BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL"

Transcriptie

1 REKENHOF Brussel, 19 augustus 2010 Regentschapsstraat Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL DEEL I - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT De beoogde opdracht bestaat uit : De levering (franco bestemming) en installatie van een telefoniesysteem (VOIP), GSM-koppeling en netwerkinfrastructuur, met inbegrip van diverse benodigdheden, volgens de technische specificaties opgenomen in DEEL II. De levering en het afstaan van de gebruikslicenties van een geheel van software. De levering van de nodige documentatie voor de ingebruikneming van materiaal en programmatuur. Onderhoud van het geheel. Geïnteresseerde firma s worden uitgenodigd op een gemeenschappelijke verplichte infozitting op 8 september 2010 (bij voorkeur maximaal 3 vertegenwoordigers per geïnteresseerde firma) van 9h30 tot maximaal 12h00, waarop : de technische specificaties zullen worden toegelicht er mogelijkheid is tot vragen stellen een rondleiding in het gebouw zal worden georganiseerd (bestaande telefooncentrale, computerzaal, technische ruimtes netwerk etc. ) Geïnteresseerde firma s worden verzocht zich ten laatste 5 dagen vooraf in te schrijven, via het sturen van een naar het adres met opgave van de namen van de vertegenwoordigers. Geïnteresseerde firma s die niet hebben deelgenomen aan de informatievergadering en de daaropvolgende rondleiding zullen niet worden weerhouden (een attest van aanwezigheid zal worden afgeleverd). Noten: 1. In dit bestek wordt afgeweken van volgende niet-essentiële bepalingen van de AAV: artikel 9 en 66 1,2.

2 2 2. Aanpassing aan de technologische evolutie Toelaten van vrije varianten Rekening houdend met de tijd die verloopt tussen het ogenblik van het opmaken van het bestek, het indienen van de offerte en de levering van de producten, enerzijds, en met de snelle technologische evolutie in het domein van de informatica, anderzijds, behoudt het Rekenhof zich het recht voor de producten te bestellen die het best voldoen aan de technologische stand van zaken op het ogenblik van de levering. Deze nieuwe producten moeten wel aan de bepalingen van dit bestek voldoen, kwalitatief minstens evenwaardig en performant zijn aan de in de offerte voorgestelde producten en verenigbaar zijn met de bestaande hard- en software. In acht genomen het voorgaande is het de inschrijvers derhalve toegelaten om (een) vrije variante(n) in te dienen. 3. De offertes moeten volledig zijn. De offertes moeten volledig zijn, in die zin dat ze de noodzakelijke accessoires en software bevatten die nodig zijn voor de goede werking van het geheel (kabels, licenties, uitbreidingspoorten, uitbreidingskaarten, adapters, interfaces enz.). 2. BEPALINGEN DIE OP DEZE OPDRACHT VAN TOEPASSING ZIJN 2.1. a) de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar wijzigingen; b) het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en zijn wijzigingen; c) het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en zijn wijzigingen; d) de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996) en hun wijzigingen. Belangrijke noot: Onder het in deze wets- en reglementsbepalingen voorkomende begrip de aanbestedende overheid moet worden verstaan: 'het Rekenhof'.

3 Dit bestek. 3. AARD VAN DE OPDRACHT De opdracht is een overheidsopdracht voor aanneming van leveringen. Zij wordt gegund via een algemene offerteaanvraag overeenkomstig artikel 14, 1ste lid en artikel 16 van de wet van 24 december AANBESTEDENDE OVERHEID - LEIDENDE AMBTENAREN a) Aanbestedende overheid : Rekenhof Regentschapsstraat Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ b) Leidende ambtenaren : de heer Jean-Marie LEMAIRE, Eerste-auditeur-revisor (Franstalig) - Tel 02/ de heer Bart VERMOESEN, Eerste-auditeur-revisor (Nederlandstalig) - Tel 02/ / WIJZE VAN PRIJSBEPALING De opdracht is een gemengde overeenkomst tegen prijslijst en op forfaitaire eenheidsprijzen. Afwijkingen van de in de inventaris meegedeelde vermoedelijke hoeveelheden, kunnen voor de leverancier geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. 6. DE OFFERTE 6.1. OP STRAFFE VAN NIETIGHEID, MOETEN de offerte (VOLLEDIG ingevuld en ondertekend) en de inventaris (VOLLEDIG ingevuld en ondertekend) VERPLICHT opgesteld worden overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. Indien de inschrijver ze op andere documenten opmaakt dan op het voorziene formulier, moet hij op elk van deze documenten verklaren dat het conform het bij het bestek behorende model is.

4 Indien de in de inventaris vermelde posten uit meerdere delen bestaan die apart kunnen besteld worden, dienen de detailprijzen in een bijlage aan de inventaris te worden toegevoegd. Deze bijlage moet voldoende worden gedetailleerd omdat zij tevens dient om de controle van de in de inventaris vermelde globale prijzen mogelijk te maken. De verschillende hardware- en software-elementen dienen te worden vermeld met hun eenheidsprijs. In dit kader moet ook de kostprijs van eventuele onderhoudsprestaties die tijdens de opgelegde waarborgtermijn (zie punt 13.) niet vervat zijn in de aanschafprijs, apart worden vermeld De eenheidsprijzen worden in euro opgegeven in de inventaris (zonder BTW) Aangezien het bestek zowel in het Nederlands als in het Frans is gesteld, duidt de inschrijver aan welk van beide talen hij kiest. Doet hij dit niet, dan wordt hij verondersteld de taal van zijn offerte te hebben gekozen. Bepaalde technische bijlagen bij de offertes mogen niettemin in het Engels worden geleverd indien zij noch in het Nederlands, noch in het Frans bestaan. Geen enkele andere taal zal worden aanvaard De indiening van offertes via elektronische weg is niet toegestaan Wanneer een offerte wordt ingediend door een gevolmachtigde moet zij vergezeld zijn van de authentieke of onderhandse akte waarbij die machtiging wordt verleend, of een voor eensluidend verklaard afschrift van het oorspronkelijk stuk. De inschrijvende firma's dienen het bewijs te leveren dat diegene(n) die de offerte heeft (hebben) ondertekend, hiertoe gemachtigd was (waren). 7. VRIJE VARIANTEN Eventuele vrije varianten dienen ten minste te voldoen aan de essentiële bepalingen van het bestek. De inschrijvers die vrije varianten voorstellen, moeten in elk geval ook een basisofferte indienen die volledig overeenstemt met alle technische voorschriften van het bestek. 8. OPTIES Verschillende (verplichte en niet-verplichte) opties zijn voorzien. Ze zijn gedetailleerd in de technische specificaties opgenomen in DEEL II. Aan de inventaris mogen geen lijnen worden toegevoegd. In de detailopgave kunnen wel extra elementen als optie worden toegevoegd, met dien verstande dat alles wat als extra wordt vermeld bij voorkeur moet blijven voldoen aan de bepalingen van het bestek (indien dit niet geval is, moet dit expliciet in de detailopgave worden

5 5 bijvermeld). 9. INDIENEN VAN DE OFFERTES De offerte en de documenten in bijlage (één exemplaar) moeten worden ingediend op het volgend adres : Rekenhof, tav. de heer Philippe Grimau, lokaal B122, Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 104 en 105 van het koninklijk besluit van 8 januari De uiterste ontvangstdatum van de offertes is 13 oktober 2010 om 13h30 uur. De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop een verwijzing naar het bestek is vermeld. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding "offerte". De offertes zullen worden geopend in de zitting van 13 oktober 2010 om 13u30 op het adres van het Rekenhof, lokaal A004. De zitting wordt voorgezeten door de heer Philippe Grimau, eerste-auditeur-directeur. Een offerte die wordt bezorgd per Taxipost of door een privé-koeriersdienst, wordt als een niet-aangetekende zending beschouwd. Indien een dergelijke offerte te laat toekomt, wordt ze als onontvankelijk beschouwd. Een kopie van de offerte (en liefst ook van de documenten in bijlage) in elektronische versie (te versturen naar de adressen vermeld in punt 4.) is wenselijk. Minimaal moeten volgende bijlagen bij de offertes worden toegevoegd : Attest van aanwezigheid op de infozitting (zie 1.) Eventuele mandatering (zie 6.6) Referenties (zie 11.) Beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en de maatregelen die ze treft om de kwaliteit en om het onderhoud van de geleverde installaties te waarborgen (zie 11.) 10. GESTANDDOENINGSTERMIJN Met zijn offerte verbindt de inschrijver zich gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande op de dag na de opening van de offertes.

6 6 11. KWALITATIEVE SELECTIE Door het indienen van hun offerte verklaren de inschrijvers impliciet dat zij zich niet bevinden in de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 43, 1 en 2, 1 tot en met 6 van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid zal de voormelde bewijsstukken opvragen bij de inschrijver waarvan de offerte wordt weerhouden. Het RSZ-attest zal het zelf inwinnen bij de RSZ. De inschrijvers voegen het volgende toe : Referenties van de laatste 3 jaar mbt gelijkaardige leveringen (bedrag, data, begunstigde en contactpersoon) (artikel 45, 1, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.) Beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en de maatregelen die ze treft om de kwaliteit en om het onderhoud van de geleverde installaties te waarborgen (bv. is er externe monitoring mogelijk) (artikel 45, 1, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.) 12. DE GUNNING VAN DE OPDRACHT De offertes worden beoordeeld aan de hand van de volgende gunningscriteria en er wordt de volgende puntenwaarde toegekend : Gunningscriterium Puntenwaarde a Technische en functionele waarde : a.1 Telefooncentrale 1 a.2 GSM-koppeling a.3 Netwerkswitches 35 (20+15) 5 15 b Prijs 40 c Door de inschrijver bijkomend aan te bieden of betere waarborgtermijn 5 De objectiviteit wordt gewaarborgd : a) Puntenwaarde voor het gunningscriterium Technische en functionele waarde : In DEEL II (technische specificaties) van dit bestek zijn steeds minimum specificaties opgegeven en worden mogelijke voordelen reeds aangegeven. De punten zullen dan ook worden toegekend in functie van de meerwaarde tov. de minimaal gevraagde specificaties. De inschrijvers die voldoen aan de voorwaarden van het bestek zullen worden uitgenodigd om voor enkele vertegenwoordigers van het Rekenhof een verplichte 1 De term telefooncentrale moet in dit bestek als een generische term worden aanzien, evenals appliance, gateway, eventueel zelfs server, allen termen die uitwisselbaar kunnen zijn en welke allen betrekking kunnen hebben op het begrip communicatiesysteem.

7 demonstratie van hun voorgestelde oplossing te organiseren (locatie en datum af te spreken in onderling overleg) in principe in de periode van 18 oktober tot 10 november 2010 (geschatte maximale duur 2h30). Tijdens de demonstratie zal de conformiteit met het bestek voor zijn belangrijkste geëiste functionaliteiten worden nagegaan op een proefopstelling van het voorgestelde materiaal (gedeelte a.1, de GSM-koppeling (a.2) en de netwerkswitches (a.3) moeten geen deel uitmaken van de demonstratie). De demonstratie zal worden gekwoteerd voor 20 van de 35 voorziene punten voor Technische en functionele waarde - Telefooncentrale (de overblijvende 15 punten worden toegekend in functie van de meerwaarde tov. de minimaal gevraagde specificaties). Er worden op basis van de demonstratie punten gegeven voor de Gebruiksvriendelijkheid van de geboden oplossing : 10 punten Mate van integratie tussen de telefoniecentrale en de Microsoft Windows/Office/OCS omgeving : 10 punten Inschrijvers die geen demonstratie organiseren, zullen niet worden weerhouden. Hun offerte zal onregelmatig worden verklaard (een bewijs van de organisatie van de demo zal worden afgeleverd). De punten voor de GSM-koppeling (a.2) en de netwerkswitches (a.3) worden toegekend in functie van de meerwaarde tov. de minimaal gevraagde specificaties. b) Puntenwaarde voor het gunningscriterium Prijs : De inschrijver met de laagste prijs voor de basisofferte en de verplichte opties krijgt het maximum van de punten, de andere inschrijvers krijgen punten toebedeeld op grond van de formule : Laagste prijs x Maximumscore Prijs inschrijver c) Puntenwaarde voor het gunningscriterium Door de inschrijver bijkomend aan te bieden waarborgtermijn : Deze wordt berekend gebruik makend van de regel van drie. Naast een langere termijn dan gevraagd, wordt er ook rekening gehouden met betere condities (bv. snellere interventietijd, on-site ipv collect & return etc.) Indien er relevante functionaliteit(en) zijn (bv. reeds aangeduid als voordeel in het bestek) die door de meeste inschrijvers reeds standaard zonder meerprijs worden aangeboden, zal bij diegenen waarbij deze functionaliteit(en) kunnen worden toegevoegd dmv. zelf aangeboden optie(s), de puntentoekenning voor de 3 gunningscriteria op basis hiervan gebeuren, zodat de vergelijking tussen de offertes zo objectief mogelijk zou kunnen gebeuren. 7

8 8 We verwijzen naar Deel II : Situatieschets, Software en Serverhardware voor bepalingen ivm. bijkomende aanschaf van software en hardware en de verrekening ervan in de prijsanalyse. 13. DE WAARBORGTERMIJN De inschrijvers vermelden in hun offerte de waarborgtermijn De opgelegde waarborgtermijn is door het Rekenhof gesteld op : a) Voor de telefoniehardware inclusief de analoge module(s) (met uitzondering van de telefoontoestellen) en de coreswitches op tenminste 1 jaar waarborg on site (werkuren, wisselstukken en verplaatsingskosten ten laste van de leverancier) met ten laatste interventie binnen de 4 uren, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 met een maximale reparatietijd van 5 uur sinds de oproep. Gezien kritische hardware ontdubbeld is (appliance, core-switch) geldt het bovenstaande in het geval het systeem down of functioneel niet compleet is, maw indien het systeem niet verder kan werken op de backup/fail-over/redundancy/load balancing hardware of de performantie dermate gedaald is dat het onwerkbaar wordt (de netwerkservices moeten dus beschikbaar blijven). b) Voor de GSM-koppelingshardware volstaat tenminste 1 jaar waarborg on site (werkuren, wisselstukken en verplaatsingskosten ten laste van de leverancier) met ten laatste interventie binnen de 4 uren tijdens de kantooruren (9 tot 17h) met een maximale reparatietijd van 5 uur sinds de oproep tijdens de kantooruren. c) Voor niet kritische interventies volstaat tenminste 1 jaar waarborg on site (werkuren, wisselstukken en verplaatsingskosten ten laste van de leverancier, met ten laatste interventie binnen de 8 uren, tijdens de kantooruren : next business day) d) Voor de telefoontoestellen en de departementele switches op tenminste 1 jaar waarborg collect & return (apparaat opgehaald op het Rekenhof, gerepareerd in het atelier van de leverancier en teruggebracht naar het Rekenhof, alle kosten ten laste van de leverancier en dit alles met een totale interventietijd van maximaal 21 werkdagen vanaf de oproep). De vervanging van de telefoontoestellen en de departementele switches zal door het Rekenhof zelf worden uitgevoerd. e) Voor de software op tenminste 1 jaar : recht om gratis nieuwe releases en updates (met inbegrip van firmware updates voor telefoons, switches etc.) te installeren + minimaal websupport (bijkomende telefonische support is een voordeel) binnen de 4 uren, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 indien het kritisch is voor de werking van het geheel. Voor niet-kritische software geldt : ten laatste interventie binnen de 8 uren, tijdens de kantooruren : next business day. Levering van de benodigde media. Mogelijke talen voor de support : Nederlands, Frans of Engels. Remote control is toegelaten voor opvolging en diagnostics.

9 9 De waarborgtermijn vangt aan op de datum van de volledige voorlopige aanvaarding, zoals vermeld in het proces verbaal van oplevering, op de plaats van aflevering van de producten vermeld in de bestelling. Tijdens deze termijn dient de leverancier iedere constructiefout van de hardware gratis te verhelpen. Wanneer de producten niet werken volgens de bepalingen van dit bestek, wordt de waarborgtermijn voor deze producten opgeschort tot op de dag dat ze opnieuw werken zoals voorzien De door de inschrijver supplementair aangeboden waarborgtermijn moet minstens voldoen aan de voorwaarden van een "carry-in" met een kostenloze dienstverlening m.b.t. de wisselstukken en de werkuren. 14. LEVERINGSTERMIJN EN LEVERING De inschrijvers vermelden in hun offerte de leveringstermijn in kalenderweken (maximum 8 kalenderweken). Voor de installatie en indienststelling van het geheel worden er nog maximaal 2 bijkomende kalenderweken voorzien. De levering en installatie dient te gebeuren in de gebouwen van het Rekenhof op de verdieping ES aan de computerzaal (afmetingen lastenlift : lengte 1,7 m - breedte 0,88 m - hoogte 2,1 m). Bij de levering wordt er een inventaris gegeven van het geleverde materiaal met hun serienummers, bij voorkeur in elektronische vorm. 15. DUUR VAN HET ONDERHOUDSCONTRACT Het onderhoudscontract voor hardware en software (zelfde eisen als opgelegd voor de waarborgtermijn) zal worden afgesloten voor een initiële termijn van twee jaar, die een aanvang neemt na afloop van de waarborgtermijn en die ten hoogste twee maal stilzwijgend kan worden verlengd voor een nieuwe termijn van één jaar. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor het onderhoudscontract op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven mits een opzeggingstermijn van drie maanden in acht te nemen. 16. DE BORGTOCHT Overeenkomstig de modaliteiten van de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) dient, tot dekking van alle verplichtingen van de leverancier, een borgtocht te worden gesteld van :

10 10 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de bestelling (exclusief BTW), behalve indien de opgegeven leveringstermijn de 30 kalenderdagen niet overschrijdt. In afwijking van artikel 9, 2, van de AAV, wordt de borgtocht bij helften vrijgegeven: o De eerste helft : na de volledige voorlopige keuring van de leveringen. o De tweede helft : na afloop van de waarborgtermijn. 5 % van het bedrag van het jaarlijks onderhoud (exclusief BTW) voor het eerste jaar na de waarborg. Het bewijs dat beide borgtochten werden gestort moet geleverd worden binnen de 30 dagen na de toekenning van de opdracht. 17. RECHTEN OP DE SOFTWARE De leverancier dient het Rekenhof te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot de in het kader van deze opdracht geleverde software die het gevolg zijn van het miskennen van de leverancier van bepaalde rechten, welke ook deze rechten zijn (eigendomsrecht, gebruiksrecht, exclusieve distributierechten, enz.). Het Rekenhof verwerft op de software een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van onbeperkte duur. Het mag deze software ook laten gebruiken door derden voor zover ze in opdracht van het Rekenhof werken. Het Rekenhof verwerft bovendien het recht om de software en de bijhorende documentatie te kopiëren voor "back-up" doeleinden. 18. PRIJSHERZIENINGEN Voor deze opdracht wordt geen prijsherzieningsformule toegepast, noch voor de levering, noch voor het onderhoud. 19. BETALINGEN De betaling van de leveringen gebeurt binnen de 50 kalenderdagen te tellen vanaf de datum dat de opleveringsformaliteiten beëindigd zijn, zo het Rekenhof terzelfder tijd in het bezit is van een regelmatig opgestelde factuur en het P.V. van volledige voorlopige aanvaarding waarvan sprake in punt De betaling van het onderhoud zal gebeuren op trimestriële basis en na vervallen termijn. De dienstverlener zal hiertoe driemaandelijks een factuur indienen ten belope van 1/4 van het jaarlijkse onderhoudstarief. De betaling geschiedt binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur. De betaling van de consultancydagen gebeurt binnen de 50 kalenderdagen te tellen vanaf de datum van de uitvoering van de prestaties, zo het Rekenhof terzelfder tijd in

11 11 het bezit is van een regelmatig opgestelde factuur en bijhorende verantwoordingsdocumenten. 20. MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID Artikel 66 1, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is door volgende bepalingen vervangen : a) Ingeval de leveringstermijn wordt overschreden, zal de leverancier een boete worden opgelegd welke per kalenderdag vertraging 1/1000 (één duizendste) bedraagt van de totale prijs van die bestanddelen van de leveringen die ten gevolge van de vertraging niet volledig kunnen worden benut voor de doelstellingen van het Rekenhof. Het totaal bedrag van de boete wegens laattijdige levering wordt evenwel beperkt tot 5% van de prijs van de levering. b) De boete voor het overschrijden van de termijnen voor de herstellingen of functionaliteiten tijdens de opgelegde waarborgtermijn en na de opgelegde waarborgtermijn (correctief onderhoud tijdens de bijkomend aangeboden waarborgtermijn) bedraagt per oproep tot tussenkomst 100 (honderd euro) per uur vertraging (overeenkomstig de gevraagde supporturen). Het totaal bedrag van de boete wegens het overschrijden van de hersteltermijnen of per gemiste functionaliteit wordt per herstelling beperkt tot 10% van de leveringsprijs van de producten die door het defect niet volledig kunnen worden benut. c) Wanneer de telco en/of het BIPT vaststelt dat de installatie slecht werkt en hiervoor boetes oplegt aan de gebruiker, worden deze aan de aannemer doorverrekend. Bestek goedgekeurd door het Rekenhof op 19 augustus Het Rekenhof : De Eerste Voorzitter, Ph. ROLAND

12 12 DEEL II : TECHNISCHE SPECIFICATIES Onder de technische specificaties zijn er bepaalde als dwingend (zie opmerking aanpassing aan de technische evolutie op p.1 en 2 van het bestek) gekwalificeerd. De overige zijn gewenste karakteristieken, (verplichte) opties of vragen om inlichtingen die bedoeld zijn om het voorgestelde materiaal te vergelijken en te evalueren (zie gunningscriteria). Alle specificaties zijn minimum specificaties, er mag dus beter (oa. bijkomende mogelijkheden), performanter, veiliger materiaal of software worden aangeboden met minstens dezelfde karakteristieken. Bovendien mogen er opties worden aangeboden welke niet expliciet vermeld zijn in dit bestek. Zoals reeds vermeld in deel 1 van het bestek (zie opmerking p.2, de offertes moeten volledig zijn) moet het systeem in een werkende configuratie worden aangeboden. Onderstaande specificaties specifiëren dus niet alle benodigde kabels (bv. power kabels), licenties, connectoren, kaarten, rack-materiaal, etc. om het geheel te laten werken. Het antwoord op vragen naar technische beschrijvingen (in het bijzonder software) mag mede gegeven worden dmv technische documentatie en printscreens van de schermen, zodat de mogelijkheden van het product onmiddellijk duidelijk zijn. Doel van de opdracht De vervanging van het bestaand analoog telefoniesysteem en de bestaande Ethernetswitches (non POE) door een VOIP telefoniesysteem (met GSM-koppeling) en POEswitches. Situatieschets : Bestaande hardware en software omgevingen en algemene specificaties Het Rekenhof beschikt over één gebouw en heeft één datacenter. Software Het Rekenhof beschikt over een 25-tal fysische servers (waarvan 1 NAS/SAN systeem) die allen opereren onder Microsoft Windows Server 2003 R2 32-bit Windows Server bit - Windows Server 2008 (R2) 64-bit (zowel Standard als Enterprise) binnen één domain (AD : native 2008 R2). Daaronder bevinden zich één Microsoft Exchange Server 2007 SP2 server en 9 Microsoft SQLserver 2000/2005/2008 (R2) servers. Alle serversoftware werkt in de Engelse versie. De clients zijn uitgerust met Windows XP SP3, Windows Vista SP2 of Windows 7 (allen 32- bit) : steeds in Multilanguage versie (UK/NL/FR). Er zijn geen andere server operating systems in gebruik. Er zijn momenteel geen plannen op korte termijn voor migratie naar een ander serveros of client OS. Er zijn ongeveer 570 potentiële gebruikers, doch meestal zijn er hiervan maar ongeveer 300 simultaan op het netwerk. 570 kan als maximum aantal users worden aangezien voor de aangeboden software. Een maximale uitbreiding tot 600 users is theoretisch nog mogelijk :

13 13 hiermee moet worden rekening gehouden in de dimensionering van de voorgestelde oplossing. Software reeds aanwezig voor alle personeelsleden (570 users in aantal) : Deze software moet niet worden onderhouden door de leverancier (recht op nieuwe versies en telefonische support). Het Rekenhof beschikt immers momenteel zelf over een zogenaamd Microsoft Software Assurance contract (recht op nieuwe versies, tenminste tot juni 2013) en een Microsoft Premier contract (support voor al onze Microsoftsoftware). Kantoorsoftware : Microsoft Office Professional Plus 2007 SP2 of hoger (dus oa. ook Microsoft Office Communicator 2007 SP2 (MOC) of hoger) Mailserversoftware : o Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition SP2 of hoger (dit zijn +/- 700 mailboxes, want betreft ook mailboxen voor groepen, support, info-adressen etc) o Microsoft Exchange Server 2007 Standard CAL of hoger - Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise CAL of hoger Een upgrade naar Exchange 2010 (met 2 servers) wordt gepland in september 2010 en moet dus gesupporteerd zijn in de voorgestelde oplossing. OCS software (licenties aanwezig, maar nog niet geïnstalleerd) : o Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 Standard Edition R2 of hoger : 2 licenties o Microsoft Office Communications Server 2007 Standard CAL of hoger o Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise CAL of hoger Indien bovenstaande software van Microsoft niet zou volstaan voor de aangeboden oplossing (bv. bijkomende server- of CALlicenties nodig) en er dus bijkomende Microsoft software moet aangekocht worden moet dit expliciet vermeld worden. De aanschaf van deze bijkomende software maakt geen onderdeel uit van deze opdracht, maar de geraamde aanschafprijs en de geraamde prijs voor het recht op nieuwe versies (Microsoft Software Assurance voor 5 jaar) voor het Rekenhof zal wel worden verrekend in de prijsanalyse van de offertes. Serverhardware Twee performante servers (eventueel tot telkens 2 X Xeon E5560, 48 GB memory) met bijbehorende Windows Server (eventueel Enterprise) licenties en eventueel Microsoft SQLserver) zijn reeds ter beschikking op het Rekenhof voor installatie van OCS en eventueel bijkomende serversoftware en maken dus geen deel uit van de opdracht (deze nieuwe servers worden in principe voorzien van de nieuwste Microsoft serversoftware (Windows, SQLserver etc.). De hardware voor de telefonie zelf (appliance in redundance) moet wel worden voorzien door de inschrijver (zie verder). De inschrijver dient expliciet te vermelden welke serverhardware hij nodig heeft : aantal machines (bij voorkeur virtueel), minimaal benodigde processorsnelheid, geheugen en schijfcapaciteit. Indien meer dan de 2 reeds voorziene fysische servers zouden nodig zijn zal

14 14 de geraamde bijkomende hardwarekost voor het Rekenhof worden verrekend in de prijsanalyse van de offertes. Netwerk en beveiliging Onze centrale firewall : Checkpoint VPN-1 UTM : R70-Gateway Netwerkbekabeling : o UTP-bekabeling : Hoofdzakelijk Cat 5, maar ook een belangrijk gedeelte Cat 5e en een klein gedeelte Cat 6 o Fiber : Multimode 50 en 62,5 µ UPS De servers en het netwerkmateriaal zijn aangesloten op een bestaande UPS (merk Riello Multi Dialog MDT 40). De apparatuur op de UPS is via afzonderlijke circuits aangesloten (bij ons no-break genoemd). Er is nog reservecapaciteit op de UPS. De nieuwe apparatuur dient op de UPS te worden aangesloten. Rackruimte Er is nog vrije 19 rackruimte aanwezig op het Rekenhof. Racks hoeven dus niet te worden voorzien, wel evenwel natuurlijk de benodigde accessoires om het materiaal in een rack te kunnen bevestigen. Telefonie Mobile devices De actuele telefooncentrale van het Rekenhof is van het merk : Philips Sopho S. Er wordt momenteel amper gebruik gemaakt van mobile devices : GSM-toestellen zijn bijna uitsluitend privé en PDA-toestellen, smartphones etc worden momenteel niet ter beschikking gesteld door het Rekenhof aan zijn personeelsleden (mogelijks wel beperkt privé aanwezig).

15 15 A. Basisofferte Algemene specificaties De aangeboden hardware en software met de voorgestelde functionaliteiten moet kunnen gedemonstreerd worden vanaf begin 18 oktober 2010 en kunnen geïnstalleerd worden vanaf 11 januari Er wordt een algemene beschrijving van de voorgestelde architectuur gevraagd : schema, benodigde hardware- en software componenten, koppelingen etc. Het aangeboden materiaal en software moet zoveel mogelijk IPv6 compliant zijn Verplicht bij levering : Core switches Verplicht ten laatste tegen 1 januari 2013 mits een upgrade (bv. via firmware) : Overige hardware en software : in bijzonder geldt dit voor departementele switches (als verplichte optie aanbieden, bv. voor bijkomende licentie) met uitzondering van de IP-phones Niet verplicht : IP-phones : voordeel indien deze functionaliteit wordt aangeboden. Indien de functionaliteit mogelijk is, moet dit ten laatste het geval zijn tegen 1 januari 2013 mits een upgrade (bv. via firmware). Specifieer per apparaat of een dual stack mogelijk is (zal zijn) (voordeel indien mogelijk). Het systeem zal initieel als IPv4 worden opgezet. Al de aangeboden Windows software dient te functioneren onder de bestaande omgeving (zie hoger). Alle bovenvermelde client-os dienen gesupporteerd te worden. Voor de serversoftware geldt : o als server-os moet minimaal Windows Server 2003 R2 32-bit gesupporteerd te worden, maar onmiddellijke support voor Windows Server bit vormt een voordeel. o Onmiddellijke support voor Windows Server 2008 R2 vormt nog een groter voordeel en moet ten laatste gesupporteerd zijn tegen 1 januari o Microsoft Exchange Server 2010 moet gesupporteerd zijn. Koppeling met Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit Active directory (beschrijf hoe de AD-integratie gebeurt), Microsoft Exchange Server 2007 SP2 of later / Microsoft Outlook 2007 SP2 of later / Microsoft Office Communicator 2007 SP2 of later / Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition R2 of later (alle producten zijn reeds zoals gesteld aanwezig op het Rekenhof voor alle personeelsleden) is verplicht. De goede verplichte integratie (dient beknopt beschreven en vooral gedemonstreerd te worden, bv. dmw. dual forking, remote call control mogelijkheden of gelijkaardig) tussen de aangeboden telefonieoplossing en OCS/Office/Exchange vormt een groot voordeel. Hierbij zijn niet alleen functionele en gebruiksvriendelijkheid aspecten van belang maar ook de wijze van implementatie. Een minimale toevoeging van bijkomende eigen software en eigen hardware om de integratie te bewerkstelligen vormt een voordeel.

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Service Level Agreement en Service packs

Service Level Agreement en Service packs Service Level Agreement en Service packs Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BESTEK nr. 2014/SME/Firewall

BESTEK nr. 2014/SME/Firewall Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie