoming Lokalen: Brandvoorkoming 1. Toepassingsgebied: Deze bepalingen zijn van toepassing op: lokalen/zalen > 50 personen; lokalen/zalen > 20 personen en totaal gebouw > 80 personen; gebouwen > 100 personen.

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN TO-1001 SCHOLEN RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN VOOR BOUWEN, BIJBOUWEN, AANBOUWEN EN VERGROTEN VAN SCHOOLGEBOUWEN ONAFGEZIEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET A.R.A.B. EN EVENTUEEL DEZE VAN HET MINISTERIEEL

Nadere informatie

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen NL FR einde Publicatie : 2014-04-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen FILIP, Koning

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein INFO: Openbare weg: De openbare weg is elke plaats die onder gewone

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten.

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. Onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB erkend bedrijf Voordelige tarieven i.c.m. onderhoudsabonnementen brandblussers

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Contents Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Nadere informatie

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1 PAGINA: 1 Evacuatie Algemeen Het arab interesseert zich vooral voor de bescherming van de personen. Alle overtredingen in verband met de evacuatievoorzieningen zijn dan ook zware overtredingen. De deuren

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld:

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld: Hoofdstuk 9 - Kleine blusmiddelen Inleiding Ieder bedrijf moet beschikken over middelen waarmee het zelf bij een beginnende brand de brandbestrijding ter hand kan nemen. Deze middelen worden kleine blusmiddelen

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt

Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt Reglementering Wat te doen in geval van brand / ongeval 27-01-2013 Brazilië Brand discotheek 237 + 21-02-2003 US Station Nightclub fire 100 + Switel

Nadere informatie

Brandbeveiligingsregels

Brandbeveiligingsregels Brandveiligheid in schoolgebouwen Brandbeveiligingsregels Broers R. Gemeenschappelijke Preventie Dienst GO! 8 december 2016 1 Brandveiligheid in schoolgebouwen 1. Inleiding 2. Brandreglementering 3. Europese

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2 Preventie en wetgeving 2014/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 Artikel 52... 5 1.2.2 Herziening... 5 1.3 KB Brandpreventie... 8 1.4 Andere relevante wetgeving...

Nadere informatie

Prijslijst - Brandblussercentrale Gegenereerd op 06-10-2011 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Prijslijst - Brandblussercentrale Gegenereerd op 06-10-2011 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend lijst - Brandblussercentrale Gegenereerd op 06-10-2011 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Brandblussers Poederblussers Poederblusser 6 kg ABC (brandblussers voor gebouwen, transport, industrie,

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw Brandpreventie op arbeidsplaatsen Kristof WELLENS ATECON vzw Historiek Sociale wetgeving 2 ARAB 11/02/1946 AREI 01/10/1981 AREI 01/01/1983 Arbeidsmiddelen 12/08/1993 CODEX 28/09/1993 Wet op het Welzijn

Nadere informatie

Brandveiligheid in scholen

Brandveiligheid in scholen Brandveiligheid in scholen Krista Dekoning 1 Inhoud 1. Wat is brand? 2. Belangrijkste wetgeving rond brand 3. Preventiemaatregelen 4. Opstellen van evacuatieplannen 5. Opstellen evacuatiescenario en richtlijnen

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Hoe veiligheidsverlichting toepassen? EN 1838. Hoe veiligheidsverlichting controleren en onderhouden? EN 50172

Hoe veiligheidsverlichting toepassen? EN 1838. Hoe veiligheidsverlichting controleren en onderhouden? EN 50172 Hoe veiligheidsverlichting toepassen? EN 1838 Hoe veiligheidsverlichting controleren en onderhouden? EN 50172 Veiligheid &' ''. *2$.!"# ( ) * +,- &/,*0,1 )343" * 56-78 - $% $ $ 2 Normatief kader: Europa

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS WAAROM IS ONDERHOUD VAN BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BELANGRIJK? Goed onderhoud is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid. De kans dat brandblussers

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Jeroen Haars Arbo en Milieudienst W&N Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD Min. aantal vragen Wetgeving en VCA 3 De kandidaat kent de wettelijke vereisten en/of regels van goede praktijk waaraan de brandbestrijdingsmiddelen dienen te voldoen. 3 De kandidaat kan het doel, de opbouw

Nadere informatie

BRAND. Module 4. Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex

BRAND. Module 4. Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex BRAND Module 4 Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex Hugo Steeman, Directiehoofd Directie van de veiligheid, FOD WASO 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem.

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. p.162 Lt. Geert DERLYN Aflegsysteem: - werken in teamverband - bevelvoerder bepaald tactiek - beslissing op basis van verkenning Aflegsystemen: bij brand technische hulpverlening I.G.S. 1 Eenheidscommando

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

ISB Congres Veilig beheren van sportinfrastructuur. Woensdag 21/03/ uur Bart Geusens Preventieadviseur Stad Genk

ISB Congres Veilig beheren van sportinfrastructuur. Woensdag 21/03/ uur Bart Geusens Preventieadviseur Stad Genk ISB Congres 2012 Veilig beheren van sportinfrastructuur Woensdag 21/03/2012 15.30 uur Bart Geusens Preventieadviseur Stad Inhoud Voorstelling Bart Geusens Samenwerking met sportdienst Overleg Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze Risicoanalyse van de elektrische installatie Praktische werkwijze 1. Wetgeving Wet Welzijn AREI Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische

Nadere informatie

Reglementeringen met betrekking tot BRANDPREVENTIE. 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 1

Reglementeringen met betrekking tot BRANDPREVENTIE. 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 1 Reglementeringen met betrekking tot BRANDPREVENTIE 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 1 REGLEMENTEN Reglementaire voorschriften zijn MINIMUM voorschriften 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 2 REGLEMENTEN Niet

Nadere informatie

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Desautel Brandblussers

Desautel Brandblussers Brandblussers Brandweermateriaal4Brandblussers Desautel blussers Sinds 1932 produceert het Franse Desautel brandblussers voor diverse toepassingen. Brandblussers Om te bepalen of een blusser geschikt is

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT STAD MECHELEN AFDELING 20 Pagina 1

POLITIEREGLEMENT STAD MECHELEN AFDELING 20 Pagina 1 STEDELIJK POLITIEREGLEMENT - AFDELING 20 De oude afdeling 20 wordt volledig vervangen door de volgende tekst: Afdeling 20 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in inrichtingen toegankelijk

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Brandbestrijding & Branddetectie

Brandbestrijding & Branddetectie Brandbestrijding & Branddetectie Poederblussers met inwendig drukpatroon Deze -poederblusser met inwendig drukpatroon- hebben een geweldige bluskracht en zijn inzetbaar bij branden met vaste stoffen, Voorzien

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Evacuatiebrochure Scholengroep 5 Campus Keerbergen Sectie Internaat Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Diane SMETS Intern Preventieadviseur 09/2012 Inhoud 1. Inleiding p.2 2. Maatregelen

Nadere informatie

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring info kleine blustoestellen, gebruik en keuring Kleine blustoestellen zijn de toestellen die bestemd zijn voor het blussen van branden in de beginfase. ls vuistregel kunnen we stellen dat er per lokaal/ruimte

Nadere informatie

Primaire blusmiddelen

Primaire blusmiddelen SEPTEM Katholieke Scholengemeenschap Groot-Evergem e-mail: sg.septem@telenet.be Primaire blusmiddelen Bij het vaststellen van een beginnende brand moet men onmiddellijk optreden. De eerste interventie

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Arbo- en milieudienst W&N Jeroen Haars Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Naam gebouw en gebruik Adres Postcode Naam uitvoerder risicoanalyse Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Rob Nachtergaele Datum van uitvoering risicoanalyse 23/04/2014 Handtekening STAP 1 IDENTIFICEREN

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Lesbrief: Brandje blussen Thema: Wat is er?

Lesbrief: Brandje blussen Thema: Wat is er? Lesbrief: Brandje blussen Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Stel je voor dat er s nachts brand uitbreekt. Hoe kom je dan veilig buiten? Of

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen

Aanvraagformulier Evenementen Uw Ref.nr.: Aanvraagformulier Evenementen 1) Locatie van de activiteit: Aard van de locatie: O Zaal : naam van de zaal. Straat + huisnummer:. Postcode + gemeente: O Openlucht, met route: gelieve een route

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen ONDERNEMEN EN STADSMARKETING 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Verzekering objectieve aansprakelijkheid... 4 1.1 Wat is de verzekering objectieve

Nadere informatie