DE UITGEVENDE INSTELLING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE UITGEVENDE INSTELLING"

Transcriptie

1 Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67!

2 SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij uit de context expliciet anders voortvloeit. ALGEMEEN Dit Informatie Memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van Obligaties aan het publiek in Nederland. De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit en verzorgt de informatieverschaffing naar (potentiële) beleggers. Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Informatie Memorandum. Iedere beslissing om in de Obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum door de belegger. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Informatie Memorandum bij een rechtelijke instantie aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die volgens de nationale wetgeving van de lidstaten als eiser optreedt de kosten voor de (eventuele) vertaling van het Informatie Memorandum voordat de rechtsvordering wordt ingesteld dragen. Alleen personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, wanneer zij samen met andere delen van het Informatie Memorandum wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met ander delen van het Informatie Memorandum wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling (handelsnaam: Dutch Agricultural Technology B.V.) is een op 4 juni 2014 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Haarlem. De Uitgevende Instelling houdt kantoor (en kiest ter zake van de uitgifte van de Obligaties domicilie) aan de Wagenweg 252, 2012 NP Haarlem, Nederland. De Uitgevende Instelling is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer DOELSTELLING VAN DE UITGEVENDE INSTELLING De voornaamste doelstelling van de Uitgevende Instelling is om door middel van investeringen een gediversifieerde Portefeuille op te bouwen en toegevoegde waarde te creëren aan de door haar te verwerven Activa. Hierbij wordt tevens nadrukkelijk aandacht gegeven aan het op duurzame wijze uitvoeren van de activiteiten van de Uitgevende Instelling en het verschaffen van werkgelegenheid aan de lokale bevolking. Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door het cultiveren van hoogwaardige landbouw- en veeteeltbedrijven in de Mercosur-landen door middel van verantwoord ondernemerschap. De Uitgevende Instelling verwerft landbouw- en veeteeltgronden of reeds producerende landbouw- en veeteeltbedrijven in bepaalde Zuid-Amerikaanse landen zoals Uruguay, Argentinië en Paraguay of andere Mercosur-landen ten einde zowel de waarde van de Portefeuille als de productie op te voeren door toepassing van moderne agrarische technologie. HET OPERATIONELE MANAGEMENT De ontwikkeling en optimalisatie van een landbouwbedrijf (waaronder een veehouderij) en al haar processen zal de Uitgevende Instelling coördineren in samenwerking met operationele managers, partners of uitvoerders. Het dagelijkse plaatselijke toezicht hierop voert de Uitgevende Instelling uit middels de aanstelling en uitzending van Nederlandse experts. De Uitgevende Instelling zal hierdoor constant op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en processen en in staat zijn tot overdracht van moderne kennis en techniek. Page 2! of 67!

3 INVESTERINGSBELEID De Uitgevende Instelling investeert met name in de landbouw- en veeteeltsector en in onroerend goed vanwege de relatieve stabiliteit en het over het algemeen aanvaardbare risico en een redelijke waardeontwikkeling die naar verwachting behaald wordt op de middellange tot lange termijn. De Uitgevende Instelling zal in het algemeen mede afhankelijk van de marktsituatie investeren in de meest kansrijke projecten. Het investeringsbeleid van de Uitgevende Instelling is gericht op het behalen van een zo stabiel mogelijke opbrengst uit ontwikkeling, exploitatie en verkoop van haar Portefeuille, waarbij onzekerheden aan de kostenkant van de exploitatie zo veel mogelijk worden gemitigeerd. Bij de te ontwikkelen projecten zal onder meer ook rekening worden gehouden met verschillende uitgangspunten, waaronder de eigenschappen van het onroerend goed, de locatie en de mogelijkheid om waarde toe te voegen. In het algemeen is de waarde van onroerend goed daarbij onder meer ook afhankelijk van de lokale, regionale en nationale agro-industrie- en vastgoedmarkt, die na verloop van tijd verandert en beïnvloed kan worden door uiteenlopende factoren. De locatie voor een nieuw project is zeer bepalend voor de kwaliteit en het succes. De Uitgevende Instelling onderzoekt derhalve zelfstandig of met behulp van externe deskundigen of de locatie geschikt is voor een hoogwaardige ontwikkeling. Al naar gelang het succesvol aantrekken van investeringen in al haar activiteiten zal de uiteindelijke volgorde en keuze worden vastgesteld en zullen de beoogde aankopen worden gerealiseerd. Een deel van de Opbrengst zal worden aangewend om het eerste gedeelte van het geselecteerde vastgoed of de objecten te reserveren en een aanbetaling te doen op de aankoop van de landbouw- en veeteeltbedrijven. De (grond)objecten zullen uiteindelijk gefaseerd worden aangekocht en voor wat betreft de aankoop en ontwikkeling onder meer worden gefinancierd door de uitgifte van de Obligaties, exploitatieopbrengsten uit landbouwbedrijven en/of agrarisch onroerend goed en de verkoop daarvan. De opgebouwde ervaring van de Initiatiefnemer ter plaatse heeft een beter inzicht gegeven in de risico s en effecten in de landbouw- en veeteeltsector en de vastgoedmarkt in de Mercosurlanden. DE OBLIGATIES De Uitgevende Instelling zal Obligaties aanbieden onder de voorwaarden zoals opgenomen in Bijlage I. De Looptijd van de Obligaties is vijf (5) jaar, behoudens vervroegde aflossing of verlening. De Obligaties zijn effecten als bedoeld in artikel 1:1 onder b Wft. Obligatielening heeft een omvang van maximaal EUR ,- (twee miljoen tweehonderd vijftig duizend euro) en de Obligaties worden uitgegeven tot en met 12 maanden na 1 december De Hoofdsom bedraagt EUR (tweeduizend vijfhonderd euro). RENTEVERGOEDING De Obligaties dragen met ingang van de Rentedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, zulks tegen een rentevoet van 4,50% (vier en een half procent) achteraf per jaar. Daarbij komt een variabele rentevergoeding van 2% achteraf per jaar. Deze variabele rentevergoeding is gelijk aan de jaarlijks gemiddelde prijsstijging van de FAO Food Price Index (FFPI), over vijf (5) kalenderjaren met ingang van de Rentedatum, vermindert met 4,50% (vier en een half procent) vaste rente. Het aldus vast te stellen percentage aan variabele extra rentevergoeding wordt gesteld op minimaal 0% (nul procent) en maximaal 2,00% (twee procent), zodat de totale rentevergoeding van de Obligaties steeds ten minste 4,50% (vier en een half procent) en steeds ten hoogste 6,50% (zes en een half procent) zal bedragen. Tevens wordt voor iedere vierde extra inschrijving op een Obligatie (per de datum van de inschrijving van de vierde extra Obligatie in het Register) telkens de vaste rente van 4,50% verhoogd Page 3! of 67!

4 met 0,5% (een half procent). De maximale variabele rente wordt alsdan dienovereenkomstig steeds verlaagd met 0,5% (een half procent) zodat de totale maximale rentevergoeding van 6,50% (zes en een half procent) steeds gelijk blijft. AFLOSSING EN VERVROEGDE AFLOSSING De Uitgevende Instelling lost de Obligaties op de Expiratiedatum af tegen hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de opgelopen doch onbetaalde Rente. De Uitgevende Instelling zal haar verplichtingen met betrekking tot de Hoofdsom en de verschuldigde rentevergoedingen voldoen door uitbetaling, dan wel verrekening, al dan niet door uitgifte van nieuwe financiële instrumenten. Met een beroep op VAR-regeling kan de Uitgevende Instelling met inachtneming van een termijn voor schriftelijke mededeling van twee (2) maanden de Obligatielening geheel of gedeeltelijk aflossen voor het verstrijken van de Looptijd. Met aflossing zal de Uitgevende Instelling in dat geval een uitkering van in totaal 2% (twee procent) over de Hoofdsom vermeerderd met de opgelopen rente, die in mindering wordt gebracht op het uit te betalen bedrag toevoegen. Het gevolg van een beroep op de VAR-regeling door de Uitgevende Instelling is dat de betreffende Obligatiehouders over een kortere periode (een afwijkende) Rente krijgen uitgekeerd dan zij aanvankelijk voor ogen hadden bij inschrijving op de Obligaties. Indien de Obligatiehouder schriftelijk aan de Uitgevende Instelling om vervroegde aflossing van de Obligaties verzoekt, zal de Uitgevende Instelling een dergelijk verzoek in overweging nemen. De Uitgevende Instelling is nimmer tot vervroegde aflossing van Obligaties verplicht en kan een dergelijk verzoek zonder opgaaf van reden afwijzen. De Uitgevende Instelling brengt in geval van het honoreren van een dergelijk verzoek een vergoeding in rekening van in totaal 2% (twee procent) over de Hoofdsom vermeerderd met de opgelopen rente, die in mindering wordt gebracht op het uit te betalen bedrag. VERLENGING Met het oog op haar eigen beoordeling van de bedrijfseconomische ontwikkeling van de Uitgevende Instelling en haar projecten of opdrachten kan de Uitgevende Instelling de Looptijd van een Obligatie tweemaal verlengen, beide keren met ten hoogste twee (2) jaren middels een mededeling die ten minste twee (2) maanden voorafgaand aan de Expiratiedatum wordt gedaan. BESTEMMING VAN DE OPBRENGST De Uitgevende Instelling zal de uit de Obligatielening verkregen Opbrengst aanwenden voor eigen ondernemingsactiviteiten, meer in het bijzonder ten dienste van uitbreiding van de landbouw- en veeteeltactiviteiten en de projectontwikkelingsactiviteiten van de Uitgevende Instelling, de (voor-) aankoop, ontwikkeling, marketing, exploitatie, (door-) (ver-) huur, lease en (door-) verkoop van de Portefeuille gelegen of actief in de Mercosur-landen voor eigen rekening alsmede investeringen in marktontwikkeling en de uitbreiding van haar relatie-, investeerders- en afnemerbestand in zowel de Mercosur-landen als Nederland en overigens ter dekking van alle operationele en distributiekosten van de Uitgevende Instelling. INSCHRIJFPROCEDURE Inschrijving staat in beginsel open van 1 december 2014 om uur en sluit twaalf maanden daarna of zoveel eerder als op het maximum aantal Obligaties is ingeschreven. VRIJSTELLING OP PROSPECTUSPLICHT Ingevolge de Wft is het aanbieden van effecten (waaronder nadrukkelijk begrepen de Obligaties) in beginsel slechts toegestaan, indien de Uitgevende Instelling ter zake van de aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar stelt, dat is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de Wft en is goedgekeurd door de AFM (artikel 5:2 Wft). Page 4! of 67!

5 De Uitgevende Instelling is ter zake van de aanbieding van de Obligaties echter niet gehouden aan casu quo vrijgesteld van voornoemde prospectusplicht, aangezien de in artikel 53 lid 2 Vrijstellingsregeling Wft genoemde tegenwaarde van minder dan 2,5 miljoen over een periode van twaalf maanden op de onderhavige aanbieding van toepassing is. Deze vrijstelling is van toepassing op aanbiedingen van effecten aan het publiek of toelating van de effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt met een totale tegenwaarde van minder dan 2,5 miljoen, welk grensbedrag wordt berekend over een periode van twaalf maanden. De vrijstelling kan per categorie effect worden toegepast. Aangezien de Uitgevende Instelling (en de met de Uitgevende Instelling verbonden groepsmaatschappijen) over een periode van twaalf maanden minder dan 2,5 miljoen Obligaties aan het publiek in Nederland zal aanbieden, kan zij gebruik maken van deze vrijstelling. Ter zake van de aanbieding van de Obligaties wordt geen prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld dat is goedgekeurd door de AFM. De aanbieding van de Obligaties staat niet onder toezicht van de AFM. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Uitgevende Instelling aan de hand van onderstaande gegevens. Dutch Agricultural Technology B.V. Wagenweg NP Haarlem Tel: Page 5! of 67!

6 SAMENVATTING 2 1. RISICOFACTOREN 7 2. GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN BETROKKEN PARTIJEN BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING VOORNAAMSTE PROJECTEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING MARKT EN CONCURRENTIEPOSITIE JURIDISCHE ASPECTEN FINANCIEEL OVERZICHT VERKLARINGEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING FISCALE ASPECTEN DEELNAME BETROKKEN PARTIJEN INFORMATIEVOORZIENING DEFINITIES 57 BIJLAGE I VOORWAARDEN 60 BIJLAGE II BRONVERMELDING FINANCIELE GEGEVENS 67 Page 6! of 67!

7 1. RISICOFACTOREN De Uitgevende Instelling onderkent dat de hieronder beschreven risicofactoren van invloed kunnen zijn op het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar verplichtingen na te komen die zij ten opzichte van beleggers in het kader van de uitgegeven Obligaties is aangegaan. Deze risicofactoren betreffen onzekere gebeurtenissen. Vervolgens zijn risicofactoren beschreven die verbonden zijn aan de aard van de Obligaties. Ten slotte worden de factoren omschreven welke van wezenlijk belang zijn om het aan de Obligaties verbonden marktrisico in te schatten. De Uitgevende Instelling is van mening dat onderstaande opsomming de belangrijkste risicofactoren weergeeft die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar verplichtingen na te komen die zij ten opzichte van beleggers in het kader van de uitgegeven Obligaties is aangegaan. Daarnaast is de Uitgevende Instelling van oordeel dat onderstaande opsomming de belangrijkste risicofactoren verbonden aan de aard van de Obligaties weergeeft. De risicofactoren zoals hieronder beschreven zijn echter niet de enige risico s waarmee de Uitgevende Instelling te maken heeft. Risico s die op dit moment niet voorzienbaar of niet reëel zijn, kunnen namelijk ook materieel van invloed zijn op het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar verplichtingen na te komen die zij ten opzichte van beleggers in het kader van de Obligaties is aangegaan. De Uitgevende Instelling wijst er dan ook op dat de onderstaande opsomming niet uitputtend is. De risico s worden in alfabetische volgorde weergegeven om aan te geven dat het voor de Uitgevende Instelling niet mogelijk is om vooraf een betrouwbare inschatting te maken van zaken als (i) de volgorde waarin de risico s zich voordoen, (ii) de mate van waarschijnlijkheid daarvan, of (iii) de mogelijke nadelige gevolgen daarvan, in combinatie met de mogelijkheden of de kosten om dergelijke risico s achteraf nog te verminderen of te compenseren. Beleggers dienen de gedetailleerde informatie zoals opgenomen in het Informatie Memorandum (inclusief de door verwijzing bij het Informatie Memorandum opgenomen documenten) aandachtig te bestuderen en hun beleggingsbeslissing hierop te baseren. De Uitgevende Instelling wijst erop dat, voordat beleggers een beslissing nemen om al dan niet in de Obligaties te beleggen, zij ook hun persoonlijk adviseur dienen te raadplegen en hun eigen persoonlijke financiële situatie in acht dienen te nemen Risico s die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar verplichtingen na te komen die zij ten opzichte van de beleggers in het kader van de uitgegeven Obligaties is aangegaan. CALAMITEITENRISICO Bij mogelijke investeringen bestaat - gedurende de investeringsperiode - de kans dat het onroerend goed in de portefeuille, de daarop aangeplante gewassen of rondlopend rundvee of de aan te leggen infrastructuur schade oploopt. Schade aan bijvoorbeeld gewassen, rundvee of onroerend goed in de portefeuille kan onder andere ontstaan door ziekten, brand, wateroverlast, vernieling en/of diefstal. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde of opbrengsten van dergelijke activa. Verder bestaat het risico op een aantal natuurlijke calamiteiten, waaronder in ieder geval droogte, verandering van grondwaterstand, branden, overstromingen, (insecten-, schimmel - of virus-) plagen, aardbevingen en stormen die de activa van de Uitgevende Instelling kunnen aantasten. Page 7! of 67!

8 CONCENTRATIERISICO De Uitgevende Instelling richt zich met name op de ontwikkeling en exploitatie van areaal voor landbouw- en veeteeltactiviteiten. Daarnaast houdt zij zich bezig met het opstarten van projecten en het aanzoeken en verkoop klaar maken van gronden. De landbouw- en veeteeltactiviteiten alsmede de vastgoedactiviteiten die hiermee gepaard gaan zullen naar verwachting geconcentreerd zijn in Uruguay, Argentinië en Paraguay (of andere Mercosur-landen). Bij deze bedrijfsactiviteiten en projectontwikkeling is de Uitgevende Instelling in het algemeen afhankelijk van zaken zoals exploitatie- en milieuvoorschriften. De relatief beperkte spreiding (zowel geografisch als qua verscheidenheid in activiteiten) kan ertoe leiden dat de Uitgevende Instelling gevoelig is voor ontwikkelingen in de veeteelt- en landbouwsector alsmede in de vastgoedsector met name daar waar het gaat om wijzigende wet- en regelgeving. Daarbij loopt de Uitgevende Instelling het risico dat (eventueel vereiste) vergunningen niet, later of onder andere voorwaarden dan verwacht worden afgegeven. In geval van negatieve ontwikkeling van de sector als gevolg van gewijzigde weten regelgeving respectievelijk in geval van het intrekken van vergunningen, kan er een druk ontstaan op zowel de tijdigheid als volledigheid van de betaling van Rente en terugbetaling van de Hoofdsom. CONCURRENTIERISICO De Uitgevende Instelling is actief in de landbouw- en veeteeltsector en op de daaraan gerelateerde vastgoedmarkt. Op deze markten zijn verschillende spelers actief die op verschillende terreinen kunnen concurreren met de Uitgevende Instelling, waaronder (maar niet beperkt tot) onderzoek, ontwikkeling en uitvoering c.q. commercialisatie van verschillende projecten. Ervaring en strategisch inzicht bepalen voor een groot gedeelte de positie die wordt ingenomen tussen deze spelers. De landbouw- en veeteeltsector en vastgoedmarkten vormen competitieve sectoren. Concurrenten van de Uitgevende Instelling kunnen wedijveren bij investeringen in aantrekkelijke projecten en ook bij het op de markt brengen van die projecten. Mogelijk is dat concurrenten projecten ontwikkelen die rendabeler of beter betaalbaar zijn dan projecten van de Uitgevende Instelling of in snelheid vooruit lopen. Ontwikkelingen bij concurrenten kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van activiteiten van de Uitgevende Instelling voorbijgestreefd worden. Dit kan ertoe leiden dat verwachten opbrengsten van de Uitgevende Instelling niet worden gerealiseerd, waardoor de verplichtingen die de Uitgevende Instelling in het kader van de Obligatielening is nagegaan niet kunnen worden nagekomen. DEBITEURENRISICO De opbrengsten van de Uitgevende Instelling zullen in het algemeen onder meer bestaan uit exploitatieopbrengsten en vergoedingen vanwege het aantrekken en investeren van kapitaal met de daaruit voortkomende potentiële verkoopopbrengsten van landbouw- en veeteeltbedrijven en onroerend goed. Er bestaat een risico dat één of meer contractpartners en/of kopers hun verplichtingen niet of niet tijdig kunnen voldoen. Er kan bovendien op voorhand niet worden uitgesloten dat deze overeenkomsten tussentijds worden beëindigd dan wel dat deze derden in staat van insolventie geraken. Gelegenheden waarbij bij de Uitgevende Instelling of haar projecten sprake kan zijn van de verschuldigdheid van op geld waardeerbare verplichtingen zonder dat daarbij sprake is van schriftelijke overeenkomsten betreffen bijvoorbeeld (i) leveringen van goederen of diensten voor- of achteraf, (ii) reserveringen, opties of vergelijkbare termijncontracten, privileges of (voor-)rechten, (iii) administraties van rekening-courantverhoudingen, (iv) uitzettingen van niet-opvorderbare gelden, (v) vooruitbetalingen en overboekingen op (derdengeld)rekeningen, (vi) leveringen in consignatie of onder voorbehoud, (vii) mondelinge overeenkomsten of toezeggingen, (viii) in bewaringnemingen of middellijke leveringen van goederen of diensten, (ix) het verstrekken van zakelijke zekerheden, garanties of borgstellingen en (x) lokale (handels-)gebruiken in Nederland of (met name in) Uruguay, Argentinië en Paraguay (of andere Mercosur-landen). In al deze gevallen die zich in de praktijk regelmatig voordoen, ook bij substantiële bedragen en investeringen kan er Page 8! of 67!

9 sprake zijn van een verhoogd debiteurenrisico voor de Uitgevende Instelling in vergelijking met overeenkomsten die wel volledig schriftelijk werden uitgewerkt. EXPLOITATIERISICO Exploitatiekosten van investeringen in de landbouw- en veeteeltsector en in onroerend goed kunnen hoger uitvallen dan begroot. Hogere exploitatiekosten kunnen een negatieve invloed op het rendement van de Uitgevende Instelling hebben. Het exploitatierisico heeft betrekking op afwijkingen van onder andere de aanleg van de infrastructuur of voorzieningen, onderhoudskosten, kosten van marketing, management, verzekering en andere operationele of beheerkosten. Aan de aanleg en exploitatie van infrastructuur of voorzieningen zijn risico s verbonden. Zo bestaat het risico dat de aan te leggen voorzieningen of installaties gebreken vertonen die niet of onvoldoende uit controles en testen naar voren zijn gekomen en die niet verhaalbaar zijn op andere partijen. Zo kan er, naast de bevindingen van de technische inspectie, bijvoorbeeld sprake zijn van niet eerder onderkende storingen of verborgen gebreken of beperkingen ten aanzien van eigendom en gebruik. Mocht er gedurende de Looptijd van de Obligaties sprake zijn van gebreken van welke aard ook, dan kan dit leiden tot herstelkosten en/of kosten in verband met aansprakelijkheidstelling en/of vermindering van de capaciteit tot het genereren van exploitatie- en/of verkoopopbrengsten van het onroerend goed, hetgeen onder meer een negatief effect kan hebben op het rendement voor de Uitgevende Instelling en/of op de opbrengsten voor de beleggers. INFLATIE- EN VALUTARISICO Inflatie en wisselkoersen zijn afhankelijk van diverse economische factoren en hebben invloed op de prognoseberekeningen. Als de werkelijke inflatie of wisselkoersen anders zijn dan de gehanteerde percentages respectievelijk verhouding in de prognose, kan het rendement lager zijn dan waarop gerekend werd. Mede ten gevolge van inflatie kan de reële ontwikkeling van vastgoedprijzen dalen. Daarnaast is de Uitgevende Instelling blootgesteld aan valutarisico s in de mate dat een groot deel van haar inkomsten wordt ontvangen in een andere munteenheid (met name US dollars) dan de munteenheid van de betrokken kosten en het kapitaal van de Uitgevende Instelling. Deze risico s zijn niet gehedged c.q. afgedekt. De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan uit transacties die voornamelijk worden uitgevoerd in US dollars (of andere munteenheden). Een wijziging in de koers verhouding van de US dollar ten opzichte van de euro kan zowel een negatieve of positieve impact hebben op de resultaten en op het uiteindelijke totale rendement. Ook wisselkoersfluctuaties tussen de euro en de andere munteenheden waarin de Uitgevende Instelling (in-)direct zaken doet, kunnen aanleiding geven tot winsten of verliezen. De Uitgevende Instelling kan de effecten van valutaverschillen op haar toekomstige operationele resultaten niet met zekerheid voorspellen vanwege het aantal betrokken vreemde munten, de verscheidenheid van de koersblootstellingen en de mogelijke volatiliteit van de wisselkoersen ten opzichte van de euro en van elkaar. KOSTENRISICO De geprognosticeerde kosten voor de aanleg of het bouwen van de infrastructuur is opgesteld op basis van de ervaringsgegevens, technische- en marktkennis die de Uitgevende Instelling en haar partners hebben opgedaan in de aanloop van de projecten. De Uitgevende Instelling heeft zich laten bijstaan door externe adviseurs. Het risico bestaat dat, ondanks een zorgvuldige kostencalculatie, de werkelijke kosten hoger uitvallen dan de geprognosticeerde kosten. Dit kan ertoe leiden dat de Rente verbonden aan de Obligaties door de Uitgevende Instelling niet of niet volledig kan worden voldaan aan de Obligatiehouders en de inleg van Obligatiehouders niet of niet volledig kan worden terugbetaald. Page 9! of 67!

10 LIQUIDITEITSRISICO Het liquiditeitsrisico is het risico dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Vanwege een (mogelijk) gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod bestaat er een risico dat onroerend goed (nu of in de toekomst) niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. Verminderde opbrengsten uit de aan- en verkoop van landbouwbedrijven en/of onroerend goed kunnen leiden tot een gebrek aan liquiditeit. Gebrek aan liquiditeit kan ook ontstaan wanneer de Uitgevende Instelling er onvoldoende in slaagt de voor haar bedrijfsvoering en plannen of die van gelieerde derde partijen benodigde middelen aan te trekken binnen het daarvoor opgestelde tijdschema. MARKTRISICO Er is een samenhang tussen de algemene ontwikkeling van de lokale economie in de Mercosurlanden en de waarde en kasstromen in de (toekomstige) Portefeuille. Het aantal aankopen van landbouw- en veeteeltbedrijven en van opdrachten of werkzaamheden in het kader van landbouwen veeteeltactiviteiten of projectontwikkeling en de waarde van het daarin betrokken onroerend goed kan fluctueren en is afhankelijk van een aantal onzekere factoren. Ook opbrengsten uit de exploitatie en/of ontwikkeling of de waarde van de activa kan fluctueren. Als gevolg van wijzigende economische omstandigheden, (plotselinge) imagoschade, een conjunctuurdaling en/of overaanbod van gelijksoortige (landbouw) producten of vastgoed, kunnen opdrachten of de afzet van (landbouw) producten in aantal afnemen en kunnen prijzen dalen. Een negatieve economische ontwikkeling leidt er ook toe dat beleggers minder mogelijkheden hebben om te investeren. De ontwikkelingen in de landbouw- en veeteeltsector en ook de vraag naar voedsel op zowel lokaal als op wereldniveau kan afwijken van de prognoses. Hierdoor kan het rendement afwijken of lager zijn dan waarop gerekend werd. Ook de ontwikkeling van de vastgoedmarkt in de specifieke omgeving van het onroerend goed in de Portefeuille kan afwijken van het landelijke beeld. Hierdoor kan de ontwikkeling van de verkoopprijs van de Portefeuille van de Uitgevende Instelling, voor zichzelf of ten behoeve van derden, afwijken van de gemiddelde trend in de landen waar de Uitgevende Instelling actief is. MILIEU RISICO Voor beleggers bestaat het risico dat bij onderdelen van de Portefeuille de bodem vervuild is of wordt vervuild met milieu verontreinigende stoffen. In voorkomende gevallen dienen dan maatregelen getroffen te worden om verdere verontreiniging tegen te gaan of de bodem te saneren. Deze maatregelen kunnen kosten met zich meebrengen voor de Uitgevende Instelling. De waarde van verontreinigde grond is lager dan schone grond en levert het risico op dat de (verkoop)opbrengst van de Portefeuille lager is dan verwacht. Ook kunnen schadelijke stoffen het beoogd gebruik belemmeren. Dit zou er in het meest ongunstige geval ertoe kunnen leiden dat de Rente verbonden aan de Obligaties door de Uitgevende Instelling niet of niet volledig kan worden betaald aan de Obligatiehouders en de inleg van de Obligaties niet of niet volledig kan worden terugbetaald. ONTEIGENINGSRISICO De overheid kan grond onteigenen indien dat in het algemeen belang is, zoals bij de aanleg van infrastructuur in het land. In het geval dat de overheid land zou onteigenen in gebieden waar de Uitgevende Instelling landbouw- en veeteeltbedrijven uit haar Portefeuille heeft staat, haar activiteiten ontplooit, en/of rechten en/of andere vermogensrechtelijke aanspraken heeft - en niet een tijdige, volledige en/of adequate compensatie aan de Uitgevende Instelling geboden wordt - kan dit een negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de Uitgevende Instelling. Dit zou er in het meest ongunstige geval ertoe kunnen leiden dat de Rente verbonden aan de Obligaties door de Uitgevende Instelling niet of niet volledig kan worden betaald aan de Obligatiehouders en de inleg van de Obligaties niet of niet volledig kan worden terugbetaald. Page! 10 of! 67

11 ONTWIKKELINGSRISICO Bij de ontwikkeling van projecten kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat. Hierbij kan worden gedacht aan meerkosten in verband met vergunningen, aanleg van de infrastructuur of afstemmingsproblemen met derden. Deze omstandigheden leiden veelal niet alleen tot extra kosten, doch kunnen ook leiden tot vertraging in de realisatie van projecten of rendementen. Het beleid van de Uitgevende Instelling is er op gericht om de Portefeuille direct ofwel na een vooraf geplande bepaalde periode te (doen) verkopen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de ontwikkeling en oplevering van deze bedrijven of dit onroerend goed vertraging heeft. Dit kan veroorzaakt worden door veelal onvoorziene situaties die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat zoals extreme weersomstandigheden, marktomstandigheden of stakingen. Dit kan een nadelige invloed hebben op het rendement. OPERATIONELE RISICO S De operationele risico s van de Uitgevende Instelling zijn onder meer de onderstaande risico s met betrekking tot de landbouw en veeteelt. Het manifesteren van één of meerdere operationele risico s kan ertoe leiden dat de Rente verbonden aan de Obligaties door de Uitgevende Instelling niet of niet volledig kan worden betaald aan de Obligatiehouders en de inleg van de Obligatiehouders niet of niet volledig kan worden terugbetaald. Natuurlijke factoren Langdurige ongunstige weerscondities kunnen (op termijn) een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van (gronden van) een landbouwbedrijf in het algemeen, en de gewassen of rundvee daarop in het bijzonder. Dergelijke calamiteiten kunnen ook een relatief langzaam of langdurig herstel vergen. Ook in het geval er zich op de lange(re) termijn fundamentele en duurzame wijzigingen in het klimaat zullen voordoen die hun weerslag hebben op het weertype zoals geldend in de gebieden waar een landbouwbedrijf zich bevindt, kan de opbrengst lager zijn dan waarop vooraf gerekend werd. Daarnaast kunnen ziektes of ongedierte bij gewassen of rundvee zorgen voor een lagere of uitgestelde opbrengst. Ook vogels en (grote) zoogdieren kunnen in korte tijd een aanzienlijke schade toebrengen aan onroerend goed, gewassen of rundvee. De kwaliteit en de groeisnelheid van gewassen of rundvee kan negatief worden beïnvloed door operationele fouten van de Uitgevende Instelling, partners of uitvoerder c.q. de (rechts-)personen waar de Uitgevende Instelling (delen van) het beheer van de landbouwbedrijven uitbesteedt. Daardoor kan de kans op of de gevolgen van ziekten en plagen groter worden. Groei en ontwikkeling Ondanks zorgvuldige voorselectie en monitoring zou kunnen blijken dat door de herkomst of kwaliteit van het plantmateriaal of (jong)rundvee, de groei of ontwikkeling van de gewassen of dieren bij de verwachting achterblijft. Het zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat het plantmateriaal geen goede combinatie vormt met de gekozen groeiplaats. De groeiplaats zelf zou kunnen tegenvallen vanwege een niet optimale (combinatie van) bodemvruchtbaarheid, temperatuur, uren zonneschijn of regenval. Tegenvallend plantmateriaal of tegenvallend kweekmaterieel in combinatie met de desbetreffende groeiplaats daarvan maakt de gewassen relatief kwetsbaarder voor ziektes en insecten. Ontwikkelingen en opbrengst Verwacht wordt dat een aantal ontwikkelingen waaronder de bevolkingsgroei, een toenemende welvaart in opkomende economieën, beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van landbouwgrond, een afnemende productie innovaties in de westerse landen en de toenemende vraag naar biobrandstoffen een aanmerkelijk effect zullen hebben op de gestage groei van de vraag naar veeteelt en landbouw en/of de prijzen daarvan in de komende decennia. Page! 11 of! 67

12 Als deze ontwikkelingen in de toekomst een andere richting blijken uit te gaan dan voorspeld of waar rekening mee gehouden wordt, zou dit voor een minder sterk groeiende vraag naar landbouwen veeteeltactiviteiten kunnen zorgen en/of kunnen leiden tot lagere prijzen dan waarop gerekend werd, waardoor de opbrengsten behaald met de verkoop van landbouwproducten (waaronder rundvee) (op lange(re) termijn) negatief zouden kunnen worden beïnvloed. Arbeid- en grondstofprijzen Investeringen in landbouwgrond zijn op verschillende manieren blootgesteld aan grondstoffenprijzen. Uiteraard zijn de kosten van gewassen en rundvee een belangrijke factor, maar ook de kosten van arbeid, brandstof en andere grondstoffen zoals kunstmest kunnen van invloed zijn op de kosten. Hoge brandstof- en/of arbeidskosten kunnen onder meer het oogsten of het fokken van rundvee duurder maken. Hierdoor kan het rendement voor de Uitgevende Instelling en/of de opbrengst voor de beleggers afwijken of lager zijn dan waarop gerekend werd. (Geografische) diversificatie in gewassen en/of rundvee kan bijdragen aan het verminderen van deze risico s. POLITIEKE RISICO S Een onzekere factor is de invloed van de politiek, waaronder hier ook de politiek van (regionale, lokale of bijzondere) toezichthouders en fiscale autoriteiten, (on-) zelfstandige bestuursorganen, - autoriteiten of (semi-) overheidsorganen verstaan worden. Onder politieke risico s worden verstaan risico s met betrekking tot de stabiliteit van dergelijke politieke (of uitvoerende) instituten, opvolging van politieke leiders of bestuurders van zelfstandige bestuursorganen, transparantie bij besluitvorming, overleg en regelgeving, (geo-) politieke risico s, sociale onrust en nationale veiligheid. Deze risico s kunnen negatieve gevolgen hebben op de bedrijfsresultaten van de Uitgevende Instelling. RISICO AFHANKELIJKHEID VAN PERSONEEL EN CONTRACTSPARTNERS Het functioneren en opereren van de Uitgevende Instelling is (mede) afhankelijk van de voortgezette inspanningen van de Uitgevende Instelling en haar personeel en contractpartners in Nederland en in de Mercosur-landen. Hoewel de Uitgevende Instelling over het algemeen geen belangrijke problemen verwacht in het behoud van deskundige werknemers of functionarissen, kunnen de werknemers hun dienstverband op elk ogenblik beëindigen. Men kan niet verzekeren dat de Uitgevende Instelling in staat zal zijn om personeel met specifieke kennis en ervaring tegen aanvaardbare voorwaarden te behouden en waar nodig aan te trekken. Indien de Uitgevende Instelling er niet in slaagt om het nodige personeel of contractpartners aan te (doen) trekken of om dergelijke noodzakelijke expertise te ontwikkelen, kan dit betekenen dat er specifieke kennis en ervaring verloren gaat en dat de operationele activiteiten van de Uitgevende Instelling tijdelijk stil komen te liggen, waardoor op kortere termijn de opbrengsten van de Uitgevende Instelling minder dan verwacht zullen zijn. Op de langere termijn kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op het bedrijfsresultaat van de Uitgevende Instelling, met name als de hiervoor bedoelde werknemers in dienst treden bij de concurrentie. SOLVABILITEITSRISICO Het solvabiliteitsrisico is het risico dat de Uitgevende Instelling over onvoldoende middelen beschikt om op de lange(re) termijn, gebruikelijk meer dan een jaar, aan haar opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van de totale omvang van de verplichtingen van de Uitgevende Instelling in verhouding tot haar resultaten en eigen vermogen, in combinatie met mogelijke stagnatie of achteruitgang van de markten waarin de Uitgevende Instelling actief is, bestaat er een kans dan de verwachte solvabiliteit van de Uitgevende Instelling zich in negatieve zin ontwikkelt of onvoldoende blijkt om haar continuïteit zelfstandig te garanderen of op lange(re) termijn aan (al) haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.mercosur Page! 12 of! 67

13 Gebrek aan solvabiliteit zou tevens kunnen ontstaan wanneer de Uitgevende Instelling er onvoldoende in slaagt de voor haar bedrijfsvoering en plannen of die van gelieerde derde partijen op lange(re) termijn benodigde middelen aan te trekken binnen het daarvoor opgestelde tijdschema. Dit kan dan een beperking tot gevolg hebben om aan verplichtingen, waaronder jegens de beleggers, te voldoen of tot gevolg hebben dat de bedrijfsvoering wordt beperkt of de plannen minder ver of minder snel worden ontwikkeld dan oorspronkelijk bedoeld of in het vooruitzicht gesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de Uitgevende Instelling, de marktomstandigheden en de interesse van derden en de specifieke kenmerken van het product, kan de Uitgevende Instelling de terug- of uitbetaling van de Rente en/of de Hoofdsom in geval van een (acuut of dreigend) gebrek aan solvabiliteit, in voorkomende gevallen zonder voorafgaande aankondiging of motivatie, uitsluiten, beperken of converteren in alternatieve regelingen of vergoedingen, die niet in alle gevallen gelijksoortig of van gelijke waarde of timing zullen zijn als de oorspronkelijk bedoelde of in het vooruitzicht gestelde of gesuggereerde uitkeringen of terugbetalingen. TEGENPARTIJENRISICO De Uitgevende Instelling loopt het risico dat betrokken partijen of derden waaronder de aannemer of één van de onderaannemers of andere uitvoerders/partners die bij de investeringen in de agroindustrie of projectontwikkeling betrokken worden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken presteren. In geval van insolventie van derden kan de continuïteit van projecten in gevaar komen en in het bijzonder risico s opleveren voor (onderdelen van) de Portefeuille. Ook de vertraging bij insolventie kan een negatief effect hebben op het rendement van projecten. Daarnaast is er het risico van geschillen, welke voor vertraging kunnen zorgen of die tot resultaat kunnen hebben dat projecten anders of tegen andere kosten wordt uitgevoerd dan vooraf voorzien. Teneinde deze risico s zoveel mogelijk te beperken wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het aangaan van contractuele relaties. TAXATIERISICO Indien de werkelijke waarde van onroerend goed in de Portefeuille lager is dan de getaxeerde waarde, kan dit een negatief effect hebben op de resultaten van de Uitgevende Instelling en/of het rendement dat met de Obligaties van de Uitgevende Instelling behaald wordt. Het taxeren van landbouw- en veeteeltbedrijven of onroerend goed is afhankelijk van de eigenschappen van het bedrijf of het object en de lokale, regionale, nationale en wereld agro-industrie markt en vastgoedmarkt, die na verloop van tijd veranderen en beïnvloed kunnen worden door uiteenlopende factoren. Absolute taxaties zijn hierdoor onzeker en aan verandering onderhevig. VERKOOPRISICO De waarde bij mogelijke verkoop van (onderdelen van) de Portefeuille van de Uitgevende Instelling, voor zichzelf of ten behoeve van derden, is afhankelijk van externe macro-economische factoren en de situatie in de landbouw- en veeteeltsector en de vastgoedmarkt. Indien voor de Portefeuille - dan wel een deel daarvan - (nog) geen koper(s) is c.q. zijn gevonden, heeft dit een drukkende werking op de waarde van de Portefeuille. Dat kan ook het geval zijn indien er solvabiliteit- of liquiditeitstekorten voor de Uitgevende Instelling zouden (dreigen te) ontstaan, en de Uitgevende Instelling zich dienovereenkomstig genoodzaakt zou zien projecten versneld af te stoten. De verkoopprijs van (een deel van) de Portefeuille van de Uitgevende Instelling kan afwijken van de gemiddelde trend in Uruguay, Argentinië, Paraguay of andere Mercosur-landen. Ook kunnen zich ten aanzien van onroerend goed problemen of gebreken voordoen die additionele investeringen vergen om (een winstgevende) verkoop mogelijk te maken. Al deze zaken kunnen een negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de Uitgevende Instelling en op het uiteindelijke totale rendement. De Uitgevende Instelling tracht het verkooprisico mede te beheersen door in geval van aankoop van landbouw- en veeteeltbedrijven of onroerend goed waar mogelijk in te kopen voor een lagere prijs Page! 13 of! 67

14 dan de laagste taxatiewaarde, en daardoor later relatief meer zekerheid te bieden in geval van een tegenvallende opbrengst van door- of wederverkoop. Dit risico kan ertoe leiden dat de Rente verbonden aan de Obligaties door de Uitgevende Instelling niet of niet volledig kan worden uitbetaald en de inleg van de Obligatiehouders niet of niet volledig kan worden terugbetaald. WIJZIGENDE WET- EN REGELGEVING RISICO Een onzekere factor is de invloed wijzigende wet- en regelgeving in Nederland, Europa en Zuid- Amerika, in het bijzonder ook vanwege (semi-) overheden en wet- en regelgeving op het gebied van economische ordening en financiële markten. Wijzigingen van bepalingen ten aanzien van ruimtelijke ordening, bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, huurbescherming, fiscaliteit, arbeidsomstandigheden en de toezichtwetgeving hebben kunnen van invloed zijn op de activiteiten en de Portefeuille van de Uitgevende Instelling. Hoewel op dit moment geen ingrijpende wijzigingen worden verwacht, garandeert dit geen stabiliteit. Mochten er wijzigingen optreden dan is niet te voorzien of dit mogelijk juridische, financiële en/of fiscale consequenties heeft voor beleggers. Het Informatie Memorandum is gebaseerd op de wet- en regelgeving en jurisprudentie per publicatiedatum daarvan en is onder voorbehoud van wijzigingen of veranderingen in de interpretatie daarvan die, al dan niet met terugwerkende kracht, kunnen worden ingevoerd. 1.2.Risico s verbonden aan de aard van de Obligaties AFLOSSINGSRISICO Indien er geen gebruik wordt gemaakt van vervroegde aflossing en/of verlenging zal de Obligatielening na een periode van vijf (5) jaar na Rentedatum worden afgelost. De aflossingsverplichting rust op de Uitgevende Instelling. Het risico bestaat dat de Obligaties niet of niet volledig kunnen worden afgelost. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal in deze risicoparagraaf omschreven risico s, het geval zijn dat er onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn om de Obligatielening in zijn geheel af te lossen. PLAATSINGS- EN ONDERFINANCIERINGSRISICO De Uitgevende Instelling gaat bij het ontwikkelen van projecten uit van een minimaal in totaal bijeen te brengen kapitaal ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van de projecten. Als de Uitgevende Instelling bij de aanbieding en plaatsing van de Obligaties minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken dan begroot voor de door haar in gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten in het kader van de projecten, waardoor slechts een deel van de projecten ontwikkeld kan worden, zal dat een aanzienlijk schadelijk effect kunnen hebben op de (overige) Obligaties voor de nabije toekomst, vanwege een mogelijke vermindering van de waarde van de objecten of het onroerend goed in de Portefeuille, vermindering van meeropbrengsten uit de exploitatie of zelfs financiële verliezen bij vervreemding van landbouw- en veeteeltbedrijven in de Portefeuille. RENTEBETALINGSRISICO VAN DE OBLIGATIELENING Gedurende de Looptijd van de Obligatielening dragen de Obligaties Rente over de uitstaande Hoofdsom. Deze rentebetalingsverplichting rust op de Uitgevende Instelling. De Rente wordt in beginsel voldaan uit de inkomsten van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de (gedeeltelijke) verkoop van (delen van) de Portefeuille en/of uit het exploiteren van de Projecten. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal in deze risicoparagraaf omschreven risico s, het geval zijn dat de financiële positie van de Uitgevende Instelling niet toereikend is om geheel of gedeeltelijk aan de betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders uit hoofde van de Obligatielening te voldoen. Page! 14 of! 67

15 VERVROEGDE AFLOSSINGSRISICO Met een beroep op de VAR-regeling kan de Uitgevende Instelling met inachtneming van een termijn voor schriftelijke opzegging van twee (2) maanden de Obligatielening geheel of gedeeltelijk aflossen, voorafgaand aan het verstrijken van de Looptijd. Met vervroegde aflossing zal de Uitgevende Instelling in dat geval een uitkering van in totaal 2.00% over de nominale waarde van de Obligatie toevoegen aan de basis en variabele rentevergoedingen. Het gevolg is dat de betreffende Obligatiehouders over een kortere periode (een afwijkende) rente krijgen uitgekeerd dan zij aanvankelijk voor ogen hadden bij inschrijving op de Obligaties. Bij vervroegde aflossing van de Obligaties bestaat voor de Obligatiehouder het risico dat deze voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig of volledig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de Obligatiehouder behaald zou hebben indien de Obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost. VERKOOPRISICO ACTIVA De Uitgevende Instelling verwacht (een gedeelte van) de Activa binnen een bepaalde periode (binnen de verwachte Looptijd de Obligatielening) te verkopen. Er kunnen echter omstandigheden zijn die er voor zorgen dat de verwachte termijn korter is. Dat zal in het bijzonder het geval zijn wanneer de marktprijzen van de Activa snel stijgen en/of de ontwikkeling van de activa sneller gaat dan verwacht. Er zal dan sprake zijn van een kortere periode van exploitatie. Anderzijds is het mogelijk dat de verkoop en ontwikkeling van de Activa langer duurt dan verwacht. Naarmate de ontwikkeling van de Activa sneller verloopt, zal ook de waarde van de Activa sneller stijgen. Andersom is het ook zo, dat wanneer de ontwikkeling van de Activa langzamer verloopt dan verwacht, de waarde van de Activa langzamer zal stijgen. Omdat deze factoren elkaar voortdurend beïnvloeden, is het moeilijk vooraf het verwachte verkoopmoment exact in het vooruitzicht te stellen. Het risico dat een belegger loopt is dat omdat de verkoopperiode om welke reden dan ook onverhoopt langer kan duren dan vooraf begroot en de Activa dan niet kunnen worden verkocht de einduitkering langer kan duren dan vooraf begroot. Daarnaast is de eindopbrengst onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden en deze kan lager uitvallen dan volgens de prognoses wordt verwacht. 1.3.Factoren die van wezenlijk belang zijn om het aan de Obligaties verbonden marktrisico in te schatten De Obligaties van De Uitgevende Instelling zijn niet voor alle beleggers een geschikte investering. Iedere potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van de investering in zijn persoonlijke situatie vaststellen in het licht van zijn eigen kennis en ervaring, omstandigheden, doelen en wensen. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële belegger: voldoende kennis en ervaring te hebben van beleggen in de Obligaties, de voor- en nadelen van het investeren in de Obligaties en de informatie die (eventueel door middel van verwijzing) is opgenomen in dit Informatie Memorandum inclusief de Voorwaarden op waarde te kunnen schatten; in algemene zin een zeer offensief tot offensief belegginsprofiel te hebben. De Obligaties zijn niet geschikt voor beleggers met een neutraal tot zeer defensief risicoprofiel; Page! 15 of! 67

16 toegang te hebben tot en kennis te hebben van toepasselijke analytische instrumenten om, in de context van zijn eigen financiële situatie, een investering in de Obligaties te kunnen beoordelen, evenals de invloed hiervan op zijn totale investeringsportefeuille; over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico s te dragen die gepaard kunnen gaan met een investering in de Obligaties, waaronder begrepen de gevolgen van het intreden van risico s verband houdende met zijn investering waarbij deze in het ergste geval zijn inleg en opvorderbaar maar niet uitgekeerd rendement volledig kan kwijtraken; de specifieke Voorwaarden volledig te begrijpen; en in staat te zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de investeringen kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om daarmee verband houdende risico s te dragen. Page! 16 of! 67

17 2. GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN BETROKKEN PARTIJEN 2.1.Personen en organisatiestructuur van de Uitgevende Instelling De Uitgevende Instelling De Uitgevende Instelling (handelsnaam: Dutch Agricultural Technology B.V.) is een op 4 juni 2014 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Haarlem. De Uitgevende Instelling houdt kantoor (en kiest ter zake van de uitgifte van de Obligaties domicilie) aan de Wagenweg 252, 2012 NP Haarlem, Nederland. De Uitgevende Instelling is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Statutair doel Het statutaire doel van de Uitgevende Instelling, zoals opgenomen in artikel 2 van de akte van oprichting en statuten van de Uitgevende Instelling die door middel van verwijzing zijn opgenomen in dit Informatie Memorandum, is als volgt: (a)het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen; (b) het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden; (c) het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; (d) het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied; en voorts het verrichten van al hetgeen met bovenstaande in ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn Statutenwijziging Een besluit tot wijziging van de statuten van de Uitgevende Instelling kan slechts in de algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van he geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen worden genomen. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit Vereffening Na de ontbinding van de Uitgevende Instelling geschiedt vereffing door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt Raad van Commissarissen De Uitgevende Instelling heeft geen Raad van Commissarissen of andere toezichthoudendelichamen Aandelenkapitaal en aandelen Het geplaatste en gestorte kapitaal van de Uitgevende Instelling bedraagt EUR 100,- verdeeld in 100 aandelen met een nominale waarde van EUR 1,- per aandeel. Alle geplaatste aandelen hebben stemrecht. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het Bestuur houdt een aandeelhouderregister bij. Op de aandelen kan in algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het uitbrengen van één stem. Page! 17 of! 67

18 2.1.7.Bestuur Het Bestuur van de Uitgevende Instelling is belast met het besturen van de Uitgevende Instelling. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Uitgevende Instelling en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. Het Bestuur van de Uitgevende Instelling wordt momenteel gevormd door dhr. R. Bolleurs. Dhr. R. Bolleurs (1962) heeft in 1988 succesvol de studie Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond. Dhr. R. Bolleurs Na ruim een jaar dienstplicht als Officier bij de Koninklijke Landmacht is dhr. R. Bolleurs in 1988 toegetreden tot de maatschap Auwerda en Co. Belastingadviseurs, alwaar hij van 1997 tot 2004 vennoot was. Auwerda en Co adviseert haar relaties al sinds 1948 op fiscaal gebied. Deze advisering bestaat onder andere uit het opmaken van aangiften, het opzetten van structuren alsmede uit het begeleiden van de vaste cliëntele naar de fiscus, banken, advocatuur en notariaat. Sinds 2004 heeft dhr. R. Bolleurs zijn praktijk voortgezet onder de naam Bolleurs Belastingadviseurs B.V. Tevens geeft dhr. R. Bolleurs reeds jarenlang les bij o.a. de Orde van Advocaten in het vak jaarrekeninglezen en incidenteel bij de bank Insinger de Beaufort waarmee dhr. R. Bolleurs ondernemers en bestuurders van stichtingen en verenigingen helder worden informeert over hun jaarrekening en de achtergronden daarvan. Tenslotte is dhr. R. Bolleurs al een aantal jaren adviseur van de initiatiefnemers van de Uitgevende Instelling en sinds 2012 treedt hij op als statutair directeur van Berkshire Real Estate Development B.V Management team Het management team van de Uitgevende Instelling is samengesteld uit experts met een jarenlange ervaring op het gebied van landbouwmanagement en duurzaam ondernemen zowel in Europa als in de Mercosur-landen. Het dagelijkse management wordt gevormd door dhr. N.F. Grooss, dhr. N.A. Grooss, en dhr. D.T.C. Boers. Voor bepaalde expertise worden zowel in de Mercosur-landen als in Nederland diensten ingekocht van onafhankelijke consultants die ervaring hebben op het gebied van agrarische bedrijfsvoering en -exploitatie, administratie en accountancy, fiscale en juridische zaken, onroerend goed- en fondsacquisitie en verkoop en marketing, om alle fases van projecten deskundig te begeleiden. Dhr. N.F. Grooss Dhr. N.F. Grooss is in 1972 zijn loopbaan begonnen bij de Cavalerie als officier. In 1982 werd dhr. N.F. Grooss aangesteld in het directieteam van Union Oil Company of California in Nederland. In 1988 is dhr. N.F. Grooss voor een dochteronderneming van Nedlloyd naar Singapore gegaan waar dhr. N.F. de Grooss als vicepresident Pacific Rim, verantwoordelijk was voor de activiteiten in Singapore, Indonesië, Thailand, Maleisië en Brunei. Teruggekeerd in Nederland in 1992 is dhr. N.F. Grooss samen met dhr. D.T.C. Boers een eigen onderneming gestart in de ontwikkeling van een groot gemengd agrarisch bedrijf in Brazilië. In 6 jaar tijd is deze onderneming uitgegroeid tot een bedrijf van meer dan hectare met een waarde van EUR 120 mln. Deze onderneming is in 2002 verkocht aan een investeringsgroep. Page! 18 of! 67

19 Wederom met dhr. D.T.C. Boers was hij in 2004 medeoprichter van een Nederlands energiebedrijf dat inmiddels is uitgegroeid tot Nederlands grootste onafhankelijke energieleverancier. Samen met zijn gezin is dhr. N.F. Grooss in 2006 verhuisd naar Argentinië om tezamen met zijn zoon dhr. N. A. Grooss een nieuwe onderneming op te starten, gericht op livestock breeding. Tevens zijn zij toen ook begonnen met het investeren in vastgoed en de ontwikkeling van een countryclub (later Berkshire Real Estate S.A.), inmiddels bekend als La Madrugada. In 2012 is dhr. N.F. Grooss teruggekomen naar Nederland en sinds 2014 Chief Executive Officer van de Initiatiefnemer. Dhr. N.A. Grooss Dhr. N.A. Grooss heeft enige jaren marketing en communicatie gestudeerd aan het instituut InHolland te Rotterdam. Tijdens zijn studie heeft hij een aantal commerciële functies bekleed in het bedrijfsleven en is in 2006 met zijn familie verhuisd naar Argentinië om daar een kleinschalige Livestock farm te beginnen met gebruikmaking van hoogwaardige genetische fokprogramma s. Tevens is dhr. N.A. Grooss vanaf 2012 werkzaam bij Berkshire Real Estate S.A. als consultant en is belast met operationele activiteiten in Zuid Amerika. Hierbij is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project La Madrugada, een country club welke sinds 2007 in ontwikkeling is en inmiddels behoort tot een van de meest belangrijkste clubs in de regio. Tevens is de heer Grooss verantwoordelijk voor de operationele kant van de agrarische activiteiten van de in 2014 opgerichte vennootschap Berkshire Holding B.V. Door zijn uitgebreide kennis, opgedaan bij leiden van eerder genoemde livestock farm, zijn netwerk in diverse landen in Zuid Amerika, en meer dan 6 jaar ervaring daar, vormt hij een belangrijke schakel tussen de activiteiten van de Uitgevende instelling in Nederland en de operationele activiteiten in Zuid Amerika. Dhr. D.T.C. Boers Dhr. D.T.C. Boers heeft na het behalen van zijn A levels Accountancy aan de University of South Africa in 1995 met succes zijn doctoraal studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit (Finance and Investment) afgerond. Hierna heeft dhr. D.T.C. Boers in samenwerking met dhr. N.F. Grooss een grootschalige agrarisch bedrijf in Brazilië opgezet waarbij meer dan hectare in bedrijf was voor diverse agriculturele doeleinden zoals landbouw, veeteelt en bosbouw. Dit bedrijf telde in totaal meer dan 600 werknemers en had een jaarlijkse omzet van ongeveer EUR 20 miljoen. Dhr. Boers heeft zijn belang in dit bedrijf verkocht in Vanaf 2002 tot en met 2003 was dhr. Boers CFO bij Careerfever Holding B.V., een bedrijf dat een revolutionaire oplossing ontwikkelde voor selectie van werknemers in diverse sectoren. Careerfever ontwikkelde zich snel met kantoren in London, Stockholm, Brussel, Parijs en Madrid. De gebeurtenissen rond het WTC op 11 september in New York bracht echter een sterke teruggang teweeg, waardoor de recruitment markt in een stortte. Van 2004 tot 2006 was dhr. Boers Directeur / Medeoprichter van de Nederlandse Energie Maatschappij, een onafhankelijke toeleverancier van energie op de NL consumentenmarkt. Deze onderneming is uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke energie leverancier in Nederland met een Page! 19 of! 67

20 omzet van 360 miljoen en een bestand van ongeveer klanten. In 2006 heeft dhr. D.T.C. Boers zijn belang in deze onderneming verkocht. Sinds 2007 heeft dhr. D.T.C. Boers zich gevestigd als zelfstandig ondernemer, en adviseert diverse bedrijven op het gebied van financiën en marketing en heeft een belang in een aantal jonge bedrijven Operationeel Management van de Uitgevende Instelling De ontwikkeling en optimalisatie van een landbouwbedrijf (waaronder een veehouderij) en al haar processen zal de Uitgevende Instelling coördineren in samenwerking met operationele managers, partners of uitvoerders. Het dagelijkse plaatselijke toezicht hierop voert de Uitgevende Instelling uit middels de aanstelling en uitzending van Nederlandse experts. De Uitgevende Instelling zal hierdoor constant op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en processen en in staat zijn tot overdracht van moderne kennis en techniek. De Uitgevende Instelling zal als operationeel manager van de agrarische bedrijven gebruik maken van de diensten van ervaren farm management bedrijven met een bewezen track record. De Uitgevende Instelling zal toezicht houden op de werkzaamheden van de farm management bedrijven door lokaal Nederlandse experts te werk te stellen, welke bijvoorbeeld zijn opgeleid aan de Universiteit van Wageningen Aandeelhouder De Uitgevende Instelling heeft per de datum van dit Informatie Memorandum één aandeelhouder, te weten: Berkshire Holding B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan de Wagenweg 252, 2012 NP Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer Berkshire Holding B.V. heeft als enig aandeelhouder de volledige zeggenschap over de Uitgevende Instelling. De aandelen van Berkshire Holding B.V. worden gehouden door Ter Weer Holding B.V. (50%) en Cantora B.V. (50%). 2.2.Betrokken partijen MacLoughlin y Asociados MacLoughlin y Asociados, gevestigd te (C 1005 AAJ) Buenos Aires, aan de Rivadavia 954 (Piso 7) geldt als vaste adviseur van de Uitgevende Instelling voor haar activiteiten in Argentinië. MacLoughlin y Asociados is een vooraanstaand accountantskantoor onder leiding van managing partner dhr. G.H. MacLoughlin. Het kantoor is gespecialiseerd in de fiscale en zakelijke begeleiding van ondernemingen en internationale investeringsorganisaties in Argentinië Administratiekantoor Het administratiekantoor van de Uitgevende Insteling in Nederland is Auwerda en Co Belastingadviseurs (www.auwerdaenco.nl), gevestigd te 2585 HW Den Haag en kantoorhoudende aan de Riouwstraat 156. Page! 20 of! 67

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

RISICOFACTOREN. Annex SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL. Sassenheim. Versie 20120827

RISICOFACTOREN. Annex SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL. Sassenheim. Versie 20120827 RISICOFACTOREN SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL Sassenheim Versie 20120827 1. Algemeen Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het investeren in Whisky niet zonder risico s is. In deze worden

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation.

Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation. Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation. Als opmerking vooraf moge dienen dat de Stichting Polish Robinia Foundation een gevolmachtigd verkoper is van het Poolse bedrijf Robiplant Sp.z.oo,

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII 800.000 6% Klasse AA Obligaties met 2,5% winstuitkering 3.300.000 7% Klasse A Obligaties met 6,3% winstuitkering 800.000 7,7% Klasse B Obligaties met 11,6% winstuitkering

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. De Obligaties worden uitgegeven door de Uitgevende instelling

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 U kunt geld uitlenen aan ons, Zilver Wonen Obligatie Fonds. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 20.000 die u ons leent,

Nadere informatie

NHF 7,2% Obligaties. Informatiememorandum

NHF 7,2% Obligaties. Informatiememorandum NHF 7,2% Obligaties Informatiememorandum Maart 2013 VOORWOORD Het Nederlands Horeca Fonds biedt u voor het tweede jaar de mogelijkheid te beleggen in een unieke obligatielening. De opbrengst wordt geïnvesteerd

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie