BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL"

Transcriptie

1 REKENHOF Brussel, 19 augustus 2010 Regentschapsstraat Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL DEEL I - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT De beoogde opdracht bestaat uit : De levering (franco bestemming) en installatie van een telefoniesysteem (VOIP), GSM-koppeling en netwerkinfrastructuur, met inbegrip van diverse benodigdheden, volgens de technische specificaties opgenomen in DEEL II. De levering en het afstaan van de gebruikslicenties van een geheel van software. De levering van de nodige documentatie voor de ingebruikneming van materiaal en programmatuur. Onderhoud van het geheel. Geïnteresseerde firma s worden uitgenodigd op een gemeenschappelijke verplichte infozitting op 8 september 2010 (bij voorkeur maximaal 3 vertegenwoordigers per geïnteresseerde firma) van 9h30 tot maximaal 12h00, waarop : de technische specificaties zullen worden toegelicht er mogelijkheid is tot vragen stellen een rondleiding in het gebouw zal worden georganiseerd (bestaande telefooncentrale, computerzaal, technische ruimtes netwerk etc. ) Geïnteresseerde firma s worden verzocht zich ten laatste 5 dagen vooraf in te schrijven, via het sturen van een naar het adres met opgave van de namen van de vertegenwoordigers. Geïnteresseerde firma s die niet hebben deelgenomen aan de informatievergadering en de daaropvolgende rondleiding zullen niet worden weerhouden (een attest van aanwezigheid zal worden afgeleverd). Noten: 1. In dit bestek wordt afgeweken van volgende niet-essentiële bepalingen van de AAV: artikel 9 en 66 1,2.

2 2 2. Aanpassing aan de technologische evolutie Toelaten van vrije varianten Rekening houdend met de tijd die verloopt tussen het ogenblik van het opmaken van het bestek, het indienen van de offerte en de levering van de producten, enerzijds, en met de snelle technologische evolutie in het domein van de informatica, anderzijds, behoudt het Rekenhof zich het recht voor de producten te bestellen die het best voldoen aan de technologische stand van zaken op het ogenblik van de levering. Deze nieuwe producten moeten wel aan de bepalingen van dit bestek voldoen, kwalitatief minstens evenwaardig en performant zijn aan de in de offerte voorgestelde producten en verenigbaar zijn met de bestaande hard- en software. In acht genomen het voorgaande is het de inschrijvers derhalve toegelaten om (een) vrije variante(n) in te dienen. 3. De offertes moeten volledig zijn. De offertes moeten volledig zijn, in die zin dat ze de noodzakelijke accessoires en software bevatten die nodig zijn voor de goede werking van het geheel (kabels, licenties, uitbreidingspoorten, uitbreidingskaarten, adapters, interfaces enz.). 2. BEPALINGEN DIE OP DEZE OPDRACHT VAN TOEPASSING ZIJN 2.1. a) de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar wijzigingen; b) het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en zijn wijzigingen; c) het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en zijn wijzigingen; d) de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996) en hun wijzigingen. Belangrijke noot: Onder het in deze wets- en reglementsbepalingen voorkomende begrip de aanbestedende overheid moet worden verstaan: 'het Rekenhof'.

3 Dit bestek. 3. AARD VAN DE OPDRACHT De opdracht is een overheidsopdracht voor aanneming van leveringen. Zij wordt gegund via een algemene offerteaanvraag overeenkomstig artikel 14, 1ste lid en artikel 16 van de wet van 24 december AANBESTEDENDE OVERHEID - LEIDENDE AMBTENAREN a) Aanbestedende overheid : Rekenhof Regentschapsstraat Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ b) Leidende ambtenaren : de heer Jean-Marie LEMAIRE, Eerste-auditeur-revisor (Franstalig) - Tel 02/ de heer Bart VERMOESEN, Eerste-auditeur-revisor (Nederlandstalig) - Tel 02/ / WIJZE VAN PRIJSBEPALING De opdracht is een gemengde overeenkomst tegen prijslijst en op forfaitaire eenheidsprijzen. Afwijkingen van de in de inventaris meegedeelde vermoedelijke hoeveelheden, kunnen voor de leverancier geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. 6. DE OFFERTE 6.1. OP STRAFFE VAN NIETIGHEID, MOETEN de offerte (VOLLEDIG ingevuld en ondertekend) en de inventaris (VOLLEDIG ingevuld en ondertekend) VERPLICHT opgesteld worden overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. Indien de inschrijver ze op andere documenten opmaakt dan op het voorziene formulier, moet hij op elk van deze documenten verklaren dat het conform het bij het bestek behorende model is.

4 Indien de in de inventaris vermelde posten uit meerdere delen bestaan die apart kunnen besteld worden, dienen de detailprijzen in een bijlage aan de inventaris te worden toegevoegd. Deze bijlage moet voldoende worden gedetailleerd omdat zij tevens dient om de controle van de in de inventaris vermelde globale prijzen mogelijk te maken. De verschillende hardware- en software-elementen dienen te worden vermeld met hun eenheidsprijs. In dit kader moet ook de kostprijs van eventuele onderhoudsprestaties die tijdens de opgelegde waarborgtermijn (zie punt 13.) niet vervat zijn in de aanschafprijs, apart worden vermeld De eenheidsprijzen worden in euro opgegeven in de inventaris (zonder BTW) Aangezien het bestek zowel in het Nederlands als in het Frans is gesteld, duidt de inschrijver aan welk van beide talen hij kiest. Doet hij dit niet, dan wordt hij verondersteld de taal van zijn offerte te hebben gekozen. Bepaalde technische bijlagen bij de offertes mogen niettemin in het Engels worden geleverd indien zij noch in het Nederlands, noch in het Frans bestaan. Geen enkele andere taal zal worden aanvaard De indiening van offertes via elektronische weg is niet toegestaan Wanneer een offerte wordt ingediend door een gevolmachtigde moet zij vergezeld zijn van de authentieke of onderhandse akte waarbij die machtiging wordt verleend, of een voor eensluidend verklaard afschrift van het oorspronkelijk stuk. De inschrijvende firma's dienen het bewijs te leveren dat diegene(n) die de offerte heeft (hebben) ondertekend, hiertoe gemachtigd was (waren). 7. VRIJE VARIANTEN Eventuele vrije varianten dienen ten minste te voldoen aan de essentiële bepalingen van het bestek. De inschrijvers die vrije varianten voorstellen, moeten in elk geval ook een basisofferte indienen die volledig overeenstemt met alle technische voorschriften van het bestek. 8. OPTIES Verschillende (verplichte en niet-verplichte) opties zijn voorzien. Ze zijn gedetailleerd in de technische specificaties opgenomen in DEEL II. Aan de inventaris mogen geen lijnen worden toegevoegd. In de detailopgave kunnen wel extra elementen als optie worden toegevoegd, met dien verstande dat alles wat als extra wordt vermeld bij voorkeur moet blijven voldoen aan de bepalingen van het bestek (indien dit niet geval is, moet dit expliciet in de detailopgave worden

5 5 bijvermeld). 9. INDIENEN VAN DE OFFERTES De offerte en de documenten in bijlage (één exemplaar) moeten worden ingediend op het volgend adres : Rekenhof, tav. de heer Philippe Grimau, lokaal B122, Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 104 en 105 van het koninklijk besluit van 8 januari De uiterste ontvangstdatum van de offertes is 13 oktober 2010 om 13h30 uur. De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop een verwijzing naar het bestek is vermeld. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding "offerte". De offertes zullen worden geopend in de zitting van 13 oktober 2010 om 13u30 op het adres van het Rekenhof, lokaal A004. De zitting wordt voorgezeten door de heer Philippe Grimau, eerste-auditeur-directeur. Een offerte die wordt bezorgd per Taxipost of door een privé-koeriersdienst, wordt als een niet-aangetekende zending beschouwd. Indien een dergelijke offerte te laat toekomt, wordt ze als onontvankelijk beschouwd. Een kopie van de offerte (en liefst ook van de documenten in bijlage) in elektronische versie (te versturen naar de adressen vermeld in punt 4.) is wenselijk. Minimaal moeten volgende bijlagen bij de offertes worden toegevoegd : Attest van aanwezigheid op de infozitting (zie 1.) Eventuele mandatering (zie 6.6) Referenties (zie 11.) Beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en de maatregelen die ze treft om de kwaliteit en om het onderhoud van de geleverde installaties te waarborgen (zie 11.) 10. GESTANDDOENINGSTERMIJN Met zijn offerte verbindt de inschrijver zich gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande op de dag na de opening van de offertes.

6 6 11. KWALITATIEVE SELECTIE Door het indienen van hun offerte verklaren de inschrijvers impliciet dat zij zich niet bevinden in de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 43, 1 en 2, 1 tot en met 6 van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid zal de voormelde bewijsstukken opvragen bij de inschrijver waarvan de offerte wordt weerhouden. Het RSZ-attest zal het zelf inwinnen bij de RSZ. De inschrijvers voegen het volgende toe : Referenties van de laatste 3 jaar mbt gelijkaardige leveringen (bedrag, data, begunstigde en contactpersoon) (artikel 45, 1, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.) Beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en de maatregelen die ze treft om de kwaliteit en om het onderhoud van de geleverde installaties te waarborgen (bv. is er externe monitoring mogelijk) (artikel 45, 1, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.) 12. DE GUNNING VAN DE OPDRACHT De offertes worden beoordeeld aan de hand van de volgende gunningscriteria en er wordt de volgende puntenwaarde toegekend : Gunningscriterium Puntenwaarde a Technische en functionele waarde : a.1 Telefooncentrale 1 a.2 GSM-koppeling a.3 Netwerkswitches 35 (20+15) 5 15 b Prijs 40 c Door de inschrijver bijkomend aan te bieden of betere waarborgtermijn 5 De objectiviteit wordt gewaarborgd : a) Puntenwaarde voor het gunningscriterium Technische en functionele waarde : In DEEL II (technische specificaties) van dit bestek zijn steeds minimum specificaties opgegeven en worden mogelijke voordelen reeds aangegeven. De punten zullen dan ook worden toegekend in functie van de meerwaarde tov. de minimaal gevraagde specificaties. De inschrijvers die voldoen aan de voorwaarden van het bestek zullen worden uitgenodigd om voor enkele vertegenwoordigers van het Rekenhof een verplichte 1 De term telefooncentrale moet in dit bestek als een generische term worden aanzien, evenals appliance, gateway, eventueel zelfs server, allen termen die uitwisselbaar kunnen zijn en welke allen betrekking kunnen hebben op het begrip communicatiesysteem.

7 demonstratie van hun voorgestelde oplossing te organiseren (locatie en datum af te spreken in onderling overleg) in principe in de periode van 18 oktober tot 10 november 2010 (geschatte maximale duur 2h30). Tijdens de demonstratie zal de conformiteit met het bestek voor zijn belangrijkste geëiste functionaliteiten worden nagegaan op een proefopstelling van het voorgestelde materiaal (gedeelte a.1, de GSM-koppeling (a.2) en de netwerkswitches (a.3) moeten geen deel uitmaken van de demonstratie). De demonstratie zal worden gekwoteerd voor 20 van de 35 voorziene punten voor Technische en functionele waarde - Telefooncentrale (de overblijvende 15 punten worden toegekend in functie van de meerwaarde tov. de minimaal gevraagde specificaties). Er worden op basis van de demonstratie punten gegeven voor de Gebruiksvriendelijkheid van de geboden oplossing : 10 punten Mate van integratie tussen de telefoniecentrale en de Microsoft Windows/Office/OCS omgeving : 10 punten Inschrijvers die geen demonstratie organiseren, zullen niet worden weerhouden. Hun offerte zal onregelmatig worden verklaard (een bewijs van de organisatie van de demo zal worden afgeleverd). De punten voor de GSM-koppeling (a.2) en de netwerkswitches (a.3) worden toegekend in functie van de meerwaarde tov. de minimaal gevraagde specificaties. b) Puntenwaarde voor het gunningscriterium Prijs : De inschrijver met de laagste prijs voor de basisofferte en de verplichte opties krijgt het maximum van de punten, de andere inschrijvers krijgen punten toebedeeld op grond van de formule : Laagste prijs x Maximumscore Prijs inschrijver c) Puntenwaarde voor het gunningscriterium Door de inschrijver bijkomend aan te bieden waarborgtermijn : Deze wordt berekend gebruik makend van de regel van drie. Naast een langere termijn dan gevraagd, wordt er ook rekening gehouden met betere condities (bv. snellere interventietijd, on-site ipv collect & return etc.) Indien er relevante functionaliteit(en) zijn (bv. reeds aangeduid als voordeel in het bestek) die door de meeste inschrijvers reeds standaard zonder meerprijs worden aangeboden, zal bij diegenen waarbij deze functionaliteit(en) kunnen worden toegevoegd dmv. zelf aangeboden optie(s), de puntentoekenning voor de 3 gunningscriteria op basis hiervan gebeuren, zodat de vergelijking tussen de offertes zo objectief mogelijk zou kunnen gebeuren. 7

8 8 We verwijzen naar Deel II : Situatieschets, Software en Serverhardware voor bepalingen ivm. bijkomende aanschaf van software en hardware en de verrekening ervan in de prijsanalyse. 13. DE WAARBORGTERMIJN De inschrijvers vermelden in hun offerte de waarborgtermijn De opgelegde waarborgtermijn is door het Rekenhof gesteld op : a) Voor de telefoniehardware inclusief de analoge module(s) (met uitzondering van de telefoontoestellen) en de coreswitches op tenminste 1 jaar waarborg on site (werkuren, wisselstukken en verplaatsingskosten ten laste van de leverancier) met ten laatste interventie binnen de 4 uren, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 met een maximale reparatietijd van 5 uur sinds de oproep. Gezien kritische hardware ontdubbeld is (appliance, core-switch) geldt het bovenstaande in het geval het systeem down of functioneel niet compleet is, maw indien het systeem niet verder kan werken op de backup/fail-over/redundancy/load balancing hardware of de performantie dermate gedaald is dat het onwerkbaar wordt (de netwerkservices moeten dus beschikbaar blijven). b) Voor de GSM-koppelingshardware volstaat tenminste 1 jaar waarborg on site (werkuren, wisselstukken en verplaatsingskosten ten laste van de leverancier) met ten laatste interventie binnen de 4 uren tijdens de kantooruren (9 tot 17h) met een maximale reparatietijd van 5 uur sinds de oproep tijdens de kantooruren. c) Voor niet kritische interventies volstaat tenminste 1 jaar waarborg on site (werkuren, wisselstukken en verplaatsingskosten ten laste van de leverancier, met ten laatste interventie binnen de 8 uren, tijdens de kantooruren : next business day) d) Voor de telefoontoestellen en de departementele switches op tenminste 1 jaar waarborg collect & return (apparaat opgehaald op het Rekenhof, gerepareerd in het atelier van de leverancier en teruggebracht naar het Rekenhof, alle kosten ten laste van de leverancier en dit alles met een totale interventietijd van maximaal 21 werkdagen vanaf de oproep). De vervanging van de telefoontoestellen en de departementele switches zal door het Rekenhof zelf worden uitgevoerd. e) Voor de software op tenminste 1 jaar : recht om gratis nieuwe releases en updates (met inbegrip van firmware updates voor telefoons, switches etc.) te installeren + minimaal websupport (bijkomende telefonische support is een voordeel) binnen de 4 uren, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 indien het kritisch is voor de werking van het geheel. Voor niet-kritische software geldt : ten laatste interventie binnen de 8 uren, tijdens de kantooruren : next business day. Levering van de benodigde media. Mogelijke talen voor de support : Nederlands, Frans of Engels. Remote control is toegelaten voor opvolging en diagnostics.

9 9 De waarborgtermijn vangt aan op de datum van de volledige voorlopige aanvaarding, zoals vermeld in het proces verbaal van oplevering, op de plaats van aflevering van de producten vermeld in de bestelling. Tijdens deze termijn dient de leverancier iedere constructiefout van de hardware gratis te verhelpen. Wanneer de producten niet werken volgens de bepalingen van dit bestek, wordt de waarborgtermijn voor deze producten opgeschort tot op de dag dat ze opnieuw werken zoals voorzien De door de inschrijver supplementair aangeboden waarborgtermijn moet minstens voldoen aan de voorwaarden van een "carry-in" met een kostenloze dienstverlening m.b.t. de wisselstukken en de werkuren. 14. LEVERINGSTERMIJN EN LEVERING De inschrijvers vermelden in hun offerte de leveringstermijn in kalenderweken (maximum 8 kalenderweken). Voor de installatie en indienststelling van het geheel worden er nog maximaal 2 bijkomende kalenderweken voorzien. De levering en installatie dient te gebeuren in de gebouwen van het Rekenhof op de verdieping ES aan de computerzaal (afmetingen lastenlift : lengte 1,7 m - breedte 0,88 m - hoogte 2,1 m). Bij de levering wordt er een inventaris gegeven van het geleverde materiaal met hun serienummers, bij voorkeur in elektronische vorm. 15. DUUR VAN HET ONDERHOUDSCONTRACT Het onderhoudscontract voor hardware en software (zelfde eisen als opgelegd voor de waarborgtermijn) zal worden afgesloten voor een initiële termijn van twee jaar, die een aanvang neemt na afloop van de waarborgtermijn en die ten hoogste twee maal stilzwijgend kan worden verlengd voor een nieuwe termijn van één jaar. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor het onderhoudscontract op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven mits een opzeggingstermijn van drie maanden in acht te nemen. 16. DE BORGTOCHT Overeenkomstig de modaliteiten van de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) dient, tot dekking van alle verplichtingen van de leverancier, een borgtocht te worden gesteld van :

10 10 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de bestelling (exclusief BTW), behalve indien de opgegeven leveringstermijn de 30 kalenderdagen niet overschrijdt. In afwijking van artikel 9, 2, van de AAV, wordt de borgtocht bij helften vrijgegeven: o De eerste helft : na de volledige voorlopige keuring van de leveringen. o De tweede helft : na afloop van de waarborgtermijn. 5 % van het bedrag van het jaarlijks onderhoud (exclusief BTW) voor het eerste jaar na de waarborg. Het bewijs dat beide borgtochten werden gestort moet geleverd worden binnen de 30 dagen na de toekenning van de opdracht. 17. RECHTEN OP DE SOFTWARE De leverancier dient het Rekenhof te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot de in het kader van deze opdracht geleverde software die het gevolg zijn van het miskennen van de leverancier van bepaalde rechten, welke ook deze rechten zijn (eigendomsrecht, gebruiksrecht, exclusieve distributierechten, enz.). Het Rekenhof verwerft op de software een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van onbeperkte duur. Het mag deze software ook laten gebruiken door derden voor zover ze in opdracht van het Rekenhof werken. Het Rekenhof verwerft bovendien het recht om de software en de bijhorende documentatie te kopiëren voor "back-up" doeleinden. 18. PRIJSHERZIENINGEN Voor deze opdracht wordt geen prijsherzieningsformule toegepast, noch voor de levering, noch voor het onderhoud. 19. BETALINGEN De betaling van de leveringen gebeurt binnen de 50 kalenderdagen te tellen vanaf de datum dat de opleveringsformaliteiten beëindigd zijn, zo het Rekenhof terzelfder tijd in het bezit is van een regelmatig opgestelde factuur en het P.V. van volledige voorlopige aanvaarding waarvan sprake in punt De betaling van het onderhoud zal gebeuren op trimestriële basis en na vervallen termijn. De dienstverlener zal hiertoe driemaandelijks een factuur indienen ten belope van 1/4 van het jaarlijkse onderhoudstarief. De betaling geschiedt binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur. De betaling van de consultancydagen gebeurt binnen de 50 kalenderdagen te tellen vanaf de datum van de uitvoering van de prestaties, zo het Rekenhof terzelfder tijd in

11 11 het bezit is van een regelmatig opgestelde factuur en bijhorende verantwoordingsdocumenten. 20. MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID Artikel 66 1, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is door volgende bepalingen vervangen : a) Ingeval de leveringstermijn wordt overschreden, zal de leverancier een boete worden opgelegd welke per kalenderdag vertraging 1/1000 (één duizendste) bedraagt van de totale prijs van die bestanddelen van de leveringen die ten gevolge van de vertraging niet volledig kunnen worden benut voor de doelstellingen van het Rekenhof. Het totaal bedrag van de boete wegens laattijdige levering wordt evenwel beperkt tot 5% van de prijs van de levering. b) De boete voor het overschrijden van de termijnen voor de herstellingen of functionaliteiten tijdens de opgelegde waarborgtermijn en na de opgelegde waarborgtermijn (correctief onderhoud tijdens de bijkomend aangeboden waarborgtermijn) bedraagt per oproep tot tussenkomst 100 (honderd euro) per uur vertraging (overeenkomstig de gevraagde supporturen). Het totaal bedrag van de boete wegens het overschrijden van de hersteltermijnen of per gemiste functionaliteit wordt per herstelling beperkt tot 10% van de leveringsprijs van de producten die door het defect niet volledig kunnen worden benut. c) Wanneer de telco en/of het BIPT vaststelt dat de installatie slecht werkt en hiervoor boetes oplegt aan de gebruiker, worden deze aan de aannemer doorverrekend. Bestek goedgekeurd door het Rekenhof op 19 augustus Het Rekenhof : De Eerste Voorzitter, Ph. ROLAND

12 12 DEEL II : TECHNISCHE SPECIFICATIES Onder de technische specificaties zijn er bepaalde als dwingend (zie opmerking aanpassing aan de technische evolutie op p.1 en 2 van het bestek) gekwalificeerd. De overige zijn gewenste karakteristieken, (verplichte) opties of vragen om inlichtingen die bedoeld zijn om het voorgestelde materiaal te vergelijken en te evalueren (zie gunningscriteria). Alle specificaties zijn minimum specificaties, er mag dus beter (oa. bijkomende mogelijkheden), performanter, veiliger materiaal of software worden aangeboden met minstens dezelfde karakteristieken. Bovendien mogen er opties worden aangeboden welke niet expliciet vermeld zijn in dit bestek. Zoals reeds vermeld in deel 1 van het bestek (zie opmerking p.2, de offertes moeten volledig zijn) moet het systeem in een werkende configuratie worden aangeboden. Onderstaande specificaties specifiëren dus niet alle benodigde kabels (bv. power kabels), licenties, connectoren, kaarten, rack-materiaal, etc. om het geheel te laten werken. Het antwoord op vragen naar technische beschrijvingen (in het bijzonder software) mag mede gegeven worden dmv technische documentatie en printscreens van de schermen, zodat de mogelijkheden van het product onmiddellijk duidelijk zijn. Doel van de opdracht De vervanging van het bestaand analoog telefoniesysteem en de bestaande Ethernetswitches (non POE) door een VOIP telefoniesysteem (met GSM-koppeling) en POEswitches. Situatieschets : Bestaande hardware en software omgevingen en algemene specificaties Het Rekenhof beschikt over één gebouw en heeft één datacenter. Software Het Rekenhof beschikt over een 25-tal fysische servers (waarvan 1 NAS/SAN systeem) die allen opereren onder Microsoft Windows Server 2003 R2 32-bit Windows Server bit - Windows Server 2008 (R2) 64-bit (zowel Standard als Enterprise) binnen één domain (AD : native 2008 R2). Daaronder bevinden zich één Microsoft Exchange Server 2007 SP2 server en 9 Microsoft SQLserver 2000/2005/2008 (R2) servers. Alle serversoftware werkt in de Engelse versie. De clients zijn uitgerust met Windows XP SP3, Windows Vista SP2 of Windows 7 (allen 32- bit) : steeds in Multilanguage versie (UK/NL/FR). Er zijn geen andere server operating systems in gebruik. Er zijn momenteel geen plannen op korte termijn voor migratie naar een ander serveros of client OS. Er zijn ongeveer 570 potentiële gebruikers, doch meestal zijn er hiervan maar ongeveer 300 simultaan op het netwerk. 570 kan als maximum aantal users worden aangezien voor de aangeboden software. Een maximale uitbreiding tot 600 users is theoretisch nog mogelijk :

13 13 hiermee moet worden rekening gehouden in de dimensionering van de voorgestelde oplossing. Software reeds aanwezig voor alle personeelsleden (570 users in aantal) : Deze software moet niet worden onderhouden door de leverancier (recht op nieuwe versies en telefonische support). Het Rekenhof beschikt immers momenteel zelf over een zogenaamd Microsoft Software Assurance contract (recht op nieuwe versies, tenminste tot juni 2013) en een Microsoft Premier contract (support voor al onze Microsoftsoftware). Kantoorsoftware : Microsoft Office Professional Plus 2007 SP2 of hoger (dus oa. ook Microsoft Office Communicator 2007 SP2 (MOC) of hoger) Mailserversoftware : o Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition SP2 of hoger (dit zijn +/- 700 mailboxes, want betreft ook mailboxen voor groepen, support, info-adressen etc) o Microsoft Exchange Server 2007 Standard CAL of hoger - Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise CAL of hoger Een upgrade naar Exchange 2010 (met 2 servers) wordt gepland in september 2010 en moet dus gesupporteerd zijn in de voorgestelde oplossing. OCS software (licenties aanwezig, maar nog niet geïnstalleerd) : o Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 Standard Edition R2 of hoger : 2 licenties o Microsoft Office Communications Server 2007 Standard CAL of hoger o Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise CAL of hoger Indien bovenstaande software van Microsoft niet zou volstaan voor de aangeboden oplossing (bv. bijkomende server- of CALlicenties nodig) en er dus bijkomende Microsoft software moet aangekocht worden moet dit expliciet vermeld worden. De aanschaf van deze bijkomende software maakt geen onderdeel uit van deze opdracht, maar de geraamde aanschafprijs en de geraamde prijs voor het recht op nieuwe versies (Microsoft Software Assurance voor 5 jaar) voor het Rekenhof zal wel worden verrekend in de prijsanalyse van de offertes. Serverhardware Twee performante servers (eventueel tot telkens 2 X Xeon E5560, 48 GB memory) met bijbehorende Windows Server (eventueel Enterprise) licenties en eventueel Microsoft SQLserver) zijn reeds ter beschikking op het Rekenhof voor installatie van OCS en eventueel bijkomende serversoftware en maken dus geen deel uit van de opdracht (deze nieuwe servers worden in principe voorzien van de nieuwste Microsoft serversoftware (Windows, SQLserver etc.). De hardware voor de telefonie zelf (appliance in redundance) moet wel worden voorzien door de inschrijver (zie verder). De inschrijver dient expliciet te vermelden welke serverhardware hij nodig heeft : aantal machines (bij voorkeur virtueel), minimaal benodigde processorsnelheid, geheugen en schijfcapaciteit. Indien meer dan de 2 reeds voorziene fysische servers zouden nodig zijn zal

14 14 de geraamde bijkomende hardwarekost voor het Rekenhof worden verrekend in de prijsanalyse van de offertes. Netwerk en beveiliging Onze centrale firewall : Checkpoint VPN-1 UTM : R70-Gateway Netwerkbekabeling : o UTP-bekabeling : Hoofdzakelijk Cat 5, maar ook een belangrijk gedeelte Cat 5e en een klein gedeelte Cat 6 o Fiber : Multimode 50 en 62,5 µ UPS De servers en het netwerkmateriaal zijn aangesloten op een bestaande UPS (merk Riello Multi Dialog MDT 40). De apparatuur op de UPS is via afzonderlijke circuits aangesloten (bij ons no-break genoemd). Er is nog reservecapaciteit op de UPS. De nieuwe apparatuur dient op de UPS te worden aangesloten. Rackruimte Er is nog vrije 19 rackruimte aanwezig op het Rekenhof. Racks hoeven dus niet te worden voorzien, wel evenwel natuurlijk de benodigde accessoires om het materiaal in een rack te kunnen bevestigen. Telefonie Mobile devices De actuele telefooncentrale van het Rekenhof is van het merk : Philips Sopho S. Er wordt momenteel amper gebruik gemaakt van mobile devices : GSM-toestellen zijn bijna uitsluitend privé en PDA-toestellen, smartphones etc worden momenteel niet ter beschikking gesteld door het Rekenhof aan zijn personeelsleden (mogelijks wel beperkt privé aanwezig).

15 15 A. Basisofferte Algemene specificaties De aangeboden hardware en software met de voorgestelde functionaliteiten moet kunnen gedemonstreerd worden vanaf begin 18 oktober 2010 en kunnen geïnstalleerd worden vanaf 11 januari Er wordt een algemene beschrijving van de voorgestelde architectuur gevraagd : schema, benodigde hardware- en software componenten, koppelingen etc. Het aangeboden materiaal en software moet zoveel mogelijk IPv6 compliant zijn Verplicht bij levering : Core switches Verplicht ten laatste tegen 1 januari 2013 mits een upgrade (bv. via firmware) : Overige hardware en software : in bijzonder geldt dit voor departementele switches (als verplichte optie aanbieden, bv. voor bijkomende licentie) met uitzondering van de IP-phones Niet verplicht : IP-phones : voordeel indien deze functionaliteit wordt aangeboden. Indien de functionaliteit mogelijk is, moet dit ten laatste het geval zijn tegen 1 januari 2013 mits een upgrade (bv. via firmware). Specifieer per apparaat of een dual stack mogelijk is (zal zijn) (voordeel indien mogelijk). Het systeem zal initieel als IPv4 worden opgezet. Al de aangeboden Windows software dient te functioneren onder de bestaande omgeving (zie hoger). Alle bovenvermelde client-os dienen gesupporteerd te worden. Voor de serversoftware geldt : o als server-os moet minimaal Windows Server 2003 R2 32-bit gesupporteerd te worden, maar onmiddellijke support voor Windows Server bit vormt een voordeel. o Onmiddellijke support voor Windows Server 2008 R2 vormt nog een groter voordeel en moet ten laatste gesupporteerd zijn tegen 1 januari o Microsoft Exchange Server 2010 moet gesupporteerd zijn. Koppeling met Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit Active directory (beschrijf hoe de AD-integratie gebeurt), Microsoft Exchange Server 2007 SP2 of later / Microsoft Outlook 2007 SP2 of later / Microsoft Office Communicator 2007 SP2 of later / Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition R2 of later (alle producten zijn reeds zoals gesteld aanwezig op het Rekenhof voor alle personeelsleden) is verplicht. De goede verplichte integratie (dient beknopt beschreven en vooral gedemonstreerd te worden, bv. dmw. dual forking, remote call control mogelijkheden of gelijkaardig) tussen de aangeboden telefonieoplossing en OCS/Office/Exchange vormt een groot voordeel. Hierbij zijn niet alleen functionele en gebruiksvriendelijkheid aspecten van belang maar ook de wijze van implementatie. Een minimale toevoeging van bijkomende eigen software en eigen hardware om de integratie te bewerkstelligen vormt een voordeel.

16 16 De telefooncentrale/gateway moet onafhankelijk kunnen werken van de beschikbaarheid van de Microsoft software (OCS, AD), wat betreft zijn basisfuncties (eenvoudige telefoonfuncties zoals dial-tone en dus kunnen bellen en gebeld worden). Deze degraded mode vereist dus geen uitgebreide functies zoals voic , presence etc. De call control blijft dus mogelijk op het telefonieplatform/gateway, doch de aansturing kan evenwel vanuit de werkplek gebeuren (de PC heeft hierbij de rol van een soort afstandsbediening ). Beperkt energieverbruik en slim energiebeheer vormt een voordeel voor alle aangeboden apparatuur: de eco-maatregelen moeten besproken worden (minimaal moet het stroomverbruik van switches en telefoons in stand-by en in operatie opgegeven worden) De documentatie as-built moet geleverd worden (naar keuze Engels (voorkeur)/frans/nederlands). Een korte gebruikershandleiding (Nederlands/Frans/Engels) voor de telefoontoestellen moet beschikbaar zijn in elektronische vorm. Setup / installatie /migratie van de bestaande centrale / configuratie (ook netwerk en configuratie en integratie met Microsoft software (bv. OCS), VLAN, security etc) met inbegrip van de benodigde uitleg ( hands-on training ) aan het informatica-personeel (maximum 5 personen) aan het Rekenhof moet inbegrepen zijn. De migratie van de telefooncentrale dient te gebeuren na 18h30 of tijdens het weekend. De vervanging van de bestaande core-switches door 2 nieuwe core switches in redundancy dient eveneens buiten de kantooruren te gebeuren. Taken die door de personeelsleden van het Rekenhof zullen worden uitgevoerd : o De fysische installatie (na een initiële voorbeeldconfiguratie door de inschrijver) van de departementele switches. Deze installatie moet wel als verplichte optie worden aangeboden (zie verder). o Installatie van de IP-telefoons.

17 17 Gedetailleerde specificaties Volgende specificaties 2 moeten voorzien zijn : A.1. Telefooncentrale 1000 lijnen - 60 externe lijnen bij de telco (momenteel Belgacom), nl 2 X PRA (30). Het bestaande nummeringsplan, X XX, van de bestaande telefooncentrale, blijft behouden. Er worden 750 lijnen effectief gebruikt, dus dat is het richtgetal wat het aantal softwarelicenties betreft (indien dit relevant zou zijn). Voor de oude telefooncentrale op de gelijkvloerse verdieping wordt opgemerkt dat in dat lokaal op termijn (indien de oude beeper- en telefooncentrale wordt afgebroken) geen actieve elementen behouden mogen worden (tenzij de Belgacom ISDNaansluiting). Alles moet naar de tussenverdieping verhuizen omdat er daar airco is en omdat visuele controle van de installatie daar mogelijk is. IP-telefoons : Minimum specificaties telefoons: o Telefoons voor occasioneel gebruik (vergaderzalen, sportzaal, examenzaal, technische ruimtes etc) Display waarop minimaal het telefoonnummer van de correspondent moet zichtbaar zijn Voordeel : Mini-switch 10/100 Mbit o Telefoons voor gewoon gebruik : Display (geen kleurdisplay nodig) waarop minimaal het telefoonnummer van de correspondent moet zichtbaar zijn + de nummers van gemiste oproepen oproepbaar Voordeel : Programmeerbare toetsen (minimum 2) Mini-switch minimum 10/100 Mbit Voordeel : met luidspreker (meeluisteren), nog groter voordeel : full-duplex handsfree bellen Touchscreen, ingebouwde videocamera en andere high-end features zijn zeker niet vereist. Het betreft dus basistoestellen : het is belangrijk dat de uitgebreidere telefoonfunctionaliteiten via PC (Microsoft Office Communicator) worden aangestuurd o Telefoons voor geavanceerd gebruik : specificaties, zie hoger (telefoons voor gewoon gebruik) en bijkomend : 2 In dit bestek geldt : OCS = Microsoft Office Communication Server Standard & Edition 2007 R2 of hoger

18 Voordeel : minimum 5 programmeerbare toetsen Full-duplex Handsfree bellen Voordeel : Directeur-secretaris/secretaresse mogelijkheden Voordeel : nabootsing van butlerknop of een benadering ervan. Het doel : oproepknop, bv. door functietoets geeft een indicatie, inzonderheid door een controlelampje, aan de opgeroepen zijde (kunnen meerdere telefoons zijn) met weergave op het display van de oproeper. De opgeroepene moet de afroep bij voorkeur kunnen aftoetsen (controlelampje gaat uit op alle opgeroepen telefoons). Voor het butlersysteem (te situeren in het paleis) moeten er, indien mogelijk, 12 potentiële oproepknoppen worden voorzien (plaatsen waaruit iemand kan worden opgeroepen - momenteel zijn er 11, maar er zou één reserve worden voorzien). Voordeel : Intercom functionaliteit (dwz dat men kan praten met een interne correspondent, typisch een secretaris-secretaresse), via het eenvoudig indrukken van een toets. Toestellen worden dus automatisch in hands-free gezet. o Softphones : Beschrijf het gebruik van een softphone (mogelijkheden, beperkingen) verplicht via (en dus ook compatibel met) OCS/Microsoft Office Communicator een basis USB-telefoon moet worden meegeleverd. Voordeel : ge-optimaliseerd voor Microsoft Office Communicator Een 12-tal telefoons zal worden aangesloten via reeds aanwezige Powerline 200 Mbps adapters (een 10-tal met een Devolo dlan 200 AVplus of AVpro WP via de elektriciteitsbekabeling en een 2-tal met een Devolo dlan 200 AVPro2 via de bestaande analoge telefoniebekabeling) die gebruikt worden voor de netwerkaansluiting van de PC s van gebruikers waar geen netwerkbekabeling kan gebruikt worden (in het paleis, dit is een gedeelte van het gebouw dat een beschermd monument is). De Devolo adapters bevatten een QoS (cf. de handleiding : The "Quality of Service" function and transfer rates of up to 200 Mbps are enough for bandwidth-hungry applications. Automatic data prioritisation ensures interference-free reproduction of voice and video data. ), doch een lagere QoS voor de telefoons aangesloten op het Powerline netwerk zal worden aanvaard. Elke Devolo die op de switchpoort geplaatst wordt, werkt maar samen met enkele Devolo eindstations. De hubwerking is dus relatief beperkt. 18 Receptionist(e)stations (operatorposten) te plaatsen aan het onthaal moeten voorzien zijn. o Deze dienen voor het centraal en lokaal behandelen van de niet-rechtstreekse en niet-beantwoorde externe oproepen (alle binnenkomende externe oproepen dienen na een vooraf bepaald aantal bel rings te worden omgeleid naar de operatorposten). o De centrale moet in een nachtstand kunnen worden gezet (alle binnenkomende externe oproepen dienen na een vooraf bepaald aantal bel

19 19 rings, gevolgd door een ingesproken boodschap, te worden omgeleid naar het toestel van de nachtwakers) o De benodigde PC s (indien een standaard PC voldoet : dit vormt een voordeel) worden door het Rekenhof zelf voorzien. De benodigde kwaliteitshoorns (geen headset) moeten wel worden voorzien. o Toegang voor bepaalde speciale lijnen (bv. 0900, internationaal etc.) staan niet open voor de meeste gebruikers (dit moet kunnen worden ingesteld). De receptionisten moeten evenwel op aanvraag dergelijke lijnen kunnen doorschakelen naar de gebruiker. o Een ingesproken boodschap (bv gelieve even te wachten ) indien de receptionist(e) reeds in gesprek is, moet mogelijk zijn. o Het moet mogelijk zijn om tussen te komen in een bestaand gesprek o Voordeel : verschillende operatorniveaus zijn mogelijk zodat er ifv. het type gebruiker verschillende rechten kunnen gegeven worden. We zouden aldus volgende niveaus willen onderscheiden : Niveau netwerk en telefoniebeheerder (geavanceerde instellingen, beheer van de rechten) Niveau receptionist (gebruik van speciale lijnen etc.) Niveau nachtbewaker (basiswerking van de telefoniecentrale, bv. opname van de niet-beantwoorde externe oproepen) Een gedeelte van de analoge lijnen moeten behouden blijven (uit technisch oogpunt of omdat er momenteel geen netwerkbekabeling aanwezig is bv. door de grote afstanden of als back-up bij stroomuitval van Powerline adapters), nl voor o Faxen o Modems o Liften, liftmachinekamers, hoogspanningscabine, stookplaats, zolders, kelders, paleis etc. o Parking parlofoons De benodigde interface/gateway voor aansluiting van de analoge lijnen op de VOIPcentrale moet voorzien zijn. Gelieve te specificeren hoeveel vrije poorten er mogelijk nog vrij zijn op de interface/gateway. De analoge lijnen en de verbinding met het telconetwerk zijn momenteel allen geconcentreerd bij de bestaande telefooncentrale op het gelijkvloers. Het VOIP-systeem zou evenwel op het tussenverdiep worden geplaatst, doch op een locatie die zich recht boven de bestaande telefooncentrale bevindt (er is een grote kabeldoorgang beschikbaar). De inschrijver moet zorgen voor de verplaatsing van de overblijvende benodigde lijnen. SIP voor alle aangeboden telefoontoestellen en centrale moet minimaal zonder meerprijs beschikbaar zijn (dus niet noodzakelijk actief of geïnstalleerd). Andere protocollen mogen daarnaast, eventueel in parallel met SIP, ook gebruikt worden. Conform met o LLDP-MED o IEEE 802.X Voic functionaliteit (via OCS/Exchange/Outlook).

20 20 o Specifieer de licentievoorwaarden : gebeurt de toekenning per user (Windows user?), per extensie, betreft het concurrent use van voic licenties (voordeel) o Betreffende de eventuele hardwaredimensionering en bij concurrent use: Het simultaan gebruik van voic wordt geschat steeds minder dan 10 te zijn. o Voordeel : Certificatie voor Microsoft Exchange voor deze integratie Server/Appliance materiaal : minimaal 2 servers/appliances voor redundancy (fail-over) moeten voorzien zijn o voordeel : 2 servers/appliances zorgen niet enkel voor failover maar ook voor loadbalancing o voordeel : appliance (een appliance is hier in de betekenis dat er een gepreconfigureerd systeem wordt aangeboden, eventueel op een commercieel beschikbare server, die minimaal beheer en onderhoud behoeft. Typisch zal het overgrote deel van het beheer van de appliance via een webinterface gebeuren. Het onderliggende besturingssysteem en kennis ervan moeten dus zoveel mogelijk irrelevant zijn voor het beheer. Er dient wel steeds een backup-mogelijkheid te worden voorzien opdat de data van de off-line kunnen gestockeerd worden. De nodige software en eventuele hardware hiervoor moeten aanwezig zijn. o Als geen appliance : liefst op besturingssysteem Windows Server 2008 x64 R2 of later. o Beschrijf de specificaties van de server/appliance : processor, geheugen, diskspace, aantal disken, RAID controller, netwerkkaartontdubbeling, redundant powersupplies en ventilatoren etc. Voordeel indien er redundancyhardware voorzieningen zijn o De functionaliteiten van de redundancy moeten beschreven worden : Hoe lang is de fail-over tijd (maximum 15 minuten) Kunnen sofware updates worden uitgevoerd zonder down-time (zoniet, hoe lang duurt de downtime dan) Beschrijf de security voorzieningen (oa. encryptie moet mogelijk zijn zonder meerprijs) Taal van de software/schermen voor de eindgebruikers : naar keuze Nederlands/Frans/Engels (bij de geavanceerde instellingen en managementsoftware voor de beheerders volstaat enkel Engels als ondersteunde taal) Beschrijf de belangrijkste functionaliteiten van de telefooncentrale (die moeten vergelijkbaar zijn met de courante functionaliteiten van een courante analoge/digitale centrale) o Volgende functionaliteiten moeten zeker gesupporteerd zijn : Music On Hold Gemiste oproepen opvraagbaar Herhaling laatst gevormde nummer Follow me Groepfunctie (call pick-up) : een collega moet een inkomend gesprek van een andere (afwezige) collega kunnen overnemen (typisch indien ze zich in hetzelfde bureel bevinden) Cascade functie : Indien een bepaalde lijn bezet is, moet automatisch kunnen worden overgaan naar een volgende lijn, eventueel nog een volgende lijn etc. o Voordelen :

BESTEK NR 2006/D2.3/002 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANKOOP EN DE LEVERING VAN INFORMATICAMATERIEEL

BESTEK NR 2006/D2.3/002 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANKOOP EN DE LEVERING VAN INFORMATICAMATERIEEL REKENHOF Brussel, 25 oktober 2006 Regentschapsstraat 2 1000 Brussel Tel. : 02/551.84.90 Fax : 02/551.86.90 BESTEK NR 2006/D2.3/002 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANKOOP EN DE LEVERING VAN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface Met de implementatie ervaring van de vele Microsoft UC projecten die Communicativ heeft uitgevoerd binnen de groot zakelijke markt zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om gelijkwaardige functionaliteit

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS DIENSTENBROCHURE - BESTELFORMULIER TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE HARDWARE TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM Deze aanvraag moet ten

Nadere informatie

Introductie. exacqvision M-Series

Introductie. exacqvision M-Series Introductie exacqvision M-Series Introductie M-Series All-In-One Recorder Agenda Introductie & positionering Voordelen Specificatie & vergelijking Productnummers Aanvullende informatie M-Series All-in-One

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions is dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service Groep. Het unieke communicatieplatform bevat alle mogelijke

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS DIENSTENBROCHURE BESTELFORMULIER (2014-2015) TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS Aanvragen online via de Citymesh CAB- manager: http://exhibition.citymesh.com/antwerpexpo

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond.

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Powered by Cloud Telefonie is dé Cloud telefonie oplossing, gebaseerd op het MiCloud Office (Telepo) platform van Mitel. Het unieke communicatieplatform

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw Administratieve kosten voor herinneringen Voor privé-klanten Voor professionele klanten Administratieve kosten voor aanvraag van de factuur Tussentijdse factuur 4,50 3,72 Volledige gedetailleerde factuur:

Nadere informatie

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u gratis aangeboden door De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids VoIP Netwerking Configuratie Gids Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids 1 VoIP Netwerking Configuratie gids Specificaties kunnen wijzigen zonder voorgaande. DM-983 NL Draft 2 VoIP Netwerking Configuratie

Nadere informatie

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei Raamcontract IP-telefonie Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 IP-telefonie: de mythes en de feiten Wat mogen we verwachten van IP-telefonie? 3 Vooropgestelde eisen SIP-trunk goedgekeurd door Infrax Zowel fysieke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com 23 Paxton 24, het slimme en simpele deurintercom systeem is ontworpen om het meest simpelste deurintercom systeem te zijn. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren en maakt gebruik van slechts één

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Dienstbeschrijving

Zakelijk Hosted Bellen. Dienstbeschrijving Zakelijk Hosted Bellen Dienstbeschrijving Per april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wat is Zakelijk Hosted Bellen van Ziggo 4 1.1.1 Voordelen Zakelijk Hosted Bellen van Ziggo 4 1.2 Zakelijk Hosted

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Dell SonicWALL product guide

Dell SonicWALL product guide Dell SonicWALL product guide TZ Series Dell SonicWALL SMB solutions: TZ Series at-a-glance De Dell SonicWALL TZ Serie bevat de instapmodellen van de Dell SonicWALL fi rewalls. De serie bestaat uit drie

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Software Licensing Specialist emile@centralpoint.nl Twitter mee op #CPCP Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 28/10/2014 Ins-30201-NL Net2 Entry - Paneel Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) Documentatie

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Een betrouwbare provider. Wie is Black Box? Black Box Network Services is een wereldwijde provider van datacommunicatie en netwerkinfrastructuur oplossingen.

Nadere informatie

Personen Alarm Service

Personen Alarm Service Achter de Hoven 69, 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0521.749.835 Erk.nr FodBin: 20 1846 06 www.sensec.be KBC: 731-0304773-71 Personen Alarm Service Omschrijving van de mogelijkheden

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie.

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie. Zarafa Exchange is een product waarbij u uw berichten, agenda, taken en contacten altijd ter beschikking stelt. Deel uw agenda met collega s, synchroniseer uw adresboek met uw smartphone of PDA en raadpleeg

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Vraag 1 Hoofdstuk Overeenkomst Artikel 7 paginanummer Inschrijver kan, gezien de reikwijdte van dit

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Overheidsopdracht via algemene offertevraag voor aanneming van levering van apparatuur voor geluidsmetingen

Overheidsopdracht via algemene offertevraag voor aanneming van levering van apparatuur voor geluidsmetingen Departement Onderwijs, veiligheid en Jeugd Gunningsverslag Dossiernummer: Onderwerp: 2012 AMH - SAGA Overheidsopdracht via algemene offertevraag voor aanneming van levering van apparatuur voor geluidsmetingen

Nadere informatie

ONE-X MOBILE PREFERRED. Michaël van Schagen

ONE-X MOBILE PREFERRED. Michaël van Schagen ONE-X MOBILE PREFERRED Michaël van Schagen 2016 Avaya Inc. 2016 All right Avaya reserved Inc. All rights reserved. MOBIELE TELEFONIE Gericht op persoonlijke bereikbaarheid maar Indien niet bereikbaar:

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL

VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL SOFTWARE LSM BASIC: VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN TOEGANGSCONTROLE, TIJDZONESTURING EN REGISTRATIE LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL

Nadere informatie

Dossier 6.8.9. Installatie van een nieuwe telefooncentrale in de Koninklijke Muntschouwburg. Beschrijving van het systeem

Dossier 6.8.9. Installatie van een nieuwe telefooncentrale in de Koninklijke Muntschouwburg. Beschrijving van het systeem Dossier 6.8.9. Installatie van een nieuwe telefooncentrale in de Koninklijke Muntschouwburg Beschrijving van het systeem De nieuwe telefonie-oplossing van de Koninklijke Muntschouwburg (KMS) is gebaseerd

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond.

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Powered by Cloud Telefonie is dé Cloud telefonie oplossing van BusinessCom, gebaseerd op het MiCloud Office (Telepo) platform van Mitel. Het unieke communicatieplatform

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS BIJLAGE C: INVENTARIS OFFERTEAANVRAAG VOOR HUUR EN ONDERHOUD VAN KOPIEERTOESTELLEN Inventaris: algemene technische bepalingen Kruis aan wat van toepassing is en voeg het document bij de offerte. Ja Neen

Nadere informatie

MANAGED FIREWALL. Bescherming van netwerken en systemen. SOPHOS-UTM Next generation firewall. SOPHOS VS S-BOX Vergelijking Sophos-UTM en S-Box

MANAGED FIREWALL. Bescherming van netwerken en systemen. SOPHOS-UTM Next generation firewall. SOPHOS VS S-BOX Vergelijking Sophos-UTM en S-Box MANAGED FIREWALL Bescherming van netwerken en systemen SOPHOS-UTM Next generation firewall SOPHOS VS S-BOX Vergelijking Sophos-UTM en S-Box INHOUD IN HET KORT 3 SOPHOS-UTM 4 NEXT GENERATION FIREWALL 6

Nadere informatie

KPN ÉÉN biedt eenvoud

KPN ÉÉN biedt eenvoud KPN ÉÉN ÉÉN KPN ÉÉN biedt eenvoud optimaal samenwerken en beter bereikbaar Eén factuur Eén contract Eén prijsplan Eén helpdesk Eén aanspreekpunt Eén online beheerportal Eén adresboek Eén telefoonnummer

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie