VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN"

Transcriptie

1 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013

2 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen 1 Strategiebeheer Beheer van de Service Prtfli en de Service Catalgus Cntractbeheer Relatiebeheer Service level management Kwaliteitsbeheer Cmmunicatiebeheer Beheer architectuur Capacity management Availability management Cntinuity management Beveiligingsbeheer Beheer subcntracten en aankp Change Management Cnfiguratiebeheer Release management Verificatiebeheer Algemeen Minimumvereisten Situering en delstelling Beheer Gebruik Minimumvereisten vr bedrijfstepassingen Event Management Incident Management Identificatie van een Incident Registreren van een Incident Categriseren van een Incident Tekennen van een pririteit aan een Incident Initiële Incidentdiagnse Incidentescalatie Oplssen van Incidenten Afsluiten van Incidenten Rapprtering Incident management Behandelen van Werkaanvragen Pagina 2 van 39 Versie: 4 nvember 2013

3 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen 20.1 Indienen van een Werkaanvraag Registreren en valideren van een Werkaanvraag Categriseren van de Werkaanvraag Tekennen van een pririteit vr de Werkaanvraag Autriseren van de Werkaanvraag Uitveren van de Werkaanvraag Afsluiten van de Werkaanvraag Prblem Management Tegangsbeheer Klachtenbeheer Prjectmanagement Cntinu verbeteren en innvatie Kennisbeheer Pagina 3 van 39 Versie: 4 nvember 2013

4 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen De gemeenschappelijke ndersteunende prcessen m.b.t. de explitatiegebnden diensten zijn prcessen die ndig zijn m de diensten in de Service Prtfli kwalitatief ged en efficiënt te leveren. Deze prcessen zullen gebaseerd zijn p de in de ICT-sectr gangbare praktijk en p de relevante delen uit ITIL V en de recentste versie van CMMI-SVC, waar ndig aangepast en aangevuld aan de specifieke vereisten van het Bestuur. De mate waarin deze prcessen ndig zijn vr de realisatie van de Dienstenpakketten beschreven in de Service Prtfli, is afhankelijk van de vereisten beschreven in de Service Prtfli. De cördinatie en de uitvering van de ndersteunende prcessen gebeurt, tenzij expliciet anders vermeld, dr de ICT-Dienstverlener. De ICT-Dienstverlener met de ndige resurces vrzien m deze prcessen te realiseren. De kst hiervr dient verrekend te zijn in de Eenheidsprijzen van de betrkken Diensten. De prcessen meten de ndige raakvlakken (interfaces) vrzien m te kunnen afstemmen en samenwerken met de prcessen die gehanteerd wrden bij de Klanten en bij e-ib. 1 Strategiebeheer Dit luik is gebaseerd p het Strategy management fr IT services prces uit ITIL V Service Strategy. Het prces Strategiebeheer is verantwrdelijk vr het definiëren en het nderhuden van het perspectief, de psitie, plannen en patrnen van een rganisatie met betrekking tt de ICT-Diensten en het beheer van die Diensten. Zdra de strategie is bepaald, is dit prces k verantwrdelijk vr de garantie dat het zijn begde bedrijfsresultaten bereikt. De hfdverantwrdelijkheid met betrekking tt het strategisch prces m een gemeenschappelijke ICT-dienstverlening in te vullen, en ervr te zrgen dat ze via de ndige cntracten gerealiseerd wrdt, ligt bij de e-ib. Daarnaast is elke Klant verantwrdelijk vr zijn eigen vertaling van strategische bjectieven naar een ICT-dienstverlening die deze bjectieven ndersteunt en al dan niet gebruik kan maken van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening aangevuld met een klant specifieke ICT-dienstverlening. De entiteit e-gvernment en ICT-beheer stelt jaarlijks een ndernemingsplan p afgeleid van de strategische rganisatiedelstellingen die p hun beurt in lijn zijn met het regeerakkrd van de Vlaamse verheid en de ICT-beleidsnta van de minister bevegd vr ICT. Van de ICT-Dienstverlener wrdt verwacht dat hij input levert vr het pstellen van het ndernemingsplan. 2 Beheer van de Service Prtfli en de Service Catalgus Dit luik is gebaseerd p de prcessen Service Prtfli management en Service catalgue management uit ITIL V Service Strategy. Dit prces is verantwrdelijk vr het beheer van de Service Prtfli enerzijds en het uitbrengen en nderhuden van de Service catalgus anderzijds. Service Prtfli management garandeert dat de Service Prtfli de juiste mix van Diensten bevat m vereiste bedrijfsresultaten te realiseren met een passend investeringsniveau. Service Prtfli management beschuwt de geleverde diensten in termen van tegevegde waarde vr het bedrijf. De Service Prtfli die nderdeel is van deze Overeenkmst is een deelverzameling van de ICT Service Prtfli zals die ter beschikking wrdt gesteld van de Klanten en e-ib. Via andere Overeenkmsten zullen k ICT-diensten wrden aangebden (zals bijvrbeeld: de realisatie van ntwikkelingsprjecten, de aankp van niet-standaard prducten, ). De Service Prtfli en de daarvan afgeleide Service catalgus is geen statisch gegeven maar zal gedurende de lptijd van de Overeenkmst vrtdurend aangepast wrden rekening hudend met de technlgische evluties en de ICT-dienstverleningsnden van de Klanten. Aanpassingen betref- Pagina 4 van 39 Versie: 4 nvember 2013

5 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen fen.a. tevegen, wijzigen f schrappen van Dienstenpakketten; tevegen, wijzigen f schrappen van prductbeschrijvingen; tevegen, wijzigen f schrappen van prestatiebeschrijvingen; tevegen, wijzigen f schrappen van beschrijvingen van hfdgebuwen; tevegen, wijzigen f schrappen van eenheidsprijzen. In de mate dat de wijzigingen aan de Service Prtfli k wijzigingen verrzaken aan de Service catalgus (bv. een wijziging van de nderliggende prijzen f Prducten f Prfielen f aan de registratietl vr de Werkaanvragen die de ICT-Dienstverlener gebruikt ) meten deze wijzigingen gecördineerd wrden drgeverd. De beslissing m nieuwe Dienstenpakketten uit te buwen f belangrijke aanpassingen te den aan bestaande Diensten ligt bij de e-ib. Vr elk Dienstenpakket is hiervr binnen e-ib een persneelslid die de rl van Prductmanager vervult. Langs de kant van de ICT-Dienstverlener wrdt verwacht dat hij vr ieder Dienstenpakket een persneelslid aanduidt die de rl van Service Delivery Manager (SDM) vervult. Samen vervullen de Prductmanager en de Service Delivery Manager de rl van Service wner zals gedefinieerd in ITIL v Van de ICT-Dienstverlener wrdt verwacht dat hij e-ib ndersteunt bij het ntwerpen en het in prductie brengen van nieuwe f gewijzigde Dienstenpakketten in de Service Prtfli. Er zal een frmeel wijzigingsprces wrden afgesprken wrden waarin de interfaces en verantwrdelijkheden m.b.t. het wijzigen van elementen van de Service Prtfli/Service catalgus wrden vastgelegd. De Service catalgus kan beschuwd wrden als de verzameling van alle infrmatie van de peratinele Diensten die in de Service Prtfli zijn pgenmen. De Service catalgus is pgebuwd uit een cmbinatie van unieke brndata die ver verschillende tls, dcumentaire systemen, database kunnen verspreid zijn. Z kan een gedeelte van de gegevens nderdeel uitmaken van het webbestelsysteem en kan een ander deel in een spreadsheet bijgehuden wrden. De cmbinatie van al deze gegevens vrmt de Service catalgus en wrdt naar de Klanten ntslten. De Service catalgus bevat accurate infrmatie ver alle Diensten. Diensten kunnen individueel wrden vrgesteld f gegrepeerd nder de vrm van Dienstenpakketten. De ICT-Dienstverlener richt de ndige prcessen/prcedures in m ervr te zrgen dat de Service Prtfli en de Service catalgus p ieder genblik tijdens de duur van de Overeenkmst alle beschrijvingen en infrmatie bevatten ver de Diensten/Dienstenpakketten die dr de Klanten/Gebruikers kunnen besteld wrden via deze Overeenkmst. Het prces Beheer van de Service Prtfli en de Service catalgus mvat vlgende activiteiten: Opmaken van impactanalyses waarbij de impact wrdt nagegaan van de wijziging p de Service Prtfli/Service catalgus. Er wrdt een inschatting gemaakt van de resurces, activiteiten ndig binnen de scpe van het prces en een planning waarbinnen deze kunnen wrden uitgeverd rekening hudend met de releasekalenders van de mgelijk aan te passen ndersteunende systemen (bv. de webbestelinterface en de registratietl van de ICT-Dienstverlener); Opstellen van ntwerpwijzigingen vr de Service Prtfli/Service catalgus; Beheren van de lijst der hfdgebuwen. Hierbij wrdt enerzijds peridiek nagegaan f de lijst van hfdgebuwen ng actueel is p basis van de DDC-DWH rapprtering. Anderzijds wrdt een actualisatie uitgeverd.b.v. Werkaanvragen met grte impact (bv. Werkaanvragen m.b.t. grte verhuisperaties); Intern dr de ICT-Dienstverlener gedkeuren van de vrgestelde ntwerpwijzigingen van de Service Prtfli/Service catalgus; Vrleggen van deze ntwerpwijziging aan de e-ib vr acceptatie; Cnslideren van eventuele wijzigingen aan de Service Prtfli/Service catalgus zdat alle te wijzigen tls, dcumentaire cnfiguratie items gezamenlijk uitrllen (inclusief de webbestelinterface en/f de registratietl vr Incidenten en Werkaanvragen van de ICT- Dienstverlener); Pagina 5 van 39 Versie: 4 nvember 2013

6 3 Cntractbeheer ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen De hfdverantwrdelijkheid met betrekking tt het cntractbeheer, ligt bij de e-ib. Het cntractbeheer heeft betrekking p : het pstellen, pvlgen en bijsturen van de cntractuele dcumenten die deel uitmaken van de Overeenkmst afgestemd p de gemeenschappelijke beheften van de (ptentiele) Klanten zals gedetecteerd via Relatiebeheer; Verlenen van advies m.b.t. de interpretatie van de bepalingen van de Overeenkmst; De mdaliteiten vr het wijzigen van de cntractuele dcumenten zijn beschreven in het Basiscntract. De ICT-Dienstverlener vrziet hierbij een aanspreekpunt vr de Cntractbeheerder en ndersteuning bij de uitvering van de prcessen rnd cntractbeheer. 4 Relatiebeheer Dit luik is gebaseerd p het Business relatinship management uit ITIL V Service Strategy. Het prces dat verantwrdelijk is vr het nderhuden van een psitieve relatie met klanten. Relatiebeheer identificeert de gemeenschappelijke beheften van de (ptentiële) klanten en zrgt ervr dat deze beheften drgegeven wrden aan het Service Prtfli Management prces zdat ze vertaald kunnen wrden in de Service Prtfli. Het del van het prces Relatiebeheer is m een vinger aan de pls te huden binnen de rganisatie van de Klanten teneinde ptimaal te kunnen inspelen p de evluerende ICT-nden, een ndersteuning te bieden bij het ptimaal invullen van hun business beheften, de vltte uitvering f de juiste pririteitstelling van de uitvering te garanderen. De hfdverantwrdelijkheid met betrekking tt het Relatiebeheer, ligt bij de e-ib die het verzicht behudt ver de verschillende diensten (en cntracten) van e-ib. De ICT-Dienstverlener is verantwrdelijk vr peratinele vragen, ffertes leveren e.d.m. De ICT- Dienstverlener vrziet hierbij een aanspreekpunt vr het Relatiebeheer en ndersteuning bij de uitvering van de prcessen rnd Relatiebeheer. 5 Service level management Dit is gebaseerd p het Service level management uit ITIL V Service Design. Het prces dat verantwrdelijk is m realiseerbare SLA s af te spreken en garandeert dat daaraan wrdt vldaan. Service level management is verantwrdelijk vr de garantie dat alle SLA s, en nderliggende cntracten zijn afgestemd p de afgesprken dienstverleningsniveaus. Service level management bewaakt de dienstverleningsniveaus en rapprteert erver, evalueert de dienstverlening met de Klant en identificeert vereiste verbeteringen. De actueel geleverde dienstverleningsniveaus wrden vergeleken met de cntractueel in de Service Prtfli vastgelegde dienstverleningsniveaus, desgevallend aangevuld met specifieke met de Klant afgesprken Service afspraken (bv in een fferte vr een Prject f in een explitatiedssier vr het beheren van een bedrijfstepassing). Het Service level management bestaat uit vlgende subprcessen: Meewerken aan het afspreken en dcumenteren van de SLA s in het kader van nieuwe f gewijzigde Diensten in de Service Prtfli; Vertalen van de gevraagde dienstverleningsniveaus naar de verschillende Uitverende teams die bij de uitvering van een Dienst f Dienstenpakket betrkken zijn met het g p het behalen van de in de Service Prtfli gevraagde dienstverleningsniveaus; Pagina 6 van 39 Versie: 4 nvember 2013

7 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen In samenwerking met het Subcntractmanagement ervr zrgen dat in de aan de ICT- Dienstverlening nderliggende cntracten de ndige dienstverleningsniveaus zijn afgesprken m de in de Service Prtfli gevraagde dienstverleningsniveaus te kunnen waarmaken; Ter beschikking stellen van de maandelijkse rapprten m.b.t. de SLA s zals pgenmen in de Service Prtfli aan de verschillende Klanten en aan e-ib; Deelnemen en input leveren aan het verleg met e-ib aangaande de ICT-Dienstverlening. Dit verleg wrdt minimaal maandelijks gehuden en bespreekt de verschillende prcessen zwel m.b.t. de Diensten die de afgelpen maand zijn afgeslten als m.b.t. de penstaande Diensten. Ok de efficiëntie en de kwaliteit van de prcessen kmen aan bd; Maandelijks pstellen van het algemeen verzicht van de geleverde ICT-Dienstverlening als input vr het Managementteam; Frmuleren van Verbetervrstellen m vr de Diensten in de Service prtfli kstenptimalisaties dr te veren via het tunen van de dienstverleningsniveaus in samenspraak met de Klanten; Maandelijks evalueren van de metrieken en indicatren p de screcards in de Metriekenmgeving van DDC-DWH. Indien een metriek te grte afwijkingen vertnt ten pzichte van de afgesprken delwaarde wrdt nderzcht wat de rzaak hiervan is. Eventueel wrdt een Verbetervrstel ingediend f een Crrectieve actie uitgeverd; Checken van de kwaliteit van de gegevens uit de verschillende brnsystemen die aan de basis liggen vr het meten van de dienstverleningsniveaus en die in het DDC-DWH wrden vergenmen. Indien er afwijkingen f anmalieën wrden vastgesteld wrdt nderzcht wat de rzaak hiervan is. Eventueel wrdt een Verbetervrstel ingediend f een Crrectieve actie vrgesteld; Evalueren van de gemeten SLA s zdat Verbetervrstellen en/f Crrectieve acties mgelijk zijn m tijdig te anticiperen p afwijkingen van de actuele ICT-Dienstverlening t..v. de cntractueel afgesprken ICT-Dienstverlening; Indien het Bestuur hiervr pteert zal de ICT-Dienstverlener zijn medewerking verlenen m.b.t. het uitveren van een jaarlijks glbaal klantentevredenheidsnderzek. De keuze van de externe partij die het nderzek zal uitveren, alsk de mdaliteiten van dit nderzek wrden dr e-ib (die p zijn beurt met de Klanten zal verleggen) bepaald. Hiervr zal e-ib een externe nafhankelijke en hierin gespecialiseerde partij aanspreken. De pvlging van dit prces gebeurt.a. aan de hand van vlgende rapprten die via het DDC-DWH gegenereerd wrden: Rapprt p het glbale niveau van de Vlaamse verheid dat een glbaal zicht geeft van de resultaten van de ICT-Dienstverlening ten pzichte van de pgelegde nrmen in de Service Prtfli (SLA s). Hierin wrdt de werkelijke waarde getnd naast de waarde na tepassing van de in de Service Prtfli geldende randvrwaarden; De ICT-Dienstverlener engageert zich m maandelijks de rapprteringen aangaande de resultaten met betrekking tt de SLA s zals beschreven in de Service Prtfli ten laatste ter beschikking te stellen van de Klant p de 6 de Werkdag van de maand. 100% van de indicatren en metrieken wrdt gerapprteerd vr f p de 6 de Werkdag van de maand. Als tijdstip van ntvangst van de rapprtering geldt het tijdstip van versturen van de dat de rapprtering beschikbaar is in het DDC-DWH. 6 Kwaliteitsbeheer Het Kwaliteitsbeheer kmt vereen met het prces Prcess and Prduct Quality Assurance uit CMMI-SVC. M.b.t. het bewaken van de kwaliteit van de ICT-Dienstverlening dient een nderscheid gemaakt te Pagina 7 van 39 Versie: 4 nvember 2013

8 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen wrden tussen enerzijds het bewaken van de kwaliteit van de uitgeverde prcessen en anderzijds het bewaken van de kwaliteit van de geleverde Diensten en Werkprducten. De kwaliteit van de geleverde Diensten en Werkprducten is in eerste instantie de verantwrdelijkheid van de betrkken Uitverende teams, maar wrdt gecntrleerd dr de Klanten aan wie die Diensten en Werkprducten geleverd wrden. De e-ib vervult p vraag van de Klanten een adviserende rl. Het verzekeren van de kwaliteit van de uitgeverde dienstverleningsprcessen is in eerste instantie de verantwrdelijkheid van de ICT-Dienstverlener (vral van de Service Delivery Manager (SDM)), maar wrdt gecntrleerd dr de e-ib. De e-ib maakt hiervr gebruik van alle beschikbare infrmatie (rapprten, metrieken, rechtstreekse tegang tt ndersteunende systemen, klachten en pmerkingen van Klanten, ). Vlgende activiteiten in het kader van Kwaliteitsbeheer zullen binnen de Entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) gepsitineerd wrden: Het plannen van de kwaliteitscntrles en het bepalen van het cntrlegebied en de kwaliteitscriteria; Het uitveren van de kwaliteitscntrles en het registreren van de vaststellingen; Het rapprteren van de cnclusies van de kwaliteitscntrles, en in gezamenlijk vrafgaandelijk verleg het bepalen van de acties die meten genmen wrden m de dienstverlening bij te sturen f te verbeteren. De ICT-Dienstverlener vrziet de resurces ndig vr.a. vlgende activiteiten: De tewijzing en pvlging tt afsluiten van de Crrectieve acties die vrtvleien uit de kwaliteitscntrles van de Entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib), en die in gezamenlijk vrafgaandelijk verleg bepaald werden; Maandelijks deelnemen aan het verleg ICT-Dienstverlening met de entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib). Verder wrden vanuit het prces kwaliteitsbeheer.a. vlgende metrieken pgevlgd via de Metriekenmgeving van DDC-DWH: Per prces dat aan een kwaliteitscntrle wrdt nderwrpen : het % cnfrmiteit van het prces waarvr een audit wrdt uitgeverd ten pzichte van de vrpgestelde criteria; 7 Cmmunicatiebeheer De delstelling van dit prces is m de ndige cmmunicatiekanalen in te richten zdat een efficiënte en effectieve cmmunicatie zwel intern als naar de verschillende Klanten te wrdt pgezet. De ICT- Dienstverlener richt de ndige prcessen/prcedures in m deze cmmunicatie naar de e-ib en naar de verschillende Klanten en Gebruikers te te garanderen. Met betrekking tt het Cmmunicatiebeheer vrziet de ICT-Dienstverlener de resurces ndig m dit prces te realiseren. De verschillende resurces van de ICT-Dienstverlener zullen prestaties meten leveren in het kader van dit prces. De prestaties m.b.t. specifieke cmmunicatie ver de Dienstenprcessen (bv. vr het meedelen van de Service afspraken aan de Klanten) wrden per Dienstenpakket beschreven in de Service Prtfli. De cmmunicatie is delgrepgericht. Vr de cmmunicatie aan de Klanten/Gebruikers kan de ICT- Dienstverlener gebruik maken van bestaande cmmunicatiekanalen zals zals de ICT-extranet en het persneelsblad van de Vlaamse verheid. Het Cmmunicatiebeheer mvat.a. vlgende activiteiten: Het inrichten, nderhuden en pvlgen van een prces vr geplande cmmunicatie (cmmunicatie die vrzien wrdt, p vrhand wrdt vrbereid, en die terugkerend is van aard) en vr ad hc cmmunicatie f ngeplande cmmunicatie (nvrziene cmmunicatie, crisiscmmunicatie); Pagina 8 van 39 Versie: 4 nvember 2013

9 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen Het pzetten van een kernteam cmmunicatie ter ndersteuning van het Cmmunicatiebeheer. Dit kernteam cmmunicatie bestaat uit de cmmunicatieverantwrdelijke van de ICT-Dienstverlener, de cmmunicatieverantwrdelijke van de e-ib en de afvaardiging vr cmmunicatie van de Klanten. Dit kernteam kmt p regelmatige basis samen en det de pvlging van de cmmunicatieacties die gerealiseerd f in uitvering zijn en plant nieuwe cmmunicatieacties; Het nderhuden van de cmmunicatieprcessen/prcedures die uitgeverd wrden dr de ICT-Dienstverlener en vrstellen van wijzigingen in het kader van ptimalisatie van de Servicerganisatie (Verbetervrstellen) en in het kader van Crrectieve acties; Het bewaken van de kwaliteit van de cmmunicatie die uitgeverd wrdt dr de ICT- Dienstverlener. De specifieke cmmunicatie met de Klant staat per Dienstenpakket beschreven in de Service Prtfli. 8 Beheer architectuur Het prces beheer Architectuur heeft tt del Architecturale ndersteuning te geven bij het uitwerken van nieuwe f gewijzigde Dienstenpakketten (zie k rubriek 2 Beheer van de Service Prtfli en de Service Catalgus ) Architecturale ndersteuning te geven bij het uitwerken van plssingen in het kader van Prjecten Architecturaal advies te geven bij het uitwerken van ICT-beleidslijnen De bevegdheid m de architectuur te bepalen van de infrastructuur die nderliggend gebruikt wrdt dr de ICT-Dienstverlener vr het leveren van de afgesprken Dienstenpakketten ligt primair bij de ICT-Dienstverlener. Hij met hierbij echter wel de vereisten van de Overeenkmst respecteren en hij met k vlledige transparantie geven aan e-ib. De bevegdheid m de architectuur van bedrijfstepassingen en ICT-mgevingen die eigendm zijn (f wrden) van de Klant, ligt primair bij de Klant. e- IB vervult de rl van Klant vr de gemeenschappelijke ICT-mgevingen (bv. VO-WAN) en is hiervr dus bevegd m de architectuur te bepalen. 9 Capacity management Dit luik is gebaseerd p het Capacity management uit ITIL V Service Design. Het prces dat verantwrdelijk is m te garanderen dat de ndige capaciteit van nderliggende harden sftware infrastructuur tijdig en ksteneffectief ter beschikking wrdt gesteld zdat de Diensten znder nderbreking en vldende perfrmant kunnen geleverd wrden. Capaciteitsbeheer kijkt naar alle vereiste middelen vr het leveren van een Dienst en zrgt ervr dat vldaan wrdt aan zwel de huidige als de tekmstige capaciteits- en prestatiebeheften van de bedrijfsvering. Hierbij wrdt niet alleen de evlutie van het actueel gebruik van de middelen pgevlgd, maar wrdt k rekening gehuden met infrmatie ver geplande wijzigingen (bv nieuwe tepassingen die in beheer wrden genmen) De prcessen wrden zdanig ingericht dat dr het meten en mnitren p cmpnentniveau (cmpnentcapaciteitsbeheer) de afgesprken end t end capaciteit van de Diensten van de Service Prtfli tijdig gerealiseerd wrdt. (service capaciteitsbeheer). Het del van capacity Management is gericht p het verzekeren van de juiste capaciteit met betrekking tt de ICT-mgeving m tijdig te kunnen inspelen p de evluerende vraag en dit aan een crrecte prijs, waardr ICT-middelen wrden ingezet p de meest efficiënte manier. De ICT-Dienstverlener met een vlwaardig Capacity management prces uitbuwen. De Uitverende teams van de ICT-Dienstverlener hebben een heel belangrijke rl in de uitvering van het Capacity management prces. Zwel in het kader van het pmaken van ffertes, in de uitvering Pagina 9 van 39 Versie: 4 nvember 2013

10 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen van Werkaanvragen als in het beschikbaar huden van de ICT-mgeving zijn activiteiten ndig m.b.t. het Capacity management. Vr elk Dienstenpakket meten de gepaste metrieken en indicatren pgevlgd wrden, rekening hudend met de in de Service Prtfli beschreven vereisten. Het Capacity management prces mvat nder meer vlgende activiteiten: Inrichten van de ndige meetsystemen (brnsystemen i.v.m. capaciteit) een aanleveren van de ndige gegevens aan het DDC-DWH vr verwerking in rapprten, metrieken en indicatren. Het registreren van infrmatie ver tekmstige wijzigingen in de capaciteitsbeheften waarvr de infrmatie.a. via het prces Relatiebeheer wrdt aangeleverd. Het betreft alle mgelijke infrmatie m.b.t. capaciteit die bij de Klanten wrdt gecapteerd in een z vreg mgelijk stadium (vraleer ze de ICT-Dienstverlener bereikt in de vrm van een Werkaanvraag) en die van belang kan zijn vr het maken van gede capaciteitsprgnses. Het bepalen van de vereisten en de te vrziene middelen m.b.t. capaciteit tijdens de ffertefase vr Werkaanvragen f Verbetervrstellen die een wijziging aan de Explitatie gebnden Diensten verrzaken. Hierbij met de capaciteit vrlpig gereserveerd wrden in afwachting dat de fferte dr de Klant besteld wrdt. Bij de bestelling van de fferte met de vrlpige reservatie van capaciteit wrden mgezet in een definitieve reservatie f bij niet bestellen met de vrlpige reservatie vrijgegeven wrden. Het inrichten en dcumenteren van de ndige prcessen/prcedures vr elk Dienstenpakket uit de Service Prtfli waar het relevant is m capacity management uit te veren met als del m aan ged capaciteitsbeheer te den. Het rapprteren van de capaciteitsgegevens van de ICT-mgeving. Het frmuleren van pr-actieve acties en het initiëren van Verbetervrstellen f het nemen van Crrectieve acties p basis van de trendanalyses met betrekking tt de capaciteit van de ICT-mgeving. Het bespreken van capaciteitsvereisten en capaciteitsrapprteringen met de Klant. De pvlging van dit prces gebeurt.a. aan de hand van gegevens die via het DDC-DWH beschikbaar gesteld wrden. Vr de verschillende Dienstenpakketten wrden de ndige metrieken en indicatren pgesteld en pgevlgd. 10 Availability management Dit luik is gebaseerd p het Availability management uit ITIL V Service Design. Het prces dat verantwrdelijk is m te garanderen dat Diensten vlden aan de huidige en tekmstige beschikbaarheidsbeheften van de bedrijfsvering, p een ksteneffectieve en tijdige manier. Availability management bepaalt, analyseert, plant, meet en verbetert alle aspecten van de beschikbaarheid van de Diensten in de Service Prtfli. Tevens garandeert dit prces dat alle infrastructuur, prcessen, instrumenten, rllen enz. geschikt zijn vr de het realiseren van de Service afspraken m.b.t. beschikbaarheid. De prcessen wrden zdanig ingericht dat dr het meten en mnitren p cmpnentniveau (cmpnentbeschikbaarheid) de beschikbaarheid van de Diensten van de Service Prtfli vlden aan de pgelegde beschikbaarheidsniveaus (service beschikbaarheid). De Uitverende teams van de ICT-Dienstverlener hebben een heel belangrijke rl in de uitvering van het Availability management prces. Zwel in het kader van het pmaken van ffertes, in de uitvering van Werkaanvragen als in het beschikbaar huden van de ICT-mgeving zijn activiteiten ndig m.b.t. het Availability management. Vr elk Dienstenpakket meten de gepaste metrieken en indicatren pgevlgd wrden, rekening hudend met de in de Service Prtfli beschreven vereisten Het Availability management prces mvat nder meer vlgende activiteiten: Het bepalen van de vereisten en de te vrziene middelen m.b.t. beschikbaarheid tijdens de Pagina 10 van 39 Versie: 4 nvember 2013

11 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen ffertefase vr Werkaanvragen f Verbetervrstellen die een wijziging aan de Explitatie gebnden Diensten verrzaken. Het mnitren, meten en rapprteren ver de service- en cmpnentbeschikbaarheid. Het bewaken van de dienstenprcessen m.b.t. de Explitatie gebnden Diensten en ervr instaan dat de ndige prcessen/prcedures zijn ingericht en gedcumenteerd m de beschikbaarheid te realiseren, te meten en te mnitren. Zrgen dat de ndige prcessen/prcedures zijn ingericht en gedcumenteerd zdat de brnsystemen de ndige meetgegevens aanleveren aan het DDC-DWH. Het rapprteren van de beschikbaarheid van de ICT-mgeving. Het frmuleren van practieve acties en het initiëren van Verbetervrstellen f uitveren van Crrectieve acties p basis van de trendanalyses met betrekking tt de beschikbaarheid van de ICT-mgeving. Het bespreken van beschikbaarheidsvereisten en beschikbaarheidsrapprteringen met de Klant. De pvlging van dit prces gebeurt.a. aan de hand van gegevens die via het DDC-DWH beschikbaar gesteld wrden en die telaten m per HW- en SW-platfrm (gebruikersinfrastructuur, servers, mainframe, database systemen, dcumentaire platfrmen, ) ver de beschikbaarheidspercentages (dagelijkse min., max. en gemiddelde waarden) te beschikken. 11 Cntinuity management Dit luik is gebaseerd p het IT Service cntinuity management uit ITIL V Service Design. Het prces dat verantwrdelijk is vr het beheersen van risic's die Diensten ernstig kunnen schaden en het herstellen van de Dienst in geval zich een discntinuïteit vrdet (recvery). Cntinuity management garandeert dat de ICT-Dienstverlener altijd minimaal de vereengekmen dienstverleningsniveaus kan leveren, dr de risic's tt een acceptabel niveau te reduceren en plannen te maken vr het herstel van Diensten. Cntinuity management heeft als del dat de ndige middelen (practief en reactief) wrden ingezet die ndig zijn m de cntinuïteit van de ICT-Dienstverlening te waarbrgen via het managen van de risic s vr de ICT-Dienstverlening. De specifieke vereisten m.b.t. Cntinuity management wrden per Dienstenpakket in de Service Prtfli pgenmen. Het cntinuïteitsbeheer mvat nder meer vlgende activiteiten: Het actualiseren en nderhuden van de bestaande rampenplannen in kader van wijzigingen aan de ICT-mgeving zals gewijzigde SLA s, nieuwe Prjecten,. ; Het garanderen van het afgesprken cntinuïteitsniveau in de verschillende Diensten in de Service Prtfli; Het pnemen van de dr de Klanten gevraagde cntinuïteitsvereisten in ffertes; Uitveren van rampenplan indien ndig vlgens de vraf pgestelde prcessen en rapprtering van de bevindingen; Testen van rampenplan rekening hudend met de timing die met de Klanten werd afgesprken; Pr-actief mnitren va risic s en p te hgte stellen van de betrkken Klanten van gedetecteerde risic s. Uitveren van Verbetervrstellen f Crrectieve acties. Deze Verbetervrstellen wrden.a. samengesteld p basis van de evaluatie na testen f dr in te spelen p de gewijzigde ICT-mgeving. Pagina 11 van 39 Versie: 4 nvember 2013

12 12 Beveiligingsbeheer ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen Dit luik is gebaseerd p het Infrmatin security management uit ITIL V Service Design enerzijds en p ISO27002 Infrmatin technlgy -- Security techniques -- Cde f practice fr infrmatin security management. Het prces dat verantwrdelijk is m te garanderen dat de vertruwelijkheid, integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van de bedrijfsmiddelen, infrmatie, gegevens en Diensten vereenkmen met de Klanten afgesprken beheften. Om dit te realiseren maakt beveiligingsbeheer gebruik van een set van geïntegreerde beveiligingsprcessen en activiteiten. Het ICT-veiligheidsbeleid van de ICT-Dienstverlener is afgestemd p het strategisch ICTveiligheidsbeleid van de Vlaamse verheid dat de klemtn legt p: Veiligheidscultuur: het bewust maken van alle werknemers binnen de rganisatie vr ICT-veiligheid; Risicverlaging: een significante risicverlaging tt een aanvaardbaar niveau is het begde del, zelfs nder extreme mstandigheden; Wet- en regelgeving: algemene en specifieke wet- en regelgeving leggen de Vlaamse verheid verplichtingen p inzake infrmatiebrnnen en systemen; Grei en afstemming: binnen de Vlaamse verheid zijn infrmatiesystemen niet langer geisleerd, zdat interperabiliteit en gegevensuitwisseling tussen de Entiteiten van de Vlaamse verheid enerzijds, en haar externe partners anderzijds aan belang winnen; Vrbeeldfunctie: de Vlaamse verheid wil een maatschappelijke vrbeeldfunctie vervullen p het gebied van ICT. De nieuwe infrmatie- en cmmunicatietechnlgie met tegankelijk en beschikbaar zijn vr iedereen, met gepaste aandacht vr veiligheidsrisic s. De ICT-Dienstverlener dient in het kader van dit prces de ndige afstemmingen te den met de ICT Security Officer binnen e-ib. De ICT-Dienstverlener zrgt vr een verkepelende aanpak van Beveiligingsbeheer (.a. vr het plssen van veiligheidsincidenten) ver de verschillende Dienstenpakketten heen p basis van een Security Infrmatin en Event Management (SIEM) benadering. Op die manier met het mgelijk zijn m trends en patrnen die afwijken van wat nrmaal kan verwacht wrden snel te detecteren. Per Dienstenpakket en waar relevant, wrden de specifieke beveiligingsaspecten beschreven in de Service Prtfli. Het beveiligingsbeheer mvat nder meer vlgende activiteiten: Zwel in het kader van het pmaken van ffertes, in de uitvering van Werkaanvragen als van de explitatie van de ICT-mgeving dient het beveiligingsbeheer prces ervr te zrgen dat beveiliging de gepaste aandacht krijgt m een juiste balans te garanderen tussen het beschermen van de ICT-mgeving tegen mgelijke beveiligingsrisic s (visussen, inbraak, hacking, spam, ) enerzijds en het flexibel kunnen werken anderzijds. Cnfrm het ICT-veiligheidsbeleid van de Vlaamse verheid en binnen de grenzen van het cntract, ICT-Veiligheidsbeleidslijnen en richtlijnen bepalen, evalueren en bijsturen i.s.m. de e-ib m de risic s vr de ICT-Dienstverlening tt een aanvaardbaar niveau te reduceren, en de ICT-delstellingen te realiseren. Risic Management via risic analyses wrden veiligheidsrisic s vr ICTdienstverlening in kaart gebracht en met de Klanten gecmmuniceerd. Maatregelen wrden geadviseerd aan de Klant m de zwakheden weg te werken en de risic s te verlagen tt een aanvaardbaar niveau. Lggen, mnitren en managen van alle security inbreuken en belangrijke security Incidenten. Nemen van security preventieve, risic reducerende, psprende en crrectieve maat- Pagina 12 van 39 Versie: 4 nvember 2013

13 regelen. ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen Deelnemen en input leveren aan het verleg met de e-ib ver de ICT-veiligheid. Hierbij wrdt verwacht dat de ICT-Dienstverlener een practieve adviserende rl pneemt in zake ICT-veiligheid; Het meten van de technische cnfrmiteit nder andere dr: Vulnerability scans waarbij kwetsbaarheden in infrmatiesystemen wrden geidentificeerd. Penetratin testing m zwakheden van infrmatiesystemen van buiten af te ntdekken, en de effectiviteit na te gaan van de preventieve cntrles tegen niet geautriseerde tegang t.g.v. deze zwakheden. Security audit/review - Uitveren van security audits en review m na te gaan f de gedcumenteerde prcessen vlden en f ze systematisch p de juiste manier wrden uitgeverd in de verschillende peratinele diensten. Dit srt audit/review inspecteert nder andere het bestaan en van de kwaliteit van dcumentatie en (schriftelijke) prcedures, de peratinele veiligheid (bijv. back-ups, lgbeken), de cnfiguratie van de veiligheidsparameters p het niveau van besturingssystemen, tepassingen en netwerken, etc Analyseren van het beveiligingsmanagement prces binnen de eigen rganisatie ICT- Dienstverlener en de veiligheidstaken binnen andere prcessen, p basis van de resultaten van deze analyses wrden indien ndig Verbetervrstellen gefrmuleerd f Crrectieve acties uitgeverd. De pvlging van het prces vr beveiligingsmanagement en het ICT-veiligheidsniveau gebeurt.a. aan de hand van vlgende rapprten die via het DDC-DWH gegenereerd wrden: Een verzicht van de security issues; Een verzicht van de Veiligheidsvertredingen, incidenten en cruciale activiteiten geregistreerd en geanalyseerd. 13 Beheer subcntracten en aankp Dit luik is gebaseerd p het Supplier management uit ITIL V Service Design. Dit prces zrgt ervr dat Leveranciers en Onderaannemers hun cntracten nakmen en dat alle cntracten en vereenkmsten met Leveranciers en Onderaannemers vlden aan de beheften van de Klanten. Dit prces ndersteunt de Diensten in de Service Prtfli indien een gedeelte van de ICT- Dienstverlening wrdt uitgeverd dr (een) Onderaannemer(s) f wanneer een gedeelte van de ICTprducten geleverd wrdt dr Leveranciers. De ICT-Dienstverlener maakt de ndige frmele afspraken met betrekking tt de prijs en de kwaliteit van de dr de Onderaannemer/Leverancier te leveren Diensten/Prducten. Deze afspraken dienen afgestemd te zijn p de dr de ICT-Dienstverlener met de Klanten vereengekmen Service afspraken (.a. de SLA s in de Service Prtfli en de afspraken pgenmen in de ffertes). Wat betreft het prces Beheer subcntracten en aankp kan een nderscheid gemaakt wrden tussen enerzijds de activiteiten in het kader van Werkaanvragen (bv aanbieden van Prducten tegen een marktcnfrme prijs) en anderzijds de meer peridieke activiteiten die vral ndersteunend zijn vr de Explitatie (bv nderhudscntracten). In het kader van Werkaanvragen mvat het prces Beheer subcntracten en aankp nder meer vlgende activiteiten: Het selecteren en evalueren van Onderaannemers/Leveranciers in het kader van de ffertefase van een Werkaanvraag teneinde de marktcnfrmiteit van de ingekchte Diensten/Prducten te kunnen waarbrgen. Indien vr bepaalde activiteiten zwel een Uit- Pagina 13 van 39 Versie: 4 nvember 2013

14 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen verend team van de ICT-Dienstverlener als een Uitverend team van een Onderaannemer kan ingezet wrden, dan wrden deze p gelijke vet behandeld en wrdt de vr de Klant meest ptimale keuze vrgesteld in de fferte. Aanmaken, annuleren, pvlgen van de uitvering en verwerken van aankprders bij Onderaannemers/Leveranciers. Beheer van de licentiegegevens m.b.t. sftware zdat de Cnfiguratiedatabank m.b.t. deze licentiegegevens steeds accuraat blijft. Afhankelijk van het type licentie wrdt de gepaste infrmatie bijgehuden m.a. de vereenstemming tussen verwrven licenties en het gebruik ervan te kunnen aantnen. Z zal b.v. vr licenties die gebruiker -gebaseerd zijn, bijgehuden wrden welke gebruikers ver een licentie beschikken en zal vr licenties die CPU -gebaseerd zijn, bijgehuden wrden vr welke CPU s er een licentie is. Maken f verlengen van cntracten m.b.t. Onderaannemers/Leveranciers. Dit kunnen specifiek nderhudscntracten zijn, raamcntracten f uitveringscntracten. Hierbij meten vlgende elementen bewaakt wrden bij het afsluiten van cntracten: Bij het bepalen van het aantal af te sluiten cntracten en de lptijd ervan, met een evenwicht gevnden wrden tussen het vldende inspelen p de marktevluties enerzijds en de kst vr het uitveren van de marktbevragingen anderzijds. Bij nieuw af te sluiten cntracten, dient steeds de markt geraadpleegd te wrden; Elk cntract met een Onderaannemer/Leverancier zal maatregelen vrzien in geval van nn-cnfrmiteiten verrzaakt dr de Onderaannemer/Leverancier. Dit vr zwel de tijdigheid van Opleveren als vr de kwaliteit van de pgeleverde Prducten. Bij de uitvering van prestaties dr Onderaannemers/Leveranciers (bv. in Prjecten) met de ICT-Dienstverlener vldende garanties bieden aan het Bestuur en deze eisen van zijn Onderaannemer dat de betrkken Onderaannemer minstens dezelfde prfessinele kwaliteit biedt als de ICT-Dienstverlener. Bij intrductie van nieuwe technlgie dr een Onderaannemer met steeds wrden vrzien in de ndige pleiding en begeleiding dr de Leverancier f dr andere expertisecentra ter ndersteuning van de eigen ingezette mensen. Dr de Onderaannemers/Leveranciers meten dezelfde gegevens wrden gerapprteerd die vr de prcessen in het Basiscntract en vr de Diensten in de Service Prtfli wrden pgelegd aan de ICT-Dienstverlener. De ndige flexibiliteit met wrden vrzien m wijzigingen aan te brengen in de cntracten met de Onderaannemers/Leveranciers. In het kader van Explitatie en van de cördinatie mvat het prces Beheer subcntracten en aankp nder meer vlgende activiteiten: Onderhuden van de basisgegevens m.b.t. Onderaannemers/Leveranciers. Beheer van de licentiegegevens m.b.t. sftware zdat de Cnfiguratiedatabank m.b.t. deze licentiegegevens steeds accuraat blijft. Peridiek (minstens jaarlijks) herzien en verlengen f vervangen van cntracten m.b.t. Onderaannemers/Leveranciers. Dit kunnen specifiek nderhudscntracten zijn, raamcntracten f uitveringscntracten. Hiervr wrden Verbeteringsvrstellen (f desgevallend) pgesteld en vervlgens uitgeverd. Hierbij gelden dan dezelfde regels als bij de uitvering in het kader van een Werkaanvraag (zie hierbven). Peridiek evalueren van de marktcnfrmiteit van de dr Onderaannemers/Leveranciers geleverde prestaties en/f Prducten en indien ndig indienen van een Verbetervrstel f implementeren van een Crrectieve actie. De peridiciteit wrdt per (type) van cntract bepaald in verleg met de Klant. Vr de huur van datalijnen zal de ICT-Dienstverlener, zals beschreven bij de verschillende dienstenpakketten in de Service Prtfli, jaarlijks Pagina 14 van 39 Versie: 4 nvember 2013

15 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen een marktbevraging uitveren teneinde de beste prijs/kwaliteit te garanderen. Beheren van de Prductcatalgus. Deze Prductcatalgus bevat steeds een vldende ruim en p de beheften van de Klanten afgestemde en marktcnfrme lijst van bestelbare standaard Prducten met de geldende fabrieksgarantie (deze fabrieksgarantie met dezelfde minimumgarantie mvatten als deze die gebden wrdt aan gebruikers natuurlijke persnen ingevlge de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van cnsumenten bij verkp van cnsumptiegederen) en de bijbehrende leveringstermijnen. De ndige prcessen met betrekking tt een flexibel wijzigingsbeheer van deze Prductcatalgus meten dr de ICT-Dienstverlener ingericht wrden (tevegen nieuwe Prducten, vervangen van Prducten dr technlgische pvlgers, prijsstijgingen f prijsdalingen, verwijderen van Prducten). Daar waar er gede pen surce - alternatieven beschikbaar zijn vr cmmerciële Prducten, dienen deze k pgenmen te wrden in het aanbd in de Prductcatalgus. Ten einde het aanbd van Prducten in de Prductcatalgus actueel te huden, is enerzijds een practieve analyse van het aanbd van cnstructeurs en van het pen surce -aanbd ndzakelijk en anderzijds een practieve analyse van de evluerende beheften van de Klanten. Om dit te realiseren wrdt gebruik gemaakt van input van de Leveranciers en/f prducenten, van brnnen p het internet (.a. vr de pensurce -alternatieven), van interne cmpetenties binnen de ICT-Dienstverlener en van verleg met e-ib. De ICT-Dienstverlener richt de ndige prcessen in m ervr te zrgen dat prijsdalingen en/f prijsstijgingen alsk wijzigingen in de mdellen vr de Prducten in de Prductcatalgus snel kunnen wrden tegepast. De Prductcatalgus met p dat vlak snel inspelen p (prijs)wijzigingen in de markt. De aankpprijzen vr de Prducten in de Prductcatalgus meten nafhankelijk zijn van het al dan niet in Explitatie laten nemen en dienen tt stand te kmen via marktbevraging. Cntrleren en bijsturen van de kwaliteit van de cnfiguratiegegevens in de Cnfiguratiedatabank en in het dcumentair systeem van de Klant DDC-DMS,.a. cntracten, licenties, aankprders, ntvangstbewijzen, Prductcatalgus, marktcnfrmiteit. De pvlging van dit prces gebeurt.a. aan de hand het beschikbaar stellen van de vr dit prces ndige data in het DDC-DWH zdat.a. vlgende infrmatie is pgenmen: Infrmatie ver de dr de Klanten bestelde Prducten uit de Prductcatalgus; Een actueel verzicht van de Onderaannemers/Leverancierscntracten; Infrmatie ver de licenties: aantal aangekcht, aantal installaties, aantal in gebruik, 14 Change Management Dit luik is gebaseerd p het ITIL V Change Management-prces uit ITIL V Service Transitin. Het del van dit prces is m alle fasen bij het wijzigen van de ICT-mgevingen nder cntrle te huden m met een minimale peratinele nderbreking gewijzigde f nieuwe Diensten te intrduceren f bestaande Diensten uit gebruik te nemen. Een wijziging kan geïnitieerd wrden vanuit een vraag van de Klant, vanuit een vraag van de ICT- Dienstverlener, vanuit een Servicedesk-prep f vanuit een prject uitgeverd dr de ICT- Dienstverlener f dr Derden. De ICT-Dienstverlener vrziet in de ndige tls m het change-managementprces te ndersteunen, dcumenteren, mnitren en p te vlgen. Het Change management prces vrziet k in cmmunicatiekanalen m de wijzigingen met impact p de Gebruikers/Klanten te cmmuniceren. Zwel in het kader van het pmaken van ffertes, in de uitvering van Werkaanvragen als in het kader Pagina 15 van 39 Versie: 4 nvember 2013

16 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen van de explitatie van de ICT-mgevingen zijn activiteiten ndig m.b.t. het Change management. Deze activiteiten wrden per Dienst beschreven in de Service Prtfli. Er zijn verschillende types van wijzigingen. Naargelang het type van wijziging met de ICT- Dienstverlener de juiste ndersteunende prcessen en prcedures inrichten: Standaard wijziging: een p vrhand geautriseerde wijziging met laag risic, waarvr een prcedure en werkinstructie is vastgelegd en gedcumenteerd; Ndwijziging: een wijziging die z snel mgelijk geïmplementeerd met wrden. Bijvrbeeld in het geval van een Incident met pririteit Kritiek f m een security patch te installeren. Nrmale wijziging: dit is elke wijziging die niet nder een standaard wijziging f ndwijziging kan wrden ndergebracht. Het Change-managementprces mvat nder meer vlgende activiteiten: Het pvlgen en mnitren van de wijzigingsvrstellen (Request fr Change: RFC). Het uitveren van impactanalyses. Het inrichten van de cmmunicatie naar Gebruikers en geaffecteerde partijen. Het inrichten van een gedkeuringsprces vr wijzigingen (gedkeuringen dr de interne rganisatie van de ICT-Dienstverlener, dr de Klant), m niet geautriseerde wijzigingen te vermijden. Het zrgen vr afstemming tussen wijzigingsaanvragen. Het analyseren van het peratinele change-managementprces; het uitveren van Crrectieve acties en het frmuleren van Verbetervrstellen waar ndig. Het beheren, cnfigureren en stimuleren van crrect gebruik van de changemanagementregistratietl. Het rapprteren ver het change-managementprces. 15 Cnfiguratiebeheer Dit luik is gebaseerd p het Service Asset and Cnfiguratin Management uit ITIL V Service Transitin. Dit prces is verantwrdelijk m te garanderen dat de bedrijfsmiddelen (die ndig zijn m Diensten in de Service Prtfli te leveren) p een adequate wijze wrden beheerd en dat accurate en betruwbare infrmatie ver die bedrijfsmiddelen beschikbaar is wanneer en waar ze ndig is. Die infrmatie mvat details ver he de bedrijfsmiddelen zijn samengesteld en details ver relaties tussen bedrijfsmiddelen en wrdt bijgehuden in een Cnfiguratiedatabank. De Cnfiguratiedatabank is een lgische databank die alle gegevens bevat met betrekking tt de nder Cnfiguratiebeheer geplaatste elementen. Dit betreft de status, histriek en nderlinge relaties van alle IT-cmpnenten (zwel Hardware als Sftware en inclusief de bedrijfstepassingen) enerzijds en van alle andere gegevens die ndig zijn vr de ICT-Dienstverlening (.a. Service afspraken, Prjectplannen, architectuurdcumenten, Servicerganisatie, ) anderzijds. Het Cnfiguratiebeheer zrgt vr het verzamelen, pslaan, managen, bijwerken, analyseren en presenteren van gegevens ver alle cnfiguratie-items en hun relaties. Al de nder Cnfiguratiebeheer geplaatste elementen dienen geïdentificeerd te wrden en dienen bijgehuden te wrden in de Cnfiguratiedatabank van de Vlaamse verheid. Naast de elementen die in beheer zijn bij de ICT-Dienstverlener kunnen p vraag van de Klanten k elementen in de Cnfiguratiedatabank wrden pgenmen die niet dr de ICT-Dienstverlener wrden beheerd. Vr de Prducten wrdt in de Prductcatalgus per Prduct bijgehuden f inventarisatie in de Cnfiguratiedatabank vereist is. Pagina 16 van 39 Versie: 4 nvember 2013

17 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen Vr elk van de verschillende IT-cmpnenten dient vldende infrmatie bijgehuden te wrden zdat nder andere de impact van een Incident en/f een Werkaanvraag snel kan berdeeld wrden. Cnfiguratiebeheer is een ndersteunend prces vr heel wat andere prcessen die berep meten den p de infrmatie die pgeslagen is in de Cnfiguratiedatabank. Zwel in het kader van de uitvering van Werkaanvragen als in de Explitatie van de ICT-mgevingen zijn activiteiten ndig m.b.t. het cnfiguratiebeheer. Deze activiteiten wrden per Dienstenpakket beschreven in de Service Prtfli. De ttaliteit van de relatinele infrmatie met echter via DDC-DWH en via de CMDB-webapplicatie raadpleegbaar zijn vr de verschillende Klanten en Gebruikers. Dit betekent dat de verschillende brnsystemen in principe dagelijks de ndige infrmatie meten drsturen aan het DDC-DWH. De dcumentaire infrmatie met pgeslagen wrden in het met de ICT-Dienstverlener gedeeld dcumentair systeem (DDC-DMS), met eventueel als uitzndering het beheer van brncde (en de hiermee sterk verbnden infrmatie) die eventueel in een vr de Klanten en e-ib nline tegankelijke beheermgeving kan pgenmen wrden. Het Cnfiguratiebeheer prces mvat nder meer vlgende activiteiten: Bepalen, implementeren en nderhuden van een cnfiguratiebeheer baseline, identificeren van de elementen die nder Cnfiguratiebeheer meten gehuden wrden met hun nderlinge relaties. Het betreft hier.a. het beheer en nderhud van vlgende niet limitatief pgesmde cnfiguratiecmpnenten die leiden tt actualisatie van de Cnfiguratiedatabank: Beheer van sftware, hardware, en dcumentaire cnfiguratiecmpnenten m.b.t. de explitatiediensten zals pgenmen in de Service Prtfli; Beheer van sftware, hardware, en dcumentaire cnfiguratiecmpnenten van de bedrijfstepassingen; In het bijznder dient er een vr de Klanten nline tegankelijke Definitive Sftware Library beschikbaar te zijn met alle ndige infrmatie (.a. brncde, testscripts, dcumentatie vr installatie, helpdesk, ) ver de in prductie gezette versies van bedrijfstepassingen; Daarnaast dient er k cnfiguratiebeheer vrzien te wrden vr (de versies van) de bedrijfstepassingen die ng in ntwikkeling zijn. Zie k 17 Verificatiebeheer in dit verband. Beheer van de cnfiguratiecmpnenten m.b.t. de Prductcatalgus; Beheer van de cnfiguratiecmpnenten m.b.t. de licenties en cntracten; het Cnfiguratiebeheer m.b.t. sftwarelicenties met.a. telaten m na te gaan f het reële gebruik in vereenstemming is met de verwrven licenties en m een verzicht te hebben ver welke licenties men beschikt. Afhankelijk van het type licentie, met de relatie met een gebruiker (vr gebruikersgebnden licenties), met een server f een cpu (vr server- f cpu-gebnden licenties), bijgehuden wrden. Beheer van de cnfiguratiecmpnenten als gevlg van wijziging in de ICTmgeving via Werkaanvragen; Verbetervrstellen vrleggen aan de e-ib f Crrectieve acties uitveren m.b.t. het aanpassen van het Cnfiguratiebeheer datamdel. Het bewaken van de dienstenprcessen en ervr instaan dat de ndige prcessen/prcedures m.b.t. cnfiguratiebeheer zijn ingericht en gedcumenteerd en ptimaal wrden uitgeverd zdat de Cnfiguratiedatabank steeds een actueel beeld geeft van de werkelijke situatie. De pvlging van dit prces gebeurt.a. aan de hand van de rapprten die via het DDC-DWH gegenereerd wrden en die per Dienstenpakket zijn beschreven in de Service Prtfli. De pvlging van dit prces gebeurt.a. aan de hand van metrieken en indicatren pgevlgd via de Pagina 17 van 39 Versie: 4 nvember 2013

18 Metriekenmgeving van DDC-DWH. ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen 16 Release management Dit luik is gebaseerd p het Release and Deplyment Management uit ITIL V Service Transitin. Dit prces is verantwrdelijk vr planning en cntrle van de samenstelling, het testen en de uitrl van uitgiftes, en vr het leveren van nieuwe functinaliteiten terwijl het de integriteit van de bestaande ICT-Dienstverlening beschermt. Het del van het Release management prces kan samengevat wrden als het verhgen van de efficiëntie en effectiviteit van het Change management, alsk andere service supprt prcessen zals Incident- en Prblem management, dit dr het bundelen van wijzigingen in releases, welke grndig getest kunnen wrden vr distributie in de prductiemgeving. Zwel in het kader van het pmaken van ffertes (plannen in welke release de wijziging zal pgenmen wrden), in de uitvering van Werkaanvragen (uitrllen van de release) als in de Explitatie van de ICT-mgeving zijn activiteiten ndig m.b.t. het release management. Het release management prces mvat nder meer vlgende activiteiten: Het inrichten en dcumenteren van de ndige prcessen/prcedures vr elk Dienstenpakket uit de Service Prtfli waar het relevant is m release management uit te veren met als del m aan gebundeld en gecntrleerd release management te den; Het definiëren en nderhuden van een release plicy; Het nderhuden van de release kalender(s), pnemen van reserveringen in de release kalender tijdens de ffertefase, bevestigen van de reservering tijdens de bestelfase en cnslideren van verschillende release kalenders; Het uitveren van impactanalyses p releasemanagement met betrekking tt wijzigingen aan de ICT-mgeving; Het inrichten van de cmmunicatie naar de Klanten; Het buwen van de releases: initiëren, tevegen van wijzigingspakketten, cnslideren van het uitrlplan en pvlgen van de releases; Het analyseren van het peratineel release management prces, het uitveren van Crrectieve acties en het frmuleren van Verbetervrstellen waar ndig; Het rapprteren ver het release management prces,.a. een verzicht van de release kalenders. 17 Verificatiebeheer 17.1 Algemeen Dit luik is gebaseerd p het Service Validatin and Testing uit ITIL V Service Transitin. Dit prces is verantwrdelijk vr validatie en testen van een nieuwe f gewijzigde sftware (pakket f bedrijfstepassing) vr het in prductie zetten. Validatie en testen van een nieuwe f gewijzigde sftware (pakket f bedrijfstepassing) garandeert dat de sftware vldet aan de niet-functinele vereisten die vral betrekking hebben p de Explitatie. ( Het is ged gebuwd ). Deze niet-functinele vereisten zijn afhankelijk van de dr de Klanten gevraagde Diensten vr Explitatie, maar mvatten minstens de minimumvereisten zals beschreven in rubriek 17.2 Minimumvereisten Het testen f de nieuwe f gewijzigde sftware vereenkmt met de ntwerp-specificaties en vldet Pagina 18 van 39 Versie: 4 nvember 2013

19 ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen aan de functinele beheften ( fit fr purpse en fit fr use ), gebeurt als nderdeel van de ntwikkelingsactiviteiten zelf, maar valt buiten het in deze rubriek bedelde prces verificatiebeheer ; Vr het valideren en testen (Verificatiebeheer) wrdt een vraf afgesprken set van criteria gebruikt. Dezelfde criteria zijn van tepassing vr sftware die afkmstig is van een ntwikkelteam van de ICT-Dienstverlener als vr sftware die afkmstig is van een ntwikkelteam van de Klant f een andere Derde Minimumvereisten Situering en delstelling Er gelden minimumvereisten en crrespnderende criteria vr alle nieuwe f gewijzigde sftware die dr de ICT-dienstverlener in prductiebeheer wrden genmen. De minimumvereisten betreffen bjectieve eisen inzake essentiële aspecten waaraan de sftware met vlden m p een efficiënte en degelijke wijze in prductie gesteld te wrden en beheerd te wrden dr de ICT-Dienstverlener. Znder de invulling van deze kwaliteitselementen wrdt de dienstverlening nmgelijk f trager en duurder. Het betreffen dus vral criteria met als bjectief de installeerbaarheid, de nderhudbaarheid, de stabiliteit, de veiligheid, de beschikbaarheid en vlledigheid van essentiële werkprducten. Deze minimumvereisten zijn geldig nafhankelijk van de ntwikkelaar f leverancier, zij het de ICT- Dienstverlener zelf, de Klant, Onderaannemers f Derden Beheer De ICT dienstverlener nderhudt deze minimumvereisten, maar elke wijziging ervan met gedgekeurd wrden dr e-ib. De ICT dienstverlener stemt bij de inhudelijke uitwerking van de minimumvereisten vraf af met de eigen ntwikkelteams en met de ntwikkelteams die actief zijn f zullen zijn in de raamvereenkmst met betrekking tt ntwikkelingsprjecten, met het g p een haalbare criteria-set. Deze minimumvereisten zijn nderwrpen aan cnfiguratiebeheer. Gedgekeurde versies wrden tevens gepubliceerd en beschikbaar gesteld vr gebruik ten beheve van de Klanten Gebruik In het kader van verificatieprcessen, zal nagegaan wrden f de sftware die aangeleverd wrdt, vldet aan de minimumvereisten. Vastgestelde defecten (afwijkingen) t..v. de minimumvereisten wrden genteerd in het standaard defect-tracking systeem. Daarbij wrdt eenduidig gerefereerd naar de identificatiesleutel van de betreffende vereiste Minimumvereisten vr bedrijfstepassingen Bijzndere aandachtspunten inzake de dcumentatie set en de aanlevering Vlgende (sets van) dcumenten meten wrden aangeleverd m.b.t. een tepassing: Installatiedssier Explitatiedssier Helpdeskdssier Ontwikkelingsdssier, met.a. analyses en design-dcumentatie, architectuur van de applicatie: beschrijving en tekening. Ok te vermelden is de veiligheidsclassificatie. In het bijznder met de Geveligheid expliciet wrden aangegeven, en daarbij nder meer f er privacy gevelige infrmatie aanwezig is en/f wrdt behandeld. Ok vlgende (sets van) dcumenten dienen expliciet nderscheiden en aangeleverd te wrden, in functie van een vlt lpend verificatieprces: Testdssier (Testplan, Testspecificaties, Perfrmantietesten, cnfrmiteit met veilgheidsvereisten,...) Pagina 19 van 39 Versie: 4 nvember 2013

20 Cdekwaliteitsrapprt ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen Cdekwaliteit dient te wrden afgetetst t..v. te vermelden referenties. Vr Java is dit.a.: - Java cde cnventins: - Snar rapprt (http://www.snarsurce.rg/) Prjectinfrmatie van het ntwikkelingsteam De tepassing zelf (.a. de brncde) met wrden aangeleverd in een gestandaardiseerde vrm en structuur. Een tepassingsbundel wrdt verwacht als een baseline te wrden aangeleverd in een vrm die telaat m dit nmiddellijk en eenvudig p te laden in een cde repsitry (DML) van de ICT dienstverlener Lijst van minimumvereisten In de 1e klm staat het identificatienummer van de vereiste; in klm 2 staat de minimale vereisten waaraan met vldaan wrden Pagina 20 van 39 Versie: 4 nvember 2013

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013

ONDERNEMINGSPLAN 2013 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng:

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie