Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdelingsmanager. Deel C. November 2011"

Transcriptie

1 Afdelingsmanager Deel C November 2011

2 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte van het deel C van het vastgestelde kwalificatiedossier Manager Handel ( ), uitstroom afdelingsmanager. In de kolom vakkennis en vaardigheden is blauw gearceerd wat gewijzigd is ten opzichte van deel C (extra branchespecifieke invulling) van het vastgestelde dossier en groen gearceerd wat in het vastgestelde deel C staat. Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.2 werkproces: Vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling Omschrijving De afdelingsmanager bepaalt samen met de leidinggevende hoe het ondernemingsbeleid gestalte krijgt in de afdeling. Hij bepaalt hoe de korte- en lange-termijndoelstellingen uit het beleid vorm krijgen binnen de afdeling, maakt hier een voorstel met activiteiten voor en bespreekt dit met de leidinggevende. In het gesprek met de leidinggevende en collega's/afdelingsmanagers geeft hij ook aan welke knelpunten hij in het algemene ondernemingsbeleid ondervindt en welke verbetervoorstellen hij hiervoor heeft. Wanneer er akkoord is over de plannen, maakt hij een afdelingsplan en relateert dit aan de huidige middelen en bezetting en geeft mogelijke knelpunten op basis van het plan door. Gewenst resultaat Operationele plannen die passen binnen het ondernemingsbeleid en die positief bijdragen aan de afdelingsomzet. Een goede inschatting van benodigde middelen en personeelsinzet. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Analyseren Informatie genereren uit gegevens Conclusies trekken verwerkt kennis van het supermarktbeleid in combinatie met branchekennis en concurrentieontwikkelingen activiteiten, rekent plannen door en combineert activiteiten, zodat de activiteiten haalbaar zijn, passen binnen het supermarktbeleid en getuigen van inzicht in de supermarktbranche. Detailhandelsmarketing: Trends en ontwikkelingen in de supermarkt Politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen Marktwerking Imago-onderzoek Kennis verzorgingsgebied November

3 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.2 werkproces: Vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling Plannen en organiseren Activiteiten plannen Mensen en middelen organiseren formuleert SMART de doelen voor de afdeling, beschrijft deze in een commercieel jaarplan voor zijn afdeling, benoemt de prioriteiten voor lange en korte termijn, brengt de uit te voeren (marketing)activiteiten duidelijk in kaart, geeft aan hoe die passen binnen het supermarktbeleid en uitgevoerd moeten worden en met welke middelen en personeelsinzet, signaleert mogelijke knelpunten, zodat duidelijk is in hoeverre de activiteiten uitvoerbaar zijn binnen het supermarktbeleid. bespreekt met de medewerkers de doelstellingen van de afdeling en geeft uitleg over de opzet en uitvoering van de (marketing)activiteiten, zodat medewerkers weten wat verwacht wordt. past tijdig de (commerciële) planning aan als deze niet gehaald dreigt te worden. maakt voor zichzelf een planning per week van de eigen werkzaamheden, zodat activiteiten planmatig worden uitgevoerd. verwerkt het supermarktbeleid in plannen van aanpak met betrekking tot derving en beleid voor de eigen afdeling, zodat activiteiten volgens supermarktbeleid worden uitgevoerd. Concurrentieonderzoek Commerciële samenwerkingsvormen Marktaandeel Commercieel beleid: Presentatiebeleid concretiseren Promotiebeleid concretiseren Assortimentsbeleid concretiseren Prijsbeleid concretiseren Verkoopbeleid concretiseren Servicebeleid Klachtenbeleid Management en organisatie: Management- en besluitvormingsproces Organisatiestructuur Weekplanning voor eigen werkzaamheden Functie van huisregels Kennis van managementproces toepassen ICT en automatisering: November

4 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.2 werkproces: Vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling Ondernemend en commercieel handelen Kansen en mogelijkheden identificeren en creëren Kansen en mogelijkheden benutten bekijkt de commerciële kansen en risico s op basis van inzicht in en verzamelde informatie over trends, marktontwikkelingen en bij concurrenten, formuleert uitdagende doelstellingen (op het gebied van presentatie, promotie en assortiment) en grijpt kansen om de bestaande activiteiten uit te bouwen, zodat de afdelingsactiviteiten kunnen leiden tot vergroting van winst en/of omzet. maakt proactief contact met klanten om erachter te komen wat de klant belangrijk vindt en te onderzoeken of er commerciële kansen liggen. Computerprogramma s en -systemen Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Exploitatiebudget Omzet en begroting Beleidsimplementatie en uitvoering: Kwaliteitszorg concretiseren Milieubeleid concretiseren Arbobeleid concretiseren CBL-veiligheidsplan Nazorgplan overval Personeelsbeleid concretiseren Doelstellingen SMART formuleren Milieu en duurzaamheid: Inzicht in maatschappelijke verantwoording en betrokkenen Informatie uitwisselen (t) Jaar- of kwartaalplan opstellen/doorrekenen (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid November

5 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid Omschrijving De afdelingsmanager voert met zijn team de voorgenomen activiteiten volgens het plan uit. Hij bewaakt voortdurend of de uitvoering van de activiteiten passen binnen de gang van zaken van de onderneming. Hij analyseert de kosten en opbrengsten van de activiteiten, legt deze naast de resultaten van de gehele onderneming en trekt conclusies over het resultaat van de afdeling. Hij evalueert klachten en relateert deze aan de klachten van de onderneming, legt zijn bevindingen voor aan zijn leidinggevende en/of collega's en doet verbetervoorstellen. Waar nodig stuurt hij direct bij door activiteiten aan te passen. Hij verantwoordt de resultaten aan zijn leidinggevende en licht gemaakte keuzes toe. Gewenst resultaat Bewaking of de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het ondernemingsbeleid. Realistische verbetervoorstellen ten aanzien van het beleid. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Afgewogen risico's nemen neemt duidelijke beslissingen om activiteiten aan te passen aan de processen in de supermarkt of wanneer doelstellingen niet bereikt (dreigen) te worden, calculeert de consequenties van de eigen keuzes in en onderneemt actie, zodat de afdelingsactiviteiten anticiperen op ontwikkelingen in de supermarkt. Commercieel beleid: Presentatiebeleid uitvoeren Promotiebeleid uitvoeren Assortimentsbeleid uitvoeren Prijsbeleid uitvoeren Verkoopbeleid November

6 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid Analyseren Oplossingen voor problemen bedenken Ondernemend en commercieel handelen Kansen en mogelijkheden identificeren en creëren registreert audit-gegevens in het systeem zodat de kwaliteitszorg bewaakt wordt. Stelt een effectmeting op om de preventie van criminaliteit te achterhalen en berekent de schade als gevolg van criminaliteit zodat de beleidsuitvoering ten aanzien van criminele derving goed bewaakt kan worden. verbindt juiste conclusies aan de evaluatie en onderbouwt zijn voorstellen met behulp van het gevoerde supermarktbeleid en supermarktbranchekennis, zodat realistische verbetervoorstellen worden gedaan. zoekt creatieve oplossingen bij tegenvallende resultaten. zoekt continu naar mogelijkheden om met de activiteiten in de afdeling de afdelingsomzet te vergroten, zodat de activiteiten positief bijdragen aan het resultaat van de supermarkt. stemt het assortiment en de (promotie)activiteiten, binnen de mogelijkheden van de supermarkt, af op de lokale markt. uitvoeren Beleidsimplementatie en - uitvoering Arbobeleid uitvoeren Kwaliteitszorg uitvoeren Milieubeleid uitvoeren Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Sterkte-/zwakteanalyse Detailhandelsmarketing: Marktonderzoek Politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen Management en organisatie: Management- en besluitvormingsproces Organisatiestructuur Een monoloog (verslag, presentatie) houden (t) Informatieve teksten lezen (t) Verbetervoorstellen November

7 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid Bedrijfsmatig handelen Kostenbewust handelen Inzicht tonen in de dynamiek van de organisatie houdt zicht op ontwikkelingen in de supermarkt, vertaalt deze ontwikkelingen naar de eigen afdeling en bekijkt continu naar mogelijkheden om afdelingskosten te reduceren, zodat de activiteiten en de personeelsinzet passen bij het behalen van afdelingdoelstellingen als afgeleide doelstellingen van de supermarkt. past bij problemen in de financiële planning de begroting aan of doet een voorstel voor oplossingen aan de supermarktmanager/ondernemer. handelt kostenbewust en verantwoordelijk, maakt een kosten-batenanalyse voor een investering of (promotie)actie, zodat verantwoorde (financiële) beslissingen worden genomen. doorrekenen (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.5 werkproces: Analyseert en interpreteert de verkoopcijfers Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager hanteert registratiesystemen om de verkoopcijfers te analyseren. Hij interpreteert deze cijfers door deze te relateren aan prognoses en ontwikkelingen. Daarnaast onderzoekt hij de oorzaak van tegenvallende verkoopcijfers en relateert de verkoopcijfers aan het beleid. Op basis van deze analyse beoordeelt hij het uitgevoerde beleid in de afdeling. Door een betrouwbare en nauwkeurige analyse van de verkoopcijfers zijn juiste conclusies getrokken over het gevoerde beleid in de afdeling. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

8 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.5 werkproces: Analyseert en interpreteert de verkoopcijfers Vakdeskundigheid toepassen Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Analyseren Conclusies trekken Bedrijfsmatig handelen Financieel bewustzijn tonen interpreteert de verkoopcijfers in relatie tot de resultaten van andere afdelingen, marktwerking, concurrentiepositie, trends en ontwikkelingen in de branche, meet effecten van (commerciële) acties, verbindt conclusies hieraan, zodat de succes- en faalfactoren kunnen worden bepaald. verklaart zorgvuldig het verschil tussen werkelijke cijfers en prognoses om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de resultaten van de supermarkt. legt het financiële jaarplan/begroting uit aan medewerkers, bespreekt met hen de consequenties en zoekt met medewerkers naar verbeteringen op beheercijfers. beoordeelt de consequenties van afwijkende verkoopcijfers voor het te voeren financiële beleid, zodat inzichtelijk wordt of (financiële) aanpassingen in de uitvoering van het beleid gedaan moeten worden en beter op cijfers gestuurd kan worden. ICT en automatisering: Computervaardigheden Registratiesystemen ICT-systemen hanteren Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Break-even-omzet en break-even-analyse Exploitatiekosten Verkoopcijfers Verkoopstatistiek Verkooprapportages maken Omzetberekeningen uitvoeren (r) Omzetprognoses maken (r) Statistische berekeningen uitvoeren (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.6 werkproces: Bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover November

9 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.6 werkproces: Bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager zorgt ervoor dat de financiële gegevens ingevoerd en geanalyseerd worden. Hij controleert en bewaakt de vastgestelde begroting en budgetten, analyseert periodiek de financiële informatie en rapporteert hierover aan de ondernemer/zijn leidinggevende. Bij afwijkingen overlegt hij met de ondernemer/zijn leidinggevende en/of neemt hij zelf direct maatregelen. Bewaking en rapportage van de budgetten en begroting om tijdig afwijkingen te signaleren en problemen te voorkomen. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Vakdeskundigheid toepassen Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Plannen en organiseren Voortgang bewaken rapporteert op basis van de gemaakte budgetten, de gerealiseerde cijfers en de ken- en stuurgetallen, relateert hieraan de markt- en/of supermarktontwikkelingen, zodat duidelijk wordt op welke punten het financieel beleid bijgestuurd moet worden. bewaakt de financiële situatie door tijdig afwijkingen te signaleren en actie te ondernemen, zodat het budget niet wordt overschreven. Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Bedrijfsadministratie Budget bewaken Break-even-omzet bepalen en break-evenanalyse Exploitatiebudget Bedrijfsadministratie Inzicht in boekhoudkundig model Geld- en goederenadministratie November

10 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.6 werkproces: Bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover Bedrijfsmatig handelen Financieel bewustzijn tonen analyseert de financiële situatie en resultaten, maakt rapportages waarin ingegaan wordt op de financiële consequenties van het gevoerde beleid, zodat verbetervoorstellen gericht zijn op verbetering van de financiële situatie en aanpassing van budgetten. stelt een financieel jaarplan op voor de afdeling en maakt op basis daarvan een begroting, stelt in overleg met de supermarktmanager de begroting vast en streeft naar het behalen van de begroting. Budgetverschillen analyseren (r) Exploitatiebudget interpreteren/beoordele n (r) Exploitatiebudget opstellen (r) Informatie uitwisselen (t) Informatieve teksten lezen (t) Veiligheidsmarge berekenen (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.8 werkproces: Bepaalt personeelsbehoefte conform de organisatiestructuur Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager signaleert een tijdelijke of structurele behoefte aan nieuwe medewerkers op basis van de (verwachte) omzet en werkzaamheden. Hij bekijkt de mogelijkheden binnen het personeels(afdelings)budget voor het aannemen van extra medewerkers en brengt in kaart aan welke soort medewerker behoefte is. Hij verwerkt deze gegevens in een voorstel aan de ondernemer/zijn leidinggevende. Realistisch personeelsplan op basis van de personeelsbehoefte, passend binnen het personeels(afdelings)budget en de organisatiestructuur. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

11 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.8 werkproces: Bepaalt personeelsbehoefte conform de organisatiestructuur Analyseren Oplossingen voor problemen bedenken Informatie genereren uit gegevens Bedrijfsmatig handelen Financieel bewustzijn tonen verzamelt en gebruikt alle beschikbare gegevens, verwerkt deze in een personeelsplan en geeft ook alternatieven aan, zodat de ondernemer/zijn leidinggevende toestemming geeft om het plan te implementeren. beoordeelt of het financieel haalbaar en verantwoord is om personeel in dienst te nemen op basis van de huidige en toekomstige situatie, zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt voor het wel of niet aannemen van personeel. maakt een personeelsplanning (urenplanning) voor de afdeling en stemt de gewenste uren af op de beschikbare uren van de afdeling voor een effectieve en efficiënte personeelsinzet. Management en organisatie: Organisatiecultuur Personeelsbeleid: Personeelsplan maken Kwalitatieve personeelsbehoefte in kaart brengen Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Wet- en regelgeving: CAO-voorwaarden Wet- en regelgeving als werkgever implementeren en handhaven Kwantitatieve personeelsbehoefte bepalen (r) Informatieve teksten lezen (t) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.9 werkproces: Werft en selecteert medewerkers Omschrijving De afdelingsmanager bekijkt op basis van de gesignaleerde personeelsbehoefte of het personeelsplan de teambezetting en de financiële mogelijkheden hoe een vacature vervuld kan worden. Hij beschrijft aan welke eisen medewerkers moet voldoen. Hij werft met ondersteuning van de ondernemer/de leidinggevende kandidaten voor de betreffende functie of besteedt dit uit, voert met deze personen een sollicitatiegesprek en selecteert een medewerker. November

12 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.9 werkproces: Werft en selecteert medewerkers Gewenst resultaat Binnen de gegeven voorwaarden is voorzien in personeelsbehoefte. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Bedrijfsmatig handelen Kostenbewust handelen Kwaliteit leveren Kwaliteitsniveaus halen bepaalt op basis van de gestelde voorwaarden en de benodigde kwaliteiten wie in aanmerking kan komen voor de functie en beargumenteert de keuze en de consequenties hiervan, zodat een verantwoorde keuze wordt gemaakt. baseert de keuze van een medewerker ook op de financiële consequenties en kijkt naar mogelijkheden om kosten zo laag mogelijk te houden, zodat een verantwoorde keuze wordt gemaakt. stelt bij gesprekken met de kandidaat de juiste vragen om een goed beeld te krijgen, neemt daarbij de wettelijke richtlijnen en supermarktspecifieke regels en procedures in acht, zodat de selectieprocedure goed en correct wordt uitgevoerd. maakt, samen met de supermarktmanager, een duidelijke profielschets voor een vacature zodat gericht geworven wordt. Personeelsbeleid Personeelsselectie en - werving HRM Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Functieomschrijving maken/gebruiken Wet- en regelgeving: CAO-voorwaarden Wet- en regelgeving als werkgever implementeren en handhaven Communicatie: Verkoop- en gesprekstechnieken Management en organisatie: Personeelsplanning Formulieren invullen, berichten/advertenties/o ffertes/procedures opstellen, aantekeningen maken (t) Informatie uitwisselen (t) Productiviteitskengetall en berekenen (r) November

13 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.10 werkproces: Begeleidt medewerkers bij het functioneren in het beroep Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager begeleidt en voert formele gesprekken met medewerkers in het kader van het beroepsfunctioneren. Gedurende een langere periode observeert hij medewerkers, signaleert hij sterke en zwakke punten van de medewerkers en geeft hij aanwijzingen voor verbetering van de werkuitvoering. In gesprekken met de medewerker reflecteert en evalueert hij samen met de medewerkers, hij geeft feedback op het functioneren en samen kijken ze naar ontwikkelmogelijkheden. Tijdens de gesprekken maakt hij afspraken met de medewerker over ontwikkelpunten voor de volgende periode, zo ook over mogelijke extra begeleiding. De medewerkers hebben inzicht in hun functioneren. De medewerkers worden binnen de gestelde normen begeleid. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Aansturen Functioneren van mensen controleren observeert of medewerkers naar behoren functioneren en onderneemt actie als zij niet voldoen aan de afspraken, zodat zij begeleid worden in hun beroepsfunctioneren. plant en voert functionerings-, beoordelings-, ontwikkelings- en verzuimgesprekken en bespreekt in deze gesprekken de groeimogelijkheden en verbeterpunten, zodat medewerkers kunnen doorstromen in de winkel. zoekt naar mogelijkheden om ziekteverzuim terug te dringen, verwerkt dit in een actieplan en voert het plan uit, zodat het ziekteverzuim teruggedrongen wordt of laag blijft. Personeelsbeleid: Functionerings- en beoordelingscyclus Introductie(programma) Exitinterview CAO-voorwaarden Beloningstelsels Formele gesprekken met personeel voeren Functieomschrijving maken/gebruiken Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Communicatie: Formeel gesprek Functionerings- en November

14 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.10 werkproces: Begeleidt medewerkers bij het functioneren in het beroep Begeleiden Coachen Motiveren geeft heldere en constructieve feedback, benoemt verbeterpunten, past zijn manier van communiceren aan op zijn gesprekspartner, handelt consequent naar alle medewerkers, toont betrokkenheid bij de medewerkers en daagt ze uit om grenzen te verleggen, spreekt met medewerkers af op welke wijze ze zelf eigen prestaties en functioneren kunnen monitoren, zodat medewerkers gemotiveerd zijn en zich inzetten voor hun eigen kansen en die van de supermarkt. beoordelingsgesprekke n Leidinggeven Begeleidings- en coachingsvaardigheden Deelnemen aan discussie en overleg (t) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Informatie uitwisselen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.11 werkproces: Organiseert ontwikkeling van medewerkers Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager onderzoekt ontwikkelingsmogelijkheden, -behoeften en noodzaak bij medewerkers om aan de doelstellingen van de organisatie te kunnen (blijven) voldoen. Hij werkt hiervoor (nieuwe) medewerkers in en stelt opleidingsplannen op. Nieuwe medewerkers zijn ingewerkt en functioneren volgens de eisen van de organisatie. Opleidingsbehoeften en het ontwikkeltraject zijn weergegeven in een opleidingsplan op basis van mogelijkheden en noodzaak. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

15 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.11 werkproces: Organiseert ontwikkeling van medewerkers Begeleiden Coachen Anderen ontwikkelen Analyseren Informatie genereren uit gegevens Conclusies trekken geeft duidelijke instructies aan (nieuwe) medewerkers, houdt hierbij rekening met de capaciteiten van medewerkers en geeft feedback over de werkzaamheden, zodat taken goed worden aangeleerd en de medewerker goed ingewerkt wordt. achterhaalt de ontwikkelingsmogelijkheden, - behoeften en noodzaak en doorstroommogelijkheden bij de medewerker en relateert deze aan de eisen vanuit de supermarkt en bespreekt dit met de supermarktmanager, zodat duidelijk is of, waarin en hoe de medewerker zich kan ontwikkelen. Personeelsbeleid: Opleidingsbeleid Opleidingsbehoefte bepalen Opleidingsplan beoordelen/opstellen Kosten en opbrengsten opleidingen Nieuw personeel introduceren/inwerken Informatie uitwisselen (t) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Plannen en organiseren Activiteiten plannen geeft opleidingsbehoeften en het ontwikkeltraject weer in een opleidingsplan, zodat het plan inzicht geeft in de stappen die ondernomen moeten worden en de rolverdeling van betrokkenen ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker. Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.12 werkproces: Verzorgt de personeelsadministratie Omschrijving De afdelingsmanager verzorgt de (personeels)administratie bij de in-, door- en kwalificatie van medewerkers. Met betrekking tot personele aangelegenheden rapporteert hij verder aan de ondernemer/de leidinggevende de urenplanning, het ziekteverzuim en de omzet per gewerkt uur. November

16 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.12 werkproces: Verzorgt de personeelsadministratie Gewenst resultaat De personeelsadministratie en de personeelsdossiers zijn volgens de eisen van de organisatie op orde. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Plannen en organiseren Voortgang bewaken Kwaliteit leveren Systematisch werken controleert eigen werkzaamheden en voortgang in het bijhouden van de personeelsadministratie, signaleert afwijkingen (overschrijdingen, informatietekort, etc.) en neemt hierop actie, zodat de personeelsadministratie voldoet aan wettelijke eisen, opvraagbaar en inzichtelijk is. verwerkt gegevens zorgvuldig en systematisch in een systeem, zodat zowel voor hemzelf als voor de supermarkt de gegevens voor procesbewaking op te roepen zijn. Personeelsadministratie: Personeelsdossiers inrichten/bijhouden Gegevens personeelsadministratie aanleveren Archivering documenten Onderdelen personeelsadministratie Verzuimregistratie Wet- en regelgeving: Wet- en regelgeving als werkgever implementeren en handhaven Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Omzet per gewerkt uur Formulieren invullen, berichten/advertenties/o ffertes/procedures opstellen, aantekeningen maken (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg November

17 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager organiseert periodiek werkoverleg met medewerkers door agendapunten te bepalen en het overleg in te plannen. Hij leidt het overleg, bewaakt de tijd en moedigt inbreng van medewerkers aan. Hij stelt medewerkers op de hoogte van de bedrijfsdoelstellingen en de ontwikkelingen in de organisatie en geeft aan wat veranderingen voor de werkuitvoering betekenen. Hij legt de afspraken die gemaakt zijn tijdens het werkoverleg vast en komt hierop terug in een volgend overleg. Hij evalueert met medewerkers de verkoopactiviteiten door klantbehoeften, klachten, nee-verkoop en opvallende gebeurtenissen met elkaar te bespreken en te bespreken hoe hierop geanticipeerd kan worden. Ook bespreekt hij zaken die betrekking hebben op samenwerking, collegialiteit en werksfeer. Een gestructureerd werkoverleg, waarin inhoudelijke en procedurele onderwerpen aan de orde komen. Het werkoverleg draagt bij aan commitment van medewerkers en een goede werksfeer. Op basis van evaluatie van de werkzaamheden worden verbeteringen geïnitieerd/geïmplementeerd. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

18 wijst Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg Aansturen Instructies en aanwijzingen geven Richting geven geeft aan welke bedrijfsdoelstellingen behaald moeten worden en vraagt om inbreng van de medewerkers om werkzaamheden te evalueren en bepaalt in overleg met de medewerkers op welke wijze met de aangegeven klantbehoeften, klachten, nee-verkoop en opvallende gebeurtenissen omgegaan kan worden, zodat de dienst- en serviceverlening verbeterd worden. behandelt medewerkers consequent, geeft complimenten en beloont hen als werkzaamheden gedisciplineerd uitgevoerd worden. bespreekt de uitvoering van commerciële activiteiten met het kader, legt spaaracties uit aan medewerkers en vraagt medewerkers om suggesties voor (seizoens)activiteiten. legt het financiële beleid van de formule en investeringsbeslissingen aan medewerkers uit en verwoordt dit zodanig, dat medewerkers de financiële gegevens begrijpen. bespreekt doelen en (voortgangs)resultaten met medewerkers, spoort medewerkers aan om concrete acties uit te voeren, die bijdragen aan het bedrijfsresultaat van de afdeling en beloont medewerkers voor het behalen van de doelen. medewerkers op het consequent uitvoeren van het dervingsbeleid, arbo-wetgeving en het belang van een HACCP-beleid conform de CBLhygiënecode en controleert op de uitvoering daarvan. ICT en automatisering: Computervaardigheden ICT-systemen hanteren Wet- en regelgeving: Wettelijk geregelde medezeggenschap naleven Communicatie: Werkoverleg organiseren/leiden Vormen van overleg Management en organisatie: Overlegstructuren Functie van huisregels Assortimentskennis detailhandel/ supermarkt: Assortimentskennis van de producten op de afdeling Wet- en regelgeving: Arbo Leidinggeven: Omgang met medewerker Hygiëne en derving HACCP Huisregels CBL-hygiënecode November

19 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg Samenwerken en overleggen Anderen raadplegen en betrekken Bevorderen van de teamgeest Bijdrage van anderen waarderen bespreekt plannen binnen het team, geeft in het werkoverleg ruimte voor iedereen, moedigt medewerkers aan om standpunten in te brengen en problemen op de afdeling aan de orde te stellen, complimenteert medewerkers voor hun inbreng, zodat medewerkers betrokken zijn bij elkaar, de veranderingen en de onderneming. stelt medewerkers op de hoogte van de omzet die gedraaid is op de afdelingen, bespreekt de beheercijfers, zoekt met medewerkers naar verbeteringen hiervoor en geeft feedback op de input van de medewerkers op het financieel jaarplan, licht het financieel jaarplan aan medewerkers toe en bespreekt met hen de mogelijkheden om met investeringen in te spelen op ontwikkelingen in de markt om betrokkenheid bij medewerkers te creëren. Plannen en organiseren Tijd indelen Voortgang bewaken plant en organiseert werkoverleg, bewaakt tijdens het overleg de tijd en de onderwerpen door zich te houden aan de agenda en discussies in goede banen te leiden, zodat het werkoverleg gestructureerd verloopt. Vakdeskundigheid toepassen Expertise delen deelt de eigen kennis en expertise met medewerkers, maakt melding van belangrijke zaken op het gebied van assortiment en serviceverlening, zodat medewerkers goed begeleid worden in hun vak. November

20 Kerntaak 2 Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 2 Beheert goederenstroom en voorraad 2.3 werkproces: Beheert goederenontvangst en opslag Omschrijving De afdelingsmanager controleert steekproefsgewijs aan de hand van de geleidedocumenten de ontvangen goederen op kwantiteit en kwaliteit. Vervolgens bepaalt hij de wijze en plaats van opslag van de goederen en de prioriteit bij het opslaan. Verder zorgt hij dat retouren en de wijziging van orders worden afgehandeld. Waar mogelijk delegeert hij deze werkzaamheden aan medewerkers, verdeelt de taken, instrueert hen over de werkzaamheden, controleert de uitvoering van de werkzaamheden en stuurt bij. Daarnaast lost hij problemen op bij de ontvangst en opslag en onderhoudt hierover contacten met (de inkoopafdeling van) het hoofdkantoor of de leverancier/vervoerder. Gewenst resultaat De randvoorwaarden voor een efficiënte goederenontvangst en opslag zijn verzorgd. Een afhandeling van de goederenontvangst en opslag volgens de eisen van de organisatie. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Plannen en organiseren Activiteiten plannen Doelen en prioriteiten stellen Voortgang bewaken Kwaliteit leveren Kwaliteit- en productiviteitsnive aus bewaken bepaalt de prioriteiten bij de goederenontvangst en -opslag, verwerkt deze in de personeelsplanning, bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en past de planning aan wanneer nodig, zodat de goederen zo snel mogelijk ontvangen en opgeslagen kunnen worden. bewaakt de kwaliteit en productiviteit van de goederenontvangst en opslag aan de hand van gestelde eisen en signaleert afwijkingen tijdig, belt indien nodig een monteur, zodat de goederenontvangst en opslag volgens de eisen van de supermarkt verlopen. Goederenontvangst: Geleidedocumenten Leveringsprocedure Huisregels Productbehandeling Goederenopslag en beheer Magazijn Opslagkenmerken Opslagmogelijkheden Doorstroombehoefte Richtlijnen voor goederenbeheer Interne transportmiddelen kiezen/verzorgen/gebruiken Procedure goederenontvangst/- opslag controleren RIE uitvoeren en actiepunten formuleren Administratieve controle ingekomen November

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Competentieprofiel LOB er

Competentieprofiel LOB er Competentieprofiel LOB er 1 De LOB er is coachend; sensitief en communicatief; betrouwbaar en integer; vakkundig en deskundig; praktijkgericht; r toegankelijk en laagdrempelig; creatief en oplossingsgericht;

Nadere informatie