BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 BREDA'S MUSEUM Jaarverslag 2010

2 Inleiding Het jaar 2010 heeft voor Breda s Museum in het teken gestaan van pogingen om het museum verder in ontwikkeling te brengen. Met tentoonstellingen en aanvullende publieksactiviteiten is -bijna systematisch- aansluiting gezocht op het culturele profiel dat Breda wil gaan ontwikkelen: erfgoed en beeldcultuur. Mede in dit verband is de samenwerking aangegaan met plaatselijke partijen als het festival Breda Photo, kunstacademie AKV St.Joost, het Stadsarchief en het Museum voor Grafische Vormgeving. Tegelijkertijd is aan de eigen collectie veel aandacht besteed, waardoor deelcollecties als het zilver, de fotografie en vooral de beeldende kunst voor het voetlicht zijn gebracht. De rol die het museum heeft als podium van hedendaagse kunst in Breda is hierbij ook aan bod gekomen. Waar mogelijk heeft Breda s Museum deelgenomen aan de culturele evenementen, lokaal zowel als bovenlokaal. Er is een start gemaakt om de ontvangst in het museum meet klantgericht te maken; zowel de museumwinkel als het museumcafé worden qua aanbod en bediening aangepakt. Resultaten daarvan mochten in 2010 echter nog niet verwacht worden. In het collectiebeheer wordt mede dankzij subsidies van de provincie Noord-Brabant grote vooruitgang geboekt met de automatisering van de collectieregistratie en de digitalisering van de beelddocumentatie. En de lijst van aanwinsten getuigt ook van voortvarende ontwikkelingen, waarbij vooral de aankopen voor rekening van de Vereniging Vrienden van Breda s Museum in het oog springen. Een hardnekkig probleem van het museum bij dit alles blijft het gebrek aan voldoende bekendheid van de hoofdlocatie aan de Parade. Dat is al zo in Breda e.o. en het speelt ook parten in pogingen om bovenlokaal aandacht en publiek te trekken. De twee dependances die gelegen zijn in de traditionele toeristische route van de stad, de Kerkschat in de Grote Kerk en het Breda s Begijnhofmuseum worden door veel bezoekers aangedaan maar de intensieve programmering van tentoonstellingen en activiteiten aan de Parade scoren beduidend minder. In vergelijk met musea elders zijn de prestaties overigens zeker niet slecht. Daarbij is geen excuus maar wel vermeldenswaardig dat PR en marketing van het museum in personele bezetting en budget al jaren geen volwaardig deel vormen van het museumbedrijf. In het licht van de begrotingscijfers van het museum en dan met name de hoogte van het totale budget is dit op het eerste gezicht een vreemde zaak. Door factoren als de gemeentelijke doorbelasting en de verrekening van de totale kosten van het museumgebouw op de museumbegroting is het budget van het museum optisch hoog. Maar de daadwerkelijk besteedbare ruimte voor het museum is na aftrek van deze posten echter ver onder het gewenste niveau. In 2010 was er nog wel de tijdelijke oplossing van eenmalige middelen door vrijval van investeringsruimte. Er speelden al voor 2010 enige problemen en dat is ook dit jaar zo gebleven. De al jaren lopende pogingen om het museum te verzelfstandigen en dus buiten de gemeentelijke organisatie plaatsen stranden keer op keer op de kosten die nodig zijn om dat voor Breda s Museum op een gezonde basis van financiën en huisvesting te bewerkstelligen. Tegen het einde van het jaar is door het college verkozen om een extern onderzoeker de opdracht te geven om een algemene toekomstvisie te ontwikkelen, waarbij verzelfstandiging binnen het huidige budget uitgangspunt is. Het jaarverslag 2011 zal hierover hopelijk nader kunnen berichten. Beleid 2

3 Bedrijfsplan In 2010 is Decamerone, bedrijfsplan van start gegaan, mede met het oog op een komende verzelfstandiging. Het bedrijfsplan biedt een bedrijfsanalyse en een strategische oriëntatie, alsmede een exploitatieopzet voor de realisatie van Breda s Museum nieuwe stijl. De vijf hoofddoelstellingen die in het plan worden uitgewerkt zijn: 1. Verdere professionalisering van de organisatie; 2. Het museum als belevingsregisseur; 3. Uitbreiding en aanpassing van de huisvesting; 4. Uitgekiende inzet van de gedigitaliseerde collectie in de netwerksamenleving; 5. Verzelfstandiging. In de meerjarenraming van het bedrijfsplan zijn de investeringslasten voor de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur (het gebouw) niet meegenomen. Via speciaal georganiseerde personeelsbijeenkomsten zijn de medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken, de vervolgstappen en de wijze van implementering. Verzelfstandiging In november 2008 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de volgende opdracht: Volledige en transparante informatie en aanbevelingen op basis waarvan de directieraad/het college en uiteindelijk de raad kunnen afwegen of en zo ja onder welke condities en met welke perspectieven verzelfstandiging van Breda s Museum realiseerbaar is. Na een vervolgonderzoek in 2009 zijn vier scenario s gepresenteerd voor de toekomst van het museum. Hieruit dient, ook los van de eventuele verzelfstandiging van het museum, een keuze gemaakt te worden. Deze scenario s zijn: 1. Niets doen, hetgeen leidt tot een afkalving van het volwaardig functioneren van Breda s Museum; 2. Voldoen aan de minimale eisen van een volwaardig functionerend museum. Dit vraagt structureel ; 3. Een concurrerend perspectief bieden voor Breda s Museum. Dit vraagt incidenteel en structureel Dit laatste bedrag kan, in geval van verzelfstandiging, deels uit subsidies verkregen worden; 4. Het borgen van de dienstverlening en opnieuw de rol van het museum bekijken in relatie tot het gemeentelijk cultureel erfgoed. Dit scenario en de daarmee samenhangende kosten, dient nog geheel onderzocht te worden. Deze scenario's zijn via het Overdrachtsdocument in maart 2010 onder de aandacht gebracht van het nieuwe college van B&W. Het nieuwe college heeft besloten scenario 4 uit te voeren en heeft in november 2010 extern onderzoeker Peter Rijntjes opdracht gegeven om een nieuwe visie op het museum in rapport te brengen Profilering en huisstijl Met de komst van een Programmamanager a.i. die verantwoordelijk is voor de programmering, de productie en redactie van publieksactiviteiten en voor de aansturing van de marketing en communicatie, wordt een begin gemaakt met een duidelijker profilering van Breda s Museum. In 2011 zal de nieuw ontworpen huisstijl worden 3

4 geïmplementeerd. Een belangrijk en strategisch communicatiemiddel is de website van Breda s Museum. Deze zal meer mogelijkheden krijgen waaronder een webwinkel. Bovendien zullen de gebruiksvriendelijkheid en uitstraling eveneens worden vernieuwd en aangepast aan deze huisstijl. 4

5 Publiekszaken Breda s Museum heeft in 2010 doelbewust gestreefd meer en een grotere diversiteit aan publieksgroepen te bereiken. Dit is op verschillende manieren gebeurd. Allereerst met de kerntaak van het museum: het organiseren van aansprekende tentoonstellingen. Ten tweede met rondleidingen. Ten derde met het organiseren van activiteiten zoals lezingen en evenementen. En ten slotte met vernieuwing van educatieve programmering voor het onderwijs. Tentoonstellingen Het Hemels Lichaam (4 april 2009 tot en met 11 april 2010, na verlenging). In 2009 heeft Breda s Museum via een legaat een unieke verzameling relieken en devotionalia verworven: de zogeheten Hamers-IJsebrand-collectie. In 2010 is de collectie aan Breda s Museum daadwerkelijk overgedragen. Deze verzameling bestaat uit 475 voorwerpen en in de expositie is een keuze gemaakt uit enerzijds de topstukken en anderzijds de variëteit aan reliekhouders. Op deze manier is de uniciteit van deze collectie voor het publiek navoelbaar gemaakt. Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerde catalogus met dezelfde titel verschenen, geschreven door de kunsthistorici Anique de Kruiff en Evelyne Verheggen. Voorafgaande aan de opening door mgr. Johannes van den Hende, bisschop van Breda, hebben prof. dr. Jos Koldeweij, Anique de Kruiff en Evelyne Verheggen, aspecten van de collectie Hamers-IJsebrand belicht. Fragile (17 oktober 2010 tot en met 24 januari 2011). Van de internationaal bekende keramist Johan van Loon (Rotterdam 1934) heeft Breda s Museum uit de periode 1960 tot 2002 werken in de collectie. Ter gelegenheid van Van Loons 75 ste verjaardag heeft Breda s Museum dit en vooral zijn meest recente werk geëxposeerd vergezeld van een gelijknamige catalogus. De tentoonstelling is geopend door Thimo te Duits, conservator design van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. The Picture Show (22 januari tot en met 27 juni 2010). Speerpunten van het culturele beleid in Breda zijn erfgoed en beeldcultuur. Gecombineerd stonden deze begrippen centraal in de tentoonstelling The Picture Show. Op tal van beeldschermen waren oude foto s en historische filmbeelden van Breda te zien, waaronder veel nooit eerder vertoond materiaal. Het merendeel was afkomstig uit de eigen museumcollectie. Een deel van de filmbeelden is dankzij samenwerking met het Stadsarchief beschikbaar gekomen voor de expositie. Voor kinderen is er een speciale zithoek ingericht met wonderlijke toverlantaarnbeelden. Bij de expositie is een catalogus verschenen. De opening vond plaats tijdens de Cultuurnacht. Zilver uit eigen collectie (5 februari tot en met 29 augustus 2010). In Breda zijn eeuwen lang edelsmeden werkzaam geweest. Hun opdrachtgevers zijn de adel, kerkelijke instanties en de gegoede burgerij. Breda s Museum heeft een belangwekkende collectie profaan en religieus zilver vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw. De diversiteit aan voorwerpen gespreid door de tijd is het centrale 5

6 6

7 thema. Daarnaast worden objecten getoond waaruit de relatie van de zilversmid met zijn opdrachtgever valt af te lezen. Deze tentoonstelling is een beknopte reprise van de grote overzichtstentoonstelling Zilver en zilversmeden uit de Baronie van Breda die in 2000 is gehouden naar aanleiding van de publicatie van het standaardwerk over Breda s zilver door drs. Jean-Pierre van Rijen. Er heeft geen officiële opening plaatsgevonden. Kapitein van Waegeningh Fotograaf (1 mei tot en met 29 augustus 2010). Emile van Waegeningh ( ) is apotheker bij de militaire geneeskundige dienst. Hij vestigt zich in 1900 in Breda waar hij tot 1922 woont en werkt. Hij experimenteert met fototechnieken en kleurenfotografie. Hij maakt prachtige foto s van zijn gezin, familieleden, vrienden, stadsgezichten en de natuur. Ook stereofoto s maken deel uit van zijn oeuvre en vormen een van de attracties van deze expositie. Van Waegeningh is ook pionier in de forensische fotografie. Tijdens de voorbereiding van de expositie stuitte conservator Pierre van der Pol op de oudst bewaard gebleven forensische foto s in Nederland: van de in 1900 op de elfjarige leeftijd vermoorde Marietje Kessels uit Tilburg. Bij de expositie verscheen een rijk geïllustreerd boek over het leven en werk van Van Waegeningh door Pierre van der Pol en Harry van Boxtel. Na een inleiding door de directeur van Breda s Museum, Jeroen Grosfeld, werd de opening verricht door Xavier Debeerst, gepassioneerd fotograaf, medeoprichter en eigenaar van Mindex Internet Consulting Services en liefhebber van historische foto s. 128 personen woonden deze gebeurtenis bij. Master AKV/St. Joost (10 juli tot en met 5 september 2010): samenwerking Breda s Museum en AKV/St. Joost Breda en Den Bosch Acht studenten beeldende kunst en grafisch ontwerp (Adam Adriel van Drimmelen, Mari Stoel, Mehdi-Georges Lahlou, Dominique Teufen, Kit-Yim Cheng, Janneke Kornet, Daniele Marx, Yiannis Papadopoulos) en zes studenten fotografie (Ted Oonk, Annette Behrens, Suzanne de Bruin, Willem Popelier, Anaïs Lopez en Don Sars) exposeerden hun werk ter afronding van hun Mastersopleiding aan de AKV/St. Joost te Breda en Den Bosch. De expositie werd geopend door de Bredase wethouder van cultuur, Wilbert Willems, in aanwezigheid van 301 bezoekers. De opening werd gecombineerd met de uitreiking van de diploma's. Breda Photo 2010: TILT (16 september tot en met 24 oktober 2010): samenwerking Breda s Museum en Breda Photo De vierde editie van het internationale fotofestival Breda Photo was gewijd aan de wereld van nu. Diverse fotografen geven hun visie op de complexe wereld van vandaag: de financiële crisis, de opwarming van de aarde, het individuele antwoord op een crisissituatie. In acht verschillende exposities was werk van internationaal bekende fotografen in Breda s Museum te zien: Olaf Otto Becker, Antoine d Agata, Rena Effendi, Charlotte Lybeer, Stefan Canham, Rufina Wu, Chris Jordan en Kalle Kataila. Breda Photo 2010 was behalve in Breda s Museum ook op andere locaties in de stad te zien en dan met name in de openlucht in het Chassépark rondom het museum. De dichter des vaderlands, Ramsey Nasr, opende het festival in poppodium Mezz. Voorafgaand aan de opening vond in Breda s Museum een bijeenkomst met buffet plaats waaraan 115 personen deelnamen. Gedurende de maanden september en 7

8 8

9 oktober vonden in het kader van Breda Photo speciale activiteiten en ontvangsten in Breda s Museum plaats waaraan in totaal 904 personen deelnamen. Noord (1 tot en met 24 oktober 2010). Kinderen uit Breda-Noord zijn, gewapend met een fotocamera, een week in Noord- Ierland geweest. De foto s werden op negen panelen in Breda s Museum tentoongesteld. De opening, bezocht door 39 personen, werd verricht door Frans Kuiper, voorzitter van Nederlandse Stichting Kinderhouse. Passage. Kunst uit eigen huis: 12 e eeuw tot heden (vanaf 7 december 2010). Aan de hand van 250 kunstwerken uit eigen collectie wordt een overzicht vanaf de twaalfde eeuw tot heden, getoond. Na 1750 is een historische relatie met een kunsttraditie in Breda meer prominent aanwezig. De 19 e eeuw is vertegenwoordigd met werk van Petrus van Schendel ( ), Josephus Augustus Knip ( ), Jacobus Huijsmans ( ), Christiaan Cornelis Kannemans ( ), Izaak Schouman ( ) en August Allebé ( ). Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kunst vinden plaats tussen 1900 en 1970 en deze zijn te zien aan de hand van het werk van Jan Sluijters ( ), Jan Bogaerts ( ), Gra Rueb ( ), Tinus van Doorn ( ) en Niel Steenbergen ( ). De expositie eindigt met werk van hedendaagse kunstenaars als Jaap de Vries (1959), Jan de Bie (1946), Arjan Janssen (1965), Loek Grootjans (1955) en Peter Kantelberg (1947). De expositie is niet officieel geopend. Evenementen Cultuurnacht met het thema Echo (22 januari 2010) Tijdens de Cultuurnacht, waarbij het museum tot twee uur s nachts geopend is en de dependances tot middernacht, is de Gemeente Breda Oeuvreprijs uitgereikt aan de beeldend kunstenaar Carolein Smit (1960). In Breda s Museum is een vitrine met haar werk uit zijn collectie en die van de kunstenares ingericht. De expositie The Picture Show wordt geopend en op de glazen pui van de binnenplaats wordt doorlopend tot en met 11 april een videokunstwerk met de titel Unframed van 4d Film-Visions, in samenwerking met Buda Staging Performance, vertoond. In totaal telt de Cultuurnacht bezoekers. Speciaal voor kinderen is er het programma Fladders waaraan 60 kinderen hebben deelgenomen (zie hierna onder Educatie). Museumweekend met het thema Verleiden (10 en 11 april 2010) Het Museumweekend in Breda s Museum is speciaal op kinderen afgestemd met workshops over de toverlantaarn. Dé expert op dit gebied, prof. dr. W.A. Wagenaar, vertelt een (verzonnen) verhaal naar aanleiding van de afbeelding op een schilderij uit de collectie Spoken op zolder van R.W. Kleijn uit Dit verhaal wordt in een aantal scènes door de kinderen getekend. Die tekeningen vormen tezamen een complete voorstelling Elk kind studeert vervolgens een rol in onder leiding van Wagenaar waaronder ook gestommel en gekrijs. Tenslotte wordt de voorstelling met de toverlantaarn uitgevoerd door Wagenaar en de kinderen in de aula. Er zijn drie workshops geweest waaraan 44 kinderen, exclusief hun begeleiders, hebben deelgenomen. 9

10 Naast deze kinderactiviteit zijn op beide dagen gratis rondleidingen gegeven. Op zaterdag is een zogeheten innamedag gehouden: publiek krijgt de gelegenheid eigen foto s en film- of videobeelden aan te leveren voor The Picture Show (zie ook hierna onder Samenwerking). In totaal trekt het Museumweekend 873 bezoekers in Breda s Museum: 314 op zaterdag en 559 op zondag. De dependance in het begijnhof wordt op zaterdag door 241 personen bezocht en op zondag door 109, in totaal 350 bezoekers. Lezingen N.a.v de tentoonstelling Zilver uit eigen collectie (12 mei 2010). De collectie Breda s zilver en de zilversmeden uit Breda en de Baronie, zijn onderwerp van een grondig onderzoek geweest, uitgevoerd door dé kenner op dit gebied, Jean- Pierre van Rijen. Zijn studie is in 2000 uitgemond in een overzichtstentoonstelling en standaardwerk Zilver en zilversmeden uit de Baronie van Breda. Tien jaar later verzorgt hij een lezing met de titel Zilver met een verhaal. Daarin wordt onder andere aandacht geschonken aan vervalsingen: waarom worden deze gemaakt en hoe zijn zij te herkennen. Een tweede lezing over het huidige vak van zilversmid, wordt verzorgd door Jef Huibers. Hij is beeldend kunstenaar en ontwerper en is jarenlang als docent vormgeving en kunstgeschiedenis verbonden geweest aan de opleiding voor goud- en zilversmeden in Schoonhoven. Zijn ontwerpen resulteren in zilveren objecten waarvan er een aantal tentoongesteld zijn tijdens deze lezingenavond. De lezingen werden door veertien personen bezocht. Filmavonden naar aanleiding van The Picture Show (11 en 18 mei 2010). In Breda is reeds decennialang de cineast Bob Entrop actief. Hij heeft zijn opleiding aan de Academie Sint Joost gevolgd en maakt van 1970 tot 1975 deel uit van het eerste filmcollectief in Nederland, De Kritiese Filmers. Al zijn films zijn maatschappelijk en sociaal geëngageerd. Op 11 mei worden vijf films van zijn hand vertoond na door Entrop zelf te zijn ingeleid: 500 gastarbeiders (1969) over de mogelijke huisvesting van 500 gastarbeiders in het voormalig seminarie te Hoeven; Miss 70 (1970) over het uit de hand lopen van de miss-verkiezing tijdens de Cinemanifestatie in Utrecht; Welles Nietes (drugs) (1972), over de drugsscene in Breda in de jaren 70 van de vorige eeuw; Enka Breda Bezet (1974), over de eerste georganiseerde bedrijfsbezetting in Nederland; Spelen met onze Veiligheid (1979), over de acties van het actiecomité LPG weg ermee in de Bredase wijk Tuinzigt. Deze filmavond wordt door 56 personen bezocht. Op 18 mei worden vier films van Entrop door hem ingeleid en vertoond: Euroshima Nee Bedankt (1982), over drie jongeren die van Breda naar Amsterdam liften om te gaan demonstreren tegen de kruisraketten; Wat willen jongens eigenlijk (1988). In deze gedramatiseerde film vertellen jongens eerlijk en openhartig hoe zij over meisjes denken; Tussen eten en afwas (1990) is een 99-delige televisieserie; hiervan worden twee afleveringen gedraaid Verdriet en De eerste keer alleen op vakantie. Twee Bredase jongeren confronteren in genoemde afleveringen hun vaders met moeilijke vragen; 10

11 Een gevoel van meer (1986) is een speelfilm over de voormalige fietsenstalling aan de Nieuwstraat te Breda. Deze filmavond wordt door 27 personen bezocht. Lezingen naar aanleiding van de tentoonstelling Kapitein van Waegeningh Fotograaf (9 juni 2010). Uitgenodigd is Frank van de Goot, een van de drie forensisch pathologen in Nederland. De titel van de lezing luidt Forensische pathologie, een vak apart. Aanleiding vormt de vondst tijdens de voorbereiding van de expositie, van de oudste forensische foto s in Nederland, gemaakt door Van Waegeningh. In tal van thrillers en televisieseries speelt de (forensisch) patholoog een prominente rol. In de televisieserie Silent Witness bijvoorbeeld worden conclusies getrokken aan de hand van aannames en soms verhoort de patholoog zelfs verdachten. Van de Goot schetst een geheel ander en realistischer beeld van dit boeiende vak. Onder leiding conservator Pierre van de Pol, bezoeken de 29 aanwezigen de expositie van Kapitein van Waegeningh waar ook enkele forensische foto s van zijn hand zijn te zien. Publicaties In 2010 zien drie publicaties het licht: twee naar aanleiding van een tentoonstelling en één als specialisatie van de conservator van Breda s Museum: historische fotografie. Het betreft: The Picture Show. Historische foto s en films: een digitaal spektakel van Bredaas erfgoed, Breda 2010; Harry van Boxtel en Pierre van der Pol, Kapitein van Waegeningh Fotograaf, Breda s Museum 2010 (ISBN ); Pierre van der Pol, Brabants stads- en dorpsleven Prentbriefkaarten van Herman de Ruiter, fotograaf en uitgever, Uitgeverij Veerhuis i.s.m. Stichting Brabants Fotoarchief, 2009 (ISBN ). Overige activiteiten Rondleidingen Elke zondagmiddag wordt aan de bezoekers van Breda s Museum twee maal een rondleiding aangeboden. Gedurende 2010 is 32 maal van dit aanbod gebruik gemaakt met in totaal 327 deelnemers. Op verzoek hebben negen rondleidingen plaatsgevonden met in totaal 204 deelnemers terwijl tijdens het Museumweekend vier rondleidingen zijn gegeven voor 44 bezoekers. Door de Vrienden van Breda s Museum zijn twee speciale rondleidingen voor de sponsors van het museum in het voormalige Burgerweeshuis gegeven; 24 personen hebben hieraan deelgenomen. Na de lezing van Frank van de Goot over forensisch onderzoek, hebben de 29 bezoekers een rondleiding over genoemde tentoonstelling gehad door conservator Pierre van der Pol met aandacht voor dit aspect in het fotografisch oeuvre van Kapitein Van Waegeningh. Kinderfeestjes Op verzoek zijn tien kinderfeestjes in het museum gehouden, voor 75 kinderen. In de loop van 2010 is een nieuw feestje voor kinderen van vier tot en met zeven jaar ontwikkeld, getiteld Dieren in het museum. Samen met Muis en Spin wordt het feestje 11

12 op de spannende zolder van het museum gevierd. Maar voordat het zover is moet de zolder eerst gevonden worden... Daar aangekomen zien de kinderen wat er allemaal wordt bewaard en maken zij kennis met de bewoners. Dat roept de vraag op: wonen er misschien nog meer dieren in het museum? Er wordt met de dieren een spelletje gespeeld en het feestje eindigt met het maken van je eigen favoriete museumdier. De try out van dit nieuwe concept wordt op 19 november met tien kinderen uitgevoerd. Taxatiemiddag Venduehuis der Notarissen (16 februari 2010) Op 16 februari vindt de jaarlijkse taxatie- en innamemiddag voor kunst en antiek plaats, georganiseerd door Breda s Museum in samenwerking met het Venduehuis der Notarissen uit Den Haag. 163 mensen laten hun voorwerpen taxeren of bieden deze ter veiling aan. Eigen beelden in The Picture Show: samenwerking Breda s Museum en Stadsarchief Breda (19 maart, 10 april en 23 april 2010) Naar aanleiding van de tentoonstelling The Picture Show (zie ook hierboven onder Tentoonstellingen) worden zogeheten innamedagen gehouden. Breda s Museum en het Stadsarchief Breda openen op genoemde drie dagen hun deuren voor publiek om eigen foto s, films en videobeelden te tonen, te laten digitaliseren of af te staan. De innamedagen worden door zeventien personen bezocht (respectievelijk 1, 11 en 5 personen). Er zijn ongeveer twintig aanbiedingen ter uitbreiding van de collectie binnengekomen. Erfgoeddag Brabant samenwerking Breda s Museum en Erfgoeddag provincie Noord- Brabant (9 juni 2010) Breda s Museum geeft een presentatie van de registratie en digitalisering van zijn collectie tijdens de Erfgoeddag van de provincie Noord-Brabant in het voormalige CHVgebouw te Veghel. Website Thuis in Brabant Ten behoeve van de digitalisering van de collectie van Breda s Museum heeft de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar gesteld met de voorwaarde een bijdrage te leveren aan de website Thuis in Brabant van Erfgoed Brabant. Fëanor Timmers, studente kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, heeft gedurende drie maanden haar masterstage in Breda s Museum besteed aan het aanleveren van een databestand voor genoemde website. In totaal zijn 505 objecten uit de collectie van Breda s Museum digitaal aangeleverd. Omdat de website bedoeld is voor een groot publiek en het Brabantse erfgoed centraal staat, is gekozen voor een diversiteit aan relevante én aansprekende objecten. 12

13 13

14 'Brabant Brands': samenwerking Breda s Museum met 2018 Brabant samen culturele hoofdstad (10 september 2010) Breda s Museum ontwikkelt als project voor de kandidatuur voor Brabant Stad Culturele Hoofdstad, Brabant Brands. Uitgangspunt vormen bekende merken die Breda heeft voortgebracht en in het collectieve geheugen staan gegrift: Kwatta, Hero, Etna, Faam, Loda, 3 Hoefijzers, Nibb-it, Lonka, Enka, De Jong thee koffie tabak, Mentos, Backer en Rueb, en Princess. Dit onderwerp merken en hun naamsbekendheid - kan vanuit Breda worden uitgebreid over de gehele provincie, denk bijvoorbeeld aan Bergen op Zoom met B3 en Bruynzeel, Roosendaal met de Liga, Venco, Red Band en Vero, Etten-Leur met Tomado en Felix/Bonzo, Oosterhout met Jamin, Drunen met Lips, Tilburg met AaBee, Eindhoven met Philips en Daf, Helmond met Hatema en Vlisco, Valkenswaard met Karel I en Willem II, Oss met Unox, Zwanenberg en Organon, en Den Bosch met de Gruyter. Uiteraard kan deze lijst nog met tal van bedrijven worden uitgebreid. Het thema is buitengewoon geschikt voor een scala aan flankerende activiteiten die verschillende publieksgroepen aanspreken. Op 10 september is in Breda s Museum de aftrap van dit project gegeven. Na lezingen van Jos van der Zwaal, ontwerper en docent, en Mieke Gerritzen, directeur Graphic Design Museum, over sterke merken, vindt in aanwezigheid van 54 vakgenoten een discussie en inbreng plaats onder leiding van Patrick Timmermans, medewerker cultuurhistorie van de provincie Noord-Brabant. Landelijke Open Monumentendag met het thema De smaak van de negentiende eeuw (11 september 2010) Breda s Museum heeft dit jaar geen speciale activiteiten georganiseerd. Desondanks bezoeken maar liefst 630 mensen de dependance in het begijnhof. Dependance het Casino trekt 29 bezoekers en Breda s Museum 27. Slotmanifestatie project Onder onze voeten; een reis langs Brabantse bodemschatten (19 december 2010) Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Brabantse meldpunt voor archeologische vondsten wordt het project Onder onze voeten uitgevoerd. Het vormt onderdeel van Schatten van Brabant en de looptijd is een jaar. De bedoeling is de verhalen achter de vondsten op te tekenen: wie heeft wat waar en wanneer gevonden. Tot op heden is dat nooit gebeurd. Vondsten worden in ontvangst genomen en 14

15 geregistreerd maar het verhaal van de vinder ontbreekt. De projectleider is Joris van Dierendonk. Op 19 december wordt het project in aanwezigheid van 63 betrokkenen in Breda s Museum afgesloten. Educatie Stofnesten Sinds 1999 is in Breda s Museum een tentoonstelling ingericht voor jonge kinderen van vier tot en met zeven jaar met de titel Stofnesten. Het is een groot avontuur op zolder waar dingen van vroeger tot leven komen. Kinderen gaan op ontdekkingstocht aan de hand van stillevens van oude voorwerpen. Zij ontmoeten een spin en een muis die tussen de spullen op de zolder wonen. Maar er zijn nog meer verrassingen: zoals de kat, een gekke stoel en een betoverende speelgoedkast. De kinderen voeren een opdracht uit en na afloop kunnen ze een zelf gemaakte kaart versturen. Ronk het pientere varken In 2010 is voor kinderen het educatieve programma Ronk het pientere varken ontwikkeld. In 1988 wordt een zestiende-eeuws Antoniusvarken voor de collectie van Breda s Museum verworven. Dit lindehouten beeld heeft deel uitgemaakt van een beeld van Antonius Abt. Het wordt de mascotte van Breda s Museum dat vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot halverwege de jaren 90 gevestigd is in de Vleeshal, later de Boterhal aan de Grote Markt te Breda. Daarnaast is in de semi-permanente expositie Tijdspiegels een skelet van een middeleeuws varken geëxposeerd. Beide objecten vormen aanleiding aan deze diersoort op verschillende manieren aandacht te besteden. De kinderen maken eerst kennis met het varken aan de hand van een filmpje. Vervolgens worden zij geconfronteerd met de vele producten, wel 45 stuks, die van varkens worden gemaakt. Vervolgens vindt een zoektocht door het museum plaats naar het hierboven genoemde Antoniusvarken. Aan de hand van het varkensskelet wordt het leven van dit dier vroeger en nu behandeld. Tenslotte staan wapenschilden met afbeeldingen van varkens centraal: Breda s Museum heeft enkele van dit soort schilden in de educatieve ruimte opgesteld. De kinderen leren over de heraldiek van dit dier en maken vervolgens hun eigen wapenschild. Tijdens het programma worden de kinderen aan het denken gezet door de vragen die zij moeten beantwoorden. Deze gaan over dierenwelzijn, over vegetarisch eten en over varkensvlees in de diverse religies. Kinderprogramma Fladders (Cultuurnacht) Tijdens de Cultuurnacht met het thema Echo (22 januari 2010) is door Breda s Museum een kinderprogramma Fladders over vleermuizen georganiseerd. De keuze voor de vleermuis is ingegeven door het feit dat deze het vermogen van echolocatie heeft: het dier kan voorwerpen lokaliseren door zelf geluid uit te zenden en te luisteren naar de echo. Door de kinderen worden oogmaskers en lampionnen gemaakt en versierd. Vervolgens worden de kinderen met hun zelfgemaakte voorwerpen rondgeleid door de als deftige mevrouw verklede educatief medewerker. In totaal nemen 60 kinderen deel aan dit programma. CKV-dagen (5 en 19 oktober en 10 november 2010) Elk jaar maken scholieren van het middelbaar onderwijs in het kader van de Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) kennis met allerlei vormen van cultuur: theater, film, 15

16 beeldende kunst, archief, poppodium, dans, muziek en ook het museum. Op 5 en 19 oktober en 10 november hebben respectievelijk 112, 107 en 33 leerlingen Breda s Museum bezocht. Museumcafé In 2010 wordt een begin gemaakt met de opwaardering op alle niveaus van het museumcafé. Allereerst wordt een plan gemaakt om het assortiment fors uit te breiden. Ten tweede wordt besloten de geselecteerde medewerkers meer te scholen in hospitality, gastvrijheid, en de taken die in het museumcafé van de toekomst moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zullen in 2011 geschoolde krachten op free lance basis worden aangetrokken. Het museumcafé biedt tevens een stageplaats voor leerlingen van het Cingelcollege. Winkel In grote lijnen worden dezelfde plannen voor het museumcafé toegepast op de winkel. Het assortiment dient vergroot, verbreed, gevarieerder en meer toegespitst op de collecties te zijn. Ook de voor de winkel geselecteerde en geschikte medewerkers dienen beter voor de hen toebedeelde taken, het beheer en de bediening, toegerust te worden. 16

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER indrukwekkend NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET OUDE MEESTERS ARENTSHUIS MODERNE GRAFIEK GROENINGEMUSEUM 31.10.2015-14.02.2016 SELECTIE 1 05.03.2016-19.06.2016

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Goudse Rembrandts bekend!

Goudse Rembrandts bekend! PERSBERICHT 17 juli 2014 Goudse Rembrandts bekend! De jury (directeur Museum Gouda, Gerard de Kleijn) heeft ruim honderd tekeningen en schilderwerken ontvangen voor de tekenwedstrijd: Wie is de beste Rembrandt

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Henny Radijs (1915-1991)

Henny Radijs (1915-1991) Henny Radijs (1915-1991) Van pottenbakster naar keramisch kunstenares Tekst: Rob Meershoek Foto s: Kunsthandel Artentique Zoetermeer, september 2010 Alle rechten voorbehouden Vaas 1961, h. 42 cm. Inleiding

Nadere informatie

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Vrijdag 1 juni is het zover en lanceert LhGWR (Liefhertje en De Grote Witte Reus) het nieuwe winkel concept... In het Kader van Liefhertje, dit keer

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys.

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. BELEIDSPLAN FONDATION CONSTANT 2012 Inleiding Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Hierna aangeduid

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage.

Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage. Geachte raadsfracties, Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage. Ik ben zeer bezorgd hoe de Bredase politiek

Nadere informatie

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt.

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt. Jaarverslag 2013 Atelier Marline Fritzius In 2013 is er ook op donderdag een groep gestart waardoor we op alle dagen open zijn. Er schilderen of boetseren nu wekelijks ongeveer 36 mensen met afasie in

Nadere informatie

Jules De Bruycker te gast bij Frank Brangwyn

Jules De Bruycker te gast bij Frank Brangwyn persinfo TENTOONSTELLING 11/10/ 13 > 12/01/ 14 Arentshuis, Dijver 16 I B- 8000 Brugge Jules De Bruycker liet zich in zijn etsen met sterke lichtcontrasten inspireren door het werk van Frank Brangwyn. Deze

Nadere informatie

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn:

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn: Auditieve oefeningen Boek van de week: 1; Nijntje in het museum 2; Krokodil en het meesterwerk 3; Kloddertje 4; Meneer Kandinsky was een schilder 5; Het kleine museum Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning. JAARVERSLAG 2007 Het bestuur, bestaande uit: Lou Klaver, Anneke Helder, Peter Timmerman, Peter Sasburg en vanaf maart Annie Vlaar-Oudeman, is 8 maal voor vergadering bijeen geweest. In november konden

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam KOSSMANN.DEJONG De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Bezoeker bekijkt het textieldepot met toramantels, torakronen en siertorens.

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant

Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant Hieronder het beeldmateriaal (lage resolutie) met bijschriften dat op dit moment beschikbaar is. Voor meer informatie over dit persbericht of hoge resolutie

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden Stichting Ton Smits Jaarverslag 2015 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding Inhoud Een doorlopende leerlijn erfgoededucatie 3 Leerdoelen 6 Voorbereiding op het museumbezoek 7 De museumles Mijn verhaal

Nadere informatie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011 Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Rees Diepen Tilburg, 1964 Fotograaf onbekend Haaren, 2007 R.K. Foto-Persbureau Het Zuiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0030 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb130018 Steller/tst.:

Nadere informatie

Nationaal Glasmuseum Leerdam

Nationaal Glasmuseum Leerdam Nationaal Glasmuseum Leerdam Tentoonstellingen 2015 Collectie Highlights In de presentatie Collectie Highlights worden bijzondere Leerdamse glasobjecten uit de vaste collectie extra onder de aandacht gebracht.

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland 14-3-2008 1 1.Profilering van een christelijk museum 2.Hoe het begon 3.De collectie 4.Een rondje Catharijneconvent 5.Tot slot 14-3-2008

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie'

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' Kunstenaar Hidde van Schie Opdrachtgever Stichting Hogeschool Rotterdam Budget CBK 4.000,00 Uitvoering 2014-2015 1 6 New Romantic Spirit 'Een kunstenaars

Nadere informatie

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION PERSBERICHT AMSTERDAM 14 APRIL 2017 ISAAC ISRAELS MOULIN DE LA GALETTE LEIDT DE VEILING VAN THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION Isaac Israels (1865-1934), Moulin de la Galette, Parijs ( 300.000-500.000) Amsterdam

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt Bijgewerkt: 20 oktober 2008 Zoek: ga. Begin: Nieuws Amstelveen Geschiedenis Foto's Gebeurtenissen Monumenten Partnersteden Straten Kerken Exposities Links Sponsoren Over de site Javier Gómez en Arian Winterink

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Historische Vereniging Den Dolder nodigt alle leden van onze vereniging uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die wij zullen

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

Column. De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum

Column. De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum Berichten Column Victor Moussault Het Mauritshuis bouwt aan de toekomst De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum

Nadere informatie

VERSLAG EN JAARREKENING 2016

VERSLAG EN JAARREKENING 2016 JAN ROËDE STICHTING VERSLAG EN JAARREKENING 2016 vastgesteld op 21 maart 2017 Bestuur: Mw. O.L. van Hulsen Dhr. L. van Sinderen (voorzitter) Dhr. D.S. Stapel Dhr. H.P.M.N. van Wersch (secretaris-penningmeester)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2014

Jaarverslag van activiteiten 2014 Inleiding. Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het Tuta

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

CONTACT Sinopia Masterclass Bezoek: Damrak 243, kamer 36 post: Damrak 373 1012 ZJ Amsterdam 06-20589963 advies@sinopia.nl / www.sinopia.

CONTACT Sinopia Masterclass Bezoek: Damrak 243, kamer 36 post: Damrak 373 1012 ZJ Amsterdam 06-20589963 advies@sinopia.nl / www.sinopia. MASTERCLASSES: KUNST EN DE MARKT: BASIS Het kijken naar en kopen van kunst is leuk en biedt een interessante verdieping in het dagelijkse leven. Maar voor het kopen van kunst is behalve de eigen goede

Nadere informatie

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling INHOUD 2. Inleiding 3. Analyse 4. Plan van aanpak 6. Opdracht en Organisatie 7. Financiën 8. Doelstelling Inleiding In de loop van het jaar 2012 werd het duidelijk dat er ten gevolge van de ontstane moeilijkheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Graag houden we u op de hoogte van activiteiten rond het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds. In deze nieuwsbrief leest u de hoogtepunten uit de

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan :

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : - het lezen van het boek Soldaat van Oranje en het maken van de

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Museum voor Anatomie en Pathologie

Museum voor Anatomie en Pathologie Museum voor Anatomie en Pathologie Museum voor Anatomie en Pathologie 1. Wat is het Anatomisch Museum? 2. Hoe ziet het Anatomisch Museum van de Toekomst er uit? 3. Langs welke weg bereiken we het Anatomisch

Nadere informatie

Lesbrieven voor de basisschool Groep 6 t/m 8. Behorend bij de tentoonstelling. Anton Heyboer DE HAARLEMSE JAREN

Lesbrieven voor de basisschool Groep 6 t/m 8. Behorend bij de tentoonstelling. Anton Heyboer DE HAARLEMSE JAREN Lesbrieven voor de basisschool Groep 6 t/m 8 Behorend bij de tentoonstelling Anton Heyboer DE HAARLEMSE JAREN 23 november 2012-19 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Tijdelijke tentoonstelling Anton Heyboer De Haarlemse

Nadere informatie

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam Persdocumentatie 3 t/m 6 September 2009 1 Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam 2 Persbericht aug 2009 Jong talent... eenmaal, andermaal Uitzonderlijke kunstveiling met beginnende kunstenaars Op 6 september

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017 Docentenhandleiding Jij als onderzoeker Groep 4 t/m 8 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Jij als onderzoeker. In

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Breda, bekijk. Leerkrachten Handleiding. stedelijkmuseumbreda.nl

Breda, bekijk. Leerkrachten Handleiding. stedelijkmuseumbreda.nl Breda, bekijk Leerkrachten Handleiding t stedelijkmuseumbreda.nl Inhoud Breda, bekijk t Leerdoelen Voorbereidende les: Digitale scheurkalender Museumbezoek Verwerkingsopdracht in de klas 3 4 5 7 8 Bijlage

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

12 en 13 september 2015

12 en 13 september 2015 12 en 13 september 2015 fietsroute en bezienswaardigheden in Smallingerland 2 zaterdag 12 september Drachtster Compagnie, Rottevalle en Houtigehage hebben samen een leuk programma weten op te stellen.

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 1 Utrecht, 2016 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma. In deze docentenhandleiding

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

APPÈL SOLO. 19 kunstenaars in 18 kamers

APPÈL SOLO. 19 kunstenaars in 18 kamers APPÈL SOLO in de KAZERNE 19 kunstenaars in 18 kamers Na het uiterst succesvolle APPÈL in de KAZERNE van maart/ april jl. waarbij 7 galerieën zich presenteerde in de kamers van de oude marechausseekazerne

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES 5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES Fotowerkgroep Zien en Doorzien / Phoenix Cultuur, Ute Weber De pracht en kracht van foto's De 5 fotoclubs uit Meierijstad exposeren eigen werk; elke club in eigen dorp

Nadere informatie