Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdelingsmanager. Deel C. November 2011"

Transcriptie

1 Afdelingsmanager Deel C November 2011

2 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte van het deel C van het vastgestelde kwalificatiedossier Manager Handel ( ), uitstroom afdelingsmanager. In de kolom vakkennis en vaardigheden is blauw gearceerd wat gewijzigd is ten opzichte van deel C (extra branchespecifieke invulling) van het vastgestelde dossier en groen gearceerd wat in het vastgestelde deel C staat. Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.2 werkproces: Vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling Omschrijving De afdelingsmanager bepaalt samen met de leidinggevende hoe het ondernemingsbeleid gestalte krijgt in de afdeling. Hij bepaalt hoe de korte- en lange-termijndoelstellingen uit het beleid vorm krijgen binnen de afdeling, maakt hier een voorstel met activiteiten voor en bespreekt dit met de leidinggevende. In het gesprek met de leidinggevende en collega's/afdelingsmanagers geeft hij ook aan welke knelpunten hij in het algemene ondernemingsbeleid ondervindt en welke verbetervoorstellen hij hiervoor heeft. Wanneer er akkoord is over de plannen, maakt hij een afdelingsplan en relateert dit aan de huidige middelen en bezetting en geeft mogelijke knelpunten op basis van het plan door. Gewenst resultaat Operationele plannen die passen binnen het ondernemingsbeleid en die positief bijdragen aan de afdelingsomzet. Een goede inschatting van benodigde middelen en personeelsinzet. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Analyseren Informatie genereren uit gegevens Conclusies trekken verwerkt kennis van het supermarktbeleid in combinatie met branchekennis en concurrentieontwikkelingen activiteiten, rekent plannen door en combineert activiteiten, zodat de activiteiten haalbaar zijn, passen binnen het supermarktbeleid en getuigen van inzicht in de supermarktbranche. Detailhandelsmarketing: Trends en ontwikkelingen in de supermarkt Politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen Marktwerking Imago-onderzoek Kennis verzorgingsgebied November

3 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.2 werkproces: Vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling Plannen en organiseren Activiteiten plannen Mensen en middelen organiseren formuleert SMART de doelen voor de afdeling, beschrijft deze in een commercieel jaarplan voor zijn afdeling, benoemt de prioriteiten voor lange en korte termijn, brengt de uit te voeren (marketing)activiteiten duidelijk in kaart, geeft aan hoe die passen binnen het supermarktbeleid en uitgevoerd moeten worden en met welke middelen en personeelsinzet, signaleert mogelijke knelpunten, zodat duidelijk is in hoeverre de activiteiten uitvoerbaar zijn binnen het supermarktbeleid. bespreekt met de medewerkers de doelstellingen van de afdeling en geeft uitleg over de opzet en uitvoering van de (marketing)activiteiten, zodat medewerkers weten wat verwacht wordt. past tijdig de (commerciële) planning aan als deze niet gehaald dreigt te worden. maakt voor zichzelf een planning per week van de eigen werkzaamheden, zodat activiteiten planmatig worden uitgevoerd. verwerkt het supermarktbeleid in plannen van aanpak met betrekking tot derving en beleid voor de eigen afdeling, zodat activiteiten volgens supermarktbeleid worden uitgevoerd. Concurrentieonderzoek Commerciële samenwerkingsvormen Marktaandeel Commercieel beleid: Presentatiebeleid concretiseren Promotiebeleid concretiseren Assortimentsbeleid concretiseren Prijsbeleid concretiseren Verkoopbeleid concretiseren Servicebeleid Klachtenbeleid Management en organisatie: Management- en besluitvormingsproces Organisatiestructuur Weekplanning voor eigen werkzaamheden Functie van huisregels Kennis van managementproces toepassen ICT en automatisering: November

4 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.2 werkproces: Vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling Ondernemend en commercieel handelen Kansen en mogelijkheden identificeren en creëren Kansen en mogelijkheden benutten bekijkt de commerciële kansen en risico s op basis van inzicht in en verzamelde informatie over trends, marktontwikkelingen en bij concurrenten, formuleert uitdagende doelstellingen (op het gebied van presentatie, promotie en assortiment) en grijpt kansen om de bestaande activiteiten uit te bouwen, zodat de afdelingsactiviteiten kunnen leiden tot vergroting van winst en/of omzet. maakt proactief contact met klanten om erachter te komen wat de klant belangrijk vindt en te onderzoeken of er commerciële kansen liggen. Computerprogramma s en -systemen Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Exploitatiebudget Omzet en begroting Beleidsimplementatie en uitvoering: Kwaliteitszorg concretiseren Milieubeleid concretiseren Arbobeleid concretiseren CBL-veiligheidsplan Nazorgplan overval Personeelsbeleid concretiseren Doelstellingen SMART formuleren Milieu en duurzaamheid: Inzicht in maatschappelijke verantwoording en betrokkenen Informatie uitwisselen (t) Jaar- of kwartaalplan opstellen/doorrekenen (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid November

5 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid Omschrijving De afdelingsmanager voert met zijn team de voorgenomen activiteiten volgens het plan uit. Hij bewaakt voortdurend of de uitvoering van de activiteiten passen binnen de gang van zaken van de onderneming. Hij analyseert de kosten en opbrengsten van de activiteiten, legt deze naast de resultaten van de gehele onderneming en trekt conclusies over het resultaat van de afdeling. Hij evalueert klachten en relateert deze aan de klachten van de onderneming, legt zijn bevindingen voor aan zijn leidinggevende en/of collega's en doet verbetervoorstellen. Waar nodig stuurt hij direct bij door activiteiten aan te passen. Hij verantwoordt de resultaten aan zijn leidinggevende en licht gemaakte keuzes toe. Gewenst resultaat Bewaking of de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het ondernemingsbeleid. Realistische verbetervoorstellen ten aanzien van het beleid. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Afgewogen risico's nemen neemt duidelijke beslissingen om activiteiten aan te passen aan de processen in de supermarkt of wanneer doelstellingen niet bereikt (dreigen) te worden, calculeert de consequenties van de eigen keuzes in en onderneemt actie, zodat de afdelingsactiviteiten anticiperen op ontwikkelingen in de supermarkt. Commercieel beleid: Presentatiebeleid uitvoeren Promotiebeleid uitvoeren Assortimentsbeleid uitvoeren Prijsbeleid uitvoeren Verkoopbeleid November

6 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid Analyseren Oplossingen voor problemen bedenken Ondernemend en commercieel handelen Kansen en mogelijkheden identificeren en creëren registreert audit-gegevens in het systeem zodat de kwaliteitszorg bewaakt wordt. Stelt een effectmeting op om de preventie van criminaliteit te achterhalen en berekent de schade als gevolg van criminaliteit zodat de beleidsuitvoering ten aanzien van criminele derving goed bewaakt kan worden. verbindt juiste conclusies aan de evaluatie en onderbouwt zijn voorstellen met behulp van het gevoerde supermarktbeleid en supermarktbranchekennis, zodat realistische verbetervoorstellen worden gedaan. zoekt creatieve oplossingen bij tegenvallende resultaten. zoekt continu naar mogelijkheden om met de activiteiten in de afdeling de afdelingsomzet te vergroten, zodat de activiteiten positief bijdragen aan het resultaat van de supermarkt. stemt het assortiment en de (promotie)activiteiten, binnen de mogelijkheden van de supermarkt, af op de lokale markt. uitvoeren Beleidsimplementatie en - uitvoering Arbobeleid uitvoeren Kwaliteitszorg uitvoeren Milieubeleid uitvoeren Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Sterkte-/zwakteanalyse Detailhandelsmarketing: Marktonderzoek Politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen Management en organisatie: Management- en besluitvormingsproces Organisatiestructuur Een monoloog (verslag, presentatie) houden (t) Informatieve teksten lezen (t) Verbetervoorstellen November

7 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.4 werkproces: Voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid Bedrijfsmatig handelen Kostenbewust handelen Inzicht tonen in de dynamiek van de organisatie houdt zicht op ontwikkelingen in de supermarkt, vertaalt deze ontwikkelingen naar de eigen afdeling en bekijkt continu naar mogelijkheden om afdelingskosten te reduceren, zodat de activiteiten en de personeelsinzet passen bij het behalen van afdelingdoelstellingen als afgeleide doelstellingen van de supermarkt. past bij problemen in de financiële planning de begroting aan of doet een voorstel voor oplossingen aan de supermarktmanager/ondernemer. handelt kostenbewust en verantwoordelijk, maakt een kosten-batenanalyse voor een investering of (promotie)actie, zodat verantwoorde (financiële) beslissingen worden genomen. doorrekenen (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.5 werkproces: Analyseert en interpreteert de verkoopcijfers Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager hanteert registratiesystemen om de verkoopcijfers te analyseren. Hij interpreteert deze cijfers door deze te relateren aan prognoses en ontwikkelingen. Daarnaast onderzoekt hij de oorzaak van tegenvallende verkoopcijfers en relateert de verkoopcijfers aan het beleid. Op basis van deze analyse beoordeelt hij het uitgevoerde beleid in de afdeling. Door een betrouwbare en nauwkeurige analyse van de verkoopcijfers zijn juiste conclusies getrokken over het gevoerde beleid in de afdeling. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

8 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.5 werkproces: Analyseert en interpreteert de verkoopcijfers Vakdeskundigheid toepassen Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Analyseren Conclusies trekken Bedrijfsmatig handelen Financieel bewustzijn tonen interpreteert de verkoopcijfers in relatie tot de resultaten van andere afdelingen, marktwerking, concurrentiepositie, trends en ontwikkelingen in de branche, meet effecten van (commerciële) acties, verbindt conclusies hieraan, zodat de succes- en faalfactoren kunnen worden bepaald. verklaart zorgvuldig het verschil tussen werkelijke cijfers en prognoses om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de resultaten van de supermarkt. legt het financiële jaarplan/begroting uit aan medewerkers, bespreekt met hen de consequenties en zoekt met medewerkers naar verbeteringen op beheercijfers. beoordeelt de consequenties van afwijkende verkoopcijfers voor het te voeren financiële beleid, zodat inzichtelijk wordt of (financiële) aanpassingen in de uitvoering van het beleid gedaan moeten worden en beter op cijfers gestuurd kan worden. ICT en automatisering: Computervaardigheden Registratiesystemen ICT-systemen hanteren Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Break-even-omzet en break-even-analyse Exploitatiekosten Verkoopcijfers Verkoopstatistiek Verkooprapportages maken Omzetberekeningen uitvoeren (r) Omzetprognoses maken (r) Statistische berekeningen uitvoeren (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.6 werkproces: Bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover November

9 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.6 werkproces: Bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager zorgt ervoor dat de financiële gegevens ingevoerd en geanalyseerd worden. Hij controleert en bewaakt de vastgestelde begroting en budgetten, analyseert periodiek de financiële informatie en rapporteert hierover aan de ondernemer/zijn leidinggevende. Bij afwijkingen overlegt hij met de ondernemer/zijn leidinggevende en/of neemt hij zelf direct maatregelen. Bewaking en rapportage van de budgetten en begroting om tijdig afwijkingen te signaleren en problemen te voorkomen. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Vakdeskundigheid toepassen Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Plannen en organiseren Voortgang bewaken rapporteert op basis van de gemaakte budgetten, de gerealiseerde cijfers en de ken- en stuurgetallen, relateert hieraan de markt- en/of supermarktontwikkelingen, zodat duidelijk wordt op welke punten het financieel beleid bijgestuurd moet worden. bewaakt de financiële situatie door tijdig afwijkingen te signaleren en actie te ondernemen, zodat het budget niet wordt overschreven. Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Bedrijfsadministratie Budget bewaken Break-even-omzet bepalen en break-evenanalyse Exploitatiebudget Bedrijfsadministratie Inzicht in boekhoudkundig model Geld- en goederenadministratie November

10 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.6 werkproces: Bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover Bedrijfsmatig handelen Financieel bewustzijn tonen analyseert de financiële situatie en resultaten, maakt rapportages waarin ingegaan wordt op de financiële consequenties van het gevoerde beleid, zodat verbetervoorstellen gericht zijn op verbetering van de financiële situatie en aanpassing van budgetten. stelt een financieel jaarplan op voor de afdeling en maakt op basis daarvan een begroting, stelt in overleg met de supermarktmanager de begroting vast en streeft naar het behalen van de begroting. Budgetverschillen analyseren (r) Exploitatiebudget interpreteren/beoordele n (r) Exploitatiebudget opstellen (r) Informatie uitwisselen (t) Informatieve teksten lezen (t) Veiligheidsmarge berekenen (r) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.8 werkproces: Bepaalt personeelsbehoefte conform de organisatiestructuur Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager signaleert een tijdelijke of structurele behoefte aan nieuwe medewerkers op basis van de (verwachte) omzet en werkzaamheden. Hij bekijkt de mogelijkheden binnen het personeels(afdelings)budget voor het aannemen van extra medewerkers en brengt in kaart aan welke soort medewerker behoefte is. Hij verwerkt deze gegevens in een voorstel aan de ondernemer/zijn leidinggevende. Realistisch personeelsplan op basis van de personeelsbehoefte, passend binnen het personeels(afdelings)budget en de organisatiestructuur. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

11 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.8 werkproces: Bepaalt personeelsbehoefte conform de organisatiestructuur Analyseren Oplossingen voor problemen bedenken Informatie genereren uit gegevens Bedrijfsmatig handelen Financieel bewustzijn tonen verzamelt en gebruikt alle beschikbare gegevens, verwerkt deze in een personeelsplan en geeft ook alternatieven aan, zodat de ondernemer/zijn leidinggevende toestemming geeft om het plan te implementeren. beoordeelt of het financieel haalbaar en verantwoord is om personeel in dienst te nemen op basis van de huidige en toekomstige situatie, zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt voor het wel of niet aannemen van personeel. maakt een personeelsplanning (urenplanning) voor de afdeling en stemt de gewenste uren af op de beschikbare uren van de afdeling voor een effectieve en efficiënte personeelsinzet. Management en organisatie: Organisatiecultuur Personeelsbeleid: Personeelsplan maken Kwalitatieve personeelsbehoefte in kaart brengen Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Wet- en regelgeving: CAO-voorwaarden Wet- en regelgeving als werkgever implementeren en handhaven Kwantitatieve personeelsbehoefte bepalen (r) Informatieve teksten lezen (t) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.9 werkproces: Werft en selecteert medewerkers Omschrijving De afdelingsmanager bekijkt op basis van de gesignaleerde personeelsbehoefte of het personeelsplan de teambezetting en de financiële mogelijkheden hoe een vacature vervuld kan worden. Hij beschrijft aan welke eisen medewerkers moet voldoen. Hij werft met ondersteuning van de ondernemer/de leidinggevende kandidaten voor de betreffende functie of besteedt dit uit, voert met deze personen een sollicitatiegesprek en selecteert een medewerker. November

12 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.9 werkproces: Werft en selecteert medewerkers Gewenst resultaat Binnen de gegeven voorwaarden is voorzien in personeelsbehoefte. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Bedrijfsmatig handelen Kostenbewust handelen Kwaliteit leveren Kwaliteitsniveaus halen bepaalt op basis van de gestelde voorwaarden en de benodigde kwaliteiten wie in aanmerking kan komen voor de functie en beargumenteert de keuze en de consequenties hiervan, zodat een verantwoorde keuze wordt gemaakt. baseert de keuze van een medewerker ook op de financiële consequenties en kijkt naar mogelijkheden om kosten zo laag mogelijk te houden, zodat een verantwoorde keuze wordt gemaakt. stelt bij gesprekken met de kandidaat de juiste vragen om een goed beeld te krijgen, neemt daarbij de wettelijke richtlijnen en supermarktspecifieke regels en procedures in acht, zodat de selectieprocedure goed en correct wordt uitgevoerd. maakt, samen met de supermarktmanager, een duidelijke profielschets voor een vacature zodat gericht geworven wordt. Personeelsbeleid Personeelsselectie en - werving HRM Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Functieomschrijving maken/gebruiken Wet- en regelgeving: CAO-voorwaarden Wet- en regelgeving als werkgever implementeren en handhaven Communicatie: Verkoop- en gesprekstechnieken Management en organisatie: Personeelsplanning Formulieren invullen, berichten/advertenties/o ffertes/procedures opstellen, aantekeningen maken (t) Informatie uitwisselen (t) Productiviteitskengetall en berekenen (r) November

13 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.10 werkproces: Begeleidt medewerkers bij het functioneren in het beroep Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager begeleidt en voert formele gesprekken met medewerkers in het kader van het beroepsfunctioneren. Gedurende een langere periode observeert hij medewerkers, signaleert hij sterke en zwakke punten van de medewerkers en geeft hij aanwijzingen voor verbetering van de werkuitvoering. In gesprekken met de medewerker reflecteert en evalueert hij samen met de medewerkers, hij geeft feedback op het functioneren en samen kijken ze naar ontwikkelmogelijkheden. Tijdens de gesprekken maakt hij afspraken met de medewerker over ontwikkelpunten voor de volgende periode, zo ook over mogelijke extra begeleiding. De medewerkers hebben inzicht in hun functioneren. De medewerkers worden binnen de gestelde normen begeleid. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Aansturen Functioneren van mensen controleren observeert of medewerkers naar behoren functioneren en onderneemt actie als zij niet voldoen aan de afspraken, zodat zij begeleid worden in hun beroepsfunctioneren. plant en voert functionerings-, beoordelings-, ontwikkelings- en verzuimgesprekken en bespreekt in deze gesprekken de groeimogelijkheden en verbeterpunten, zodat medewerkers kunnen doorstromen in de winkel. zoekt naar mogelijkheden om ziekteverzuim terug te dringen, verwerkt dit in een actieplan en voert het plan uit, zodat het ziekteverzuim teruggedrongen wordt of laag blijft. Personeelsbeleid: Functionerings- en beoordelingscyclus Introductie(programma) Exitinterview CAO-voorwaarden Beloningstelsels Formele gesprekken met personeel voeren Functieomschrijving maken/gebruiken Personeelsbeleid formuleren/uitvoeren Communicatie: Formeel gesprek Functionerings- en November

14 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.10 werkproces: Begeleidt medewerkers bij het functioneren in het beroep Begeleiden Coachen Motiveren geeft heldere en constructieve feedback, benoemt verbeterpunten, past zijn manier van communiceren aan op zijn gesprekspartner, handelt consequent naar alle medewerkers, toont betrokkenheid bij de medewerkers en daagt ze uit om grenzen te verleggen, spreekt met medewerkers af op welke wijze ze zelf eigen prestaties en functioneren kunnen monitoren, zodat medewerkers gemotiveerd zijn en zich inzetten voor hun eigen kansen en die van de supermarkt. beoordelingsgesprekke n Leidinggeven Begeleidings- en coachingsvaardigheden Deelnemen aan discussie en overleg (t) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Informatie uitwisselen (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.11 werkproces: Organiseert ontwikkeling van medewerkers Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager onderzoekt ontwikkelingsmogelijkheden, -behoeften en noodzaak bij medewerkers om aan de doelstellingen van de organisatie te kunnen (blijven) voldoen. Hij werkt hiervoor (nieuwe) medewerkers in en stelt opleidingsplannen op. Nieuwe medewerkers zijn ingewerkt en functioneren volgens de eisen van de organisatie. Opleidingsbehoeften en het ontwikkeltraject zijn weergegeven in een opleidingsplan op basis van mogelijkheden en noodzaak. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

15 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.11 werkproces: Organiseert ontwikkeling van medewerkers Begeleiden Coachen Anderen ontwikkelen Analyseren Informatie genereren uit gegevens Conclusies trekken geeft duidelijke instructies aan (nieuwe) medewerkers, houdt hierbij rekening met de capaciteiten van medewerkers en geeft feedback over de werkzaamheden, zodat taken goed worden aangeleerd en de medewerker goed ingewerkt wordt. achterhaalt de ontwikkelingsmogelijkheden, - behoeften en noodzaak en doorstroommogelijkheden bij de medewerker en relateert deze aan de eisen vanuit de supermarkt en bespreekt dit met de supermarktmanager, zodat duidelijk is of, waarin en hoe de medewerker zich kan ontwikkelen. Personeelsbeleid: Opleidingsbeleid Opleidingsbehoefte bepalen Opleidingsplan beoordelen/opstellen Kosten en opbrengsten opleidingen Nieuw personeel introduceren/inwerken Informatie uitwisselen (t) Verslagen/rapportages maken, plannen/voorstellen opstellen (t) Plannen en organiseren Activiteiten plannen geeft opleidingsbehoeften en het ontwikkeltraject weer in een opleidingsplan, zodat het plan inzicht geeft in de stappen die ondernomen moeten worden en de rolverdeling van betrokkenen ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker. Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.12 werkproces: Verzorgt de personeelsadministratie Omschrijving De afdelingsmanager verzorgt de (personeels)administratie bij de in-, door- en kwalificatie van medewerkers. Met betrekking tot personele aangelegenheden rapporteert hij verder aan de ondernemer/de leidinggevende de urenplanning, het ziekteverzuim en de omzet per gewerkt uur. November

16 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.12 werkproces: Verzorgt de personeelsadministratie Gewenst resultaat De personeelsadministratie en de personeelsdossiers zijn volgens de eisen van de organisatie op orde. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Plannen en organiseren Voortgang bewaken Kwaliteit leveren Systematisch werken controleert eigen werkzaamheden en voortgang in het bijhouden van de personeelsadministratie, signaleert afwijkingen (overschrijdingen, informatietekort, etc.) en neemt hierop actie, zodat de personeelsadministratie voldoet aan wettelijke eisen, opvraagbaar en inzichtelijk is. verwerkt gegevens zorgvuldig en systematisch in een systeem, zodat zowel voor hemzelf als voor de supermarkt de gegevens voor procesbewaking op te roepen zijn. Personeelsadministratie: Personeelsdossiers inrichten/bijhouden Gegevens personeelsadministratie aanleveren Archivering documenten Onderdelen personeelsadministratie Verzuimregistratie Wet- en regelgeving: Wet- en regelgeving als werkgever implementeren en handhaven Bedrijfseconomisch en financieel beheer: Omzet per gewerkt uur Formulieren invullen, berichten/advertenties/o ffertes/procedures opstellen, aantekeningen maken (t) Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg November

17 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg Omschrijving Gewenst resultaat De afdelingsmanager organiseert periodiek werkoverleg met medewerkers door agendapunten te bepalen en het overleg in te plannen. Hij leidt het overleg, bewaakt de tijd en moedigt inbreng van medewerkers aan. Hij stelt medewerkers op de hoogte van de bedrijfsdoelstellingen en de ontwikkelingen in de organisatie en geeft aan wat veranderingen voor de werkuitvoering betekenen. Hij legt de afspraken die gemaakt zijn tijdens het werkoverleg vast en komt hierop terug in een volgend overleg. Hij evalueert met medewerkers de verkoopactiviteiten door klantbehoeften, klachten, nee-verkoop en opvallende gebeurtenissen met elkaar te bespreken en te bespreken hoe hierop geanticipeerd kan worden. Ook bespreekt hij zaken die betrekking hebben op samenwerking, collegialiteit en werksfeer. Een gestructureerd werkoverleg, waarin inhoudelijke en procedurele onderwerpen aan de orde komen. Het werkoverleg draagt bij aan commitment van medewerkers en een goede werksfeer. Op basis van evaluatie van de werkzaamheden worden verbeteringen geïnitieerd/geïmplementeerd. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden November

18 wijst Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg Aansturen Instructies en aanwijzingen geven Richting geven geeft aan welke bedrijfsdoelstellingen behaald moeten worden en vraagt om inbreng van de medewerkers om werkzaamheden te evalueren en bepaalt in overleg met de medewerkers op welke wijze met de aangegeven klantbehoeften, klachten, nee-verkoop en opvallende gebeurtenissen omgegaan kan worden, zodat de dienst- en serviceverlening verbeterd worden. behandelt medewerkers consequent, geeft complimenten en beloont hen als werkzaamheden gedisciplineerd uitgevoerd worden. bespreekt de uitvoering van commerciële activiteiten met het kader, legt spaaracties uit aan medewerkers en vraagt medewerkers om suggesties voor (seizoens)activiteiten. legt het financiële beleid van de formule en investeringsbeslissingen aan medewerkers uit en verwoordt dit zodanig, dat medewerkers de financiële gegevens begrijpen. bespreekt doelen en (voortgangs)resultaten met medewerkers, spoort medewerkers aan om concrete acties uit te voeren, die bijdragen aan het bedrijfsresultaat van de afdeling en beloont medewerkers voor het behalen van de doelen. medewerkers op het consequent uitvoeren van het dervingsbeleid, arbo-wetgeving en het belang van een HACCP-beleid conform de CBLhygiënecode en controleert op de uitvoering daarvan. ICT en automatisering: Computervaardigheden ICT-systemen hanteren Wet- en regelgeving: Wettelijk geregelde medezeggenschap naleven Communicatie: Werkoverleg organiseren/leiden Vormen van overleg Management en organisatie: Overlegstructuren Functie van huisregels Assortimentskennis detailhandel/ supermarkt: Assortimentskennis van de producten op de afdeling Wet- en regelgeving: Arbo Leidinggeven: Omgang met medewerker Hygiëne en derving HACCP Huisregels CBL-hygiënecode November

19 Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.13 werkproces: Organiseert en leidt werkoverleg Samenwerken en overleggen Anderen raadplegen en betrekken Bevorderen van de teamgeest Bijdrage van anderen waarderen bespreekt plannen binnen het team, geeft in het werkoverleg ruimte voor iedereen, moedigt medewerkers aan om standpunten in te brengen en problemen op de afdeling aan de orde te stellen, complimenteert medewerkers voor hun inbreng, zodat medewerkers betrokken zijn bij elkaar, de veranderingen en de onderneming. stelt medewerkers op de hoogte van de omzet die gedraaid is op de afdelingen, bespreekt de beheercijfers, zoekt met medewerkers naar verbeteringen hiervoor en geeft feedback op de input van de medewerkers op het financieel jaarplan, licht het financieel jaarplan aan medewerkers toe en bespreekt met hen de mogelijkheden om met investeringen in te spelen op ontwikkelingen in de markt om betrokkenheid bij medewerkers te creëren. Plannen en organiseren Tijd indelen Voortgang bewaken plant en organiseert werkoverleg, bewaakt tijdens het overleg de tijd en de onderwerpen door zich te houden aan de agenda en discussies in goede banen te leiden, zodat het werkoverleg gestructureerd verloopt. Vakdeskundigheid toepassen Expertise delen deelt de eigen kennis en expertise met medewerkers, maakt melding van belangrijke zaken op het gebied van assortiment en serviceverlening, zodat medewerkers goed begeleid worden in hun vak. November

20 Kerntaak 2 Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 2 Beheert goederenstroom en voorraad 2.3 werkproces: Beheert goederenontvangst en opslag Omschrijving De afdelingsmanager controleert steekproefsgewijs aan de hand van de geleidedocumenten de ontvangen goederen op kwantiteit en kwaliteit. Vervolgens bepaalt hij de wijze en plaats van opslag van de goederen en de prioriteit bij het opslaan. Verder zorgt hij dat retouren en de wijziging van orders worden afgehandeld. Waar mogelijk delegeert hij deze werkzaamheden aan medewerkers, verdeelt de taken, instrueert hen over de werkzaamheden, controleert de uitvoering van de werkzaamheden en stuurt bij. Daarnaast lost hij problemen op bij de ontvangst en opslag en onderhoudt hierover contacten met (de inkoopafdeling van) het hoofdkantoor of de leverancier/vervoerder. Gewenst resultaat De randvoorwaarden voor een efficiënte goederenontvangst en opslag zijn verzorgd. Een afhandeling van de goederenontvangst en opslag volgens de eisen van de organisatie. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden Plannen en organiseren Activiteiten plannen Doelen en prioriteiten stellen Voortgang bewaken Kwaliteit leveren Kwaliteit- en productiviteitsnive aus bewaken bepaalt de prioriteiten bij de goederenontvangst en -opslag, verwerkt deze in de personeelsplanning, bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en past de planning aan wanneer nodig, zodat de goederen zo snel mogelijk ontvangen en opgeslagen kunnen worden. bewaakt de kwaliteit en productiviteit van de goederenontvangst en opslag aan de hand van gestelde eisen en signaleert afwijkingen tijdig, belt indien nodig een monteur, zodat de goederenontvangst en opslag volgens de eisen van de supermarkt verlopen. Goederenontvangst: Geleidedocumenten Leveringsprocedure Huisregels Productbehandeling Goederenopslag en beheer Magazijn Opslagkenmerken Opslagmogelijkheden Doorstroombehoefte Richtlijnen voor goederenbeheer Interne transportmiddelen kiezen/verzorgen/gebruiken Procedure goederenontvangst/- opslag controleren RIE uitvoeren en actiepunten formuleren Administratieve controle ingekomen November

Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.1 werkproces: Vertaalt beleidsplannen naar eigen situatie Omschrijving

Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.1 werkproces: Vertaalt beleidsplannen naar eigen situatie Omschrijving Kerntaak 1 Voert beleid van de organisatie uit 1.1 werkproces: Vertaalt beleidsplannen naar eigen situatie De vestigingsmanager groothandel bepaalt samen met een vertegenwoordiger van het hoofdkantoor

Nadere informatie

Eerste Verkoopmedewerker. Deel C. November 2011

Eerste Verkoopmedewerker. Deel C. November 2011 Eerste Verkoopmedewerker Deel C November 2011 Dit deel C van de eerste verkoopmedewerker is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd

Nadere informatie

Verkoopmedewerker. Deel C. November 2011

Verkoopmedewerker. Deel C. November 2011 Verkoopmedewerker Deel C November 2011 Dit deel C van de verkoopmedewerker is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

Verkoopmedewerker. Deel C. September 2008

Verkoopmedewerker. Deel C. September 2008 Verkoopmedewerker Deel C September 2008 Kerntaak 1 Ontvangt en verwerkt goederen 1.1 werkproces Ontvangt goederen Omschrijving: De verkoopmedewerker zet samen met collega s hulpmiddelen en retouren klaar

Nadere informatie

Competentieprofiel CBL 5 Supermarktmanager AD

Competentieprofiel CBL 5 Supermarktmanager AD Competentieprofiel CBL 5 Supermanager AD 1. Doel van de functie De supermanager AD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organisatie en heeft de dagelijkse leiding over de super.

Nadere informatie

De Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix van: van de opleiding verkoopspecialist. Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix. naam deelnemer.

De Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix van: van de opleiding verkoopspecialist. Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix. naam deelnemer. De van: beroepscontext start opleiding datum start examinator begeleider datum eind van de opleiding verkoopspecialist inleverdatum handtekening voor ontvangst 0 = Niet gekwalificeerd / 1 = Kan taak uitvoeren

Nadere informatie

Nulmeting en voortgangsmeting. Eerste verkoper. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen

Nulmeting en voortgangsmeting. Eerste verkoper. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen Nulmeting en voortgangsmeting Eerste verkoper Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen naam deelnemer bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider crebocode 90384

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X X Non-Food X X Ambulante handel X X = aanwezig

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld van

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Eerste verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Manager handel

Landelijke Kwalificaties MBO. Manager handel Landelijke Kwalificaties MBO Manager handel Crebonummer: 93490 Sector: Handel Branche: Detailhandel, Groothandel Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Competentieprofiel Supermarktmanager/bedrijfsleider

Competentieprofiel Supermarktmanager/bedrijfsleider Competentieprofiel Supermanager/bedrijfsleider 1. Doel van de functie De supermanager/bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organisatie en heeft de dagelijkse leiding

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene opmerkingen... 3 3 Korte typering... 4 4 Overzicht van de werkprocessen... 5 5 Kerntaken en werkprocessen... 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf. Je werkt zelfstandig in opdracht van anderen en neemt initiatief

Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf. Je werkt zelfstandig in opdracht van anderen en neemt initiatief 08700 Verkoper 29-09-2008 08:28 Pagina 1 thema 1 1 2 3 4 5 6 7 Werken in de verkoop Verkoper Wat laat je zien? Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf Je werkt zelfstandig in opdracht

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoper Niveau 2 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 93751 Dossiercode: 22142 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Manager wonen

Beroepscompetentieprofiel Manager wonen profiel Manager wonen profiel Algemene informatie datum: november 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Competentieprofiel Ondernemer

Competentieprofiel Ondernemer Competentieprofiel Ondernemer 1. Doel van de functie De ondernemer bepaalt de visie, ontwikkelt een strategisch plan en heeft de algehele leiding over de supermarkt. Hij geeft leiding aan kadermedewerkers,

Nadere informatie

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort:

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort: bpv (kerntaak 1 ook ROC) Kerntaak 1: Maakt een ondernemingsplan en bewaakt het ondernemingsbeleid Eén praktijkobservatie met een beoordeling ondernemingsplan (wp 1.1 t/m 1.6): a. ondernemingsplan b. beleid

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider

Competentieprofiel Teamleider Competentieprofiel Teamleider 1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Integriteit Het hanteren en handhaven van algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015 Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 2: Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 3: Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Kerntaak 5: Coördineert de verkoopafhandeling

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen

Kerntaak 1: Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen Kerntaak 1: Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen Werkproces 1.1: Verzorgt goederenontvangst De verkoopspecialist elektrotechnische detailhandel brengt in kaart welke voorbereidingen getroffen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche NB: In dit document staan alle eindtermen beschreven voor de basisopleidingen voor meewerkend voorman-/vrouw en

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort:

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort: Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 2: Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 3: Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Kerntaak 5: Coördineert de verkoopafhandeling

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Manager Handel- Filiaalmanager Detailhandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT

KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT (HORECA/BAKKERIJ, FACILITAIR, TRAVEL/LEISURE) VERSIE DECEMBER 2015 UITGEVERSGROEP.NL DOOR JEROEN VAN ESCH E.A. 1 Voert leidinggevende taken uit Werkprocessen:

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Verkoop retail Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Verkoop retail Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Verkoop retail Profiel(en): Verkoper retail Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Crebonummer(s): Penvoerder: KCH

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Werkproces 1.2: Presenteert producten in verkoopmeubelen De verkoopmedewerker vers supermarkt verzorgt de presentatie van de verkoopmeubels volgens

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie:

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Aan de hand van deze leertaak verzorg je een maaltijd voor 16 gasten in het schoolrestaurant op afgesproken tijden. Bij de bottelier en de instructeur is eventuele informatie

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

De best passende match

De best passende match Marco Bosch De best passende match 8 februari 2012 De blik naar buiten Arbeidsoriëntatie; veelheid aan activiteiten Snuffelstages Oud-leerlingen uitnodigen Portretten Horeca-roadshow Excursies (laat je

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2

Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2 Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek, aanvullend op het theorieboek. Kerntaak

Nadere informatie

Competenties Relevante competenties van de zelfstandig ondernemer/franchisenemer MKB zijn:

Competenties Relevante competenties van de zelfstandig ondernemer/franchisenemer MKB zijn: Zelfstandig ondernemer/franchisenemer MKB Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X Non-Food X Ambulante handel X X = aanwezig in het deel binnen het midden-

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Allround ondernemer klussenbedrijf

Allround ondernemer klussenbedrijf Overview kwalificatie Allround ondernemer klussenbedrijf Crebo: 92190 2009-2010 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: Onderhoud- en verbouwbedrijf Kerntaken 1. Verricht werkzaamheden aan en in gebouwen 2. Voert

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoopspecialist Mode Niveau 3 2 jaar Crebocode: 90385 Dossiercode: 22144 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2013-2015 Sector:

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verzorgt logistiek in het magazijn

Kerntaak 1: Verzorgt logistiek in het magazijn Kerntaak 1: Verzorgt logistiek in het magazijn Werkproces 1.1: Ontvangt goederen De balie-/shopmedewerker neemt de goederen in ontvangst. Met zijn collega's overlegt hij de taakverdeling. Hij controleert

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Deelkwalificaties behorende bij de beroepskwalificatie Verkoopmedewerker:

Deelkwalificaties behorende bij de beroepskwalificatie Verkoopmedewerker: Docentenstages op Boulevard Zuid De noodzaak om te komen tot professionalisering van docenten, daar waar het gaat om beroepspraktijkvorming, is helder; ontwikkelingen gaan zo snel dat leermiddelen niet

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Werkproces 1.1: Treedt op als centraal aanspreekpunt De ontvangt gasten, begroet hen en staat hen vriendelijk te woord. Hij inventariseert

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie