BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 BREDA'S MUSEUM Jaarverslag 2010

2 Inleiding Het jaar 2010 heeft voor Breda s Museum in het teken gestaan van pogingen om het museum verder in ontwikkeling te brengen. Met tentoonstellingen en aanvullende publieksactiviteiten is -bijna systematisch- aansluiting gezocht op het culturele profiel dat Breda wil gaan ontwikkelen: erfgoed en beeldcultuur. Mede in dit verband is de samenwerking aangegaan met plaatselijke partijen als het festival Breda Photo, kunstacademie AKV St.Joost, het Stadsarchief en het Museum voor Grafische Vormgeving. Tegelijkertijd is aan de eigen collectie veel aandacht besteed, waardoor deelcollecties als het zilver, de fotografie en vooral de beeldende kunst voor het voetlicht zijn gebracht. De rol die het museum heeft als podium van hedendaagse kunst in Breda is hierbij ook aan bod gekomen. Waar mogelijk heeft Breda s Museum deelgenomen aan de culturele evenementen, lokaal zowel als bovenlokaal. Er is een start gemaakt om de ontvangst in het museum meet klantgericht te maken; zowel de museumwinkel als het museumcafé worden qua aanbod en bediening aangepakt. Resultaten daarvan mochten in 2010 echter nog niet verwacht worden. In het collectiebeheer wordt mede dankzij subsidies van de provincie Noord-Brabant grote vooruitgang geboekt met de automatisering van de collectieregistratie en de digitalisering van de beelddocumentatie. En de lijst van aanwinsten getuigt ook van voortvarende ontwikkelingen, waarbij vooral de aankopen voor rekening van de Vereniging Vrienden van Breda s Museum in het oog springen. Een hardnekkig probleem van het museum bij dit alles blijft het gebrek aan voldoende bekendheid van de hoofdlocatie aan de Parade. Dat is al zo in Breda e.o. en het speelt ook parten in pogingen om bovenlokaal aandacht en publiek te trekken. De twee dependances die gelegen zijn in de traditionele toeristische route van de stad, de Kerkschat in de Grote Kerk en het Breda s Begijnhofmuseum worden door veel bezoekers aangedaan maar de intensieve programmering van tentoonstellingen en activiteiten aan de Parade scoren beduidend minder. In vergelijk met musea elders zijn de prestaties overigens zeker niet slecht. Daarbij is geen excuus maar wel vermeldenswaardig dat PR en marketing van het museum in personele bezetting en budget al jaren geen volwaardig deel vormen van het museumbedrijf. In het licht van de begrotingscijfers van het museum en dan met name de hoogte van het totale budget is dit op het eerste gezicht een vreemde zaak. Door factoren als de gemeentelijke doorbelasting en de verrekening van de totale kosten van het museumgebouw op de museumbegroting is het budget van het museum optisch hoog. Maar de daadwerkelijk besteedbare ruimte voor het museum is na aftrek van deze posten echter ver onder het gewenste niveau. In 2010 was er nog wel de tijdelijke oplossing van eenmalige middelen door vrijval van investeringsruimte. Er speelden al voor 2010 enige problemen en dat is ook dit jaar zo gebleven. De al jaren lopende pogingen om het museum te verzelfstandigen en dus buiten de gemeentelijke organisatie plaatsen stranden keer op keer op de kosten die nodig zijn om dat voor Breda s Museum op een gezonde basis van financiën en huisvesting te bewerkstelligen. Tegen het einde van het jaar is door het college verkozen om een extern onderzoeker de opdracht te geven om een algemene toekomstvisie te ontwikkelen, waarbij verzelfstandiging binnen het huidige budget uitgangspunt is. Het jaarverslag 2011 zal hierover hopelijk nader kunnen berichten. Beleid 2

3 Bedrijfsplan In 2010 is Decamerone, bedrijfsplan van start gegaan, mede met het oog op een komende verzelfstandiging. Het bedrijfsplan biedt een bedrijfsanalyse en een strategische oriëntatie, alsmede een exploitatieopzet voor de realisatie van Breda s Museum nieuwe stijl. De vijf hoofddoelstellingen die in het plan worden uitgewerkt zijn: 1. Verdere professionalisering van de organisatie; 2. Het museum als belevingsregisseur; 3. Uitbreiding en aanpassing van de huisvesting; 4. Uitgekiende inzet van de gedigitaliseerde collectie in de netwerksamenleving; 5. Verzelfstandiging. In de meerjarenraming van het bedrijfsplan zijn de investeringslasten voor de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur (het gebouw) niet meegenomen. Via speciaal georganiseerde personeelsbijeenkomsten zijn de medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken, de vervolgstappen en de wijze van implementering. Verzelfstandiging In november 2008 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de volgende opdracht: Volledige en transparante informatie en aanbevelingen op basis waarvan de directieraad/het college en uiteindelijk de raad kunnen afwegen of en zo ja onder welke condities en met welke perspectieven verzelfstandiging van Breda s Museum realiseerbaar is. Na een vervolgonderzoek in 2009 zijn vier scenario s gepresenteerd voor de toekomst van het museum. Hieruit dient, ook los van de eventuele verzelfstandiging van het museum, een keuze gemaakt te worden. Deze scenario s zijn: 1. Niets doen, hetgeen leidt tot een afkalving van het volwaardig functioneren van Breda s Museum; 2. Voldoen aan de minimale eisen van een volwaardig functionerend museum. Dit vraagt structureel ; 3. Een concurrerend perspectief bieden voor Breda s Museum. Dit vraagt incidenteel en structureel Dit laatste bedrag kan, in geval van verzelfstandiging, deels uit subsidies verkregen worden; 4. Het borgen van de dienstverlening en opnieuw de rol van het museum bekijken in relatie tot het gemeentelijk cultureel erfgoed. Dit scenario en de daarmee samenhangende kosten, dient nog geheel onderzocht te worden. Deze scenario's zijn via het Overdrachtsdocument in maart 2010 onder de aandacht gebracht van het nieuwe college van B&W. Het nieuwe college heeft besloten scenario 4 uit te voeren en heeft in november 2010 extern onderzoeker Peter Rijntjes opdracht gegeven om een nieuwe visie op het museum in rapport te brengen Profilering en huisstijl Met de komst van een Programmamanager a.i. die verantwoordelijk is voor de programmering, de productie en redactie van publieksactiviteiten en voor de aansturing van de marketing en communicatie, wordt een begin gemaakt met een duidelijker profilering van Breda s Museum. In 2011 zal de nieuw ontworpen huisstijl worden 3

4 geïmplementeerd. Een belangrijk en strategisch communicatiemiddel is de website van Breda s Museum. Deze zal meer mogelijkheden krijgen waaronder een webwinkel. Bovendien zullen de gebruiksvriendelijkheid en uitstraling eveneens worden vernieuwd en aangepast aan deze huisstijl. 4

5 Publiekszaken Breda s Museum heeft in 2010 doelbewust gestreefd meer en een grotere diversiteit aan publieksgroepen te bereiken. Dit is op verschillende manieren gebeurd. Allereerst met de kerntaak van het museum: het organiseren van aansprekende tentoonstellingen. Ten tweede met rondleidingen. Ten derde met het organiseren van activiteiten zoals lezingen en evenementen. En ten slotte met vernieuwing van educatieve programmering voor het onderwijs. Tentoonstellingen Het Hemels Lichaam (4 april 2009 tot en met 11 april 2010, na verlenging). In 2009 heeft Breda s Museum via een legaat een unieke verzameling relieken en devotionalia verworven: de zogeheten Hamers-IJsebrand-collectie. In 2010 is de collectie aan Breda s Museum daadwerkelijk overgedragen. Deze verzameling bestaat uit 475 voorwerpen en in de expositie is een keuze gemaakt uit enerzijds de topstukken en anderzijds de variëteit aan reliekhouders. Op deze manier is de uniciteit van deze collectie voor het publiek navoelbaar gemaakt. Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerde catalogus met dezelfde titel verschenen, geschreven door de kunsthistorici Anique de Kruiff en Evelyne Verheggen. Voorafgaande aan de opening door mgr. Johannes van den Hende, bisschop van Breda, hebben prof. dr. Jos Koldeweij, Anique de Kruiff en Evelyne Verheggen, aspecten van de collectie Hamers-IJsebrand belicht. Fragile (17 oktober 2010 tot en met 24 januari 2011). Van de internationaal bekende keramist Johan van Loon (Rotterdam 1934) heeft Breda s Museum uit de periode 1960 tot 2002 werken in de collectie. Ter gelegenheid van Van Loons 75 ste verjaardag heeft Breda s Museum dit en vooral zijn meest recente werk geëxposeerd vergezeld van een gelijknamige catalogus. De tentoonstelling is geopend door Thimo te Duits, conservator design van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. The Picture Show (22 januari tot en met 27 juni 2010). Speerpunten van het culturele beleid in Breda zijn erfgoed en beeldcultuur. Gecombineerd stonden deze begrippen centraal in de tentoonstelling The Picture Show. Op tal van beeldschermen waren oude foto s en historische filmbeelden van Breda te zien, waaronder veel nooit eerder vertoond materiaal. Het merendeel was afkomstig uit de eigen museumcollectie. Een deel van de filmbeelden is dankzij samenwerking met het Stadsarchief beschikbaar gekomen voor de expositie. Voor kinderen is er een speciale zithoek ingericht met wonderlijke toverlantaarnbeelden. Bij de expositie is een catalogus verschenen. De opening vond plaats tijdens de Cultuurnacht. Zilver uit eigen collectie (5 februari tot en met 29 augustus 2010). In Breda zijn eeuwen lang edelsmeden werkzaam geweest. Hun opdrachtgevers zijn de adel, kerkelijke instanties en de gegoede burgerij. Breda s Museum heeft een belangwekkende collectie profaan en religieus zilver vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw. De diversiteit aan voorwerpen gespreid door de tijd is het centrale 5

6 6

7 thema. Daarnaast worden objecten getoond waaruit de relatie van de zilversmid met zijn opdrachtgever valt af te lezen. Deze tentoonstelling is een beknopte reprise van de grote overzichtstentoonstelling Zilver en zilversmeden uit de Baronie van Breda die in 2000 is gehouden naar aanleiding van de publicatie van het standaardwerk over Breda s zilver door drs. Jean-Pierre van Rijen. Er heeft geen officiële opening plaatsgevonden. Kapitein van Waegeningh Fotograaf (1 mei tot en met 29 augustus 2010). Emile van Waegeningh ( ) is apotheker bij de militaire geneeskundige dienst. Hij vestigt zich in 1900 in Breda waar hij tot 1922 woont en werkt. Hij experimenteert met fototechnieken en kleurenfotografie. Hij maakt prachtige foto s van zijn gezin, familieleden, vrienden, stadsgezichten en de natuur. Ook stereofoto s maken deel uit van zijn oeuvre en vormen een van de attracties van deze expositie. Van Waegeningh is ook pionier in de forensische fotografie. Tijdens de voorbereiding van de expositie stuitte conservator Pierre van der Pol op de oudst bewaard gebleven forensische foto s in Nederland: van de in 1900 op de elfjarige leeftijd vermoorde Marietje Kessels uit Tilburg. Bij de expositie verscheen een rijk geïllustreerd boek over het leven en werk van Van Waegeningh door Pierre van der Pol en Harry van Boxtel. Na een inleiding door de directeur van Breda s Museum, Jeroen Grosfeld, werd de opening verricht door Xavier Debeerst, gepassioneerd fotograaf, medeoprichter en eigenaar van Mindex Internet Consulting Services en liefhebber van historische foto s. 128 personen woonden deze gebeurtenis bij. Master AKV/St. Joost (10 juli tot en met 5 september 2010): samenwerking Breda s Museum en AKV/St. Joost Breda en Den Bosch Acht studenten beeldende kunst en grafisch ontwerp (Adam Adriel van Drimmelen, Mari Stoel, Mehdi-Georges Lahlou, Dominique Teufen, Kit-Yim Cheng, Janneke Kornet, Daniele Marx, Yiannis Papadopoulos) en zes studenten fotografie (Ted Oonk, Annette Behrens, Suzanne de Bruin, Willem Popelier, Anaïs Lopez en Don Sars) exposeerden hun werk ter afronding van hun Mastersopleiding aan de AKV/St. Joost te Breda en Den Bosch. De expositie werd geopend door de Bredase wethouder van cultuur, Wilbert Willems, in aanwezigheid van 301 bezoekers. De opening werd gecombineerd met de uitreiking van de diploma's. Breda Photo 2010: TILT (16 september tot en met 24 oktober 2010): samenwerking Breda s Museum en Breda Photo De vierde editie van het internationale fotofestival Breda Photo was gewijd aan de wereld van nu. Diverse fotografen geven hun visie op de complexe wereld van vandaag: de financiële crisis, de opwarming van de aarde, het individuele antwoord op een crisissituatie. In acht verschillende exposities was werk van internationaal bekende fotografen in Breda s Museum te zien: Olaf Otto Becker, Antoine d Agata, Rena Effendi, Charlotte Lybeer, Stefan Canham, Rufina Wu, Chris Jordan en Kalle Kataila. Breda Photo 2010 was behalve in Breda s Museum ook op andere locaties in de stad te zien en dan met name in de openlucht in het Chassépark rondom het museum. De dichter des vaderlands, Ramsey Nasr, opende het festival in poppodium Mezz. Voorafgaand aan de opening vond in Breda s Museum een bijeenkomst met buffet plaats waaraan 115 personen deelnamen. Gedurende de maanden september en 7

8 8

9 oktober vonden in het kader van Breda Photo speciale activiteiten en ontvangsten in Breda s Museum plaats waaraan in totaal 904 personen deelnamen. Noord (1 tot en met 24 oktober 2010). Kinderen uit Breda-Noord zijn, gewapend met een fotocamera, een week in Noord- Ierland geweest. De foto s werden op negen panelen in Breda s Museum tentoongesteld. De opening, bezocht door 39 personen, werd verricht door Frans Kuiper, voorzitter van Nederlandse Stichting Kinderhouse. Passage. Kunst uit eigen huis: 12 e eeuw tot heden (vanaf 7 december 2010). Aan de hand van 250 kunstwerken uit eigen collectie wordt een overzicht vanaf de twaalfde eeuw tot heden, getoond. Na 1750 is een historische relatie met een kunsttraditie in Breda meer prominent aanwezig. De 19 e eeuw is vertegenwoordigd met werk van Petrus van Schendel ( ), Josephus Augustus Knip ( ), Jacobus Huijsmans ( ), Christiaan Cornelis Kannemans ( ), Izaak Schouman ( ) en August Allebé ( ). Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kunst vinden plaats tussen 1900 en 1970 en deze zijn te zien aan de hand van het werk van Jan Sluijters ( ), Jan Bogaerts ( ), Gra Rueb ( ), Tinus van Doorn ( ) en Niel Steenbergen ( ). De expositie eindigt met werk van hedendaagse kunstenaars als Jaap de Vries (1959), Jan de Bie (1946), Arjan Janssen (1965), Loek Grootjans (1955) en Peter Kantelberg (1947). De expositie is niet officieel geopend. Evenementen Cultuurnacht met het thema Echo (22 januari 2010) Tijdens de Cultuurnacht, waarbij het museum tot twee uur s nachts geopend is en de dependances tot middernacht, is de Gemeente Breda Oeuvreprijs uitgereikt aan de beeldend kunstenaar Carolein Smit (1960). In Breda s Museum is een vitrine met haar werk uit zijn collectie en die van de kunstenares ingericht. De expositie The Picture Show wordt geopend en op de glazen pui van de binnenplaats wordt doorlopend tot en met 11 april een videokunstwerk met de titel Unframed van 4d Film-Visions, in samenwerking met Buda Staging Performance, vertoond. In totaal telt de Cultuurnacht bezoekers. Speciaal voor kinderen is er het programma Fladders waaraan 60 kinderen hebben deelgenomen (zie hierna onder Educatie). Museumweekend met het thema Verleiden (10 en 11 april 2010) Het Museumweekend in Breda s Museum is speciaal op kinderen afgestemd met workshops over de toverlantaarn. Dé expert op dit gebied, prof. dr. W.A. Wagenaar, vertelt een (verzonnen) verhaal naar aanleiding van de afbeelding op een schilderij uit de collectie Spoken op zolder van R.W. Kleijn uit Dit verhaal wordt in een aantal scènes door de kinderen getekend. Die tekeningen vormen tezamen een complete voorstelling Elk kind studeert vervolgens een rol in onder leiding van Wagenaar waaronder ook gestommel en gekrijs. Tenslotte wordt de voorstelling met de toverlantaarn uitgevoerd door Wagenaar en de kinderen in de aula. Er zijn drie workshops geweest waaraan 44 kinderen, exclusief hun begeleiders, hebben deelgenomen. 9

10 Naast deze kinderactiviteit zijn op beide dagen gratis rondleidingen gegeven. Op zaterdag is een zogeheten innamedag gehouden: publiek krijgt de gelegenheid eigen foto s en film- of videobeelden aan te leveren voor The Picture Show (zie ook hierna onder Samenwerking). In totaal trekt het Museumweekend 873 bezoekers in Breda s Museum: 314 op zaterdag en 559 op zondag. De dependance in het begijnhof wordt op zaterdag door 241 personen bezocht en op zondag door 109, in totaal 350 bezoekers. Lezingen N.a.v de tentoonstelling Zilver uit eigen collectie (12 mei 2010). De collectie Breda s zilver en de zilversmeden uit Breda en de Baronie, zijn onderwerp van een grondig onderzoek geweest, uitgevoerd door dé kenner op dit gebied, Jean- Pierre van Rijen. Zijn studie is in 2000 uitgemond in een overzichtstentoonstelling en standaardwerk Zilver en zilversmeden uit de Baronie van Breda. Tien jaar later verzorgt hij een lezing met de titel Zilver met een verhaal. Daarin wordt onder andere aandacht geschonken aan vervalsingen: waarom worden deze gemaakt en hoe zijn zij te herkennen. Een tweede lezing over het huidige vak van zilversmid, wordt verzorgd door Jef Huibers. Hij is beeldend kunstenaar en ontwerper en is jarenlang als docent vormgeving en kunstgeschiedenis verbonden geweest aan de opleiding voor goud- en zilversmeden in Schoonhoven. Zijn ontwerpen resulteren in zilveren objecten waarvan er een aantal tentoongesteld zijn tijdens deze lezingenavond. De lezingen werden door veertien personen bezocht. Filmavonden naar aanleiding van The Picture Show (11 en 18 mei 2010). In Breda is reeds decennialang de cineast Bob Entrop actief. Hij heeft zijn opleiding aan de Academie Sint Joost gevolgd en maakt van 1970 tot 1975 deel uit van het eerste filmcollectief in Nederland, De Kritiese Filmers. Al zijn films zijn maatschappelijk en sociaal geëngageerd. Op 11 mei worden vijf films van zijn hand vertoond na door Entrop zelf te zijn ingeleid: 500 gastarbeiders (1969) over de mogelijke huisvesting van 500 gastarbeiders in het voormalig seminarie te Hoeven; Miss 70 (1970) over het uit de hand lopen van de miss-verkiezing tijdens de Cinemanifestatie in Utrecht; Welles Nietes (drugs) (1972), over de drugsscene in Breda in de jaren 70 van de vorige eeuw; Enka Breda Bezet (1974), over de eerste georganiseerde bedrijfsbezetting in Nederland; Spelen met onze Veiligheid (1979), over de acties van het actiecomité LPG weg ermee in de Bredase wijk Tuinzigt. Deze filmavond wordt door 56 personen bezocht. Op 18 mei worden vier films van Entrop door hem ingeleid en vertoond: Euroshima Nee Bedankt (1982), over drie jongeren die van Breda naar Amsterdam liften om te gaan demonstreren tegen de kruisraketten; Wat willen jongens eigenlijk (1988). In deze gedramatiseerde film vertellen jongens eerlijk en openhartig hoe zij over meisjes denken; Tussen eten en afwas (1990) is een 99-delige televisieserie; hiervan worden twee afleveringen gedraaid Verdriet en De eerste keer alleen op vakantie. Twee Bredase jongeren confronteren in genoemde afleveringen hun vaders met moeilijke vragen; 10

11 Een gevoel van meer (1986) is een speelfilm over de voormalige fietsenstalling aan de Nieuwstraat te Breda. Deze filmavond wordt door 27 personen bezocht. Lezingen naar aanleiding van de tentoonstelling Kapitein van Waegeningh Fotograaf (9 juni 2010). Uitgenodigd is Frank van de Goot, een van de drie forensisch pathologen in Nederland. De titel van de lezing luidt Forensische pathologie, een vak apart. Aanleiding vormt de vondst tijdens de voorbereiding van de expositie, van de oudste forensische foto s in Nederland, gemaakt door Van Waegeningh. In tal van thrillers en televisieseries speelt de (forensisch) patholoog een prominente rol. In de televisieserie Silent Witness bijvoorbeeld worden conclusies getrokken aan de hand van aannames en soms verhoort de patholoog zelfs verdachten. Van de Goot schetst een geheel ander en realistischer beeld van dit boeiende vak. Onder leiding conservator Pierre van de Pol, bezoeken de 29 aanwezigen de expositie van Kapitein van Waegeningh waar ook enkele forensische foto s van zijn hand zijn te zien. Publicaties In 2010 zien drie publicaties het licht: twee naar aanleiding van een tentoonstelling en één als specialisatie van de conservator van Breda s Museum: historische fotografie. Het betreft: The Picture Show. Historische foto s en films: een digitaal spektakel van Bredaas erfgoed, Breda 2010; Harry van Boxtel en Pierre van der Pol, Kapitein van Waegeningh Fotograaf, Breda s Museum 2010 (ISBN ); Pierre van der Pol, Brabants stads- en dorpsleven Prentbriefkaarten van Herman de Ruiter, fotograaf en uitgever, Uitgeverij Veerhuis i.s.m. Stichting Brabants Fotoarchief, 2009 (ISBN ). Overige activiteiten Rondleidingen Elke zondagmiddag wordt aan de bezoekers van Breda s Museum twee maal een rondleiding aangeboden. Gedurende 2010 is 32 maal van dit aanbod gebruik gemaakt met in totaal 327 deelnemers. Op verzoek hebben negen rondleidingen plaatsgevonden met in totaal 204 deelnemers terwijl tijdens het Museumweekend vier rondleidingen zijn gegeven voor 44 bezoekers. Door de Vrienden van Breda s Museum zijn twee speciale rondleidingen voor de sponsors van het museum in het voormalige Burgerweeshuis gegeven; 24 personen hebben hieraan deelgenomen. Na de lezing van Frank van de Goot over forensisch onderzoek, hebben de 29 bezoekers een rondleiding over genoemde tentoonstelling gehad door conservator Pierre van der Pol met aandacht voor dit aspect in het fotografisch oeuvre van Kapitein Van Waegeningh. Kinderfeestjes Op verzoek zijn tien kinderfeestjes in het museum gehouden, voor 75 kinderen. In de loop van 2010 is een nieuw feestje voor kinderen van vier tot en met zeven jaar ontwikkeld, getiteld Dieren in het museum. Samen met Muis en Spin wordt het feestje 11

12 op de spannende zolder van het museum gevierd. Maar voordat het zover is moet de zolder eerst gevonden worden... Daar aangekomen zien de kinderen wat er allemaal wordt bewaard en maken zij kennis met de bewoners. Dat roept de vraag op: wonen er misschien nog meer dieren in het museum? Er wordt met de dieren een spelletje gespeeld en het feestje eindigt met het maken van je eigen favoriete museumdier. De try out van dit nieuwe concept wordt op 19 november met tien kinderen uitgevoerd. Taxatiemiddag Venduehuis der Notarissen (16 februari 2010) Op 16 februari vindt de jaarlijkse taxatie- en innamemiddag voor kunst en antiek plaats, georganiseerd door Breda s Museum in samenwerking met het Venduehuis der Notarissen uit Den Haag. 163 mensen laten hun voorwerpen taxeren of bieden deze ter veiling aan. Eigen beelden in The Picture Show: samenwerking Breda s Museum en Stadsarchief Breda (19 maart, 10 april en 23 april 2010) Naar aanleiding van de tentoonstelling The Picture Show (zie ook hierboven onder Tentoonstellingen) worden zogeheten innamedagen gehouden. Breda s Museum en het Stadsarchief Breda openen op genoemde drie dagen hun deuren voor publiek om eigen foto s, films en videobeelden te tonen, te laten digitaliseren of af te staan. De innamedagen worden door zeventien personen bezocht (respectievelijk 1, 11 en 5 personen). Er zijn ongeveer twintig aanbiedingen ter uitbreiding van de collectie binnengekomen. Erfgoeddag Brabant samenwerking Breda s Museum en Erfgoeddag provincie Noord- Brabant (9 juni 2010) Breda s Museum geeft een presentatie van de registratie en digitalisering van zijn collectie tijdens de Erfgoeddag van de provincie Noord-Brabant in het voormalige CHVgebouw te Veghel. Website Thuis in Brabant Ten behoeve van de digitalisering van de collectie van Breda s Museum heeft de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar gesteld met de voorwaarde een bijdrage te leveren aan de website Thuis in Brabant van Erfgoed Brabant. Fëanor Timmers, studente kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, heeft gedurende drie maanden haar masterstage in Breda s Museum besteed aan het aanleveren van een databestand voor genoemde website. In totaal zijn 505 objecten uit de collectie van Breda s Museum digitaal aangeleverd. Omdat de website bedoeld is voor een groot publiek en het Brabantse erfgoed centraal staat, is gekozen voor een diversiteit aan relevante én aansprekende objecten. 12

13 13

14 'Brabant Brands': samenwerking Breda s Museum met 2018 Brabant samen culturele hoofdstad (10 september 2010) Breda s Museum ontwikkelt als project voor de kandidatuur voor Brabant Stad Culturele Hoofdstad, Brabant Brands. Uitgangspunt vormen bekende merken die Breda heeft voortgebracht en in het collectieve geheugen staan gegrift: Kwatta, Hero, Etna, Faam, Loda, 3 Hoefijzers, Nibb-it, Lonka, Enka, De Jong thee koffie tabak, Mentos, Backer en Rueb, en Princess. Dit onderwerp merken en hun naamsbekendheid - kan vanuit Breda worden uitgebreid over de gehele provincie, denk bijvoorbeeld aan Bergen op Zoom met B3 en Bruynzeel, Roosendaal met de Liga, Venco, Red Band en Vero, Etten-Leur met Tomado en Felix/Bonzo, Oosterhout met Jamin, Drunen met Lips, Tilburg met AaBee, Eindhoven met Philips en Daf, Helmond met Hatema en Vlisco, Valkenswaard met Karel I en Willem II, Oss met Unox, Zwanenberg en Organon, en Den Bosch met de Gruyter. Uiteraard kan deze lijst nog met tal van bedrijven worden uitgebreid. Het thema is buitengewoon geschikt voor een scala aan flankerende activiteiten die verschillende publieksgroepen aanspreken. Op 10 september is in Breda s Museum de aftrap van dit project gegeven. Na lezingen van Jos van der Zwaal, ontwerper en docent, en Mieke Gerritzen, directeur Graphic Design Museum, over sterke merken, vindt in aanwezigheid van 54 vakgenoten een discussie en inbreng plaats onder leiding van Patrick Timmermans, medewerker cultuurhistorie van de provincie Noord-Brabant. Landelijke Open Monumentendag met het thema De smaak van de negentiende eeuw (11 september 2010) Breda s Museum heeft dit jaar geen speciale activiteiten georganiseerd. Desondanks bezoeken maar liefst 630 mensen de dependance in het begijnhof. Dependance het Casino trekt 29 bezoekers en Breda s Museum 27. Slotmanifestatie project Onder onze voeten; een reis langs Brabantse bodemschatten (19 december 2010) Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Brabantse meldpunt voor archeologische vondsten wordt het project Onder onze voeten uitgevoerd. Het vormt onderdeel van Schatten van Brabant en de looptijd is een jaar. De bedoeling is de verhalen achter de vondsten op te tekenen: wie heeft wat waar en wanneer gevonden. Tot op heden is dat nooit gebeurd. Vondsten worden in ontvangst genomen en 14

15 geregistreerd maar het verhaal van de vinder ontbreekt. De projectleider is Joris van Dierendonk. Op 19 december wordt het project in aanwezigheid van 63 betrokkenen in Breda s Museum afgesloten. Educatie Stofnesten Sinds 1999 is in Breda s Museum een tentoonstelling ingericht voor jonge kinderen van vier tot en met zeven jaar met de titel Stofnesten. Het is een groot avontuur op zolder waar dingen van vroeger tot leven komen. Kinderen gaan op ontdekkingstocht aan de hand van stillevens van oude voorwerpen. Zij ontmoeten een spin en een muis die tussen de spullen op de zolder wonen. Maar er zijn nog meer verrassingen: zoals de kat, een gekke stoel en een betoverende speelgoedkast. De kinderen voeren een opdracht uit en na afloop kunnen ze een zelf gemaakte kaart versturen. Ronk het pientere varken In 2010 is voor kinderen het educatieve programma Ronk het pientere varken ontwikkeld. In 1988 wordt een zestiende-eeuws Antoniusvarken voor de collectie van Breda s Museum verworven. Dit lindehouten beeld heeft deel uitgemaakt van een beeld van Antonius Abt. Het wordt de mascotte van Breda s Museum dat vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot halverwege de jaren 90 gevestigd is in de Vleeshal, later de Boterhal aan de Grote Markt te Breda. Daarnaast is in de semi-permanente expositie Tijdspiegels een skelet van een middeleeuws varken geëxposeerd. Beide objecten vormen aanleiding aan deze diersoort op verschillende manieren aandacht te besteden. De kinderen maken eerst kennis met het varken aan de hand van een filmpje. Vervolgens worden zij geconfronteerd met de vele producten, wel 45 stuks, die van varkens worden gemaakt. Vervolgens vindt een zoektocht door het museum plaats naar het hierboven genoemde Antoniusvarken. Aan de hand van het varkensskelet wordt het leven van dit dier vroeger en nu behandeld. Tenslotte staan wapenschilden met afbeeldingen van varkens centraal: Breda s Museum heeft enkele van dit soort schilden in de educatieve ruimte opgesteld. De kinderen leren over de heraldiek van dit dier en maken vervolgens hun eigen wapenschild. Tijdens het programma worden de kinderen aan het denken gezet door de vragen die zij moeten beantwoorden. Deze gaan over dierenwelzijn, over vegetarisch eten en over varkensvlees in de diverse religies. Kinderprogramma Fladders (Cultuurnacht) Tijdens de Cultuurnacht met het thema Echo (22 januari 2010) is door Breda s Museum een kinderprogramma Fladders over vleermuizen georganiseerd. De keuze voor de vleermuis is ingegeven door het feit dat deze het vermogen van echolocatie heeft: het dier kan voorwerpen lokaliseren door zelf geluid uit te zenden en te luisteren naar de echo. Door de kinderen worden oogmaskers en lampionnen gemaakt en versierd. Vervolgens worden de kinderen met hun zelfgemaakte voorwerpen rondgeleid door de als deftige mevrouw verklede educatief medewerker. In totaal nemen 60 kinderen deel aan dit programma. CKV-dagen (5 en 19 oktober en 10 november 2010) Elk jaar maken scholieren van het middelbaar onderwijs in het kader van de Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) kennis met allerlei vormen van cultuur: theater, film, 15

16 beeldende kunst, archief, poppodium, dans, muziek en ook het museum. Op 5 en 19 oktober en 10 november hebben respectievelijk 112, 107 en 33 leerlingen Breda s Museum bezocht. Museumcafé In 2010 wordt een begin gemaakt met de opwaardering op alle niveaus van het museumcafé. Allereerst wordt een plan gemaakt om het assortiment fors uit te breiden. Ten tweede wordt besloten de geselecteerde medewerkers meer te scholen in hospitality, gastvrijheid, en de taken die in het museumcafé van de toekomst moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zullen in 2011 geschoolde krachten op free lance basis worden aangetrokken. Het museumcafé biedt tevens een stageplaats voor leerlingen van het Cingelcollege. Winkel In grote lijnen worden dezelfde plannen voor het museumcafé toegepast op de winkel. Het assortiment dient vergroot, verbreed, gevarieerder en meer toegespitst op de collecties te zijn. Ook de voor de winkel geselecteerde en geschikte medewerkers dienen beter voor de hen toebedeelde taken, het beheer en de bediening, toegerust te worden. 16

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

jaarverslag 2008 2 1

jaarverslag 2008 2 1 jaarverslag 2008 2 1 inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 5 Stafafdeling Conservatoren 7 Stafafdeling Marketing en communicatie 17 De bezoeker van Museum Boijmans Van Beuningen 23 Stafafdeling Educatie

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen JAARVERSLAG 2011 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen 2. Tentoonstellingen

Nadere informatie

EVALUATIE BredaPhoto 2014

EVALUATIE BredaPhoto 2014 EVALUATIE BredaPhoto 2014 Stichting Breda Photo INDEX 1. VOORWOORD 2 2. EVALUATIE DOELSTELLINGEN 3 2.1 Vertrekpunt 3 2.2 Evaluatie doelstellingen 4 2.3 Successen en leermomenten 5 3. GEREALISEERD PROGRAMMA

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11 jaarverslag 2014 Inhoud 2014 1 Inleiding 2 2 Tentoonstellingen 4 Wisselexpositieruimte 5 Alle kinderen, ze zijn weg. Het kindertransport uit Kamp Vught 5 Naar de Boeren. Kinderevacuaties in de Hongerwinter

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie