Recessie: de economische kringloop van wealth en health

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recessie: de economische kringloop van wealth en health"

Transcriptie

1 Recessie: de economische kringloop van wealth en health Johan Polder De recessie is een feit. Knarsend en piepend is de economie tot stilstand gekomen. [1] Zo n crisis maak je maar één keer mee. En wil je ook maar één keer meemaken, aldus een dramatische Coen Teulings, directeur van het Centraal Plan Bureau eind vorig jaar bij de presentatie van de decemberraming. Het CPB voorziet zwaar weer en verwacht dat de Nederlandse economie in 2009 fors zal krimpen. [2] Volgens Ruding en Wellink, economen van naam en faam, zijn de voorspellingen van het CPB echter nog te rooskleurig. Zij verwachten een veel sterkere teruggang die grote repercussies zal hebben. [3] Anderzijds zijn er ook opinieleiders die veel minder somber tegen de economische malaise aankijken. Zoals Erica Verdegaal. Wolvengehuil, schreef ze boven haar column in het NRC Handelsblad. Een crisis is geen Titanic, die hele werelddelen naar de ondergang vaart. Het is meer een griepepidemie. Zodra het heerst, voelt half Nederland zich plotseling niet helemaal lekker. Hooguit een kwart blijft, al dan niet noodzakelijk, een poosje thuis. Een beperkte club pechvogels tot slot - meestal met te hoge of te dure (hypotheek)schulden- zal helaas aan het crisisvirus bezwijken. [4] Een griepje. Het beeld is even aardig als actueel. Als een Mexicaans griepje kan uitgroeien tot een pandemie, wat zal de impact van het Amerikaanse recessievirus dan niet zijn? Wordt de homo economicus geveld door deze economische griep, of zal hij resistent blijken te zijn? Letterlijk of misschien figuurlijk? Brengt de grieppandemie de wealth of nations naar de afgrond, of brengt de economische recessie de health of nations in gevaar? Over dit laatste is aardig wat geschreven naar aanleiding van economieën die door een diep dal zijn gegaan: Finland, Afrika, Rusland, Azië. In het begin van de jaren negentig dompelde de Finse economie onder in een diepe recessie. Het bruto binnenlands product liep met zeker tien procent terug en de werkloosheid nam in korte tijd sterk toe. [5] De neergang was zo ernstig dat als vanzelf vergelijkingen met de vooroorlogse crisisjaren werden gemaakt. Omdat tegelijkertijd de hele sociale zekerheid op de schop werd genomen, waren de gevolgen er ook naar. De effecten van de economische crisis op de volksgezondheid bleken echter mee te vallen. Anders dan vaak wordt gedacht nam de sterfte niet noemenswaardig toe. [6] Weliswaar was in Finland evenals overal ter wereld de sterfte onder werklozen groter, onder andere door meer suïcides, [7] maar de grote economische schokbeweging die de Finse samenleving op zijn grondvesten deed schudden had nauwelijks merkbare effecten op de totale sterfte. [8] Ook daarin leek de situatie overigens op die van de grote depressie in de Verenigde Staten, zoals blijkt uit het redactioneel van California and Western Medicine in mei 1934: Despite the economic depression the gross death rate in the United States has reached a record low. [9] Er zijn auteurs die betogen dat de economische recessie in Finland evenmin tot een meetbare verslechtering van de gezondheidstoestand heeft geleid. [10] Daartegenover staan echter studies die wijzen op een toename van alcoholproblemen, met name onder lager opgeleiden [11] en op een fikse stijging van depressieve klachten. [12-13] Ook de opvoeding van kinderen had aantoonbaar te lijden onder de druk van de economische omstandigheden, waardoor hun psychische gezondheid verslechterde. [14] Maar al met al wist Finland de recessie aardig te doorstaan. De belangrijkste conclusie is misschien wel dat de volksgezondheid niet echt verslechterde, maar dat de sociaaleconomische verschillen wat toenamen. [5] Een bevinding die recent ook voor Japan is beschreven. [15] Op de vraag waarom Finland de crisis zo goed doorstond wijst Uusitalo op de institutionele kwaliteiten van VGE Bulletin juni

2 de welvaartsstaat. Once established, structures and institutions of the welfare state can work as powerful tools even when economic and political conditions are difficult. [16] In landen waar zo n welvaartsstaat ontbreekt zal een recessie dus veel diepere sporen trekken, niet alleen in de samenleving maar ook in de volksgezondheid. In de tweede en derde wereld liggen de voorbeelden voor het oprapen. Over Afrika kunnen we kort zijn. Publicaties van de Wereldbank en de World Health Organization (WHO) leggen keer op keer pijnlijk bloot hoe het continent wordt geteisterd door rampspoed. Vooral in landen waar de politieke en maatschappelijk situatie niet stabiel is, eisen armoede, ondervoeding, ziekten en gebrek aan medische zorg hun tol in hoge sterfte en een dalende levensverwachting. [17] In Oost Europa volgde op de val van het communisme een aanzienlijke daling van de levensverwachting. Met name in Rusland waren de gevolgen van corruptie, rechteloosheid en politieke instabiliteit groot. De levensverwachting duikelde van rond de zeventig tot onder de zestig jaar. Alcoholgebruik speelde daarbij een grote rol. Ook nam de sterfte door ongevallen en geweld sterk toe. [18-19] Anders dan in Afrika speelden ondervoeding en de toegang tot medische zorg niet zo n grote rol. De oorzaak lag veel meer in de maatschappelijke onzekerheid en de daarmee gepaard gaande stress. Veel mensen verloren hun status, hun eigenwaarde en hun toekomst, en vluchtten in suïcide en vooral ook in extreem alcoholgebruik. Opvallend, maar ook weer niet, is dat de levensverwachting van de hoger opgeleiden na een aanvankelijke dip al snel weer in de lift kwam, terwijl de levensverwachtingen van de lager opgeleiden jaar op jaar verder daalde. [20] Na die Wende verslechterde dus niet alleen de volksgezondheid dramatisch, maar namen ook de sociaaleconomische verschillen fors toe. Ook in Azië kent men de golfslag van de economie. In de tweede helft van de jaren negentig brak er een recessie uit, die in Indonesië en Thailand leidde tot een verslechtering van de volksgezondheid. Opvallend was dat in Maleisië, waar de recessie even hevig woedde, geen effect op de volksgezondheid werd waargenomen. Volgens Hopkins kwam dit omdat de regering van Maleisië, tegen de adviezen van de Wereldbank in, de overheidsuitgaven op peil hield, terwijl deze in Indonesië en Thailand sterk werden teruggebracht. Met alle gevolgen van dien. The lessons for other developing economies include the importance of social safety nets and the maintenance of government expenditure in minimising the impact of economic shocks on health. [21] Gelukkig is Nederland geen ontwikkelingsland. Door de recessie zal de volksgezondheid daarom echt niet als een Titanic naar de ondergang varen. Onze welvaartsstaat kan wel een griepje hebben. Sterker nog, misschien pakt een recessie wel heilzaam uit. Is door de hoogconjunctuur de leefstress niet zo hoog opgelopen dat we aan een adempauze toe zijn, om los te komen van het versnelde economische ritme en ruimte te maken voor een gezondere leefstijl? [22] Toch is daarmee niet alles gezegd. Uit bovenstaande blijkt immers dat een economische crisis altijd en overal de gezondheid van de meest kwetsbare mensen in gevaar brengt. [17] Er is daarom op zijn minst een risico dat ook in Nederland de kloof tussen kansrijken en kansarmen zal toenemen. De welvaartsstaat zal zijn kracht dus wel moeten bewijzen. Daarbij is de waarschuwing van The Lancet zeker op zijn plaats. Iedere regering zal namelijk een noodzaak voelen om de zorguitgaven te verlagen en de belastingen te verhogen. Funding for health services could be reduced and ill-thought out tax hikes could push more people into poverty. Both these moves would be unwise for economic recovery, where a healthy workforce will be vital. ( ) Governments and G8 leaders should take heed of citizens wishes. They must find and agree on ways to protect the health and development of vulnerable populations during this potentially devastating crisis. [23] Gelukkig heeft deze waarschuwing gewerkt. De regeringsleiders in Europa en Amerika doen er alles aan om de economie niet verder te laten wegzakken. Niemand wil dat de geschiedenis van the great depression zich herhaalt. Jaren na zijn dood is de Britse econoom John Maynard Keynes aan een revival begonnen, ook al vond hij zelf zo n ver verschiet niet interessant, 28 VGE Bulletin juni 2009

3 getuige zijn uitspraak in the long run we are all dead. [24] Keynes is dood, maar het Keynesianisme is springlevend. Miljarden euro s en dollars worden in de economie gepompt zodat banken niet omvallen, bedrijven hun deuren niet hoeven te sluiten en de consumenten hun bestedingen op peil houden. President Obama is verder van plan om de belastingen fors te verlagen. En een belastingverhoging waarvoor The Lancet waarschuwde is nergens ter wereld aan de orde. Ook in Nederland niet. Maar wat niet is, kan komen. De overheid kan namelijk niet eindeloos investeren zonder zelf in de financiële problemen te komen, of zonder de rekening daarvan weer bij de samenleving neer te leggen. Cruciaal is hoe de economie zich zal ontwikkelen. Blijft het echt bij een griepje of is er toch een pandemie op komst? En hoe zit het met onze economische weerbaarheid? Van wezenlijk belang is daarom niet alleen dat de overheid investeert, maar ook hoe de overheid investeert. Welke afwegingen worden gemaakt? Gaat het alleen om noodhulp, of zijn de maatregelen toekomstgericht en hebben ze ook een preventieve werking? Zijn de maatregelen effectief en rechtvaardig? De tijd is er naar om scherp in te zetten op macroeconomische doelstellingen. De uitdaging zal echter zijn om deze te verbreden tot een maatschappelijk perspectief waarin ook gezondheidsdoelstellingen een plaats hebben. Health en wealth staan immers niet los van elkaar. In zijn preventievisie heeft Minister Klink aandacht gevraagd voor parallelle belangen. [25] De economie heeft immers baat bij een gezonde bevolking. Maar dat is niet het enige verband. Ook het omgekeerde is waar: de volksgezondheid heeft baat bij een gezonde economie. En als die door een recessie wordt bedreigd dient de parallellie tussen wealth en health daarom ook in het beleid tot uitdrukking te komen. Wealth is health. De overheid investeert miljarden in de bestrijding van de recessie. Niet alleen de hoogte van de bedragen is echter belangrijk. Essentieel is waar deze bedragen terecht komen. Dan is het voor de rechtsstaat prima dat de overheid de pechvogels te hulp komt die bijna aan het crisisvirus waren bezweken omdat ze hun spaartegoeden in IJsland hadden laten bevriezen. Maar voor een welvaartsstaat is het minstens zo belangrijk dat de overheid mensen te hulp komt die buiten hun schuld en domheid om het slachtoffer worden van de economische crisis. Een recessie treft immers vooral de meest kwetsbaren in de samenleving en vergroot de sociale stratificatie. Het is verheugend dat het Kabinet vlak voor de Kerst het Beleidsplan aanpak gezondheidsverschillen op basis van sociaaleconomische achtergronden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De titel klinkt veelbelovend: Naar een weerbare samenleving. [26] Die weerbaarheid vraagt om gedragsverandering en gezondheidsbevordering, maar niet minder om een aanpak van de sociaaleconomische verschillen als zodanig. Laat de recessie daarom een aansporing zijn om preventief en toekomstgericht te investeren in een sociaaleconomisch vangnet dat kwetsbare mensen activeert en in bescherming neemt. Health is wealth. Het kabinet spreekt met enige regelmaat en steeds luider over de maatschappelijke baten van gezondheid. Als de economie gestimuleerd moet worden, laten we dat dan vooral doen door te investeren in preventie en gezondheidszorg. Daarmee slaan we vier vliegen in één klap. Ten eerste wordt de consumentenvraag gestimuleerd. Een groot deel van de bevolking werkt immers in de gezondheidszorg. Ten tweede wordt de krapte in het zorgaanbod verminderd. Ten derde wordt de denivellerende invloed van de recessie op de gezondheidsverschillen tegengegaan. Ten vierde wordt via een betere volksgezondheid een bijdrage geleverd aan de arbeidsproductiviteit en daarmee aan de weerbaarheid van de economie. En zo wordt de economische kringloop tussen health en wealth gesloten. Als dat geen parallelle belangen zijn! Toch zou het een teleurstelling zijn als het daar bij bleef. Laten we juist nu, tegen alle blikvernauwing in, onze horizon verbreden en de mondiale gevolgen van de recessie onder ogen zien. En er iets aan doen. Closing the gap in a generation. [20] Laat de homo economicus omwille van een wereldwijde rechtvaardigheid zichzelf en het kapitalisme opnieuw VGE Bulletin juni

4 en in een betere vorm uitvinden. Resistent tegen de economische kringloop van health en wealth. In dat geval is de recessie niet alleen een feit, maar komt hij ook prachtig op tijd. Prof.dr.J.J Polder is projectleider Volksgezondheid Toekomstverkenningen bij het RIVM en bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Tilburg (departement Tranzo). Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), nummer 2, Referenties 1. Economische ontwikkelingen gaan sneller dan de doorlooptijden van wetenschappelijke tijdschriften. Dit redactioneel is geschreven in de laatste week van Centraal Planbureau. Decemberraming 2008: Zwaar weer op komst. CPB Memorandum 209. Den Haag, 8 december NRC Handelsblad & Financieel Dagblad, december Erica Verdegaal. Wolvengehuil. NRC Handelsblad, 13 december Keskimaki I. How did Finland's economic recession in the early 1990s affect socioeconomic equity in the use of hospital care? Soc Sci Med Apr;56(7): Martikainen P, Maki N, Jantti M. The effects of unemployment on mortality following workplace downsizing and workplace closure: a register-based follow-up study of Finnish men and women during economic boom and recession. Am J Epidemiol May 1;165(9): Hintikka J, Saarinen PI, Viinamaki H. Suicide mortality in Finland during an economic cycle, Scand J Public Health Jun;27(2): Ostamo A, Lahelma E, Lonnqvist J. Transitions of employment status among suicide attempters during a severe economic recession. Soc Sci Med Jun;52(11): Miller H. Sickness and the economic depression (editorial comment). California and Western Medicine 1934 May;XL(5): Lahelma E, Rahkonen O, Huuhka M. Changes in the social patterning of health? The case of Finland Soc Sci Med Mar;44(6): Luoto R, Poikolainen K, Uutela A. Unemployment, sociodemographic background and consumption of alcohol before and during the economic recession of the 1990s in Finland. Int J Epidemiol Aug;27(4): Korkeila JA, Lehtinen V, Tuori T, Helenius H. Patterns of psychiatric hospital service use in Finland: a national register study of hospital discharges in the early 1990s. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol May;33(5): Salminen JK, Saarijarvi S, Raitasalo R. Depression and disability pension in Finland. Acta Psychiatr Scand Mar;95(3): Solantaus T, Leinonen J, Punamaki RL. Children's mental health in times of economic recession: replication and extension of the family economic stress model in Finland. Dev Psychol May;40(3): Kondo N, Subramanian SV, Kawachi I, Takeda Y, Yamagata Z. Economic recession and health inequalities in Japan: analysis with a national sample, J Epidemiol Community Health Oct;62(10): Uusitalo H. Economic Crisis and Social Policy in Finland in the 1990s. University of New South Wales, Social Policy Research Centre. Discussion Papers Abel-Smith B. The world economic crisis. Part 1: Repercussions on health. Health Policy Plan Sep;1(3): The Lancet. Russia s health crisis fuels 20-year cut in lifespan estimates. 8 november 2003;362: Kontorovich V. The Russian health crisis and the economy. Communist and Post- Communist Studies 2001;34: Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Geneva, World Health Organization, Hopkins S. Economic stability and health status: evidence from East Asia before and after the 1990s economic crisis. Health Policy Feb;75(3): VGE Bulletin juni 2009

5 22. Tapia Granados JA. Increasing mortality during the expansions of the US economy, Int J Epidemiol Dec;34(6): The Lancet. Protecting health during the economic crisis. 1 november 2008;372, en 25. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Gezond zijn, gezond blijven - Een visie op gezondheid en preventie. s-gravenhage; Ministerie van VWS. Naar een weerbare samenleving: Beleidsplan aanpak gezondheidsverschillen op basis van sociaaleconomische achtergronden. Den Haag, 19 december VGE Bulletin juni

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

Nederland ontkent de oliecrisis

Nederland ontkent de oliecrisis Nederland ontkent de oliecrisis Toenemende schaarste bedreigt welvaart dr. V. van der Vinne Nederland ontkent de oliecrisis Toenemende schaarste bedreigt welvaart dr. V. van der Vinne Colofon Copyright

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Trendrapport Vraag naar arbeid 2008 van de Pas, Irmgard; van Daalen, G.; Evers, G.; Hillebrink, C.; Kerkhofs, M.J.M.; Kooman, J.; de Lange, W.A.M.; Pouwels, B.; Roman, A.; Schippers,

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland

Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland Document opgesteld in opdracht van Ministerie van VWS September 2009 Anton Kunst 1, Mariël Droomers

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts 10.1 Inleiding De besteding van de Nederlandse gasbaten, voor zover die toevallen aan de Staat, is onderwerp van debat. Een groeiende

Nadere informatie

Commodity prices on the move

Commodity prices on the move NOVEMBER 2008 16e JAARGANG NUMMER 1 Commodity prices on the move Interviews: Joost Pennings Lex Hoogduin Artikelen: Hans Vijlbrief e.a. Freddy van Mulligen RBA e.a. Gerrit Meester Roel Beetsma Stein Claessens

Nadere informatie

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig Paul de Beer Hoewel de diepte van de huidige economische recessie vergelijkbaar is met die van de jaren tachtig van de vorige

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

cultuur en ongelijkheid

cultuur en ongelijkheid cultuur en ongelijkheid Christien Brinkgreve Marcel van den Haak Bart van Heerikhuizen Johan Heilbron Giselinde Kuipers (redactie) 2011 amb diemen eerste-liber-wilterdink.indd 3 11-5-2011 18:14:15 isbn

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie 79 4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie Bas van Bavel 4.1 de vergeten dimensie van ongelijkheid De drie rijkste Nederlanders hebben meer bezit dan ruim de helft van alle Nederlandse

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap?

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Bestuur van het Rathenau Instituut

Nadere informatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie Roderik Ponds Maarten van Ham, Gerard Marlet Verschillen, ongelijkheid en segregatie Literatuurstudie Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F

Nadere informatie

Woningbezit vooral bedoeld als dak boven je hoofd. Eigenwoningbezit is in de eerste plaats een middel om een dak boven je hoofd te hebben en

Woningbezit vooral bedoeld als dak boven je hoofd. Eigenwoningbezit is in de eerste plaats een middel om een dak boven je hoofd te hebben en Woningbezit vooral bedoeld als dak boven je hoofd Eigenwoningbezit is in de eerste plaats een middel om een dak boven je hoofd te hebben en niet een bron van financiële zekerheid als alternatief voor overheidsuitgaven

Nadere informatie

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Goed bemoeien? Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Johan M. Melse Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Wie betaalt, bepaalt?

Wie betaalt, bepaalt? Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis Signalering ethiek en gezondheid 2009 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Wie betaalt, bepaalt? Uitgave van het Centrum voor

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid.

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1. De noodzaak voor

Nadere informatie

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting.

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting. Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting Johan Posseth Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland

Nadere informatie