Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen"

Transcriptie

1 Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

2 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek), België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (de "Emittent"). Aanbod van Nieuwe Aandelen van Alterfin CVBA (de Vennootschap ) ten belope van ,00 EUR, uitbreidbaar tot maximum ,00 EUR Overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het prospectus kan inschrijven op de Nieuwe Aandelen mits betaling van de emissieprijs van hetzij 250,00 EUR per Aandeel uit categorie A (louter bestemd voor rechtspersonen) of van 62,50 EUR per Aandeel uit categorie B (louter bestemd voor natuurlijke personen). Inschrijvingsperiode: van 12 november 2014 tot en met 11 november 2015 onder voorbehoud van vroegtijdige afsluiting. Beleggen in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. De beleggers worden verzocht kennis te nemen van de risicofactoren die onder de punten D.1 en D.3 van deze samenvatting staan vermeld. Iedere beslissing om in de Aandelen te beleggen moet worden genomen op basis van de informatie vermeld in het Prospectus. Dit document is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse tekst. De Engelse versie van deze samenvatting heeft bewijskracht. De Nederlandse versie werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Emittent. De Engelse versie van de samenvatting kan op dezelfde wijze en plaats als dit document worden opgevraagd. Samenvatting van het prospectus op datum van 4 november 2014

3 Deze Samenvatting is opgesteld overeenkomstig Bijlage XXII van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 (zoals gewijzigd) tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van reclame betreft (hierna de Prospectusverordening genoemd). Op grond van voornoemde Bijlage XXII van de Prospectusverordening, worden samenvattingen opgebouwd volgens informatieverplichtingen met de aanduiding Element genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Omdat sommige Elementen niet van toepassing zijn voor Aandelen, kunnen er hiaten ontstaan in de volgorde van de nummering van de Elementen. Hoewel een Element in sommige gevallen omwille van de aard van de transactie of Uitgevende Instelling verplicht moet worden opgenomen in de samenvatting, is het mogelijk dat er geen relevante informatie over dit Element kan worden versterkt. In dat geval wordt een korte beschrijving van het Element opgenomen in de samenvatting en aangeduid als Niet van toepassing.

4 Element Informatieverplichting Informatie A.1 Waarschuwing Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus met betrekking tot het openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen. Zij bevat bepaalde belangrijke informatie uit het Prospectus. Zij bevat echter niet alle informatie die van belang kan zijn voor beleggers. Elke beslissing om in de Nieuwe Aandelen te beleggen, moet gebaseerd zijn op de bestudering door de belegger van het volledige Prospectus en alle daarin verstrekte informatie (inclusief informatie door middel van verwijzing). Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat eventueel de kosten voor de vertaling van het Prospectus dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. A.2 Gebruik van het Prospectus voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing van effecten door financiële intermediairs Alleen de personen die de Samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de Samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de Nieuwe Aandelen te investeren. Niet van toepassing

5 Element Informatieverplichting Informatie B.1 Officiële en handelsnaam van de uitgevende instelling B.2 Vestigingsplaats en rechtsvorm van de uitgevende instelling Alterfin cvba/scrl Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)/ Société Coopérative à Responsabilité Limitée (SCRL) naar Belgisch recht. Alterfin is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer De maatschappelijke zetel is gevestigd te: Haachtsesteenweg 159, B Schaarbeek, België. B.3 Kerngegevens die verband houden met de huidige werkzaamheden en belangrijkste activiteiten van de Uitgevende Instelling Oprichtingsdatum: 16 november 1994 Duur: onbepaald De coöperatieve vennootschap Alterfin werd in 1994 opgericht als een samenwerkingsverband tussen Noord-Zuid organisaties (waaronder , Oxfam Solidariteit & Wereldwinkels, Vredeseilanden, FOS, ) en banken (Triodos Bank en de voormalige HBK Spaarbank). Later zullen andere sociale organisaties (waaronder SOS Faim, FairFin, Réseau Financement Alternatif), een bank (BNP Paribas Fortis), een aantal bedrijven en meer 3500 particulieren de coöperatieve vervoegen. Alterfin is een sociale financierder en heeft tot doel bij te dragen tot een duurzame financiële onderbouw van de ontwikkelingsinitiatieven van economisch en sociaal gemarginaliseerde groepen in de samenlevingen in het Zuiden. De nadruk ligt op de sociale component en bestaat erin dat de investeringen van de aandeelhouders in Alterfin bijdragen tot de sociaaleconomische ontwikkeling in het Zuiden. In concreto mobiliseert Alterfin kapitaal in het Noorden (in het geval van het Aanbod: in België) dat vervolgens naar organisaties in het Zuiden gekanaliseerd wordt. Als alternatieve financierder verstrekt Alterfin geen giften, maar investeert. Waar het begrip ontwikkelingssamenwerking vroeger vrijwel uitsluitend verbonden was met liefdadigheid en het schenken van geld, zijn de nietgouvernementele ontwikkelingsorganisaties begin jaren negentig op zoek gegaan naar nieuwe methodes om de ontwikkelingssamenwerking een meer duurzaam karakter te geven. Alterfin investeert in principe enkel in twee soorten organisaties: Microfinancieringsinstellingen (MFI s): Dankzij de financiering van Alterfin kunnen de MFI s vele kleine (micro)kredieten toekennen aan hun leden of klanten; Producentenverenigingen die betrokken zijn bij duurzame landbouw (voornamelijk Fair trade): In dit geval wordt de lening van Alterfin gebruikt om de oogst van de producenten en de afzet van hun producten te financieren. Per 30 juni 2014, werd EUR geïnvesteerd in microfinancieringsinstellingen en EUR in producentenverenigingen. Alterfin investeert in organisaties in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

6 B.4a Belangrijkste tendensen die zich voordoen voor de Uitgevende Instelling en de sectoren waarin zij werkzaam is Microfinanciering: Na jaren van expansie, onderbroken door de tegenslagen van de wereldwijde financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende schuldencrisis in sommige toonaangevende microfinancieringsmarkten, kent de microfinanciering opnieuw een sterke wereldwijde groei. Wat zo n 40 jaar geleden begon als microkrediet, heeft zich ontwikkeld tot een bredere portefeuille van financiële diensten. Deze portefeuille breidt nog steeds verder uit, zowel op het vlak van dienstverlening als inzake klantenbereik. Bron: Global microscope on the microfinance business environment 2013, The Economist (Intelligence Unit), B.5 Groep van de Uitgevende Instelling en de plaats die zij daarin inneemt B.6 Belangrijkste aandeelhouders Duurzame Landbouw: Kleinschalige boeren vertegenwoordigen een groeiend segment binnen de agrarische waardeketen. Om te voldoen aan de toenemende vraag van de consument naar duurzame producten worden multinationals voor de aankoop en levering van landbouwproducten steeds afhankelijker van kleine boeren. Donoren zijn van mening dat de 450 miljoen kleine boeren wereldwijd een cruciale rol spelen in de strategieën voor armoedebestrijding aangezien meer dan twee miljard van s werelds allerarmsten in gezinnen leeft die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de landbouw. [ ] Met een geschatte $ 450 miljard wereldwijd, is de vraag naar kleinschalige landbouwfinanciering erg groot en grotendeels onvervuld. Sociale kredietverstrekkers en lokale overheidsmiddelen dekken amper twee procent van de vraag. Met $ 350 miljoen aan kredieten zijn sociale kredietverstrekkers weliswaar klein, maar spelen ze een katalyserende rol bij het stimuleren van financiering in onaangeboorde markten. Bron: Catalyzing Smallholder Agricultural Finance, Dalberg Global Development Advisors, september Niet van toepassing Overzicht van de aandeelhoudersstructuur op 30 september 2014: Categorie A- Categorie B- Situatie op Aandelen Aandelen 30/09/2014 Rechtspersonen Natuurlijke personen Totaal Aantal aandeelhouders 217 5% % Aandelenkapitaal in euro % % Aantal aandelen % % Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is aan het aantal aandelen in zijn bezit. Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering uitbrengen. Alterfin wordt derhalve niet gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.

7 B.7 Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie De volgende kerncijfers zijn overgenomen uit de financiële jaarstukken die gecontroleerd werden door de commissaris: Portefeuille Portefeuille Alterfin Groei portefeuille Alterfin 64,07% 18,39% 11,40% Netto verlies op portefeuille Alterfin 0,58% 1,29% 1,78% Portefeuille derden Groei portefeuille derden -14,58% -24,01% -44,33% Totaal portefeuille Groei totale portefeuille 9,72% -4,42% -12,44% Aantal partners Groei aantal partners 23,68% 3,19% 4,12% Gemiddelde Alterfin portefeuille per partner Kapitaal Kapitaal Groei kapitaal 35,98% 31,93% 36,88% Aantal aandeelhouders Groei van het aantal aandeelhouders 40,41% 34,15% 29,58% Schulden Schulden schuld/kapitaal ratio 99,88% 89,29% 73,39% Totaal Totaal Balans Groei van het balans 51,61% 23,23% 24,27% Resultaten Bruto operationele en financiele marge Netto winst Ten opzichte van 2012 groeide de Alterfin portefeuille in 2013 aan met 11%. De portefeuille beheerd voor derden omvat de portefeuille responsability (tot december 2013), de portefeuille FEFISOL (sinds oktober 2011), de portefeuille FOPEPRO (sinds oktober 2011) en de portefeuille Calvert Foundation (sinds juli 2012). In 2011 besloot responsability zijn samenwerking met Alterfin af te bouwen om de eigen interne capaciteit op te bouwen. Dit betekent dat de portefeuille die Alterfin voor responsability beheerde sinds 2011 dus progressief werd afgebouwd en in 2013 volledig eindigde. In 2012 ging Alterfin op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en werden ook de portefeuilles die voor Fefisol en Fopepro worden beheerd, verder ontwikkeld. Op het einde van 2013 boden deze samenwerkingen nog geen volledig tegenwicht voor de beëindiging van het partnerschap met responsability. In 2013 verwelkomde Alterfin nieuwe aandeelhouders (+30% t.o.v. 2012), goed voor 37% meer kapitaalinbreng dan in 2013 (+EUR 9 miljoen). Per 31 december 2013 bedroeg het kapitaal van Alterfin EUR (na audit). De schuldenlast bedroeg EUR (na audit). Vermits Alterfin zijn kredieten overwegend in Amerikaanse dollar beschikbaar stelt, bestaat de strategie van Alterfin erin om het aandelenkapitaal (in EUR) grotendeels aan te wenden als garantie voor

8 het verkrijgen van kredietlijnen in Amerikaanse dollar. Vervolgens leent Alterfin de Amerikaanse dollars uit aan de partners in het Zuiden. De toegenomen schuldenlast hangt daarom rechtstreeks samen met de omvang van de USD portefeuille. Alterfin sloot 2013 af met een positief financieel resultaat. De bruto operationele en financiële marge bedroeg EUR 1,37 miljoen, of een toename ten opzichte van 2012 met 9%. Het jaar werd afgesloten met een netto resultaat na belasting van EUR , wat 7% lager is dan Het netto resultaat werd aanzienlijk beïnvloed door de waardeverminderingen op onze portefeuille. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van de waardeverminderingen in 2013: de problemen waarmee de koffiecoöperaties werden geconfronteerd (koffieroest, prijsdalingen en de teruglopende vraag) vergrootten de kwetsbaarheid van sommigen; in bepaalde gevallen werd de situatie nog bemoeilijkt door bestuursproblemen; een fraudezaak waar een microfinancieringspartner sinds 2012 mee kampt; op de wereldmarkten maakten de prijzen van verschillende landbouwproducten een fikse duik, wat sommige van onze partners voor problemen plaatst. Voor de waardeverminderingen van de portefeuille in 2013 verwijzen we naar Hoofdstuk 8.3 (Vereenvoudigde Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening). De volgende tabel geeft een overzicht van de tussentijdse financiële resultaten op 30 september 2014 (niet-geauditeerde cijfers): Portefeuille 30/09/ /09/2014 Portefeuille Alterfin Groei portefeuille Alterfin 10,81% 41,60% Portefeuille derden Groei portefeuille derden -57,50% 49,56% Totaal portefeuille Groei totale portefeuille -20,08% 43,51% Aantal partners Groei aantal partners -1,01% 9,18% Gemiddelde Alterfin portefeuille per partner Kapitaal 30/09/ /09/2014 Kapitaal Groei kapitaal 36,40% 35,30% Aantal aandeelhouders Groei van het aantal aandeelhouders 38,34% 24,23% Schulden 30/09/ /09/2014 Schulden schuld/kapitaal ratio 75,66% 84,89% Totaal 30/09/ /09/2014 Totaal Balans Groei van het balans 21,21% 40,70% Resultaten 30/09/ /09/2014 Bruto operationele en financiele marge Netto winst Zowel de portefeuille als het aandelenkapitaal van Alterfin vertoonden nog groeicijfers. Met 917 nieuwe aandeelhouders (+24% ten opzichte van

9 30/09/2013) kende het aandelenkapitaal nog steeds een mooie groei (+10,7 miljoen EUR). Vergeleken met september 2013 groeide de portefeuille van Alterfin met 42%. De portefeuille derden omvat de portefeuille responsability (tot december 2013), de portefeuille FEFISOL (sinds oktober 2011), de portefeuille FOPEPRO (sinds oktober 2011) en de portefeuille Calvert (sinds juli 2012). De niet-geauditeerde cijfers per 30 september 2014 waren als volgt: kapitaal van EUR en schulden a rato van EUR. De niet-geauditeerde resultatenrekening van 30/09/2014 vertoont voor de periode een positieve nettowinst. De nettowinst ligt hoger dan in september 2013 (+5%). B.8 Geselecteerde belangrijke pro forma financiële informatie B.9 Winstprognose of - raming B.10 Kwalificaties in het commissarisverslag over de historische financiële informatie Niet van toepassing Niet van toepassing. Alterfin heeft geen winstprognose of -raming opgesteld. Niet van toepassing. De commissaris van Alterfin heeft geen kwalificaties vermeld in de verslagen over de jaarrekeningen van 2011, 2012 en Het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, bevat de volgende toelichtende paragraaf: Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. B.11 Indien het werkkapitaal van de Uitgevende Instelling niet toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen, moet een verklaring daarvoor worden toegevoegd. Commissaris: KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck. Niet van toepassing. Alterfin verklaart dat, naar haar oordeel, haar werkkapitaal toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen, en dit ten minste voor een periode van 12 maanden na de datum van publicatie van dit Prospectus.

10 Element Informatieverplichting Informatie C.1 Type en categorie effecten die tot de handel worden toegelaten C.2 Munteenheid waarin de effecten worden uitgegeven C.3 Aantal uitgegeven, volgestorte aandelen en uitgegeven, nietvolgestorte aandelen. Nominale waarde per aandeel of vermelding dat de aandelen geen nominale waarde hebben. C.4 Rechten verbonden aan de effecten Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee categorieën Aandelen: Categorie A-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie A kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen; en Categorie B-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie B kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen en gelijkgestelden. Alle nieuwe aandelen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht. De Nieuwe Aandelen zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volgestort, en stemgerechtigd. Ze hebben dezelfde rechten als de Bestaande Aandelen. Euro Per 30 september 2014, wordt het maatschappelijk kapitaal van Alterfin vertegenwoordigd door aandelen ( aandelen A en aandelen B), volledig volgestort. Categorie A-Aandelen: nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Categorie B-Aandelen: nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Hierna volgt een samenvatting van de rechten verbonden aan alle aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen) van de Vennootschap. Dividendrecht: Elke aandeelhouder heeft recht op een jaarlijks dividend voor zover en in de mate dat de algemene vergadering van de Uitgevende Instelling beslist om een dividend uit te keren. Het dividend wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de Aandelen. Bij toetreding van een aandeelhouder tijdens het boekjaar, zal deze aandeelhouder op pro rata-basis een dividend genieten, berekend in verhouding tot het aantal (kalender)dagen effectief lidmaatschap van dat boekjaar. Voor meer informatie, gelieve Element C.7 ( Dividendbeleid ) te raadplegen. Algemene aandeelhoudersvergadering en stemrechten. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid bestuurders, een commissaris en controlerende vennoten te benoemen en af te zetten. Verder moet de algemene vergadering de jaarrekening goedkeuren en kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris. De algemene vergadering moet ook beslissen over de eventuele wijziging van de statuten en de ontbinding van de Vennootschap. De algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige vennoten, voor zover in het Wetboek van vennootschappen en de statuten niets anders wordt bepaald. Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door maximaal één andere vennoot (bij gewone schriftelijke volmacht). Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen gelijk aan het aantal aandelen dat hij bezit (ongeacht of ze behoren tot categorie A of B). Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering uitbrengen. Hierdoor wordt een democratisch beslissingsproces gegarandeerd. Vereffening: De opbrengst van de vereffening wordt, na de aanzuivering van

11 C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de effecten C.6 Aanvraag tot toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt alle schulden, lasten en vereffeningskosten, evenredig verdeeld over alle aandeelhouders naar rato van hun participatie. De Aandelen kunnen slechts tussen vennoten overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming van de raad van bestuur. De Aandelen zijn niet het voorwerp van een aanvraag tot toelating tot de handel met het oog op de verspreiding ervan op een gereglementeerde markt of een gelijkwaardige markt. C.7 Dividendbeleid In overeenstemming met artikel 48 van de statuten van Alterfin wordt de te bestemmen winst van het boekjaar bij beslissing van de algemene vergadering besteed als volgt: ten minste vijf procent tot vorming van de wettelijke reserve; een vergoeding aan de aandeelhouders (ongeacht of ze behoren tot categorie A of B), die ten hoogste de rentevoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad van de Coöperatie (huidig maximum bedraagt 6%), toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen, en het overschot wordt overgedragen of gereserveerd. Het staat de algemene vergadering van de Vennootschap vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering besteed zal worden. Bij verlies mag het nadelige saldo overgedragen worden. Wanneer in bepaalde boekjaren geen vergoeding aan het gestort kapitaal wordt toegekend, dan mag daarvoor in de volgende boekjaren, en voor zover de winst het toelaat, een bepaald percentage per renteloos boekjaar toegekend worden aan het gestort kapitaal van het boekjaar waarop het betrekking had. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen uitgekeerd worden. De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

12 Element Informatieverplichting Informatie D.1 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling De in de statuten geformuleerde doelstellingen, en de aard van de activiteiten die daaruit voortvloeien, brengen een aantal risico s met zich mee. Het beleid en beheer van Alterfin is erop gericht deze risico s zo goed mogelijk te beheersen, zonder dat ze daarbij natuurlijk volledig uitgeschakeld kunnen worden. De risico s en onzekerheden die momenteel gekend zijn door Alterfin en die ze van wezenlijk belang acht, zijn hieronder beschreven. Deze risico s en onzekerheden zijn mogelijkerwijs niet de enige risico s waaraan de Vennootschap is blootgesteld en de volgorde waarin ze worden besproken is niet noodzakelijk een weergave van hun belangrijkheid. Debiteurenrisico: Dit betreft het risico op niet-terugbetaling van door Alterfin verstrekte leningen. Dit risico is significant, aangezien via deze leningen middelen ter beschikking worden gesteld aan organisaties in het Zuiden (de Partners ), veelal microfinancieringsinstellingen (MFI s) en boerenverenigingen. De recipiënten van de middelen van Alterfin hadden deze niet noodzakelijk aan dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld gekregen bij plaatselijke financiële instellingen. Bovendien kunnen niet in alle gevallen waarborgen worden voorgelegd. Het valt dus niet uit te sluiten dat de partners in het Zuiden waarin Alterfin investeert, op een gegeven moment insolvabel blijken te zijn, in welk geval de investering van Alterfin verloren zou kunnen gaan. Dit risico wordt op een dubbele manier beheerst. In de eerste plaats uiteraard door middel van een risicoanalyse. Dit gebeurt op basis van een omstandig dossier dat voor elke partner wordt opgesteld en op basis waarvan de kredietbeslissingen genomen worden. Verder is er de opvolging van de partner op afstand en ter plaatse, waardoor eventuele risico s beter ingeschat en opgevolgd kunnen worden. Ter plaatse: Alle partners worden toegewezen aan één van de kredietmanagers bij Alterfin. De kredietmanagers plannen bezoeken en reizen af naar hun respectievelijke landen om de partners te gaan bezoeken en te evalueren. In de regel worden alle partners minstens eenmaal om de 18 maanden bezocht. Producentenorganisaties worden vaker bezocht omwille van de specificiteiten van die leningen (kortere termijnen, meer gebonden aan de oogst). Op afstand: De MFI-partners rapporteren driemaandelijks over hun activiteiten en per telefoon en worden ad hoc contacten onderhouden. Ze brengen verslag uit over de financiële en operationele indicatoren en berichten over institutionele veranderingen. Omwille van de specifieke kenmerken van fair trade leningen (kortere termijnen, meer gebonden aan de oogst) geven de fair trade partners een maandelijkse update van hun activiteiten en worden ze van nabij opgevolgd door de kredietmanagers. Daarnaast worden er, waar mogelijk, garanties ingebouwd in de kredietovereenkomsten. Deze garanties staan in verhouding tot het gepercipieerde risico. Het is echter duidelijk dat zelfs met deze garanties het kredietrisico niet volledig kan worden uitgeschakeld. Bovendien wordt een deel van de portefeuille van Alterfin gewaarborgd door Alterfin Garantiefonds vzw, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 159, B-1030 Schaarbeek, België, en met ondernemingsnummer Op 30 september 2014 bedroegen de verleende garanties EUR ten opzichte van een totale

13 portefeuille van EUR (19 dossiers genoten van een garantie van het Alterfin Garantiefonds vzw). Dit betekent dat 4,22% van de portefeuille van Alterfin ( EUR/ EUR) gedekt was via het Alterfin Garantiefonds. Valutarisico: Dit betreft vooral het risico dat ontstaat als gevolg van de transacties in vreemde valuta ter financiering van organisaties in het Zuiden. Een belangrijk gedeelte van de leningen aan partnerorganisaties in het Zuiden wordt toegekend in U.S. dollars. Dit betekent dat de waarde van deze vorderingen uitgedrukt in EUR op en neer gaat met de wisselkoers. Zakt de U.S. dollar ten opzichte van de EUR, dan worden deze vorderingen minder waard. Alterfin dekt dit risico in principe in door voor elke lening die in U.S. dollar wordt toegekend zelf een lening aan te gaan voor hetzelfde bedrag in U.S. dollars bij een kredietinstelling. De invloed van de koers op de balans van Alterfin wordt op deze wijze beperkt. De koersevolutie van de U.S. dollar heeft echter nog wel invloed via de resultatenrekening, d.w.z. op het saldo van de inkomsten van de leningen in U.S. dollar en de interesten die Alterfin zelf dient te betalen op de U.S. dollar schulden. Alterfin heeft naast leningen uitgedrukt in U.S. dollar ook leningen en participaties in andere (zachte) valuta (non-euro of U.S. dollar valuta). Sommige van deze valuta, zoals de Lempira (Honduras) kunnen ingedekt worden met financiële instrumenten. Andere valuta kunnen niet ingedekt worden. In dat geval maakt Alterfin gebruik van andere oplossingen om het valutarisico te beperken. Zo is Alterfin sinds juli 2010 aandeelhouder van MFX Microfinance Currency Risk Solutions voor een bedrag van ,00 U.S. dollars. Via MFX heeft Alterfin toegang tot indekkingsmogelijkheden van het wisselrisico van financieringen in lokale valuta. Dit betekent dat de portefeuille in lokale valuta kan worden uitgebouwd zonder verhoogd risico, omdat de lokale valuta zijn ingedekt door MFX Microfinance Currency Risk Solutions. Daarnaast heeft Alterfin in juni 2013 een nieuwe overeenkomst ondertekend met Alterfin Garantiefonds vzw, waarbij het Garantiefonds het valutarisico verbonden aan een lening in lokale valuta dekt tot 33% van het bedrag van de lening. Alterfin probeert ook, met name voor de partners in Afrika, via garanties van lokale banken microfinancieringsinstellingen toegang te geven tot lokale financiering van hun kredietactiviteiten. Op die manier kan Alterfin in principe het wisselrisico vermijden. Landenrisico: Alterfin werkt in ontwikkelingslanden, wat per definitie bepaalde risico s met zich meebrengt vanuit economisch, sociaal, juridisch, politiek en klimatologisch oogpunt. Hoewel het landenrisico een significante risicofactor vormt, probeert Alterfin bepaalde aspecten ervan te beheersen. Het politieke risico van de Alterfin portefeuille belegd in microfinancieringspartners is verzekerd bij de Nationale Delcrederedienst. Bij de financiering van fair trade partners eist Alterfin, als onderpand, exportcontracten met buitenlandse kopers om zo de risico s te verminderen die inherent zijn aan het land van de partner. Daarnaast tracht Alterfin het landenrisico verder te beperken door limieten te stellen aan de investeringen in een specifiek land. Risico van afhankelijkheid ten aanzien van personen op sleutelposities: Indien personen op sleutelposities Alterfin zouden verlaten, zonder dat de Uitgevende Instelling onmiddellijk in hun vervanging kan voorzien, kan dit op korte en

14 langere termijn een negatieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van Alterfin en haar resultaten. Risico van afhankelijkheid, wat inkomen betreft, van diensten aan derden: Een belangrijk deel van de totale inkomsten van Alterfin komt voort uit dienstverlening voor derden (12,8% per 31/12/2012). Het is nooit uit te sluiten dat derden de samenwerking met Alterfin beëindigen, wat een negatieve impact zou hebben op de inkomensstroom van Alterfin. Alterfin kan dit risico niet volledig uitsluiten maar wel beperken, zij het in beperkte mate, door meerjarige contracten te ondertekenen met haar partners in het Zuiden. Dit helpt het risico te beperken dat Alterfin van de ene dag op de andere al haar inkomsten zou kunnen verliezen. Een andere manier om het risico te beperken is het ontwikkelen van verschillende samenwerkingsverbanden om zo de inkomstenbronnen te diversifiëren. Commissies betaald door responsability AG in Zwitzerland, vertegenwoordigen per 31/12/ ,24% van het financiële en operationele inkomen. In 2011 besloot responsabilty om de samenwerking met Alterfin te beperken om zelf intern capaciteit op te bouwen. Dit betekent dat de inkomsten die Alterfin uit de samenwerking haalt sinds 2011 geleidelijk teruglopen en zullen uitdoven in Teneinde de gevolgen van het einde van de samenwerking met responsability op haar inkomstenstroom te compenseren, is Alterfin in 2012 gestart met het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden: In juli 2012 is Alterfin begonnen met het aanbrengen en opvolgen van fair trade partners voor Calvert Social Investment Foundation. Alterfin finaliseert momenteel ook de samenwerking met ImpactAssets en is van plan om in 2014 fair trade partners aan te brengen en op te volgen voor ImpactAssets. Verder verwacht Alterfin meer inkomsten te genereren uit haar dienstverlening aan FEFISOL en FOPEPRO. Risico van afhankelijkheid ten aanzien van het sociaal oogmerk bij beleggers: Beleggers zullen bij het investeren in Aandelen van Alterfin overwegen dat Alterfin, gezien haar sociaal oogmerk, geen winstmaximalisatie nastreeft. Indien de interesse van beleggers in de Aandelen blijvend zou afnemen, of belangrijke aandeelhouders zouden beslissen om hun participatie te verminderen, kunnen de werkingsmiddelen van Alterfin worden aangetast. Reputatierisico s verbonden aan de markt waarop Alterfin actief is: Het is niet uit te sluiten dat een wijziging in de reputatie van Alterfin of daarmee vergelijkbare instellingen, alsook de markt waarop ze actief is, een disproportionele impact kan hebben op de perspectieven van Alterfin. Regelgevingsrisico s: Aanpassingen in de wetgeving of reglementering, zowel in België als in de landen waar Alterfin actief is, kunnen een impact hebben op de activiteiten van Alterfin.

15 D.3 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de effecten Risico s verbonden aan het beleggen in aandelen: Aan een belegging in Aandelen van Alterfin zijn, zoals bij elke belegging in Aandelen, economische risico s verbonden: beleggers moet bij het afwegen van een investeringsbeslissing, overwegen dat ze hun gehele investering in Aandelen kunnen verliezen. Risico s verbonden aan de beperkte liquiditeit van de Aandelen: Er bestaat geen secundaire markt waarop de Aandelen kunnen verhandeld worden. Hoewel het mogelijk is voor een aandeelhouder om uit te treden, conform de daartoe in de statuten van Alterfin voorziene procedure, ontstaat hierdoor een relatief beperkte liquiditeit. Risico s verbonden aan waardeschommelingen en toekomstige dividendwijzigingen: Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft de toekomstige rendementen.

16 Element Informatieverplichting Informatie E.1 Totale netto-opbrengsten en geraamde totale kosten van de Uitgifte/Aanbieding De kosten voor de aanbieding omvatten de vergoedingen aan adviseurs, de vergoeding aan de CBFA en de kosten voor het opmaken en drukken van het Prospectus. De totale kosten worden geraamd op EUR. E.2.a Redenen voor de Aanbieding, bestemming van de opbrengsten, geraamde nettoopbrengsten Doel van de Uitgifte van Nieuwe Aandelen is het ondersteunen van de groeiende activiteiten van de Vennootschap. De vraag naar microkredieten en duurzame landbouwfinanciering blijft stijgen, en Alterfin krijgt steeds meer aanvragen van bestaande en nieuwe partners voor de financiering van hun activiteiten. Het aandelenkapitaal vormt hierbij de financiële basis van waaruit Alterfin haar investeringen realiseert. Alterfin wil daarom haar groeistrategie focussen op de werving van bijkomende eigen middelen om beter tegemoet te kunnen komen aan deze aanvragen. Het kapitaal van de aandeelhouders wordt gebruikt voor de financiering van Microfinancieringsinstellingen (MFI s) die zo op hun beurt veel kleine (micro)kredieten kunnen toekennen aan hun leden of klanten; en voor de financiering van producentenverenigingen die betrokken zijn bij duurzame landbouw en die op hun beurt de oogst van de producenten en de afzet van hun producten financieren. Het kapitaal kan rechtstreeks of onrechtstreeks aangewend worden om een partner te financieren. In het laatste geval gebruikt Alterfin het aandelenkapitaal (in EUR) als garantie voor het verkrijgen van een kredietlijn (in USD) bij haar bancaire partners. De ontleende U.S. dollars leent Alterfin dan zelf weer uit aan de partners in het Zuiden. Alterfin is medeoprichter van het FEFISOL fonds dat in juli 2011 werd opgericht. Het fonds richt zich specifiek op het verstrekken van financieringen in Afrika (microfinancieringsinstellingen en producentenorganisaties) en wordt gesteund door institutionele beleggers. Alterfin keurde een investering in het fonds van EUR ,00 goed, waarvan ,59 EUR reeds volstort. Aangezien het kapitaal van Alterfin de basis vormt van alle financieringen die ze doet, is het dus mogelijk dat het opgehaalde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt geïnvesteerd in FEFISOL. E.3 Voorwaarden van de Aanbieding Voorschriften: Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, bepaalt artikel 8 van de statuten van Alterfin dat, om als aandeelhouder aanvaard te worden, de investeerder moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de toetreding van een kandidaat-vennoot niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij deze vennoot niet voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de Vennootschap; en Minstens op één Aandeel inschrijven. De hoedanigheid van aandeelhouder impliceert zonder enig voorbehoud de aanvaarding van de statuten van de Vennootschap en het reglement van inwendige orde van de Vennootschap. Inschrijvingsperiode. De inschrijvingsperiode, gedurende dewelke beleggers, ongeacht of zij reeds Bestaande Aandelen aanhouden of niet, kunnen inschrijven op het Aanbod, loopt vanaf 12 november 2014 onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.

17 Inschrijvingsprocedure. De inschrijving op zowel de Aandelen van categorie A als de Aandelen van categorie B verloopt rechtstreeks en uitsluitend via Alterfin. De modaliteiten van de inschrijving via Alterfin zijn als volgt: Voor nieuwe aandeelhouders: De kandidaat-aandeelhouder vervolledigt online via de website van Alterfin (www.alterfin.be) het inschrijvingsformulier, met vermelding van persoonlijke gegevens evenals het aantal Aandelen en de categorie van Aandelen waarop wordt ingeschreven (hetzij Aandelen van categorie A, hetzij Aandelen van categorie B). Tegelijkertijd stort de inschrijver het bedrag van de Aandelen waarop wordt ingeschreven op het rekeningnummer van Alterfin met vermelding van naam en voornaam. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een afschrift van het vennootschapsregister in twee exemplaren toegezonden waarvan de inschrijver één exemplaar ondertekend dient terug te sturen naar Alterfin. Voor beleggers die reeds één of meerdere Bestaande Aandelen aanhouden: Bestaande aandeelhouders schrijven het bedrag van de Aandelen waarop wordt ingeschreven over op het rekeningnummer van Alterfin met vermelding van vennootnummer, naam en voornaam. Bij ontvangst van de overschrijving ontvangt de aandeelhouder een uittreksel uit het vennootschapsregister. De betaling van de aandelen gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer van Alterfin: IBAN-nummer BE met BICcode TRIO BE BB. De Aandelen zijn op naam en worden niet fysiek geleverd. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een afschrift van het vennootschapsregister in twee exemplaren toegezonden waarvan de inschrijver één exemplaar ondertekend dient terug te sturen naar Alterfin. Uitgifteprijs. Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee categorieën van Aandelen: Categorie A-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie A kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen; en Categorie B-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie B kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen en gelijkgestelden. De Aandelen zijn volledig volgestort. Inschrijvers moeten minstens op één Aandeel inschrijven. Er is geen beperking op het maximumbedrag ten belope waarvan op de Aandelen kan worden ingeschreven. Er zijn geen inschrijvingskosten verbonden aan de inschrijving op Aandelen. Verwacht tijdschema van het Aanbod. Op 12 november 2014 wordt het Prospectus gepubliceerd op de website van Alterfin (www.alterfin.be). Deze datum is tevens de begindatum van de Inschrijvingsperiode. Gedurende de gehele Inschrijvingsperiode, kunnen kandidaat-aandeelhouders permanent intekenen op de Aandelen, voor zover het maximumbedrag van het Aanbod niet wordt overschreden. Tenzij de Inschrijvingsperiode vervroegd wordt afgesloten, eindigt het Aanbod op 11 november De resultaten van de inschrijving zullen na het afsluiten van de Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd. Alterfin publiceert een jaarverslag waarin onder andere de evolutie van het kapitaal wordt

18 beschreven. In het jaarverslag van 2015 zal het totaal opgehaald kapitaal worden vermeld. E.4 Belangen die van betekenis zijn voor de Uitgifte/Aanbieding, met inbegrip van tegenstrijdige belangen E.5 Naam van de persoon of entiteit die aanbiedt de effecten te verkopen. Lockup-overeenkomsten. E.6 Bedrag en percentage van de onmiddellijke verwatering die het gevolg is van de Aanbieding Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bestaande Aandeelhouders die niet inschrijven op het Aanbod zijn onderworpen aan een proportionele verwatering op het vlak van stemrechten en dividendrechten. De verwatering op het vlak van stemrechten blijft evenwel beperkt door het feit dat geen enkele aandeelhouder/vennoot meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering mag uitbrengen. De verwatering op het vlak van dividendrechten zal naar verwachting eveneens beperkt blijven, aangezien Alterfin ervan uitgaat dat de uitbreiding van het aandelenkapitaal zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van haar financieringsactiviteiten en een stijging van de nettowinst. De gevolgen van de uitgifte voor een bestaande aandeelhouder met een aandelenbezit van aandelen en die niet inschrijft op het Aanbod, worden hieronder beschreven: % van het totale aandelenkapitaal in het bezit van een aandeelhouder die A- Aandelen aanhoudt een aandeelhouder die B- Aandelen aanhoudt Per 30/09/2014 Met 5 miljoen EUR bijkomend kapitaal Met 10 miljoen EUR bijkomend kapitaal Met 15 miljoen EUR bijkomend kapitaal 0,61% 0,54% 0,49% 0,45% 0,15% 0,14% 0,12% 0,11% E.7 Geraamde kosten die door de Uitgevende Instelling aan de belegger worden aangerekend Niet van toepassing. De Vennootschap zal geen kosten aanrekenen aan de belegger voor inschrijvingen op het Aanbod.

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

ABO-Group Environment NV

ABO-Group Environment NV ABO-Group Environment NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Derbystraat 255, 9051 Gent (Sint- Denijs-Westrem), België en ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Basisprospectus - 5 januari 2015

Basisprospectus - 5 januari 2015 Basisprospectus - 5 januari 2015 Home Instead Finance B.V. 2.499.000 Obligatieprogramma 1 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 11 2.1 Liquiditeitsrisico 11 2.2 Risico met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie