Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire"

Transcriptie

1 Pagina 1 Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA Den Haag Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire Met deze handout wil consumentenbond Unkobon u feitelijke informatie verstrekken over enkele onderwerpen die direct van invloed zijn op het leven van de inwoners van Bonaire: Zorgverzekering Inkomens Caribisch Nederland Armoedegrens Toename collectieve lastendruk Opbrengsten belastingen en premies Prijzen eerste levensbehoeften Inperking basispakket ondanks gunstiger kosten / premie plaatje en op basis van imperfecte informatie. Gemiddeld inkomen ongeveer 60% lager dan in Nederland. Minimum loon en uitkeringen liggen ver onder de armoedegrens. Toename collectieve lastendruk 28% (7 procentpunten). De opbrengsten belastingen en premies zijn ten opzichte van 2010 (het oude systeem) gestegen met 44%. Dit overtreft de geraamde opbrengsten ruimschoots en geeft een gunstiger verhouding tussen opbrengsten en uitgaven. Prijzen eerste levensbehoeften liggen 65% hoger dan in Nederland, bij een 60% lager gemiddeld inkomen. Het kost u ongeveer 10 minuten om kennis te nemen van deze informatie. Wij hopen dat u deze tijd wilt nemen en er het goede mee wilt doen om de steeds nijpender wordende situatie voor de bevolking van Caribisch Nederland te verlichten. Veel cijfermateriaal is afkomstig uit het rapport Koopkrachtonderzoek Caribisch Nederland van 23 mei Hoogachtend, Hans Evers Directeur Unkobon

2 Pagina 2 Zorgverzekering Op 22 december jl. kondigde RCN in een persbericht een ingrijpende inperking aan van het verzekerde basispakket. Minister Schippers noemt in haar brief van 21 december 2012 aan de Tweede Kamer als belangrijkste aanleiding de stijging van de uitgaven met 30% in De ingreep is zonder overleg tot stand gekomen en dreigt desastreuze gevolgen te hebben voor de zorg op Bonaire. Zie voor de gevolgen o.a. de brieven van de Caribisch Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten, van de medisch specialisten op Bonaire, van de tandheelkundigen op Bonaire en van het Bestuurscollege van Bonaire. De ingreep is gebaseerd op eenzijdige en foutieve informatie. Behalve de kosten zijn ook de opbrengsten veel hoger dan geraamd, valuta effecten hebben een grote rol gespeeld en investeringen en kosten worden met elkaar verward. Onderstaand leggen wij dit uit. Premie opbrengsten Tot en met 2010 was naar schatting meer dan 80% van de bevolking collectief via de overheid verzekerd. De resterende 20% was grotendeels particulier verzekerd. Een klein percentage was niet verzekerd. De premies voor deze ziektekostenverzekeringen bedroegen gemiddeld minder dan $1000 per jaar per hoofd van de bevolking. Per 1 januari 2011 is een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Deze zorgverzekering BES is een vervanging van de voorheen bestaande ziektekostenregelingen. Vanaf 2011 zijn alle inwoners van Caribisch Nederland verplicht verzekerd. Het basispakket omvat in grote lijnen datgene dat in de oude situatie ook was verzekerd. De gemiddelde premie per hoofd van de bevolking is in 2011 meer dan verdubbeld van $1000 tot $ Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbrengst voor de overheid uit hoofde van sociale premies; de stijging van de totale premieopbrengst over 2011 bedroeg 93%. De geraamde opbrengst zorgpremies bedroeg in 2011 circa 35% van de kosten. De meevallende premie opbrengsten zorgden ervoor dat in 2011 zelfs 50% van de kosten door de premie opbrengsten is gedekt. Ondanks de hogere uitgaven is dit fors gunstiger dan de raming. Budgettair is er dus sprake van een voordeel ten opzichte van de ramingen. Valuta effecten De stijging van de zorguitgaven in Euro van 60 tot 80 mio (ruim 33%; zie brief d.d van minister Schippers aan de Tweede Kamer kenmerk IZ ) is voor de helft toe te schrijven aan de daling van de Euro ten opzichte van de dollar met ruim 13% in In dollars is de kostenstijging ruim 17%. (van 85 naar 100 mio; zie website RCN Zoals hiervoor reeds opgemerkt, wordt deze stijging ruimschoots goedgemaakt door hogere premieopbrengsten. Kosten ten opzichte van investeringen Oorzaken van de kostenstijgingen zijn door de minister niet bekend gemaakt. Een nadere analyse van de samenstelling van de kosten laat eenvoudig zien dat structurele lasten en eenmalige investeringen (bijvoorbeeld de vernieuwbouw van ziekenhuis) bij elkaar zijn opgeteld. De inhaalslag die o.a. op het terrein van de zorg plaatsvindt, zorgt voor relatief hoge eenmalige uitgaven. Desondanks zijn de zorguitgaven op de BES-eilanden in 2011 rond per persoon. Ter vergelijking: in Nederland bedragen deze uitgaven rond per persoon.

3 Pagina 3 Inkomens Caribisch Nederland (CN) 63% van de bevolking heeft een inkomen lager dan $1.400 per maand (bron koopkrachtrapport Ecorys mei 2012) 50% van de bevolking heeft een inkomen lager dan $1.117 (CBS 2010) Inkomens 2012 per maand (eurokoers 1,29): In $ Bonaire Omgerekend Nederland Minimumloon $ ,456 AOV/AOW alleenstaande * $ ,064 AOV/AOW echtpaar beide 65+ * $1, ,483 Onderstand/bijstand alleenstaande** $ Onderstand/bijstand alleenstaande ouder 1 kind** $ Onderstand/bijstand paar** $ ,337 *bedragen AOW NL en CN inclusief vakantiegeld resp. 13 e maand. Bijstand NL inclusief vakantiegeld, onbekend is of de onderstand Bonaire een 13 e maand heeft. **uitgaande van zelfstandig wonen. In Nederland kunnen gemeenten aan alleenstaanden en alleenstaande ouders een toeslag geven op bovengenoemde bijstandsbedragen van maximaal 267 per maand. Dit geldt niet voor CN. Nederland kent een sociaal vangnet. Daarin zitten vele voorzieningen die op Bonaire niet gelden. Denk aan: kinderbijslag, kinderopvang, huursubsidie, werkeloosheidsuitkeringen, re-integratiesubsidies, uitkeringen voor arbeidsongeschikten, subsidies voor (startende) ondernemingen enz. Hierdoor is de sociale mobiliteit aanmerkelijk kleiner dan in Nederland. Armoedegrens De armoedegrens is in CN niet formeel vastgesteld. De onderstaande tabel is samengesteld uit publicaties in lokale dagbladen (*) en het koopkrachtrapport van Ecorys (**). Armoedegrens Curacao Aruba 2008 * 2010** 2010* Alleenstaande $583 $618 $1,109 Twee volwassenen $876 $927 $1,663 Een volwassene met een kind $759 $803 $1,442 Een volwassene met twee kinderen $934 $988 $1,774 Twee volwassenen met een kind $1,050 $1,112 $1,996 Drie volwassenen $1,167 $1,235 $2,218

4 Pagina 4 Bovenstaande tabel heeft betrekking op Curaçao en Aruba. Unkobon is in feite ontstaan vanwege de sterke stijging van de prijzen van eerste levensbehoeften na 10 oktober Curaçao heeft deze prijsstijgingen in veel mindere mate ervaren. Hieruit kan worden afgeleid dat het bestaansminimum op Bonaire eerder hoger dan lager moet liggen dan op Curaçao. Uit het vorenstaande blijkt dat het inkomensniveau van een groot deel van de bevolking al ruim onder het Curaçaose bestaansminimum ligt. Een gedegen onderzoek naar het bestaansminimum is dus onontbeerlijk. Toename collectieve lastendruk De financiële draagkracht van de bevolking is veel lager dan in Europees Nederland (inkomens Bonaire gemiddeld 60% lager dan in NL). Dat was in 2010 bij de vaststelling van het nieuwe belasting- en premiestelsel voor de regering nog aanleiding de lastendruk in 2011 niet te verhogen. De collectieve lastendruk in Caribisch Nederland is desondanks in 2011 significant gestegen. De collectieve lastendruk wordt berekend als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP per hoofd van de bevolking. Collectieve lastendruk 2010 Collectieve lastendruk 2011 Caribisch Nederland 25.7% 32.6% Europees Nederland 37.6% 37.2% De cijfers met betrekking tot Caribisch Nederland zijn afkomstig uit het koopkrachtrapport van Ecorys van mei 2012.

5 Pagina 5 Opbrengsten belasting en premies Van directe en indirecte belastingen zijn de onderstaande 1 e en 2 e raming terug te vinden in de kamerstukken. De premiebedragen en de realisatiecijfers (beide betreffen voorlopige ramingen) zijn ontleend aan het rapport van Ecorys. 2e Bedragen in $ x 1000 realisatie 1e raming realisatie stijging raming tov Directe belastingen 30,912 16,089 21,581 12,935-58% Indirecte belastingen 16,800 25,964 30,261 41, % Premies 30,576 40,000 45,399 58,971 93% Collectieve lasten 78,288 82,053 97, ,007 44% In bovenstaande tabel is het gemiddelde van lage en hoge schatting door Ecorys opgenomen. Als de realisatie de bovengrens van 120 mio zou bereiken, zou de stijging t.o.v niet 44% maar 53% bedragen. Zelfs bij de ondergrens van $ 109 mio zou sprake zijn van een belangrijke stijging. In 2011 is het bestaande belasting- en premiestelsel vervangen door een volledig nieuw systeem. Onderzoekbureau Ecorys heeft de in veler ogen ongeloofwaardige conclusie getrokken dat het nieuwe belasting en premiestelsel geen noemenswaardig effect op de prijzen en / of de koopkracht heeft gehad. De kostprijsverhogende belastingen (denk aan BTW en accijnzen in NL) brachten in 2011 bijna 2,5 keer zoveel op als in De totale collectieve lasten stegen met zo n 44%. Prijzen eerste levensbehoeften In augustus 2012 is een beperkte prijsvergelijking gedaan waarin de prijzen van Jumbo in Nederland zijn vergeleken met de prijzen van Warehouse Bonaire, een supermarkt die veel Jumbo artikelen in het assortiment heeft. De resultaten ziet u hieronder in een staafdiagram en in de tabel op de volgende bladzijde. Voorlopige conclusie: inkomens op Bonaire liggen gemiddeld 60% lager dan die in Nederland, terwijl de prijzen gemiddeld 65% hoger liggen.

6 Pagina 6 Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012 Hoe hoger de staaf, hoe groter het prijsverschil. Bij een prijsverschil van 100% is het product 2x zo duur. Bij een verschil van 50% is het 1,5x zo duur, bij 0 procent is het product even duur. De staven onder nul procent zijn voor producten die goedkoper zijn dan in NL. Voor een uitgebreidere beschouwing worden de gegevens onderstaand in tabelvorm gepresenteerd.

7 Pagina 7

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Cahier 2007-10 Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Kenmerken, problemen en inkomenspositie G.C. Maas E. Niemeijer a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum Exemplaren van deze publicatie

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van:

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van: Solidariteit Zorg op maat onder druk? heeft toekomst Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Januari 2013 ISBN 978-90-5833-577-7 CPB Policy Brief 2013/01

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? dr. M.A. Allers (COELO) drs. J. den Heeten (SGBO) Rapport opgesteld door COELO en SGBO in opdracht van de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het gelijknamige symposium

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Het effect van het verplicht eigen risico

Het effect van het verplicht eigen risico Het effect van het verplicht eigen risico Wija Oortwijn, Vincent Thio en Mathijn Wilkens Eigen betalingen in de gezondheidszorg leiden tot een financieringsverschuiving van publiek naar privaat gefinancierde

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Gedeeltelijk Eigen Risico Veelgestelde Vragen

Gedeeltelijk Eigen Risico Veelgestelde Vragen Gedeeltelijk Eigen Risico Veelgestelde Vragen Contactpersoon: Laurens Krüger l.kruger@nationale-denktank.nl 06-43262560 De Frequently Asked Questions 1. Wat is het Gedeeltelijk Eigen Risico? 2. Hoe zit

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars.

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013 L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag 2014 Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie