p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277"

Transcriptie

1 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577

2 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de pprtuur en prgrmmtuur vn diretie Nrdzee

3 O P» 6 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3. Opdrht 4 3. Gehnteerde definities 4 4. Anpk Anpk bij diretie Nrdzee 5 4. Anpk bij prjetbureu MillenniuM RWS Smenwerking diretie Nrdzee en prjetbureu MillenniuM RWS Reltie met de Vrwegmrkeringsdienst 6 5. Algemene resultten Antllen 7 5. Kstenspet Inzet vn persneel Oplssen Millenniumgeveligheid in de lkle tehnishe infrstrutuur Juridishe npk 8 6. Krte bespreking per verntwrdelijkheidsgebied 9 7. Kwliteit Rl vn het prjetpln 1 7. Uitkmst risi nlyse p prjetpln Inshtting vn de vlledigheid vn de inventristie Inshtting vn de nuwkeurigheid vn de inventristie 1 8. Cnlusies en nbevelingen Cnlusies Anbevelingen BIJLAGEN 14 1 Persnele invulling en urenverntwrding prjet "Prbleem 000", fse Inventristie Overziht pprtuur en prgrmmtuur per verntwrdelijkheidsgebied 3 Kentllen per verntwrdelijkheidsgebied MANAGEMENT SAMENVATTING Diretie Nrdzee heeft in de peride vn 15 deember 1997 t/m 15 mrt 1998 gelnventriseerd wt de millenniumgeveligheid is vn de pprtuur en prgrmmtuur wrmee de tken vn de diretie wrden uitgeverd. De bjeten zijn verdeeld nr vitl f niet-vitl: vitl zijn bjeten die ndig zijn vr hetzij het mken vn belngrijke RWS-prduten (t.l), hetzij vr de veiligheid vn het lnd en inwners (t.), hetzij vr de bestirring vn de RWS (t.3). In 1300 uur zijn in ttl 406 bjeten nderzht. Hiervn zijn er 01 vitl. Vn deze zijn er 89 millenniumgevelig (36 behrend tt t..). Vn de 195 niet-vitle zijn er 50 millenniumgevelig. Vn 10 bjeten is p dit mment de millenniumgeveligheid ng niet bekend: meetpprtuur vn RIKZ en udere bjeten uit de lkle t.i.+k... Vele vitle en millenniumgevelige bjeten zijn betrkken bij reeds ingng gezette vernieuwingsprjeten. Hiervn ligt de vernieuwing vn het MeetnetNrdZee (MNZ, behrend tt t.) het meest p het kritieke pd. In de tehnishe infrstrutuur dienen de pvlgers vn de millenniumgevelige Windws95 en Offie95 geinstlleerd te wrden, terwijl de nieuwste versie vn HP-UX p smmige pltsen ng met wrden ingeverd. De keuze vr de vervnging vn de VAX-en is vr m.n. Mbiel Meten essentieel. Vr reprtie zijn de ksten p kfl 450 germd. De ttle ksten vn de verige vernieuwingsprjeten zijn kfl De niet geplnde ksten vr ndmtregelen (MNZ) zijn kfl 300. Gesht wrdt dt buiten de geplnde vernieuwingsprjeten m ng eens 300 mensdgen ndig zijn vr reprtie vn millenniumgevelige bjeten. Hierbij zijn niet de dgen berekend, ndig vr het verkrijgen vn de verpliht gestelde Millenniumertifiten vn het prjetbureu Millennium RWS vr vitle bjeten. De belngrijkste nlusie is dt het millenniumprbleem vr diretie Nrdzee nreet is gewrden. De verwhting is dt met vereende krhten p tijd dit prbleem het hfd kn wrden gebden

4 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie I. INLEIDING Atm wrdt ervr gewrshuwd dt de werking vn pprtuur en/f prgrmmtuur wrin een dtumveld vrkmt gevr lpt bij de vergng nr het vlgende Millennium, fhnkelijk vn de wijze vn prgrmmeren (het Millenniumprbleem genemd). De Ministerrd heeft p 0 juni 1997 het Millennium Pltfrm ingesteld (een smenwerkingsverbnd tussen verheid en bedrijfsleven) met de heer J.D. Timmer (ex-philips) ls vrzitter. Het Ministerie vn Binnenlndse Zken zrgt vr de interdeprtementle fsteinrning en vrtgngsbewking vn de plssing vn de Millenniumprblemtiek bij de Rijksdienst. Op 1 pril 1998 dient iedere Rijksdienst een ttlverziht te geven vn de millenniumprblemtiek binnen het eigen verntwrdelijkheidsgebied. Bij de plssing ervn hebben de vitle bjeten de vrrng. Op 14 ktber 1997 heeft de Hfddiretie vn de RWS het Millenniumprbleem ffiieel p de gend gepltst. Er zijn ndermeer de vlgende besluiten genmen: de Hfddiretie rekent het tt hr verntwrdelijkheid de prblemtiek tijdig f te wenden; direteur Kennis dient plnmtig het prbleem het hfd te bieden; ngezien pprtuur en prgrmmtuur hulpmiddelen zijn bij de tkvervulling vn direties f diensten is het lijnmngement verntwrdelijk; npk "Prbleem 000" mbineren met implementtie Vrshrift Infrmtiebeveiling Rijksdiensten (VIR); Finniele nsequenties RWS ng nduidelijk, finniering lpt vi IBO. Op 15 jnuri 1998 is het prjetbureu MillenniuM RWS pgeriht. Del vn het prjetbureu is de tiviteiten binnen de RWS p het gebied vn de Millenniumnpk te strmlijnen en f te stemmen p de - wekelijkse rpprtge verplihting n het Ministerie vn V&W en de kwrtlrpprtge n het Ministerie vn Binnenlndse Zken. Bij diretie Nrdzee is p 15 deember 1997 ffiieel gestrt met het prjet "Prbleem 000". Het prjet is in fsen ingedeeld: de fse Inventristie, lpend vn t/m de fse Reprtie, lpend vn t/m Vr het prjet is bij de fdeling MTZI een prjetbureu ingeriht, terwijl de betrkkenen vr de fse Inventristie in prjettems nder leiding vn de prjetleider de werkwijze en vrtgng bespreken. In het DT is de Infrmtiemnger ngewezen ls interne pdrhtgever. Dit rpprt, geshreven vr het mngement vn de diretie Nrdzee, bevt de resultten uit de fse Inventristie. Het is een ttlverziht vn de millenniumgeveligheid vn de pprtuur en prgrmmtuur welke gebruikt wrdt bij diretie Nrdzee

5 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie. OPDRACHT De pdrht vr de fse Inventristie vn het prjet "Prjet 000" bij diretie Nrdzee is ls vlgt gefrmuleerd: inventriseer lle pprtuur wrin een dtumveld vrkmt en lle prgrmmtuur. ngeht f er een dtumveld in vrkmt, in gebruik bij diretie Nrdzee; geef per pprt f prgrmm n f het vitl f niet-vitl is vr de tkuitvering vn de diretie geef per pprt f prgrmm n f het Millenniumprbleem zih l dn niet zl vrden; indien verwht wrdt dt het Millenniumprbleem zih zl vrden, bij dt pprt f prgrmm ngeven wt de plssingspririteit is: p te lssen vr p te lssen vr p te lssen vr ; per geinventriseerd pprt f prgrmm met een Millenniumprbleem ngeven wt de plssingsrihting is: npssen pprt f prgrmm nverterenrvervngen/uitfseren pprt f prgrmm eventueel treffen vn ndmtregelen glble indities vn tijd en geld die gemeid zijn bij het plssen vn het Millenniumprbleem in de fse Reprtie. pstellen vn plnnen vn npk vr de plssing per verntwrdelijkheidsgebied vn het Millenniumgevelige pprt f prgrmm; Met uitzndering vn dit ltste punt zijn lle pdrhten vrtgekmen uit de eis vn het Ministerie vn Binnenlndse Zken m een ttlverziht vn de prblemtiek vn de Rijksdienst te verkrijgen. 3. GEHANTEERDE DEFINITIES Vr de inventristie ws het ndzkelijk begrippen te definieren. Tussen [.] stt de brn vermeld. Apprtuur: lle pprten die een digitle, eletrnishe mpnent hebben wrin een dtumveld vrkmt. Tt de pprtuur wrdt k gerekend de eletrnishe pprtinstrutieset (b.v. het pertingsysteem vn de mputer), [def. BiZ en dnz] Prgrmmtuur: lle eletrnishe prgrmm's, hun bestnden, eletrnishe predures (sripts) en prduten (zls rpprten en plts) [def. RWS]. Objet: een pprt f prgrmm [def. dnz] Infrmtiesvsteem: pprtuur en prgrmmtuur, ndig m de tk vn het infrmtiesysteem in het werkpres uit te veren [verkrte versie def. dnz]. Vitl bjet: een bjet is vitl indien dr uitvl een belngrijk RWS-prdut niet kn wrden geleverd, en/f de veiligheid vn het lnd en hr inwners in gevr kmt en/f de bedrij fsvering vn de RWS ernstig verstrd rkt [def. BiZ en RWS]. Pririteit: de prjetleider MillenniuM RWS streeft ernr dt miniml lle bjeten die vitl zijn vr de veiligheid vn Nederlnd p tijd millenniumbestendig zijn. Millenniumbestendig: een bjet is millenniumbestendig indien de funtinliteit, prestties f kwliteit ervn p geen enkele wijze wrdt ngetst dr de werking vn dtums vr, tijdens en n het jr 000 [vershillende brnnen]. Millenniumgevelig: een bjet dt niet millenniumbestendig is. Millenniumertifit: lle vitle bjeten dienen uiterlijk p 31 deember 1999 dr het prjetbureu MillenniuM RWS p millenniumbestendigheid bebestendigd en in rde bevnden te zijn [RWS]. Millenniumgrntie: een shriftelijke bevestiging vn de levernier vn een bjet dt het bjet millenniumbestendig is [def. dnz]

6 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 4. AANPAK 4.1 Anpk bij diretie Nrdzee Gekzen is vr een npk wrin de lijn ndrukkelijk verntwrdelijk is. Met de IBO-prduten ls uitgngspunt zijn 17 verntwrdelijkheidsgebieden ngewezen, smen de gehele diretie dekkend vr wt betreft gebruik en beheer vn pprtuur en prgrmmtuur (zie Bijlge 1). Bij ieder verntwrdelijkheidsgebied is een lijnmnger ngewezen die diht stt bij de ttstndkming vn de IBO-prduten. Deze lijnmnger heeft in de eigen rgnistie een ntrleur ngewezen die de feitelijke werkzmheden, behrend tt de fse Inventristie, uitvert. De rl vn het prjetbureu is ndersteunend, dt wil zeggen dt het ervr zrgt dt de tiviteiten z effiient mgelijk verlpen en dt de werkzmheden p de juiste mmenten de bendigde gegevens pleveren. Drte is een Prjetpln pgesteld dt p 8 jnuri 1998 dr de Infrmtiemnger is gedgekeurd. Op 11 februri 1998 is p het Prjetpln een Risi-nlyse uitgeverd. Wr mgelijk verzrgt het prjetbureu nsluiting bij de RWS-brede npk zls ngegeven dr prjetbureu MillenniuM RWS. Op 16 jnuri is gestrt met het mken vn een ttlverziht per verntwrdelijkheidsgebied wrin de pprtuur en prgrmmtuur benemd is wrmee prduten geleverd wrden. Per bjet is nder ndere ngegeven f het l f niet vitl is. Tevens is het verbnd tussen pprtuur en prgrmtuur visueel in krt gebrht in werkpresshem's. Op 9 jnuri zijn lle verzihten smengevegd tt 1 ttlliist vr diretie Nrdzee. Op deze lijst is per bjet ngegeven wie het bjet p millenniumgeveligheid nderzekt. Vn 6 februri tt en met 3 mrt vnd nderzek p millenniumgeveligheid vn lle bjeten plts. De resultten zijn pgeslgen in tbellen (zie Bijlge ). Vn 16 februri tt en met 4 mrt heeft het prjetbureu smen met de lijnmnger en ntrleur vn ieder verntwrdelijkheidsgebied de resultten vn het millenniumgeveligheids nderzek vstgelegd dr het pstellen vn de BiZ-rpprtges per bjet. Tussen mrt en 6 mrt zijn de gegevens vn lle BiZ-rpprtgefrmulieren in een dtbse ingeverd. Vnuit deze infrmtie zijn lle verzihtsresultten uit dit rpprt gegenereerd (zie Tbel 1 en Bijlge 3). 4. Anpk bij prjetbureu MillenniuM RWS In pdrht vn direteur Kennis is p 15 jnuri 1998 ffiieel het prjetbureu MillenniuM RWS vn strt gegn. Prjetleider is ir. F. Wlrven. Het prjetbureu ndersteunt de direties bij de npk vn het millenniumprbleem, rdineert de infrmtiestrmen tussen direties en nr de Ministeries vn V&W en BiZ. Binnen de Rijkswterstt is de vlgende indeling gemkt met ieder een entrl nspreekpunt dt tief hulpmiddelen ntwikkelt vr gebruik binnen de diensten: Vitle RWS-brede f diretiebrede infrmtiesystemen (zls FAIS, DONAR, Meetnet NrdZee, e.d.). Centrl nspreekpunt zijn de diverse gebruikersverleggen. Lkle tehnishe infrstrutuur en kntrutmtisering (zls p's, tekstverwerkers, e.d.). Centrl nspreekpunt is de Meetkundige Dienst. Apprtuur en prgrmmtuur vr de bediening vn de RWS-bjeten (zls wterkeringen, shepen, e.d.). Centrl nspreekpunt is de Buwdienst. Gebuwvrzieningen (zls beveiliging, verwrming, e.d.). Centrl nspreekpunt is V&W/FAZ. Het prjetbureu MillenniuM RWS is ndersteunend, de verntwrdelijkheid vr het behndelen en plssen vn de millenniumprblemtiek ligt in de lijn. 4.3 Smenwerking diretie Nrdzee en prjetbureu MillenniuM RWS Het prjetbureu MillenniuM RWS heeft een instrumentrium ntwikkeld wrmee de direties wekelijks de vrderingen dienen te rpprteren en wrmee per kwrtl de BiZ-rpprtges verzrgt dienen te wrden. Op het gebied vn de lkle tehnishe infrstrutuur en kntrutmtisering heeft het bureu het vrtuw genmen m de inventristie te strutureren en het nderzek nr de millenniumgeveligheid grtendeels zelf uit te veren. Diretie Nrdzee heeft meegedn n de pilt "lkle t.i. en k" en heeft het BiZ-rpprtgehulpmiddel getest. Het binnen diretie Nrdzee ntwikkelde hulpmiddel m werkpresshem's te mken is dr het prjetbureu gedpteerd en lndelijk verspreid

7 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie " I M het niet in stt ws p tijd vr de eerste nderzeken. Diretie Nrdzee esi Vnf he. begin vn " e de m

8 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 5. ALGEMENE RESULTATEN 5.1 Antllen Tbel 1 geeft per verntwrdelijkheidsgebied het ttl ntl bjeten (pprtuur f prgrmmtuur) n dt bij diretie Nrdzee gebruikt wrdt (ngegeven bij de BiZ-rpprtge dr de lijnmngers en hun ntrleurs): ) vr het mken vn de IBO-prduten, b) vr het vlden n de dministrtieve en bestuurlijke predures, ) in de lkle tehnishe infrstrutuur, d) ls kntrutmtiseringspkketten, e) ls filitte bjeten vr de gebuwen. Vn deze bjeten is ngegeven heveel bjeten er ls millenniumgevelig dr de ntrleurs zijn berdeeld en vn heveel bjeten de millenniumgeveligheid in de Inventristieperide (geslten p 15 mrt 1998) ng nvldende kn wrden vstgesteld. Er is een nderverdeling gemkt nr vitle en nietvitle bjeten. Bij de vitle bjeten zijn vr de millenniumgevelige de 3 tegrien ngegeven wrm het bjet vitl is (t.l=rws-prdut, t.= veiligheid, t.3=rws-bestuurlijk).tevens zijn de germde ksten en germde piteit vr reprtie en hemieuwde invering vn millenniumgevelige bjeten meegenmen. Verntwrdelijkheidsgebied ttl Millennium ntl gevelige bjeten vitle bjeten Millennium Millennium Millennium Geve Germde ksten Germde t 1 t t 3 vitle niet-vitle niet-vitle nbe pi bieten bieten bieten kend vitl vitl vitl ngevelige gevelige ngevelige ligheid teit Vliegtuig F Shepen F 3, Gebuwen F 11, Lkle t.i. en K.A.sftwre F 3, inf.syst. Hndhven F 3, inf.sysl Inidenten F rgnistie inf.syst Regulering F inf.syst. Milieu FO.OO 0 inf.syst Mbiel Meten F 75, inf.syst Vst Meten IS FO.OO 5 inf.syst Bggeren FO.OO 0 inf.syst HMR F 15, inf.syst Ruimtelijke FO.OO 7 Infrmtie en Vrmgevine inf.syst Dumenttie FO.OO inf.syst Bestuur & Juridish FO.OO 0 inf.syst. P&O F, inf.syst FO.OO 1 Finnnien. & Admi ni strtie Ttl F 350,560.00* * niet vlledig! zie hfdst

9 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 5. Kstenspet Bij de genemde bedrgen ntbreken die vn de vernieuwingsprjeten Bggeren (kfl 00 zijn niet geplnd), Mbiel Meten (kfl 600, geplnd) en Vst Meten (kfl 4.000, geplnd). Smen met het HMR (kfl 155 in tbel genemd en geplnd) ksten de vernieuwingsprjeten wrin tevens de millenniumgevelige bjeten bestendig wrden gemkt, tesmen kfl (geplnd). Als niet-geplnde ksten blijft ver kfl 450 (inl. dus Bggeren en de in 5.4 te nemen ksten vr de Lkle T.I. en KA vn kfl 51). Germde ksten, niet geplnd: kfl 450 geplnde ksten vernieuwingsprjeten: kfl (Mbiel meten, Vst Meten, HMR) 5.3 Inzet vn persneel Op verzek vn de Stuurgrep I&A is dr lle betrkkenen bijgehuden heveel uren besteed zijn n de fse Inventristie ver de peride vn t/m Tbel uit Bijlge 1 geeft per verntwrdelijkheidsgebied een verziht vn het ntl uren in deze fse. Het ttl bedrgt 550 uur. Aprt hiern tegevegd zijn de uren, besteed dr het prjetbureu (supprtgrep en de inzet vn MTZIpersneel) en de infrmtiemnger. Dit ttl bedrgt 73 uur. Dr beide grepen tesmen is 173 uur besteed n het nderzek nr en de rpprtge ver de millenniumgeveligheid vn de 406 bjeten vn diretie Nrdzee. 5.4 Oplssen Millenniumgeveligheid in de lkle tehnishe infrstrutuur Gebleken is dt het nderzek nr de millenniumgeveligheid vn de belngrijke perting systemen Windws95, HP-UX en VAX, smen met de millenniumgeveligheid vn MS-Aess uit Offie 95, een prte npk vereist. Op krte termijn dient duidelijk te wrden wt de pvlger vn de VAX wrdt met nme vr Mbiel Meten. De pvlger vn Windws95 en Offie95 dienen in Rijkswterstts verbnd uiterlijk p 1 September 1998 bekend te zijn. An de upgrde ervn zijn geen lientie en persnele ksten verbnden. Drn kn gestrt wrden met de nversie vn de vele MS-Aess-prgrmm's die lleml een smetish prbleem hebben mdt vn het jrtl slehts de ltste twee ijfers gepresenteerd wrden. De ksten vr de upgrde vn de HP-Unix-systemen zijn begrt p fl ,-. De ksten vn vervnging vn udere servers vr Ativ en het HMR zijn begrt p fl 5.000,- In de lkle tehnishe infrstrutuur dienen vr fl ,- n vervngingen uitgeverd te wrden m millenniumbestendig te zijn. Het ttl vn genemde psten is fl Juridishe npk Dr de fdeling RBS is intensief nderzek gedn nr de mgelijke juridishe nsequenties vn het millenniumprbleem. Gebleken is dt het millenniumprbleem lleen smen met de leverniers kn wrden ngepkt. Wel zl in de vlgende fse vn iedere levernier die dt ng niet gedn heeft, een millenniumgrntie gevrgd wrden vr die bjeten wrvn zij stellen dt ze millenniumbestendig zijn. Verwht wrdt dt eventuele rehtzken ps vnf 003 in behndeling zullen wrden genmen. Diretie Nrdzee dient er zih bewust vn te zijn dt zij zelf ls levernier vn gegevens en prduten de verplihting heeft hr klnten te infrmeren ver de millenniumgeveligheid ervn, en indien ndig, de plssing(sdtum) n te geven. Bij iedere nieuwe nshf dient de diretie de eis p te nemen dt p het prdut een millenniumgrntie is fgegeven

10 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 6. KORTE BESPREKING PER VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED Als Bijlge 3 is vr ieder verntwrdelijkheidsgebied een bldzijde met kengetllen gepresenteerd, vrfgegn dr een ttlverziht. 1 Vliegtuig De fdeling AMO heeft 1 bjeten benemd, wrvn er 6 ls vitl zijn ngemerkt m reden vn het leveren vn RWS-prduten. De brdpprtuur is niet millenniumbestendig. De levernier ndemeemt p krte termijn ties. De wlpprtuur is wel millenniumbestendig. De prgrmmtuur p zwel brd- ls wlpprtuur is ngeneg identiek. Uit nderzek is gebleken dt de prgrmmtuur p de wlpprtuur millenniumbestendig is. Genemd kn wrden de bijznder gede reltie tussen betrkken prtijen (Mrtinir, Term en de diretie). Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 14 uren n de fse besteed Shepen De fdeling MTZM heeft 6 bjeten benemd. Hiervn zijn er 9 vitl m reden vn het leveren vn RWSprduten dnwel de veiligheid vn het vrend persneel. 9 bjeten zijn millenniumgevelig en betreffen vrl de mputers vn de vitle Multibemehldsystemen. Alle bjeten zijn geleverd dr externe instnties. Alle bjeten zijn zelf getest p hun millenniumgeveligheid en men heeft lle leverniers ngeshreven. Dr de snelheid wrmee deze leverniers regeerden kn een grte betrkkenheid genstteerd wrden. De ksten zijn p kfl 3 germd. De fdeling heeft 38 uur n de fse besteed. 3 Gebuwen De fdeling RBI heeft 10 bjeten benemd, wrbij 1 bjet ls vitl is ngemerkt. In het kntr n de Kpmnsstrt geeft lleen de telefnentrle ls vitl bjet een smetish prbleem. Het is ng nduidelijk f de prgrmmeerbre thermstt prblemen geeft. Dit wrdt bij de levernier ngevrgd. De ksten zijn p kfl 11 germd (indien telefnentrle vervngen met wrden).er is uren n de fse besteed. 4 Lkle Tehnishe Infrstrutuur en Kntrutmtisering Vnwege de vrgestelde RWS-brede werkwijze zijn bjeten binnen dit gebied gerpprteerd n het prjetbureu MillenniuM RWS. Dr wrdt de shifting gemkt tussen bjeten die de diensten zelf meten nderzeken en de bjeten die dr de diensten zelf behndeld meten wrden. De resultten vn het entrle nderzek wrden eind pril verwht. Hierp kn de diretie niet whten en is drm zelf een nderzek gestrt. De resultten ervn zijn ndergebrht in Bijlge. RBA gebruikt p de helpdesk vier bjeten vr het beheer vn het netwerk. Deze wrden niet ls vitl beshuwd. Er zijn geen bijzndere prblemen. De ksten zijn p kfl 3 (eigen sftwre) en kfl 51 (zie hfdst 5.4) germd. Er is ttl 111 uur n de fse besteed. 5 Hndhven Dr de fdeling AMO zijn 4 bjeten benemd. Alle zijn ls vitl (wrnder WVO-infr) vitl ngegeven m reden vn leveren RWS-prdut. 3 bjeten zijn millenniumgevelig, wrbij p krte termijn de nieuwe versie vn de blkbx (prgrmm en pprt) millenniumbestendig zl wrden pgeleverd. POLINFO is een eigen Aess-prgrmm. De ksten wrden germd p kfl 3. De fdeling heeft 4 uur n de fse besteed. 6 Inidenten Dr de fdeling AMO zijn 11 bjeten benemd. Hiervn zijn er 7 vitl m reden vn de veiligheid vn het lnd. De inidentenrgnistie is een smenwerkingsverbnd vn diverse fdelingen. Het zwrtepunt ligt bij AMO. Het enige vitle bjet met een prbleem is Sebel. Dit mdel wrdt gebruikt ter ndersteuning vn beslissingen

11 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie bij inidenten en is drmee het belngrijkste prbleem. De bendigde npssingen wrden in de nieuwbuw vn het systeem meegenmen (hiervn is ng geen kstenrming bekend). Er is ttl 10 uren n de fse besteed. 7 Regulering De fdeling AMU heeft 6 bjeten benemd, wrvn er twee vitl zijn. 3 vn de 6 bjeten vllen nder verntwrdelijkheid vn ndere fdelingen. De verige 3 zijn eigen Aessprgrmm's, welke een millenniumprbleem hebben. De reprtie gebeurt in eigen beheer, dus er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 8 uur n de fse besteed. 8 Milieu De fdeling AMB heeft 3 bjeten benemd, geen vn lle vitl. Alleen Clmd is millenniumgevelig. Er zijn geen ksten germd. Er is ttl 8 uur besteed. 9 Mbiel meten De fdeling MTZM heeft 17 bjeten benemd. Hiervn zijn er 11 vitl m reden vn het mken vn RWSprduten f m reden vn de veiligheid. Op de fdeling spelen een grt ntl vernieuwingstrjeten. In de inventristie zijn de huidige systemen berdeeld. In een beperkt ntl gevllen kn wrden teruggevllen p een levernier. In de ndere gevllen bestt de levernier niet meer f levert geen ndersteuning meer p de geleverde prduten ndnks de nwezigheid vn een nderhudsntrt. Een belngrijk deel vn de prgrmmtuur is in eigen beheer ntwikkeld; hiervn is veell geen dumenttie beshikbr. Er zijn p de fdeling MTZM enkele systemen nwezig wrvr reeds een vervnger is. De vervngen systemen zijn in dit gevl niet in de inventristie meegenmen ndnks het feit dt zij ng sprdish wrden gebruikt. Er is een reele kns dt deze systemen niet millenniumbestendig zijn. De verntwrdelijke geeft n dt het eventueel bezwijken vn de systemen (l dn niet dr de millennium vergng) geen prblemen geeft. Vr reprtie is kfl 75 germd, terwijl vr het vernieuwingsprjet kfl 600 is geplnd. De fdeling heeft 53 uur n de fse besteed. 10 Vst meten De fdeling MTZV heeft 35 bjeten benemd. Hiervn zijn er 30 vitl m reden vn het leveren vn RWSprduten dnwel de veiligheid vn het lnd. De bjeten behren tt het huidige Meetnet NrdZee (MNZ) f tt RMI. Vr RMI en het MeetnetKppelSysteem(MKS) vert de fdeling het Rijkswterstts brede beheer. Alle 3 de vitle systemen zijn p nderdelen millenniumgevelig. MTZV zrgt ervr dt de RMI-buwstenen p tijd millenniumbestendig zijn. Over de ndzk het MKS millenniumbestendig te mken vert MTZV verleg met de verige gebruikers vn dit bjet. Beslten is uiterlijk p 1 jnuri 000 het vernieuwde MNZ pertineel te hebben (ksten geplnd p kfl 4.000), zdt het millenniumprbleem in het meetnet is pgelst. In jnuri 1999 wrdt beslist f een ndsenri met wrden ingeverd indien de vemieuwing niet p klr is. De ndmtregel wrdt dn per effetief. De ksten vn de ndmtregel wrden p Kfl 300 gesht. Dr TNO/TPD wrdt nderzht in heverre MNZ gevelig is vr het getl 99. Indien dt z is, met de ndmtregel eerder ingn. Buiten VMNZ zijn geen ndere ksten germd. De fdeling heeft 56 uur n de fse besteed. 11 Bggeren De fdeling MTBB heeft 17 bjeten benemd. Hiervn is het PDSlOOO-systeem ls vitl ngemerkt m reden vn de veiligheid vn het lnd. 4 vn de 17 bjeten vllen nder verntwrdelijkheid vn ndere fdelingen, 4 bjeten zijn eigendm vn ndere instnties, vn de verige 9 is men zelf eigenr. 7 hiervn zijn millenniumgevelig. De belngrijkste prgrmm's (TDS en TOA) zijn millenniumgevelig. Gekzen is vr vemieuwing vn deze prgrmm's wrbij de plevering uiterlijk 1 mei 1999 is. Het millenniumprbleem wrdt drin meegenmen wrbij de ksten wrden germd p kfl 00. De fdeling heeft 30 uur n de fse besteed

12 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 1 HMR De fdeling MTBA heeft 35 bjeten benemd. Hiervn zijn er 18 vitl m reden vn het kunnen leveren vn het RWS-prdut dn wel de veiligheid vn het lnd. Vn 11 bjeten is men zelf eigenr en vert drp het nderhud. De verige kmen vn diretie Zeelnd f ndere instnties. 6 bjeten zijn millenniumgevelig. Typerend vr het HMR is de grte diversiteit n gebruikte prgrmmeertls. De fdeling heeft l stppen ndernmen m de millenniumprblemtiek p te lssen binnen het kder vn geplnde vemieuwingen. Er wrdt vn uitgegn dt lle millenniumprblemen ruim p tijd verhlpen zullen wrden, lhewel men fhnkelijk is vn DNZ/MTZV en diretie Zeelnd. Vr vemieuwing en reprtie is kfl 15 geplnd. De fdeling heeft 4 uur n de fse besteed. 13 Ruimtelijke Infrmtie en vrmgeving. De fdeling RBG heeft 3 bjeten benemd. Hiervn is het CIS (inl. tl GDS) ls vitl ngemerkt m reden vn het leveren vn RWS-prduten. Beide zijn reeds getest en millenniumbestendig bevnden. Het derde bjet is een dbselll-prgrmm en is millenniumgevelig. Drnst mkt de fdeling gebruik vn zeer veel (14) stndrd pkketten. Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 3 uur n de fse besteed. 14 Dumentrie De fdeling RBI heeft 10 bjeten benemd. Hiervn is er geen vitl. 6 bjeten kmen vn ndere instnties, de verige 4 zijn eigen Aess-prgrmm's. Slehts 1 extern bjet is millenniumgevelig. Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 1 uur n de fse besteed. 15 Bestuurlijk & Juridish Binnen RBS wrdt 1 bjet benemd. Binnen dit niet-vitle bjet WVO-inf zijn geen prblemen genstteerd. RWS/RIZA is verntwrdelijk vr dit bjet. Er is ttl 18 uur besteed. 16 P&O De fdeling P&O heeft 7 bjeten benemd. Hiervn is er geen vitl. 4 bjeten die P&O gebruikt zijn V&W/RWS breed gebruikte prgrmm's. Het funtineel beheer is geregeld vi een gebruikersverleg. Het fhndelen vn millennium prblemen wrdt dn k gestuurd vnuit deze verleggen. Vr reprtie vn eigen prgrmmtuur is kfl germd. De fdeling heeft 1 uur besteed n de fse. 17 Finniele dministrrie De fdeling FCF heeft 8 bjeten benemd. Hiervn zijn er 6 vitl m reden vn de RWS- bedrijfsvering. Alleen vn Ativ (een vitl prgrmm) is men zelf eigenr, 4 zijn vn V&W/FAZ, de verige 3 vn RWSdireties. Alle vitle bjeten zijn ls niet millinniumgevelig berdeeld. De verige, fkmstig vn RWS/HK zijn dt wel. Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 11 uur n de fse besteed

13 fse Inventristie Prjet "Prbleem KWALITEIT 7 1 Rl vn het prjetpln deember 1997 tt n het pleveren vn kwlittief dient te vlden, de - ^ ^ ^ g ^ n d e r druk dreigen te kmen.»n het ntbreken vn een pleidingspln) vermwrdelijkheid S geb,eden per bjet. fe, dr he, P ' * " b e C S de verplihte BtZ-rppnge (dels.ell.ng. 7. Uitkmst risi nlyse p prjetpln utmtiseringsprjeeten, C^llfebruriiseenKs^ 7.3 Inshtting vn de vuedigheid vn * e * ^ ^ Al vnf he. be*n wsduidelijk ^ ^ Z Z E L m zijn en w, vr kppelingen tnssen nderdelen vn vill ^^Y^t1ZZ^i nr vuedigheid: prgrmmes ^» ^ X g 3 <» <» ' ««^ e W e * " ^ " ^. dr een dnetiebrede dekkng vn en prgrmmtuur : r h e : :. = ^ ^. r r i X ^ v e r n ^ 7.4 inshtting vn de»» e ^ uit ls beshrijvend hulpmiddel h n n m e m e t d e levernier f de eigen. Leverniersnderzek: verleg m ^ ^ k m l m e t die vn de levernier bevindingen uit beide vrgnde nderzeken verew nderzek steunt. By het G e S t f d k ^ ^

14 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 8. NCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8.1 Cnlusies Vlden n de pdrht An lle pdrhten p een n is vldn. Het bleek nl. niet mgelijk per vitl bjet met een millenniumprbleem een pln vn npk p te stellen. Het pstellen vn de plnnen vn npk in de inventristiefse is verigens geen eis vnuit BiZ, mr ws dr het prjetbureu vn dnz eerder geplnd. Dit zl in de fse Reprtie diret meten wrden pgepkt. Dt n de verige pdrhten wel is vldn, ndnks de grte druk p vele mensen vnuit IBO, fusie en regulier werk, kmt dr de grte betrkkenheid vn zwel het mngement ls de uitverenden. Vlden n externe eisen Dr het prjetbureu MillenniuM RWS is vnf 1 februri een wekelijkse rpprtgeverplihting ingesteld. Hiern is steeds vldn. Op 3 mrt dient het prjetbureu de BiZ-rpprtges te ntvngen ver miniml de vitle bjeten. Ok hiern zl kunnen wrden vldn. Millenniumgeveligheid vn diretie Nrdzee Uit de getllen vn tbel 1 blijkt dt diretie Nrdzee wel degelijk in belngrijke pressen een millenniumprbleem kent. In de vitle, primire pressen (met nme Mbiel Meten, HMR, Bggeren en Vst Meten) wrvr diretie Nrdzee verntwrdelijk is, is gekzen vr het plssen vn de millenniumgeveligheid in reeds lpende vemieuwings plnnen. Des te belngrijker is het de vrtgng vn deze plnnen zeker te stellen zdt ze p tijd ingeverd kn wrden. Indien lle ndht hierp geriht is, kn de plssing vn de zeer zeker nwezige millenniumprblemen bij diretie Nrdzee p tijd fgernd wrden. Genludeerd kn wrden dt in de "lkle t.i. en k" vele bjeten millenniumgevelig zijn, welke vrl dr instllties vn nieuwe versies kunnen wrden pgeheven. Vr vele bjeten in de dministrtieve sfeer is diretie Nrdzee fhnkelijk vn V&W- dn wel RWS-brede inspnningen dr eigenren en gebruikersverleggen. Het millenniumbestendig mken ligt in die gevllen buiten de mgelijkheden vn de diretie. Een sht n infrmtie Dr de uitgeverde inventristie is een sht n infrmtie beshikbr gekmen ver de utmtiseringsinfrstrutuur vn diretie Nrdzee. Vrlpig rekent MTZI het tt hr tk deze gegevens up-t-dte te huden dr het pstellen vn wijzigingspredures vr de verntwrdelijkheidsgebieden, wnt zij zijn en blijven verntwrdelijk vr het ged funtineren vn hun bjeten vr, tijdens en n de Millenniumwisseling. 8. Anbevelingen Millenniumbestendig mken De fse Reprtie zl zeer veel tijd gn vergen: de genemde 89 dgen kn zeker tt 600 verhgd wrden en dt is exlusief de geplnde vernieuwingsprjeten. Indien dezelfde pririteit n dit werk wrdt gegeven ls in de fse Inventristie dn is het verkrijgen vn millenniumgrnties dr het prjetbureu MillenniuM RWS p minstens nze vitle bjeten hlbr. Finniele nequenties De ksten vr de reprties zijn in vele gevllen l ndergebrht bij lpende plnningen. Het bedrg vn kfl 350, zls genemd in tbel 1, is ngepst tt kfl 450 (zie hfdst 5.3). Dit dient zeker verhgd te wrden tt kfl 500. Dt p zih is een veel lger getl dn de publities in de pers ns willen den gelven. Een betere nderbuwing is dn k ndzkelijk

15 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 9. BIJLAGEN 1 Persnele invulling en urenverntwrding prjet "Prbleem 000", fse Inventristie Overziht pprtuur en prgrmmtuur per verntwrdelijkheidsgebied en een per verntwrdelijkheidsgebied een werkpresshem ls vrbeeld 3 Kentllen per verntwrdelijkheidsgebied

16 BIJLAGE 1: Persnele invulling en urenverntwrding prjet "Prbleem 000 Persnele invulling Vernrwrdelijkheidsgebieden (stnd ) verntwrdelij kheidsgebied verntwrdelij ke ntrleur Vliegtuig Pul de Hn Huub Knings Shepen Rn Sffers Hrry Bin Gebuwen Hn Stssrt Jn de Grt Lkle t.i. en K.A.sftwre Din Hrkes Rdje Bisseswr inf.syst. Hndhven Pul de Hn Cen Blijlevens inf.syst. Inidenten rgnistie Pul de Hn Arie Visser inf.syst. Regulering Bs Hnnesen Bs Hnnesen inf.syst. Milieu Henk Shbben Mrel Bmmele inf.syst. Mbiel Meten Rn Sffers Simn Biknese inf.syst. Vst Meten Jp Strke Jn Rzem inf.syst. Bggeren Hn vn Leeuwen Ank Bs inf.syst. HMR Rb v Huten Jques Hgen inf.syst. Ruimt. Inf+Vrmgeving Willem vd Kley Ni Vink inf.syst. Dumenttie Hn Stssrt Ruud Wilmer inf.syst. Bestuurl.+ Juridish Sjef vn Put Sjef vn Put inf.syst. P&O Henny Stevens Mrjlein v Leeuwen inf.syst. Finnien&Adrninistrtie Reinier v d Vrt Js Fij Persnele invulling prjetndersteuningstem nm Hns Siiter Gerrit vn der Lee Eri vn der Ster Henri Witteveen Sjef vn Put Aleidus Aldering Dik Knester Heik ter Hrst tk tehnishe infrstrutuur en ndersteuning ntrleurs ndersteuning ntrleurs pltsvervnger prjetleider en ndersteuning ntrleurs ndersteuning ntrleurs dviseur ntrtzken ndersteuning prjetbureu prjetleider, Millenniumrdintr Nrdzee infrrntiernnger, vrzitter prjetgrep H10 S Jbs j I hd RB H.ler Hrsl hld P&O H Bezn hld FC K dejnge inf prj.dm. I jj inf finiidi H.Stevens j F.vd Vrt int ruimt. inf J W.vdKley inf p& H. Stssrt inf bij C Lurens verntwrdelij kheids gebied bjeten vernrwrdelijkheids gebied primire inf syst. verntwrdelijkheids gebied dm. inf syst.

17 Tbel : Urenverntwrding peride t/m verntw.gebied uren Vliegtuig 14 Shepen 79 Gebuwen Lkle Li. 111 Hndhven 14 Inidenten 10 Regulering 8 Milieu 8 Mbiel meten 53 Vst meten 56 Bggeren 30 HMR 4 Ruimtelijke inf 3 Dumenttie 1 Bestuurlijk 18 P&O 1 Finn. 11 sub 550 supprttem 93 MTZI 550 inf. mnger 80 sub 73 ttl 173

18 BIJLAGE : Overziht pprtuur en prgrmmtuur per verntwrdelijkheidsgebied en per verntwrdelijkheidsgebied een werkpresshem ls vrbeeld VOLGORDE: 1 Vliegtuig Shepen 3 Gebuwen 4 Lkle tehnishe infrstrutuur en kntrutmtisering 5 infrmriesystemen Hndhven 6 infrmtiesystemen Inidenten 7 infrmriesystemen Regulering 8 infrmriesystemen Milieu 9 infrmriesystemen Mbiel meten 10 infrmdesystemen Vst meten 11 infrmdesystemen Bggeren 1 infrmdesystemen HMR 13 infrmriesystemen Ruimtelijke infrmtie en Vrmgeving 14 infrmriesystemen Dumentire infrmtie 15 infrmtiesy stemen Bestuurlijk en Juridishe zken 16 infrmriesystemen Persneel en Orgnistie 17 infrmtiesy stemen Finniele zken

19 Telihting p de klmmen Exeilijsten srt: sn; =pprt, p=prgrmm nm: bij prgrmm: nm, versie en ev. gebruikt ntwikkeltl (bvlds,.0, Ingres, 4.1) bij pprt: nm, type en (bij mputers) versie vn het perting systeem (bv HP9000,E35,HP-UX-9.0) funtie: hfdfuntie ervn bij het verntwrdelijkheidsgebied he: he is de funtinliteit gereliseerd; sd=stndrd, mw=mtwerk eigenr: bij prgrmm: - brnhuder vn de eigendmsrehten vermelden (dus degene die bevegd is wijzigingen n te brengen), en - eigenr vn de gebruikerslientie vermelden (vr beide de nm vn het bedrijf, f verheidsinstntie, f dnz-fdeling) bij pprt: - nm vn de fbriknt vermelden, en - de huidige bezitter vermelden (vr beide de nm vn het bedrijf, f verheidsinstntie f dnz-fdeling) levernier: degene die het pprt f prgrmm geleverd heeft n het verntwrdelijkheidsgebied (bedrijf, f verheidsinstntie, f dnz-fdeling) nderhudsntrtnt: degene die vr het verntwrdelijkheidsgebied het pprt f prgrmm in nderhud heeft (bedrijf, f verheidsinstntie, f dnz-fdeling) V: behrt het pprt f prgrmm tt een RWS vitl systeem; l=j, 0 = nee (zie hiernder TelihtingRWS-Vitl-dering) P: belng vn pprt f prgrmm vr eigen werkpres; 1 = belngrijk, = minder belngrijk (is gezmenlijk binnen het verntwrdelijkheidsgebied bepld) Cntrle: de verntwrdelijke vr het nderzeken vn de Millenniumgeveligheid, met: niets: ntrleren binnen het eigen verntwrdelijkheidsgebied RBA: RBA ntrleert in verleg met Prjetbureu MillenniuM RWS p<fd: p de <fdeling is iemnd nttpersn vr dit niet-dnz prdut <fd : dit prdut is vn dnz en wrdt gentrleerd dr genemde fdeling VO resultt vn het VrOnderzek : 1= ngevelig, = wrshijnlijk gevelig, 3= zeker gevelig, 4 = nbekend GO resultt vn het Glbl Onderzek: 1= ngevelig, = wrshijnlijk gevelig, 3= zeker gevelig, 4 = nbekend LO resultt vn het Leverniers en nderhudsntrtnten Onderzek, met: 1= ngevelig, = wrshijnlijk gevelig, 3= zeker gevelig, 4 = nbekend, 5 = heeft/geeft Millenniumgrntie Telihting RWS-Vitl-dering Een pprt f prgrmm is vr RWS vn vitl belng indien het tt een werkpres behrt dt n 1 vn de nderstnde riteri vldet: 1 = "Het pres is een primir prdutie- f dienstverleningspres; het tt stnd brengen vn V&W prduten f diensten is lleen mgelijk met dit pres" = "Een juiste en ngestrde uitvering vn het pres is vn grt mtshppelijk belng, vnwege het levensbelng, grt enmish belng f de veiligheid" 3 = "Beheersing en besturing vn de tiviteiten lsmede mmunitie binnen de V&W rgnistie ver de primire- en bedrijfsveringspressen is lle en mgelijk met het betreffende pres."

20 pprt dtbestnv dtbse(tbel) inver/uitver prgrmrn prdukt/ rpprt mmentr r nwezigheid vn dtum = ged/fut/ nbekend hndmtig/ mhinle tie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 , Gameenle Alkmaar - Gemeente Heil Prjecinr,: 478-217 arabjewud MER Bedniventerrem iuni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Kaarlen Kaarten Aldeling Bdem. Water en Milieu G:\..\217^008-5.RAP ?^newud

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie