Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius"

Transcriptie

1 Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 19 december 2013 Status Definitief

2 Definitief Assurance-rapport en Verantwoording december 2013 Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Versienummer 1.0 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus JE Den Haag T Bijlage(n) Auteurs Lijst met afkortingen Beheersdoelstellingen Verantwoording: Logius Assurance-rapport: Auditdienst Rijk Pagina II

3 Definitief Assurance-rapport en Verantwoording december 2013 Woord vooraf Logius, dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar elektronisch zaken met hen kunnen doen. Logius geeft haar klanten sinds 2008 door middel van een Assurancerapport en Verantwoording inzicht in de beschikbaarheid, integriteit, exclusiviteit en controleerbaarheid van de belangrijkste uitontwikkelde producten. Het Assurance-rapport en de Verantwoording die voor u liggen, hebben betrekking op de opzet, het bestaan en de werking van Digipoort op de koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3 in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Over DigiD voor Burgers en Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk) wordt separaat gerapporteerd. In de Verantwoording is de conclusie van Logius weergegeven, mede gebaseerd op de uitkomsten van onderzoeken die in opdracht van Logius zijn uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR). De Verantwoording wordt geverifieerd en dit komt tot uiting in het Assurance-rapport, waarin ADR een oordeel geeft over de juistheid en volledigheid van de Verantwoording van Logius. De Verantwoording en het Assurance-rapport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor Logius is het Assurance-traject ook een interne prikkel om de dienstverlening te blijven verbeteren. Naar aanleiding van het Assurancerapport en de Verantwoording over 2011 is intensief met de leverancier gewerkt aan verbetering van de Digipoort-dienstverlening. In 2012 is structurele verbetering gerealiseerd, al blijft voor een aantal beheersdoelstellingen aandacht nodig. Logius zal zich blijven inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de Digipoort-dienstverlening. Met vriendelijke groet, Steven Luitjens Directeur Logius Pagina III

4 Definitief Assurance-rapport en Verantwoording december2013 Assurance-rapport Auditdienst Rijk Geadresseerde Dit Assurance-rapport is bestemd voor de huidige en potentiële afnemers van Logius van Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) (hierna Digipoort). Het rapport dient uitsluitend in samenhang met de Verantwoording over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012 over Digipoort te worden verstrekt en heeft als doelstelling aanvullende zekerheid te geven over de juistheid en volledigheid van deze Verantwoording. Opdracht Ingevolge de opdracht van Logius hebben wij de Verantwoording van Logius van 19 december 2013, waarin de in de periode 1 januari tot en met 31 december 2012 beoogde en geïmplementeerde maatregelen en procedures bij Logius en betrokken leverancier zijn opgenomen ter waarborging van de beschikbaarheid, integriteit, exclusiviteit en controleerbaarheid van Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) beoordeeld. Reikwijdte en gehanteerde normen In dit kader verstaan wij onder de voornoemde kwaliteitsaspecten: beschikbaarheid: de mate waarin een object conform afspraken beschikbaar is en de gegevensverwerking ongestoord voortgang kan hebben; integriteit: de mate waarin de verwerking van de ingevoerde gegevens juist, volledig en tijdig verloopt en de programma s en bestanden ongeschonden blijven; exclusiviteit: de mate waarin uitsluitend geautoriseerde personen of apparatuur via geautoriseerde procedures en beperkte bevoegdheden gebruik maken van IT-processen; controleerbaarheid: de mate waarin het mogelijk is kennis te verkrijgen over de structurering (documentatie) en werking van een object. Tevens omvat dit kwaliteitsaspect de mate waarin het mogelijk is om vast te stellen dat de informatieverwerking in overeenstemming met de eisen ten aanzien van de overige kwaliteitsaspecten is uitgevoerd. Bij deze opdracht zijn wij uitgegaan van de door Logius vastgestelde beheerdoelstellingen en normen (op te vragen bij Logius). Deze sluiten aan op algemeen aanvaarde uitgangspunten en op de contracten tussen Logius en haar leverancier. Logius heeft zorg gedragen voor de afstemming van de beheerdoelstellingen en normen met een vertegenwoordiging van haar Programmaraad. De normen zijn voldoende concreet en volledig om uitgaande hiervan de inhoud van de Verantwoording te kunnen onderzoeken. Verantwoordelijkheden en werkzaamheden De Verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur van Logius. Het is onze verantwoordelijkheid om door middel van een onderzoek op onafhankelijke wijze een oordeel over deze Verantwoording te geven. Daartoe hebben wij werkzaamheden uitgevoerd die in overeenstemming zijn met de Nederlandse richtlijnen voor Pagina IV

5 Definitief Assurance-rapport en Verantwoording december2013 assurance-opdrachten en die gericht zijn op het signaleren van materiële afwijkingen en het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Onze belangrijkste werkzaamheden waren: het verkrijgen van inzicht in relevante kenmerken van Logius en haar leverancier; het uitvoeren van onderzoek bij de externe leverancier, gericht op het beoordelen van de opzet en op het vaststellen van het bestaan en de werking van de relevante maatregelen en procedures bij de externe leverancier van Digipoort. De maatregelen die getroffen zijn ten aanzien van de tekortkomingen in 2011 zijn in het bijzonder onderzocht. het houden van interviews met verantwoordelijke functionarissen, vooral gericht op het onderkennen van risico s in de externe omgeving en de betrokken organisatie en het onderzoeken in hoeverre deze risico s worden afgedekt door maatregelen en procedures; het beoordelen van de opzet en het vaststellen van het bestaan en de werking van de relevante maatregelen en procedures bij Logius; het onderzoeken van de juistheid en volledigheid van de informatie in de Verantwoording, mede gelet op de informatiebehoeften van de huidige en potentiële afnemers van Digipoort; het evalueren van het algehele beeld van de Verantwoording, inclusief het beoordelen van de consistentie van de informatie, aan de hand van de bovengenoemde normen. Oordeel Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de in de verantwoording van Logius opgenomen informatie over de maatregelen en procedures ter waarborging van de beschikbaarheid, integriteit, exclusiviteit en controleerbaarheid van Digipoort bij Logius en haar leverancier betreffende het tijdvak 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 juist en volledig is. Toelichting op het oordeel Digipoort is één van de bouwstenen voor de realisatie van betrouwbare digitale diensten. Organisaties dienen zich ervan bewust te zijn dat het toepassen van één van deze bouwsteen alleen niet voldoende is om een betrouwbare digitale dienst te realiseren. Organisaties zullen zelf een analyse moeten uitvoeren naar de beveiligingseisen, die samenhangen met het karakter van de eigen digitale dienstverlening. Vervolgens dient de organisatie vast te stellen dat de in de digitale dienstverlening getroffen maatregelen voor de gebruikte componenten gezamenlijk toereikend invulling geven aan de beveiligingseisen. Voor Digipoort kan hiervoor gebruik worden gemaakt van de informatie van Logius, die in deze Verantwoording is opgenomen. Pagina V

6 Definitief Assurance-rapport en Verantwoording december2013 Ondanks dat ons oordeel zich positief uitspreekt over de juistheid en volledigheid van deze Verantwoording, wijzen wij de lezer erop dat gedurende de verantwoordingsperiode op een aantal onderdelen niet voldoende invulling is gegeven aan de afgesproken normen voor Digipoort. Voor nadere informatie verwijzen wij naar paragraaf 2.5 van de Verantwoording. De opvolging van de maatregelen voor de tekortkomingen die op 31 december 2012 nog open stonden, zal worden beoordeeld tijdens het onderzoek over Den Haag, 19 december 2013 Auditdienst Rijk mr. drs. J. Roodnat RE RA Clustermanager ADR mw. drs. C.N. de Vette RE Audit Manager Pagina VI

7 Inhoud Colofon... II Woord vooraf... III Assurance-rapport Auditdienst Rijk... IV Inhoud Inleiding Algemeen Normstelling Totstandkoming van de Verantwoording en het Assurancerapport Toelichting onderzoeken Bevindingen Digipoort Algemeen Tactisch beheer Operationeel beheer Applicatie- en infrastructuurbeheer Dienstspecifieke beheersingsmaatregelen Digipoort Conclusie... 6 Bijlage I Lijst met afkortingen... 8 Bijlage II Beheersdoelstellingen... 9 Pagina 1

8 1 Inleiding 1.1 Algemeen Eén van de belangrijkste producten die Logius aanbiedt is Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3). Digipoort is het elektronische postkantoor voor bedrijven voor het snel, veilig en betrouwbaar uitwisselen van informatie met de overheid. Klanten van Digipoort hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening van Logius. 1.2 Normstelling Logius heeft een normenkader opgesteld met als doel een objectief beeld te kunnen geven van de kwaliteit van (het beheer van) het product. Dit normenkader beschrijft in hoofdlijnen aan welke eisen het beheer van het product moet voldoen en vormt de basis voor deze Verantwoording. De primaire norm voor het onderzoek wordt gevormd door de afspraken tussen Logius en de afnemers (op het gebied van beveiliging en beheer) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De invulling/operationalisering van de primaire normen heeft plaatsgevonden aan de hand van de interne standaarden van Logius, de Rijksoverheid en de Auditdienst Rijk (ADR), waaronder de Code voor Informatiebeveiliging en CobiT. De beheersdoelstellingen en normen zijn afgestemd met Logius en de leverancier. In 2012 zijn de beheersdoelstellingen opnieuw voorgelegd aan een vertegenwoordiging van de Programmaraad. 1.3 Totstandkoming van de Verantwoording en het Assurance-rapport Logius geeft invulling aan de klantbehoefte door deze Verantwoording op te stellen over de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, integriteit, exclusiviteit en controleerbaarheid van de dienstverlening. De Auditdienst Rijk heeft op basis van de beheersdoelstellingen en het normenkader onderzoeken uitgevoerd bij Logius en bij de leverancier. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gebruikt als basis voor deze Verantwoording en het Assurance-rapport. De directeur van Logius is verantwoordelijk voor de inhoud van de Verantwoording. Deze Verantwoording is voorzien van een Assurance-rapport, waarin Auditdienst Rijk met een redelijke mate van zekerheid -dit is tevens de hoogst mogelijke mate van zekerheid- een uitspraak doet over de juistheid en volledigheid van de Verantwoording. De Auditdienst Rijk is verantwoordelijk voor het Assurance-rapport. 1.4 Toelichting onderzoeken Deze Verantwoording is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoeken die door de ADR zijn uitgevoerd naar het tactisch en operationeel beheer van het product Digipoort. De onderzoeken hebben betrekking op de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december Op verzoek van Logius heeft de ADR in september en november 2012 interim-controles uitgevoerd naar de oplossing van de tekortkomingen die in 2011 zijn geconstateerd in de Digipoort omgeving. Per gestelde maatregel in het plan van aanpak van de leverancier heeft ADR de daadwerkelijke implementatie getoetst, gelet op de relevante beheersdoelstellingen, zoals vermeld in de bijlage. Pagina 2

9 Ten slotte heeft ADR begin 2013 een eindcontrole uitgevoerd op de opzet en het bestaan per 31 december 2012 en de werking over 2012 van de beheersmaatregelen Digipoort. Voor de maatregelen die in 2011 níet op orde waren, heeft de ADR -als vervolg op bovengenoemde interimcontroles- de opzet en het bestaan beoordeeld per 31 december Voor de maatregelen die in 2011 wél op orde waren, heeft de leverancier middels een interne verklaring verklaard dat deze maatregelen in 2012 op orde zijn gebleven. ADR heeft een selectie van deze maatregelen getoetst op opzet, bestaan en werking gedurende Deze onderzoeksaanpak is vooraf afgestemd met de grootste klant van Digipoort. Pagina 3

10 2 Bevindingen Digipoort 2.1 Algemeen Digipoort is het 'elektronische postkantoor' van de overheid voor bedrijven. In 2012 zijn ruim 63 miljoen berichten verstuurd. Dat zijn er minder dan in De daling kan worden verklaard door de economische recessie. In 2012 zijn vijf nieuwe afnemers (proceseigenaren (eigenaren van een berichtenstroom)) aangesloten op Digipoort. Het aantal berichtenstromen is gegroeid naar 22. Het aantal opdrachtgevers voor een of meer berichtenstromen is gegroeid van vijf naar zes. Eind 2012 waren 10 afnemers (overheidsdeelnemers) en 902 bedrijfsdeelnemers (bedrijven en hun dienstverleners) aangesloten op Digipoort. Logius is verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel beheer van Digipoort. Het operationeel infrastructuur- en applicatiebeheer is uitbesteed aan een externe leverancier. Logius heeft een regiefunctie en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier door middel van periodieke rapportages en overleggen. In onderstaande figuur is weergegeven welke onderdelen van de Digipoort dienstverlening onderdeel zijn van de scope van het Assurance-rapport en de Verantwoording. Pagina 4

11 2.2 Tactisch beheer Logius maakt voor het tactisch beheer van de Digipoort dienstverlening gebruik van de standaard Logius beheerprocessen. Doelstelling van deze processen is om de kwaliteit van de producten van Logius op een voldoende niveau en in overeenstemming met wet- en regelgeving te borgen. Het tactisch beheer heeft over 2012 over het algemeen in voldoende mate invulling gegeven aan de beheersdoelstellingen. De belangrijkste verbeterpunten voor het tactisch beheer zijn: het verbeteren en actualiseren van het interne informatiebeveiligingsplan voor de kantoorautomatisering en de productspecifieke informatiebeveiligingsplannen, waaronder het informatiebeveiligingsplan voor Digipoort (proces Security Management); het verbeteren van het toezicht op de dienstverlening van de kantoorautomatisering en de ondersteunende applicaties (processen Security Management en Continuïteitsmanagement); het opstellen van een beheerplan voor middelen die ondersteunend dan wel randvoorwaardelijk zijn voor de processen van Logius (inrichting van een afgestemde informatievoorziening organisatie). Door een goede informatievoorziening zullen risico s binnen processen ondersteunend aan Digipoort verkleind worden (proces Behoeftemanagement); het beschrijven en formaliseren van de toegangsrechten en het gebruik van mailsysteem, hetgeen van belang is om snel te kunnen schakelen met betrokken partijen in geval van een incident of calamiteit (proces Access Management). De belangrijkste verbeterpunten voor het tactisch beheer specifiek voor Digipoort zijn: het actualiseren van normering/procedures omtrent aansluitingen; het hanteren van een standaard format voor het indienen van wijzigingsverzoeken bij de leverancier; het periodiek testen van de continuïteitsvoorziening. De uitwijkvoorziening is getest in april De test die was voorzien voor het najaar van 2012, maar is in overleg met klanten uitgesteld en uitgevoerd in twee fases in mei 2013 en oktober De ADR zal deze testen nader in beschouwing nemen in het onderzoek over Operationeel beheer Applicatie- en infrastructuurbeheer Het operationeel infrastructuur- en applicatiebeheer van de dienst Digipoort zijn uitbesteed aan een externe leverancier. De leverancier heeft in 2012 een actieplan opgesteld en uitgevoerd om de maatregelen die in 2011 níet positief zijn beoordeeld, te verbeteren. Logius heeft in september en november 2012 interim-controles laten uitvoeren op de realisatie van deze verbeterpunten. Daaruit is gebleken dat de verbeterpunten nog niet volledig met het gewenste resultaat waren opgepakt. De meeste beheersdoelstellingen zijn in opzet en bestaan per 31 december 2012 op orde. De verbeterpunten op het gebied van Continuity Management zijn in april 2012 gerealiseerd door vaststelling van een nieuwe versie van het calamiteitenplan en uitvoering van een uitwijktest. Het risico op het gebied van continuïteit is hierdoor sinds april 2012 Pagina 5

12 gereduceerd. Bij de beheerprocessen Security Management, Infrastructure Management, Access Management, Availability Management en Change Management is met name in de (continue) aantoonbare uitvoering nog wel ruimte voor verbetering. De werking van de beheersmaatregelen is echter-vanwege de benodigde tijd voor het doorvoeren van verbeterpunten- over geheel 2012 niet effectief. Het betreft met name beheersmaatregelen voor de processen Security Management, Infrastructure Management, Access Management en Operations Management. Hierdoor was risico op het gebied van vertrouwelijkheid gedurende 2012 hoger dan gewenst. Aandachtspunten zijn: inzichtelijk maken dat dienstniveau-afspraken ook door onderaannemers kunnen worden gegarandeerd (proces Service Level Management); verbetering van toegangsbeperkende maatregelen onderaannemers (proces Access Management); verbetering CMDB-controles (proces Configuration Management); ontwikkelen van testformat voor vastlegging testscenario, -input, -output en -resultaten (proces Change Management). Deze punten brengen een middenhoog risico met zich mee en worden in overleg tussen Logius en de leverancier opgepakt. De leverancier heeft middels een interne verklaring verklaard dat de maatregelen die in 2011 wél positief zijn beoordeeld, in 2012 nog steeds op orde waren. Tijdens de eindcontrole is een selectie van deze maatregelen getoetst op opzet, bestaan en werking. Bij de steekproef zijn voor het merendeel van de beheerprocessen geen bevindingen geconstateerd die de verklaring van de leverancier ontkrachten De volledigheid en tijdigheid van de berichtenverwerking is vastgesteld. De beschikbaarheid van de Digipoort-dienstverlening was gedurende het met klanten afgesproken beschikbaarheidsvenster over geheel 2012 gemeten, 100%; dit is boven de norm die Logius heeft afgesproken met haar klanten. 2.4 Dienstspecifieke beheersingsmaatregelen Digipoort De beheersdoelstellingen met betrekking tot het specifiek beheer van Digipoort, waarvan de uitvoering bij Logius is belegd, zijn gehaald. De aansluitingen van nieuwe gebruikers worden vastgelegd. Het registratieproces bij Logius van de aanvraag en implementatie van nieuwe berichtenstromen is onvoldoende geborgd, wat zich onder andere uit in onvoldoende vastlegging en kennisdeling. In 2012 hebben drie herinjecties van berichten plaatsgevonden. De correcte uitvoering van deze herinjecties en registratie in de systemen is vastgesteld. 2.5 Conclusie Logius is verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel beheer van Digipoort. Het tactisch beheer geeft over het algemeen in voldoende mate invulling aan de daaraan gestelde eisen die voortvloeien uit de beheersdoelstellingen. Op basis van de eindcontrole op de beheersdoelstellingen voor het operationeel beheer van Digipoort die in 2012 níet op orde waren, concludeert Logius dat de meeste beheersdoelstellingen in opzet en bestaan per 31 december 2012 wél gehaald zijn. Pagina 6

13 De werking is echter -vanwege de benodigde tijd voor het doorvoeren van verbeterpunten- over geheel 2012 niet gehaald. Het risico op het gebied van vertrouwelijkheid was hierdoor gedurende 2012 hoger dan gewenst. Het risico op het gebied van continuïteit is sinds april 2012 gereduceerd. Voor de operationele beheeractiviteiten, die in 2011 wél op orde waren, heeft de leverancier verklaard dat deze in 2012 nog steeds op orde waren. Bij de steekproef zijn voor het merendeel van de beheerprocessen geen bevindingen geconstateerd die de verklaring van de leverancier ontkrachten. De berichten zijn volledig en tijdig verwerkt door Digipoort. De beschikbaarheid van de Digipoort-dienstverlening was over geheel 2012 gemeten 100% conform de norm die Logius heeft afgesproken met haar klanten. Pagina 7

14 Bijlage I Lijst met afkortingen ADR Auditdienst Rijk BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties FTP File Transfer Protocol ICT Informatie- en communicatietechnologie ITIL Information Technology Infrastructure Library POP3 Post Office Protocol 3 SMTP Simple Mail Transfer Protocol Pagina 8

15 Bijlage II Beheersdoelstellingen Tactisch beheer Incident Management Incidenten dienen tijdig, volledig en effectief te zijn afgehandeld. Change Management De juiste besluiten, gebaseerd op de kenmerken van de wijzigingen, worden genomen over het aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de informatievoorziening; Wijzigingen in de informatievoorziening worden geïnventariseerd, geprioriteerd, ten uitvoer gebracht, gemonitord en geëvalueerd. Capacity Management De ICT-dienst dient de overeengekomen werklast te kunnen verwerken. Continuity Management De ICT-dienst dient in het geval van een calamiteit tijdig herstelbaar te zijn. Access Management Toegang tot ICT-diensten en -middelen dient te zijn beperkt tot geautoriseerd gebruik door geautoriseerde gebruikers. Security Management: De samenhang tussen de individuele Security Management processen is geborgd. Pagina 9

16 Beheersdoelstellingen Operationeel beheer Digipoort Generieke beheersaspecten Het Digipoort proces dient te worden gegarandeerd. Het Digipoort proces dient controleerbaar te zijn. Het Digipoort proces dient aan de actuele vereisten te voldoen Belanghebbenden dienen juist en volledig over het Digipoort proces te worden geïnformeerd. Service Level Management De geleverde ICT-diensten dienen aan de overeengekomen dienstenniveaus en beheersdoelstellingen te voldoen Security Management Alle risico s voor de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en controleerbaarheid van de ICT-diensten dienen te worden geadresseerd. Infrastructure Management De ICT-middelen dienen te worden ingesteld in overeenstemming met het geautoriseerde ontwerp. Pogingen tot ongeautoriseerde toegang tot ICT-middelen dienen tijdig te worden gedetecteerd. Access Management Toegang tot ICT-diensten en -middelen dient te worden beperkt tot geautoriseerd gebruik door geautoriseerde gebruikers en beheerders. Capacity Management De ICT-diensten dienen de overeengekomen werklast te kunnen verwerken. Availability Management De ICT-diensten dienen onder normale bedrijfsomstandigheden aan het overeengekomen niveau van beschikbaarheid te voldoen. Continuity Management De ICT-diensten dienen in het geval van een calamiteit tijdig herstelbaar te zijn. Configuration Management Configuration items, hun kenmerken en onderlinge samenhang dienen juist en volledig te worden geïdentificeerd en vastgelegd. Change Management Wijzigingen dienen te worden geautoriseerd met inachtneming van de risico s voor de ICT-diensten. Wijzigingen dienen tijdig en volledig te worden doorgevoerd. Wijzigingen dienen te worden beoordeeld op doeltreffendheid. Incident Management Incidenten dienen tijdig en volledig te worden afgehandeld. Incidenten dienen doeltreffend te worden afgehandeld. Pagina 10

17 Problem Management Problemen dienen tijdig en volledig te worden gesignaleerd en afgehandeld. Problemen dienen doeltreffend te worden afgehandeld. Operations Management Productieopdrachten dienen te worden geautoriseerd. Productieopdrachten dienen juist, volledig en tijdig te worden verwerkt. Verwijderbare opslagmedia en hun kenmerken dienen juist en volledig te worden geïdentificeerd en vastgelegd. Digipoort specifiek De levenscyclus van aansluitingen en berichtenstromen worden op controleerbare wijze beheerst. De volledigheid en tijdigheid van de herinjectie door Digipoort wordt bewaakt en is controleerbaar. De volledigheid en tijdigheid van de berichtenverwerkingen door Digipoort wordt bewaakt en is controleerbaar. Het informatiebeveiligingsbeleid van Digipoort is vertaald naar inrichting en exploitatie eisen. Alle relevante beheerhandelingen aan de Digipoort applicatie en infrastructuur zijn controleerbaar en worden aantoonbaar bewaakt. Alle afgesproken bewaartermijnen zijn op de juiste wijze vertaald naar juiste instellingen in Digipoort. Pagina 11

Eindrapport audit CIOT 2011

Eindrapport audit CIOT 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie Eindrapport audit CIOT 2011 Datum 25 september 2012 Status definitief DEFINITIEF 1 Eindrapport audit CIOT 2011 1 25 september 2012 Colofon Afzendgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Audit Wpg pohtie KLPD Rapport:

Audit Wpg pohtie KLPD Rapport: Ministerie van Velligheid en fustitie Audit Wpg pohtie KLPD Rapport: Datum StattH; 6 janwolri 2012 Dt:fin ~tlsf DEFlNffiEF I Audit Wpg polltle KLPD I 6 januarl 2012 Colofon Afzendgegevens Departementale

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie