Bron: Kort, J.F. de (2004), 'Ruslands toetreding tot de WTO', Economisch Statistische Berichten, 17 september 2004, pp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bron: Kort, J.F. de (2004), 'Ruslands toetreding tot de WTO', Economisch Statistische Berichten, 17 september 2004, pp. 440-441."

Transcriptie

1 Bron: Kort, J.F. de (2004), 'Ruslands toetreding tot de WTO', Economisch Statistische Berichten, 17 september 2004, pp [KADER:] handel [TITEL:] De toetreding van Rusland tot de WTO [INLEIDING, TWEE ZINNEN, PROBLEEM EN CONCLUSIE] Het WTO lidmaatschap bevestigt de Russische transitie naar een markteconomie. Het vergroot ook de druk op de economische herstructurering en dwingt Rusland tot een afweging van de kosten en opbrengsten van deze herstructurering. J. de Kort De auteur is verbonden aan het Instituut voor Oosteuropees Recht en Ruslandkunde en de afdeling economie van de Universiteit Leiden. Op 21 mei jongstleden sloten de Europese Unie en Rusland een bilaterale overeenkomst met betrekking tot de Russische toetreding tot de WTO (Europese Commissie, 2004). 1 In ruil voor de toezegging van de Russische president Poetin dat hij zich in het Russische parlement sterk zal maken voor de ratificering van het Kyoto-protocol, zet de EU haar bezwaren tegen het Russische lidmaatschap van de WTO opzij en zal zij de Russische aanvraag ondersteunen. Na elf jaar onderhandelen zal de toetreding naar verwachting in 2005 gerealiseerd worden. De gevolgen voor de handel zijn beperkt, want voor driekwart van de handel geldt voor Rusland al een gunstig handelsregime. Door de aard van de Russische exporten, vooral bestaand uit energie en waardevolle grondstoffen, ontstaat tevens een risico voor de geloofwaardigheid van de WTO, wanneer Rusland haar verplichtingen niet na kan of wil komen. Omdat de Russische export gewild is op de wereldmarkt zal de bereidheid van andere WTO-leden haar via de reguliere, handelsbeperkende, sancties tot de orde te roepen gering zijn. De toetreding tot de WTO dwingt Rusland echter wel tot aanpassingen in haar investeringsregime. Zo moet het aantal sectoren waarin buitenlandse investeringen mogelijk zijn, worden uitgebreid. Ook stelt Rusland nu nog bijzondere eisen aan buitenlandse investeerders, zoals de bepaling dat ze een minimaal aandeel van hun inputs vanuit Rusland betrekken. De WTO-overeenkomst over handelsgerelateerde investeringsmaatregelen (TRIM) verbiedt dergelijke voorwaarden. Vanwege de grote Russische rijkdommen zal de grondstoffensector zich waarschijnlijk aan het WTOregime kunnen onttrekken. In dit artikel zal ik laten zien dat de Europese eis tot verhoging van de binnenlandse energieprijs voor bedrijven de grootste impact zal hebben op de herstructurering van de Russische economie. De Russische energiesector subsidieert nu grote delen van de economie ten koste van noodzakelijke investeringen in de sector zelf. Een verhoging van de energieprijzen zal de inefficiënte Russische industrie dwingen tot herstructurering. 1 Zie voor de main stages of Russia s WTO accession negotiations. 1

2 Het handelsregime Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ontwikkelde Rusland een liberaal handelsregime. Haar importtarieven van tussen de vijf en de twintig procent, met het merendeel tussen de tien en vijftien procent, 2 zijn niet uitzonderlijk restrictief en feitelijk vindt de handel tamelijk ongehinderd plaats. 3 Een diepe economische crisis in het begin van de jaren negentig leidde tot een forse krimp in de onderlinge handel met de andere opvolgerstaten. Daar stond een toename van de Russische handel met de landen van de Europese Unie tegenover. Zoals in tabel 1 geïllustreerd wordt, bedraagt deze handel inmiddels de helft van de Russische handel. De handel met de opvolgerstaten neemt een kwart voor haar rekening. Tabel 1. Regionale verdeling van de Russische handelsstromen, in procenten Russische export naar GOS Russische import uit GOS Russische export naar EU-27** 48* Russische import uit EU-27 47* Bron: Sodruzjestvo Nezavisimych Gosudarstv v 2001 Godu. Statistitsjeskij ezjegodnik. (Commonweatlh of Independent States in Statistical Yearbook), p.74, p.83; Rossiskii Statistjetseskii Ezejegodnik 1997, tbl. 19.3, p. 577; Russia in Figures 2002, p. 363 * exclusief Tsjecho-Slowakije ** inclusief Bulgarije en Roemenië In 1997 kennen Rusland en de EU elkaar de status van meestbegunstigde natie toe, zoals die is bedoeld in de WTO-verdragen, en leggen ze vast dat ze elkaar geen kwantitatieve handelsbeperkingen zullen opleggen (Europese Commissie, 1997). In april 2004 komen ze overeen dat deze overeenkomst ook geldt voor de nieuwe EUleden. Met deze overeenkomst regelen Rusland en de EU hun verhoudingen in feite al conform de WTO-eisen. In de WTO-onderhandelingen over de maximum toegestane importtarieven stelt Rusland voor om deze zogenaamde bound rates in eerste instantie op hoge niveaus vast te stellen. Met uitzondering van de tarieven voor de landbouw en de machinebouw zal Rusland deze vervolgens in een periode van tien jaar verlagen. Dat betekent dat de huidige tarieven voorlopig ongewijzigd blijven. In een rapport berekent de Russische Nationale Investerings Raad (NIR) dat als de tarieven verhoogd worden tot een importvervangend niveau, de productie met 0,6 procent toeneemt. In een meer realistische variant met lagere importtarieven neemt de productie met 1 procent af (Natsionaljie Investitsionnij Sovjet, 2002). Het investeringsregime 2 Uitzonderingen zijn er onder andere voor suiker (40-50 procent) en tweedehands vervoermiddelen (25 procent). 3 Op symposia en in gesprekken met de auteur geven exporteurs naar Rusland wel aan dat de douane formaliteiten ondoorzichtig en soms corrupt zijn, hetgeen de handel belemmert. 2

3 Rusland heeft grote behoefte aan een versterking van haar economische structuur. De erfenis van de planeconomie heeft het land opgezadeld met een industriële structuur met technisch en economisch verouderde bedrijven, waarbij het regionale zwaartepunt te ver naar het oosten lag en het sectorale zwaartepunt te veel bij de (zware) industrie lag. De dienstensector ontbrak nagenoeg geheel. Om de economische structuur te versterken en het zwaartepunt te verleggen, zijn enorme investeringen noodzakelijk. Er wordt evenwel weinig geïnvesteerd in de Russische economie. De meeste buitenlandse investeringen zijn bovendien financiële investeringen in de vorm van kredieten. Slechts de voedingssector, detailhandel, restaurants en de voedselverwerkende industrie, alsmede de energiesector hebben investeringen van enige omvang uit het buitenland aangetrokken (zie tabel 2). 3

4 Tabel 2. Buitenlandse investeringen in Rusland, in miljoenen dollars Totaal directe investeringen Portfolio Kredieten investeringen in sectoren Oliewinning? Voedselverwerking handel, voeding Bron: Goskomstat Rossii (2003), tabellen en In de onderhandelingen over het WTO-lidmaatschap dringen de WTOlidstaten er bij Rusland sterk op aan om barrières voor directe buitenlandse investeringen weg te nemen. 4 Vooral de maximering van het buitenlands bankkapitaal tot twintig procent van het totale bankkapitaal en het verbod om een volledig verzekeringspakket te mogen aanbieden, beperkt de investeringen in de financiële dienstverlening. Juist van het wegnemen van investeringsbarrières in de dienstverlening, waaronder de telecommunicatie en de commerciële dienstverlening vallen, wordt een grote positieve invloed verwacht. Zo schatten Jensen et al. (2003) dat het wegnemen van investeringsbarrières in de dienstensector een positieve invloed zal hebben op het nationaal inkomen. 5 Door buiten de WTO te blijven, kan Rusland meer rekening houden met de sectorale en met name regionale consequenties van buitenlandse investeringen. De meeste buitenlandse investeringen concentreren zich in het westelijk deel van Rusland, met name in de regio rond Moskou. In het oosten en noorden van Rusland zijn er echter veel steden met meer dan een half miljoen inwoners, die voor hun werkgelegenheid, hun energievoorziening en hun sociale voorzieningen veelal afhankelijk zijn van enkele grote, verouderde bedrijven. Deze bedrijven kunnen de concurrentie met de nieuwe bedrijven niet aan. De sociale kosten van hun teloorgang zijn enorm.dit neemt niet weg dat Rusland ook zonder het WTO-lidmaatschap een investeringsregime moet inrichten dat investeerders voldoende vertrouwen inboezemt. De energiesector Het belangrijkste bezwaar van de EU tegen toetreding van Rusland tot de WTO lag bij de lage binnenlandse energieprijzen in Rusland. De EU eiste van Rusland dat het de binnenlandse energieprijs voor bedrijven zou verhogen tot minstens het niveau van de kostprijs. Gas heeft een kostprijs van naar schatting 4 In de Overeenkomst met betrekking tot Partnerschap en Samenwerking hebben Rusland en de EU elkaar in de bilaterale verhoudingen ook met betrekking tot het investeringsregime WTO principes, zoals het gelijkberechtigingprincipes, toegekend. 5 Jensen et al. (2003), schatten dat de toetreding van Rusland tot de WTO het BBP op de middenlange termijn met 3,4 procent en op de lange termijn met 11,2 procent zal laten toenemen. Driekwart van deze toename komt voor rekening van het liberaliseren van de directe investeringen in de dienstensector. In hun model gaan Jensen et al. uit van tariefreducties van rond de vijftig procent. 4

5 veertig dollar per 1000 m3, terwijl de binnenlandse prijs tussen de vijftien en twintig dollar ligt. De exportprijs, inclusief het exporttarief van bijna veertig dollar, ligt rond de honderd dollar (Tarr & Thomson, 2003). Een dergelijk lage binnenlandse prijs verlaagt de kostprijs voor bedrijven, leidt tot concurrentievoordeel voor Russische bedrijven en werkt daardoor als een handelsbarrière. De OECD (2002) schat dat industriële bedrijven in de vorm van lage energieprijzen een subsidie ontvangen van meer dan 300 procent van de feitelijke verkopen ofwel, meer dan 5 procent van het bbp. De lage energieprijzen maskeren dat de industrie feitelijk waarde vernietigt (Gaddy & Ickes, 2002). Ook de energiesector in Rusland dringt al geruime tijd aan op verhoging van deze prijzen, omdat de huidige prijsstelling investeringen in de energiesector ontmoedigt. Alhoewel de kosten van een verdubbeling van de energieprijzen nog nauwelijks in kaart gebracht zijn, is het onvermijdelijk dat de sociale gevolgen van een verhoging van de binnenlandse energieprijzen enorm zijn. Hogere energieprijzen dwingen bedrijven tot reorganisatie, waarmee veel werkgelegenheid en een minimale sociale zekerheid verloren gaat, in het bijzonder in het noorden en oosten (Gaddy & Ickes, 2002). Om de gevolgen voor de getroffen regio s en sectoren geleidelijker zichtbaar te laten worden en enige tijd te hebben om deze gevolgen op kunnen vangen, stelt de regering voor om de gasprijs voor industriële gebruikers geleidelijk te verhogen van 40 naar tussen de 49 en 57 dollar in Mede op grond van dit voorstel heeft de EU haar bezwaren tegen een Russisch lidmaatschap van de WTO ingetrokken. In ruil daarvoor zal president Poetin zich inspannen om in het Russisch parlement steun te krijgen voor de ratificering van het Kyoto-protocol. Een resultaatgarantie kan de president echter niet geven en in het parlement leven grote bezwaren tegen het Kyoto-protocol, omdat het bedrijven dwingt tot herstructurering. Conclusie De lange aanpassingstijden die Rusland vraagt om te voldoen aan de eisen van het WTO-lidmaatschap roepen de vraag op of een Russische lidmaatschap voor de andere leden wel zo aantrekkelijk is. Het lijkt vooral een onderdeel van de grotere politieke agenda om steun te verwerven voor het Kyoto-protocol. De WTO eisen met betrekking tot het investeringsregime en de Europese eis tot verhoging van de binnenlandse energieprijs voor bedrijven zullen zorgen voor een grotere concurrentiedruk en voor een prijsontwikkeling die onontkoombaar leidt tot een noodzakelijke herstructurering, met alle maatschappelijke kosten van dien. Veel additioneel economisch voordeel van een WTO-lidmaatschap lijkt Rusland niet te gaan behalen. Joop de Kort Literatuur Europese Commissie (2004) Russia WTO: EU-Russia deal brings Russia a step closer to WTO membership, Europese Commissie, IP/04/673, Brussel, 21 mei Gaddy en Ickes wijzen bijvoorbeeld op de kosten om miljoenen mensen vanuit de koude gebieden (met gemiddelde januaritemperaturen van vijftien graden Celcius onder nul) naar het mildere klimaat in het westen te verhuizen. 5

6 Europese Commissie (1997) Agreement on Partnership and Cooperation, Brussel Gaddy C. en B. Ickes (2002) Russia s Virtual Economy, Brookings Institution Press, Washington Goskomstat Rossii (2003), Rossisskiji statistetseskij ezegodnik, Moskou Jensen, J., T. Rutherford en D. Tarr (2003) Economy-Wide Sector Effects of Russia s Accession to the WTO, Paper prepared for the Ministry of Economic Development and Trade ILO conference in St. Petersburg, februari Natsionaljie Investitsionnij Sovjet (2002) Narodnochozjajstvennije Posledstvija Prisoedinenija Rossii k VTO, (De macro-economische gevolgen van de Russische toetreding tot de WTO) Moskou. OECD (2002), OECD Economic Surveys Russian Federation, Parijs. Rossiskii Statistjetseskii Ezejegodnik 1997 Moskou, Goskomstat Russia in Figures 2002, Moskou, Goskomstat Sodruzjestvo Nezavisimych Gosudarstv v 2001 Godu. Statistitsjeskij ezjegodnik. Moskou Tarr D. en P. Thomson (2003) The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas, paper beschikbaar op 6

Joop de Kort 1 en Aldo Spanjer 2. Samenvatting

Joop de Kort 1 en Aldo Spanjer 2. Samenvatting Bron: J. de Kort en A.R. Spanjer (2008), 'Russische energiepolitiek: bedreiging voor Europa?', Kwartaalschrift Economie, jrg. 5, nr. 3, september 2008, pp. 341-359. Russische energiepolitiek: bedreiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov Transport tussen Nederland en Rusland Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005 Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag Stedenband Nijmegen-Pskov Voorwoord Dit rapport is geschreven voor de Stedenband Nijmegen-Pskov.

Nadere informatie

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten h u i b s i lv i s, s i e m e n va n be r k u m, a n n e t t e n i j s, ru e r d ru be n e n t on y t e r p s t r a Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten (Een vijfspraak,

Nadere informatie

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Paper voor het seminar over Civic Economy, Sheffield University,1 mei 2013 Jurgen van der Heijden, Myrthe Kolenbrander* Samenvatting Gebruikers produceren

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 641 EU-voorstel: richtlijn inzake betaalrekeningen

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 MARKT OVERZICHT GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...4 2 Algemene beschrijving van Turkije...6 3 Sector beschrijving agrarische sector en verwerkende industrie...10 3.1 Marktomvang...

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Sojahandel- en ketenrelaties

Sojahandel- en ketenrelaties Sojahandel- en ketenrelaties Aard en omvang van de internationale sojahandel- en ketenrelaties met speciale focus op Brazilië, Argentinië en Nederland Siemen van Berkum Pim Roza Bram Pronk Eindrapport

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

rapporten aan de regering

rapporten aan de regering WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 66 nederland handelsland het perspectief van de transactiekosten bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie