ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM) Verpachting jachtrecht - open aanbesteding - akkoord - bekendmaking en bestek - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 3. (VF) Gezamenlijke aankopen gemeente - principieel akkoord 4. (VF) WZC Briels - aanstellen verhuisfirma - lastenboek - goedkeuring 5. (CV) WZC Boeyé Van Landeghem en bejaardenwoningen - lastenboek omgevingsaanleg met raming - open aanbesteding - goedkeuring 6. (VF) Diverse voorzieningen - aankoop werkkledij - gunning 7. (VF) Diverse voorzieningen - huur en onderhoud van (plat) linnen - gunning 8. (KS) Diverse voorzieningen - raamcontract voor de aankoop van verzorgingskarren voor diverse voorzieningen - lastenboek - goedkeuring Instellingen en algemeen beheer 9. (IC) Week van verzet tegen armoede - goedkeuring 10. (IC) Efrem - beëindiging overeenkomst - goedkeuring 11. (IC) Verlenen van eerste en tweede leeftijdsmelk en dringende hulpverlening aan kansarme gezinnen - protocolakkoord met Kind en Gezin - goedkeuring 12. (MVG) WZC - verhoging dagprijzen - goedkeuring Personeel 13. (GVE) Financieel beheerder - niet vacant verklaren 14. (GVE) Terbeschikkingstelling financieel beheerder gemeente aan OCMW - kennisname 15. (GVE) Beheersovereenkomst financiële diensten - aanpassing BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 16. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 17. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 18. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 19. Beslissingen vast bureau - aktename Personeel 20. (KB) Aanvraag ontslag wegens vervroegd pensioen - goedkeuring

2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 9 juli 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT - OPEN AANBESTEDING - AKKOORD - BEKENDMAKING EN BESTEK - GOEDKEURING De overeenkomst voor het jachtrecht tussen het OCMW Beveren en De Wildbeheereenheid Waasland (WBE Waasland), Moeringstraat 2, 9130 Verrebroek eindigt op 31 december Volgens art. 11 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 dient een nieuwe verpachting van jachtrechten te verlopen via een open aanbesteding. Voor de verpachting van het jachtrecht wordt voorgesteld: het jachtrecht op de percelen, vermeld op de lijst dd 1 augustus 2014, in 1 lot te verpachten, vanaf 1 januari 2015 voor een periode van 9 jaar. de open aanbesteding bekend te maken via de website gemeente Beveren, de streekkrant, de website van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw, het bulletin der aanbestedingen en de zittende jachtvereniging persoonlijk aan te schrijven. de jachtrechten te verpachten onder de voorwaarden, zoals vermeld in het bestek jachtrecht verpachting Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882; Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 11 van dit decreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 1998 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheerseenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;

3 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2018; Gelet op de uitvoeringsbesluiten het Soortenschadebesluit 3 juli 2009, het jachtvoorwaardenbesluit 25 april 2014, het jachtadministratiebesluit 25 april 2014; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; 10 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel) 1 stem tegen (Tony Vyt) Art. 2. Art. 3. Akkoord te gaan met de open aanbesteding voor de verpachting van het jachtrecht (in 1 lot) op de percelen, vermeld op de lijst dd 1 augustus 2014, vanaf 1 januari 2015 voor een periode van 9 jaar. Het voorstel om de open aanbesteding bekend te maken via website gemeente Beveren, de streekkrant, de website van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw, het bulletin der aanbestedingen en de zittende jager persoonlijk aan te schrijven, goed te keuren. Het bestek jachtrecht verpachting goed te keuren. 3. (VF) GEZAMENLIJKE AANKOPEN GEMEENTE - PRINCIPIEEL AKKOORD Door de gemeente en het OCMW Beveren worden een aantal producten aangekocht die door beide organisaties gebruikt worden, zoals (toilet-)papier, wasserij- en onderhoudsproducten en kantoormateriaal. Door deze producten gezamenlijk aan te kopen, vergroot het volume van de aankoop waardoor betere eenheidsprijzen kunnen worden verkregen en tijdswinst wordt gegenereerd. In 2013 en 2014 werden deze producten reeds via gezamenlijke aanbestedingen aangekocht. Aan de raad wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan om gezamenlijk met de gemeente Beveren volgende aanbestedingen te organiseren voor de aankoop van: papier voor een periode van 1 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2015) via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. kantoormateriaal voor een periode van 2 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2016) via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. wasserij-, onderhoudsproducten en toiletpapier voor een periode van 2 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2016) via de procedure van open aanbesteding. Het OCMW zal in het aankoopproces betrokken worden en zelf beslissen welke producten voor het OCMW Beveren in aanmerking kunnen komen.

4 In een volgende zitting worden de lastenboeken voor de verschillende aanbestedingen ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 2. Zich principieel akkoord te verklaren om gezamenlijk met de gemeente Beveren de aanbestedingen te organiseren voor de aankoop van: papier voor een periode van 1 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2015) via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. kantoormateriaal voor een periode van 2 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2016) via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. wasserij-, onderhoudsproducten en toiletpapier voor een periode van 2 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2016) via de procedure van open aanbesteding. De lastenboeken voor deze aanbestedingen ter goedkeuring voor te leggen aan een latere raad. 4. (VF) WZC BRIELS - AANSTELLEN VERHUISFIRMA - LASTENBOEK - GOEDKEURING Het nieuwbouwproject WZC Briels is in afwerkingsfase. Het meubilair en de inboedel van het bestaande WZC Briels, gehuisvest in het oude gebouw van WZC De Notelaar, dient verhuisd naar de nieuwbouw door een professionele verhuisfirma. Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt voor het aanstellen van een verhuisfirma. De totale kosten worden geraamd op ,00 EUR (incl. BTW 21%). Er wordt voorgesteld om deze aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor het aanstellen van een verhuisfirma zijn de nodige kredieten voorzien in het budget 2014 actiecode 25 (budgetitem ). Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met adm. opmerkingen

5 Art. 2. Het lastenboek voor de aanstelling van een firma voor de verhuis van WZC Briels goed te keuren voor een geraamd bedrag van ,00 EUR (incl. BTW 21%). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 5. (CV) WZC BOEYÉ VAN LANDEGHEM EN BEJAARDENWONINGEN - LASTENBOEK OMGEVINGSAANLEG MET RAMING - OPEN AANBESTEDING - GOEDKEURING In zitting van 25 juni 2014 besliste het vast bureau tot aanstelling van Fons van Humbeeck als ontwerper voor de omgevingswerken van WZC Boeyé Van Landeghem en de bejaardenwoningen. Vervolgens werd in zitting van 23 juli 2014 aan het vast bureau het eerste ontwerpplan voorgelegd en toegelicht door de heer Van Humbeeck. Enkele zaken dienden bijgestuurd en aangepast. Het aangepaste ontwerpplan met bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,53 EUR (incl. 21% BTW) worden aan de raad voorgelegd. Het is aangewezen deze prijsvraag via open aanbesteding te organiseren. In de MJP is een totaal budget van EUR voorzien voor de omgevingswerken ( /ACT EUR (WZC BVL) en /ACT EUR (woningen Kallo). Dit totaal bedrag omvat ereloon architect, aanstelling van een veiligheidscoördinator en uitvoering van de omgevingswerken (inclusief BTW). De resterende noodzakelijke kredieten dienen te voorzien in budget Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor weken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Negatief advies Art. 2. Het lastenboek omgevingsaanleg van WZC Boeyé Van Landeghem en de bejaardenwoningen met de bijhorende raming t.b.v ,53 EUR (incl. 21% BTW) goed te keuren. De aanbesteding voor het dossier omgevingsaanleg van WZC Boeyé Van Landeghem en de bejaardenwoningen te organiseren via de procedure van open aanbesteding, waarvan het resultaat wordt voorgelegd aan een latere raad.

6 6. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - AANKOOP WERKKLEDIJ - GUNNING In de raad van 16 april 2014 werd het lastenboek voor de aankoop van werkkledij voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren goedgekeurd voor een geraamd totaalbedrag van ,43 EUR (incl. BTW 21%). De aanbesteding werd georganiseerd via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In totaal hebben 6 firma s een offerte ingediend, en dit voor elk van de 5 percelen, nl. Sarco n.v. (Temse), Alsico n.v. (Ronse), Kameleon (Beveren), Nancy s Work Wear (Dendermonde), Creapins (Beveren) en De Berkel (Varsseveld Nederland). Uit de verslagen van nazicht - opgemaakt per perceel - blijkt dat: voor perceel 1 (werkkledij personeel woonzorgcentra) de firma Sarco n.v. de meest voordelige offerte heeft ingediend voor een geraamd totaalbedrag van ,69 EUR (incl. BTW 21%). voor perceel 2 (werkkledij personeel centrale keuken) de firma Alsico n.v. de meest voordelige offerte heeft ingediend voor een geraamd totaalbedrag van 1.176,31 EUR (incl. BTW 21%). voor perceel 3 (polo s kinderdagverblijf Windekind) de aangeboden polo s van een aantal inschrijvers niet de kwaliteit, draagcomfort en esthetische waarde hebben die vooropgesteld werd. Er zijn twijfels bij de duurzaamheid van deze polo s voor een periode van minimum 3 jaar. Voorstel voor niet-gunning van dit perceel. voor perceel 4 (werkkledij personeel technische dienst) de firma Sarco n.v. de meest voordelige offerte heeft ingediend voor een geraamd totaalbedrag van 2.110,57 EUR (incl. BTW 21%). voor perceel 5 (werkkledij personeel thuiszorg) de firma Alsico n.v. de meest voordelige offerte heeft ingediend voor een geraamd totaalbedrag van 6.150,71 EUR (incl. BTW 21%). De opgegeven totaalbedragen zijn geraamde bedragen op basis van de ingediende eenheidsprijzen omdat het exacte aantal stuks werkkledij bepaald wordt na de passessies en afhankelijk is van het aantal personeelsleden in dienst. De nodige kredieten voor deze aankopen zijn voorzien in budget 2014 op ACT-5: reorganisatie wasserij voor een totaalbedrag van EUR. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum

7 Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Perceel 1 (werkkledij personeel woonzorgcentra) te gunnen aan de firma Sarco n.v., Orlaylaan 14-18, 9140 Temse (BE ) voor een geraamd totaalbedrag van ,69 EUR (incl. BTW 21%). Perceel 2 (werkkledij personeel centrale keuken) te gunnen aan de firma Alsico nv, Zonnestraat , 9600 Ronse (BE ) voor een geraamd totaalbedrag van 1.176,31 EUR (incl. BTW 21%). Perceel 4 (werkkledij personeel technische dienst) te gunnen aan de firma Sarco n.v., Orlaylaan 14-18, 9140 Temse (BE ) voor een geraamd totaalbedrag van 2.110,57 EUR (incl. BTW 21%). Perceel 5 (werkkledij personeel thuiszorg ) te gunnen aan de firma Alsico nv, Zonnestraat , 9600 Ronse (BE ) voor een geraamd totaalbedrag van 6.150,71 EUR (incl. BTW 21%). Perceel 3 (polo s kinderdagverblijf Windekind) niet te gunnen. 7. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - HUUR EN ONDERHOUD VAN (PLAT) LINNEN - GUNNING In de raad van 16 april 2014 werd het lastenboek voor de huur en het onderhoud van (plat)linnen voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren goedgekeurd voor een geraamd totaalbedrag van ,10 EUR (incl. BTW 21%) voor een contractperiode van 3 jaar. Een aanbesteding werd georganiseerd via de procedure van open offerteaanvraag. Bij de opening van offertes op 3 juni 2014 hebben 3 firma s een offerte ingediend: Cleanlease Fortex CLF nv. (Oedelem), Dumoulin nv (Zillebeke) en Sint-Joris nv (Gingelom). Uit het verslag van nazicht van de offertes d.d. 22 juli 2014 blijkt dat: Cleanlease Fortex de laagste inschrijver is voor een totaalbedrag van ,83 EUR (incl. BTW 21%) voor een contractperiode van 3 jaar (gunningscriterium 1) Cleanlease Fortex en Dumoulin de beste klantenservice bieden (gunningscriterium 2) alle inschrijvers een gelijkwaardige goede was- en strijkkwaliteit bieden (gunningscriterium 3) alle inschrijvers hetzelfde aantal punten halen voor de keuze, vorm en kwaliteit van het aangeboden assortiment platlinnen (gunningscriterium 4) alle inschrijvers het maximum aantal punten scoren voor duurzaam ondernemen (gunningscriterium 5) De firma Cleanlease Fortex heeft globaal gezien de meest gunstige offerte ingediend. De nodige exploitatiebudgetten zijn voorzien op rekening Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet;

8 Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum De opdracht voor de huur en het onderhoud van (plat)linnen voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde Cleanlease Fortex CLF n.v., Vullaertstraat 73, 8730 Oedelem (BE ) voor een geraamd totaalbedrag van ,83 EUR (incl. BTW 21%) voor een periode van 3 jaar. 8. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - RAAMCONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN VERZORGINGSKARREN VOOR DIVERSE VOORZIENINGEN - LASTENBOEK - GOEDKEURING Voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren dienen verzorgingskarren aangekocht omdat de huidige karren aan vervanging toe zijn en niet veilig zijn. Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt voor een raamovereenkomst voor de aankoop van verzorgingskarren en toebehoren op afroep voor diverse voorzieningen welke een looptijd heeft tot 31 december De totale kosten worden geraamd op ,00 EUR (incl. BTW 21%). Voorgesteld wordt om deze aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor de aankoop van verzorgingskarren zijn volgende kredieten voorzien in het budget 2014 en 2015: WZC Briels: EUR - actiecode 174 (budgetitem ) WZC Sint-Elisabeth: EUR actiecode 178 (budgetitem ) WZC De Linde: EUR - actiecode 180 (budgetitem ) Dagverzorgingscentrum De Sloester: EUR - actiecode 171 (budgetitem ) Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met beleidsopmerkingen Art. 2. Het lastenboek voor de raamovereenkomst voor de aankoop van verzorgingskarren en toebehoren op afroep voor diverse voorzieningen goed te keuren voor een geraamd bedrag van ,00 EUR (incl. BTW 21%) met een looptijd tot 31 december De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad.

9 9. (IC) WEEK VAN VERZET TEGEN ARMOEDE - GOEDKEURING Op 17 oktober 2014 is het werelddag van verzet tegen armoede. Gemeente, OCMW en welzijnsorgansiaties Tarara, de Keerkring, Vormingplus en B-Asiel plannen verschillende activiteiten in de week van 11 oktober tot en met 17 oktober Het opzet is om zoveel mogelijk mensen samen te brengen: mensen in armoede, mensen die niet leven in armoede en mensen die iets kunnen veranderen aan armoede. Een overzicht van de acties en kosten zijn opgenomen in de administratieve nota. Aan de raad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan de acties zoals voorgesteld voor de week van verzet tegen armoede. De kosten worden gedragen door de vzw Tarara. Het OCMW neemt de coördinatie van het project op zich. Er wordt ook een oproep gedaan aan alle raadsleden om deel te nemen aan deze week. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de acties die georganiseerd worden in de week van verzet tegen armoede van 11 oktober 2014 tot en met 17 oktober (IC) EFREM - BEËINDIGING OVEREENKOMST - GOEDKEURING Efrem is een vzw die hulp verleent aan zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en exondernemers die nog problemen ondervinden na het stopzetten van hun zelfstandige activiteit. Ze werken samen met OCMW s door er maandelijks een zitdag te houden voor zelfstandigen in moeilijkheden. De begeleiding gebeurt door personen die zelf zelfstandige zijn geweest. Waar mogelijk streven zij ernaar om de zelfstandige activiteit opnieuw te laten renderen. In zitting van 28 augustus 2013 besliste de raad om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Efrem maar een verderzetting in 2015 pas te overwegen na evaluatie van de werking. De eerste 3 maanden was de dienstverlening gratis. Voor 2014 bedraagt de kostprijs 3.505,72 EUR. Vanaf 2015 wordt 4005,72 EUR aangerekend. In 2013 heeft Efrem 3 personen ontvangen en in 2014 (op datum van 18 juli 2014 ) hebben 2 personen een afspraak gemaakt maar zijn niet komen opdagen. Gezien de zeer lage opkomst wordt voorgesteld om de samenwerking op te zeggen met ingang van 1 januari voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet;

10 Goedkeuring te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst met Efrem vzw, Armentierssteenweg 11 bus 2 te 8957 Mesen op te zeggen met ingang van 1 januari (IC) VERLENEN VAN EERSTE EN TWEEDE LEEFTIJDSMELK EN DRINGENDE HULPVERLENING AAN KANSARME GEZINNEN - PROTOCOLAKKOORD MET KIND EN GEZIN - GOEDKEURING Kind en Gezin wil structureel samenwerken met het OCMW om aan gezinnen hulp te verlenen bij de aankoop van zuigelingenvoeding en het verlenen van dringende hulp. Binnen deze samenwerking engageert het OCMW zich om de nodige sociale onderzoeken te verrichten en waar nodig aan de kansarme gezinnen de zuigelingenvoeding of dringende hulp te verlenen. Hiervoor dient een protocolakkoord afgesloten. Het BCSD gaf in zitting van 12 augustus 2014 hiervoor positief advies. Aan de raad wordt voorgesteld om het voorliggend protocolakkoord goed te keuren voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 2. Goedkeuring te verlenen om structureel samen te werken met Kind en Gezin Vuurkruisenlaan 12 te 9120 Beveren om aan kansarme gezinnen hulp te verlenen bij de aankoop van zuigelingenvoeding en het verlenen van dringende hulp. Het protocolakkoord tussen Kind en Gezin, en het OCMW goed te keuren. 12. (MVG) WZC - VERHOGING DAGPRIJZEN - GOEDKEURING In het kader van het nieuwbouwproject voor WZC Briels wordt voorgesteld om, naar analogie met het nieuwbouwproject voor WZC De Notelaar, een dagprijsverhoging voor de woonzorgcentra door te voeren. Het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang is van toepassing. Elke dagprijsverhoging dient aangevraagd bij en goedgekeurd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Na goedkeuring door de FOD Economie, dienen de nieuwe dagprijzen tegen ontvangstbewijs betekend aan de bewoners. De nieuwe prijzen mogen ten vroegste 1 maand na de betekening aangerekend worden.

11 Volgende beleidsprincipes worden gehanteerd bij het bepalen van de nieuwe dagprijzen: Voor alle bewoners van een OCMW-woonzorgcentrum wordt in principe dezelfde dagprijs aangehouden; Het wassen van het persoonlijk linnen van de bewoners is niet langer begrepen in de dagprijs maar wordt als supplement aangerekend; De kapper en mutualiteitsbijdragen zijn niet langer begrepen in de dagprijs; Er wordt in het kader van het nieuwbouwproject voor WZC Briels een dagprijsverhoging doorgevoerd van 3 EUR voor een alleenstaande en 5 EUR voor een koppel; Omwille van bezettingsproblemen (leegstand van flats en ontbreken van een wachtlijst) wordt de prijsverhoging in het kader van de nieuwbouw WZC Briels, niet doorgevoerd voor de grote en kleine flats in WZC Boeyé-Van Landeghem. Voor de alleenstaanden in een grote of een kleine flat wordt de prijs evenredig verlaagd. Op basis van deze beleidsprincipes worden volgende dagprijzen voorgesteld voor de woonzorgcentra vanaf 1 januari 2015: Eenpersoonskamer: 53,01 EUR Koppel: 79,35 EUR Koppel in grote flat (BVL): 88,55 EUR Alleenstaande in grote flat (BVL): 65 EUR Alleenstaande in kleine flat (BVL): 55 EUR Kortverblijf: 54,79 EUR Supplement wassen persoonlijk linnen: 2 EUR Supplement wassen persoonlijk linnen kortverblijf: 3 EUR Supplement bij verlies badge/sleutel: 25 EUR per badge/sleutel Supplement bij verlies badge/sleutel kortverblijf: 25 EUR per badge/sleutel voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies 10 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel) 1 stem tegen (Tony Vyt) Art. 2. Akkoord te gaan om het dagprijsdossier voor de woonzorgcentra en kortverblijf in te dienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; Akkoord te gaan met volgende dagprijzen voor de woonzorgcentra vanaf 1 januari 2015: Eenpersoonskamer: 53,01 EUR Koppel: 79,35 EUR Koppel in grote flat (BVL): 88,55 EUR Alleenstaande in grote flat (BVL): 65 EUR Alleenstaande in kleine flat (BVL): 55 EUR Kortverblijf: 54,79 EUR

12 Art. 3. Akkoord te gaan met volgende supplementen voor de woonzorgcentra vanaf 1 januari 2015: Supplement wassen persoonlijk linnen: 2 EUR per dag Supplement wassen persoonlijk linnen kortverblijf: 3 EUR per dag Supplement bij verlies badge/sleutel: 25 EUR per badge/sleutel Supplement bij verlies badge/sleutel kortverblijf: 25 EUR per badge/sleutel 13. (GVE) FINANCIEEL BEHEERDER - NIET VACANT VERKLAREN Gezien de beslissing van gemeente en OCMW Beveren (respectievelijk in zitting van 25 maart 2014 en 19 maart 2014) om te streven naar de integratie van de twee financiële diensten, is reeds beslist om beide diensten te laten aansturen door 1 gemeenschappelijk financieel beheerder. Naar aanleiding van het ontslag van de gemeenschappelijke financieel beheerder, die door het OCMW ter beschikking werd gesteld aan de gemeente, werd de functie vacant verklaard binnen de personeelsformatie van de gemeente Beveren. Dit met als doel om de functie van financieel beheerder gemeente ter beschikking te stellen aan het OCMW (beslissing gemeenteraad dd. 29 juli 2014). Bijgevolg wordt aan de raad van het OCMW gevraagd om de functie van financieel beheerder niet vacant te verklaren binnen de personeelsformatie van het OCMW Beveren. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Akkoord te gaan om de functie van financieel beheerder niet open te verklaren binnen de personeelsformatie van het OCMW, maar deze te laten invullen door middel van terbeschikkingstelling van de financieel beheerder van de gemeente in toepassing van artikel , artikel 79 3 en artikel 271 van het OCMWdecreet. 14. (GVE) TERBESCHIKKINGSTELLING FINANCIEEL BEHEERDER GEMEENTE AAN OCMW - KENNISNAME Gezien de beslissing van gemeente en OCMW Beveren (respectievelijk in zitting van 25 maart en 19 maart 2014) om te streven naar de integratie van de twee financiële diensten, is reeds beslist om beide diensten te laten aansturen door 1 gemeenschappelijk financieel beheerder. Naar aanleiding van het ontslag van de gemeenschappelijke financieel beheerder, die door het OCMW ter beschikking werd gesteld aan de gemeente, werd de functie vacant verklaard binnen de personeelsformatie van de gemeente Beveren in zitting van 29 juli 2014.

13 Artikel van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad statutair personeel ter beschikking kan stellen van of overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de rechtspositieregeling wordt nageleefd en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Artikel van het OCMW-decreet bepaalt dat de financieel beheerder van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, tegelijkertijd het ambt van financiele beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan uitoefenen. Zo ook art. 271 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat er tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. In zitting van 29 juli 2014 werd door de gemeenteraad ook beslist om mevrouw Tine Carion, afdelingshoofd interne zaken, aan te stellen als waarnemend financieel beheerder, in toepassing van artikel 81 3 van het gemeentedecreet, met ingang van 1 september 2014 tot de indiensttreding van de nieuwe financieel beheerder. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 2. Akkoord te gaan met de beslissing van de gemeenteraad dd. 29 juli 2014 om de financieel beheerder van de gemeente ter beschikking te stellen aan het OCMW en dit overeenkomstig het wettelijk kader van het gemeentedecreet en het OCMWdecreet Kennis te nemen van de aanstelling van mevrouw Tine Carion, als waarnemend gemeenschappelijk financieel beheerder met ingang van 1 september 2014 tot de indiensttreding van de nieuwe financieel beheerder. 15. (GVE) BEHEERSOVEREENKOMST FINANCIËLE DIENSTEN - AANPASSING De gemeenteraad heeft in zitting van 25 februari 2014 beslist tot de niet openverklaring van de functie van financieel beheerder. De raad van het OCMW heeft in zitting van 19 maart 2014 de beheersovereenkomst gemeente OCMW goedgekeurd met betrekking tot de aanstelling van 1 financieel beheerder en de geïntegreerde afdeling, alsook met de terbeschikkingstelling van de financieel beheerder van het OCMW, de heer Gert Laenen, aan de gemeente, conform art OCMW-decreet. De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2014 ingestemd met deze beheersovereenkomst.

14 Deze beheersovereenkomst werd opgesteld vanuit de situatie dat de financieel beheerder van het OCMW tevens fungeerde als financieel beheerder van de gemeente en bijgevolg dient te worden aangepast aan de recente wijzigingen. Met name de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 29 juli 2014 met betrekking tot de openverklaring van de functie op de personeelsformatie van de gemeente en de terbeschikkingstelling van de gemeenschappelijke financieel beheerder door de gemeente aan het OCMW. Dit naar aanleiding van de vraag van de heer Gert Laenen om omwille van persoonlijke redenen een einde te stellen aan enerzijds zijn benoeming als financieel beheerder OCMW en anderzijds zijn ter beschikking stelling aan de gemeente. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Akkoord te gaan met de wijziging van de beheersovereenkomst gemeente-ocmw met betrekking tot de aanstelling van 1 financieel beheerder en de geïntegreerde financiële afdeling volgens ontwerp in bijlage. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW MBT ÉÉN FINANCIEEL BEHEERDER EN DE GEÏNTEGREERDE FINANCIËLE AFDELING De volgende overeenkomst wordt gesloten op datum van 1 september 2014 tussen de ondergetekenden: 1. De gemeente Beveren met zetel te Stationsstraat 2 te 9120 Beveren, vertegenwoordigd door de heer Marc Van de Vijver, burgemeester en de heer Jan Noppe, secretaris, die optreden namens de Gemeenteraad en handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad dd. 29 juli 2014 EN 2. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Beveren met zetel te Oude Zandstraat 92 te 9120 Beveren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Esbroeck, voorzitter en de heer Filip Thyssen, secretaris, die optreden namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en handelen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad - in uitvoering van de beslissing van deze Raad dd. 27 augustus 2014 Artikel 1: Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen de gemeente Beveren en het OCMW van Beveren inzake de werking met één financieel beheerder voor beide organisaties. De Financieel beheerder van de gemeente Beveren zal aangesteld worden tot financieel beheerder voor beide organisaties. In de periode dat nog geen Financieel beheerder is aangesteld zal de gemeente een waarnemend Financieel beheerder aanstellen, alle bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst zijn eveneens van toepassing in deze tussenperiode. De samenwerkingsovereenkomst behandelt tevens de integratie van beide financiële diensten in één financiële afdeling. De geïntegreerde financiële afdeling zal beide besturen op een gelijkwaardige manier ondersteunen, rekening houdende met de specifieke noden van beide organisaties.

15 Artikel 2: Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 1 september 2014 en wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde duur. Artikel 3: Wettelijk en juridisch kader Het wettelijk kader steunt op artikel 271 van het gemeentedecreet en artikel 271 OCMW-decreet. Deze artikelen voorzien in de mogelijkheid tot samenwerken, meer bepaald op vlak van het gebruik van elkaars diensten en personeelsleden. Er worden geen eenzijdige wijzigingen doorgevoerd van bestaande arbeidsovereenkomsten met contractuele personeelsleden. Het tewerkstellend bestuur blijft optreden als juridisch werkgever en behoudt de hoedanigheid van hiërarchisch overste. Voor de statutaire personeelsleden blijven de hiërarchische verhoudingen evenzeer berusten bij het tewerkstellend bestuur. In die zin is het duidelijk dat de besturen louter en alleen gebruik maken van elkaars diensten en personeelsleden. De rechtspositie voor de gemeenschappelijke functies van beide besturen is reeds op elkaar afgestemd. Niettemin blijven organogram en arbeidsreglement van gemeente en OCMW respectievelijk van toepassing op de medewerkers van de gemeente en van het OCMW. De eventuele wijzigingen aan taken en bevoegdheden van de medewerkers naar aanleiding van de werking van de geïntegreerde dienst worden verwerkt in de functiebeschrijvingen die vervolgens opnieuw vastgesteld worden door de bevoegde secretaris. Art van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad personeel kan ter beschikking stellen van of overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt nageleefd en mits goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit is enkel noodzakelijk voor de functie van één financieel beheerder. Artikel 75 3, 2 van het OCMW decreet stelt dat met toepassing van artikel 271 de financieel beheerder van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan uitoefenen. Artikel 124, laatste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bepaalt dat de gemeenteraad kan bepalen dat het jaarsalaris van de financieel beheerder van de gemeente die met toepassing van artikel 75 en 271 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ook de functie van financieel beheerder van het OCMW uitoefent, verhoogd wordt met 30 %. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zal overeenkomstig worden aangepast. Art. 30 en 32 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en KB van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone. Artikel 4: Afbakening verantwoordelijkheidskader nieuwe financieel beheerder Huidig financieel beheerder Hugo Maes blijft verantwoordelijk voor de afsluit van de jaarrekening 2013 van de gemeente en politiezone en voor de boekingen tot Openstaande vorderingen ouder dan , die niet in fase van een goedgekeurd afbetalingsplan, rechtsdossier, collectieve schuldenregeling of geviseerd dwangbevel zitten, worden oninbaar verklaard voor

16 Artikel 5: Personeelsomkadering De financieel beheerder implementeert, rekening houdende met zijn leerproces, met de invulling van het middenkader en met de andere prioriteiten op financieel vlak, de geïntegreerde financiële afdeling. Het nieuwe geïntegreerde organogram van de afdeling financiën voorziet een structuur waardoor het werken met één financieel beheerder voldoende ondersteund wordt. De geïntegreerde afdeling bestaat uit een: cel boekhouding-budget cel debiteuren de expert financiën. De cel boekhouding-budget zal aangestuurd worden door een hoofdboekhouder (B4-B5), die optreedt als celhoofd. De cel debiteuren zal aangestuurd worden door een celhoofd debiteuren (B4-B5). Hiervoor zal de personeelsformatie van de gemeente en/of OCMW aangepast worden. Na de effectieve invulling van deze functies kan het eindresultaat van de integraties definitief vorm nemen. De expert financiën (A1-A3), reeds opgenomen in de formatie van de gemeente, zal de financieel beheerder ondersteunen in het uitvoeren van het financieel management voor beide besturen. De expert financiën (A1-A3) zal ook kunnen functioneren als waarnemer financieel beheerder bij afwezigheden voor de gemeente (art. 80 G.D.). De indiensttreding van de expert financiën is voorzien op 1 september Er wordt één organogram voor de geïntegreerde afdeling opgemaakt, waaruit de deelorganogrammen voor elk bestuur duidelijk kunnen afgeleid worden in functie van het eigen officieel vastgestelde organisatieorganogram. Elke betrekking van de personeelsformatie kan slechts éénmaal ingevuld worden. Invulling van een functie binnen de gemeente blokkeert invulling van dezelfde functie binnen het OCMW en omgekeerd. Alle functies zijn gelijk toegankelijk vanuit beide organisaties. In het geval een functie binnen de financiële afdeling in één van beide organisaties vacant wordt verklaard, zal op basis van de mogelijkheden die het gemeente- en OCMW-decreet, het rechtspositiebesluit en de rechtspositieregeling bieden, de mogelijkheid van mobiliteit tussen beide organisaties steeds bij voorrang bekeken worden. Aangezien elk deelorganogram deel uitmaakt van het officieel vastgestelde organisatieorganogram van respectievelijk gemeente en OCMW, engageren de besturen zich om de daarmee samenhangende personeelskost mee op te nemen in het jaarlijkse budget. Er wordt uitgegaan van volgende personeelsformaties voor de geïntegreerde afdeling financiën: Gemeente: Expert financiën A1-A3 Stat. 1 VTE Hoofddeskundige boekhouding B4-B5 Stat. 1 VTE Op te nemen in nieuwe formatie. Hoofddeskundige debiteuren B4-B5 Stat. 1 VTE Op te nemen in nieuwe formatie. Deskundige boekhouding B1-B3 Stat. 1 VTE Adm. hoofdmedewerker C4-C5 Stat. 1 VTE Gelijkgeschakeld met boekhouder Adm. medewerker C1-C3 Stat. 3,5 VTE Adm. medewerker C1-C3 Gesco 3,9 VTE

17 OCMW: Financieel beheerder Wett. Stat. 1 VTE Deskundige boekhouding B1-B3 Stat. 2 VTE Adm. hoofdmedewerker C4-C5 Stat. 1 VTE Verantwoordelijke + expert debiteuren OCMW Adm. medewerker C1-C3 Stat. 4 VTE Bij effectieve invulling van de functie van hoofddeskundige boekhouding, wordt één van de functies van deskundige boekhouding niet verder ingevuld. Bij effectieve invulling van de functie van hoofddeskundige debiteuren, wordt één van de functies van administratief medewerker niet verder ingevuld. Er wordt als doelstelling vooropgesteld om door de integratie van beide financiële diensten een effectieve besparing te realiseren van 2 medewerkers op C1-C3-niveau binnen een termijn van 5 jaar. Artikel 6: Hiërarchische lijnen en aansturing van de geïntegreerde afdeling De financieel beheerder zal in eerste fase de twee financiële diensten aansturen om uiteindelijk één geïntegreerde afdeling aan te sturen. Hij is de hiërarchisch overste. De financieel beheerder geeft rechtstreeks leiding aan de hoofdboekhouder, celhoofd debiteuren en de expert financiën. De financieel beheerder adviseert en rapporteert aan de verschillende bestuursorganen zoals in de verschillende decreten voorzien. Hij/zij maakt deel uit van beide managementteams. De financieel beheerder wordt functioneel aangestuurd door beide secretarissen op de processen zoals door de wet voorzien, elk voor zijn organisatie. De financiële diensten staan op moment van ondertekening van deze overeenkomst ook in voor enkele wettelijke taken van de secretarissen (o.a. omwille van efficiëntie en expertiseredenen). De financieel beheerder coördineert deze taken, onder verantwoordelijkheid van desbetreffende secretaris. De hoofdboekhouder en hoofd debiteuren sturen hun respectievelijke cellen aan. In een periode waarin de functies van hoofdboekhouder en hoofd debiteuren nog niet zijn ingevuld, zal bekeken worden of de expert financiën een rol kan spelen in de aansturing van de medewerkers. Maandelijks heeft een er een afdelingsoverleg financiën plaats die bestaat uit: financieel beheerder hoofdboekhouder hoofd debiteuren expert financiën. Artikel 7: Functioneren en evalueren De functionerings- en evaluatiegesprekken verlopen conform de bepalingen van de rechtspositieregeling voor de gemeenschappelijke functies. De gevolgen van de evaluaties worden vastgelegd en uitgevoerd door de juridische werkgever. De financieel beheerder evalueert de hoofdboekhouder, celhoofd debiteuren en de expert financiën. Hij kan tevens optreden als evaluator of tweede evaluator naar alle medewerkers van de afdeling financiën.

18 Medewerkers van het OCMW in de cel boekhouding worden rechtstreeks geëvalueerd door de financieel beheerder. De hoofdboekhouder maakt een dienstig verslag op voor de medewerkers OCMW voor de financieel beheerder. Medewerkers van de gemeente in de cel boekhouding worden geëvalueerd door de hoofdboekhouder. Medewerkers van het OCMW in de cel debiteuren worden geëvalueerd door de administratief hoofdmedewerker OCMW ofwel rechtstreeks door de financieel beheerder. Het celhoofd debiteuren maakt een dienstig verslag op voor de administratief hoofdmedewerker OCMW en eventueel de financieel beheerder. Medewerkers van de gemeente in de cel debiteuren worden geëvalueerd door het celhoofd debiteuren. Zolang de functies van hoofdboekhouder en celhoofd debiteuren niet zijn ingevuld, kan de expert financiën optreden als evaluator voor de medewerkers van de gemeente. Artikel 8: Invulling functie van één financieel beheerder De financieel beheerder werkt in evenredigheid en noodzakelijkheid voor gemeente (incl. politiezone) en OCMW. Dit garandeert naast de uitvoering van de decretale taken een gelijk niveau van kwaliteit, engagement en dienstverlening. Op basis van de beleidsdoelstellingen en wensen, de gekende overkoepelende managementprojecten en de specifieke noden op vlak van de financiële processen, maakt de financieel beheerder jaarlijks een operationeel plan van de afdeling financiën op en integreert dit in beide beheers- en beleidscyclussen. De prioriteiten worden in overleg met beide besturen opgemaakt. Indien één van beide besturen bezwaren heeft met het jaarplan, wordt dit besproken in onderling overleg in een vergadering met Burgemeester, Voorzitter OCMW, beide secretarissen, korpschef en de financieel beheerder. Elk lid van deze vergadering kan deze vergadering bij elkaar roepen en nodigt de andere leden minsten 14 dagen op voorhand uit. Artikel 9: Plaats van tewerkstelling Er wordt voor de financieel beheerder in beide organisaties een apart bureau voorzien. De financieel beheerder werkt een werkbaar schema uit tussen beide organisaties op basis van de noodwendigheden. Voor de geïntegreerde afdeling financiën wordt één locatie gezocht zodat in de loop van het najaar 2014 de beide diensten samen kunnen gehuisvest worden. Artikel 10: Praktische personeelsaangelegenheden De personeelsleden prikken ter registratie van hun aanwezigheden. Het gemeentepersoneel is onderhevig aan het tijdsregistratiereglement van de gemeente en volgt de daarin opgenomen bepalingen inzake stam- en glijtijden en opbouw van een saldo. Het OCMWpersoneel volgt de regeling van het OCMW. Ingeval van ziekte brengen de medewerkers het celhoofd op de hoogte of bij afwezigheid van een celhoofd de financieel beheerder. Verlof, overuren, dienstvrijstellingen worden geregeld met het respectievelijk celhoofd of bij afwezigheid van een celhoofd met de financieel beheerder. Artikel 11: Verlof en ziektemelding financieel beheerder Bij ziekte brengt de financieel beheerder de personeelsdienst en de waarnemers financieel beheerder op de hoogte. Bij een afwezigheid langer dan een week (verlof of ziekte) worden tevens de burgemeester, voorzitter OCMW en beide secretarissen ingelicht.

19 Artikel 12: Gebruik dienstvoertuigen Personeelsleden van de afdeling financiën kunnen gebruik maken van de dienstvoertuigen van beide organisaties. Het gemeentepersoneel blijft verzekerd onder de polis arbeidsongevallen die de gemeente onderschreven heeft, ook bij het besturen van een dienstwagen van het OCMW. Voor de OCMWmedewerkers geldt hetzelfde, in omgekeerde zin. Artikel 13: Opleidingen In eerste instantie behoudt ieder bestuur een eigen budget betreffende opleidingen voor het eigen personeel. De vormingsaanvragen worden door de vormingsambtenaar van de gemeente en het OCMW afgehandeld volgens de vastgelegde procedures indien de aanvraag financieel kan opgedeeld worden. Indien er geen opdeling mogelijk is, worden de kosten gedragen door de gemeente. Artikel 14: Financieel kader Het jaarsalaris van de financieel beheerder van de gemeente wordt verhoogd met 30%. Dit wordt opgenomen in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. De loonkosten worden gedragen door de gemeente. Er wordt geen doorrekening voorzien naar het OCMW, uitgezonderd indien noodzakelijk voor subsidiedoeleinden. De gemeenteraad stelt de bijzonder rekenplichtige aan en kent de toelage van bijzonder rekenplichtige van de ééngemeentepolitiezone toe. Artikel 15: Evaluatie van de overeenkomst De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie gebeurt door het College en het Vast Bureau en wordt voorgelegd aan de gemeente en OCMW raad. De beide managementteams geven een advies dat wordt meegenomen in het verslag van het College en het Vast Bureau. Op basis van de evaluatie kunnen aanpassingen aan de overeenkomst plaatsvinden. Artikel 16: Evaluatie van het functioneren van de financieel beheerder De gemeente blijft de juridische werkgever van de financieel beheerder en oefent het werkgeversgezag uit. In het kader van de evaluatie van de financieel beheerder kan het het Vast Bureau van het OCMW en het managementteam OCMW een advies geven aan het college van burgemeester en schepenen. Artikel 17: Aanpassing aan de overeenkomst De overeenkomst kan aangevuld, aangepast of gewijzigd worden door een schriftelijke bijlage die de in te voeren aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen bevat en door beide partijen wordt ondertekend na goedkeuring door Gemeente- en OCMW-raad. Artikel 18: Geschillen Indien geschillen rijzen over de uitvoering van deze overeenkomst, zullen deze beslecht worden in onderling overleg in een vergadering met Burgemeester, Voorzitter OCMW, beide secretarissen en de financieel beheerder.

20 Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst op vlak van de integratie van beide financiële diensten en/of op vlak van de samenwerking met één gemeenschappelijk financieel beheerder te beëindigen via aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De termijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het aangetekend schrijven werd ontvangen. Het aangetekend schrijven wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na datum van verzending. Deze eenzijdige opzegging is maar mogelijk nadat bovenvermelde geschillenbeslechting werd doorlopen. Voor de gemeente: Te Beveren op Jan Noppe Gemeentesecretaris Voor het OCMW: Te Beveren op 2014 Filip Thyssen OCMW-secretaris Marc Van de Vijver Burgemeester Dirk Van Esbroeck OCMW-voorzitter DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

OCMW Kortemark. Raadszitting van 7 oktober 2014 om 19u30 in de zetel van het OCMW, Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark.

OCMW Kortemark. Raadszitting van 7 oktober 2014 om 19u30 in de zetel van het OCMW, Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark. OCMW Kortemark Raadszitting van 7 oktober 2014 om 19u30 in de zetel van het OCMW, Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 1. Voorstelling project Time Out Wouter Verschaeve van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Aanpassing

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie