Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving"

Transcriptie

1 Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving 1. Schaarste heeft in de economie een andere betekenis dan in het normale spraakgebruik. We spreken in de economie van schaarste als: a. De behoeften beperkt en de middelen onbeperkt zijn; b. Mensen moeten kiezen over de inzet van beperkte middelen om hun behoeften te bevredigen c. de welvaart laag is 2. In 2008 werd de inflatie in Zimbabwe geschat op 230 miljoen procent per jaar. Voor Nederlandse bedrijven die in Zimbabwe opereren, is zo n hoge inflatie een onderdeel van de: a. indirecte bedrijfsomgeving; b. directe bedrijfsomgeving c. macro bedrijfsomgeving 3. In een markteconomie worden welvaartsverschillen in een land voornamelijk verklaard uit productiviteitsverschillen tussen mensen. Mensen met een hoge productiviteit dragen veel bij aan de toegevoegde waarde en genieten daarom een hoog inkomen. Mensen met een lage productiviteit dragen weinig bij aan de productie en genieten daarom een laag inkomen. De overheid kan de band tussen productiviteit en welvaart verbreken door belastingheffing. Als zij op grote schaal herverdeelt en de productiviteit van mensen nauwelijks meer invloed heeft op hun welvaart, zal: a. de groei van het BBP toenemen omdat vooral mensen met een lage productiviteit zich meer zullen inspannen b. de groei van het BBP afnemen, omdat vooral mensen met een lage productiviteit zich minder zullen inspannen c. de groei van het BBP afnemen, omdat vooral mensen met een hoge productiviteit zich minder zullen inspannen 4. Statistische bureaus, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland, meten de welvaart door het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking uit te rekenen. Het bbp per hoofd is een onderschatting van de werkelijke welvaart van burgers omdat er niet in is opgenomen de toegevoegde waarde: a. die samenhangt met de bestrijding van milieuvervuiling b. van ambtenaren c. van onbetaalde huishoudelijke arbeid

2 5. Van een bedrijfstak zijn de volgende gegevens bekend: Opbrengst van de verkopen 400 Inkopen 240 Afschrijvingen 20 Indirecte belastingen 16 Kostprijsverlagende subsidies 0 De Bruto Toegevoegde Waarde tegen factorkosten bedraagt: a. 160 b. 144 c Het verschil tussen het Bruto Nationaal Product (BNP) en het Bruto Binnenlands Product (BBP): a. is het saldo tussen export en import b. is het saldo van de betaalde loon, rente, winst en pacht naar en vanuit het buitenland c. zijn de afschrijvingen 7. In een recessie vallen de verkopen van een machinefabrikant tegen. Het bedrijf heeft 100 machines geproduceerd en 80 machines verkocht. Hierdoor neemt overige omstandigheden gelijkblijvend - de: a. vlottende kapitaalgoederenvoorraad toe; b. duurzame kapitaalgoederenvoorraad af; c. duurzame kapitaalgoederenvoorraad toe. 8. In verband met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking is de ontwikkeling van de participatiegraad in de Nederlandse economie van groot belang. Hierbij maken we een onderscheid tussen de bruto- en de netto-participatiegraad. De netto-participatiegraad is: a. de potentiële beroepsbevolking (ook wel beroepsgeschikte bevolking) als percentage van de totale bevolking b. de werkenden als percentage van de potentiële beroepsbevolking (ook wel beroepsgeschikte bevolking) c. de werkenden als percentage van de beroepsbevolking 9. Nederland heeft in vergelijking met andere landen relatief veel arbeidsongeschikten. In het verleden zijn veel werknemers met een (lichte) geestelijke en/of lichamelijke handicap afgekeurd. Het op grote schaal afkeuren van mensen met een beperkte handicap leidde ertoe dat in Nederland: a. Zowel de gemiddelde arbeidsproductiviteit als het BBP per hoofd van de bevolking afnam b. De gemiddelde arbeidsproductiviteit afnam en het BBP per hoofd van de bevolking toenam c. de gemiddelde arbeidsproductiviteit toenam en het BBP per hoofd van de bevolking afnam

3 10. Stel dat zich in de economie de volgende verschijnselen voordoen ( = daling; = stijging) Potentiële beroepsbevolking Participatiegraad Productie Arbeidsproductiviteit De werkgelegenheid in deze economie zal: a. Toenemen b. Afnemen c. Gelijk blijven 11. Voor een bepaalde economie gelden de volgende gegevens: Groei werkgelegenheid : 3% Groei beroepsbevolking : 2% Groei arbeidsproductiviteit : 1% In deze economie bedraagt de groei van het BBP: a. 3% b. 4% c. 6% 12. De arbeidsinkomensquote is gelijk aan het arbeidsinkomen als percentage van: a. De loonsom b. De werkgelegenheid c. De toegevoegde waarde 13. De loonontwikkeling in een land is van groot belang voor de concurrentiepositie. In welke van onderstaande landen zullen de lonen het sterkst toenemen? In een land met: a. Een krappe arbeidsmarkt en een sterke toename van de sociale lasten b. Een krappe arbeidsmarkt en een sterke afname van de sociale lasten c. Een ruime arbeidsmarkt en een sterke toename van de sociale lasten 14. Sommige politieke partijen zijn er een voorstander van om het toptarief van de inkomstenbelasting te verhogen van 52% naar bijvoorbeeld 60%. De marginale wig voor de hoogste inkomens bedraagt dan 60%, dat wil zeggen dat van iedere euro extra inkomen 60 eurocent naar de belastingdienst gaat. Als een werknemer die in het toptarief zit - er 200 euro netto op vooruit gaat, kost dat de werkgever bruto (afgerond op hele bedragen): a. 320 b. 333 c. 500

4 15. Duurzame economische groei is economische groei waarbij: a. De productiecapaciteit voortdurend sneller toeneemt dan het BBP b. De milieufuncties in stand blijven c. aandacht is voor de maatschappij (people) en het milieu (planet), maar niet voor winstgevend ondernemen (profit) 16. De index van het consumentenvertrouwen is belangrijk voor de consumptie. Als de index daalt: a. zal de consumptie na verloop van enige tijd ook dalen b. neemt het vertrouwen van de consumenten in de regering af c. zullen consumenten liever consumeren dan sparen 17. Als er verkiezingen aankomen, is er vaak veel aandacht voor de inkomensverdeling in Nederland. Sommige partijen nemen in hun partijprogramma maatregelen op die leiden tot grotere inkomensverschillen tussen mensen (denivellering) en andere partijen nemen juist maatregelen op die leiden tot kleinere inkomensverschillen (nivellering). Denivellering leidt op korte termijn tot: a. een stijging van de gemiddelde consumptiequote b. een stijging van de gemiddelde spaarquote c. ontevredenheid onder mensen met een hoog inkomen. 18. De kapitaalgoederenvoorraad is belangrijk voor de toekomstige economische groei in een land. Het is zeer verontrustend als in een land de kapitaalgoederenvoorraad afneemt. Dit zal gebeuren als: a. de netto-investeringen afnemen; b. de netto-investeringen negatief zijn c. de afschrijvingen toenemen. 19. De volgende gegevens zijn bekend van een economie Jaar 0 Jaar 1 bruto-investeringen vervangingsinvesteringen voorraadinvesteringen Aan het begin van jaar 0 bedroeg de kapitaalgoederenvoorraad in deze economie Aan het eind van 1 bedraagt de kapitaalgoederenvoorraad: a b c In een periode van laagconjunctuur is de outputgap: a. Positief, wat leidt tot een hoge groei van de investeringen b. Positief, wat leidt tot een lage groei van de investeringen c. Negatief, wat leidt tot een lage groei van de investeringen

5 21. Om meer studenten te interesseren voor een baan in het onderwijs, kan de overheid besluiten om de lerarensalarissen te verhogen. Door een verhoging van de lerarensalarissen zal de productie van de overheid: a. toenemen b. afnemen c. gelijk blijven 22. De overheidsinkomsten zijn in de praktijk minder stabiel dan de overheidsuitgaven. Dat heeft tot gevolg dat: a. het overheidstekort afneemt in een periode van hoogconjunctuur b. het overheidstekort toeneemt in een periode van hoogconjunctuur c. het overheidstekort totaal onafhankelijk is van de conjunctuur 23. Als de koers van de euro stijgt, zal na verloop van tijd: a. de export toenemen en de import afnemen b. zowel de export als de import afnemen c. de export afnemen en de import toenemen Kerngegevens over de export van de Europese Unie (procentuele mutaties ten opzichte van het vorige jaar) Uitvoer EU 8 Uitvoerprijzen EU (in euro s) 2,5 Loonkosten per eenheid product in de EU (in euro s) -2,5 Wereldhandel 6 Wereldhandelsprijs (in euro s) 2,5 Loonkosten per eenheid product in het buitenland (in euro s) Het marktaandeel van Europese Unie: a. is verbeterd met 2% b. is verslechterd met 2% c. is gelijk gebleven omdat de prijsconcurrentiepositie niet veranderd is. 25. Na een diepe economische crisis begint de Nederlandse economie zich weer enigszins te herstellen. Welke verklaring zou de conjunctuurdeskundige Kitchin daarvoor hebben? Kitchin zou wijzen op: a. het feit dat de overheid zou beginnen te bezuinigen wat het vertrouwen in de economie herstelt b. het feit dat het bedrijfsleven kort na de recessie weer begint met investeringen in duurzame productiemiddelen c. het belang van voorraadinvesteringen van bedrijven als het dieptepunt van de recessie is gepasseerd

6 26. In de opgaande fase van de conjunctuurcyclus onderscheiden we een hoeveelheids- en een prijsconjunctuur. Een kenmerk van de hoeveelheidsconjunctuur is dat de bezettingsgraad: a. zo sterk toeneemt, dat de prijzen stijgen en de geproduceerde hoeveelheid afneemt; b. zo laag is, dat een productietoename zonder een prijsstijging mogelijk is; c. zo laag is, dat de kosten per eenheid product en de prijzen stijgen. 27. Niet iedere bedrijfstak merkt even snel de gevolgen van een economisch herstel. Welk van onderstaande bedrijfstakken is laatcyclisch van aard? a. Staalproductie b. Uitzendbureau s c. Kapitaalgoederenfabricage 28. De inflatie is gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex. Het Centraal Bureau van de Statistiek bepaalt de gemiddelde prijsstijging van een pakket consumptiegoederen. Welke van onderstaande goederen maken deel uit dat pakket? a. geïmporteerde vliegtuigen door de KLM; b. geïmporteerde auto s voor de Nederlandse markt c. aandelen Philips op de effectenbeurs; 29. De inflatie in een land daalt als: a. de wisselkoers van het land stijgt b. een snelle daling van de arbeidsproductiviteit optreedt c. de bezettingsgraad stijgt 30. Als de inflatie stijgt, zal de rente ook stijgen. In landen met snel stijgende prijzen gebeurt dat pas na verloop van tijd. Daarom zullen consumenten in een land met een hoge inflatie: a. veel lenen en veel sparen b. weinig lenen en veel sparen c. veel lenen en weinig sparen 31. De overheid kan de conjunctuur beïnvloeden via begrotingsbeleid. Ze heeft twee alternatieven tot haar beschikking te weten anti-cyclisch begrotingsbeleid en structureel begrotingsbeleid. Bij structureel begrotingsbeleid baseert de overheid: a. haar uitgaven op de trendmatige ontwikkeling van de economie, terwijl de belastingontvangsten afhangen van de feitelijke economische ontwikkeling b. haar uitgaven op de feitelijke ontwikkeling van de economie, terwijl de belastingontvangsten afhangen van de trendmatige economische ontwikkeling c. zowel de uitgaven als de ontvangsten op de trendmatige economische ontwikkeling 32. In de EU-27 geldt dat het uitvoersaldo (X-M) ongeveer gelijk aan nul is. De landen van de EU-27 hebben een groot tekort op de begroting (B-O). Hieruit volgt dat de particuliere sector in de EU-27: a. meer spaart dan investeert b. minder spaart dan investeert c. even veel spaart als investeert

7 In een bepaald jaar gelden de volgende kerngegevens voor een land (procentuele mutaties ten opzichte van het vorige jaar): groei van de werkgelegenheid 1 groei van het arbeidsaanbod 0 stijging van de lonen 2 stijging van de arbeidsproductiviteit De totale loonsom in dit land groeit ongeveer met: a. 2% b. 3% c. 4% 34. Een stijging van de werkloosheid leidt tot een: a. Stijging van de inflatie b. Daling van het overheidstekort c. Daling van de belastingontvangsten 35. Veronderstel dat de overheid overweegt om de bestedingen (O) met 10 te verhogen of de belastingen (B) met 10 te verlagen. De multiplier van de verhoging van overheidsbestedingen zal in vergelijking met de multiplier van de belastingen hoger zijn, omdat: a. een deel van de belastingverlaging gespaard wordt; b. de overheidsbestedingen volledig uit ambtenarensalarissen bestaan; c. de overheid veel importeert. 36. Op zeker moment dalen de prijzen in het beroepsgoederenvervoer scherp. De vrachtrijders staan vaak stil en zij moeten er veel meer voor doen om opdrachten binnen te halen. De ondernemingen kunnen hun gestegen kosten ook nauwelijks doorberekenen in de prijzen omdat: a. de concurrentie in het beroepsgoederenvervoer zeer beperkt is b. de mate van internationalisering in het beroepsgoederenvervoer hoog is c. de gemiddelde bezettingsgraad in het beroepsgoederenvervoer hoog is 37. De winstgevendheid van een onderneming wordt gevoeliger voor de economische omgeving naarmate: a. kapitaalintensiteit van de productie toeneemt b. het aandeel van de variabele kosten in de totale kosten toeneemt c. het bedrijf in de bedrijfskolom dicht bij de uiteindelijke afnemer produceert

8 38. De productgroepen van een groot chemisch concern zijn in de volgende tabel weergegeven. Productgroep Eindmarkt Marktpositie Basiskunststoffen (plastics) Auto-industrie/bouw Nummer 3 Kunststofproducten Auto/bouw Nummer 2 Kunstmest Landbouw Nummer 1 Pharma Geneesmiddelen Nummer 4 De meest conjunctuurgevoelige productgroep is: a. Basiskunststoffen; b. Kunststofproducten; c. Pharma 39. Een daling van de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro betekent: a. een stijgende winst voor bedrijfstakken waarvan de opbrengsten in euro s en de kosten in dollars luiden b. een stijgende winst voor bedrijfstakken waarvan de opbrengsten in dollars en de kosten in euro s luiden c. een dalende winst voor alle bedrijfstakken in Nederland 40. De gevoeligheid van een bedrijfstak of onderneming voor de ontwikkeling van de olieprijs hangt af van de mogelijkheid tot energiebesparing. De mogelijkheid tot energiebesparing komt tot uiting in de prijsgevoeligheid of prijselasticiteit van olie. Deze meet de procentuele verandering in de vraag naar olie als gevolg van een procentuele verandering in de prijs. Hoe lager de prijselasticiteit van de vraag naar olie in een bedrijfstak is, a. hoe groter de olieprijsgevoeligheid b. hoe kleiner de olieprijsgevoeligheid c. hoe groter de mogelijkheid tot energiebesparing

9 Antwoorden van de proeftoets 1. b 2. c 3. c 4. c 5. b 6. b 7. a 8. b 9. c 10. b 11. b 12. c 13. a 14. c 15. b 16. a 17. b 18. b 19. b 20. c 21. a 22. a 23. c 24. a 25. c 26. b 27. c 28. b 29. a 30. c 31. a 32. a 33. b 34. c 35. a 36. b 37. a 38. a 39. a 40. a

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1

Examen HAVO. economie 1 economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.3 16. uur 2 4 Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 vrijdag #dag 25 # mei 13.30 #tijd- 15.30 - #tijd uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 hoef je géén gebruik te maken van de informatiebronnen

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing Minder zorg om vergrijzing Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau (CPB) Postbus 80510 2508 GM Den Haag (070) 338 33 80 www.cpb.nl info@cpb.nl Overheids- Minder profijt financiën op hogere houdbaar

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie