Profiel. Oorsprong. Innovatief. Relatie met maatschappelijke organisaties. Vereniging en bureau. Ambitieus en strategisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Oorsprong. Innovatief. Relatie met maatschappelijke organisaties. Vereniging en bureau. Ambitieus en strategisch"

Transcriptie

1 Op de CD staat de digitale versie van het VEWIN jaarverslag 2005

2 2 Profiel VEWIN is de brancheorganisatie van de waterbedrijven in Nederland. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de (gezamenlijke) belangen van de leden in Den Haag en Brussel. VEWIN behoort met ca. 28 fte en een budget van ca. 6 miljoen euro tot een brancheorganisatie van een gemiddelde grootte. Het VEWIN-bureau is gevestigd in Rijswijk (Z-H) met een dependance in Brussel. effectieve en efficiënte belangenbehartiging, waarmee VEWIN de belangen van de sector onder de aandacht brengt in Den Haag en Brussel; optimale informatie voor de leden door relevante documenten en bronnen gemakkelijk beschikbaar te maken, onder andere op basis van een systeem van monitoring van belangrijke stakeholders en issues. Oorsprong VEWIN is opgericht op 18 november In dat jaar telde ons land 198 waterleidingbedrijven, waarvan er 177 lid waren van de Vereniging. Op 31 december 2005 kende Nederland nog 13 waterbedrijven, allen aangesloten bij VEWIN. Naast deze leden heeft VEWIN ook nog een buitengewoon lid in Curaçao. Innovatief VEWIN onderzoekt regelmatig hoe het tegemoet kan komen aan veranderende behoeften van de leden, de stakeholders, de consumenten en de maatschappij. Innovatie in lobby, in communicatie en in techniek is voor de watersector die in de rest van de wereld tot een van de voorbeelden geldt, van groot belang. VEWIN-leden leveren goedkoop, schoon en veilig drinkwater; een eerste levensbehoefte dat in ons land voor iedereen al decennia lang een vanzelfsprekendheid is. Jaarlijks produceren de leden 1,2 miljard m 3 drinkwater. In 1952 was dat 378 miljoen m 3. Vereniging en bureau VEWIN is een vereniging. De leden bepalen in de Algemene Ledenvergadering de koers. Het Bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers van de leden plus een onafhankelijke voorzitter. Het VEWIN-bureau staat onder leiding van een directeur die door het Bestuur is benoemd. Relatie met maatschappelijke organisaties De belangen van de waterbedrijven laten zich in vele opzichten combineren met de belangen van andere (maatschappelijke) organisaties. VEWIN zoekt dan ook de samenwerking met zulke stakeholders, onder andere consumentenorganisaties, de telecomsector, vertegenwoordigers van de chemische-, bestrijdingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie, natuur- en milieuorganisaties en andere brancheorganisaties om gezamenlijke belangen te onderkennen en uit te dragen. Ambitieus en strategisch De waterbedrijven produceren drinkwater dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Zowel de bedrijven als het drinkwater genieten een groot vertrouwen van de consument. De bedrijfstak wil deze positie behouden en waar nodig versterken. De strategie van VEWIN is gericht op het realiseren van:

3 3 Inhoud Voorwoord 4 Jan Hendrikx Directieverslag 6 Theo Schmitz Verslag van activiteiten 9 Organisatie VEWIN 18 Interviews Rein Willems 22 Mathieu Weggeman 24 Chris Buijink 26 Innovatie in de praktijk 30 Jaarrekening Beeld Waarderingsgrondslagen 41 Balans 42 Staat van Baten en Lasten over Toelichting op de Balans 45 Toelichting op de staat van Baten en Lasten 50 Overige Gegevens 55 Accountantsverklaring 56

4 4 Voorwoord Jan Hendrikx voorzitter Bestuur VEWIN VEWIN als moderne netwerkorganisatie Het jaar 2005 was voor de Nederlandse drinkwatersector een jaar van innovatie en internationalisatie. Ook de branchevereniging VEWIN kiest voor vernieuwing en zal zich de komende tijd omvormen tot een moderne en professionele netwerkorganisatie. In bestuurlijke zin wordt daarbij rekening gehouden met de voortgaande consolidatie van bedrijven binnen de sector. Voorts speelden in 2005 veel internationale zaken vanuit Brussel. Tenslotte was er in 2005 ook bijzondere aandacht voor de noden van de derde wereld. Het beeld van het jaar 2005 blijft onverbrekelijk verbonden met de start ervan: de enorme natuurramp die Zuidoost-Azië trof. In een gezamenlijke actie hebben de Nederlandse waterbedrijven en waterschappen initiatieven getroffen om de tsunami-nood op Noord Sumatra te ledigen. Zij deden dit samen met een aantal provincies, gemeenten en Belgische zusterbedrijven in de Stichting H2O-Partners voor Sumatra. Bestuur Het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering zijn in 2005 regelmatig bijeen geweest. De eigen VEWINorganisatie en het type belangenbehartiging vormden daarbij twee belangrijke onderwerpen van overleg. Na een eerste evaluatieronde werd op voorstel van de Commissie van Dijk II (2005) een aantal richtinggevende besluiten genomen. Om goed op ontwikkelingen in Den Haag en Brussel in te kunnen spelen zal VEWIN zich in het komend jaar omvormen tot een moderne netwerkorganisatie die namens de sector adequaat en flexibel kan opereren. Het VEWIN-bureau zal daartoe focussen op belangenbehartiging; uitvoerende taken zullen worden afgestoten. Wat betreft interne besluitvormingsprocessen is een aantal nieuwe spelregels bekrachtigd en werd besloten tot versimpeling van de bestuurlijke structuur nu het aantal VEWIN-leden verder slinkt. Nadere besluiten over een nieuwe bestuursvorm zullen in 2006 plaatsvinden in samenhang met een nieuwe strategische visie op de In het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering kwamen daarnaast veel inhoudelijke toekomstvraagstukken aan de orde. Een daarvan is de op stapel staande nieuwe Waterleidingwet, die tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering (met externe experts) in Utrecht besproken werd. Staatssecretaris van Geel gaf daarbij met zijn aanwezigheid blijk van het gewicht van dit onderwerp. Coalities VEWIN hecht grote waarde aan het goed onderhouden van (inter)nationale netwerken met andere stakeholders met als doel: het bouwen van coalities en mogelijkerwijs ook creëren van win-win-situaties voor meerdere partijen. Daartoe wordt regelmatig op bestuurlijk niveau overleg gevoerd met onder andere de Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Energiened en VEMW alsmede met bedrijven en vertegenwoordigers uit andere landen (Groot-Brittannië, Verenigde Staten). toekomst van de watersector.

5 5 Een all hazard approach staat daarbij voor ogen, die in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Justitie ook in Europa wordt uitgedragen. In een bilateraal bestuurlijk overleg bij Binnenlandse Zaken heeft minister Remkes zijn waardering voor de VEWIN-activiteiten op dit gebied uitgesproken. Brussel/Europa De toegevoegde waarde van de eigen vertegenwoordiging in Brussel (met de Unie van Waterschappen) werd in 2005 steeds duidelijker, dat wil zeggen zowel bij het Europarlement als richting de EU-commissie. Met de Unie van Waterschappen zal overleg gestart worden om gezamenlijk tot uitbreiding van deze EU-desk te komen, waarvoor dan uitbreiding van de huisvesting nodig is. Een en ander vanzelfsprekend ook in nauw overleg met EUREAU en Belgaqua, waarbij ons een sterk Europees waterhuis voor ogen staat. Den Haag/Nederland VEWIN wordt steeds duidelijker zichtbaar in Den Haag, zo mag de conclusie van de belangenbehartiging rondom het Binnenhof in 2005 luiden. Een voorbeeld daarvan is het beveiligingsdossier, waar VEWIN zich als vitale sector veel inspanningen getroost om het goed huisvaderschap van de sector inhoud te geven. In bestuurlijke zin voeren VEWIN-leden met locale en regionale autoriteiten overleg over de regionale en nationale watervoorziening in geval van calamiteiten en terroristische verstoringen. Jaarverslag 2005 Conform de eisen van een goede corporate governance bevat dit Jaarverslag 2005 naast verantwoording van de inhoudelijke lobbydossiers ook het financieel overzicht van de verenigingsactiviteiten. Gezien de veelheid van (nieuwe) wettelijke regels en eisen op dit terrein gold het opstellen van deze jaarrekening als een bijzondere uitdaging. Beter dan ooit geeft het financieel jaarverslag 2005 inzicht in het financiële reilen en zeilen van de VEWIN. De accountant van Deloitte heeft op 4 april 2006 een goedkeurende verklaring afgegeven. Externe communicatie De drinkwatersector geldt als een vitale infrastructuur voor de Nederlandse samenleving. Voor een zuiver beeld bij consumenten is adequaat onderhoud van kennis over het product(ieproces) van drinkwater van belang. In 2005 werd daartoe de campagne Week van het water gevoerd. Een initiatief dat gezien het succes in 2006 herhaald zal worden voorafgaand aan het Wereldkampioenschap Voetbal in Duitsland (juni 2006). Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan het thema: water en gezondheid Ook in 2006 staat VEWIN voor de belangen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Zowel in Den Haag als in Brussel zal daartoe transparant, proactief en zelfbewust worden geopereerd. Zwolle, maart 2006

6 6 Directieverslag Theo Schmitz directeur VEWIN Transparant, proactief en zelfbewust De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Wie in Europa en Nederland bij wil blijven, moet zelf ook flexibel zijn en een groot adaptief vermogen hebben. Dat geldt voor bedrijven en evenzeer voor belangenorganisaties. Netwerkorganisatie Kon VEWIN vóór 2000 getypeerd worden als gildenorganisatie, na de eeuwwisseling vond omvorming plaats naar een brancheorganisatie. Dit gebeurde als uitvloeisel van de Commissie van Dijk I (2000). In de daaropvolgende complexe vraagstukken op het gebied van liberalisering, modernisering en privatisering van de EU-Commissie via EUREAU en CEEP (the European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest) aan de orde. periode werden bestaande serviceactiviteiten beëindigd en kwamen een aantal uitvoerende taken en belangenbehartiging meer en meer centraal te staan. Belangrijk in Europese besluitvorming is coalitievorming met andere landen en sectoren. EUREAU vormt in dat opzicht een goed platform, waar nuttige contacten met Na de werkzaamheden van de Commissie van Dijk II in 2005 zal VEWIN zich verder omvormen tot dé netwerkorganisatie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven in Den Haag en Brussel. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan daarbij samen met effectiviteit en efficiency centraal. andere landen (Scandinavië en Groot-Brittannië) en sectoren (chemie en landbouw) kunnen worden opgezet. Het voorzitterschap van de Commissie EUREAU III (P. Jonker, directeur Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) is daarbij voor VEWIN een belangrijke steun in de rug. Proactieve belangenbehartiging zal vanaf heden voorop staan. Nog resterende uitvoerende taken zullen in 2006 worden afgestoten en lobbywerkzaamheden worden scherper op elkaar afgestemd. Zowel in Den Haag als in Brussel zal VEWIN zich met dit nieuwe Den Haag/Nederland In regelmatig overleg met de leden heeft VEWIN in 2005 de gemeenschappelijke belangen op een groot aantal beleidsvelden behartigd. De stuurgroepenstructuur bleek daarbij een doeltreffende wijze van intern communiceren. werk(verdelings)model helder kunnen profileren. Brussel/Europa In nauw overleg met de Europese waterkoepel EUREAU werd op tal van onderwerpen inbreng geleverd bij de EU-Commissie en het Europarlement, met name rond de dossiers inzake de Kaderrichtlijnen Water en Grondwater en de nieuwe Europese Dienstenrichtlijn. Tevens kwamen Op het vlak van economie en samenleving groeit het bewustzijn dat een goed functionerende drinkwatersector van groot belang is. Het in de sector aanwezige kennispotentieel is een bron van exportmogelijkheden naar landen in de derde wereld en Oost-Europa. Schoon drinkwater staat immers voor gezondheid, welvaart en welzijn. Met het Innovatieplatform (ministerie van Algemene

7 7 Dergelijke bezoeken aan praktijkvoorbeelden van waterbedrijven bewijzen telkens opnieuw hun waarde. Pantoscoop Regeren is vooruitzien : beleidszaken van 2012 zijn nu al ergens ter wereld onderwerp van discussie in onderzoekscentra of politieke denktanks. De hardheid van drinkwater is een voorbeeld: thans in discussie bij de Wereld Gezondheidsorganisatie, over enkele jaren onderdeel van een Brusselse richtlijn. Relevante beleidsvelden moeten daarom nauwlettend wereldwijd gescand worden op toekomstige ontwikkelingen voor de watersector. Reden voor VEWIN om de Pantoscoop op te stellen met een veelheid van beleidsvelden die nu of in de toekomst voor de watersector relevant zijn. Een handzame publicatie met veel toekomstwaarde. Zaken) en het ministerie van Economische Zaken wordt over deze zaken regelmatig overleg gevoerd. Tijdens de nationale Innovatiedag eind 2005 in Maarsen heeft VEWIN dienovereenkomstig het high tech karakter van de sector met kracht uitgedragen. Successen zijn voorts geboekt op het gebied van beveiliging en externe veiligheid van waterbedrijven, het convenant Gewasbescherming, het CTB-toelatings beleid (gewonnen rechtszaak) en de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. In 2005 werden thematische veldbezoeken en werkexcursies georganiseerd, bijvoorbeeld: voor minister Veerman aan Wierdense Veld: waterwinning voor natuur; naar de Brabantse Wal: verweving waterwinning met landbouw; voor het Innovatieplatform naar Bereplaat en Harnaschpolder: grootschalige (afval)waterzuivering. Financieel Het afgesloten boekjaar kent naast de projecten van 2005 ook nog een aantal overloopprojecten uit 2004 (met een daarvoor ultimo 2004 gecreëerde reserve). Het totaal van deze activiteiten is binnen de beschikbare middelen afgesloten. Door de waardevermeerdering van de Kiwa-aandelen is zelfs sprake van een aanzienlijk eindresultaat ad ,-. Per saldo stijgt het eigen vermogen van 9,2 miljoen per eind 2004 naar 10,1 miljoen per eind Communicatie Communicatie neemt een belangrijke plaats in binnen VEWIN. Het gaat daarbij om communicatie met de politiek en ministeries/directoraten in Den Haag en Brussel, met stakeholders in binnen- en buitenland en met de lidbedrijven waarvoor VEWIN de belangen behartigt. Nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid informatie sneller en doeltreffender bij de juiste personen te brengen, respectievelijk het interactief denken en werken te bevorderen. VEWIN heeft in dat kader in 2005

8 8 T h e o S c h m i t z een meerjarig moderniseringsplan gestart voor haar belangrijkste informatiedragers: waaraan alle secretarissen van de thematische stuurgroepen deelnemen. de nieuwe knipselservice LexisNexis en de digitale VEWIN Actueel nieuwsbrief; verbetering van de website, en; introductie van een vernieuwd intranet met behulp van het SharePoint-portalsysteem. Het uitwisselen van informatie zal hierdoor aanzienlijk sneller en eenvoudiger worden. Bureau In het verslagjaar kwamen vier werknemers in dienst en verlieten vijf medewerkers het bedrijf, onder andere vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor alle medewerkers worden persoonlijke opleidingsplannen (pop s) samengesteld. Inmiddels is een meerdaagse, intensieve toplobbyistentraining gestart Overleg tussen directie en personeel vond viermaal plaats via de ondernemingsraad (tot 1 mei) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT, na 1 mei). Daarbij kwamen onder andere de nieuwe zorgverzekering, de levensloopregeling, de CAO voor de drinkwatersector en het pakket bedrijfsregelingen aan de orde. Afsluitend Het jaar 2005 was een jaar waarin veel inspanningen van de VEWIN-medewerkers gevraagd werden om alle vernieuwingen ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Ik dank hen voor de getoonde inzet en het bereikte resultaat. Rijswijk, maart 2006 VEWIN heeft in 2005 ervoor gekozen om de werkzaamheden in Den Haag en Brussel op te delen in de volgende thema s en stuurgroepen: Innovatiebeleid; Beveiliging & crisismanagement; Watersysteem & ruimtelijk beleid; Drinkwaterkwaliteit; Waterketen; Doelmatigheid, transparantie & benchmark; Infrastructuur; Belastingen & subsidies. Kader beleidsvorming VEWIN ALGEMENE LEDENVERGADERING BESTUUR SG SG SG SG SG SG SG SG Stuurgroepen

9 9 Verslag van activiteiten Een beknopte beschrijving van de door VEWIN in 2005 uitgevoerde activiteiten. Watersysteem & ruimtelijk beleid, waterketen, infrastructuur, belastingen & subsidies. Het zijn enkele van de onderwerpen waar VEWIN zich mee bezighoudt. Het behartigen van de belangen van de leden op (inter)nationaal niveau en het informeren van de leden zijn daarbij de kerntaken. De belangenbehartiging van VEWIN beperkt zich niet alleen tot Nederland, maar gaat over de grenzen heen. De inzet voor wederopbouwactiviteiten na de tsunami is daarvan een voorbeeld. Iets dichter bij huis krijgt de drinkwatersector steeds vaker te maken met Europese regelgeving die invloed heeft op de Nederlandse situatie. VEWIN is daarom zeer actief in Europa. In 2005 was dat vooral rond de onderwerpen Dienstenrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en aansluitend de Richtlijn Prioritaire Stoffen en de Grondwaterrichtlijn VEWIN bevindt zich in het netwerk van waterbedrijven, overheden, stakeholders en consumenten. De brancheorganisatie VEWIN transformeert naar een netwerkorganisatie. 1. Innovatiebeleid Water is door het Innovatieplatform onder leiding van minister-president Balkenende betiteld als één van de sleutelgebieden ter vergroting van de concurrentiekracht van Nederland. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft onlangs deze aanbeveling overgenomen en water een speciale plaats gegeven binnen de herijking van haar financieel instrumentarium. Reden voor VEWIN om vertegenwoordigers van het Innovatieplatform en het ministerie van EZ uit te nodigen voor een werkbezoek aan de drinkwatersector. In het kader van de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZ heeft VEWIN gepleit voor maximale openstelling van de stimuleringsinstrumenten voor de publieke drinkwatersector. Met de introductie van de Omnibusregeling lijkt dat verzekerd. Daarnaast heeft VEWIN bij EZ gepleit voor de oprichting van een Technologisch Topinstituut (TTI) Waterzuiveringstechnologie. Met de instelling van de nieuwe subsidieregeling IOP/TTI (Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma s en Technologische Topinstituten) in november 2005 lijkt een dergelijk TTI dichterbij te zijn gekomen. In samenwerking met de bedrijven ontwikkelde VEWIN het Visiedocument Innovatiebeleid. Dit document is een gemeenschappelijk uitgangspunt van het innovatiebeleid van de drinkwatersector. De waterbedrijven ondernemen ook in toenemende mate activiteiten in het verlengde van hun kerntaak. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Voorbeelden daarvan zijn projecten op het gebied van industriewater, afvalwater, ontwikkelingssamenwerking, rioleringszorg en internationale research.

10 10 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n Internationalisering In het Visiedocument Innovatiebeleid spreken de waterbedrijven uit dat ook internationalisering bijdraagt aan innovaties in de drinkwatersector. Wel speelt daarbij de discussie over de legitimiteit van marktactiviteiten door publieke bedrijven: draagt het bij aan de kerntaak en welke risico s lopen de gebonden klanten? Mede naar aanleiding van het visiedocument hebben de ministeries van EZ en VROM inmiddels uitgesproken dat bestaande wetten en statuten daartoe de ruimte bieden. Mits deze activiteiten transparant en gescheiden van de publieke taak worden uitgevoerd, en voldoen aan mededingingsregels. Het ministerie van EZ heeft daarbij aangegeven dat, daar waar het exportkansen vergroot, zij bereid is om eventuele financiële belemmeringen weg te nemen. Internationale lobby Via het Water Supply and Sanitation Technology Platform lobbyen Eureau en VEWIN om water ook op de agenda te krijgen van het Zevende Kaderprogramma Onderzoek en Technologieontwikkeling ( ). Met behulp van dit Kaderprogramma beoogt Europa in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden. Door het totale budget daarvoor ten opzichte van 2006 jaarlijks met 7,5% te verhogen (naar uiteindelijk 12,6 miljard in 2013) wil de Europese Commissie de gewenste groei aanjagen. VEWIN pleit ervoor dat Nederland op dit terrein in Europa een voortrekkersrol gaat vervullen, bijvoorbeeld als trekker van een zogenaamde Joint Technology Initiative Water. 2. Beveiliging & crisis management De aanslagen in New York en Madrid hebben het gevoel versterkt dat beveiliging tegen (terreur)aanslagen en grootschalige crises noodzaak is. Ook de drinkwatersector bekijkt sindsdien haar beveiliging en crisismanagement bewust vanuit deze invalshoek. Inzet is het realiseren van een samenhangend pakket aan technische maatregelen gebaseerd op een risicomethodiek, alsmede het realiseren van een adequate beveiligingscultuur. VEWIN was in 2005 trekker van het strategisch overleg vitale infrastructuren, als één van de twaalf vitale sectoren van Vitaal. Vitaal is het overheidsproject dat de vitale infrastructuur in Nederland adequaat wil beschermen tegen een breed scala aan dreigingen. De winst van dit traject is dat de sectoren een helder beeld hebben van hun kwetsbaarheden, onderlinge afhankelijkheden en de issues die voor alle sectoren spelen. De drinkwatersector wordt in Den Haag gezien als een belangrijke speler en partner vanwege de voortvarende wijze waarop ze een

11 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n 11 aanpak voor de beveiliging heeft ontwikkeld en momenteel implementeert. Het ministerie van BZK continueert dit traject in De VEWIN-waterbedrijven vormen samen met regionale en nationale overheden een belangrijk netwerkonderdeel van het Beleidsplan Crisisbeheersing Met dit beleidsplan geeft het kabinet vorm aan een nieuwe crisisstructuur voor Nederland. Door gezamenlijk te oefenen leren de organisaties met elkaar samen te werken en worden goede afspraken gemaakt. Sinds juni 2005 is de drinkwatersector samen met drie andere sectoren als eerste op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding aangesloten. Het rijk waarschuwt via dit systeem cruciale sectoren bij een verhoogde terreurdreiging, zodat de sector en de overheid passende maatregelen kunnen nemen. De drinkwatersector draagt hierdoor bij aan de verdere verdieping van dit systeem. 3. Watersysteem & ruimtelijk beleid Drinkwaterbelangen in de waterwetgeving In 2005 kwam de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Nederland in een stroomversnelling. Hoewel de discussie over de hoge kosten nog steeds speelt, zette VEWIN in op de kansen die de KRW biedt en de innovatieve oplossingen die nodig zijn. Voor de drinkwaterwinning is de KRW een kans: zowel om bovenstroomse vervuiling van de Rijn en Maas aan te pakken als voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van waterkennis en -technologie. VEWIN (nationaal) en de afzonderlijke waterbedrijven (regionaal) hebben in 2005 volop geparticipeerd in diverse overlegstructuren rond de KRW met als inzet een adequate bescherming van de drinkwaterwinning uit grond- en oppervlaktewater op Europees niveau. VEWIN was in het kader van de behandeling van de Grondwaterrichtlijn in het Europees Parlement actief, onder andere ook via haar Europese

12 12 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n koepelorganisatie EUREAU. De meeste door EUREAU aangedragen amendementen zijn in de eerste lezing door het Europees Parlement overgenomen. Tenslotte heeft VEWIN er bij de opstelling van de concept- Waterwet met succes voor gepleit dat de vergunningverlening voor drinkwaterwinningen bij de provincie blijft. Kwaliteit natuur in waterwingebieden hoog Waterwinning en natuur gaan uitstekend samen. Dat is in 2005 geëtaleerd in een veldsymposium voor ambtenaren en politici op waterwinlocatie Brabantse Wal van waterbedrijf Evides en in een werkbezoek van minister Veerman (LNV) aan locatie Wierden van waterbedrijf Vitens. Dat waterbedrijven bij het ministerie van LNV steeds meer worden gezien als partners in natuurbeheer werd bevestigd door de overhandiging door minister Veerman van het LNV-rapport De betekenis van de waterwinsector voor de natuur in Nederland aan VEWINbestuursvoorzitter Hendrikx. Uit het rapport blijkt dat de kwaliteit van de natuur in waterwingebieden ( ha) zeer hoog is: 60-80% van alle Nederlandse plant- en diersoorten komt er voor. 4. Drinkwaterkwaliteit Drinkwater in Nederland is van onbesproken kwaliteit en de waterbedrijven willen die kwaliteit blijvend garanderen. Naast preventieve maatregelen en nieuwe concepten zoals Water Safety Plans, dragen watertechnologische innovaties bij aan high quality kraanwater. Ook VEWIN besteedde in 2005 veel aandacht aan de kwaliteitsaspecten van water, zoals bijvoorbeeld het hardheidsvraagstuk. Gezond en veilig drinkwater vormt de basis van het grote consumentenvertrouwen: meer dan 97% van de Nederlanders geeft aan zeer tevreden te zijn over het Nederlandse drinkwater. Hardheid ter discussie bij Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Binnen de WHO is (opnieuw) een discussie gestart over de relatie tussen hardheid van drinkwater en de kans op hart- en vaatziekten. Aanleiding is het toenemend gebruik van zeewater als bron voor de drinkwatervoorziening. Innovatieve zuiveringstechnieken maken dat mogelijk. Het water bevat door deze behandeling echter te weinig mineralen als calcium en magnesium ( hardheid van het water). Opnieuw toevoegen van deze mineralen is dan ook noodzakelijk. De WHO overweegt op basis van epidemiologisch onderzoek hogere minimale grenswaarden voor hardheid aan te bevelen. Deze ontwikkeling zou onbedoeld ook consequenties kunnen hebben voor het Nederlandse onthardingsbeleid. Het Nederlandse onthardingsbeleid is gebaseerd op een bredere afweging dan de huidige WHO-insteek. Om de discussie te faciliteren, organiseerde VEWIN een succesvol werkbezoek voor de WHO op een Nederlandse drinkwaterlocatie. Dat leidde bij de WHO tot meer inzicht. Daarnaast organiseerde VEWIN een sectorstandpunt en agendeerde het onderwerp bij het ministerie van VROM en de Europese koepelorganisatie EUREAU. De discussie loopt ook in 2006 nog door. Managen risico s van bron tot kraan De WHO introduceerde in 2004 een nieuwe benadering voor beheersing van risico s in de drinkwaterketen:

13 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n 13 Water Safety Plans (WSP s), zijnde een risicobenadering van bron tot kraan. Nieuw is dat in deze ketenbenadering strategische partners betrokken worden die een rol spelen bij het voorkómen van risico s voor de drinkwatervoorziening. Bij de bron zijn dat landeigenaren, de landbouwsector, natuur- en milieuorganisaties en overheden. En aan de kraan zijn dat de verschillende huiseigenaren (woningbouwverenigingen en particulieren). De Europese Commissie beraadde zich in 2005 over mogelijke verankering van Water Safety Plans in de Europese Drinkwaterrichtlijn. VEWIN organiseerde samen met EUREAU een succesvol werkbezoek in Nederland om de Europese Commissie inzicht te geven in de wijze waarop Nederlandse waterbedrijven met Water Safety Plans omgaan. Staatssecretaris Van Geel (VROM) introduceerde in 2005 de discussie over de Toekomstagenda Milieu, opvolger van het vierde Nationaal Milieubeleidsplan. VEWIN slaagde erin om de aanpak van bedrijfsoverstijgend risicomanagement waterkwaliteit in de toekomstagenda te brengen. Met name nieuwe stoffen zoals medicijnresten die via het rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomen verdienen aandacht. Netwerksamenwerking met natuurlijke partners zoals de ministeries van VROM en V&W, het RIVM, Riza, RIWA en de waterschappen leidt tot een structurele aanpak van dergelijke risico s. Op basis van een wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyse vindt een beoordeling van de aanvaardbaarheid van het risico plaats. Daarnaast wordt gekeken naar de perceptie van risico s. Samen met genoemde partners realiseerde VEWIN in 2005 gedragscodes en een risicoanalyse die ervoor zorgen dat risico s beter zijn afgedekt. Toetsing aan drinkwatercriterium verplicht Samen met Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Waterleidingbedrijf Amsterdam en Evides heeft VEWIN het beroep gewonnen tegen de verlengde toelating van het bestrijdingsmiddel Roundup Ready to Use. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) had bij de toelating namelijk niet gekeken naar de gevolgen voor de drinkwaterwinning. Grote winst is dat voortaan bij de toelating of verlenging van álle bestrijdingsmiddelen aan het drinkwatercriterium getoetst moet worden. Samenwerking op gebied van bestrijdingsmiddelen In september 2005 werd ook een belangrijk samenwerkingsproject op het gebied van bestrijdingsmiddelen afgerond: de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Bestrijdingsmiddelen gebruikt op verharde oppervlakken e.d. vormen een groot probleem voor de waterwinning. Terreinbeheerders die hun terrein duurzaam beheren door in beginsel geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, komen in aanmerking voor een certificaat Duurzaam Terreinbeheer. Op 14 september 2005 werden de eerste certificaten uitgereikt. De ontwikkeling van deze certificering is het product van de samenwerking met een fabrikant van onkruidbestrijdingsmiddelen (Monsanto), een waterschap (Hollandse Delta), twee onderzoeksinstituten (Plant Research International en Alterra), een adviseur (Centrum voor Landbouw en Milieu), een criteriabeheerder (Milieukeur) en een certificerende instelling (Kiwa Certificatie en Keuringen). Een ander samenwerkingsproject beleefde zijn hoogtepunt op 1 december 2005 toen de uitkomsten van het project Schone bronnen, nu en in de toekomst bekend werden gemaakt. Partijen uit het Convenant Gewasbescherming (landbouw, bestrijdingsmiddelenindustrie en de watersector) hebben samen naar oplossingen gezocht voor knelpunten rond waterkwaliteit. Door vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk in te zoomen op problemen en oorzaken was het mogelijk nieuwe oplossingen te bedenken. In 2006 wordt gewerkt aan implementatie. Daarnaast lijkt de ontwikkelde aanpak goede perspectieven te bieden om ingezet te worden voor het halen van de doelen van de Kaderrichtljn Water.

14 14 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n 5. Waterketen De zorg voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering ligt in Nederland respectievelijk bij waterbedrijven, gemeenten en waterschappen. De politiek vindt het belangrijk dat deze partijen doelmatigheidswinst en vergroting van de transparantie nastreven. VEWIN neemt deel aan het Bestuurlijk Overleg Waterketen (BOW) onder voorzitterschap van de staatssecretaris van VROM. Het BOW adviseert het ministerie van VROM over het rijksbeleid op het gebied van de waterketen. Het ministerie van VROM heeft in 2005 haar eerste voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gezonden aangevuld met de brochure Samenwerken aan water, die is ontwikkeld door de koepelorganisaties VNG, Unie van Waterschappen en VEWIN. De Tweede Kamer vindt het huidige bottom-up beleid te vrijblijvend en heeft de staatssecretaris van VROM opgeroepen meer stimulerend op te treden. VEWIN zet samen met de VNG en de UvW in op regionale samenwerking en bottom-up invulling van verbetering van transparantie en doelmatigheid in de waterketen. Onderzoeksprogramma De onder het BOW ressorterende Stuurgroep Drinkwater-, Afvalwater- en Rioleringsbeleid (DRAB) is een gezamenlijk onderzoeksprogramma Waterketen gestart. Naast evaluaties van experimenten met smal en breed waterspoor wordt onderzoek gedaan naar effecten van variabilisering van een waterketentarief. Verder is onderzoek gestart naar de kosten en baten van samenwerkingsopties in de waterketen en naar facturering van waterketendiensten. Tevens heeft het ministerie van VROM de wens om samen met de waterketenpartners een monitoringsysteem te ontwikkelen voor meting van de voortgang van verbetering van transparantie en doelmatigheid in de waterketen. Inzet van VEWIN is geen toetsingsinstrument, maar een stimuleringsinstrument te ontwikkelen. In 2005 hebben de VNG, de Unie van Waterschappen en VEWIN een gezamenlijke stap gezet naar het uitwisselen van kennis en best practises rond de waterketen met de brochure Samenwerken aan water. Een volgende stap is de ontwikkeling van een gezamenlijke website. Deze activiteiten versterken de samenwerking tussen de koepelorganisaties, stimuleren de bottom-up invulling van regionale samenwerkingsinitiatieven en vergroten het inzicht bij de politiek. 6. Doelmatigheid, transparantie & benchmark Herziening Waterleidingwet VEWIN heeft in 2005 met regelmaat overleg gevoerd over de herziening van de Waterleidingwet. Op 25 februari trad een onderdeel van de Waterleidingwet, de Eigendomswet, in werking. Deze regelt het publieke eigendom van de waterbedrijven. De herziening van de Waterleidingwet is daarmee een stap verder, maar nog niet geheel afgerond. Belangrijke onderdelen in de nieuwe Drinkwaterwet worden doelmatigheid en transparantie, waarbij voor de waterbedrijven het uitgangspunt van decentraal toezicht voorop staat. Dit is mede door de inzet van VEWIN in de wet opgenomen. In de toekomstige Drinkwaterwet is ook een verplichte benchmark opgenomen. Deze zal gebaseerd zijn op de huidige vrijwillige VEWIN-Benchmark. In 2005 is het VEWIN-standpunt door het kabinet bevestigd dat de verplichte benchmark en het decentrale toezicht verkozen worden boven centraal toezicht. Alle waterbedrijven namen in 2005 deel aan de smalle VEWIN-benchmark voor het onderdeel Financiën & Efficiency. Deze bedrijfsvergelijking werpt haar vruchten af. Uit cijfers van bureau SEOR-ECRI van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat de drinkwatersector sinds de introductie van de benchmark aantoonbaar efficiënter ging werken.

15 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n 15 Mededinging en liberalisering In Nederland en in Europa vinden ontwikkelingen plaats op het terrein van mededinging en liberalisering. Europa vernieuwt regelgeving om zijn concurrentiedoelstellingen te realiseren. In 2005 is met name de Dienstenrichtlijn aan de orde geweest. Deze moet vrij grensoverschrijdend verkeer van diensten gaan bevorderen. Via de Tweede Kamer en het Europees Parlement heeft VEWIN zich ervoor ingezet om de watervoorziening uit te zonderen van deze Richtlijn, omdat deze invloed kan hebben op de publieke wijze waarop de drinkwatervoorziening in Nederland is geregeld. Het Europese Parlement heeft met enkele honderden amendementen de Richtlijn inmiddels ingrijpend gewijzigd. De Raad en de Commissie zullen vervolgens bezien welke consequenties zij trekken aan de hand van de besluiten van het Europees Parlement. In het Europees Parlement is onder meer bepaald dat de Richtlijn niet van toepassing zal zijn op diensten van algemeen belang (DAB), zoals bepaald door de lidstaten zelf. Het land-van-oorsprong-beginsel is afgezwakt. Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen onder de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn. Door het compromis van het Europees Parlement worden effecten voor de Nederlandse drinkwatersector nagenoeg uitgesloten. De Richtlijn zal de vrijheid van lidstaten om te bepalen hoe deze diensten georganiseerd worden niet inperken. Niettemin blijft VEWIN waakzaam op het vervolgproduct: een nieuwe versie van de Dienstenrichtlijn van de Europese Commissie. In vervolg op het Groenboek PPS heeft de Europese Commissie eind 2005 aangekondigd dat ze een richtlijn voor concessies voorbereidt die het beleid voor publieke diensten op Europees niveau zal vastleggen. Via Eureau en CEEP draagt VEWIN opties aan voor modernisering van de drinkwatersector en een transparante evaluatie van publieke dienstverlening, als alternatief voor verplichte aanbesteding van deze diensten. Internationale benchmark In 2005 moderniseerde VEWIN haar benchmark. Nieuwe methodes en modellen werden ontwikkeld en de benchmark werd uitgebreid met een pilot waaraan buitenlandse waterbedrijven deelnemen. Twee Deense bedrijven (Kobenhavens Energy en Odense Vandelskap AS) en een Zweeds bedrijf (Stockholm Vatten) werden toegevoegd. Op deze manier kunnen de waterbedrijven zich internationaal vergelijken en kunnen de Nederlandse waterbedrijven leren van de buitenlandse bedrijven en vice versa. Leveringsonderbrekingen Samen met Kiwa en de waterbedrijven heeft VEWIN een methode ontwikkeld om leveringsonderbrekingen uniform te meten en te vergelijken. Daarnaast startte de ontwikkeling van een activamodel, waarmee behalve operationele kosten ook afschrijvingskosten eenvormig aan processen kunnen worden toegewezen. Hierdoor krijgen de waterbedrijven een nieuw inzicht in de financiële prestaties. Cross-sector benchmark Er is een start gemaakt met de cross-sector benchmark waarbij processen van drinkwaterbedrijven worden gebenchmarkt met processen bij andere sectoren. De pilot startte met deelactiviteiten van het distributieproces. De kosten van de waterbedrijven worden vergeleken met de kosten bij uitbesteding aan externe partijen in de installatiebranche, zoals aannemers, meterfabrikanten en andere utility-bedrijven. 7. Infrastructuur Ondergrondse netten VEWIN heeft in 2005 via het ministerie van Economische Zaken inbreng geleverd bij de opstelling van de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Deze zal in 2006 het politieke besluitvormingstraject doorlopen.

16 16 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n Het ministerie van EZ wil met de wet graafschade aan kabels en leidingen verminderen. De wet verplicht netbeheerders via een online systeem ligginggegevens van kabels en leidingen te verstrekken aan partijen die graafwerkzaamheden verrichten. VEWIN bepleit om, naast informatie-uitwisseling, ook zorgvuldig graven te bevorderen. Daarnaast moet de wet de juiste balans vinden met gegevensuitwisseling uit het oogpunt van terrorismebestrijding. In het voorbereidingstraject van het wetsvoorstel werkten de netbeheerders nauw samen. Behoud van zeggenschap over de informatie- uitwisseling is een belangrijk aandachtspunt. Verlegvergoedingen Om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken kan het verplaatsen van bestaande drinkwaterinfrastructuur noodzakelijk zijn. Daar moet wel een redelijke en billijke vergoeding voor verlegkosten tegenover staan. VEWIN heeft daarom samen met de Gasunie en EnergieNed overleg gevoerd met het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor een evenwichtige modelverordening ter vervanging van een tijdelijke regeling. Veiligheidsmanagement rond leidingbeheer Waterbedrijven hebben hun veiligheidsmanagement voor leidingen op risicovolle locaties verbeterd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht hierover advies uit naar aanleiding van de bijna dijkdoorbraak bij Stein. Leidinglekkage kan in specifieke situaties tot ernstige externe effecten leiden. Het is wenselijk om dergelijke situaties vooraf te identificeren en hierop passende beheermaatregelen te treffen. Hiervoor zijn in 2005 door VEWIN instrumenten voor de bedrijfstak ontwikkeld, waarmee risicovolle situaties kunnen worden geïdentificeerd. Vervolgens kunnen de juiste maatregelen worden gekozen. Het veiligheidsmanagement rond het leidingbeheer wordt hiermee verder verbeterd. In 2006 brengt VEWIN in beeld hoe de sector dan heeft ingespeeld op de verbeteradviezen van de Onderzoeksraad. 8. Belastingen & subsidies Het aantal gemeenten dat precario op waterleidingen heft, nam in 2005 gestaag toe. Zowel met juridische middelen als via belangenbehartiging is deze tendens vanuit VEWIN bestreden. PWN won het proces dat tegen de gemeente Zaanstad werd aangespannen. VEWIN heeft in 2005 uitgedragen dat precarioheffing op waterleidingen een voor de burger onzichtbare en inefficiënte manier is om extra gemeentelijke belasting te innen. Landelijke politici en vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en consumentenorganisaties zijn hierop met succes aangesproken. Nadat zich in de Tweede Kamer eerder al een meerderheid aftekende voor een precarioverbod op nutsleidingen, besloot het Kabinet de mogelijkheid van precarioheffing in de loop van 2006 te gaan afschaffen.

17 V e r s l a g v a n a c t i v i t e i t e n 17 Grondwaterwinning Het Belastingplan 2006 stelt grondwaterwinning voor beregening of bevloeiing vrij van belastingheffing. Hiervan profiteert de landbouwsector. VEWIN heeft geijverd tegen de inconsequente benadering van grondwateronttrekkers. Het is namelijk niet verdedigbaar dat een laagwaardige grondwatertoepassing (beregening en bevloeiing) wordt vrijgesteld van belasting, terwijl een hoogwaardige toepassing, zoals drinkwater, wel belast blijft. Daarnaast betwist VEWIN de effectiviteit van de grondwaterbelasting als instrument om verdroging tegen te gaan. De staatssecretaris van Financiën heeft daarop toegezegd de grondwaterbelasting door Rijk en provincie te zullen onderzoeken. Subsidies Het jaar 2005 liet op het gebied van subsidies een verdergaande verschraling van bestaande regelingen zien. Kansen voor de drinkwatersector liggen op het gebied van innovatiesubsidies. Het thema water heeft prioriteit bij het Rijk en de Europese Unie. Er worden in dat kader diverse onderzoeksprogramma s ontwikkeld en budgetten gereserveerd. Daarnaast is het ministerie van EZ bezig met een herijking van zijn subsidieinstrumentarium. Er is een beweging te zien naar minder strak ingerichte subsidieregelingen met allerlei voorwaarden en vereisten. Ook bestaat een tendens naar de beoordeling van subsidieaanvragen op basis van de toegevoegde waarde van de innovatie voor de Nederlandse economie. VEWIN brengt drinkwater onder de aandacht bij het ministerie van EZ, zodat het op de innovatieagenda blijft staan. 9. Ontwikkelingssamenwerking De waterbedrijven en VEWIN werken in ruime mate mee aan de verwezenlijking van Millennium-doelstelling nr. 7 van de Verenigde Naties om in 2015 wereldwijd 1,2 miljard mensen toegang tot drinkwater en 2,6 miljard mensen toegang tot sanitaire voorzieningen te laten krijgen. Nederland zal hiervan 50 miljoen mensen voor haar rekening nemen, aldus minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. De waterbedrijven en VEWIN leveren hun bijdrage afzonderlijk of in samenwerkingsverband zoals Aqua for All, Aquanet en Water Fonds Indonesië. Ten behoeve van het Wereld Water Forum in Mexico in 2006 is een Waterspiegel special in voorbereiding met een overzicht van internationale initiatieven op dit gebied. Naast de bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking en de bijdrage aan het imago van het waterbedrijf als Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming (MVO), zorgen deze activiteiten voor een interessante werkomgeving. De kennis en ervaring die daarbij wordt opgedaan komen ook ten goede aan de publieke taak van het waterbedrijf.

18 18 Organisatie VEWIN Doelstelling Bureau VEWIN draagt er als netwerkorganisatie aan bij dat de leden hun strategische doelstellingen kunnen realiseren. Daartoe behartigt VEWIN de belangen van haar leden en fungeert als communicatie- en informatiecentrum. De belangenbehartiging richt zich op de wet- en regelgeving van de nationale en Europese overheden, die voor de sector van belang is. Daarbij wordt gestreefd naar coalities met andere maatschappelijke groeperingen. Besluitvorming In de Algemene Ledenvergadering bepalen de waterbedrijven (de leden van VEWIN) de strategische koers van de Vereniging. Het Bestuur, dat door de Leden - vergadering wordt benoemd, bestaat uit drie vertegenwoordigers van de leden plus een onafhankelijk voorzitter. Het Bestuur leidt de Vereniging en heeft voor de dagelijkse leiding van het VEWIN-bureau een directeur aangesteld. Organisatiestructuur bureau Ultimo 2005 is het VEWIN-bureau conform onderstaand organogram georganiseerd. De afdeling Beheer, alsmede de EU-desk Brussel, vallen onder rechtstreekse aansturing van de directie. ALGEMENE LEDENVERGADERING BESTUUR DIRECTIE BEHEER EU-DESK BRUSSEL BRON TOT KRAAN COMMUNICATIE & INFORMATIE WATER & ECONOMIE

19 19 Management Team per Drs. T.J.J. Schmitz, directeur Mr. D.W. Zwart, directiesecretaris Drs. A. Frentz / unit Water & Economie Ir. L.T.A. Joosten / unit Bron tot Kraan C.G. Sleddering / unit Communicatie & Informatie Samenstelling personeel Op 31 december 2005 waren er 32 mensen in dienst bij VEWIN, te weten 16 mannen en 16 vrouwen. In totaal is dit 28,575 fte. De verhouding fulltime : parttime is 15 : 17 (47% : 53%). In 2005 zijn vier personen in dienst getreden bij VEWIN; vijf personen zijn uit dienst getreden. Verzuimcijfers In totaal bedroeg in 2005 het ziekteverzuimpercentage kort + middellang 1.7%. Dit is een daling van 33% t.o.v. het percentage in 2004 dat toen 2.6% bedroeg. Ziekteverzuimcijfers * Ziekmeldingsfrequentie Kort (% aandeel t/m 7 dagen) Middellang (% aandeel 8 t/m 42 dagen) Lang (% aandeel 43 t/m 365 dagen) * Berekening volgens standaard voor verzuimregistratie (Projectgroep Uniformering Verzuimgrootheden [1996]. Berekening van ziekteverzuim: Standaard voor verzuimregistratie. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden). Bestuur De samenstelling van het Bestuur was in 2005 als volgt: Mr. J.A.M. Hendrikx, oud-commissaris der Koningin in de provincie Overijssel / voorzitter Mw. C.M. van de Wiel, directeur Waterleidingbedrijf Amsterdam / vice-voorzitter (t/m 31 december 2005) Drs. G.J. van Nuland, algemeen directeur Brabant Water / secretaris-penningmeester Ir. J.C. van Winkelen, voorzitter Raad van Bestuur Vitens / bestuurslid Per 1 januari 2006 is de samenstelling (na een bestuurswisseling) als volgt: Mr. J.A.M. Hendrikx, oud-commissaris der Koningin in de provincie Overijssel / voorzitter Drs. G.J. van Nuland, directeur Brabant Water / vice-voorzitter Ir. J.C. van Winkelen, voorzitter Raad van Bestuur Vitens / secretaris-penningmeester Ir. M.G.M. den Blanken, directeur PWN / bestuurslid (vanaf 1 januari 2006) VEWIN-bestuursleden (v.l.n.r.) Mr. J.A.M. Hendrikx Drs. G.J. van Nuland Ir. J.C. van Winkelen Ir. M.G.M. den Blanken

20 20 O r g a n i s a t i e V E W I N - O v e r z i c h t l e d e n Waterbedrijf Groningen PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Waterleidingmaatschappij Drenthe Hydron Flevoland Vitens Waterleidingbedrijf Amsterdam Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Hydron Midden-Nederland Oasen tot Hydron Zuid-Holland Evides Brabant Water Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij Waterleiding Maatschappij Limburg Naast deze leden heeft VEWIN ook nog een buitengewoon lid in Curaçao: Aqualectra Distribution Kerncijfers waterbedrijven 2005 Het bij Afzet drinkwater in voorzieninggebied genoemde getal is de afzet aan de eindgebruiker (exclusief lekverlies). De peildatum voor de gegevens is De cijfers zijn aangeleverd door de waterbedrijven. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Werknemers 507 vte Administratieve aansluitingen Netlengte km Zuiveringsstations drinkwater 5 Inwoners voorzieningsgebied Afzet drinkwater in voorzieningsgebied m 3 Waterleidingbedrijf Amsterdam Werknemers 554 vte Administratieve aansluitingen Netlengte km Zuiveringsstations drinkwater 2 Inwoners voorzieningsgebied Afzet drinkwater in voorzieningsgebied m 3 Waterbedrijf Groningen Werknemers 208 vte Administratieve aansluitingen Netlengte km Zuiveringsstations drinkwater 6 Inwoners voorzieningsgebied Afzet drinkwater in voorzieningsgebied m 3

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Heeft het verleden nog een toekomst?

Heeft het verleden nog een toekomst? Heeft het verleden nog een toekomst? Perspectieven voor het middenbestuur Hedi van Dijk - Poot Jet Lepage Marc Plaum Remco Schimmel Juni 2010 Toepassingsfase MPA-opleiding In opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie