Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL"

Transcriptie

1 Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning Albert II-laan 33 bus 95 Gebouw C - 5e verdieping 1030 BRUSSEL Pagina 1

2 Inhoudstafel 1.Deel A : Administratieve en contractuele bepalingen betreffende de opdracht Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid Leidinggevende dienst leidinggevende ambtenaar Voorwerp en doel van de opdracht Algemene context Onderdelen van de opdracht Algemene bepalingen Aard van de opdracht Gunningswijze van de opdracht Introductie en opening van de offertes Indiening van de offertes Offertes verzonden langs elektronische weg Offertes, niet verzonden langs elektronische weg Aanpassing of terugtrekking van een reeds indiende offerte Opening van de offerte Bepalingen ter regeling van de uitvoering van de opdracht Reglementering Documenten met betrekking tot de opdracht Informatiesessie Offertes Algemeen Geldigheidsduur van de offerte Varianten Inhoud van de offerte Gevolmachtigden Onderaannemers Prijs Algemene bepalingen Munteenheid In de prijs inbegrepen elementen Prijsherziening Procedure voor de gunning van de opdracht Kwalitatieve selectiecriteria Uitsluitingscriteria Criteria m.b.t. economische en financiële capaciteiten Criteria m.b.t. technische capaciteiten Regelmatigheid van de inschrijvingen Interview Gunningscriteria Termijnen en kennisgeving van de gunning Kennisgeving van de gunning van de opdracht Termijnen Borgtocht Plaats van uitvoering van de prestaties Werktijden Talenkennis Veiligheid en vertrouwelijkheid Aansprakelijkheid Werkwijze Middelen ter beschikking van de technici Auteursrechten Vertegenwoordigers van de opdrachtnemer Formaliteiten met het oog op controle Onderaannemers Beroepsbekwaamheid van de ter beschikking gestelde technici Bestendigheid van het personeel Facturatie en betaling Geschillen : verweermiddelen van het bestuur Pagina 2

3 2. Deel B : Technische beschrijving van de opdracht Algemene context Beschrijving van de huidige situatie De actuele FUP methodologie en implementatie De actuele IT Service Management implementatie De ITIL processen Configuration management Incident Management Problem Management Change Management Release Management Service level Management Verband met CobiT objectieven en RACI kaart Voorwerp van de opdracht en afbakening van de scope Beschrijving van de deelopdrachten Deelopdracht 1: uitbreiding FUP methodologie en ITIL implementatie Deelopdracht 2: geheel of gedeeltelijke automatisering van de deployment vanuit de Borland Starteam broncode repositories Deelopdracht 3: implementatie van de application change en release processen in de HP Openview Servicedesk tool Deelopdracht 4: praktische organisatie en coaching van testers van ICT-Applications Deelopdracht 5: bijstand bij de aanmaak van geautomatiseerde werkmethoden om de developpement en packaging omgevingen van de ontwikkelingsteam up-to-date en coherent met de productieomgeving te houden Deelopdracht 6: opleiding en coaching van de betrokken teams Deelopdracht 7: meten van de performantie en maturiteit van het deployment proces Projectplan en projectuitvoering Eisen voor de profielen: Bijlage 1: Inschrijvingsformulier Voorwerp van de inschrijving Identificatie van de inschrijver Natuurlijke personen Rechtspersonen Maatschappelijke zetel of woonplaats: Geldigheidsduur van de inschrijving Betalingen Aanvullende inlichtingen Documenten gehecht aan huidige inschrijving Handtekening(en) van de gemachtigden(n) Bijlage 2: Prijstabel Globale prijs van de totale opdracht Eenheidsprijzen...Erreur! Signet non défini. 5. Bijlage 3: Model van vraag en antwoord Bijlage 4: Model van formulier voor voorstelling van referenties Bijlage 5: Verklaring van vertrouwelijkheid Bijlage 6: Vorm van de CV van de aan het project toegewezen medewerkers Pagina 3

4 1.Deel A : Administratieve en contractuele bepalingen betreffende de opdracht 1.1. Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid Aanbestedende overheid: Federale Overheidsdienst Financiën Leidinggevende dienst leidinggevende ambtenaar Leidende dienst van de aanbestedende overheid Leidinggevende ambtenaar: Ambtenaren verantwoordelijk voor de opdracht FOD Financiën Stafdienst ICT Albert II-laan 33 bus Brussel Louis Collet, directeur Stafdienst ICT Frank Baelus Tel: 0257/ Fax : 0257 / Jean-Christophe Troussart Tel: 0257/ Fax : 0257 / Jacques Steuve Tel: 0257/ Fax : 0257 / Bijkomende inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden bekomen bij Nathalie Orban, tel 0257/643 12, Fax 0257/96801, De leidinggevende dienst in de zin van de artikels 1 en 2 van de Algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Uitsluitend de aanbestedende overheid is bevoegd om de opdracht te superviseren en te controleren. Alle correspondentie over de uitvoering van deze opdracht moet worden verstuurd naar het volgende adres: FOD Financiën Stafdienst ICT North Galaxy Toren C, 5 e verdieping Koning Albert II laan,33 bus 95 B-1030 Brussel 1.2. Voorwerp en doel van de opdracht Algemene context De Federale Overheidsdienst Financiën ontwikkelt grootschalige en innovatieve IT projecten die de basis vormen van haar informatica infrastructuur. In deze context heeft de ICT afdeling van de FOD Financiën geopteerd voor een applicatie ontwikkelingsmethodologie die in de eerste plaats tot doel heeft het verloop van IT ontwikkelingsprojecten te formaliseren en te stabiliseren in een gemeenschappelijk en uniform kader: de inhoud van de verschillende projectfasen, de rollen van de verschillende actoren en de op te leveren objecten bij iedere projectfase. Pagina 4

5 De keuze van de stafdienst ICT voor de methodologie voor applicatie ontwikkeling viel op de methodologie UP (Unified Process), een algemeen erkende en open standaard. Deze standaard methodologie werd verfijnd volgens de behoeften van de FOD Financiën en werd bovendien verrijkt met een aantal concepten uit RUP (Rational Unified Process). Dit heeft geleid tot de methodologie FUP (Finance Unified Process) die gehanteerd wordt voor alle belangrijke projecten binnen FOD Financiën. Om deze processen voor applicatie ontwikkeling te ondersteunen heeft de stafdienst ICT een aantal software tools van de software editors Borland en HP gekozen en ter beschikking gesteld van haar IT applicatie ontwikkelingsteams. Voor het beheer van de volledige informatica infrastructuur (hardware en software) en voor de eindgebruikerondersteuning koos de FOD Financiën voor de methodologie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) gedreven door volgende doelstellingen: Bereiken van een gepland, consistent en meetbaar niveau van dienstverlening Verbeteren van het beheer van ICT componenten Het rechtvaardigen van de kosten voor alle IT diensten Verhogen van risico beheersing zowel via proactieve acties als via het nemen van de gepaste tegenmaatregelen indien de omstandigheden dit vereisen Ook deze ITIL methodologie steunt op een aantal beheersprocessen waarvan incident management, change management, configuration managenent en service level management enkele voorbeelden zijn. Ook om deze beheersprocessen te ondersteunen heeft de ICT afdeling de nodige software tools (van de firma HP) gekozen en op grote schaal in gebruik genomen, voornamelijk bij de infrastructuur ondersteunende diensten. Met dit project wenst de ICT afdeling van de FOD Financiën de beheersprocessen gebruikt voor applicatie ontwikkeling door de ontwikkelingsteams en de beheersprocessen voor infrastructuur gebruikt door de technische diensten op elkaar af te stemmen. Het beoogde objectief hierbij is dat bij het in productie brengen van nieuwe of gewijzigde applicaties: gecontroleerde change processen en releaseprocessen worden gebruikt; de beide beheersprocessen voor applicatie-ontwikkeling en configuratiebeheer naadloos in elkaar overlopen; het versiebeheer versterkt wordt zodat FOD Financiën zeker is dat de broncode van de applicaties in productie ook effectief in de repositories aanwezig is; de documentatie gemeenschappelijk beheerd en gebruikt kan worden; de kwaliteit gegarandeerd wordt via acceptatietesten die uitgevoerd worden in een daartoe aangepaste acceptatietest omgeving; de kwaliteit van de leveringen op een objectieve en consistente wijze gemeten wordt. In dit kader zal ook geanalyseerd worden in hoeverre de vandaag gebruikte procesondersteunende tools aan elkaar gekoppeld kunnen worden met doel om de noodzakelijke gegevensuitwisseling te automatiseren om maximaal fouten en vergissingen uit te sluiten tijdens de belangrijke maar risicovolle fase van in productiestelling van nieuwe of gewijzigde applicaties Onderdelen van de opdracht De opdracht is opgebouwd uit meerdere deelopdrachten. Om de coherentie van de leveringen en implementaties te verzekeren wenst FOD Financiën beroep te doen op één aannemer van de opdracht. De opdracht bestaat uit één enkel lot. Volgende deelopdrachten dienen uitgevoerd te worden: deelopdracht 1: afstemming van de FUP methodologie met de ITIL processen en integratie van het applicatie ontwikkelingsproces met het ITIL change en release management met inbegrip van de onderlinge afstemming (met eventueel rationalisatie en/of integratie) van de beheerstools deelopdracht 2: Pagina 5

6 ontwikkeling en implementatie van een aangepaste toolset om de deployment van applicaties uit te kunnen voeren op basis van de Borland Starteam broncode repositories (het gaat over applicaties ontwikkeld in java en sql; applicaties geschreven in PHP, COBOL of andere talen vallen voorlopig buiten de scope van de opdracht) deelopdracht 3: ontwikkeling van aangepaste change en workorder templates die toelaten de change en releaseprocessen voor applicatie deployment te implementeren in de IT Service Management tool en te garanderen dat de CMDB toelaat om de afhankelijkheden tussen applicaties te beheren en de versies van de applicaties in de verschillende omgevingen op te kunnen volgen deelopdracht 4: ontwikkeling van een methodologie voor acceptatietesten en het verlenen van bijstand bij de praktische uitvoering hiervan door een (nog op te richten) team van acceptatie testers binnen de afdeling ICT-Applications deelopdracht 5: bijstand bij de ontwikkeling van een praktische methode om de ontwikkelingsomgevingen die gebruikt worden door de applicatie-ontwikkelingsteams up-to-date te houden om de coherentie van de ontwikkelingsplatform en de productieplatform te garanderen. deelopdracht 6: opleiding en coaching, in samenwerking met de afdeling ICT-Academy van FOD Financiën, van de betrokken ontwikkelingsteams en technische teams deelopdracht 7: ontwikkelen van een meetmethode waarbij het deployment proces kan gemonitord worden via aangepaste Key Performance Indicators (KPI) die een indicatie geeft over de voortgang en de kwaliteit van het applicatie-deployment process. De KPI zal minimaal rekening houdt met volgende dimensies: de complexiteit van de deployment per technologisch platform de kwaliteit van de deployment volgens objectieve metingen 1.3. Algemene bepalingen Aard van de opdracht De opdracht wordt beschouwd als een opdracht voor diensten Gunningswijze van de opdracht De gekozen procedure is deze van een algemene offerteaanvraag Introductie en opening van de offertes Indiening van de offertes Vóór hun opening worden de offertes ingediend via de elektronische toepassing e-tendering (voor meer details, zie hieronder), via de post (bij voorkeur aangetekend) of via manuele afgifte bij de leidinggevende diensten van de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard tot op het moment waarop de zitting voor de opening van de offertes voor geopend wordt verklaard Offertes verzonden langs elektronische weg Pagina 6

7 De elektronische offertes kunnen worden ingediend via de internetsite https://eten.publicprocurement.be/, die de nodige garanties biedt inzake de naleving van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari Er dient te worden opgemerkt dat de verzending van een offerte via niet voldoet aan deze voorwaarden. Deze methode van indiening van offertes is niet toegelaten. Los van eventuele toegestane varianten kan elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de voorziene limietdatum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver kan zijn offerte gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk in elektronische vorm indienen, waarbij beide gedeelten één enkele en éénzelfde offerte vormen. Door zijn offerte geheel of gedeeltelijk in te dienen langs elektronische weg, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die worden aangemaakt door het ontvangende systeem, worden geregistreerd (artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Zo nodig worden de attesten, die worden gevraagd in dit lastenboek, gescand om bij de offerte te worden gevoegd. Meer informatie is terug te vinden op de internetsite: of via het telefoonnummer van de helpdesk e-procurement : +32 (0) Offertes, niet verzonden langs elektronische weg De offertes die niet worden verzonden langs elektronische weg, worden in een gesloten omslag gestoken. De omslag draagt de volgende vermeldingen: de naam van het lastenboek de datum en het uur van de opening van de offertes. Deze omslag wordt op zijn beurt in een tweede omslag gestoken die de volgende opschriften bevat: het woord «OFFERTE» in de linkerbovenhoek; het adres van de bestemmeling Aanpassing of terugtrekking van een reeds indiende offerte Als de inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wenst aan te passen of terug te trekken, moet hij dit doen volgens de bepalingen van artikel 105 van het KB van 8 januari De aanpassing of de terugtrekking van een reeds ingediende offerte kan langs elektronische weg worden gedaan, volgens de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996, of op papier. De aanpassing of de terugtrekking van een reeds verzonden of ingediende offerte vereist een schriftelijke verklaring die correct wordt ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Of straffe van nietigverklaring van de offerte moet deze verklaring het voorwerp en de reikwijdte van de veranderingen vermelden. De terugtrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De terugtrekking kan ook worden betekend met een telegram, een telex of een fax, en dit middels de volgende voorwaarden: 1 het bericht van terugtrekking komt toe bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes vóór de opening van de zitting; 2 het bericht van terugtrekking wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de inschrijver een beroep doet op elektronische middelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes worden ingediend langs elektronische weg. Deze keuze komt evenwel toe aan de inschrijver en zal geenszins van invloed zijn op de analyse en de evaluatie van de offerte. Pagina 7

8 Opening van de offerte De openbare zitting voor de opening van de offertes op papier en de elektronische offertes zal plaatsvinden op 14 september 2009 om 10 u. op het volgende adres: FOD Financiën North Galaxy Koning Albert II-laan Brussel Sokkel, zaal Bepalingen ter regeling van de uitvoering van de opdracht Reglementering - Wet van 24 december 1993 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van en errata in B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. - Koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken. - de bijlage bij het voorgaand Koninklijk Besluit van 26 september 1996, zogenaamd Algemeen Bestek - Koninklijk besluit van 14 oktober 1996 (B.S. van ) betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau. - Alle wijzigingen aan voormelde Wet en besluiten, van toepassing op de dag van de opening van de inschrijvingen Documenten met betrekking tot de opdracht - Dit bestek. - De berichten betreffende de opdracht en de berichten van wijziging, aangekondigd of gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie, die in het algemeen betrekking hebben op overheidsopdrachten, en de berichten van wijziging betreffende de onderhavige opdracht, worden verzonden per individueel aangetekend schrijven of per fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte. - De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de aanbestedende overheid verstrekte antwoorden). Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte De documenten van de inschrijver - De offerte van de inschrijver. - De verduidelijkingen en verbintenissen die door de FOD Financiën worden aanvaard en die als aanvulling op de offerte gelden (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering. Pagina 8

9 Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van de inschrijvers. Deze sessie zal plaatsvinden tussen de publicatie van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en de dag van de opening van de offertes. Na afloop van deze infosessie zal er op geen enkele van de gestelde vragen meer worden geantwoord; dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen. Deze infosessie zal plaatsvinden op 17 augustus 2009 om 10 u. op het volgende adres: Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel. C5. Zaal Mandarin. Er zal uitsluitend worden geantwoord op vragen die schriftelijk werden ingediend en dit uiterlijk op 11 augustus Deze vragen moeten exclusief worden ingediend via op het adres Alle vragen moeten verplicht verwijzingen bevatten naar het lastenboek, dit om een snel antwoord mogelijk te maken (vb. Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve ook de taal van het door u gebruikte lastenboek te vermelden (de paginanummering kan verschillend zijn naargelang de taal). Tijdens deze infosessie zal er een kort overzicht worden gepresenteerd van het voorwerp van de opdracht. De antwoorden op de tijdig ingediende vragen zullen mondeling worden verstrekt tijdens de infosessie en zullen vervolgens worden gepubliceerd op de internetsite van de FOD Financiën. Aan geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich voorafgaandelijk bekend te maken via een naar het adres en om de naam en de functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten. Indien de geïnteresseerde ondernemingen onvolkomenheden, onduidelijkheden, enz. opmerken in het lastenboek, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten vóór de infosessie, en dit volgens dezelfde modaliteiten als voor het indienen van de vragen. De FOD Financiën hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van zijn lastenboeken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of dat haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit onderhavig lastenboek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens de infosessie. Zonodig zal de FOD, indien hij dit noodzakelijk acht, het lastenboek aanpassen om er rekening mee te houden Offertes Algemeen De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 met betrekking tot onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht tot het gebruik van het offerteformulier in bijlage van onderhavig lastenboek. Indien evenwel andere formulieren worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de overeenstemming te bekrachtigen met het offerteformulier dat bij het lastenboek is gevoegd (art. 89 van het K.B. van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgemaakt in het Nederlands of het Frans. Met de indiening van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meer bijlagen van zijn offerte. Het offerteformulier is bij het lastenboek gevoegd. Pagina 9

10 De offerte moet worden opgemaakt op papier in drie exemplaren (waarvan één origineel en twee kopieën). Elke offerte en haar bijlagen moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde; zoniet wordt de offerte als zijnde onregelmatig verklaard. De inschrijver zal tevens een exemplaar van zijn offerte overhandigen in elektronische vorm (cd-rom of diskette). In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie, zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of verbeteringen, zowel in de offerte als in haar bijlagen, moeten door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet enkel geparafeerd); zoniet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd. De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder lastenboek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake één van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers zijn door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de datum van de opening van de offertes Varianten Elke inschrijver mag slechts één offerte overhandigen; varianten zijn niet toegelaten Inhoud van de offerte De offerte moet verplicht de volgende inlichtingen bevatten en de volgende inhoudstafel respecteren: Het model van inschrijving in Deel 3 Bijlage 1 van onderhavig lastenboek moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. In bijlage 1 : Het attest van de directe belastingen (deel A, punt ) ; Het attest van de btw (deel A, punt ); Het document dat de volmachten van de gevolmachtigden vaststelt (deel A,punt 6.5) In bijlage 2 : De opgave van de globale omzet en de omzet met betrekking tot de prestaties die het voorwerp uitaken van onderhavige opdracht, door de onderneming uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren. In bijlage 3 : De lijst met de belangrijkste services, uitgevoerd door de inschrijver in de loop van de drie laatste jaren, alsook de analoge projecten die hij heeft gerealiseerd in de loop van dezelfde periode, hun bedragen en data, en de openbare of privé-instanties voor wie ze waren bestemd (minstens 2 referenties). De referenties moeten worden gepresenteerd volgens het model in bijlage 4 van onderhavig lastenboek. In bijlage 4 : De gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde diensten, nauwlettend rekening houdend met de toewijzingscriteria In bijlage 5 : Het curriculum vitae van de personen die door de aannemer aan het project worden toegewezen. Dit curriculum moet het model volgen dat wordt voorgesteld in bijlage 6 van dit lastenboek. De inschrijver moet een doorlopende, ononderbroken nummering voorzien van alle pagina s van de offerte en haar bijlagen. Elke pagina moet worden geparafeerd. Pagina 10

11 1.7. Gevolmachtigden Elke offerte die wordt ingediend door gevolmachtigden, moet vermelden in naam van welke entiteit de gevolmachtigden acteren. De gevolmachtigden voegen bij de offerte een authentieke of onderhandse akte die hen de machtiging verleent, of een kopie van dergelijke akte. Ze kunnen eveneens het nummer vermelden van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd Onderaannemers De inschrijvers zijn gemachtigd om bepaalde gedeelten van de opdracht uit te besteden onder hun eigen verantwoordelijkheid, met name met het oog op het naleven van één van de voorwaarden van de offerte, die bepaalt dat de opleidingen moeten worden verzekerd met het nodige respect voor de taalgroep van de cursist. In het geval van uitbesteding omwille van de taal moet de inschrijver erop toezien dat de opleiding op alle punten identiek is wat de inhoud betreft. De offertes moeten echter worden opgemaakt uit naam van de inschrijver Prijs Algemene bepalingen Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, Art 88.1ste., moet de inschrijver, voor toewijzing van de opdracht, alle aanwijzingen geven die een controle van de prijzen mogelijk maken. Tijdens het opstellen van zijn offerte dient hij hier rekening mee te houden. Deze opdracht is een opdracht voor een globale prijs waarin de forfaitaire prijs alle prestaties omvat die het voorwerp van de opdracht uitmaken (cfr. Artikel 86 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996). Deel 2 van dit bestek somt de prestaties op die het voorwerp van de opdracht uitmaken. De inschrijver vermeldt de prijs per uur voor zijn vertegenwoordiger. De tijd voor de verplaatsing naar de plaats van tewerkstelling wordt niet beschouwd als prestatie. De prijzen moeten worden vermeld zonder BTW, maar inclusief alle andere belastingen. De prijsopgave moet geschieden aan de hand van het formulier in bijlage 2 Prijstabel Munteenheid De prijzen worden vermeld in euro (EUR). Alle prijzen in de inschrijving moeten in dezelfde munt uitgedrukt worden. De inschrijvers mogen de bedragen, indien nodig, met twee decimalen aangeven In de prijs inbegrepen elementen De inschrijver neemt volgende elementen in zijn prijs op : - administratieve en secretariaatskosten - verplaatsings-, transport- en verzekeringskosten - de levering van documenten of van zaken, nodig voor de uitvoering van de dienst Prijsherziening 1. Voor de leveringen wordt geen prijsherziening toegestaan. 2. Voor de diensten is de herziening van de prijzen mogelijk. 3. De regels voor de prijsherziening zijn: a. de prijzen kunnen éénmaal per jaar herzien worden Pagina 11

12 b. de dienstverlener vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, t.a.v. Stafdienst B&B boekhoudcel ICT, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel 4. de prijsherziening gaat in op: c. de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht als de dienstverlener de aanvraag tot herziening heeft verzonden vóór de jaardag. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag gepresteerd zijn d. de 1e dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekende schrijven als de dienstverlener één of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na voormelde 1e dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de dienstverlener moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de prestaties die na de eerstvolgende jaardag zullen gepresteerd worden) 5. de prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule: S P = P 0, S0 waarbij: P= herziene prijs P 0 = initiële prijs S 0 = loonindex AGORIA (alleen voor Belgische dienstverleners, buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, voor contracten vanaf 11/07/1981, van toepassing in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat. S= zoals S 0 hiervoor, maar van toepassing in de maand die de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht voorafgaat Voor de indexen, zie: 6. de prijzen van de diensten die worden bijbesteld, kunnen worden herzien. De herziening volgt de bovenstaande regels 7. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien bij dalende index. De herziening volgt de bovenstaande regels, waarbij het aangetekende schrijven uitgaat van de Aanbestedende Overheid Procedure voor de gunning van de opdracht Kwalitatieve selectiecriteria De kandidaturen worden aan de volgende selectiecriteria onderworpen. Enkel de inschrijvingen die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen voor de vergelijking van de inschrijvingen betreffende de criteria opgenomen in punt , voor zover deze inschrijvingen regelmatig ingediend werden Uitsluitingscriteria Administratieve vereenvoudiging Door eenvoudig deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in de artikelen 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken. De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of Pagina 12

13 documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht. Deze inlichtingen zullen echter door de aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn. Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking of op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes bij open procedure. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk. Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord. In deze beide hypothesen maakt de aanbestedende overheid een gecorrigeerde rangschikking op, rekening houdend met de mogelijke weerslag van het verwijderen van de aanvraag tot deelneming of de offerte van de uitgesloten kandidaat of inschrijver, met name ingeval van toepassing van de bepalingen betreffende het natrekken van abnormale prijzen van artikel 110, 4, van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid zal de opdracht vervolgens kunnen gunnen aan de inschrijver wiens offerte onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, na ten aanzien van hem eveneens deze bepalingen te hebben toegepast. Eerste uitsluitingscriterium 1. De Belgische inschrijver die personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, moet vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes in regel zijn met met de bijdragen in het kader van de sociale zekerheid. De aanbestedende overheid zal die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Is in regel met de toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft overgemaakt tot en met de aangiften betreffende het voorlaatste trimester dat is verstreken ten opzichte van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes en 2 voor de bedoelde aangiften geen achterstallige bijdragen voor een bedrag van meer dan EUR is verschuldigd, tenzij hij voor de bewuste schulden betalingstermijnen heeft verkregen die hij strikt naleeft. Maar ook al ligt het achterstallige bedrag aan bijdragen hoger dan EUR, toch zal de inschrijver als zijnde in regel worden beschouwd indien hij vóór de beslissing om de opdracht toe te wijzen, kan aantonen dat hij op de dag waarop het attest zijn situatie vaststelt, tegenover een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot en met 8 en 10 van de wet, of tegenover een publieke onderneming in de zin van artikel 26 van dezelfde wet, één of meer gegarandeerde, invorderbare schuldvorderingen bezit die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, en dit voor een bedrag dat, op EUR na, minstens gelijk is aan het bedrag waarvoor hij te laat is met de betaling van zijn bijdragen. 2. De buitenlandse inschrijver moet volgende zaken bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid overleggen vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 een attest, afgegeven door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat hij volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, op die datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Wanneer een dergelijk document niet wordt afgegeven in het betrokken land, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring die door de geïnteresseerde Pagina 13

14 partij is afgelegd voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerde professionele instelling van het bewuste land; 2 een attest in overeenstemming met 1, indien hij personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers. 3. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en via alle middelen die ze nuttig acht informeren naar de situatie van elke inschrijver inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Tweede uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in een van de volgende situaties bevinden: 1 zich bevinden in een staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of zich bevinden in elke andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een soortgelijke procedure die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt; 2 een faillissementsverklaring hebben ingediend, een vereffeningsprocedure hebben opgestart of een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een soortgelijke procedure hebben lopen die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt. Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Voor buitenlandse inschrijvers moet het attest afkomstig zijn van de bevoegde administratieve instelling van het betrokken land; bij gebrek daaraan moet de inschrijver een verklaring op erewoord verstrekken, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver moet zijn verplichtingen inzake de directe belastingen en de btw zijn nagekomen. De Belgische inschrijver moet bij zijn offerte een recent (maximaal 6 maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) attest 276C2 van de Administratie der Directe Belastingen voegen, en een recent (maximaal 6 maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) attest van de btw-administratie waaronder hij valt, waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen tegenover voornoemde administraties is nagekomen. De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte een of meer recente attesten voegen (maximaal 6 maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de administratie(s) die in zijn land bevoegd is/zijn voor de inning van de directe belastingen en de btw (of de taksen die in zijn land de btw vervangen), waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen tegenover voornoemde administratie(s) is nagekomen. Indien dergelijk(e) attest(en) niet wordt/worden afgegeven in zijn land, is het voldoende dat hij een verklaring op erewoord bijvoegt, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van zijn land. Vierde uitsluitingscriterium In welk stadium dan ook van de procedure wordt uitgesloten van toegang tot deze opdracht, die dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor het volgende, en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft: 1 deelneming aan een criminele organisatie zoals gedefinieerd in artikel 324bis van het Strafwetboek; Pagina 14

15 2 omkoping zoals gedefinieerd in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij de wet van 17 februari 2002; 4 het witwassen van geld zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van onderhavige paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij de persoonlijke situatie van een dienstverlener in vraag stelt, zich richten tot de bevoegde autoriteiten in België of in het buitenland om die informatie te bekomen die zij hiertoe noodzakelijk acht. Vijfde uitsluitingscriterium In overeenstemming met artikel 43, 4 van het KB van 8 januari 1996, zoals tot op heden gewijzigd, zal de inschrijver die op professioneel vlak een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die aannemelijk wordt geacht door de aanbestedende overheid, niet in aanmerking genomen worden voor de selectie. Deze uitsluiting kan worden afgekondigd in eender welk stadium waarin de procedure zich bevindt. In dit opzicht verbindt de inschrijver zich er door middel van de ondertekening van zijn offerte toe om de normen te respecteren die worden gedefinieerd in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: het verbod op dwangarbeid (conventies nr. 29 over de dwangarbeid of de verplichte arbeid, 1930, en nr. 105 over de afschaffing van de dwangarbeid, 1957); het recht op syndicale vrijheid (conventie nr. 87 over de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948); het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen (conventie nr. 98 over het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen, 1949); het verbod op elke discriminatie inzake arbeid en loon (conventies nr. 100 over de gelijkheid van loon, 1951 en nr. 111 over de discriminatie (werkgelegenheid en beroep), 1958); de minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. 138 over de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet respecteren van de voormelde conventies zal bijgevolg worden beschouwd als een zware professionele fout in de zin van artikel 43, 4 van het KB van 8 januari De voorgaande bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere bepalingen die zijn voorzien in artikel 43 van voormeld besluit Criteria m.b.t. economische en financiële capaciteiten De inschrijver zal bij zijn offerte een opgave voegen betreffende de omzet met betrekking tot het voorwerp van deze opdracht in de loop van de drie laatste boekjaren Criteria m.b.t. technische capaciteiten - een lijst van de belangrijkste gelijkaardige diensten die tijdens de laatste drie jaar werden uitgevoerd met vermelding van de waarde, de datum en de opdrachtgevers (overheid of privé) (minimum 3 referenties) Daartoe zal hij een lijst van de voornaamste door hem gedurende de laatste drie jaar verrichte leveringen bijvoegen, alsook van de gelijksoortige projecten welke hij gedurende diezelfde periode Pagina 15

16 heeft verwezenlijkt, met vermelding van de overheids- of private ondernemingen waarvoor deze bestemd waren. Als het om diensten aan overheidsinstellingen gaat, worden desbetreffende certificaten bijgevoegd, certificaten verstrekt of ondertekend door de bevoegde overheid. Als het gaat om diensten aan particulieren, worden de prestaties gecertificeerd door deze laatste of, bij ontstentenis, worden ze door de inschrijver verklaard te zijn uitgevoerd. De inschrijver zal op de referentiesites en, per referentiesite, de datum, het totale bedrag van de opdracht en de adresgegevens van een contactpersoon binnen de vennootschap of organisatie opgeven. Het gebruik van het als bijlage 3 gegeven model is vereist voor de weergave van de referenties. - een vermelding of de inschrijver beroep doet op een onderaannemer, met een aanduiding voor welk deel van de opdracht beroep op onderaanneming gedaan wordt en de naam van de onderaannemers Regelmatigheid van de inschrijvingen De inschrijvingen van de geselecteerde kandidaten zullen op hun regelmatigheid onderzocht worden in toepassing van artikels 89 en volgende van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de bepalingen van huidig bestek Interview De opdracht is een opdracht van diensten die uitgevoerd dient te worden door de consultants van de aannemer van de opdracht of één of meerdere onderaannemers. De consultants, voorzien in de offerten van de inschrijvers waarvan de inschrijving gunstig gerangschikt werd volgens een eerste onderzoek kunnen voor een interview uitgenodigd worden. Om in nuttige orde te worden gerangschikt dient de inschrijver een waarderingscijfer van minstens 60% te behalen op het totaal van de gunningscriteria uitgenomen het prijscriterium (d.w.z. minstens 36/60). Indien de inschrijver deze 60% niet behaalt, wordt zijn offerte uitgesloten. Ingeval een aanzienlijk aantal offertes de drempel van 60% voor de technische criteria zou halen, behoudt de FOD. Financiën zich het recht voor de inschrijvers wier offerte niet minstens 60% van de punten op het totaal van de gunningscriteria zou behalen, de prijs inbegrepen, niet uit te nodigen voor het interview. Tijdens dit interview kan de consultant zijn geschiktheid en specifieke kwaliteiten die nuttig zijn bij de uitvoering van zijn opdracht naar voor brengen. Teneinde gelijkheid tussen alle inschrijvers te garanderen, zal de duur van het onderhoud voor iedereen gelijk zijn. De datum en het juiste tijdstip van het onderhoud zal in onderling akkoord tussen het Departement en de inschrijver vastgesteld worden. Het onderhoud zal wel binnen de 10 werkdagen na de kennisgeving per fax van de uitnodiging voor het interview moeten doorgaan Gunningscriteria De opdracht wordt toegewezen aan de interessantste offerte(s) volgens de volgende criteria, gerangschikt volgens dalende belangrijkheid : 1) de bekwaamheid (geschiktheid van de persoon om de hem toevertrouwde taken uit te voeren) en de ervaring (geschiktheid om onmiddellijk operationeel te zijn, opleiding, praktische ervaring, talenkennis) van de voorgestelde personen. De administratie behoudt zich het recht voor de betrokkenen een evaluatiegesprek af te nemen (zie supra deel A, punt ). (weging : 45%) 2) De kwaliteit en de volledigheid van het voorgestelde, te implementeren plan (weging 15%) Pagina 16

17 3) de prijs (weging : 40 %). Gunnings- Gunningscriterium Wegingsfactor criterium 1 Kwaliteit van de offerte 5 % 2 Kwaliteit van het voorstel en het projectplan 15 % 3 Referenties met betrekking tot de gebruikte technologieën 10 % 4 Kwaliteit van de voorgestelde CV 30 % 5 Prijs 40 % De offertes van lot 1 zullen als volgt geëvalueerd worden: Het gunningscriterium nummer 1 (kwaliteit van de offerte) zal worden geëvolueerd op basis van het respect voor de voorschriften van het lastenboek en op de duidelijkheid en precisie van de verstrekte informatie Het gunningscriterium nummer 2 (kwaliteit van het voorstel en de aangeboden oplossing) zal worden geëvalueerd aan de hand van de architecturale visie, de toekomstgerichtheid van de oplossing, de coherentie van de voorgestelde oplossing, de overeenstemming met de ICT standaarden van FOD Financiën en de mate van integratie, het gebruiksgemak en de flexibiliteit van de aangeboden oplossing; Het gunningscriterium nummer 3 (referenties met betrekking tot de gebruikte technologiën) zal worden geëvalueerd aan de hand van de referenties op het vlak van de in de opdracht gebruikte technologiën (Borland Starteam, Mercury loadrunner en Quicktest, HP Openvview, java developpement tools en build tools) van de aangeboden oplossing; Het gunningscriterium nummer 4 (Kwaliteit van de voorgestelde CV) zal geëvolueerd worden volgens de kwaliteit van de aangeboden diensten, de geboden garanties, de kwaliteit van de voorgestelde CV s, de kwaliteit en volledigheid van de voorgestelde opleidingen en de geloofwaardigheid van het aanbod Het gunningscriterium 5 (Prijs) zal geëvalueerd worden op basis van de totaalprijs van de gevraagde diensten. Volgende offertes komen niet in aanmerking voor de toewijzing van de opdracht: De offertes die geen 60 % van de punten behalen voor de som van de punten met uitzondering van het prijscriterium De offertes die geen 60 % van de punten behalen voor de afzonderlijke criteria 2, 3 en 4 De inschrijvers moeten bij hun inschrijving de nodige documenten en inlichtingen voor de evaluatie van elk gunningscriterium leveren. De bekwaamheid van de voorgestelde personen zal nagegaan en geëvalueerd worden aan de hand van hun gedetailleerd CV en het afgenomen interview. Het CV dient derhalve te bevatten : - de gevolgde opleidingen - beroepservaring - een korte beschrijving van de projecten waarin de consultant betrokken was, met vermelding van zijn precieze rol in dat project. De opdrachtgever, duur, bedrag en gegevens van een contactpersoon bij de opdrachtgever moeten eveneens vermeld worden - talenkennis Het in bijlage 2 bijgevoegde model van CV moet verplicht gevolgd worden. Pagina 17

18 1.11. Termijnen en kennisgeving van de gunning Kennisgeving van de gunning van de opdracht Overeenkomstig artikel 21 bis van de Wet van 24 december 1993 informeert de aanbestedende overheid de niet geselecteerde kandidaten en de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig werd beschouwd of niet werd uitgekozen, zo gauw mogelijk nadat over hen een beslissing werd genomen. Wanneer de overheidsopdracht het geraamde bedrag bereikt, zoals bepaald door de Koning, voor de Europese bekendmaking bij de aanvang van de procedure, deelt de aanbestedende overheid bij een ter post aangetekende brief mee : 1 aan elke niet geselecteerde kandidaat of inschrijver, de redenen van zijn niet-selectie; 2 aan elke inschrijver van wie de offerte als onregelmatig werd beschouwd, de redenen van de verwerping; 3 aan elke inschrijver van wie de offerte niet werd uitgekozen, de gemotiveerde gunningsbeslissing van de opdracht. De aanbestedende overheid kent de inschrijvers een termijn toe van vijftien dagen vanaf de dag die volgt op de in het tweede lid bepaalde datum van verzending per telefax of via elektronische middelen. De inschrijvers kunnen binnen deze termijn een schorsingsberoep instellen bij een rechtscollege, wat uitsluitend mag gebeuren in het kader van, al naargelang, een procedure in kort geding voor de justitiële rechter of, voor de Raad van State, via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. Indien de aanbestedende overheid binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangt op het door haar vermelde adres, mag de procedure worden verdergezet. Bepaalde gegevens mogen evenwel niet worden medegedeeld indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen of de eerlijke mededinging tussen de ondernemingen zou kunnen schaden Termijnen Voor de uitvoering van de opdracht en behoudens andersluidend beding, begint elke termijn te lopen de dag volgend op die waarop het feit zich heeft voorgedaan dat als vertrekpunt voor deze termijn dient. Wanneer door de betekening van een beslissing of een mededeling een termijn begint te lopen, moet het document bij een ter post aangetekende brief worden verzonden. In dat geval wordt de aanvangsdatum van de termijn vastgesteld op de eerste werkdag volgend op de dag van afgifte bij de post. Ingeval de termijn is uitgedrukt in dagen, worden hieronder, behoudens andersluidend beding, kalenderdagen verstaan en verstrijkt de termijn op het einde van de laatste dag van de vastgestelde periode. Ingeval de termijn is uitgedrukt in maanden, wordt hij gerekend van de zoveelste tot de zoveelste. Indien er geen zoveelste is in de maand waarin de termijn eindigt, verstrijkt deze op het einde van de laatste dag van die maand. Indien de laatste dag van die maand een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de termijn verlengd tot het einde van eerstvolgende werkdag Borgtocht De borg bedraagt 5 % van het totaalbedrag (exclusief BTW) van de opdracht. Het aldus verkregen bedrag wordt naar boven afgerond tot een tiende van een euro. Pagina 18

19 De borgsom kan worden gevestigd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen, hetzij in liquide munt, hetzij in staatsfondsen, hetzij in de vorm van een collectieve borgstelling. De borgsom kan eveneens worden gevestigd door middel van een garantie, toegekend door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de Wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op verzekeringsondernemingen, en die is erkend voor tak 15 (borg). De aannemer moet binnen de dertig kalenderdagen, volgend op de dag van de afsluiting van het contract, het bewijs leveren van de vestiging van de borg, door hemzelf of door een derde, en dit op één van volgende manieren: 1. wanneer het gaat om een borg in speciën, door middel van de overschrijving van het bedrag op de postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PR nr , IBAN: BE , BIC: PCHQ BEBB) of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult als die van de voornoemde kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2. wanneer het gaat om een borgstelling in staatsfondsen, middels een deposito van de borg in handen van de kassier van de Staat in de zetel van de Nationale Bank in Brussel of in één van de provinciale agentschappen ervan, voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3. wanneer het gaat om een collectieve borgstelling, via een deposito door een onderneming die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borgstelling bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4. wanneer het gaat om een garantie, via de akte van verbintenis van de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming. Deze bewijsstukken worden, al naargelang het geval, aan de aanbestedende overheid bezorgd via : 1. hetzij het ontvangstbewijs van het deposito van de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2. hetzij een bericht van debet, overhandigd door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming; 3. hetzij het bewijs van deposito, afgeleverd door de kassier van de Staat of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4. hetzij het origineel van de akte van solidaire borgstelling, goedgekeurd door de Deposito- en Consignatiekas of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5. hetzij het origineel van de akte van verbintenis, opgesteld door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die de garantie verstrekt. Deze documenten, ondertekend door de depositogever, tonen aan, ten gunste van wie de borgstelling is gevormd, en verduidelijken de precieze aanwending ervan middels een beknopte aanduiding van het voorwerp van de opdracht en van de referentie aan het bestek, alsook van de naam, de voornaam en het volledige adres van de aannemer, en eventueel van de derde die het deposito heeft verricht voor diens rekening, met de vermelding "geldschieter" of "gevolmachtigde", al naargelang het geval. Indien het bewijs van de borgstelling niet binnen de gestelde termijn werd geleverd, zal er een boete worden toegepast. De afwezigheid van borgstelling kan leiden tot de verbreking van het contract. Pagina 19

20 De hierboven vermelde termijn van dertig kalenderdagen, wordt opgeschort tijdens de sluiting van de onderneming van de aannemer tijdens de jaarlijkse betaalde vakantieperiode en op compensatiedagen die wettelijk zijn voorzien of die verplicht werden gesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst. Het bewijs voor de vestiging van de borg moet worden verzonden naar het adres dat zal worden opgegeven in het bericht van gunning van de opdracht. De borgsom kan op verzoek van de opdrachtnemer worden vrijgegeven na de voorlopige oplevering van de dienstverleningen van de opdracht Plaats van uitvoering van de prestaties De prestaties moeten worden verricht in de lokalen van de opdrachtgever, gelegen te 1030 Brussel, Koning Albert-II laan 33 bus 95. Tijdelijke, specifieke prestaties kunnen, mits onderling akkoord tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, op andere plaatsen verricht worden Werktijden De werktijd en de werkdagen zijn gelijk aan die gepresteerd door statutaire ambtenaren van het Ministerie, te weten tussen 7u30 en 18u00, hetzij 7u36 per dag. De consultanten moeten verplicht prikken. Prestaties geleverd buiten voornoemde werktijden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het opdrachtgevend bestuur worden niet in aanmerking genomen Talenkennis De consultanten die ter beschikking van het Departement gesteld worden moeten verplicht courante kennis van het Frans of Nederlands bezitten, en actieve of passieve kennis van de andere taal, volgens hun profiel (zie deel C van huidig bijzonder bestek) Veiligheid en vertrouwelijkheid De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de gegevens en de informatie, van welke orde ook, waarvan hij tijdens de gunning of de uitvoering van de opdracht kennis krijgt. Hij waarborgt dat zijn personeel en zijn onderaannemers de vertrouwelijkheid van de gegevens eerbiedigen. Hij mag enkel de gegevens bekendmaken die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht, en zulks alleen aan zijn personeelsleden en aan die van zijn onderaannemers die rechtstreeks daarbij betrokken zijn. Alle technici of medewerkers van de opdrachtnemer moeten op grond van de overeenkomst niet enkel de volledige vertrouwelijkheid van de gegevens bewaren, maar ten aanzien van het personeel van het opdrachtgevende bestuur en zijn gebruikers tevens blijk geven van de nodige neutraliteit alsook van de grootst mogelijke discretie. Alle gegevens die aan het personeel van de opdrachtnemer worden verstrekt, alle documenten die hun worden toevertrouwd en alle gesprekken waaraan zij deelnemen, worden dan ook als strikt vertrouwelijk beschouwd Aansprakelijkheid Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft het opdrachtgevend bestuur eigenaar van zijn installatie en zijn materieel, daaronder begrepen die ter beschikking gesteld van het personeel van de opdrachtnemer voor de levering van de diensten omschreven in de overeenkomst. Pagina 20

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie