Zorgadministratie en Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgadministratie en Informatie"

Transcriptie

1 Zorgadministratie en Informatie Elektronisch verpleegkundig dossier 104 j a a rgang 27 juni 2001 een kwartaaluitgave van de Nederlandse Vereniging voor Medische Administratie Internet in de gezondheidszorg Teledermatologie Elektronisch voorschrijfsysteem Recht en epd in de ggz Het VISY verpleegplan

2 Z o rg Ad m i n i s t ratie en Info r m at i e Een kwartaaluitgave van de Nederlandse Vereniging voor Medische Administratie jaargang 27, nr. 104 juni 2001 redactie NTMA eindredactie Han Runnenberg Rob van Tol redactie-secretariaat Frank Helmer redactiemedewerkers Matthieu Dekker Eelco van den Dool Marcel van der Haagen redactie-adres R. van Tol De Heel Zaans Medisch Centrum Postbus EE Zaandam Telefoon Fax copyright 2001 overname van artikelen is in alle gevallen mogelijk in overleg met de redactie abonnementen leden van de NVMA ontvangen NTMA gratis. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld ƒ 56, per jaar, los nummer ƒ 20,. Een abonnement kan op elk gewenst tijdstip ingaan; wijziging inzake abonnement uitsluitend schriftelijk. Opzegging voor 1 november. lezers service opgave abonnement en adreswijziging bij T.G.R. Király Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Medische Administratie Postbus AE Amsterdam vormgeving NTMA, Alkmaar uitgever NVMA, Hoorn De patiëntenbeweging als partner: Kennis van ICT en communicatie hierover zijn de basisvoorwaarden om als patiëntenbeweging volwaardig te kunnen participeren. Pagina 4 Van zorgprofessional naar patiënt en terug: Het is essentieel om bij vroege stappen al fundamenteel rekening te houden met de eisen die verderop in het traject gesteld zullen worden. Pagina 26 grafische produktie en druk Marcelis van der Lee Vlaar BV, Alkmaar fotografie Henk van Maren omslag Werner Studio, Amsterdam advertentie-coördinatie Medisch Centrum Alkmaar Postbus AM Alkmaar telefoon telefax distributie Mailline, Alkmaar telefoon telefax ISSN DBC s in de epd-regio: Diagnose Behandeling Combinaties kunnen een kapstok bieden voor de zorginhoudelijke informatie van diverse zorgverleners. Pagina 30

3 inhoud De patiëntenbeweging als partner 4 Janet Kleis en Joan Beun gaan in op de rol van de patiëntenbeweging bij de ontwikkeling van een elektronisch informatiesysteem in de zorg. Patient empowerment door Internet 7 Consumenten gebruiken het Internet om informatie over gezondheid, ziekte en zorg te krijgen of uit te wisselen. Onno van Rijen beschrijft de mogelijkheden en gevaren. Het elektronisch dossier in de kindergeneeskunde 9 In het IJsselland ziekenhuis is een elektronisch dossier ontwikkeld voor de kindergeneeskunde. Veeze beschrijft de voordelen ten opzichte van het traditionele papieren dossier bij de behandeling van kinderen met diabetes mellitus. Het Nederlandse Brandwonden Informatiesysteem 12 De auteurs rapporteren over de ontwikkeling van een informatiesysteem dat is gericht op verbetering van de behandeling van brandwonden. Teledermatologie 17 Sinds enige jaren bestaat in Groningen de mogelijkheid om digitale foto s van dermatologische afwijkingen via internet te verzenden van de huisarts naar de dermatoloog. Arturo Knol geeft de resultaten van een pilotstudy. Bekijk het even 23 Patiënten van het Oogziekenhuis Rotterdam kunnen zich via Internet uitgebreid laten informeren over oogaandoeningen en behandelingen. Het is ook mogelijk om afspraken te maken of direct via vragen te stellen aan de oogartsen. Van zorgprofessional naar de patiënt en terug 26 Bernard Vast omschrijft de toepassing van Internet technologie bij de ontwikkeling van een elektronisch medisch dossier. Hij onderscheidt daarbij drie stappen: van intramuraal via regionaal naar een consumentendossier. DBC s als kapstok voor zorginhoudelijke informatie 30 In dit artikel schetsen Ageeth Wahle en Gerben van de Heide een toekomstbeeld waarin de Diagnose Behandeling Combinatie als unieke code wordt toegepast voor planning en communicatie. Behoud het goede en combineer het nieuwe 34 In het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is Intrazis ontwikkeld als schil rond het oude Hiscom Ziekenhuis Informatiesysteem. Het is een op internet gebaseerde oplossing waarbij veelsoortige systemen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Een elektronisch voorschrijfsysteem 36 Rob Brenninkmeijer en Ruud ter Wee geven antwoord op de vraag wat de functie is van een farmacotherapie-adviessysteem. Recht en epd s in de geestelijke gezondheidszorg 40 Het maakt in beginsel niet uit of cliëntgegevens op papier dan wel elektronisch zijn opgeslagen. Bij het elektronisch uitwisselen van deze gegevens kunnen er echter nieuwe en zelfs complexe rechtsvragen optreden. Hooghiemstra en Ter Linden wijzen ons op kansen en bedreigingen. De rol van het verpleegkundig deel van het epd 45 In hun bijdrage bespreken Paul Epping en William Goossen de verpleegkundige informatievoorziening middels het elektronisch patiëntendossier in het licht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van webtechnologie en e-health. Het VISY verpleegplan 55 Of een verpleegkundig elektronisch dossier werkelijk zorgverbeterend werkt, is de vraag volgens Antwan Klemann. Wel blijkt bij de implementatie van VISY dat degenen die er mee werken dit wel degelijk als zodanig ervaren. 3

4 de patiëntenbeweging als partner Janet Kleis (li) en Johan Beun (re) Foto: Richard Lotte JANET KLEIS, programmacoördinator informatievoorziening NPCF JOHAN BEUN, ambassadeur ICT voor NPCF De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is het landelijke samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties met een achterban van zo'n twee miljoen mensen. De organisatie is lid van het ICT Platform in de Zorg, waar alle partijen in de zorg met elkaar om de tafel zitten. Het doel van het platform is te streven naar het zo snel mogelijk invoeren van een landelijk functionerende zorginfrastructuur. Dat er een elektronisch informatiesysteem in de zorg komt, daar zijn Janet Kleis (NPCF) en Johan Beun (ambassadeur ICT voor NPCF) van overtuigd. Aan hen de vraag wat de rol is van de patiëntenbeweging in dit proces. de behoeften van de patiënt moeten beter in kaart worden gebracht JUNI 2001 Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Internetgebruikers via met hun dokter wil kunnen communiceren, 60% wil via Internet een afspraak met hun dokter kunnen maken en minstens 70% zou graag via Internet de uitslagen van onderzoek willen vernemen of kunnen opvragen. De wens van de Internetgebruikers staat in schril contrast met de werkelijkheid: tot op heden bieden artsen nog slechts sporadisch deze mogelijkheid aan hun patiënten. Kleis en Beun kennen de cijfers. ICT is volgens hen niet meer weg te denken uit de zorg. Alleen met ICT is het mogelijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de doelmatigheid ervan te verhogen. Kleis: 'Dat red je alleen maar als alle gebruikte systemen op elkaar zijn afgestemd. Dan pas bestaat er transparante zorg en de mogelijkheid voor patiënten een keuze te maken.' Beun vult aan: 'Tot voor kort werden de ontwikkelingen binnen de zorgsector vooral gevoed vanuit het perspectief van zorgaanbieders en zorgverzekeraars die er voordeel mee hebben. De voordelen voor patiënten waren vaak niet direct zichtbaar. Het is namelijk de vraag of datgene wat goed is voor de zorgaanbieders, ook goed is voor patiënten.' Op de vraag welke rol voor de patiëntenbeweging is weggelegd in het proces naar een gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling, antwoordt Kleis: 'Het is goed dat de patiëntenbeweging een duidelijkere stem krijgt. De wensen en behoeften van de patiënt moeten beter in kaart worden gebracht. Ook moet gekeken worden naar het patiëntenperspectief, waarbij de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het systeem worden beoordeeld. Daarnaast moet er aandacht zijn voor privacyaspecten, of patiënten als gelijkwaardige partners worden gezien, hun burgerrechten worden gerespecteerd en patiënten de mogelijkheid hebben keuzes te maken. Om een voorbeeld te geven: Als patiënt moet je er heel zeker van zijn dat de verschillende partijen niet bij gegevens kunnen die niet voor hen bedoeld zijn.' Visie Kleis en Beun zijn blij met het ICT Platform in de Zorg (IPZorg), waarin aanbieders, verzekeraars, de overheid en de NPCF deelnemen. De IPZorg intentieverklaring van september 2000 is ook voor de patiëntenbeweging een mijlpaal omdat alle betrokken partijen vanaf dat

5 moment verantwoordelijkheid nemen voor een betere informatievoorziening in de zorg. Een landelijk functionerende zorginfrastructuur moet het mogelijk maken om (gestandaardiseerde) informatie elektronisch uit te wisselen. Dit betekent dat zorgverleners aandoeningen, zoals een blinde darm, een nierontsteking of een gebroken knieschijf, op dezelfde manier gaan coderen. De huisarts, apotheker of specialist mag daarbij zijn eigen apparatuur hebben en zijn eigen gegevensbestanden beheren. Er zal een kern van gezamenlijke gegevens zijn, zoals naam, adres, verzekeraar en aandoeningen van de patiënt, waar alle zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars gebruik van maken. Zowel Kleis als Beun zijn ervan overtuigd dat er een elektronisch informatiesysteem in de zorg komt. Beun: 'We hebben te maken met een situatie waarin veel hulpverleners parttime werken. Het kenmerkende van de zorg is dat het 24 uur per dag wordt gegeven. Overdracht van informatie is daarom heel belangrijk. Dat blijkt nu niet altijd zorgvuldig te gebeuren en de informatie is vaak incompleet. Bovendien blijkt steeds vaker het moment van behandelen en de plek waar de informatie is, niet op dezelfde plek te zijn. Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen bij de zorg gemakkelijk over eenduidige informatie kunnen beschikken, moet deze informatie elektronisch beschikbaar zijn. Ook als patiënten op elektronische wijze willen communiceren met hun arts, zal die arts elektronische informatie moeten kunnen afstaan. Hij zal die informatie ergens vandaan moeten halen. Een elektronisch informatiesysteem in de vorm van een medisch patiëntendossier is op zo'n moment een uitkomst.' Volgens Kleis zal de NPCF de komende tijd moeten bepalen onder welke randvoorwaarden zo n systeem in praktijk kan functioneren. Daarbij moeten de belangen van de patiënt zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Om in te kunnen spelen op actuele en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied heeft de NPCF inmiddels subsidie ontvangen van het patiëntenfonds. Een van de activiteiten is het ontwikkelen van een visie hoe het patiëntenperspectief in een elektronisch informatiesysteem centraal staat. Pilots Op kleine schaal wordt nu geëxperimenteerd met een elektronisch informatiesysteem in de zorg. In een aantal regio's worden proeven gehouden met als doel het plaatselijke ICTzorgnetwerk en de bijbehorende technische standaarden te testen. De proef met de zorgpas in de regio Eemland is een van de geselecteerde pilots. Alle grote koepels van artsen, overige zorgverleners, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en alle zorgverzekeraars wisselen elektronisch patiëntengegevens met elkaar uit. Op deze manier wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en welke verbeteringen nodig zijn. Naast het zorgpasproject loopt een andere pilot: de Parkinsonpas. Met deze pas willen de NPCF, de Parkinson Patiënten Vereniging en de ziektekostenverzekeraar Zorg & Zekerheid, dat vele vragen over een elektronisch informatiesysteem duidelijk worden. De Parkinsonpas is een patiëntenkaart ter grootte van een chipkaart. Deze kaart maakt gebruik van gegevens en standaarden die al beschikbaar zijn door de regionale invoering van de zorgpas. Op de Parkinsonpas staan de belangrijkste gegevens van de patiënt, zoals het stadium van de ziekte, het ziekteverloop en gegevens over medicijngebruik. Een 'medicijnwekker' op de pas alarmeert de patiënt, die vervolgens op de display van de bijgeleverde kaartlezer ziet welk medicijn op dat moment moet worden ingenomen. Het bijzondere aan de Parkinsonpas is dat gebruik wordt gemaakt van biometrie (automatische identificatie van een identiteit van individuele personen op basis van gedrag en/of lichamelijke kenmerken) als sleutel voor toegang tot de pas. De patiënt bepaalt met zijn vingerafdruk wie inzage krijgt in het systeem. Startblokken Kleis: 'Voor ons als NPCF betekent het betrokken zijn bij initiatieven als IPZorg dat we als patiëntenbeweging mee kunnen praten. Daarvoor moeten we wel gevoed worden door onze achterban. De standpunten die we innemen moeten gewogen zijn. Om de achterban te vertegenwoordigen is het noodzakelijk dat deze nauw betrokken is bij de visie en standpuntbepaling rond ICT. Bij eerdere trajecten, waaronder het Millenniumproject, is helaas gebleken dat het bij de achterban vaak ontbreekt aan de nodige kennis om een mening te kunnen vormen. Onze achterban is heel divers. Sommige organisaties zijn heel erg met ICT bezig, andere organisaties helemaal niet. Dat is geen onwil. Dat is onkunde of gewoon: er is geen tijd. En onderwerpen als ICT in de zorg behoren bij dit soort organisaties niet direct tot de hoofddoelstellingen van de organisatie. Of zijn daar niet direct mee te koppelen. Het gevolg is dat ICT niet als eerste wordt opgepakt. Kennis van ICT en communicatie hierover zijn echter de basisvoorwaarden om als patiëntenbeweging op een volwaardige manier in allerlei initiatieven te kunnen participeren.' Volgens Kleis moet het duidelijk zijn waarvoor de patiëntenbeweging staat. De komende periode moet de patiëntenbeweging zich verder ontwikkelen als het gaat om ICT toepassingen in de zorg. Zij moet weten wat transparantie in de zorg inhoudt, hoe zorg inzichtelijker gemaakt kan worden zodat de patiënt beter in staat is te kiezen en hoe om te gaan met privacy. 'We hebben vanaf voorjaar 2001 subsidie voor vier jaar gekregen om deze rol waar te maken. Dat we richting kunnen geven in het proces en zorgen dat de stem van de patiënt op tijd wordt gehoord. Het is nog zoeken naar de juiste mensen die ons kunnen vertegenwoordigen in de verschillende overlegorganen en mensen die daarvoor ondersteuning kunnen bieden. Dat kan lastig zijn omdat we mensen moeten vinden die niet alleen beschikken over de juiste ICT-kennis maar hierover ook op verschillende niveaus kunnen communiceren. Tegelijkertijd moeten we de betrokkenheid met onze achterban vergroten. Zij moeten het werken met Internet en elektronische informatiesystemen gaan zien als iets dat direct resultaat oplevert. We staan kortom in de startblokken.' ICT is niet meer weg te denken we staan in de startblokken 5

6 Tot op heden is er geen medium geweest dat zo snel in de samenleving gepenetreerd is als het Internet. Gezondheid blijkt daarbij een onderwerp te zijn dat zowel van de zijde van de informatieaanbieders als de informatievragers veel aandacht krijgt. Consumenten gebruiken het Internet om informatie over gezondheid, ziekte en zorg te krijgen of uit te wisselen. Steeds meer websites met dit soort informatie verschijnen op het World Wide Web. Daarnaast zijn er inmiddels duizenden discussie- en on line-supportgroepen en mailinglists over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Foto: Rien van Zuijlen patient empowerment door internet DRS. A.J.G. (ONNO) VAN RIJEN Hoofd afdeling Instrumenteringsbeleid Leider van de projecten Patiënt en Internet en E-health Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) Behoeften van Internetgebruikers Onderzoek onder Internetgebruikers in oktober 2000 uitgevoerd door het bureau Flycatcher in opdracht van de RVZ wijst uit dat bijna vijf miljoen Internetgebruikers in Nederland naar informatie over gezondheid via het Internet zoeken. Vrouwen zoeken meer dan mannen via het Internet wanneer ze een probleem met hun gezondheid hebben. Het gaat hier om 79% van de vrouwen en 65% van de mannen die Internet gebruiken. Niet alleen wil 80% van de Internetgebruikers via met zijn dokter kunnen communiceren. Een op de drie Internetgebruikers zou zijn afspraak met zijn huisarts of specialist in het ziekenhuis via Internet willen maken. Drie op de vier Internetgebruikers zou zijn onderzoeksuitslagen via het Internet willen opvragen. Op dit moment is dit type faciliteiten nog nauwelijks aanwezig. Bijna 30% van de Internetgebruikers wil in de toekomst Internet gebruiken om na te gaan of hij of zij een verhoogde kans op een bepaalde ziekte heeft. Rond de 50% wil dit misschien gaan doen. Slechts één op de vijf Internetgebruikers zegt dit beslist niet te zullen doen. Wanneer het gaat om het gebruik van Internet voor het verbeteren of in stand houden van de gezondheid is maar liefst 87% van de Internetgebruikers hier positief over. Zeker in de Verenigde Staten, maar in toenemende mate ook in Nederland worden via Internet interactieve programma s aangereikt die helpen bij het stoppen met roken, het verminderen van overgewicht en dergelijke. Het kopen van gezondheidsproducten via het Internet gebeurt nog slechts op beperkte schaal: 5% van de ondervraagden heeft wel eens via het Internet dergelijke producten gekocht. Het ging dan meestal om vitamines. Van de ondervraagden zegt 71% niet van plan te zijn in de toekomst gezondheidsproducten via het Internet te bestellen. Tot op heden is het informatieaanbod via Internet van zorgaanbieders nog beperkt. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ernst & Young en Cap Gemini blijkt dat zes van de tien Nederlandse ziekenhuizen een website als instrument voor informatieverstrekking hanteren; één op de tien ziekenhuizen koppelt zijn website aan andere bestanden, zoals adreslijsten; minder dan de helft van de ziekenhuizen biedt Internet blijkt ook patiënten nieuwe kansen te bieden 7

7 gezondheidsrisico s door onbetrouwbare informatie informatie via het Internet over de bereikbaarheid of over bezoek- en spreekuurtijden; slechts één op de drie ziekenhuizen kan per benaderd worden en online spreekuren worden nog helemaal niet aangeboden. Er is slechts een beperkt aantal huisartsen dat een website heeft en dat via door zijn of haar patiënten benaderd kan worden. Kansen Het Internet blijkt burgers, consumenten en patiënten veel nieuwe kansen te bieden. Het bevat een overvloed aan informatie en biedt de mogelijkheid om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen in het omgaan met een gezondheidsprobleem. Tijd en plaats vormen niet langer een barrière. Zeker voor niet of weinig mobiele patiënten is dit belangrijk. Andere nieuwe of betere mogelijkheden zijn onder meer te vinden in het vragen van second opinion, het anoniem kunnen verkrijgen van informatie en het anoniem kunnen communiceren. Het belangrijkste hierbij is dat de grote informatieachterstand die de patiënt op andere actoren in de zorg had, wordt ingelopen en in sommige gevallen zelfs wordt omgezet in een voorsprong. Deze nieuwe kansen leiden tot patient empowerment: het beter geïnformeerd zijn versterkt de positie van de patiënt. Dit heeft uiteraard consequenties voor de relatie tussen de patiënt en zijn of haar zorgverlener. Bedreigingen Tegelijkertijd brengt het gebruik van het Internet bedreigingen met zich mee. In feite gaat het hier niet om nieuwe bedreigingen, maar om een snelle schaalvergroting van reeds bestaande risico s. Risico s op gezondheidsschade ontstaan wanneer consumenten/patiënten actie ondernemen op grond van onbetrouwbare informatie of van het verkeerd interpreteren van op zich betrouwbare informatie. Onder meer het ongecontroleerde gebruik van via het Internet bestelde (recept)geneesmiddelen kan tot gezondheidsschade leiden. Kansen vergroten en bedreigingen verkleinen Om de mogelijkheden die Internet biedt te kunnen benutten, moet er op vier terreinen actie worden ondernomen: 1 De consument moet toegang hebben tot Internet (uiteraard voor zover deze dat wenst). 2 Op het Internet moet voor de consument voor hem of haar relevante betrouwbare informatie beschikbaar zijn. 3 De consument moet onderscheid kunnen maken tussen betrouwbare en niet betrouwbare informatie. 4 De consument moet goed kunnen omgaan met het aanbod via Internet van zorgproducten en diensten. sites van betrouwbare organisaties. - Het promoten van dit portaal door de overheid, zodat consumenten weten waar zij betrouwbare informatie kunnen krijgen. - Het ter beschikking stellen van voor consumenten/patiënten relevante betrouwbare informatie door organisaties van onder meer zorgverleners en patiënten, uitgaande van de informatiebehoefte van de patiënt/consument. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan informatie over gezondheid en het aanbod aan (zorg)voorzieningen, maar ook aan informatie over de kwaliteit van deze voorzieningen. - Het inrichten van een klachtenlijn, waar consumenten/patiënten kunnen klagen over in hun ogen onbetrouwbare informatie op het net. - Het bieden van toegang tot het Internet voor mensen die verblijven in instellingen voor residentiële zorg (bijvoorbeeld in de vorm van Internetcafé s). - Het opstellen en hanteren van gedragscodes door patiëntenorganisaties en organisaties van beroepsbeoefenaren teneinde hun onafhankelijkheid te waarborgen ten opzichte van financiers van hun websites. - Het door beroepsbeoefenaren bieden van de mogelijkheid tot contact aan de eigen patiënten. Het is belangrijk dat dit (tijdig) door betrokken partijen wordt gerealiseerd. Gebeurt dit niet dan zullen derden zich aandienen en via het Internet informatie aanbieden. In bepaalde, voor de patiënt vaak moeilijk te onderscheiden, gevallen zal dit leiden tot onbetrouwbare informatie. Dit kan nadelig voor deze partijen (in ieder geval voor patiënt en zorgverlener) zijn JUNI 2001 Om dit te realiseren moeten overheid en veldpartijen gezamenlijk inspanningen leveren. Belangrijke elementen hierbij zijn onder meer: - Het inrichten van een gezondheidsportaal, waarlangs betrouwbare informatie beschikbaar wordt gesteld en wordt verwezen naar

8 Binnen de afdeling kindergeneeskunde van het IJsselland Ziekenhuis zijn er naast de primaire taken, het leveren van kwalitatief goede zorg voor het zieke kind, twee speerpunten, die verdere verbetering in de zorg moeten ondersteunen. Deze zijn diabetes mellitus voor kinderen en de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in de zorg. In eigen tijd en in eigen beheer is gestart met de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier (Vbase). Dit EPD is op dit moment volledig in gebruik voor alle patiënten die in het IJsselland Ziekenhuis worden geboren en waar kindergeneeskundige zorg wordt gegeven. Daarnaast is het dossier in het bijzonder ontwikkeld voor kinderen met diabetes mellitus. Het wordt, met een aantal kleine aanpassingen, nu ook geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld kinderen met astma en andere aandoeningen. Foto: Richard Lotte elektronisch patiëntendossier bij kindergeneeskunde DR.H.J. VEEZE, Kinderarts IJsselland Ziekenhuis Patiëntengegevens zoals naam, adres en woonplaats, worden automatisch iedere twee minuten vanuit het Ziekenhuis Informatie Systeem in het dossier aangepast. Laboratoriumuitslagen worden voortdurend uit het laboratoriumsysteem toegevoegd. Artsen, verpleegkundigen en polikliniekmedewerkers zorgen ervoor dat alle demografische, perinatale en andere noodzakelijke gegevens in het dossier worden ingevoerd, net zoals zij dat voorheen in het papieren dossier invulden. Het elektronisch dossier bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een unit waarmee naar de uitslagen kan worden gekeken. Een apart onderdeel verzamelt lengte, gewicht, schedelomtrek, bloeddruk en longfunctie. De resultaten van deze metingen kunnen grafisch op verschillende manieren worden bekeken. Verder is er nog een diagnoseclassificatieunit, een educatie-unit en een medicatie gedeelte. Voor de diabetes patiënten is ook de polikliniekunit in gebruik. Hierbij worden niet alleen alle polikliniekbezoeken geregistreerd (inclusief interval anamnese en lichamelijk onderzoek), maar ook alle telefonische adviezen die worden gegeven via onze 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Ook alle binnenkomende en uitgaande en faxcontacten worden opgeslagen en zijn via het dossier terug te zoeken. Dit laatste is zeker belangrijk omdat ongeveer 50% van onze patiënten uitslagen van bloedsuikers en doseringen per verzendt en van ons weer per antwoord ontvangt. Het elektronisch dossier bij kindergeneeskunde voorziet verder in een geprinte versie die vooralsnog aan de papieren status wordt toegevoegd en in de mogelijkheid om een overzicht naar de huisarts te sturen. Iedere nacht wordt er door het systeem automatisch een aantal bewerkingen uitgevoerd waarbij werklijsten worden aangemaakt. Er is een lijst met opdrachten voor laboratoriumonderzoek, een lijst met patiënten die voor een consult moeten worden opgeroepen en een aantal overzichten zoals bijvoorbeeld het voortschrijdende gemiddelde van het HbA1c. Dit voortschrijdende gemiddelde HbA1c is in de laatste twee jaar met gemiddeld één punt gedaald. Dit betekent dat de kans op complicaties na tien jaar met 25%-50% is afgenomen. Deze daling is des te opmerkelijker omdat in ons ziekenhuis veel patiënten worden behandeld die zijn doorverwezen uit andere ziekenhuizen en binnenkomen met juist initieel hogere uitslagen. een trendmatige ontwikkeling is nu veel sneller zichtbaar 9

9 Waarom een elektronisch dossier? Bij een patiënt met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, vinden regelmatig metingen plaats van verschillende ziekteparameters, bijvoorbeeld het bloedsuikergehalte. Voor het management van zo n chronische ziekte is vooral het voorkomen van latere complicaties van groot belang. Hiervoor is het nodig dat een goed overzicht bestaat over de ontwikkeling van de verschillende ziekteparameters en de onderlinge samenhang. Bij het klassieke, papieren dossier is het heel lastig om het overzicht over de ziekteparameters te krijgen. Tijdens een polikliniekbezoek bladert de arts veelal terug in de status naar een aantal laatste aantekeningen en brieven, hij beoordeelt de laatste uitslagen en oriënteert zich op de huidige problemen. Een elektronisch dossier is veel beter in staat om informatie, die ook later van belang is, steeds zichtbaar te houden. Belangrijke informatie heeft bij toename van de omvang van het papieren dossier de neiging naar de achtergrond te geraken. In een elektronisch dossier kan bijvoorbeeld het verloop van de uitslagen ook grafisch worden weergegeven en in samenhang met andere klinische parameters, zodat veel sneller een trendmatige ontwikkeling gezien kan worden. Verder kan een elektronisch dossier ondersteunend zijn bij het bewaken van protocolafspraken, zoals bijvoorbeeld welke laboratoriumonderzoeken moeten wanneer gebeuren. Ook kan het ondersteunen bij het deelnemen aan registratie en onderzoek. Logistiek zijn er aanzienlijke voordelen. Hierbij kan gedacht worden aan besparingen op het halen, brengen en opslaan van papieren dossiers en ook de correspondentie kan verder geautomatiseerd worden. Wat een elektronisch dossier in tegenstelling tot een papieren dossier vooral goed kan, is een voortdurende controle uitoefenen op alle patiënten met chronische aandoeningen. Zo kunnen gemakkelijker patiënten met afwijkende uitslagen worden geïdentificeerd. Klinische parameters als bijvoorbeeld voortschrijdende gemiddelden kunnen voor de gehele groep worden gevolgd en nadere analyses kunnen worden uitgevoerd over hoe de zorg verder te verbeteren. Een niet onbelangrijk item bij het opzetten van een elektronisch patiëntendossier is de bewaking van de privacy. Individuele patiëntengegevens moeten voor behandelaars eenvoudig opvraagbaar zijn, zonder dat er grote beperkingen zijn. Wel zal er toetsing moeten plaatsvinden wie wat waarvoor raadpleegt. Daarentegen dienen er zeker beperkingen te zijn wanneer de patiënt niet als ingang voor het dossier genomen wordt maar bijvoorbeeld een bepaalde analyse zoals welke virusuitslagen zijn er in dit ziekenhuis bekend en zoek hierbij alle patiënten. Dergelijke vragen zouden nooit buiten de vakgroep c.q. maatschap gedaan mogen worden. Het management van het ziekenhuis heeft belang in overzichtsgegevens en in de toekomst zullen niet alleen productieparameters van belang zijn, maar ook de kwalitatieve verbeteringen die in de zorg zijn bereikt. Op dit moment vinden in een aantal projecten van de overheid activiteiten plaats welke de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier moeten ondersteunen. Hier zal nog wel enige tijd mee gemoeid zijn voordat tot een brede implementatie kan worden overgegaan, onder andere omdat het voor de onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens van belang is met elkaar een standaard af te spreken. Positieve ervaringen Het elektronisch dossier van kindergeneeskunde wordt op dit moment intensief gebruikt. Los van alle uitslagen die aan het dossier worden toegevoegd worden alle handmatige aanvullingen en wijzigingen in het dossier geregistreerd. Op basis van deze registratie zien wij dat er op dit moment items door de behandelaars zijn ingevuld. Dit betreft zowel de kinderartsen als de diabetesverpleegkundigen. Recent is ook een module voor de diëtetiek in gebruikt genomen. De ouders en patiënten zijn enthousiast over het gebruik van het systeem. Tijdens het spreekuur worden gegevens door zowel de diabetesverpleegkundige als door de arts ingevuld en deze zijn hiermee dan ook voor elkaar zichtbaar. Er vindt zo een duidelijke afstemming plaats van wie wat doet. De ouders en de patiënten ontlenen aan de grafische weergave van een aantal gegevens een belangrijke motivatie om, waar mogelijk, het een volgende keer nog beter te doen. Op dit moment wordt verder gewerkt aan een aantal ontwikkelingen die het mogelijk zal maken om de bloedsuikers, welke dagelijks thuis gemeten worden, continu aan het elektronisch dossier toe te voegen. Hierdoor kunnen zonodig veel eerder interventies worden gestart en kan de zorg en daarmee de prognose verder blijven verbeteren. verbetering van de zorg en daarmee van de prognose 11

10 het nederlandse brandwonden informatiesysteem Dr. Luc Taal Foto: Henk van Maren DR. LUC TAAL, research manager en projectmanager NISB IRMA M.M.H. OEN, arts, research manager Brandwondencentrum MCRZ Rotterdam DRS. FRANK DEN DAAS, business development manager SPSS MR. JOYCE MULDER-TOLLENAAR, rechtskundig adviseur DigiNotar DRS. PETER BEIRLAEN, business development manager Keyware De kwaliteit van de behandeling van brandwonden is in de afgelopen 200 jaar fors veranderd. In de eerste helft van de negentiende eeuw overleden mensen als ze over meer dan vijf procent van het totale lichaamsoppervlak brandwonden hadden opgelopen. Rond de eeuwwisseling was het nog steeds bijna zeker dat patiënten die meer dan 20 procent van hun lichaam verbrand hadden aan hun verwondingen zouden overlijden. Toen het na de Eerste Wereldoorlog mogelijk werd om shocks te behandelen en sulfonamiden en penicilline geïntroduceerd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwam er verandering in het tragische lot van de brandwondenpatiënt. Deze ontwikkelingen hebben uiteindelijk geleid tot een moderne gespecialiseerde brandwondenbehandeling met een aseptische behandelingswijze om infecties te voorkomen, resuscitatieprocedures, lokale anti-microbiële behandelingen, vroegtijdige excisie van brandwonden, huidtransplantaties, hyperalimentatie, fysiotherapie en bezigheidstherapie 1. het NISB kan via de Internet browser geraadpleegd worden JUNI 2001 Ondanks de moderne intensieve zorg en behandeling met antibiotica zijn de sterfte- en ziektecijfers in Europa nog steeds aanzienlijk waar het ernstige brandwonden betreft. Europese brandwondenspecialisten hebben onafhankelijk van elkaar rapporten uitgebracht waarin wordt vermeld dat het sterftecijfer samenhangt met de leeftijd en het percentage van diepe huidverbrandingen. Als 40 procent van het lichaam getroffen is door diepe huidverbrandingen dan stijgt het sterftecijfer van 15 % (leeftijdsgroep 0-19) naar 95 % (leeftijdsgroep 60-89). Multipel orgaanfalen, longinsufficiëntie, en sepsis zijn de redenen voor de sterfte 2, 3. Littekenvorming is onontkoombaar als de menselijke huid eenmaal ernstig beschadigd is of verloren is gegaan door hitte. Door tussenkomst van de moderne geneeskunde hoeft de overleving van patiënten met brandwonden niet langer per se gekenmerkt te zijn door een langdurig genezingsproces dat grote littekens en ernstige contracturen achterlaat. Maar hoewel door chirurgisch ingrijpen veel kan worden bereikt, is het onmogelijk om de huid in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Bij de meeste diepe brandwonden is het toch onvermijdelijk dat er littekenvorming en in enige mate contractuurvorming optreedt, hetgeen leidt tot misvorming en functiestoornissen 4. Deze gevolgen worden nog verergerd door het optreden van hypertrofische littekens, een pathologische littekenvorming die regelmatig gezien wordt bij brandwonden. Vergeleken met een gewoon litteken is een hypertrofisch litteken rood van kleur, verdikt, hard en geeft jeuk.

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

het totale bedrijfsproces

het totale bedrijfsproces Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 150 Informatie jaargang 39 aug 2013 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Zorgadministratie. jaargang 35 maart 2009. Op zoek naar best practices voor scanning. Open source business intelligence: low cost, high value?

Zorgadministratie. jaargang 35 maart 2009. Op zoek naar best practices voor scanning. Open source business intelligence: low cost, high value? Zorgadministratie Tijdschrift voor en Informatie Op zoek naar best practices voor scanning Open source business intelligence: low cost, high value? 135 jaargang 35 maart 2009 een kwartaaluitgave van de

Nadere informatie

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Inzicht in e-health Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies E-health in zicht Zoetermeer,

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Klaar voor digitaal ondernemen? Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Syntens Kennis en innovatie zijn van essentieel belang voor een goed draaiende economie. Daarin is een belangrijke

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie