Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen"

Transcriptie

1 Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

2 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek), België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (de "Emittent"). Aanbod van Nieuwe Aandelen van Alterfin CVBA (de Vennootschap ) ten belope van ,00 EUR, uitbreidbaar tot maximum ,00 EUR Overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het prospectus kan inschrijven op de Nieuwe Aandelen mits betaling van de emissieprijs van hetzij 250,00 EUR per Aandeel uit categorie A (louter bestemd voor rechtspersonen) of van 62,50 EUR per Aandeel uit categorie B (louter bestemd voor natuurlijke personen). Inschrijvingsperiode: van 12 november 2014 tot en met 11 november 2015 onder voorbehoud van vroegtijdige afsluiting. Beleggen in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. De beleggers worden verzocht kennis te nemen van de risicofactoren die onder de punten D.1 en D.3 van deze samenvatting staan vermeld. Iedere beslissing om in de Aandelen te beleggen moet worden genomen op basis van de informatie vermeld in het Prospectus. Dit document is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse tekst. De Engelse versie van deze samenvatting heeft bewijskracht. De Nederlandse versie werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Emittent. De Engelse versie van de samenvatting kan op dezelfde wijze en plaats als dit document worden opgevraagd. Samenvatting van het prospectus op datum van 4 november 2014

3 Deze Samenvatting is opgesteld overeenkomstig Bijlage XXII van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 (zoals gewijzigd) tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van reclame betreft (hierna de Prospectusverordening genoemd). Op grond van voornoemde Bijlage XXII van de Prospectusverordening, worden samenvattingen opgebouwd volgens informatieverplichtingen met de aanduiding Element genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Omdat sommige Elementen niet van toepassing zijn voor Aandelen, kunnen er hiaten ontstaan in de volgorde van de nummering van de Elementen. Hoewel een Element in sommige gevallen omwille van de aard van de transactie of Uitgevende Instelling verplicht moet worden opgenomen in de samenvatting, is het mogelijk dat er geen relevante informatie over dit Element kan worden versterkt. In dat geval wordt een korte beschrijving van het Element opgenomen in de samenvatting en aangeduid als Niet van toepassing.

4 Element Informatieverplichting Informatie A.1 Waarschuwing Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus met betrekking tot het openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen. Zij bevat bepaalde belangrijke informatie uit het Prospectus. Zij bevat echter niet alle informatie die van belang kan zijn voor beleggers. Elke beslissing om in de Nieuwe Aandelen te beleggen, moet gebaseerd zijn op de bestudering door de belegger van het volledige Prospectus en alle daarin verstrekte informatie (inclusief informatie door middel van verwijzing). Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat eventueel de kosten voor de vertaling van het Prospectus dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. A.2 Gebruik van het Prospectus voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing van effecten door financiële intermediairs Alleen de personen die de Samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de Samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de Nieuwe Aandelen te investeren. Niet van toepassing

5 Element Informatieverplichting Informatie B.1 Officiële en handelsnaam van de uitgevende instelling B.2 Vestigingsplaats en rechtsvorm van de uitgevende instelling Alterfin cvba/scrl Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)/ Société Coopérative à Responsabilité Limitée (SCRL) naar Belgisch recht. Alterfin is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer De maatschappelijke zetel is gevestigd te: Haachtsesteenweg 159, B Schaarbeek, België. B.3 Kerngegevens die verband houden met de huidige werkzaamheden en belangrijkste activiteiten van de Uitgevende Instelling Oprichtingsdatum: 16 november 1994 Duur: onbepaald De coöperatieve vennootschap Alterfin werd in 1994 opgericht als een samenwerkingsverband tussen Noord-Zuid organisaties (waaronder , Oxfam Solidariteit & Wereldwinkels, Vredeseilanden, FOS, ) en banken (Triodos Bank en de voormalige HBK Spaarbank). Later zullen andere sociale organisaties (waaronder SOS Faim, FairFin, Réseau Financement Alternatif), een bank (BNP Paribas Fortis), een aantal bedrijven en meer 3500 particulieren de coöperatieve vervoegen. Alterfin is een sociale financierder en heeft tot doel bij te dragen tot een duurzame financiële onderbouw van de ontwikkelingsinitiatieven van economisch en sociaal gemarginaliseerde groepen in de samenlevingen in het Zuiden. De nadruk ligt op de sociale component en bestaat erin dat de investeringen van de aandeelhouders in Alterfin bijdragen tot de sociaaleconomische ontwikkeling in het Zuiden. In concreto mobiliseert Alterfin kapitaal in het Noorden (in het geval van het Aanbod: in België) dat vervolgens naar organisaties in het Zuiden gekanaliseerd wordt. Als alternatieve financierder verstrekt Alterfin geen giften, maar investeert. Waar het begrip ontwikkelingssamenwerking vroeger vrijwel uitsluitend verbonden was met liefdadigheid en het schenken van geld, zijn de nietgouvernementele ontwikkelingsorganisaties begin jaren negentig op zoek gegaan naar nieuwe methodes om de ontwikkelingssamenwerking een meer duurzaam karakter te geven. Alterfin investeert in principe enkel in twee soorten organisaties: Microfinancieringsinstellingen (MFI s): Dankzij de financiering van Alterfin kunnen de MFI s vele kleine (micro)kredieten toekennen aan hun leden of klanten; Producentenverenigingen die betrokken zijn bij duurzame landbouw (voornamelijk Fair trade): In dit geval wordt de lening van Alterfin gebruikt om de oogst van de producenten en de afzet van hun producten te financieren. Per 30 juni 2014, werd EUR geïnvesteerd in microfinancieringsinstellingen en EUR in producentenverenigingen. Alterfin investeert in organisaties in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

6 B.4a Belangrijkste tendensen die zich voordoen voor de Uitgevende Instelling en de sectoren waarin zij werkzaam is Microfinanciering: Na jaren van expansie, onderbroken door de tegenslagen van de wereldwijde financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende schuldencrisis in sommige toonaangevende microfinancieringsmarkten, kent de microfinanciering opnieuw een sterke wereldwijde groei. Wat zo n 40 jaar geleden begon als microkrediet, heeft zich ontwikkeld tot een bredere portefeuille van financiële diensten. Deze portefeuille breidt nog steeds verder uit, zowel op het vlak van dienstverlening als inzake klantenbereik. Bron: Global microscope on the microfinance business environment 2013, The Economist (Intelligence Unit), B.5 Groep van de Uitgevende Instelling en de plaats die zij daarin inneemt B.6 Belangrijkste aandeelhouders Duurzame Landbouw: Kleinschalige boeren vertegenwoordigen een groeiend segment binnen de agrarische waardeketen. Om te voldoen aan de toenemende vraag van de consument naar duurzame producten worden multinationals voor de aankoop en levering van landbouwproducten steeds afhankelijker van kleine boeren. Donoren zijn van mening dat de 450 miljoen kleine boeren wereldwijd een cruciale rol spelen in de strategieën voor armoedebestrijding aangezien meer dan twee miljard van s werelds allerarmsten in gezinnen leeft die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de landbouw. [ ] Met een geschatte $ 450 miljard wereldwijd, is de vraag naar kleinschalige landbouwfinanciering erg groot en grotendeels onvervuld. Sociale kredietverstrekkers en lokale overheidsmiddelen dekken amper twee procent van de vraag. Met $ 350 miljoen aan kredieten zijn sociale kredietverstrekkers weliswaar klein, maar spelen ze een katalyserende rol bij het stimuleren van financiering in onaangeboorde markten. Bron: Catalyzing Smallholder Agricultural Finance, Dalberg Global Development Advisors, september Niet van toepassing Overzicht van de aandeelhoudersstructuur op 30 september 2014: Categorie A- Categorie B- Situatie op Aandelen Aandelen 30/09/2014 Rechtspersonen Natuurlijke personen Totaal Aantal aandeelhouders 217 5% % Aandelenkapitaal in euro % % Aantal aandelen % % Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is aan het aantal aandelen in zijn bezit. Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering uitbrengen. Alterfin wordt derhalve niet gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.

7 B.7 Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie De volgende kerncijfers zijn overgenomen uit de financiële jaarstukken die gecontroleerd werden door de commissaris: Portefeuille Portefeuille Alterfin Groei portefeuille Alterfin 64,07% 18,39% 11,40% Netto verlies op portefeuille Alterfin 0,58% 1,29% 1,78% Portefeuille derden Groei portefeuille derden -14,58% -24,01% -44,33% Totaal portefeuille Groei totale portefeuille 9,72% -4,42% -12,44% Aantal partners Groei aantal partners 23,68% 3,19% 4,12% Gemiddelde Alterfin portefeuille per partner Kapitaal Kapitaal Groei kapitaal 35,98% 31,93% 36,88% Aantal aandeelhouders Groei van het aantal aandeelhouders 40,41% 34,15% 29,58% Schulden Schulden schuld/kapitaal ratio 99,88% 89,29% 73,39% Totaal Totaal Balans Groei van het balans 51,61% 23,23% 24,27% Resultaten Bruto operationele en financiele marge Netto winst Ten opzichte van 2012 groeide de Alterfin portefeuille in 2013 aan met 11%. De portefeuille beheerd voor derden omvat de portefeuille responsability (tot december 2013), de portefeuille FEFISOL (sinds oktober 2011), de portefeuille FOPEPRO (sinds oktober 2011) en de portefeuille Calvert Foundation (sinds juli 2012). In 2011 besloot responsability zijn samenwerking met Alterfin af te bouwen om de eigen interne capaciteit op te bouwen. Dit betekent dat de portefeuille die Alterfin voor responsability beheerde sinds 2011 dus progressief werd afgebouwd en in 2013 volledig eindigde. In 2012 ging Alterfin op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en werden ook de portefeuilles die voor Fefisol en Fopepro worden beheerd, verder ontwikkeld. Op het einde van 2013 boden deze samenwerkingen nog geen volledig tegenwicht voor de beëindiging van het partnerschap met responsability. In 2013 verwelkomde Alterfin nieuwe aandeelhouders (+30% t.o.v. 2012), goed voor 37% meer kapitaalinbreng dan in 2013 (+EUR 9 miljoen). Per 31 december 2013 bedroeg het kapitaal van Alterfin EUR (na audit). De schuldenlast bedroeg EUR (na audit). Vermits Alterfin zijn kredieten overwegend in Amerikaanse dollar beschikbaar stelt, bestaat de strategie van Alterfin erin om het aandelenkapitaal (in EUR) grotendeels aan te wenden als garantie voor

8 het verkrijgen van kredietlijnen in Amerikaanse dollar. Vervolgens leent Alterfin de Amerikaanse dollars uit aan de partners in het Zuiden. De toegenomen schuldenlast hangt daarom rechtstreeks samen met de omvang van de USD portefeuille. Alterfin sloot 2013 af met een positief financieel resultaat. De bruto operationele en financiële marge bedroeg EUR 1,37 miljoen, of een toename ten opzichte van 2012 met 9%. Het jaar werd afgesloten met een netto resultaat na belasting van EUR , wat 7% lager is dan Het netto resultaat werd aanzienlijk beïnvloed door de waardeverminderingen op onze portefeuille. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van de waardeverminderingen in 2013: de problemen waarmee de koffiecoöperaties werden geconfronteerd (koffieroest, prijsdalingen en de teruglopende vraag) vergrootten de kwetsbaarheid van sommigen; in bepaalde gevallen werd de situatie nog bemoeilijkt door bestuursproblemen; een fraudezaak waar een microfinancieringspartner sinds 2012 mee kampt; op de wereldmarkten maakten de prijzen van verschillende landbouwproducten een fikse duik, wat sommige van onze partners voor problemen plaatst. Voor de waardeverminderingen van de portefeuille in 2013 verwijzen we naar Hoofdstuk 8.3 (Vereenvoudigde Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening). De volgende tabel geeft een overzicht van de tussentijdse financiële resultaten op 30 september 2014 (niet-geauditeerde cijfers): Portefeuille 30/09/ /09/2014 Portefeuille Alterfin Groei portefeuille Alterfin 10,81% 41,60% Portefeuille derden Groei portefeuille derden -57,50% 49,56% Totaal portefeuille Groei totale portefeuille -20,08% 43,51% Aantal partners Groei aantal partners -1,01% 9,18% Gemiddelde Alterfin portefeuille per partner Kapitaal 30/09/ /09/2014 Kapitaal Groei kapitaal 36,40% 35,30% Aantal aandeelhouders Groei van het aantal aandeelhouders 38,34% 24,23% Schulden 30/09/ /09/2014 Schulden schuld/kapitaal ratio 75,66% 84,89% Totaal 30/09/ /09/2014 Totaal Balans Groei van het balans 21,21% 40,70% Resultaten 30/09/ /09/2014 Bruto operationele en financiele marge Netto winst Zowel de portefeuille als het aandelenkapitaal van Alterfin vertoonden nog groeicijfers. Met 917 nieuwe aandeelhouders (+24% ten opzichte van

9 30/09/2013) kende het aandelenkapitaal nog steeds een mooie groei (+10,7 miljoen EUR). Vergeleken met september 2013 groeide de portefeuille van Alterfin met 42%. De portefeuille derden omvat de portefeuille responsability (tot december 2013), de portefeuille FEFISOL (sinds oktober 2011), de portefeuille FOPEPRO (sinds oktober 2011) en de portefeuille Calvert (sinds juli 2012). De niet-geauditeerde cijfers per 30 september 2014 waren als volgt: kapitaal van EUR en schulden a rato van EUR. De niet-geauditeerde resultatenrekening van 30/09/2014 vertoont voor de periode een positieve nettowinst. De nettowinst ligt hoger dan in september 2013 (+5%). B.8 Geselecteerde belangrijke pro forma financiële informatie B.9 Winstprognose of - raming B.10 Kwalificaties in het commissarisverslag over de historische financiële informatie Niet van toepassing Niet van toepassing. Alterfin heeft geen winstprognose of -raming opgesteld. Niet van toepassing. De commissaris van Alterfin heeft geen kwalificaties vermeld in de verslagen over de jaarrekeningen van 2011, 2012 en Het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, bevat de volgende toelichtende paragraaf: Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. B.11 Indien het werkkapitaal van de Uitgevende Instelling niet toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen, moet een verklaring daarvoor worden toegevoegd. Commissaris: KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck. Niet van toepassing. Alterfin verklaart dat, naar haar oordeel, haar werkkapitaal toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen, en dit ten minste voor een periode van 12 maanden na de datum van publicatie van dit Prospectus.

10 Element Informatieverplichting Informatie C.1 Type en categorie effecten die tot de handel worden toegelaten C.2 Munteenheid waarin de effecten worden uitgegeven C.3 Aantal uitgegeven, volgestorte aandelen en uitgegeven, nietvolgestorte aandelen. Nominale waarde per aandeel of vermelding dat de aandelen geen nominale waarde hebben. C.4 Rechten verbonden aan de effecten Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee categorieën Aandelen: Categorie A-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie A kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen; en Categorie B-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie B kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen en gelijkgestelden. Alle nieuwe aandelen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht. De Nieuwe Aandelen zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volgestort, en stemgerechtigd. Ze hebben dezelfde rechten als de Bestaande Aandelen. Euro Per 30 september 2014, wordt het maatschappelijk kapitaal van Alterfin vertegenwoordigd door aandelen ( aandelen A en aandelen B), volledig volgestort. Categorie A-Aandelen: nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Categorie B-Aandelen: nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Hierna volgt een samenvatting van de rechten verbonden aan alle aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen) van de Vennootschap. Dividendrecht: Elke aandeelhouder heeft recht op een jaarlijks dividend voor zover en in de mate dat de algemene vergadering van de Uitgevende Instelling beslist om een dividend uit te keren. Het dividend wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de Aandelen. Bij toetreding van een aandeelhouder tijdens het boekjaar, zal deze aandeelhouder op pro rata-basis een dividend genieten, berekend in verhouding tot het aantal (kalender)dagen effectief lidmaatschap van dat boekjaar. Voor meer informatie, gelieve Element C.7 ( Dividendbeleid ) te raadplegen. Algemene aandeelhoudersvergadering en stemrechten. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid bestuurders, een commissaris en controlerende vennoten te benoemen en af te zetten. Verder moet de algemene vergadering de jaarrekening goedkeuren en kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris. De algemene vergadering moet ook beslissen over de eventuele wijziging van de statuten en de ontbinding van de Vennootschap. De algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige vennoten, voor zover in het Wetboek van vennootschappen en de statuten niets anders wordt bepaald. Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door maximaal één andere vennoot (bij gewone schriftelijke volmacht). Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen gelijk aan het aantal aandelen dat hij bezit (ongeacht of ze behoren tot categorie A of B). Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering uitbrengen. Hierdoor wordt een democratisch beslissingsproces gegarandeerd. Vereffening: De opbrengst van de vereffening wordt, na de aanzuivering van

11 C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de effecten C.6 Aanvraag tot toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt alle schulden, lasten en vereffeningskosten, evenredig verdeeld over alle aandeelhouders naar rato van hun participatie. De Aandelen kunnen slechts tussen vennoten overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming van de raad van bestuur. De Aandelen zijn niet het voorwerp van een aanvraag tot toelating tot de handel met het oog op de verspreiding ervan op een gereglementeerde markt of een gelijkwaardige markt. C.7 Dividendbeleid In overeenstemming met artikel 48 van de statuten van Alterfin wordt de te bestemmen winst van het boekjaar bij beslissing van de algemene vergadering besteed als volgt: ten minste vijf procent tot vorming van de wettelijke reserve; een vergoeding aan de aandeelhouders (ongeacht of ze behoren tot categorie A of B), die ten hoogste de rentevoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad van de Coöperatie (huidig maximum bedraagt 6%), toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen, en het overschot wordt overgedragen of gereserveerd. Het staat de algemene vergadering van de Vennootschap vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering besteed zal worden. Bij verlies mag het nadelige saldo overgedragen worden. Wanneer in bepaalde boekjaren geen vergoeding aan het gestort kapitaal wordt toegekend, dan mag daarvoor in de volgende boekjaren, en voor zover de winst het toelaat, een bepaald percentage per renteloos boekjaar toegekend worden aan het gestort kapitaal van het boekjaar waarop het betrekking had. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen uitgekeerd worden. De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

12 Element Informatieverplichting Informatie D.1 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling De in de statuten geformuleerde doelstellingen, en de aard van de activiteiten die daaruit voortvloeien, brengen een aantal risico s met zich mee. Het beleid en beheer van Alterfin is erop gericht deze risico s zo goed mogelijk te beheersen, zonder dat ze daarbij natuurlijk volledig uitgeschakeld kunnen worden. De risico s en onzekerheden die momenteel gekend zijn door Alterfin en die ze van wezenlijk belang acht, zijn hieronder beschreven. Deze risico s en onzekerheden zijn mogelijkerwijs niet de enige risico s waaraan de Vennootschap is blootgesteld en de volgorde waarin ze worden besproken is niet noodzakelijk een weergave van hun belangrijkheid. Debiteurenrisico: Dit betreft het risico op niet-terugbetaling van door Alterfin verstrekte leningen. Dit risico is significant, aangezien via deze leningen middelen ter beschikking worden gesteld aan organisaties in het Zuiden (de Partners ), veelal microfinancieringsinstellingen (MFI s) en boerenverenigingen. De recipiënten van de middelen van Alterfin hadden deze niet noodzakelijk aan dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld gekregen bij plaatselijke financiële instellingen. Bovendien kunnen niet in alle gevallen waarborgen worden voorgelegd. Het valt dus niet uit te sluiten dat de partners in het Zuiden waarin Alterfin investeert, op een gegeven moment insolvabel blijken te zijn, in welk geval de investering van Alterfin verloren zou kunnen gaan. Dit risico wordt op een dubbele manier beheerst. In de eerste plaats uiteraard door middel van een risicoanalyse. Dit gebeurt op basis van een omstandig dossier dat voor elke partner wordt opgesteld en op basis waarvan de kredietbeslissingen genomen worden. Verder is er de opvolging van de partner op afstand en ter plaatse, waardoor eventuele risico s beter ingeschat en opgevolgd kunnen worden. Ter plaatse: Alle partners worden toegewezen aan één van de kredietmanagers bij Alterfin. De kredietmanagers plannen bezoeken en reizen af naar hun respectievelijke landen om de partners te gaan bezoeken en te evalueren. In de regel worden alle partners minstens eenmaal om de 18 maanden bezocht. Producentenorganisaties worden vaker bezocht omwille van de specificiteiten van die leningen (kortere termijnen, meer gebonden aan de oogst). Op afstand: De MFI-partners rapporteren driemaandelijks over hun activiteiten en per telefoon en worden ad hoc contacten onderhouden. Ze brengen verslag uit over de financiële en operationele indicatoren en berichten over institutionele veranderingen. Omwille van de specifieke kenmerken van fair trade leningen (kortere termijnen, meer gebonden aan de oogst) geven de fair trade partners een maandelijkse update van hun activiteiten en worden ze van nabij opgevolgd door de kredietmanagers. Daarnaast worden er, waar mogelijk, garanties ingebouwd in de kredietovereenkomsten. Deze garanties staan in verhouding tot het gepercipieerde risico. Het is echter duidelijk dat zelfs met deze garanties het kredietrisico niet volledig kan worden uitgeschakeld. Bovendien wordt een deel van de portefeuille van Alterfin gewaarborgd door Alterfin Garantiefonds vzw, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 159, B-1030 Schaarbeek, België, en met ondernemingsnummer Op 30 september 2014 bedroegen de verleende garanties EUR ten opzichte van een totale

13 portefeuille van EUR (19 dossiers genoten van een garantie van het Alterfin Garantiefonds vzw). Dit betekent dat 4,22% van de portefeuille van Alterfin ( EUR/ EUR) gedekt was via het Alterfin Garantiefonds. Valutarisico: Dit betreft vooral het risico dat ontstaat als gevolg van de transacties in vreemde valuta ter financiering van organisaties in het Zuiden. Een belangrijk gedeelte van de leningen aan partnerorganisaties in het Zuiden wordt toegekend in U.S. dollars. Dit betekent dat de waarde van deze vorderingen uitgedrukt in EUR op en neer gaat met de wisselkoers. Zakt de U.S. dollar ten opzichte van de EUR, dan worden deze vorderingen minder waard. Alterfin dekt dit risico in principe in door voor elke lening die in U.S. dollar wordt toegekend zelf een lening aan te gaan voor hetzelfde bedrag in U.S. dollars bij een kredietinstelling. De invloed van de koers op de balans van Alterfin wordt op deze wijze beperkt. De koersevolutie van de U.S. dollar heeft echter nog wel invloed via de resultatenrekening, d.w.z. op het saldo van de inkomsten van de leningen in U.S. dollar en de interesten die Alterfin zelf dient te betalen op de U.S. dollar schulden. Alterfin heeft naast leningen uitgedrukt in U.S. dollar ook leningen en participaties in andere (zachte) valuta (non-euro of U.S. dollar valuta). Sommige van deze valuta, zoals de Lempira (Honduras) kunnen ingedekt worden met financiële instrumenten. Andere valuta kunnen niet ingedekt worden. In dat geval maakt Alterfin gebruik van andere oplossingen om het valutarisico te beperken. Zo is Alterfin sinds juli 2010 aandeelhouder van MFX Microfinance Currency Risk Solutions voor een bedrag van ,00 U.S. dollars. Via MFX heeft Alterfin toegang tot indekkingsmogelijkheden van het wisselrisico van financieringen in lokale valuta. Dit betekent dat de portefeuille in lokale valuta kan worden uitgebouwd zonder verhoogd risico, omdat de lokale valuta zijn ingedekt door MFX Microfinance Currency Risk Solutions. Daarnaast heeft Alterfin in juni 2013 een nieuwe overeenkomst ondertekend met Alterfin Garantiefonds vzw, waarbij het Garantiefonds het valutarisico verbonden aan een lening in lokale valuta dekt tot 33% van het bedrag van de lening. Alterfin probeert ook, met name voor de partners in Afrika, via garanties van lokale banken microfinancieringsinstellingen toegang te geven tot lokale financiering van hun kredietactiviteiten. Op die manier kan Alterfin in principe het wisselrisico vermijden. Landenrisico: Alterfin werkt in ontwikkelingslanden, wat per definitie bepaalde risico s met zich meebrengt vanuit economisch, sociaal, juridisch, politiek en klimatologisch oogpunt. Hoewel het landenrisico een significante risicofactor vormt, probeert Alterfin bepaalde aspecten ervan te beheersen. Het politieke risico van de Alterfin portefeuille belegd in microfinancieringspartners is verzekerd bij de Nationale Delcrederedienst. Bij de financiering van fair trade partners eist Alterfin, als onderpand, exportcontracten met buitenlandse kopers om zo de risico s te verminderen die inherent zijn aan het land van de partner. Daarnaast tracht Alterfin het landenrisico verder te beperken door limieten te stellen aan de investeringen in een specifiek land. Risico van afhankelijkheid ten aanzien van personen op sleutelposities: Indien personen op sleutelposities Alterfin zouden verlaten, zonder dat de Uitgevende Instelling onmiddellijk in hun vervanging kan voorzien, kan dit op korte en

14 langere termijn een negatieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van Alterfin en haar resultaten. Risico van afhankelijkheid, wat inkomen betreft, van diensten aan derden: Een belangrijk deel van de totale inkomsten van Alterfin komt voort uit dienstverlening voor derden (12,8% per 31/12/2012). Het is nooit uit te sluiten dat derden de samenwerking met Alterfin beëindigen, wat een negatieve impact zou hebben op de inkomensstroom van Alterfin. Alterfin kan dit risico niet volledig uitsluiten maar wel beperken, zij het in beperkte mate, door meerjarige contracten te ondertekenen met haar partners in het Zuiden. Dit helpt het risico te beperken dat Alterfin van de ene dag op de andere al haar inkomsten zou kunnen verliezen. Een andere manier om het risico te beperken is het ontwikkelen van verschillende samenwerkingsverbanden om zo de inkomstenbronnen te diversifiëren. Commissies betaald door responsability AG in Zwitzerland, vertegenwoordigen per 31/12/ ,24% van het financiële en operationele inkomen. In 2011 besloot responsabilty om de samenwerking met Alterfin te beperken om zelf intern capaciteit op te bouwen. Dit betekent dat de inkomsten die Alterfin uit de samenwerking haalt sinds 2011 geleidelijk teruglopen en zullen uitdoven in Teneinde de gevolgen van het einde van de samenwerking met responsability op haar inkomstenstroom te compenseren, is Alterfin in 2012 gestart met het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden: In juli 2012 is Alterfin begonnen met het aanbrengen en opvolgen van fair trade partners voor Calvert Social Investment Foundation. Alterfin finaliseert momenteel ook de samenwerking met ImpactAssets en is van plan om in 2014 fair trade partners aan te brengen en op te volgen voor ImpactAssets. Verder verwacht Alterfin meer inkomsten te genereren uit haar dienstverlening aan FEFISOL en FOPEPRO. Risico van afhankelijkheid ten aanzien van het sociaal oogmerk bij beleggers: Beleggers zullen bij het investeren in Aandelen van Alterfin overwegen dat Alterfin, gezien haar sociaal oogmerk, geen winstmaximalisatie nastreeft. Indien de interesse van beleggers in de Aandelen blijvend zou afnemen, of belangrijke aandeelhouders zouden beslissen om hun participatie te verminderen, kunnen de werkingsmiddelen van Alterfin worden aangetast. Reputatierisico s verbonden aan de markt waarop Alterfin actief is: Het is niet uit te sluiten dat een wijziging in de reputatie van Alterfin of daarmee vergelijkbare instellingen, alsook de markt waarop ze actief is, een disproportionele impact kan hebben op de perspectieven van Alterfin. Regelgevingsrisico s: Aanpassingen in de wetgeving of reglementering, zowel in België als in de landen waar Alterfin actief is, kunnen een impact hebben op de activiteiten van Alterfin.

15 D.3 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de effecten Risico s verbonden aan het beleggen in aandelen: Aan een belegging in Aandelen van Alterfin zijn, zoals bij elke belegging in Aandelen, economische risico s verbonden: beleggers moet bij het afwegen van een investeringsbeslissing, overwegen dat ze hun gehele investering in Aandelen kunnen verliezen. Risico s verbonden aan de beperkte liquiditeit van de Aandelen: Er bestaat geen secundaire markt waarop de Aandelen kunnen verhandeld worden. Hoewel het mogelijk is voor een aandeelhouder om uit te treden, conform de daartoe in de statuten van Alterfin voorziene procedure, ontstaat hierdoor een relatief beperkte liquiditeit. Risico s verbonden aan waardeschommelingen en toekomstige dividendwijzigingen: Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft de toekomstige rendementen.

16 Element Informatieverplichting Informatie E.1 Totale netto-opbrengsten en geraamde totale kosten van de Uitgifte/Aanbieding De kosten voor de aanbieding omvatten de vergoedingen aan adviseurs, de vergoeding aan de CBFA en de kosten voor het opmaken en drukken van het Prospectus. De totale kosten worden geraamd op EUR. E.2.a Redenen voor de Aanbieding, bestemming van de opbrengsten, geraamde nettoopbrengsten Doel van de Uitgifte van Nieuwe Aandelen is het ondersteunen van de groeiende activiteiten van de Vennootschap. De vraag naar microkredieten en duurzame landbouwfinanciering blijft stijgen, en Alterfin krijgt steeds meer aanvragen van bestaande en nieuwe partners voor de financiering van hun activiteiten. Het aandelenkapitaal vormt hierbij de financiële basis van waaruit Alterfin haar investeringen realiseert. Alterfin wil daarom haar groeistrategie focussen op de werving van bijkomende eigen middelen om beter tegemoet te kunnen komen aan deze aanvragen. Het kapitaal van de aandeelhouders wordt gebruikt voor de financiering van Microfinancieringsinstellingen (MFI s) die zo op hun beurt veel kleine (micro)kredieten kunnen toekennen aan hun leden of klanten; en voor de financiering van producentenverenigingen die betrokken zijn bij duurzame landbouw en die op hun beurt de oogst van de producenten en de afzet van hun producten financieren. Het kapitaal kan rechtstreeks of onrechtstreeks aangewend worden om een partner te financieren. In het laatste geval gebruikt Alterfin het aandelenkapitaal (in EUR) als garantie voor het verkrijgen van een kredietlijn (in USD) bij haar bancaire partners. De ontleende U.S. dollars leent Alterfin dan zelf weer uit aan de partners in het Zuiden. Alterfin is medeoprichter van het FEFISOL fonds dat in juli 2011 werd opgericht. Het fonds richt zich specifiek op het verstrekken van financieringen in Afrika (microfinancieringsinstellingen en producentenorganisaties) en wordt gesteund door institutionele beleggers. Alterfin keurde een investering in het fonds van EUR ,00 goed, waarvan ,59 EUR reeds volstort. Aangezien het kapitaal van Alterfin de basis vormt van alle financieringen die ze doet, is het dus mogelijk dat het opgehaalde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt geïnvesteerd in FEFISOL. E.3 Voorwaarden van de Aanbieding Voorschriften: Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, bepaalt artikel 8 van de statuten van Alterfin dat, om als aandeelhouder aanvaard te worden, de investeerder moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de toetreding van een kandidaat-vennoot niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij deze vennoot niet voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de Vennootschap; en Minstens op één Aandeel inschrijven. De hoedanigheid van aandeelhouder impliceert zonder enig voorbehoud de aanvaarding van de statuten van de Vennootschap en het reglement van inwendige orde van de Vennootschap. Inschrijvingsperiode. De inschrijvingsperiode, gedurende dewelke beleggers, ongeacht of zij reeds Bestaande Aandelen aanhouden of niet, kunnen inschrijven op het Aanbod, loopt vanaf 12 november 2014 onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.

17 Inschrijvingsprocedure. De inschrijving op zowel de Aandelen van categorie A als de Aandelen van categorie B verloopt rechtstreeks en uitsluitend via Alterfin. De modaliteiten van de inschrijving via Alterfin zijn als volgt: Voor nieuwe aandeelhouders: De kandidaat-aandeelhouder vervolledigt online via de website van Alterfin ( het inschrijvingsformulier, met vermelding van persoonlijke gegevens evenals het aantal Aandelen en de categorie van Aandelen waarop wordt ingeschreven (hetzij Aandelen van categorie A, hetzij Aandelen van categorie B). Tegelijkertijd stort de inschrijver het bedrag van de Aandelen waarop wordt ingeschreven op het rekeningnummer van Alterfin met vermelding van naam en voornaam. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een afschrift van het vennootschapsregister in twee exemplaren toegezonden waarvan de inschrijver één exemplaar ondertekend dient terug te sturen naar Alterfin. Voor beleggers die reeds één of meerdere Bestaande Aandelen aanhouden: Bestaande aandeelhouders schrijven het bedrag van de Aandelen waarop wordt ingeschreven over op het rekeningnummer van Alterfin met vermelding van vennootnummer, naam en voornaam. Bij ontvangst van de overschrijving ontvangt de aandeelhouder een uittreksel uit het vennootschapsregister. De betaling van de aandelen gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer van Alterfin: IBAN-nummer BE met BICcode TRIO BE BB. De Aandelen zijn op naam en worden niet fysiek geleverd. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een afschrift van het vennootschapsregister in twee exemplaren toegezonden waarvan de inschrijver één exemplaar ondertekend dient terug te sturen naar Alterfin. Uitgifteprijs. Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee categorieën van Aandelen: Categorie A-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie A kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen; en Categorie B-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie B kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen en gelijkgestelden. De Aandelen zijn volledig volgestort. Inschrijvers moeten minstens op één Aandeel inschrijven. Er is geen beperking op het maximumbedrag ten belope waarvan op de Aandelen kan worden ingeschreven. Er zijn geen inschrijvingskosten verbonden aan de inschrijving op Aandelen. Verwacht tijdschema van het Aanbod. Op 12 november 2014 wordt het Prospectus gepubliceerd op de website van Alterfin ( Deze datum is tevens de begindatum van de Inschrijvingsperiode. Gedurende de gehele Inschrijvingsperiode, kunnen kandidaat-aandeelhouders permanent intekenen op de Aandelen, voor zover het maximumbedrag van het Aanbod niet wordt overschreden. Tenzij de Inschrijvingsperiode vervroegd wordt afgesloten, eindigt het Aanbod op 11 november De resultaten van de inschrijving zullen na het afsluiten van de Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd. Alterfin publiceert een jaarverslag waarin onder andere de evolutie van het kapitaal wordt

18 beschreven. In het jaarverslag van 2015 zal het totaal opgehaald kapitaal worden vermeld. E.4 Belangen die van betekenis zijn voor de Uitgifte/Aanbieding, met inbegrip van tegenstrijdige belangen E.5 Naam van de persoon of entiteit die aanbiedt de effecten te verkopen. Lockup-overeenkomsten. E.6 Bedrag en percentage van de onmiddellijke verwatering die het gevolg is van de Aanbieding Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bestaande Aandeelhouders die niet inschrijven op het Aanbod zijn onderworpen aan een proportionele verwatering op het vlak van stemrechten en dividendrechten. De verwatering op het vlak van stemrechten blijft evenwel beperkt door het feit dat geen enkele aandeelhouder/vennoot meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering mag uitbrengen. De verwatering op het vlak van dividendrechten zal naar verwachting eveneens beperkt blijven, aangezien Alterfin ervan uitgaat dat de uitbreiding van het aandelenkapitaal zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van haar financieringsactiviteiten en een stijging van de nettowinst. De gevolgen van de uitgifte voor een bestaande aandeelhouder met een aandelenbezit van aandelen en die niet inschrijft op het Aanbod, worden hieronder beschreven: % van het totale aandelenkapitaal in het bezit van een aandeelhouder die A- Aandelen aanhoudt een aandeelhouder die B- Aandelen aanhoudt Per 30/09/2014 Met 5 miljoen EUR bijkomend kapitaal Met 10 miljoen EUR bijkomend kapitaal Met 15 miljoen EUR bijkomend kapitaal 0,61% 0,54% 0,49% 0,45% 0,15% 0,14% 0,12% 0,11% E.7 Geraamde kosten die door de Uitgevende Instelling aan de belegger worden aangerekend Niet van toepassing. De Vennootschap zal geen kosten aanrekenen aan de belegger voor inschrijvingen op het Aanbod.

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 1/18

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 1/18 Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 1/18 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met

Nadere informatie

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 (Dit infodossier dateert van 23/03/2015. Alle voorgaande infodossiers vervallen bij deze.) www.delandgenoten.be Infodossier

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Beleggen in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. De beleggers worden verzocht kennis te nemen van de risicofactoren die onder de punten D.1 en D.3 van

Nadere informatie

Alterfin CVBA SAMENVATTING

Alterfin CVBA SAMENVATTING Alterfin CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Haachtsesteenweg 159, B-1030 Schaarbeek, België, ingeschreven

Nadere informatie

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten cvba-so

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten cvba-so Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten cvba-so 01.01.2017 31.12.2017 Dit infodossier dateert van 01.01.2017. Alle voorgaande infodossiers vervallen bij deze. www.delandgenoten.be Infodossier

Nadere informatie

Samenvatting van het prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Samenvatting van het prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Samenvatting van het prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Beleggen in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. De beleggers worden verzocht kennis te nemen van de risicofactoren die onder de

Nadere informatie

) ,00 EUR, ,00 EUR

) ,00 EUR, ,00 EUR ALTERFIN CVBA Aanbod van Nieuwe Aandelen van Alterfin CVBA (de Vennootschap ) ten belope van 5.000.000,00 EUR, uitbreidbaar tot maximum 10.000.000,00 EUR Per Nieuw Aandeel, hetzij 250,00 EUR voor een Aandeel

Nadere informatie

) ,00 EUR, ,00 EUR

) ,00 EUR, ,00 EUR ALTERFIN CVBA Aanbod van Nieuwe Aandelen van Alterfin CVBA (de Vennootschap ) ten belope van 5.000.000,00 EUR, uitbreidbaar tot maximum 10.000.000,00 EUR Per Nieuw Aandeel, hetzij 250,00 EUR voor een Aandeel

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Prospectus. Oikocredit-be cvba-so

Prospectus. Oikocredit-be cvba-so Prospectus voor het aanbod van aandelen van Oikocredit-be cvba-so Aanbod van nieuwe aandelen van Oikocredit-be CVBA-SO ten belope van 5.000.000,00 EUR. Samenvatting Prospectus op datum van 20 juli 2015.

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel 586.069 B.T.W. BE 453.804.602 Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Volmacht Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april 2013. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel 586.069 B.T.W. BE 453.804.602 Bureau Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

VOLMACHT. Naam:.. Voornaam: Adres:..

VOLMACHT. Naam:.. Voornaam: Adres:.. Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op donderdag 20 april 2017 Zij moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres marc.van.steenvoort@gmail.com

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de FSMA aan ABN Amro Bank

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming

Nadere informatie

Immo-Antares NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0456.398.361 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 8 februari 2017

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus,

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie