Informatienota voor de raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatienota voor de raad"

Transcriptie

1 Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage Aanleiding Jaarlijks wordt in het kader van de planning en controlcyclus een tweetal tussentijdse rapportages opgesteld. De tussentijdse rapportage is gericht op het signaleren van zowel financiele als inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting Middels deze nota neemt u kennis van de stand van zaken en de acties die wij nemen om de doelstellingen en afgesproken prestaties te halen binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Daarnaast informeren wij u middels deze nota over de doorontwikkeling van de organisatie. Toelichting Doorontwikkeling organisatie Per 1 januari 2009 is de nieuwe gemeentelijke organisatie van start gegaan. Om flexibel en snel te kunnen werken is de gemeentelijke organisatie platter geworden. In de oude situatie hadden we veel last van verkokering bij het oppakken van taken die dienstoverstijgend waren. De reorganisatie is ingedeeld in fases. Voor 2009 staat de reorganisatie in het teken van inregelen. Er lagen weliswaar invoeringsplannen, de structuur is vastgesteld en het personeel weet bij welke sector ze werkzaam is, maar de implementatie moest nog plaatsvinden. In deze fase 0 maken de oude diensten plaats voor nieuwe sectoren. Vanwege kleine problemen op het gebied van PlltO en ICT is deze fase nog niet afgerond. Contracten van medewerkers blijken niet compleet/volledig en de verschillen in ICT blijken groot waardoor mensen niet zonder meer op een andere locatie kunnen werken. Tevens is in deze fase geinvesteerd in de samenwerking tussen de sectoren en sectorhoofden. Tot slot is vanuit de bedrijfsvoering (PlltO EN CTR) de formatie op orde gebracht en de begroting omgebouwd. Dat is een forse klus gebleken, die eerst aan het einde van het derde kwartaal is afgerond. Omdat op dit moment de producten en processen nog niet overal goed zijn afgestemd is een inventarisatie van bedrijfsprocessen door de hele gemeente opgestart om de ketens goed in beeld te krijgen, zodat werkprocessen door de organisatie uitgewerkt kunnen worden. Ook is er soms nog onduidelijkheid over het

2 opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap (onderlinge verhouding tussen de sectoren). De managementcontracten zijn inmiddels opgesteld. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande met de sectorhoofden over hoe de managementcontracten er precies uit moeten zien. In fase 1, die halverwege de volgende collegeperiode afgerond zal zijn, worden de functies die bij elkaar horenbijvoorbeeld beleidsfuncties ÃćâĆňâĂİ bij elkaar gezet, zodat medewerkers de vrijheid hebben om dwars door de sectoren heen te kunnen werken Inhoudelijke bevindingen, financiele afwijkingen en acties Per programma is een financiele prognose afgegeven en het verwachte resultaat op kapitaal- en personeelkosten is berekend. Op basis van de 2 tussentijdse rapportage wordt in 2009 een voordelig resultaat van 6 0,9 miljoen verwacht. Dit is een ander beeld dan bij de 1 tussentijdse rapportage te zien was. Bij de 1 tussentijdse rapportage was het verwachte resultaat 2009 op% 13,8 miljoen nadelig geprognosticeerd;c 9,9 miljoen hiervan werd veroorzaakt door dividend NRE dat mogelijk niet uitgekeerd zou worden. Bij de 1 tussentijdse rapportage zijn daarom maatregelen aangekondigd, te weten: 6 5 miljoen inzetten uit reserve herstructurering NRE; 6 2,1 miljoen storting in reserve overhead niet doorvoeren; 5% korten op algemene budgetten binnen de nieuwe begroting 2009 en deze korting inzetten voor het te verwachten tekort. In de afgelopen maanden zijn bovenstaande maatregelen verder uitgewerkt. Het korten van de algemene budgetten met 596 zal in 2009 naar verwachting 61,8 miljoen opleveren. Deze bezuinigingsmaatregel is reeds door de directieraad met de sectorhoofden besproken en in de financiele analyses is rekening gehouden met de opgelegde bezuinigingsmaatregel. Voor de structureel gemelde nadelen (6 2,9 miljoen) zal uiterlijk bij de Kadernota een oplossing gevonden moeten worden. (Voor < 1,1 miljoen is al geld aangevraagd bij de Kadernota 2010). Samenvattend financieel overzicht

3 PO 3.2 Pedagogische infrastruc V tuur fysiek PO 4.3 Sportparticipatie N N Eindhovense Bevolking PO 4.5 Culturele basisinfrastructuur N PO 4.6 Laboratorium en Designstad N PO5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing N N PO5.2 Veiligheid en handhaving (onderdeel handhaving) N N PO 6.2 Bestuur N PO 6.3 Publieke dienstverlening N PO 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering V N PO 8.1 Wonen N PO 8.2 Openbare ruimte V PO 8.3 Groen- en recreatievoorzieningen PO 8.4 Water N N PO 8.5 Milieu N PO 8.6 Verkeer en vervoer N N PO 8.7 Ruimtelijke kwaliteit N N PO 9.1 Economische ontwikkeling N N PO 9.2 Brain port Personeel N Kapitaal Totaal V V N iffj Het resultaat op personeelskosten (inhuur en eigen personeel) is centraal berekend In een aantal collegeproducten heeft de sectormanager er voor gekozen de resultaten op personeel en kapitaallasten afzonderlijk te melden in het collegeproduct. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt slechts dat deel meegenomen dat nog niet separaat in de collegeproducten vermeld is. Het totaal nadeel op personeelskosten bedraagt 3,5 miljoen. Programmaonderdeel 1.1 Inkomensondersteuning We bieden meer oplossingen aan de voorkant van het schulddienstverleningstraject (in de vorm van advies) aan hetgeen resulteert in het minder verstrekken van producten, zoals schuldregelingen, verklaringen, regelingen waardoor de inkomsten uit rentes en bijdragen lager zijn dan begroot (N ). Het aantal aanvragen bijzondere bijstand en aanvragen en toekenning minimaregelingen is gestegen. Deze stijging komt voort uit enerzijds de huidige economische situatie en anderzijds uit de genomen maatregelen in het kader van armoedebeleid, zoals uitbreiding van de doelgroep naar 120% van het sociaal

4 minimum, onze proactieve benadering (denk aan PIT-team) en versoepeling van de voorwaarden voor toekenning waardoor meer gebruik gemaakt wordt van regelingen als langdurigheidtoeslag en reductieregelingen (N 1,2 miljoen). De financiele afwijking als gevolg van de stijging van de aanvragen wordt in 2009 incidenteel gedekt door inzet van middelen armoedebeleid en aboutalebgelden (V 1,2 miljoen). Het structurele tekort (1,1 miljoen) is in Kadernota 2010 meegenomen. Ondanks de toename van het aantal aanvragen blijft de beoogde doorlooptijd van de afhandeling in 2009 naar verwachting wel binnen de norm. Tot slot is abusievelijk de storting in de voorziening oninbare vorderingen niet begroot waardoor een nadeel ontstaat (N ). Programmaonderdeel 1.3 Werk en inkomen Er is meer toestroom in WWB (Wet Werk en Bijstand) dan begroot. Gedurende het jaar zijn scenario s berekend op basis van 10 /o-15 /o toename. Op basis van de meest actuele stand van zaken kan worden geconstateerd dat de stijging van het bestand minder somber is dan in de scenario s is voorzien. Thans is de verwachting dat de gemiddelde bijstandstoename over het gehele jaar 5 /o tot 10 /o zal zijn. Echter het bestandsverloop is grillig en derhalve is een daling in de maand september geen garantie dat ook de komende maanden het bestand al dalen. Het verwachte nadeel op de uitkeringen kan worden opgevangen middels gedeeltelijke inzet van de reserve ondernemerschap WWB. De uitkeringen worden continue gemonitord en de toestroom wordt beinvloed door het participatiebudget op de juiste manier in te zetten en optimaal gebruik te maken van de arbeidspool en opstart. Trabajo (hierdoor kan aan clienten loon worden aangeboden in plaats van een uitkering). In een aantal dossiers is ervan uitgegaan dat de dekking van de kosten gezocht kon worden in het overschot van de WWB. Omdat de verwachting is dat de WWB geen overschot zal kennen, is een bedrag van ,ÃćâĆňâĂİ in 2009 niet gedekt waardoor een nadeel ontstaat. Op dit moment vindt het toegeleiden van arbeidsgehandicapten naar werk te weinig plaats. Het toegeleiden van arbeidsgehandicapten naar werk is een eerste prioriteit van het UWV. Het UWV kan hierbij voorzieningen, zoals een WSW-werkplek, van de gemeente Eindhoven inzetten. Momenteel wordt bekeken om de voorzieningen uit te breiden met de arbeidspool. Om de stille reserves (niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden) te bemiddelen naar betaald werk moeten acties worden uitgezet. Aan de dienstverlening van niet- uitkeringsgerechtigden werkzoekenden (nugger) wordt momenteel geen prioriteit gegeven. Indien een nugger zich meld, wordt deze uiteraard wel geholpen. In de komende periode wordt fors geinvesteerd in het behoud van werkgelegenheid en het creeren van extra (gesubsidieerde) banen. Inzet van het participatiebudget speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Programmaonderdeel 2.3 Maatschappelijke zorg Implementatie Stedelijk Kompas loopt nu niet conform de oorspronkelijke planning maar naar verwachting wordt einde van het jaar planning gehaald. Het clientvolgsysteem is per 1 november 2009 operationeel. Dit systeem zal een

5 structuur creeren die doelstellingen meetbaar maakt. Door de stuurgroep Stedelijk Kompas is de notitie bemoeizorg herijkt en vastgesteld om de rol die bemoeizorg heeft ten opzichte van verkommerden en verloederden gestalte te geven. Het financieel nadeel wordt met name veroorzaakt door een incidenteel tekort (door administratieve boekingen voorgaande jaren) betreffende het Financieringsschap aan Neos (N ). De kosten van de overgekomen woonoverlastteams zijn hoger dan de overgekomen begroting waardoor we een tekort verwachten (N ). De financiering van de woonoverlastteams zal daarom worden bekeken. Tot slot verwachten we een tekort (N ) in verband met hogere kosten inhuur en extra kosten die noodzakelijk zijn in verband met de hoorzitting en communicatiekosten met betrekking tot de prioritaire voorzieningen in het kader van het Stedelijk Kompas. De kosten zijn incidenteel van aard. In het kader van de prioritaire voorzieningen, die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van het Stedelijk Kompas te halen, kan worden gemeld dat inmiddels in een voorgenomen besluit is vastgelegd welke locaties in aanmerking komen voor de vestiging van de woonvoorzieningen en het zorghotel. In een geval is een zoekgebied bepaald en slechts voor een voorziening is nog geen vestigingsplaats gevonden. P rog ra mmaonderdeel 2.4 Inburge ring en diversiteit en emancipatie In de 1 e helft van 2009 zijn onvoldoende statushouders gevestigd. De oorzaken hiervan zijn dat het Contingent te laat is opgestart, de bijkomende taakstelling voor Generaal Pardonners (er zijn veel meer Generaal Pardonners gehuisvest dan de wettelijk opgelegde taakstelling), er veel alleenstaanden gevestigd moeten worden, vanwege de economische crisis minder huizen beschikbaar komen en het aantal te huisvesten asielzoekers stijgt. In de maand juli is inmiddels een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Daarnaast zijn we in gesprek met woningbouwverenigingen. Naar verwachting wordt de taakstelling aan het einde van het jaar nagenoeg gerealiseerd. De oorspronkelijke ambtelijke projectgroep MOE-landers wordt momenteel omgezet naar een expertgroep EU-burgers, waarin ook meerdere externe organisaties deelnemen. Om het externe netwerk te borgen is prioriteit gegeven aan het opstellen en vaststellen van convenanten met deze partners. Naar verwachting is de expertgroep voor het eind van het jaar compleet. De ondersteuning inzake de opvang van de Antiliaanse tienermoeders wordt tot op heden niet gehaald. Om de doelstelling toch te halen zou voor een aantal maanden extra ondersteuning worden aangetrokken, echter medio oktober is door het leger des heils besloten om op eigen kracht de doelstelling te realiseren. De extra rijksmiddelen die we hebben ontvangen voor een antidiscriminatievoorziening in Eindhoven worden dit jaar niet ingezet. Het voordeel op de lasten (V ) zal worden gereserveerd (N ) ten behoeve van een zorgvuldige implementatie van de voorgenomen bezuiniging, zodat de stad op deze wijze zo min mogelijk merkt van de maatschappelijke effecten die de bezuinigingen met zich meebrengen. Op deze wijze wordt een transitieperiode gerealiseerd waarin nieuw welzijnsbeleid en innovatieve oplossingen mogelijk worden gemaakt.

6 Wat betreft inburgering is het de verwachting dat ultimo 2009 het aantal deelnemers aan het inburgeringsexamen afwijkt van hetgeen begroot is indien we enkel uitgaan van het landelijke registratiesysteem ISI. Echter, de gemeente doet veel inspanningen om zoveel mogelijk inburgeraars een traject aan te bieden. Niet alle inburgeraars kunnen direct op een traject dat geregistreerd kan worden in ISI, omdat ze daarvoor nog onvoldoende capaciteiten bezitten. Een deel van de groep is daarom aangewezen op een voorschakeltraject, zoals alfabetisering (in 2009, tot en met week 42, 220 personen). Dus indien we het hebben over de hele doelgroep van inburgering dan komen we zeker in de richting van de gestelde ambitie. Hierbij zorgt de gemeente voor een kwalitatief goede aanpak. Dit begint met het afnemen van een zeer gedegen diagnose (TIWI) zodat goed in beeld is wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt een traject ingezet dat past bij de competenties van de inburgeraar. De resultaten van de Eindhovense aanpak zijn zeer positief, gezien het hoge slagingspercentage (92!o). P rog ra mmaonderdeel 2.5 Welzijn Op de verschillende individuele voorzieningen in het kader van WMO (vervoer, woningaanpassing, hulp bij huishouden en sport) wordt een financieel nadeel verwacht (N ). Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door de hogere bijdrage welke van clienten wordt ontvangen in het kader van hulp bij huishouden. Gezien de beleidswijzigingen die zijn doorgevoerd op het gebied van de individuele voorzieningen zullen de lasten toenemen. Middels het uitvoeringsprogramma Wmo wordt deze lastenstijging begrotingstechnisch verwerkt. Dekking vindt plaats door middelen van het Rijk in het kader van de Wmo. Het uitvoeringsprogramma Wmo wordt in het vierde kwartaal van 2009 vastgesteld. Een projectgroep van gemeente en externe kernpartners werkt momenteel aan de uitvoering van het project dienstbare wijken (o.a. werving, selectie en opleiding van dienstverleners, organisatiestructuur, aanhaking bij wijknetwerken, inrichting bemiddelingpunt) en naar verwachting wordt begin 2010 proefgedraaid. De uitrol van zorg- en welzijnsdienstenin het kader van Slimme Zorg door Brainport Health lnnovations (BHI) bleef achter op de planning. In recent overleg tussen de Provincie, gemeenten en BHI is vastgesteld dat er nog intensiever moet worden ingezet op bewustwording en acceptatie bij gebruikers en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Nog in 2009 zal in drie gebieden een living lab worden gerealiseerd waarbinnen met bewoners ervaringen worden opgedaan rondom de thema s veiligheid, contact en bewegen. P rog ra mmaonderdeel 2.8 Een in gezondheid Preventieve gezondheidsonderzoeken ( jeugdgezondheidszorg) hebben door personele problemen van de GGD een achterstand opgelopen die dit jaar niet meer in te lopen is. Scholen en ouders zijn reeds op de hoogte gebracht. Om de achterstand in te lopen heeft de GGD BZO een plan van aanpak opgesteld. Dat plan is aan de

7 inspectie voor de gezondheidszorg voorgelegd en goedgekeurd. Voor het eind van 2010 is de achterstand ingelopen en worden de periodiek geneeskundige onderzoeken weer conform planning uitgevoerd. De doelstelling inzake overgewicht Eindhovenaren wordt niet bereikt ondanks dat het project Familie Lekkerbek volledig conform planning wordt uitgevoerd, toch zijn de bereikte effecten minder dan verwacht. Voor versterking van de activiteiten om overgewicht onder jeugdigen te bestrijden is een subsidie aangevraagd bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (programma slagkracht van het Ministerie van VWS). De aanvraag is door de eerste selectieronde gekomen en in het najaar verwachten wij de definitieve uitkomsten van ZonMw. Het project Binnenmilieu wordt uitgerold op basis van de resultaten van de pilot in Drents Dorp. De pilot in Drents Dorp is echter vertraagd waardoor verdere uitrol pas voor 2010 wordt voorzien en de doelen ook pas in 2010 gerealiseerd zullen zijn. Binnen dit programmaonderdeel wordt een voordelig resultaat op de kosten FLO ambulancezorg verwacht. Het is de verwachting dat de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) de kosten van de FLO ambulancezorg zal betalen. Dit hebben ze reeds gedaan tot Dit betekent voor 2009 een incidenteel voordeel (V ). Het is de verwachting dat de NZA ook de kosten voor 2010 en verder zal betalen. Indien dit het geval is ontstaat een structureel voordeel van hetzelfde bedrag. Omdat de GGD BZO niet alle geraamde uren in 2008 heeft besteed aan contracttaken is een deel van de subsidie teruggevorderd (V ). De incidentele voordelen voor 2009 (V V ) zullen worden ingezet ten behoeve van de zorgvuldige implementatie bezuinigingen (zie ook uitleg bij PO 2.4). P rog ra mmaonderdeel 3.1 Ononderbroken ontwikkelings lijn jeugd en jongeren Het financieel nadeel wordt vooral veroorzaakt door het tekort op leerlingenvervoer (N 1,3 miljoen). Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere kwaliteitseisen (een hoger tarief), een hoger aantal leerlingenvervoer naar de buitenschoolse opvang ten opzichte van het aantal dat is opgenomen in de aanbesteding en de explosieve toename van vervoer van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Vanaf 2010 is dekking voorzien voor een bedrag van ,ÃćâĆňâĂİ. Voor de nieuwe aanbesteding ingaat, zal een discussie plaatsvinden over de kwaliteitsvereisten van het leerlingenvervoer. Het restant financieel nadeel (N ) bestaat uit diverse kleine over- en onderschrijding op projecten als jongerenloket, talentcenters, inhuur formatie kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Programmaonderdeel 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Vanuit het Ministerie van OCW is een initiatief van doordecentralisatie van onderwijsinstellingen gestart. Doordecentralisatie betekent de overheveling van taken en middelen (voor huisvesting) van de gemeenten naar scholen. Over de inhoud en omvang van de over te dragen taken en middelen, alsmede de vorm van

8 een eventuele overeenkomst geeft de wet geen duidelijkheid. Inmiddels heeft een extern onderzoek plaatsgevonden dat aan de commissie is gepresenteerd. Op basis hiervan zal aan uw raad een principebesluit worden voorgelegd voor doordecentralisatie waarbij ook de procesaanpak zal worden weergegeven. Het financieel nadeel binnen dit programmaonderdeel ontstaat doordat de realisatie van diverse Spilcentra over meerdere jaren wordt uitgespreid dan voorheen was geprognosticeerd. Voor een aantal geldt dan ook dat de investeringen en hiermee de kapitaallasten later worden gerealiseerd (V 2,0 miljoen) evenals dat de huuropbrengsten minder zullen zijn (N 1,7 miljoen). Tot slot blijven de investeringen in welzijnscluster meerhoven achter (V ). Daarnaast ontstaat een incidenteel voordeel omdat een storting in een reserve abusievelijk nog begroot is (V ). Programmaonderdeel 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking De bezoekersaantallen en het aantal verhuurde uren blijven achter bij de begroting al lijkt de dalende tendens van de bezoekersaantallen nu te stagneren. De Sporthal Meerrijk en Jozef lsraellaan zijn later in gebruik genomen waardoor de bezoekersaantallen achterblijven bij de begroting. In Eindhoven-Noord zullen aanpassingen aan de tennishal plaatsvinden waardoor deze een multifunctionele functie krijgt en de hal breder inzetbaar is. Er zal een plan worden opgesteld om het neerwaartse bezoekersaantal op Genneper Parken om te buigen. De niet beinvloedbare kosten (bijvoorbeeld energiekosten) mogen niet verrekend worden met de bedrijfsreserve (N ). Dit nadeel dient bezien te worden in het voordeel op de kapitaallasten dat ontstaan als gevolg van het later in gebruik nemen Bio-massacentrale. Het voordeel op de kapitaallasten is gemeentebreed opgenomen. Het voordeel dat ontstaat als gevolg van de btw wordt ingezet om de taakstellende bezuiniging deels te realiseren, er resteert nog een klein nadeel (N ). De Stichting City Dynamiek heeft besloten om minder dan begroot bij te dragen aan de marathon 2008 en 2009 (N ). Programmaonderdeel 4.5 Culturele basisinfrastructuur Per 1 september 2009 is het faillissement van PopEi aangevraagd. De gemeente draagt voorlopig zorg voor tijdelijke voortzetting van de functie (N inclusief inzet kosten interim manager en advocaat). De geplande verbouwing van het Muziekcentrum is verschoven naar Cultuur Totaal is nog niet geimplementeerd. In 2009 is het Cultuur Totaal verder uitgewerkt en de verwachte implementatie van het nieuwe beleid is mede met de instelling van de adviescommissie ter hand genomen. Bij de start van de herinrichting Piazza zijn de beelden, terrazzo s en buizen van Frans Gast verwijderd en opgeslagen. De kosten van het opknappen van de beelden en terrazzo s was voor rekening van de gemeenten. De opslagkosten voor de aannemer. Echter anders dan door de aannemer was verwacht, werden de beelden, terrazzo s en buizen niet direct na oplevering van de nieuwe Piazza herplaatst. In alle redelijkheid is besloten dat vanaf dat moment de kosten van opslag van de beelden, buizen en de vernietiging

9 van de terrazzo s voor rekening van de gemeente Eindhoven kwamen. Ten aanzien van de herplaatsing van de buizen van Frans Gast wordt het advies van de welstandcommissie opgevolgd. Dit houdt in dat de betonnen sokkel bekleed moet worden en dat de sfeer van Piazza-oud benaderd moet worden. Met deze kosten is geen rekening gehouden (N ). Het begrote aantal bezoekers van het Van Abbemuseum wordt gerealiseerd, maar het aantal betalende bezoekers niet. Omdat bezoekers van het Van Abbemuseum steeds meer gebruik maken van gratis bezoek dan wel gereduceerde tarieven/aanbiedingen blijven de inkomsten achter (N ). Voor de herfsttentoonstelling wordt nog eenmaal ingezet op een grote regionale en landelijke campagne om meer betalende bezoekers naar het museum te halen. Programmaonderdeel 5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing Het gebruiksvergunningenbesluit is aangepast. Hierdoor blijft het aantal verstrekte vergunningen achter. In het kader van Goed Geregeld is dit inhoudelijk een goede ontwikkeling. Medio 2010 is de verwachting dat de gebruiksvergunningen geheel zullen verdwijnen (N ). Het structurele tekort op de gebruiksvergunningen zal worden bezien. P rog ra mmaonderdeel 5.2 Veilig heid en handhaving Een bottleneck in de aanpak van de hennepteelt is het opplussen" van de panden (voldoende aanwijzingen inwinnen om een controle uit te kunnen voeren). In de evaluatie aanpak hennepteelt die binnenkort verschijnt worden voorstellen gedaan om in 2010 minimaal aan het ambitieniveau van 160 controles te voldoen. Er is een structureel nadeel door lagere inkomsten leges (N ) o.a. door Goed Geregeld, onjuiste inschattingen in het verleden en ontwikkelingen APV. Met ingang van het jaar 2001 was er met betrekking tot de legesopbrengsten jaarlijks een tekort op de begroting. Hierop zijn de begrotingen niet eerder aangepast. De afgelopen jaren zijn diverse gemeentelijke en landelijke wijzigingen doorgevoerd onder andere ten behoeve van de lastendrukverlaging voor burgers en bedrijfsleven. Concrete voorbeelden hiervan zijn het vervallen van de reclamevergunningen en een gedeelte van de evenementen- en horecavergunningen als gevolg van de ombouw van vergunningen naar meldingsplicht en algemene regels. Dit heeft geleid tot een extra tekort met ingang van Uw raad heeft op 6 maart 2007 ingestemd met het dossier Goed Geregeld. Hierin wordt uitgebreid weergegeven welke resultaten ten aanzien van de verminderingen in het aantal vergunningen zullen worden behaald. Een van de benoemde resultaten is dat het aantal vergunningen met een derde deel afneemt. Het gedeeltelijk schrappen van een aantal vergunningen leidt er toe dat er minder leges in rekening kunnen worden gebracht. In 2009 is er bij de Kadernota eenmalig E ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar gesteld om dit tekort over 2009 deels te compenseren. In 2009 is na verwerking van deze ,ÃćâĆňâĂİ nog een tekort van E ,ÃćâĆňâĂİ. Programmaonderdeel 6.2 Bestuur

10 Door achterblijvende bezetting heeft de uitvoering op diverse fronten in de eerste helft van het jaar vertraging opgelopen. Mede hierdoor zal o.a. de Stadsvisie pas in de eerste helft van 2010 opgeleverd worden. De bezetting is vanaf 1 september vrijwel geheel op sterkte, waardoor de in het eerste half jaar opgelopen achterstanden deels ingelopen kunnen worden en verdere vertraging voorkomen wordt. De uitvoering van werkplannen inzake buurtcontracten verloopt niet overal volgens planning daarom zijn inmiddels in september acties opgestart om de uitvoering van de werkplannen alsnog dit jaar te halen. Omdat nog niet alle Spilcentra operationeel zijn ontstaat een voordeel op de lasten (V ) welke gestort wordt in de bestemmingsreserve buurtontmoeting (N ). Bewonersorganisaties mogen tot 2010 voorstellen indienen ten laste van budget 2009 inzake vouchersystemen het verwachte restantbudget (V ) zal worden gereserveerd (N ). Programmaonderdeel 6.3 Publieke dienstverlening Verruiming van de openingstijden in 2009, invoering van biometrie in reisdocumenten (langere transactietijden) en piek bij het aanvragen van identiteitskaarten (als gevolg van de invoering Wet ldentificatieplicht 2005) en de pilot met de verruiming van de openingstijden in 2009 heeft consequenties op de personele capaciteit. Echter, door het promoten van "Werken op afspraak" dient de klantenstroom beter beheersbaar te worden. Prog rammaonderdeel 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Op de algemene uitkering wordt een voordeel verwacht (V 8,5 miljoen). De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de bijstandsaantallen uit het voorgaand jaar (6 2,5 miljoen) en door de afrekening van het accres 2008 en de aanpassing van het accres 2009 ten opzicht van de meicirculaire 2008 (E 6,0 miljoen). Het verwacht nadeel (N 9,9 miljoen) op het dividend NRE is grotendeels afgedekt (zie blz. 2). Het financieringsresultaat, bestaande uit de afwijking op de rentekosten kort geld, lang geld en de rente reserves en voorzieningen is gezien de economische situatie voordelig (V 1,7 miljoen). Het voordeel behaald op verkoop van Essent (V 1,0 miljoen) wordt ingezet ter afdekking van het verwachte tekort op de dividenduitkering BNG (N ). De solvabiliteitspositie van de bank maakt het onmogelijk om de (begrote) extra dividenduitkering dit jaar uit te keren. Alleen het reguliere dividend wordt uitgekeerd. De nagekomen kosten KBC-gebouw veroorzaken een nadeel (N ). Op de kapitaallasten ontstaat een voordeel (V 2,0 miljoen), omdat investeringen zijn uitgesteld als gevolg van Europese aanbestedingen en als gevolg van Eindhoven Een (telefooncentrale en mainframe). Dit verwachte voordeel wordt ingezet om het nadeel op de huisvesting (N 2,0 miljoen) te dekken. Het verder digitaliseren van de werkprocessen op basis van het selfservice-concept wordt dit jaar om technische redenen niet gehaald. Op dit moment vindt een onderzoek plaats om de applicatie te vervangen. De keuze van de gemeente om over te gaan

11 op een nieuw systeem biedt extra mogelijkheden, zowel qua stabiliteit als ontwikkeling. Omdat een groot aantal vastgoedobjecten eigendom van de gemeenten is geworden en omdat de regels omtrent doorbelasting zijn aangepast kunnen de beheervergoedingen structureel niet meer worden doorbelast waardoor een nadeel ontstaat (N ). Een aantal monumentale panden (o.a. Genneperweg, Mathildelaan) zijn momenteel niet verhuurd in verband met herontwikkeling (N en een aantal objecten staat leeg waardoor er sprake is van huurderving (N ). Voordelen doen zich voor op de energielasten en dagelijks onderhoud (V ). Er hebben zich minder calamiteiten voorgedaan dan verwacht waardoor een voordeel op dagelijks onderhoud (V ). Door efficient om te gaan met het maatschappelijk vastgoed wordt een voordeel gerealiseerd (V ). Tot slot wordt op de gemeentelijke heffingen nog een voordeel verwacht (V ) Dit ontstaat omdat door de nieuwe invorderingsprocedure de opbrengsten van de dwangbevelen hoger zijn dan begroot, er sprake is van meeropbrengst aanmaningen en een nakohier Een klein nadeel ontstaat doordat het aantal oninbaar verklaringen, als gevolg van toename van het aantal faillissementen, toeneemt. Programmaonderdeel 8.1 Wonen Vanwege de kredietcrisis zijn meerdere projecten in 2009 door afzetproblemen in de vertraging gekomen. Uw raad is recent geinformeerd over de voortgang van de woningbouw in Eindhoven en de te nemen maatregelen. In het plan van aanpak kredietcrisis zijn in het kader van nieuwbouw twee projecten opgenomen, namelijk Stuwende woningbouw en duurzaamheidsoffensief. Met ontwikkelaars en corporaties wordt momenteel bezien hoe we tempo in de wijkvernieuwing kunnen houden dan wel versnellen. Ten gevolgen van overlast van het heien op het voormalige PSV-terrein zijn extra kosten gemaakt in het kader van nadeelcompensatieregeling, kosten adviseurs, kosten GGD. We proberen de kosten (deels) te verhalen op de projectontwikkelaar, maar lopen hier wel financieel risico. Daarnaast wordt er steeds meer murale zorg verleent (zorg aan huis) waardoor centrale steunpunten minder noodzakelijk zijn. Programmaonderdeel 8.2 Openbare ruimte Het verduurzamen van openbare verlichting is opgepakt. De gemeente Eindhoven zou deelnemen aan het project Living Lab waar SOLG initiatiefnemer was. Echter dit project is vanwege gebrek aan animo geannuleerd. Door herprioritering van NRE-middelen vertraagt het project "verminderen palen en borden in de openbare ruimte", omdat het nu meeloopt in het regulier onderhoud (gevolgen voor beleving openbare ruimte). Doelstellingen worden naar verwachting niet gehaald. In verband met de complexiteit van de herinrichtingprojecten (Heezerweg binnen de Ring, Petrus Donderstraat, Zwaanstraat, Halve Maanstraat, Kreefstraat,

12 Poeijersstraat en Gagelstraat) vindt de start van de uitvoering begin 2010 plaats. Er zijn meer kosten gemaakt voor extra strooiacties en onderhoud als gevolg van een strenge winter en de dakbedekking van de zoutloods is noodzakelijkerwijs vervangen (N ). Het financiele voordeel (V 2,2 miljoen)dat ontstaat door het niet storten van reserve overhead, wordt ingezet ter afdekking van het tekort NRE (zie PO 7.3). Programmaonderdeel 8.3 Groen en recreatievoorzieningen De Impuls Aanschotse Beemden en ontwikkeling Speelbos is gestagneerd door gebrek aan draagvlak in de wijk. Voor inrichting Aanschotse Beemden wordt uitvoering verwacht in De actie richt zich nu op organiseren draagvlak in de wijk. Het project "ontwikkelen en versterken van de landschapsecologische zone Gijzenrooi-Urkhoven" is in voorbereiding (startnotitie), maar er zijn nog veel barrieres (DAF, Eindhovens Kanaal). De Provincie is gevraagd hier een voortrekkersrol te vervullen. In afwachting hiervan ligt de voorbereiding stil. Programmaonderdeel 8.4 Rioleringszorg Vergeleken met begroting 2009 worden minder riolen vervangen omdat uit inspectie en reinigingsprogramma de noodzaak minder hoog bleek dan verwacht. In het GRP wordt een voorstel voor rioolvervanging opgenomen op basis van inspectieresultaten. Als sturingsmaatregelen in riolering zou op zeven plaatsen een stuwing worden aangebracht om de riooloverstort te reduceren. Deze zullen daadwerkelijk pas in 2010 worden geplaatst. Op dit moment loopt een onderzoek naar werkelijke gedrag waterstanden om zorgvuldig de locaties te kunnen bepalen voor aanbrengen van sturing/stuwing. Per saldo is er geen financiele afwijking, echter er zijn wel afwijkingen, maar die worden verrekend met de voorzieningen Riolen. Er zijn meer lasten met name door lagere opbrengst van de rioolrechten vanwege het vervallen van de aanslag voor de grote lozing van "Philips Vredeoord" (N ), door minder uitgaven in de afgelopen jaren dan in het GRP voorzien zijn de kapitaallasten lager (V ) en door beter toezicht is er meer inzicht in het achterstallig onderhoud voor kolken. (N ). Het reinigen en de inspectie stamriolen is verschoven van 2008 naar 2009 (N 2,0 miljoen). Programmaonderdeel 8.5 Milieu Het percentage energie prestatieonderzoeken was verwacht voor 2009 op 30 /o. Echter realisatie zal minder dan 1!o zijn. Drempel tot uitvoeren van een energie prestatieonderzoek is hoog. Met recent opengestelde landelijke subsidie wordt verwacht dat het aantal energie prestatieonderzoeken toe zal nemen. De beleidsnota bodemkwaliteit heeft lage prioriteit gekregen er wordt veel inzet gepleegd op uitwerking van kassen duurzame bodemenergie. De uitvoering om risicoknelpunten te verminderen loopt vertraging op. Er resteren nog enkele te saneren LPG tanks. Hiervoor heeft VROM met de branche een contract afgesloten,

13 maar beide hebben nog geen overeenstemming over de uitvoering. Daarnaast zijn nog niet alle bedrijventerreinen vrijwillig gezoneerd. Naar verwachting is er eind 2009 nog geen zicht op het eindbeeld ten aanzien van onderzoek vorming duurzaamheidcentrum. Het toeristisch-recreatief programma in samenwerking met Genneper Parken is nog in afwachting van ontwikkelingen rondom het Milieu Educatie Centrum (MEC). Vanwege gebrek aan mogelijkheden tot ondersteuning en lage prioriteitstelling bij de sectoren stagneert de voortgang van uitvoeren nulmetingen en opstellen plan van aanpak in het kader van milieuzorg. Op de budgetgestuurde taken milieubeheer ontstaat een nadeel (N ) als gevolg van nagekomen kosten Programmaonderdeel 8.6 Verkeer en vervoer Het structureel nadeel ontstaat doordat de parkeergarage Stadskantoor tijdens werkdagen gesloten is voor publiek gebruik. In het weekend is deze opengesteld voor publiek gebruik. Hierdoor zijn er wel beperkte opbrengsten, maar deze zijn lager dan begroot (N ). Huurkosten vervielen doordat op werkdagen het eigen personeel de garage gebruikt (V ). Voor de doorstroomassen openbaar vervoer op Eindhovens grondgebied richting Nuenen, Geldrop, Veldhoven/Eersel en Valkenswaard wordt nog gezocht naar financiele dekking. De realisatie van de tweede HOV-lijn heeft hogere prioriteit. De pilot ontsluiting openbaar vervoer in wijk en buurt wordt niet in 2009 gerealiseerd vanwege capaciteitsproblemen. Voor Woensel-Noordoost en Acht zijn Verkeerscirculatieplannen (VCP) ontwikkeld. Echter er is gebleken dat het opstellen van een VCP geen oplossing biedt voor de problemen, daarom wordt er voor de andere wijken (Tongelre/Doornakkers, Villapark/Stationsomgeving, Stratum en Strijp) geen VCP ontwikkeld, maar wordt op basis van concrete knelpunten naar oplossingen gezocht. Voor Stratum en Strijp gebeurt dat niet in De studie naar de uitvoering van maatregelen betere doorstroming en snelheidsverlaging ring wordt pas in 2010 uitgevoerd doordat de oplevering van het dynamisch verkeersmodel is vertraagd. De herijking van de mobiliteitsagenda wordt in 2010 opgepakt. Programmaonderdeel 8.7 Ruimtelijke kwaliteit De herinrichting en initiatieven Intake voor Geldropseweg/Irisbuurt is vertraagd als gevolg van afstemming met HOV-strategie en uitbreiding van het plangebied met Irisbuurt. Afronding in het tweede kwartaal 2010 voorzien. De procedure van de bestemmingsplannen van o.a. Stratum, GDZ-zuid, GDC-noord lopen vertraging op door ingediende zienswijze. De pilot nwro/grex voor transformatie kleinschalig bedrijventerreinen is stopgezet, omdat er geen mogelijkheid tot bovenplanse verevening is. De kleinschalige terreinen zijn opgenomen in de Bedrijvennota van Economische Zaken. Financieel nadeel ontstaat als gevolg van extra inhuur in verband met opstellen bestemmingsplannen (N ), achterblijvende legesinkomsten, die maar deels uit de reserve bouwleges kunnen worden gedekt, omdat het saldo niet toereikend is (N ), extra niet voorziene aanpassingen

14 in verband met veiligheid (N ), additionele kosten in de OZB-sfeer (N ). De legesinkomsten blijven achter, omdat in verband met de kredietcrisis meer kleine aanvragen binnenkomen en zelfs aanvragen worden teruggetrokken. Op de projecten maatschappelijk nut ontstaat een nadeel (N ) dat wordt afgewikkeld met de reserve projecten maatschappelijk nut (V ). Belangrijk is hierbij op te merken dat op basis van de bekende claims de reserve niet toereikend is om het tekort te dekken. Dit betekent dat de huidige claims opnieuw moeten worden bezien. Programmaonderdeel 9.1 Economische ontwikkeling Project Rapenland verloopt moeizaam door gebrek aan draagvlak bij ondernemers. Voor project ROC/De Hurk is het nog onduidelijk wat de (gevolgen voor) privaatrechtelijke afspraken zijn met het ROC. Ook is nog niet duidelijk wat Ergon met haar locatie wil. De uitgifte bedrijventerrein Park Forum loopt achter vanwege de recessie. Nota startende ondernemingen is niet gereed omdat het even heeft geduurd voordat de nieuwe accountmanager starters ingezet kon worden. Over de Uitbreiding van Eindhoven Airport heeft Alders nog geen advies uitgebracht aan het Kabinet. Vanwege de discussie in het kader van de Alderstafel wordt de bestemmingsplanwijziging voor het ontwikkelen van een hotel op Eindhoven Airport uitgesteld. Glasvezel voor de inwoners is vertraagd door economische crisis. Externe partijen zijn aarzelend in het doen van investeringen. Wat betreft de participatie in het (mogelijke ICT actiecentrum Brainport kan worden gemeld dat de basics (openbare ruimte, infrastructuur) van Brainport voor dit onderwerp (met betrekking tot mensen en activiteiten) niet goed georganiseerd zijn. Het gevolg is dat we dit zelf organiseren wat veel tijd vraagt. Voor een aantal onderdelen ontbreekt het budget dan wel de capaciteit om de uitvoering op de pakken. Dit geldt o.a. voor het doorontwikkelen van een digitale bedrijfsruimte gids. Voor het onderzoek naar de transformatiemogelijkheden van kantoorgebouwen en het ontwikkelen van de projectvoorbereiding tweede Gildecentrum. In het kader van de motie van 30 juni zal een voorstel worden voorgelegd hoe het capaciteitsprobleem wordt opgelost c.q. aangepakt. Het financieel nadeel ontstaat als gevolg van het feit dat in de begroting te hoge inkomsten van City Dynamiek zijn geraamd. Daarnaast worden voor de uitvoering van de gemeentelijke taken noodzakelijk kosten gemaakt welke niet in de huidige begroting zijn opgenomen. Met name het gebruik van elektra, schoonmaakwerkzaamheden en maatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid. Dit tekort wordt meegenomen in de evaluatie van Stichting City Dynamiek Eindhoven. Ka p itaa I lasten Het verwachte voordeel op de kapitaallasten bedraagt 6 11,44 miljoen. Van dit resultaat van 6 11,44 miljoen komt 2,83 miljoen ten gunste van het exploitatieresultaat, nadat er al een bedrag van 6 2,0 miljoen is onttrokken voor de verhuizingen in het kader van Eindhoven Een; 6 1,44 miljoen wordt afgewikkeld met de voorziening riolen en ,ÃćâĆňâĂİ in de voorziening afvalstoffen. Tot slot wordt nog 6 4,77

15 miljoen afgewikkeld met de reserve inzake huisvesting onderwijs. Nagenoeg het gehele resultaat op de kapitaallasten is het gevolg van vertragingen in het proces waardoor investeringen later plaatsvinden dan gepland. Hierdoor blijven ook de kapitaallasten achter op de begroting. In een aantal gevallen wordt ook bewust gekozen om de investeringen uit te stellen, omdat de investering nog niet direct noodzakelijk is. Europese aanbestedingenprocedures, planontwikkeling, vergunningsprocedures, juridische procedures, gewijzigde inzichten en afhankelijkheid van derden zijn redenen voor het achterblijven van de investeringen inzake huisvesting onderwijs, Spilcentra, vervanging riolen en automatisering voor een totaal bedrag aan investeringen van 6 59,0 miljoen. Personeel Er is een voordeel op eigen personeel (V 3,7 miljoen). Dit ontstaat als gevolg van boventalligen (N 1,2 miljoen), vacatures (V 3,3 miljoen) en overig (V 1,7 miljoen, o.a. salarismaatregelen, cafetariamodel, WAO). Het voordeel in verband met vacatures wordt o.a. veroorzaakt door vacante vacatures van een directieraadlid, medewerkers Publiekszaken, Planning & Control, Projectmanagement, Realisatie & Beheer en Grond & Vastgoed. Op inhuur personeel is een nadeel (N 7,3 miljoen). In 2009 is een diepgaand intern onderzoek opgestart naar inhuur personeel. Dit mede naar aanleiding van de resultaten in In dit onderzoek wordt met elke sectormanager gesproken. Hem zijn vragen gesteld als: wie huur je momenteel in, wat voor taken worden door de inhuurkracht uitgevoerd. Op dit moment is dit onderzoek nog niet volledig afgerond. Op basis van dit onderzoek wordt u later dit najaar separaat geinformeerd over de knelpunten en oplossingen die zich voordoen bij inhuur van personeel. In deze 2 tussentijdse rapportage wordt volstaan met het berekenen van het verwachte tekort en een algemene toelichting. Het tekort op inhuur personeel moet in relatie worden gezien tot het voordeel op het eigen personeel. De vacatures worden veelal (tijdelijk) ingevuld met ingehuurd personeel. De kosten voor ingehuurd personeel zijn duurder dan de loonkosten van eigen personeel. Ook voor tijdelijke projecten wordt vaak personeel ingehuurd. Hier staat echter meestal dekking uit projectgelden tegenover. Tot slot wordt vaak ingehuurd ten behoeve van ziektevervanging, extra klussen (bijv. als gevolg van gewijzigde wetgeving komen extra taken bij de gemeente) en om achterstanden in te halen. Voorbeelden hiervan zijn ontbreken van formatie ten behoeve van handhaving kinderopvang. Hiervoor zal in 2010 naar verwachting formatieplaats zijn (PO 3.1). Inhuur ten behoeve van ziektevervanging bij VTH (PO 5.2). Tijdelijke inhuur om achterstanden BITE, opgelopen in 2008, in te halen (PO 5.2). In het kader van de pilot openingstijden is tijdelijk personeel ingehuurd voor het callcentre. Op korte termijn wordt een definitief besluit genomen over de structurele openingstijden op basis van een onderzoek naar wensen van klanten en daaraan verbonden kosten (PO 6.2). Inhuur interim-sectorhoofd communicatie en drie

16 formatieplaatsen structureel tekort servicedesk (PO 7.3). Inhuur ten behoeve van in orde brengen van bestemmingsplannen als gevolg van nieuwe wet (PO 8.7). Bestuurlijke programma s Meedoen Verni euwi ngslij n Van het project laaggeletterden (i.s.m. Woonbedrijf) is na onderzoek gebleken dat de doelen van het project reeds zijn behaald zonder intensieve inmenging en financiele bijdrage vanuit Meedoen. Daarom worden in plaats van dit project andere projecten ontwikkeld waarbij laaggeletterden op een andere wijze worden gezocht. Wat betreft de activiteit Voor elkaar: activering en zorg verlenen in de wijk geldt dat we verwachten dat dit nog eind 2009 operationeel wordt. De plannen zijn momenteel ver gevorderd. Voor de effectmeting wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de Stadmonitor. Brainport Ten aanzien van de realisatie van zowel de nieuwe als de meerjarige projecten die in de afgelopen jaren gestart zijn valt in z n totaliteit op dat deze achterblijft bij de planning. Deels is dit te verklaren door het karakter van de projecten. Immers, met de Brainportreserve richten we ons vooral op innovatieve projecten en die laten zich niet altijd in een strikte planning vatten. Anderzijds zijn er ook projecten die achterblijven bij de realisatie c.q. nog niet gestart zijn en waarvan het nog onduidelijk is of deze voor het eind van 2010 wel afgerond kunnen worden. De afgelopen periode heeft het programmamanagement gebruikt om na te gaan hoe reeel het is dat deze projecten ook daadwerkelijk gereed zijn eind 2010.Inmiddels zijn de middelen van Brainport tot en met 2010 gealloceerd. Van het totaalbudget van 6 4 miljoen per jaar is (voor 2010) reeds E 3,7 miljoen toegekend. Het restant van C ,ÃćâĆňâĂİ van de jaarschijf 2010 wordt beschikbaar gesteld aan de sector Economie & Cultuur voor projecten in het kader van het Aanvalsplan Kredietcrisis. Dit zal in november middels een dossier geformaliseerd worden. Programma actieve jeugd Nagenoeg alle activiteiten van jeugd worden naar verwachting aan het einde van het jaar conform afspraak gerealiseerd. Alleen de activiteit het bieden van een experimenteerruimte is momenteel nog niet gerealiseerd. Echter het project knutselexpeditie is wel in voorbereiding en we verwachten dit eind van het jaar nog in de krachtwijken uit te kunnen zetten. Tevens is het monitoren van de effecten nog in ontwikkeling. Woning bouwproductie/wijkvernieuwing VVoni ngbouwproducti e Binnen de BOR afspraken is vastgelegd dat bij het niet nakomen van de afspraken en verwijtbaarheid van de betreffende gemeente aan de orde is er boetes betaald moeten worden. Op dit moment schrijft het SRE de criteria van verwijtbaarheid en

17 nalatigheid uit. De boetes bedragen E 1.600,ÃćâĆňâĂİ per niet gebouwde vrije sector woning en E ,ÃćâĆňâĂİ per niet gebouwde sociale woning. Dit betekent dat als wij voor a//e niet gebouwde woningen verwijtbaar en nalaatbaar worden geacht we op dit moment naar verwachting C 60 miljoen aan boete moeten betalen omdat we de afgesproken aantallen niet per 2010 zullen kunnen realiseren. In de BOR afspraken is tevens vastgelegd dat als we alsnog per 2012 de productie realiseren we 75 lo terugkrijgen. Per saldo resteert dan een boete van 6 15 miljoen. De boetegelden zullen worden gestort in het Financieringsfonds. Uit het Financieringsfonds worden projecten van de diverse gemeenten gefinancierd. Op die manier ontvangen we de boete retour (wij zijn netto ontvanger van het Financieringsfonds. Afgelopen jaren ontvingen we meer dan de eigen ingebrachte middelen retour). Op dit moment is een voorziening getroffen voor een bedrag van E 7,8 miljoen. Belangrijk onderwerp, waarvan nog niet duidelijk is hoe dit wordt meegenomen bij het vaststellen van de criteria van verwijtbaarheid en nalaatbaarheid is het feit dat wij ook een aanzienlijke sloopopgave hebben. Meer duidelijkheid over de definitief te betalen boete, bepaalt op basis van de nu nog vast te stellen criteria, wordt eind 2009 verwacht. De netto aantallen sociale woningbouw worden naar verwachting niet gehaald omdat wij te maken hebben met een fase -verschil. Juist in de afgelopen periode zijn veel woningen gesloopt die in de komende periode worden teruggebouwd. Wij zullen bij de bestuurscommissie dan ook pleiten de vervangende sociale nieuwbouw buiten de boetesystematiek te houden. Zoals afgesproken ontvangt uw raad binnenkort een notitie over de BOR afspraken en de wijze waarop wij hiermee om willen gaan. Wij kverni euwi ng Het programma Wijkvernieuwing staat vanaf 2010 onder druk als gevolg van een aantal risico s die spelen. Vanaf 2010 is geen dekking meer voor de IWVprojectleiders en vanaf 2011 is er geen dekking meer voor de gebiedsprogrammeurs (sociale projecten worden t/m 2010 uit NRE-geld gedekt). De verwachte bijdrage uit het Rioolvervangingsfonds zal lager zijn doordat niet overal het riool is vervangen zoals vooraf bedacht (risico E 7,6 miljoen). De gelden zijn echter bestemd Voor de voorgenoemde problemen zal een oplossing worden gezocht. De uitkering van het Rijk in verband met de woningbouwproductie zal lager zijn dan oorspronkelijk begroot, omdat de regio de aantallen niet realiseert (risico ongeveer E 2 miljoen). Dit betekent een tekort aan middelen in het Woonfonds. Bereikbaarheid Vanwege capaciteitsproblemen zal de mobiliteitsagenda (inclusief monitoringssysteem) niet in 2009 maar in 2010 worden opgepakt. De strategische verkenning naar financieringsbronnen voor verbetering Beatrixkanaal is uitgevoerd. Er is echter nog E 11,2 miljoen ongedekt. Hiervoor zal in het najaar van 2009 een voorstel worden voorgelegd aan ons college. Het meerjarig uitvoeringsplan voor toepassing van dynamisch verkeersmanagement wordt op dit moment ontwikkeld. De vaststelling van het plan zal waarschijnlijk niet in 2009, maar in 2010 plaatsvinden. De

18 deelname aan het Europees subsidieproject flagship gaat niet door. De Europese commissie heeft het project als te weinig vernieuwend beoordeeld. Bovendien vindt zij de effecten op Europees niveau te gering. De in de begroting opgenomen effectindicatoren zijn niet op eenvoudige wijze in beeld te brengen. In 2010 wordt daarom een nieuw monitoringssysteem ontwikkeld dat de effect- en outputindicatoren voor dit programma moet opleveren. Burgerparticipatie De activiteiten van het programma Burgerparticipatie lopen volledig op schema. Duurzaamheid en klimaatbeleid Het internationaal centrum (ICSE) is opgericht, het gemeentelijk duurzaamheidcentrum niet. De uitwerking loopt achter en bovendien zijn de kosten hoger. Ten aanzien van de verwerving van het Milieu Educatie Centrum (MEC) ontstaat nog onduidelijkheid. Voor handhaving privaatrechtelijke overeenkomsten, operationaliseren handboek duurzaam inkopen - social return en fair trade ÃćâĆňâĂİ en invoering praktijkrichtlijn duurzaam bouwen en operationaliseren educatief programma duurzaamheid en klimaatbeleid geldt dat de doelstelling in 2009 niet gehaald zal worden. Er ontbreekt capaciteit en budget om genoemde taken uit te voeren;100o/o parkmanagement op bedrijventerreinen zal eveneens niet gerealiseerd worden in De ambitie wordt uitgewerkt in te maken plannen, echter het betreft veelal langlopende trajecten waarvan het behalen van het doel onzeker is. Arbeidsmarktbeleid Als gevolg van de economische crisis is in juni 2009 het programma Arbeidsmarktbeleid herzien. Bij de start van het programma was de krapte aan de vraagzijde het vertrekpunt voor het creeren van instroommogelijkheden voor laag- en ongekwalificeerden van de arbeidsmarkt. Nu de marktsituatie veranderd is, zijn de accenten verlegd naar schadelastbeperking, het blijven investeren en het versterken van de arbeidsmobiliteit. Naar verwachting worden alle activiteiten gerealiseerd. Programma Design en Licht Design De afgesproken activiteiten zullen worden gehaald. Er wordt in 2009 nog dekking gezocht voor de kosten van de kandidatuurstelling Word Design Capital De financiele risico s van het Designhuis zijn reeds in de toelichting van CP 4603 (hoofdstuk 3) toegelicht. Het bidbook heeft geleid tot een finaleplaats voor Eindhoven in de competitie om de titel World Design Capital Bekendmaking van de winnaar vindt in november plaats. Op 8 oktober is de beleidsnota Design in Eindhoven met bijbehorend uitvoeringsprogramma aan uw raad aangeboden. Uw raad is ter voorbereiding op de behandeling van de nota in de

19 gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een intensief werkbezoek en heeft daarmee een beeld gekregen van de kwantiteit en kwaliteit van design in de stad en hetgeen in het bidbook opgenomen is. Licht Voor de afwijkingen in de activiteiten van het bestuurlijk programma Licht verwijzen we u naar PO 8.2. Strijp-S Voor Strijp-S worden geen afwijkingen verwacht. Veiligheid Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Fijnaut is inmiddels de bestuurlijke portefeuille inzake veiligheid naar een hand overgegaan, te weten de burgermeester. Op een aantal onderdelen loopt de uitvoering momenteel niet conform planning, maar verwachten we de planning eind van het jaar wel te halen. Zo is de aanbesteding van cameratoezicht nagenoeg afgerond waarna uitvoering kan plaatsvinden. Tevens wordt in het kader van versterking horizontale samenwerking momenteel de basisinfrastructuur van het Veiligheidshuis tegen het licht gehouden in een strategische herorientatie. Het Veiligheidshuis en sector OOV zijn inmiddels ontvlochten. Er wordt gewerkt aan een integraal beleidskader voor de komende vier jaar. Cultuur Totaal Cultuur Totaal is inmiddels aanbeland in de implementatiefase. Er is een adviescommissie ingericht die de subsidieaanvragen 2010 gaat beoordelen. Consequenties Niet van toepassing. Ter inzage gelegde stukken 2 Tussentijdse rapportage, versie 4, oktober Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris

20 CD

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum 160811 1. Samenvatting 4 e financiële rapportage Bij de tweede Tussentijdse Rapportage 2011 (Turap) is voor inhuur derden een verwacht exploitatieresultaat

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische toets

gemeente Eindhoven Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische toets gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00907 Dossiernummer 14.19.201 6 mei 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen gemeente Eindhoven Sport & Bewegen Raadsnummer Inboeknummer 11bst00629 Beslisdatum B&W 12 april 2011 Dossiernummer 11.15.753 Oplegvel Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen jvv/mc11012741 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer og.r*4s.oos Inboeknummer oguoorszs Classificatienummer r 844 Sr Dossiernummer $29.607 g september 2003 Raads informatiebrief Betreft ontwikkelingen Stedelijk Steunpunt Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Notitie voor Commissie Middelen/Algemeen Bestuur Pag. 1 Datum vergadering 23 januari 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het kennisnemen van de notitie "Inhuur externen". wethouder

Nadere informatie

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 6 JAN. 2017 Zaaknummer : 171831 Datum Raadsvergadering 3 0 JAN. 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: :

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8)

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8) gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. RZ 8 Zg. OOZ Inboeknummer o8bstoaob6 Beslisdatum B&W 4 november 2008 Dossiernummer 84S.4Sa Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging) gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 10R4092 Inboeknummer 10bst02371 Beslisdatum B&W 30 november 2010 Dossiernummer 0.6063 RaadsvoorstelVast begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

Barneveld en de Recessie

Barneveld en de Recessie Barneveld en de Recessie 1 Totstandkoming December 2008: actualisatie van risico s gemeente Het proces vanaf december 2008 tot nu toe Landelijke ontwikkelingen en daarna vertaling naar Barneveld Bespreekstuk

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 Maessen 21 december 2004 concept Inhoudsopgave Aanleiding... 2 Fase 1... 3 Vergroten transparantie... 3 Acties...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z Technische Vragen Fractie: LO Vragensteller: Simon Vogel Onderwerp: Begroting 2017-2020 Zaaknummer: Z 16-18077 # Pagina nummer Vraag 1 8 Schuldreductie Kan de tekst onder Schuldpositie schuld in 2025 vooralsnog

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 Collegebesluit Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 1. Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2015 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie