p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277"

Transcriptie

1 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577

2 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de pprtuur en prgrmmtuur vn diretie Nrdzee

3 O P» 6 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3. Opdrht 4 3. Gehnteerde definities 4 4. Anpk Anpk bij diretie Nrdzee 5 4. Anpk bij prjetbureu MillenniuM RWS Smenwerking diretie Nrdzee en prjetbureu MillenniuM RWS Reltie met de Vrwegmrkeringsdienst 6 5. Algemene resultten Antllen 7 5. Kstenspet Inzet vn persneel Oplssen Millenniumgeveligheid in de lkle tehnishe infrstrutuur Juridishe npk 8 6. Krte bespreking per verntwrdelijkheidsgebied 9 7. Kwliteit Rl vn het prjetpln 1 7. Uitkmst risi nlyse p prjetpln Inshtting vn de vlledigheid vn de inventristie Inshtting vn de nuwkeurigheid vn de inventristie 1 8. Cnlusies en nbevelingen Cnlusies Anbevelingen BIJLAGEN 14 1 Persnele invulling en urenverntwrding prjet "Prbleem 000", fse Inventristie Overziht pprtuur en prgrmmtuur per verntwrdelijkheidsgebied 3 Kentllen per verntwrdelijkheidsgebied MANAGEMENT SAMENVATTING Diretie Nrdzee heeft in de peride vn 15 deember 1997 t/m 15 mrt 1998 gelnventriseerd wt de millenniumgeveligheid is vn de pprtuur en prgrmmtuur wrmee de tken vn de diretie wrden uitgeverd. De bjeten zijn verdeeld nr vitl f niet-vitl: vitl zijn bjeten die ndig zijn vr hetzij het mken vn belngrijke RWS-prduten (t.l), hetzij vr de veiligheid vn het lnd en inwners (t.), hetzij vr de bestirring vn de RWS (t.3). In 1300 uur zijn in ttl 406 bjeten nderzht. Hiervn zijn er 01 vitl. Vn deze zijn er 89 millenniumgevelig (36 behrend tt t..). Vn de 195 niet-vitle zijn er 50 millenniumgevelig. Vn 10 bjeten is p dit mment de millenniumgeveligheid ng niet bekend: meetpprtuur vn RIKZ en udere bjeten uit de lkle t.i.+k... Vele vitle en millenniumgevelige bjeten zijn betrkken bij reeds ingng gezette vernieuwingsprjeten. Hiervn ligt de vernieuwing vn het MeetnetNrdZee (MNZ, behrend tt t.) het meest p het kritieke pd. In de tehnishe infrstrutuur dienen de pvlgers vn de millenniumgevelige Windws95 en Offie95 geinstlleerd te wrden, terwijl de nieuwste versie vn HP-UX p smmige pltsen ng met wrden ingeverd. De keuze vr de vervnging vn de VAX-en is vr m.n. Mbiel Meten essentieel. Vr reprtie zijn de ksten p kfl 450 germd. De ttle ksten vn de verige vernieuwingsprjeten zijn kfl De niet geplnde ksten vr ndmtregelen (MNZ) zijn kfl 300. Gesht wrdt dt buiten de geplnde vernieuwingsprjeten m ng eens 300 mensdgen ndig zijn vr reprtie vn millenniumgevelige bjeten. Hierbij zijn niet de dgen berekend, ndig vr het verkrijgen vn de verpliht gestelde Millenniumertifiten vn het prjetbureu Millennium RWS vr vitle bjeten. De belngrijkste nlusie is dt het millenniumprbleem vr diretie Nrdzee nreet is gewrden. De verwhting is dt met vereende krhten p tijd dit prbleem het hfd kn wrden gebden

4 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie I. INLEIDING Atm wrdt ervr gewrshuwd dt de werking vn pprtuur en/f prgrmmtuur wrin een dtumveld vrkmt gevr lpt bij de vergng nr het vlgende Millennium, fhnkelijk vn de wijze vn prgrmmeren (het Millenniumprbleem genemd). De Ministerrd heeft p 0 juni 1997 het Millennium Pltfrm ingesteld (een smenwerkingsverbnd tussen verheid en bedrijfsleven) met de heer J.D. Timmer (ex-philips) ls vrzitter. Het Ministerie vn Binnenlndse Zken zrgt vr de interdeprtementle fsteinrning en vrtgngsbewking vn de plssing vn de Millenniumprblemtiek bij de Rijksdienst. Op 1 pril 1998 dient iedere Rijksdienst een ttlverziht te geven vn de millenniumprblemtiek binnen het eigen verntwrdelijkheidsgebied. Bij de plssing ervn hebben de vitle bjeten de vrrng. Op 14 ktber 1997 heeft de Hfddiretie vn de RWS het Millenniumprbleem ffiieel p de gend gepltst. Er zijn ndermeer de vlgende besluiten genmen: de Hfddiretie rekent het tt hr verntwrdelijkheid de prblemtiek tijdig f te wenden; direteur Kennis dient plnmtig het prbleem het hfd te bieden; ngezien pprtuur en prgrmmtuur hulpmiddelen zijn bij de tkvervulling vn direties f diensten is het lijnmngement verntwrdelijk; npk "Prbleem 000" mbineren met implementtie Vrshrift Infrmtiebeveiling Rijksdiensten (VIR); Finniele nsequenties RWS ng nduidelijk, finniering lpt vi IBO. Op 15 jnuri 1998 is het prjetbureu MillenniuM RWS pgeriht. Del vn het prjetbureu is de tiviteiten binnen de RWS p het gebied vn de Millenniumnpk te strmlijnen en f te stemmen p de - wekelijkse rpprtge verplihting n het Ministerie vn V&W en de kwrtlrpprtge n het Ministerie vn Binnenlndse Zken. Bij diretie Nrdzee is p 15 deember 1997 ffiieel gestrt met het prjet "Prbleem 000". Het prjet is in fsen ingedeeld: de fse Inventristie, lpend vn t/m de fse Reprtie, lpend vn t/m Vr het prjet is bij de fdeling MTZI een prjetbureu ingeriht, terwijl de betrkkenen vr de fse Inventristie in prjettems nder leiding vn de prjetleider de werkwijze en vrtgng bespreken. In het DT is de Infrmtiemnger ngewezen ls interne pdrhtgever. Dit rpprt, geshreven vr het mngement vn de diretie Nrdzee, bevt de resultten uit de fse Inventristie. Het is een ttlverziht vn de millenniumgeveligheid vn de pprtuur en prgrmmtuur welke gebruikt wrdt bij diretie Nrdzee

5 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie. OPDRACHT De pdrht vr de fse Inventristie vn het prjet "Prjet 000" bij diretie Nrdzee is ls vlgt gefrmuleerd: inventriseer lle pprtuur wrin een dtumveld vrkmt en lle prgrmmtuur. ngeht f er een dtumveld in vrkmt, in gebruik bij diretie Nrdzee; geef per pprt f prgrmm n f het vitl f niet-vitl is vr de tkuitvering vn de diretie geef per pprt f prgrmm n f het Millenniumprbleem zih l dn niet zl vrden; indien verwht wrdt dt het Millenniumprbleem zih zl vrden, bij dt pprt f prgrmm ngeven wt de plssingspririteit is: p te lssen vr p te lssen vr p te lssen vr ; per geinventriseerd pprt f prgrmm met een Millenniumprbleem ngeven wt de plssingsrihting is: npssen pprt f prgrmm nverterenrvervngen/uitfseren pprt f prgrmm eventueel treffen vn ndmtregelen glble indities vn tijd en geld die gemeid zijn bij het plssen vn het Millenniumprbleem in de fse Reprtie. pstellen vn plnnen vn npk vr de plssing per verntwrdelijkheidsgebied vn het Millenniumgevelige pprt f prgrmm; Met uitzndering vn dit ltste punt zijn lle pdrhten vrtgekmen uit de eis vn het Ministerie vn Binnenlndse Zken m een ttlverziht vn de prblemtiek vn de Rijksdienst te verkrijgen. 3. GEHANTEERDE DEFINITIES Vr de inventristie ws het ndzkelijk begrippen te definieren. Tussen [.] stt de brn vermeld. Apprtuur: lle pprten die een digitle, eletrnishe mpnent hebben wrin een dtumveld vrkmt. Tt de pprtuur wrdt k gerekend de eletrnishe pprtinstrutieset (b.v. het pertingsysteem vn de mputer), [def. BiZ en dnz] Prgrmmtuur: lle eletrnishe prgrmm's, hun bestnden, eletrnishe predures (sripts) en prduten (zls rpprten en plts) [def. RWS]. Objet: een pprt f prgrmm [def. dnz] Infrmtiesvsteem: pprtuur en prgrmmtuur, ndig m de tk vn het infrmtiesysteem in het werkpres uit te veren [verkrte versie def. dnz]. Vitl bjet: een bjet is vitl indien dr uitvl een belngrijk RWS-prdut niet kn wrden geleverd, en/f de veiligheid vn het lnd en hr inwners in gevr kmt en/f de bedrij fsvering vn de RWS ernstig verstrd rkt [def. BiZ en RWS]. Pririteit: de prjetleider MillenniuM RWS streeft ernr dt miniml lle bjeten die vitl zijn vr de veiligheid vn Nederlnd p tijd millenniumbestendig zijn. Millenniumbestendig: een bjet is millenniumbestendig indien de funtinliteit, prestties f kwliteit ervn p geen enkele wijze wrdt ngetst dr de werking vn dtums vr, tijdens en n het jr 000 [vershillende brnnen]. Millenniumgevelig: een bjet dt niet millenniumbestendig is. Millenniumertifit: lle vitle bjeten dienen uiterlijk p 31 deember 1999 dr het prjetbureu MillenniuM RWS p millenniumbestendigheid bebestendigd en in rde bevnden te zijn [RWS]. Millenniumgrntie: een shriftelijke bevestiging vn de levernier vn een bjet dt het bjet millenniumbestendig is [def. dnz]

6 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 4. AANPAK 4.1 Anpk bij diretie Nrdzee Gekzen is vr een npk wrin de lijn ndrukkelijk verntwrdelijk is. Met de IBO-prduten ls uitgngspunt zijn 17 verntwrdelijkheidsgebieden ngewezen, smen de gehele diretie dekkend vr wt betreft gebruik en beheer vn pprtuur en prgrmmtuur (zie Bijlge 1). Bij ieder verntwrdelijkheidsgebied is een lijnmnger ngewezen die diht stt bij de ttstndkming vn de IBO-prduten. Deze lijnmnger heeft in de eigen rgnistie een ntrleur ngewezen die de feitelijke werkzmheden, behrend tt de fse Inventristie, uitvert. De rl vn het prjetbureu is ndersteunend, dt wil zeggen dt het ervr zrgt dt de tiviteiten z effiient mgelijk verlpen en dt de werkzmheden p de juiste mmenten de bendigde gegevens pleveren. Drte is een Prjetpln pgesteld dt p 8 jnuri 1998 dr de Infrmtiemnger is gedgekeurd. Op 11 februri 1998 is p het Prjetpln een Risi-nlyse uitgeverd. Wr mgelijk verzrgt het prjetbureu nsluiting bij de RWS-brede npk zls ngegeven dr prjetbureu MillenniuM RWS. Op 16 jnuri is gestrt met het mken vn een ttlverziht per verntwrdelijkheidsgebied wrin de pprtuur en prgrmmtuur benemd is wrmee prduten geleverd wrden. Per bjet is nder ndere ngegeven f het l f niet vitl is. Tevens is het verbnd tussen pprtuur en prgrmtuur visueel in krt gebrht in werkpresshem's. Op 9 jnuri zijn lle verzihten smengevegd tt 1 ttlliist vr diretie Nrdzee. Op deze lijst is per bjet ngegeven wie het bjet p millenniumgeveligheid nderzekt. Vn 6 februri tt en met 3 mrt vnd nderzek p millenniumgeveligheid vn lle bjeten plts. De resultten zijn pgeslgen in tbellen (zie Bijlge ). Vn 16 februri tt en met 4 mrt heeft het prjetbureu smen met de lijnmnger en ntrleur vn ieder verntwrdelijkheidsgebied de resultten vn het millenniumgeveligheids nderzek vstgelegd dr het pstellen vn de BiZ-rpprtges per bjet. Tussen mrt en 6 mrt zijn de gegevens vn lle BiZ-rpprtgefrmulieren in een dtbse ingeverd. Vnuit deze infrmtie zijn lle verzihtsresultten uit dit rpprt gegenereerd (zie Tbel 1 en Bijlge 3). 4. Anpk bij prjetbureu MillenniuM RWS In pdrht vn direteur Kennis is p 15 jnuri 1998 ffiieel het prjetbureu MillenniuM RWS vn strt gegn. Prjetleider is ir. F. Wlrven. Het prjetbureu ndersteunt de direties bij de npk vn het millenniumprbleem, rdineert de infrmtiestrmen tussen direties en nr de Ministeries vn V&W en BiZ. Binnen de Rijkswterstt is de vlgende indeling gemkt met ieder een entrl nspreekpunt dt tief hulpmiddelen ntwikkelt vr gebruik binnen de diensten: Vitle RWS-brede f diretiebrede infrmtiesystemen (zls FAIS, DONAR, Meetnet NrdZee, e.d.). Centrl nspreekpunt zijn de diverse gebruikersverleggen. Lkle tehnishe infrstrutuur en kntrutmtisering (zls p's, tekstverwerkers, e.d.). Centrl nspreekpunt is de Meetkundige Dienst. Apprtuur en prgrmmtuur vr de bediening vn de RWS-bjeten (zls wterkeringen, shepen, e.d.). Centrl nspreekpunt is de Buwdienst. Gebuwvrzieningen (zls beveiliging, verwrming, e.d.). Centrl nspreekpunt is V&W/FAZ. Het prjetbureu MillenniuM RWS is ndersteunend, de verntwrdelijkheid vr het behndelen en plssen vn de millenniumprblemtiek ligt in de lijn. 4.3 Smenwerking diretie Nrdzee en prjetbureu MillenniuM RWS Het prjetbureu MillenniuM RWS heeft een instrumentrium ntwikkeld wrmee de direties wekelijks de vrderingen dienen te rpprteren en wrmee per kwrtl de BiZ-rpprtges verzrgt dienen te wrden. Op het gebied vn de lkle tehnishe infrstrutuur en kntrutmtisering heeft het bureu het vrtuw genmen m de inventristie te strutureren en het nderzek nr de millenniumgeveligheid grtendeels zelf uit te veren. Diretie Nrdzee heeft meegedn n de pilt "lkle t.i. en k" en heeft het BiZ-rpprtgehulpmiddel getest. Het binnen diretie Nrdzee ntwikkelde hulpmiddel m werkpresshem's te mken is dr het prjetbureu gedpteerd en lndelijk verspreid

7 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie " I M het niet in stt ws p tijd vr de eerste nderzeken. Diretie Nrdzee esi Vnf he. begin vn " e de m

8 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 5. ALGEMENE RESULTATEN 5.1 Antllen Tbel 1 geeft per verntwrdelijkheidsgebied het ttl ntl bjeten (pprtuur f prgrmmtuur) n dt bij diretie Nrdzee gebruikt wrdt (ngegeven bij de BiZ-rpprtge dr de lijnmngers en hun ntrleurs): ) vr het mken vn de IBO-prduten, b) vr het vlden n de dministrtieve en bestuurlijke predures, ) in de lkle tehnishe infrstrutuur, d) ls kntrutmtiseringspkketten, e) ls filitte bjeten vr de gebuwen. Vn deze bjeten is ngegeven heveel bjeten er ls millenniumgevelig dr de ntrleurs zijn berdeeld en vn heveel bjeten de millenniumgeveligheid in de Inventristieperide (geslten p 15 mrt 1998) ng nvldende kn wrden vstgesteld. Er is een nderverdeling gemkt nr vitle en nietvitle bjeten. Bij de vitle bjeten zijn vr de millenniumgevelige de 3 tegrien ngegeven wrm het bjet vitl is (t.l=rws-prdut, t.= veiligheid, t.3=rws-bestuurlijk).tevens zijn de germde ksten en germde piteit vr reprtie en hemieuwde invering vn millenniumgevelige bjeten meegenmen. Verntwrdelijkheidsgebied ttl Millennium ntl gevelige bjeten vitle bjeten Millennium Millennium Millennium Geve Germde ksten Germde t 1 t t 3 vitle niet-vitle niet-vitle nbe pi bieten bieten bieten kend vitl vitl vitl ngevelige gevelige ngevelige ligheid teit Vliegtuig F Shepen F 3, Gebuwen F 11, Lkle t.i. en K.A.sftwre F 3, inf.syst. Hndhven F 3, inf.sysl Inidenten F rgnistie inf.syst Regulering F inf.syst. Milieu FO.OO 0 inf.syst Mbiel Meten F 75, inf.syst Vst Meten IS FO.OO 5 inf.syst Bggeren FO.OO 0 inf.syst HMR F 15, inf.syst Ruimtelijke FO.OO 7 Infrmtie en Vrmgevine inf.syst Dumenttie FO.OO inf.syst Bestuur & Juridish FO.OO 0 inf.syst. P&O F, inf.syst FO.OO 1 Finnnien. & Admi ni strtie Ttl F 350,560.00* * niet vlledig! zie hfdst

9 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 5. Kstenspet Bij de genemde bedrgen ntbreken die vn de vernieuwingsprjeten Bggeren (kfl 00 zijn niet geplnd), Mbiel Meten (kfl 600, geplnd) en Vst Meten (kfl 4.000, geplnd). Smen met het HMR (kfl 155 in tbel genemd en geplnd) ksten de vernieuwingsprjeten wrin tevens de millenniumgevelige bjeten bestendig wrden gemkt, tesmen kfl (geplnd). Als niet-geplnde ksten blijft ver kfl 450 (inl. dus Bggeren en de in 5.4 te nemen ksten vr de Lkle T.I. en KA vn kfl 51). Germde ksten, niet geplnd: kfl 450 geplnde ksten vernieuwingsprjeten: kfl (Mbiel meten, Vst Meten, HMR) 5.3 Inzet vn persneel Op verzek vn de Stuurgrep I&A is dr lle betrkkenen bijgehuden heveel uren besteed zijn n de fse Inventristie ver de peride vn t/m Tbel uit Bijlge 1 geeft per verntwrdelijkheidsgebied een verziht vn het ntl uren in deze fse. Het ttl bedrgt 550 uur. Aprt hiern tegevegd zijn de uren, besteed dr het prjetbureu (supprtgrep en de inzet vn MTZIpersneel) en de infrmtiemnger. Dit ttl bedrgt 73 uur. Dr beide grepen tesmen is 173 uur besteed n het nderzek nr en de rpprtge ver de millenniumgeveligheid vn de 406 bjeten vn diretie Nrdzee. 5.4 Oplssen Millenniumgeveligheid in de lkle tehnishe infrstrutuur Gebleken is dt het nderzek nr de millenniumgeveligheid vn de belngrijke perting systemen Windws95, HP-UX en VAX, smen met de millenniumgeveligheid vn MS-Aess uit Offie 95, een prte npk vereist. Op krte termijn dient duidelijk te wrden wt de pvlger vn de VAX wrdt met nme vr Mbiel Meten. De pvlger vn Windws95 en Offie95 dienen in Rijkswterstts verbnd uiterlijk p 1 September 1998 bekend te zijn. An de upgrde ervn zijn geen lientie en persnele ksten verbnden. Drn kn gestrt wrden met de nversie vn de vele MS-Aess-prgrmm's die lleml een smetish prbleem hebben mdt vn het jrtl slehts de ltste twee ijfers gepresenteerd wrden. De ksten vr de upgrde vn de HP-Unix-systemen zijn begrt p fl ,-. De ksten vn vervnging vn udere servers vr Ativ en het HMR zijn begrt p fl 5.000,- In de lkle tehnishe infrstrutuur dienen vr fl ,- n vervngingen uitgeverd te wrden m millenniumbestendig te zijn. Het ttl vn genemde psten is fl Juridishe npk Dr de fdeling RBS is intensief nderzek gedn nr de mgelijke juridishe nsequenties vn het millenniumprbleem. Gebleken is dt het millenniumprbleem lleen smen met de leverniers kn wrden ngepkt. Wel zl in de vlgende fse vn iedere levernier die dt ng niet gedn heeft, een millenniumgrntie gevrgd wrden vr die bjeten wrvn zij stellen dt ze millenniumbestendig zijn. Verwht wrdt dt eventuele rehtzken ps vnf 003 in behndeling zullen wrden genmen. Diretie Nrdzee dient er zih bewust vn te zijn dt zij zelf ls levernier vn gegevens en prduten de verplihting heeft hr klnten te infrmeren ver de millenniumgeveligheid ervn, en indien ndig, de plssing(sdtum) n te geven. Bij iedere nieuwe nshf dient de diretie de eis p te nemen dt p het prdut een millenniumgrntie is fgegeven

10 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 6. KORTE BESPREKING PER VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED Als Bijlge 3 is vr ieder verntwrdelijkheidsgebied een bldzijde met kengetllen gepresenteerd, vrfgegn dr een ttlverziht. 1 Vliegtuig De fdeling AMO heeft 1 bjeten benemd, wrvn er 6 ls vitl zijn ngemerkt m reden vn het leveren vn RWS-prduten. De brdpprtuur is niet millenniumbestendig. De levernier ndemeemt p krte termijn ties. De wlpprtuur is wel millenniumbestendig. De prgrmmtuur p zwel brd- ls wlpprtuur is ngeneg identiek. Uit nderzek is gebleken dt de prgrmmtuur p de wlpprtuur millenniumbestendig is. Genemd kn wrden de bijznder gede reltie tussen betrkken prtijen (Mrtinir, Term en de diretie). Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 14 uren n de fse besteed Shepen De fdeling MTZM heeft 6 bjeten benemd. Hiervn zijn er 9 vitl m reden vn het leveren vn RWSprduten dnwel de veiligheid vn het vrend persneel. 9 bjeten zijn millenniumgevelig en betreffen vrl de mputers vn de vitle Multibemehldsystemen. Alle bjeten zijn geleverd dr externe instnties. Alle bjeten zijn zelf getest p hun millenniumgeveligheid en men heeft lle leverniers ngeshreven. Dr de snelheid wrmee deze leverniers regeerden kn een grte betrkkenheid genstteerd wrden. De ksten zijn p kfl 3 germd. De fdeling heeft 38 uur n de fse besteed. 3 Gebuwen De fdeling RBI heeft 10 bjeten benemd, wrbij 1 bjet ls vitl is ngemerkt. In het kntr n de Kpmnsstrt geeft lleen de telefnentrle ls vitl bjet een smetish prbleem. Het is ng nduidelijk f de prgrmmeerbre thermstt prblemen geeft. Dit wrdt bij de levernier ngevrgd. De ksten zijn p kfl 11 germd (indien telefnentrle vervngen met wrden).er is uren n de fse besteed. 4 Lkle Tehnishe Infrstrutuur en Kntrutmtisering Vnwege de vrgestelde RWS-brede werkwijze zijn bjeten binnen dit gebied gerpprteerd n het prjetbureu MillenniuM RWS. Dr wrdt de shifting gemkt tussen bjeten die de diensten zelf meten nderzeken en de bjeten die dr de diensten zelf behndeld meten wrden. De resultten vn het entrle nderzek wrden eind pril verwht. Hierp kn de diretie niet whten en is drm zelf een nderzek gestrt. De resultten ervn zijn ndergebrht in Bijlge. RBA gebruikt p de helpdesk vier bjeten vr het beheer vn het netwerk. Deze wrden niet ls vitl beshuwd. Er zijn geen bijzndere prblemen. De ksten zijn p kfl 3 (eigen sftwre) en kfl 51 (zie hfdst 5.4) germd. Er is ttl 111 uur n de fse besteed. 5 Hndhven Dr de fdeling AMO zijn 4 bjeten benemd. Alle zijn ls vitl (wrnder WVO-infr) vitl ngegeven m reden vn leveren RWS-prdut. 3 bjeten zijn millenniumgevelig, wrbij p krte termijn de nieuwe versie vn de blkbx (prgrmm en pprt) millenniumbestendig zl wrden pgeleverd. POLINFO is een eigen Aess-prgrmm. De ksten wrden germd p kfl 3. De fdeling heeft 4 uur n de fse besteed. 6 Inidenten Dr de fdeling AMO zijn 11 bjeten benemd. Hiervn zijn er 7 vitl m reden vn de veiligheid vn het lnd. De inidentenrgnistie is een smenwerkingsverbnd vn diverse fdelingen. Het zwrtepunt ligt bij AMO. Het enige vitle bjet met een prbleem is Sebel. Dit mdel wrdt gebruikt ter ndersteuning vn beslissingen

11 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie bij inidenten en is drmee het belngrijkste prbleem. De bendigde npssingen wrden in de nieuwbuw vn het systeem meegenmen (hiervn is ng geen kstenrming bekend). Er is ttl 10 uren n de fse besteed. 7 Regulering De fdeling AMU heeft 6 bjeten benemd, wrvn er twee vitl zijn. 3 vn de 6 bjeten vllen nder verntwrdelijkheid vn ndere fdelingen. De verige 3 zijn eigen Aessprgrmm's, welke een millenniumprbleem hebben. De reprtie gebeurt in eigen beheer, dus er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 8 uur n de fse besteed. 8 Milieu De fdeling AMB heeft 3 bjeten benemd, geen vn lle vitl. Alleen Clmd is millenniumgevelig. Er zijn geen ksten germd. Er is ttl 8 uur besteed. 9 Mbiel meten De fdeling MTZM heeft 17 bjeten benemd. Hiervn zijn er 11 vitl m reden vn het mken vn RWSprduten f m reden vn de veiligheid. Op de fdeling spelen een grt ntl vernieuwingstrjeten. In de inventristie zijn de huidige systemen berdeeld. In een beperkt ntl gevllen kn wrden teruggevllen p een levernier. In de ndere gevllen bestt de levernier niet meer f levert geen ndersteuning meer p de geleverde prduten ndnks de nwezigheid vn een nderhudsntrt. Een belngrijk deel vn de prgrmmtuur is in eigen beheer ntwikkeld; hiervn is veell geen dumenttie beshikbr. Er zijn p de fdeling MTZM enkele systemen nwezig wrvr reeds een vervnger is. De vervngen systemen zijn in dit gevl niet in de inventristie meegenmen ndnks het feit dt zij ng sprdish wrden gebruikt. Er is een reele kns dt deze systemen niet millenniumbestendig zijn. De verntwrdelijke geeft n dt het eventueel bezwijken vn de systemen (l dn niet dr de millennium vergng) geen prblemen geeft. Vr reprtie is kfl 75 germd, terwijl vr het vernieuwingsprjet kfl 600 is geplnd. De fdeling heeft 53 uur n de fse besteed. 10 Vst meten De fdeling MTZV heeft 35 bjeten benemd. Hiervn zijn er 30 vitl m reden vn het leveren vn RWSprduten dnwel de veiligheid vn het lnd. De bjeten behren tt het huidige Meetnet NrdZee (MNZ) f tt RMI. Vr RMI en het MeetnetKppelSysteem(MKS) vert de fdeling het Rijkswterstts brede beheer. Alle 3 de vitle systemen zijn p nderdelen millenniumgevelig. MTZV zrgt ervr dt de RMI-buwstenen p tijd millenniumbestendig zijn. Over de ndzk het MKS millenniumbestendig te mken vert MTZV verleg met de verige gebruikers vn dit bjet. Beslten is uiterlijk p 1 jnuri 000 het vernieuwde MNZ pertineel te hebben (ksten geplnd p kfl 4.000), zdt het millenniumprbleem in het meetnet is pgelst. In jnuri 1999 wrdt beslist f een ndsenri met wrden ingeverd indien de vemieuwing niet p klr is. De ndmtregel wrdt dn per effetief. De ksten vn de ndmtregel wrden p Kfl 300 gesht. Dr TNO/TPD wrdt nderzht in heverre MNZ gevelig is vr het getl 99. Indien dt z is, met de ndmtregel eerder ingn. Buiten VMNZ zijn geen ndere ksten germd. De fdeling heeft 56 uur n de fse besteed. 11 Bggeren De fdeling MTBB heeft 17 bjeten benemd. Hiervn is het PDSlOOO-systeem ls vitl ngemerkt m reden vn de veiligheid vn het lnd. 4 vn de 17 bjeten vllen nder verntwrdelijkheid vn ndere fdelingen, 4 bjeten zijn eigendm vn ndere instnties, vn de verige 9 is men zelf eigenr. 7 hiervn zijn millenniumgevelig. De belngrijkste prgrmm's (TDS en TOA) zijn millenniumgevelig. Gekzen is vr vemieuwing vn deze prgrmm's wrbij de plevering uiterlijk 1 mei 1999 is. Het millenniumprbleem wrdt drin meegenmen wrbij de ksten wrden germd p kfl 00. De fdeling heeft 30 uur n de fse besteed

12 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 1 HMR De fdeling MTBA heeft 35 bjeten benemd. Hiervn zijn er 18 vitl m reden vn het kunnen leveren vn het RWS-prdut dn wel de veiligheid vn het lnd. Vn 11 bjeten is men zelf eigenr en vert drp het nderhud. De verige kmen vn diretie Zeelnd f ndere instnties. 6 bjeten zijn millenniumgevelig. Typerend vr het HMR is de grte diversiteit n gebruikte prgrmmeertls. De fdeling heeft l stppen ndernmen m de millenniumprblemtiek p te lssen binnen het kder vn geplnde vemieuwingen. Er wrdt vn uitgegn dt lle millenniumprblemen ruim p tijd verhlpen zullen wrden, lhewel men fhnkelijk is vn DNZ/MTZV en diretie Zeelnd. Vr vemieuwing en reprtie is kfl 15 geplnd. De fdeling heeft 4 uur n de fse besteed. 13 Ruimtelijke Infrmtie en vrmgeving. De fdeling RBG heeft 3 bjeten benemd. Hiervn is het CIS (inl. tl GDS) ls vitl ngemerkt m reden vn het leveren vn RWS-prduten. Beide zijn reeds getest en millenniumbestendig bevnden. Het derde bjet is een dbselll-prgrmm en is millenniumgevelig. Drnst mkt de fdeling gebruik vn zeer veel (14) stndrd pkketten. Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 3 uur n de fse besteed. 14 Dumentrie De fdeling RBI heeft 10 bjeten benemd. Hiervn is er geen vitl. 6 bjeten kmen vn ndere instnties, de verige 4 zijn eigen Aess-prgrmm's. Slehts 1 extern bjet is millenniumgevelig. Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 1 uur n de fse besteed. 15 Bestuurlijk & Juridish Binnen RBS wrdt 1 bjet benemd. Binnen dit niet-vitle bjet WVO-inf zijn geen prblemen genstteerd. RWS/RIZA is verntwrdelijk vr dit bjet. Er is ttl 18 uur besteed. 16 P&O De fdeling P&O heeft 7 bjeten benemd. Hiervn is er geen vitl. 4 bjeten die P&O gebruikt zijn V&W/RWS breed gebruikte prgrmm's. Het funtineel beheer is geregeld vi een gebruikersverleg. Het fhndelen vn millennium prblemen wrdt dn k gestuurd vnuit deze verleggen. Vr reprtie vn eigen prgrmmtuur is kfl germd. De fdeling heeft 1 uur besteed n de fse. 17 Finniele dministrrie De fdeling FCF heeft 8 bjeten benemd. Hiervn zijn er 6 vitl m reden vn de RWS- bedrijfsvering. Alleen vn Ativ (een vitl prgrmm) is men zelf eigenr, 4 zijn vn V&W/FAZ, de verige 3 vn RWSdireties. Alle vitle bjeten zijn ls niet millinniumgevelig berdeeld. De verige, fkmstig vn RWS/HK zijn dt wel. Er zijn geen ksten germd. De fdeling heeft 11 uur n de fse besteed

13 fse Inventristie Prjet "Prbleem KWALITEIT 7 1 Rl vn het prjetpln deember 1997 tt n het pleveren vn kwlittief dient te vlden, de - ^ ^ ^ g ^ n d e r druk dreigen te kmen.»n het ntbreken vn een pleidingspln) vermwrdelijkheid S geb,eden per bjet. fe, dr he, P ' * " b e C S de verplihte BtZ-rppnge (dels.ell.ng. 7. Uitkmst risi nlyse p prjetpln utmtiseringsprjeeten, C^llfebruriiseenKs^ 7.3 Inshtting vn de vuedigheid vn * e * ^ ^ Al vnf he. be*n wsduidelijk ^ ^ Z Z E L m zijn en w, vr kppelingen tnssen nderdelen vn vill ^^Y^t1ZZ^i nr vuedigheid: prgrmmes ^» ^ X g 3 <» <» ' ««^ e W e * " ^ " ^. dr een dnetiebrede dekkng vn en prgrmmtuur : r h e : :. = ^ ^. r r i X ^ v e r n ^ 7.4 inshtting vn de»» e ^ uit ls beshrijvend hulpmiddel h n n m e m e t d e levernier f de eigen. Leverniersnderzek: verleg m ^ ^ k m l m e t die vn de levernier bevindingen uit beide vrgnde nderzeken verew nderzek steunt. By het G e S t f d k ^ ^

14 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 8. NCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8.1 Cnlusies Vlden n de pdrht An lle pdrhten p een n is vldn. Het bleek nl. niet mgelijk per vitl bjet met een millenniumprbleem een pln vn npk p te stellen. Het pstellen vn de plnnen vn npk in de inventristiefse is verigens geen eis vnuit BiZ, mr ws dr het prjetbureu vn dnz eerder geplnd. Dit zl in de fse Reprtie diret meten wrden pgepkt. Dt n de verige pdrhten wel is vldn, ndnks de grte druk p vele mensen vnuit IBO, fusie en regulier werk, kmt dr de grte betrkkenheid vn zwel het mngement ls de uitverenden. Vlden n externe eisen Dr het prjetbureu MillenniuM RWS is vnf 1 februri een wekelijkse rpprtgeverplihting ingesteld. Hiern is steeds vldn. Op 3 mrt dient het prjetbureu de BiZ-rpprtges te ntvngen ver miniml de vitle bjeten. Ok hiern zl kunnen wrden vldn. Millenniumgeveligheid vn diretie Nrdzee Uit de getllen vn tbel 1 blijkt dt diretie Nrdzee wel degelijk in belngrijke pressen een millenniumprbleem kent. In de vitle, primire pressen (met nme Mbiel Meten, HMR, Bggeren en Vst Meten) wrvr diretie Nrdzee verntwrdelijk is, is gekzen vr het plssen vn de millenniumgeveligheid in reeds lpende vemieuwings plnnen. Des te belngrijker is het de vrtgng vn deze plnnen zeker te stellen zdt ze p tijd ingeverd kn wrden. Indien lle ndht hierp geriht is, kn de plssing vn de zeer zeker nwezige millenniumprblemen bij diretie Nrdzee p tijd fgernd wrden. Genludeerd kn wrden dt in de "lkle t.i. en k" vele bjeten millenniumgevelig zijn, welke vrl dr instllties vn nieuwe versies kunnen wrden pgeheven. Vr vele bjeten in de dministrtieve sfeer is diretie Nrdzee fhnkelijk vn V&W- dn wel RWS-brede inspnningen dr eigenren en gebruikersverleggen. Het millenniumbestendig mken ligt in die gevllen buiten de mgelijkheden vn de diretie. Een sht n infrmtie Dr de uitgeverde inventristie is een sht n infrmtie beshikbr gekmen ver de utmtiseringsinfrstrutuur vn diretie Nrdzee. Vrlpig rekent MTZI het tt hr tk deze gegevens up-t-dte te huden dr het pstellen vn wijzigingspredures vr de verntwrdelijkheidsgebieden, wnt zij zijn en blijven verntwrdelijk vr het ged funtineren vn hun bjeten vr, tijdens en n de Millenniumwisseling. 8. Anbevelingen Millenniumbestendig mken De fse Reprtie zl zeer veel tijd gn vergen: de genemde 89 dgen kn zeker tt 600 verhgd wrden en dt is exlusief de geplnde vernieuwingsprjeten. Indien dezelfde pririteit n dit werk wrdt gegeven ls in de fse Inventristie dn is het verkrijgen vn millenniumgrnties dr het prjetbureu MillenniuM RWS p minstens nze vitle bjeten hlbr. Finniele nequenties De ksten vr de reprties zijn in vele gevllen l ndergebrht bij lpende plnningen. Het bedrg vn kfl 350, zls genemd in tbel 1, is ngepst tt kfl 450 (zie hfdst 5.3). Dit dient zeker verhgd te wrden tt kfl 500. Dt p zih is een veel lger getl dn de publities in de pers ns willen den gelven. Een betere nderbuwing is dn k ndzkelijk

15 Prjet "Prbleem 000" fse Inventristie 9. BIJLAGEN 1 Persnele invulling en urenverntwrding prjet "Prbleem 000", fse Inventristie Overziht pprtuur en prgrmmtuur per verntwrdelijkheidsgebied en een per verntwrdelijkheidsgebied een werkpresshem ls vrbeeld 3 Kentllen per verntwrdelijkheidsgebied

16 BIJLAGE 1: Persnele invulling en urenverntwrding prjet "Prbleem 000 Persnele invulling Vernrwrdelijkheidsgebieden (stnd ) verntwrdelij kheidsgebied verntwrdelij ke ntrleur Vliegtuig Pul de Hn Huub Knings Shepen Rn Sffers Hrry Bin Gebuwen Hn Stssrt Jn de Grt Lkle t.i. en K.A.sftwre Din Hrkes Rdje Bisseswr inf.syst. Hndhven Pul de Hn Cen Blijlevens inf.syst. Inidenten rgnistie Pul de Hn Arie Visser inf.syst. Regulering Bs Hnnesen Bs Hnnesen inf.syst. Milieu Henk Shbben Mrel Bmmele inf.syst. Mbiel Meten Rn Sffers Simn Biknese inf.syst. Vst Meten Jp Strke Jn Rzem inf.syst. Bggeren Hn vn Leeuwen Ank Bs inf.syst. HMR Rb v Huten Jques Hgen inf.syst. Ruimt. Inf+Vrmgeving Willem vd Kley Ni Vink inf.syst. Dumenttie Hn Stssrt Ruud Wilmer inf.syst. Bestuurl.+ Juridish Sjef vn Put Sjef vn Put inf.syst. P&O Henny Stevens Mrjlein v Leeuwen inf.syst. Finnien&Adrninistrtie Reinier v d Vrt Js Fij Persnele invulling prjetndersteuningstem nm Hns Siiter Gerrit vn der Lee Eri vn der Ster Henri Witteveen Sjef vn Put Aleidus Aldering Dik Knester Heik ter Hrst tk tehnishe infrstrutuur en ndersteuning ntrleurs ndersteuning ntrleurs pltsvervnger prjetleider en ndersteuning ntrleurs ndersteuning ntrleurs dviseur ntrtzken ndersteuning prjetbureu prjetleider, Millenniumrdintr Nrdzee infrrntiernnger, vrzitter prjetgrep H10 S Jbs j I hd RB H.ler Hrsl hld P&O H Bezn hld FC K dejnge inf prj.dm. I jj inf finiidi H.Stevens j F.vd Vrt int ruimt. inf J W.vdKley inf p& H. Stssrt inf bij C Lurens verntwrdelij kheids gebied bjeten vernrwrdelijkheids gebied primire inf syst. verntwrdelijkheids gebied dm. inf syst.

17 Tbel : Urenverntwrding peride t/m verntw.gebied uren Vliegtuig 14 Shepen 79 Gebuwen Lkle Li. 111 Hndhven 14 Inidenten 10 Regulering 8 Milieu 8 Mbiel meten 53 Vst meten 56 Bggeren 30 HMR 4 Ruimtelijke inf 3 Dumenttie 1 Bestuurlijk 18 P&O 1 Finn. 11 sub 550 supprttem 93 MTZI 550 inf. mnger 80 sub 73 ttl 173

18 BIJLAGE : Overziht pprtuur en prgrmmtuur per verntwrdelijkheidsgebied en per verntwrdelijkheidsgebied een werkpresshem ls vrbeeld VOLGORDE: 1 Vliegtuig Shepen 3 Gebuwen 4 Lkle tehnishe infrstrutuur en kntrutmtisering 5 infrmriesystemen Hndhven 6 infrmtiesystemen Inidenten 7 infrmriesystemen Regulering 8 infrmriesystemen Milieu 9 infrmriesystemen Mbiel meten 10 infrmdesystemen Vst meten 11 infrmdesystemen Bggeren 1 infrmdesystemen HMR 13 infrmriesystemen Ruimtelijke infrmtie en Vrmgeving 14 infrmriesystemen Dumentire infrmtie 15 infrmtiesy stemen Bestuurlijk en Juridishe zken 16 infrmriesystemen Persneel en Orgnistie 17 infrmtiesy stemen Finniele zken

19 Telihting p de klmmen Exeilijsten srt: sn; =pprt, p=prgrmm nm: bij prgrmm: nm, versie en ev. gebruikt ntwikkeltl (bvlds,.0, Ingres, 4.1) bij pprt: nm, type en (bij mputers) versie vn het perting systeem (bv HP9000,E35,HP-UX-9.0) funtie: hfdfuntie ervn bij het verntwrdelijkheidsgebied he: he is de funtinliteit gereliseerd; sd=stndrd, mw=mtwerk eigenr: bij prgrmm: - brnhuder vn de eigendmsrehten vermelden (dus degene die bevegd is wijzigingen n te brengen), en - eigenr vn de gebruikerslientie vermelden (vr beide de nm vn het bedrijf, f verheidsinstntie, f dnz-fdeling) bij pprt: - nm vn de fbriknt vermelden, en - de huidige bezitter vermelden (vr beide de nm vn het bedrijf, f verheidsinstntie f dnz-fdeling) levernier: degene die het pprt f prgrmm geleverd heeft n het verntwrdelijkheidsgebied (bedrijf, f verheidsinstntie, f dnz-fdeling) nderhudsntrtnt: degene die vr het verntwrdelijkheidsgebied het pprt f prgrmm in nderhud heeft (bedrijf, f verheidsinstntie, f dnz-fdeling) V: behrt het pprt f prgrmm tt een RWS vitl systeem; l=j, 0 = nee (zie hiernder TelihtingRWS-Vitl-dering) P: belng vn pprt f prgrmm vr eigen werkpres; 1 = belngrijk, = minder belngrijk (is gezmenlijk binnen het verntwrdelijkheidsgebied bepld) Cntrle: de verntwrdelijke vr het nderzeken vn de Millenniumgeveligheid, met: niets: ntrleren binnen het eigen verntwrdelijkheidsgebied RBA: RBA ntrleert in verleg met Prjetbureu MillenniuM RWS p<fd: p de <fdeling is iemnd nttpersn vr dit niet-dnz prdut <fd : dit prdut is vn dnz en wrdt gentrleerd dr genemde fdeling VO resultt vn het VrOnderzek : 1= ngevelig, = wrshijnlijk gevelig, 3= zeker gevelig, 4 = nbekend GO resultt vn het Glbl Onderzek: 1= ngevelig, = wrshijnlijk gevelig, 3= zeker gevelig, 4 = nbekend LO resultt vn het Leverniers en nderhudsntrtnten Onderzek, met: 1= ngevelig, = wrshijnlijk gevelig, 3= zeker gevelig, 4 = nbekend, 5 = heeft/geeft Millenniumgrntie Telihting RWS-Vitl-dering Een pprt f prgrmm is vr RWS vn vitl belng indien het tt een werkpres behrt dt n 1 vn de nderstnde riteri vldet: 1 = "Het pres is een primir prdutie- f dienstverleningspres; het tt stnd brengen vn V&W prduten f diensten is lleen mgelijk met dit pres" = "Een juiste en ngestrde uitvering vn het pres is vn grt mtshppelijk belng, vnwege het levensbelng, grt enmish belng f de veiligheid" 3 = "Beheersing en besturing vn de tiviteiten lsmede mmunitie binnen de V&W rgnistie ver de primire- en bedrijfsveringspressen is lle en mgelijk met het betreffende pres."

20 pprt dtbestnv dtbse(tbel) inver/uitver prgrmrn prdukt/ rpprt mmentr r nwezigheid vn dtum = ged/fut/ nbekend hndmtig/ mhinle tie

Afdelings. Yen en Control

Afdelings. Yen en Control Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F - 9 7. 0 1 4 3 0 jnuri 1 9 9 7 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR....1323..'BDW BIBLITHK Buwdienst

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010; Vrdht n Prvinile Stten vn Gedeputeerde Stten Vergdering Juni 21 Nummer 618 nderwerp Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 1 ntwerpbesluit Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd; Geleen de vrdht

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Jrverslg en Jrrekeng 22 VR WMRMERKINGSDELEINDEN BD Audit & Assune B,V. t 5 APR 23 Behrende bij fpjnr, iddllfy pf d.d uxl Xlw hudspgve Jrverslg 22 2 Beriht vn het Dgelijks Bestuur 3. Inleidg 3 2. Delstellg

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014 Beleidspln cltredctie 2010-2014.b.s. de Hbbitstee Leerdm Inhdspgve 1. Uitgngspnten 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie 1.4 Wijze vn ttstndkming 2. Beginsittie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 Versie 2 OBS De Hbbitstee Leerdm INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING 1. UITGANGSPUNTEN pgin 3 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming N-nnsense telecm vr de dynmische nderneming Wrk nywhere. Slimmer en flexibeler werken. Met n-nnsense telecm vr de dynmische nderneming. Over FirmTel Onfhnkelijke telecm pertr, pgericht in 2011 Nederlndse

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bijlage 0 TERMINOLOGIE

Bijlage 0 TERMINOLOGIE Bijlge TRMINLGI 51 Terrninlgie Begrippen en fkrtingen ABTN AFM Aturiele en bedrijfstehnishe nt. Autriteit Finniele Mrkten. www.frn.nl De tezihthuder inzke het effetentypish gedrgsteziht. ALM AvA AvB Bedrijfstkpensienfnds

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015 Uitveringsprgrmm steunpunt Mntelzrg Nederweert 2015 mntelzrgndersteuninç nidden*tirnburg vrijwilligerszrg midden-limburg Grene Kruis M nte lz rg n d e rste u n i n ga/rijwi I I i g e rsz rg Kpittelln 31

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels.

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels. FPC Vrstel n het AB Vn Dgelijks Bestuur Crsnr. prten/2013.11402 nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Agendpuntnr. 6 AB-vergdering 11-12-2013 Besluit Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 pgenmen nrmenkder

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Autriteit Cnsument l Markt NTVANGEN 2 0 JUN 2017 *B20170ì3078* Gemeente Heerhugwaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugwaard Pstbus 390 1700 AJ HEERHUGWAAR en Haag, "ū 1 9 JUN 2017 Û) IQ Aantal bijlage(n):

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 12-006

BDA Agrément BAR 12-006 BAR12_006v5.qxd:0513_A_117 18-06-22 14:57 Pgin 1 Nummer BAR 12-006/1/A Dtum 22.06.08 Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid 25.06.08 BDA ADVIES BDA Agrément BAR 12-006 Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk-

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk- R E J G S EJG I % (3 *OL * Hit An den de Regi Achterhek deelnemende gemeenten Gezellenln1 Pstbus 53 7AB Detinchem T (314) 32 12 F (314) 32 12 1 www.regi-chterhek.nl inf@regi-chterhek.nl /NumrfteT i 7>

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter Requirements marktscan Generieke inrichting Digikppeling adapter Lgius en KING Operatie NUP ndigen u van harte uit deel te nemen aan de marktscan vr een Generieke inrichting Digikppeling adapter en realisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Ingekomen 8-10-2015 1 3 OKT 2015 Provincie Noord-Brbnt 3873644 DIV STAN BW5U& deei( 2./Z BIJLAGE 2 PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Smen werken n een ZorgSmen Buurt 16 september 2015 I Mrion Verleg, Piet vn den

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten Wens 1: Visie en werkwijze Verdiepin leidineven n prjeten Visie en werkwijze De pleidin Verdiepin Leidineven n Prjeten (VLP) is bedeld vr ervren prjetleiders, die in een mplexe ntext hun still vn leidineven

Nadere informatie

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden Dienst Justitiele Inrichtingen Ministerie vn Veiligheid en Justitie Sectrdirecteuren en directeuren vn lndelijke diensten ci rcr~ I ire Lndelijke Inzet vn drugshnden Inleiding Gebruik vn- en hndel in drugs

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5 Zelfstndig werken Tijd Ajodkt Rekenen Groep Antwoorden Colofon Auteurs Wim Sweers Henk vn Wieringen Redtie Hnn Molenr Vormgeving Mur vn Wermeskerken, Apeldoorn Zinder, Utreht omslg Rekenen Tijd groep Over

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie