Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Begroting voor het jaar G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Vaststelling begroting van uitgaven en inkomsten Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoud Blz. Blz 1. ALGEMEEN 2 48 Afschrijvingen Inleiding Rente Herziene raming Resultaten Financiering MARKTONTWIKKELINGEN Post 5 5. INVESTERINGEN Openbare telegrafie inclusief 5 tekstcommunicatie en data 6. ONTWIKKELINGEN OP Telefonie 5 MIDDELLANGE TERMIJN 6.1 Algemeen PERSONEELSONTWIKKE Post 17 LING 6.3 Telecommunicatie Algemeen FINANCIËLE RESULTATEN 9 Infrastructurele voorzieningen Algemeen 9 Telecommunicatievoorzienir Post 9 gen en randapparatuur 43 Telegrafie inclusief tekstcom- 9 Diensten 22 municatie en data Internationale telecommunica Telefonie 9 tie 4.5 Subsidies Marktontwikkelingen Bijdrage aan de Stichting Sociaal beleid 28 Nepostel 4.7 Garantie aan informatica univer 11 BALANS PTT PER 31 DECEMBER 29 siteit 1986 Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, vierde lid jo derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 1

2 1. ALGEMEEN 1. Inleiding In het komende begrotingsjaar zal de verzelfstandiging van de PTT haar beslag krijgen. De hiertoe vereiste wetsvoorstellen zijn thans in een vergevorderd stadium en zullen eind 1987 de Kamer bereiken. Middels deze wetgeving wordt de structuur van PTT Nederland NV en het toezicht op dit bedrijf bepaald. Voor 1988 wordt voor de PTT een goed resultaat verwacht. Bij Telecommunicatie maakt het resultaat, bij een groeiend geïnvesteerd vermogen, een kleine verbetering van het rendement mogelijk. Bij de Post wordt voor het derde opeenvolgende jaar een positief resultaat verwacht. Met een winst van f23,4 min in 1988 geeft het resultaat slechts een beperkte daling te zien ten opzichte van de raming voor Naar verwachting is de batenstijging, bij nagenoeg gelijkblijvende tarieven, niet voldoende om de kostenstijging volledig op te vangen. Het beeld van de bedrijfsresultaten van de dienstonderdelen is als volgt: Post 23,4 42,3 Telecommunicatie 1386,8 1244,2 Bedrijfsresultaat 1410,2 1286,5 De verbetering van het bedrijfsresultaat wordt gebruikt om het investeringsniveau in 1987 en 1988 met respectievelijk f 70 min en f 100 min op te hogen. Naar het zich thans laat aanzien is deze ophoging voldoende om aan de investeringsbehoefte van Telecommunicatie - die zich op een hoog niveau handhaaft - te kunnen voldoen. Het is daarbij mogelijk gebleken, conform het regeringsstandpunt over het rapport van de commissie Steenbergen, de investeringsmiddelen voor de PTT in de interimperiode tot 1 januari 1989 binnen de kaders van de begroting te financieren. Aldus behoeft geen beroep gedaan te worden op de externe kapitaalmarkt. Mocht in 1988 een verdere uitbreiding van de investeringsruimte in een bepaalde sector noodzakelijk blijken, dan zal binnen de kaders van de begroting door prioriteitenstelling de daartoe benodigde ruimte moeten worden gevonden. Om de enkele jaren geleden in gang gezette vernieuwing van de infrastructuur volgens plan te kunnen realiseren zal na 1988 een verdere verhoging van het investeringsniveau noodzakelijk zijn. Voor deze verhoging van het investeringsniveau zal de NV PTT Nederland een beroep kunnen doen op de kapitaalmarkt. Met de bouw van het hoofdkantoor van de PTT te Groningen werd in november 1986 aangevangen. Het deel van dit complex, dat de eerste fase vormt en aan ca medewerkers kantoorhuisvesting moet bieden, wordt eind 1988 opgeleverd. Ook het thans in aanbouw zijnde tweede computercentrum zal dan operationeel zijn. Ingevolge de opgelegde spreidingstaakstelling zijn thans reeds ruim 1200 PTT-functies in Groningen gevestigd, waaronder het PTT-Landelijk Opleidingscentrum en het PTT-Telematicalaboratorium. In dit begrotingsjaar wordt de voorbereiding op de verzelfstandiging afgerond als de kamerbehandeling van de diverse wetsontwerpen volgens verwachting verloopt. De kamerbehandeling betreft een viertal wetsontwerpen met bijlagen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 2

3 De Machtigingswet zal de Minister van Verkeer en Waterstaat machtigen om PTT Nederland NV op te richten. Bovendien worden met deze wet de concessies voor post en telecommunicatie aan deze vennootschap verleend. De boedelscheiding tussen de Staat en de PTT en de basis voor het te verstrekken vreemd vermogen zijn eveneens geregeld. Ook de verplichting tot het in een aparte dochtervennootschap onderbrengen van de telecommunicatie-concessiefunctie binnen vijf jaar na oprichting, is hierin geregeld. De Personeelswet regelt de overgang van de rechtspositie van de PTT-medewerkers conform de kabinetsbeslissingen en legt de basis voor het op te richten PTT-pensioenfonds. De Postwet is geheel vernieuwd. Het betreft vooral modernisering en verwerking van het concessiesysteem. De Wet op de telecommunicatievoorzieningen is een geheel herziene T&T-wet. De ingrijpende modernisering, de wijzigingen ten gevolge van het wegvallen van het monopolie op randapparatuur en het concessiesysteem hebben aanleiding gegeven het wetsontwerp in zijn geheel opnieuw vast te stellen. 2. Herziene raming 1987 Batenontwikkeling Ten opzichte van de begroting zijn de exploitatiebaten f351,6 min. hoger geraamd. Dit verschil kan als volgt aan de afzonderlijke bedrijfsonderdelen worden toegeschreven. Post (+ f49,6 min). De hogere raming bij Post kan voor f53,7 min. worden toegeschreven aan een sterkere stijging van de opbrengst postverkeer, voornamelijk als gevolg van een gunstiger verkeersontwikkeling bij de partijenpost, en hogere diverse baten ad f5,0 min.. De baten loketdiensten zijn daarentegen f9,1 min. lager geraamd. Telegrafie (+ f42,2 min.). De hogere baten Telegrafie zijn voornamelijk te danken aan hoger geraamde opbrengsten van het beschikbaar stellen van geleidingen en van nieuwe diensten. Telefonie (+ f254,1 min.). De gunstige verkeersontwikkeling bij Telefonie veroorzaakt ten opzichte van de begroting een toeneming van de opbrengst van gesprekken met f 114,5 min.. De periodieke vergoedingen zijn thans f 18,6 min. hoger geraamd hetgeen met name valt toe te schrijven aan de gunstige ontwikkeling van het aantal aansluitingen. De overige baten zijn f 121,0 min. hoger dan begroot, hetgeen hoofdzakelijk het gevolg is van een grotere afzet van apparatuur, een hoger geraamde opbrengst uit werken voor derden alsmede van hogere diverse baten. Omroep en Televisie (+ f5,7 min.). Las te non twikkeling De bedrijfslasten komen in de herziene raming f 152,8 min. hoger uit dan begroot. Deze hogere raming kan aan de volgende kostensoorten worden toegeschreven: Personeelslasten (-/- f40,5 min.). Het verschil ad -/- f40,5 min. is per saldo het gevolg van lager geraamde gemiddelde personeelslasten ad -/- f81,9 min. en 766 taken hoger geraamde personeelsbezetting ad f 41,4 min.. Rente kapitaalschuld (-/- f47,5 min.). De daling van de rente kapitaalschuld vormt de som van de effecten van een lagere kapitaalschuld ad f3,4 min. en een lagere rente over de kapitaalschuld ad f44,1 min.. Afschrijvingen (-/- f 104,1 min.). Volgens planning zullen een verdere aanscherping van het logistiek proces, de voorraadbeheersing, de bredere introductie van verkoop van randapparatuur, de verhoging van Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 3

4 enkele afschrijvingspercentages voor bedrijfsmiddelen bij Telecommunicatie en de hogere investeringen een opwaarts effect op de afschrijvingen veroorzaken. Als gevolg van de lagere vervangingswaarde zijn de afschrijvingen evenwel per saldo lager geraamd. Lasten materiaal en diensten door derden (+ f335,5 min.). Door een hoger materiaalverbruik en een hoger gebruik van diensten door derden, met name als gevolg van de toegenomen afzet, komen de lasten van materiaal en diensten door derden per saldo hoger uit. 3V2%-heffing over de baten ( + f9,4 min.). De hogere 3'/2%-heffing kan worden toegeschreven aan hoger geraamde externe baten. Bedrijfsresultaat Door een toeneming van de baten met f 351,6 min. en een toeneming van de lasten met f 152,8 min. zal het bedrijfsresultaat van de gezamenlijke dienstonderdelen met f 198,8 min. toenemen. Bij de Post en bij Telefonie verbetert het bedrijfsresultaat met respectievelijk f79,5 min. en f79,1 min.. Het resultaat bij de Telegrafie is thans f40,2 min. hoger geraamd. Rente over fondsen en reserves De rente over de fondsen en reserves zal f89,0 min. lager uitkomen, in hoofdzaak als gevolg van een lager rentepercentage. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 4

5 II. MARKTONTWIKKELINGEN 1. Post In 1988 zal het binnenlands postverkeer toenemen met 2,5% (125 min. stukken) ten opzichte van Gesplitst naar losse post en partijenpost betekent dit een stijging van respectievelijk 1,0% (15 min. stukken) en 3,2% (110 min. stukken). Met uitzondering van de gelijkblijvende categorie dagbladen komt bij alle categorieën een toename van het verkeer voor. In absolute zin is de groei het sterkst bij de partijenpost brieven/briefkaarten, de partijenpost drukwerken en het ongeadresseerde drukwerk. De uit het buitenland ontvangen post zal ten opzichte van 1987 met ongeveer 2% toenemen. De naar het buitenland verzonden post zal zich handhaven op het niveau van De lokethandelingen laten een daling zien van 1% (2 min. handelingen). 2. Openbare telegrafie inclusief tekstcommunicatie en data Een toenemend gebruik van alternatieve tekst- en datacommunicatiemogelijkheden veroorzaakt verzadigingsverschijnselen bij de vraag naar telexaansluitingen. Het aantal telexaansluitingen zal hierdoor naar verwachting in 1988 circa 1% dalen. De ontwikkeling van het telexverkeer zal van de verzadigingsverschijnselen ook de gevolgen ondervinden. Het buitenlandse telexverkeer zal afnemen met circa 4%. Telex blijft voorshands een sterke infrastructuur voor elektronische tekstoverdracht. Dit komt met name door de internationale standaardisatie en het feit, dat een groot aantal landen via telex bereikbaar is. Zeker is dit het geval voor de ontwikkelingslanden. Op basis van de huidige marktsituatie wordt voor de diensten Datanet, Telefax en Viditel verwacht dat de produktvernieuwing op dit terrein en de hierop gerichte inspanningen in 1988 tot een relatief sterke groei van deze diensten zal leiden. Voor Teletex wordt met een bescheiden afzet rekening gehouden, dit in verband met de beginfase waarin dit produkt zich bevindt. 3. Telefonie De groei van het aantal telefoonaansluitingen in 1988 zal naar verwachting ruim bedragen. Dit is het gevolg van een verzadiging bij de particuliere aansluitingen in combinatie met een gelijkblijvende groei van het aantal zakelijke aansluitingen. Op het gebied van randapparatuur, zoals bijvoorbeeld telefoontoestellen, zal intensivering van het beleid van produktvernieuwing, assortimentsuitbreiding en het bieden van een goede prijs/kwaliteitsverhouding noodzakelijk zijn om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden. Mede met het oog op de verzelfstandiging bestaat de mogelijkheid dat reeds in 1988 beleidsmaatregelen noodzakelijk blijken. Zonodig zal de Kamer daarover nader worden geïnformeerd. Het vooruitlopen door particuliere bedrijven op de opheffing van het monopolie op randapparatuur is ongewenst omdat de randvoorwaarden voor een concurrentiesituatie met betrekking tot de randapparatuur nog niet zijn ingevuld. Deze randvoorwaarden betreffen de vaststelling van keuringseisen en procedures teneinde alleen goedgekeurde apparatuur op het net te doen aansluiten. Geconstateerd moet worden dat mede hierdoor veel ondeugdelijke apparatuur op het net wordt aangesloten, hetgeen aan de kwaliteit van het telefoonverkeer afbreuk doet. De zakelijke markt zal in 1988 vooral een toename te zien geven in de afzet van kleine telefooninstallaties. Dit is voornamelijk het gevolg van produktvernieuwing en een verbetering van de prijs/prestatie-verhoudingen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 5

6 Overzicht ontwikkeling verkeer Bij de recent geïntroduceerde produkten zal er vooral een grote vraag zijn naar aansluitingen op het nieuwe autotelefoonnet en naar de nieuwe semafoon. Het telefoonverkeer in het binnenland zal met circa 4% toenemen, naar het buitenland met circa 8%. De Service 06 zal de verkeersgroei in positieve zin beïnvloeden. Omschrijving Eenheid Raming 1988 Herziene raming POST Losse post binnenland Brieven/briefkaarten Drukwerken Pakjes/postpakketten Totaal Partijenpost binnenland Brieven/brief kaar ten Drukwerken Dagbladen Periodieken Ongeadresseerde drukwerken Pakjes/postpakketten Totaal Totaal binnenlandse post Ontvangen buitenlandse post Totaal bestelde post Verzonden buitenlandse post Lokethandelingen TELEGRAFIE Binnenlandse telegrammen Verzonden buitenlandse telegr. Nettovraag telexaansluitingen Aantal telexaansluit. ultimo Wachtenden op telexaansl. uit. Uitgaand buitenl. telexverkeer TELEFONIE Nettovraag telefoonaansl. Aantal telefoonaansl. ultimo' Toeneming aantal aansl. ultimo Totaal aanleg telefoonaansl. 2 Geregistreerde aanvragers ultimo Lokale gesprekken Interlokale gesprekken' Internationale gesprekken min min min min min min min min min min min min min min min min min. 0,38 0,40 0,42 0,43 0,46 0,49 min. 0,28 0,30 0,31 0,34 0,33 0, ~0,6-0,1 0,8 1,0 1,3 1, ,8 40,3 40,2 39,3 38,1 36, ,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,6 min. min. 82,6 86,3 87,7 38,1 86,0 83, min min min Inclusief dienstaansluitingen en openbare spreekgelegen heden 2 Inclusief verhuizingen 3 Inclusief Service 06-gesprekken Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 6

7 III. PERSONEELSONTWIKKELING Gemiddelde personeelsbezetting PTT (exclusief militairen, afwezigen met non activiteitsverlof, enz.) De totale werkgelegenheid bij de PTT zal in 1988 ten opzichte van 1987 een geringe daling te zien geven. Daarnaast is er sprake van elkaar compenserende verschillen in de ontwikkelingen bij de diverse bedrijfsonderdelen. Oorzaken van voorziene toenemingen zijn te vinden in de nog steeds groeiende verkeersontwikkeling en extra arbeidscapaciteit die nodig is door de introductie van nieuwe technologieën. Ook vereisen de verzelfstandigingsoperatie en de daarvoor te realiseren reorganisaties extra capaciteit, met name bij de Centrale Directie. De geringe mogelijkheden om marktconforme salarissen aan te bieden en de beperkte ruimte voor loonontwikkelingen bij de ambtelijke schalen in de afgelopen jaren leiden in toenemende mate tot knelpunten bij het behouden en aantrekken van gekwalificeerde medewerkers. Gelet op de verzelfstandiging dreigt de PTT hierdoor in een achterstandspositie ten opzichte van het bedrijfsleven te geraken. Afnemende werkgelegenheid wordt voorzien als gevolg van verdergaande automatisering en efficiency-verbeteringen. De totale werkgelegenheid komt naar verwachting in 1988 op (in 1987 volgens herziene raming 81957) taken. Dit betekent werk voor bij benadering personen, waarvan circa vrouwen (1986: ca ). De personeelslasten zullen in 1988 als gevolg van een geringe daling van de personeelssterkte en een geraamde stijging van de gemiddelde loonkosten per saldo toenemen met f58,4 min. Uit de volgende tabellen valt de ontwikkeling in personeelssterkte naar bedrijfsonderdeel en de samenstelling van de personeelslasten af te lezen. Dienstonderdeel Raming Herziene Uitkomsten 1988 raming Postdistricten Telefoondistricten Omroep- en televisiestations Radiodienst Centrale Werkplaats Rijksautomobielcentrale Dr. Neherlaboratorium Dienst Omroepbijdragen Dienst Zegelwaarden te Haarlem PTT-telematicalaboratorium Centrale Directie en diverse Centrale diensten Totaal PTT Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 7

8 Overzicht personeelskosten PTT (in duizenden guldens) Raming Herziene Uitkomsten 1988 raming Loon Sociale lasten uit hoofde van: Pensioen, wachtgeld, AOW/AWW, enz. Vakantie-uitkering Ziekte en ongevallen Jubileumgratificaties, enz. Algemene Kinderbijslag Wet Flex-uit Soc. Lasten in overige pers. lasten Loon (incl. soc. lasten) Overige Personeelslasten: Overwerk" en wachttijdvergoeding Toelagen onregelmatige diensten Stuklonen' Toelagen, vergoedingen en gratificaties 3 Totaal Vergoeding aan postagenten alsmede de vergoedingen per stuk voor het bezorgen van telegrammen, expresse-stukken, e.d. 2 Diverse toelagen aan personeel voor bepaalde dienstprestaties, vergoedingen voor verplaatsingskosten, reis- en pensionkosten bij wonen buiten standplaats, loonbetaling tijdens militaire dienst en personeelskosten van afgesloten boekjaren. Jaar Totale personeelslasten (in min. gld.) Gemiddelde personeïlsbezetting Gemiddelde personeelslasten per taak Indexcijfers gemiddelde personeelslasten per taak PTT , , , , , , Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 8

9 IV. FINANCIËLE RESULTATEN 1. Algemeen De voor 1988 begrote uitkomsten van het bedrijf laten het volgende beeld zien: in min. gld, Post 23,4 Telegrafie 224,3 Telefonie 1163,1 Lasten van het fonds tot dekking van pensioenvervangende uitkeringen aan personeel van de voormalige radiodistributiecentrales, 7. 0,6 Resultaat bedrijfsvoering 1410,2 2. Post (artikelen la en 10a) Bij de Post zal het resultaat in 1988 met f 18,9 min. afnemen tot f 23,4 min. Dit is het gevolg van een bij de lastentoeneming (f 118,7 min.) achterblijvende toeneming van de bedrijfsbaten ad f99,8 min. De stijging van de baten is naast de toeneming van het verkeer met name het gevolg van enkele beperkte tariefwijzigingen in Dit laatste betreft de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voor dagbladen en periodieken volgens de meerjarenafspraken met de overkoepelende uitgeversorganisaties NDP/NNP/NOTU en de verhoging ingevolge de meerjarencontracten met individuele verzenders als postorderbedrijven en internationale mailers. Daarnaast zal in het kader van een verdere stroomlijning en vereenvoudiging van de structuur van de tarieven en de verzendingsvoorwaarden voor de partijenpost in de loop van 1988 een aantal andere tariefaanpassingen plaatsvinden. Deze aanpassingen vormen een eerste stap in een proces dat tot doel heeft te komen tot een tariefstructuur welke beter is afgestemd op de wensen van de klant ten aanzien van doorzichtigheid en eenvoud van het tariefsysteem en verzendingsvoorwaarden enerzijds en de wensen van PTT-Post ten aanzien van de aansluiting van de tariefstructuur op de kostenstructuur anderzijds. Binnen de partijentarieven zullen zowel verhogingen als verlagingen optreden. De tariefmutaties zullen in procentueel opzicht beperkt zijn. Per saldo zal hieruit voor de post geen meeropbrengst voortvloeien. De concrete invulling van de tarieven zal in de loop van 1988 plaatsvinden. 3. Telegrafie inclusief tekstcommunicatie en data (artikelen 1b en 10b) Het bedrijfsresultaat bij Telegrafie zal in 1988 met f29,3 min stijgen tot f224,3 min als gevolg van een groei van de baten met f54,9 min en een daarbij achterblijvende toeneming van de bedrijfslasten met f25,6 min. 4. Telefonie (artikelen 1c en 10c) Bij Telefonie neemt het bedrijfsresultaat in 1988 met f 113,3 min toe ten opzichte van Het resultaat 1988 zal daardoor f 1163,1 min bedragen. De mutatie in het resultaat ter grootte van f 113,3 min is de resultante van f221,5 min hogere baten en f 108,2 min hogere lasten. De PTT krijgt in toenemende mate te maken met concurrentie. Deze concurrentie zal niet beperkt blijven tot de diensten en produkten die in de toekomst niet tot de concessie behoren maar zich ook uitstrekken tot diensten die wel deel uitmaken van de concessie. Met name gaat het daarbij om het internationale telecommunicatieverkeer. In dit verband is voor deze sector in 1988 rekening gehouden met tariefverlagingen voor Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2

10 een bedrag van f46 min. De tariefverlagingen hebben betrekking op het intercontinentale telefoonverkeer. Voor een aantal intercontinentale bestemmingen zal tijdens bepaalde uren van de dag een gereduceerd tarief worden geïntroduceerd. Vooruitlopend op de verzelfstandiging zullen in 1988tarief- en prijsaanpassingen moeten plaatsvinden. Met name waar activiteiten in concurrentie worden verricht zullen de huidige tarieven en prijzen gewijzigd moeten worden in marktconforme tarieven en prijzen. In dit verband zal per 1 januari 1988 het voorrijtarief worden verhoogd en zal de tariefstructuur voor montageactiviteiten worden aangepast. Met de verhoging van het voorrijtarief en de aanpassing van de tarieven voor montageactiviteiten wordt beoogd de tarieven meer marktconform te maken en de kostendekking van deze verlieslatende activiteiten te verbeteren. Deze tariefaanpassing zal stimulerend werken op het voorgestane marktbenaderingsconcept dat er op gericht is dat de klant voor reparaties en de aanschaf van montagemateriaal gebruik maakt van de Primafoonwinkels. Het voorrijtarief zal vanaf 1 januari 1988 in rekening worden gebracht voor alle handelingen die in opdracht van de klant aan huis worden uitgevoerd met uitzondering van activiteiten voor de infrastructuur en telefoontoestellen in verhuur. Efficiencyverbeteringen en het meer toepassen van geautomatiseerde processen zullen tot een kostenverlaging van de verhuizing van aansluitingen leiden. Deze besparingen zijn echter niet voldoende om deze dienst kostendekkend te maken. De verhoging van het verhuistarief per 1 januari 1988 vormt een eerste stap naar een aanvaardbare kostendekking. De tarieven voor het radioverkeer met schepen zullen, overeenkomstig vorig jaar is aangekondigd (Kamerstuk Aanhangsel van de handelingen nummer 168), worden aangepast. Geconstateerd moet worden, dat in een toenemend aantal gevallen bij opdrachten voor telecommunicatievoorzieningen of het afhalen van apparatuur, onjuiste persoonsgegevens worden verstrekt. Hierdoor stijgt het bedrag aan niet te innen vorderingen belangrijk. Om deze ontwikkeling tot staan te brengen zal de PTT overgaan tot een meer nauwgezette vastlegging van de overeenkomst met de klant. De betrouwbaarheid van diens persoonsgegeven zal daarbij voortaan worden vastgesteld aan de hand van een legitimatiebewijs. 5. Subsidies (artikel 2) Toekenning van subsidies vindt in het algemeen plaats in gevallen dat het bedrijfsbelang door de werkzaamheden van de gesubsidieerde instellingen - zij het vaak op indirecte wijze - wordt gediend en deze instellingen door onvoldoende middelen genoodzaakt zijn een beroep op externe instanties te doen. 1. Stichting «Personeel" en Kinderfonds PTT» f Stichting «Personeel" en Kinderfonds PTT» tot een bedrag gelijk aan de verliezen op verstrekte voorschotten aan personeel, geleden in gevallen, waarin op verzoek van het Staatsbedrijf tot kredietverlening werd overgegaan, geraamd op 3. Stichting «Het Nederlands Postmuseum» 4. Union Radio Scientifique Internationale 5. Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap 6. Stichting Toekomstbeeld der Techniek 7. Vereniging tot bevordering van het elektronisch vakonderwijs te Amsterdam 8. Stichting Vervoerswetenschappelijk Instituut 9. Koning Willem I Stichting f f f 800 f f f f f Dit bedrag is afgerond op f f Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 10

11 6. Bijdrage aan de «Stichting Nepostel» (artikel 3) Aangezien de vraag of in 1988 de algemene kosten van «Nepostel» volledig zullen worden gedekt uit de opbrengsten van projecten, nog niet met zekerheid positief kan worden beantwoord, is een PM-post opgenomen. Hierop zal uiteraard slechts dan een beroep worden gedaan als geen andere bronnen kunnen worden gevonden. 7. Garantie aan informatica-universiteit (artikel 4) De PTT is voornemens een garantie te verstrekken aan de informaticauniversiteit (The Hague institute of applied informaties) ten bedrage van maximaal f in geval van negatieve exploitatie-resultaten. 8. Afschrijvingen (artikel 5) Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen worden bij de PTT op basis van hun vervangingswaarde berekend. Als gevolg hiervan is dan ook de ontwikkeling van het prijsniveau mede bepalend voor de grootte van het bedrag aan afschrijvingen. 9. Rente (artikel 6) Aanpassing van de jaarverslaglegging op basis van titel 8 van het Tweede boek van het Burgerlijk Wetboek maakte het noodzakelijk dat het voor artikel 6 te hanteren rentebegrip werd aangepast om de aansluiting met de jaarverslaglegging te behouden. In plaats van de incalculatierente die in voorgaande jaren onder de lasten werd opgenomen en het renteverschil dat onder de baten werd verantwoord, wordt thans het saldo van beide posten onder de lasten (artikel 6) opgenomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 11

12 10. Resultaten Het hierna volgende overzicht geeft een beeld van de resultatensituatie over het begrotingsjaar en een aantal daaraan voorafgaande jaren. In de onderstaande tabel is met het oog op de vergelijkbaarheid het effect van de PCGD op de cijfers over het jaar 1985 geëlimineerd. (In veelvouden van een miljoen gulden) Omschrijving Raming Herziene Uitkomsten Uitkomsten 1988 raming ' 1987 Exploitatielasten Post 3 881, , , ,2 Telegrafie 440,8 415,2 385,7 407,9 Telefonie 5 200, , , ,9 Omroep en Televisie 100,8 97,4 97,8 91,8 Lasten pensioenfonds voormalig radiodistributiepersoneel 0,6 0,6 0,4 7. 0,5 Totaal 9 624, , , ,3 Exploi ta tieba ten Post Telegrafie Telefonie Omroep en Televisie 3 905,2 665, ,8 100, ,4 610, ,3 97,4 3641,5 539, ,8 97, ,9 488, ,5 91,8 Totaal , , , ,3 Resultaten Post 23,4 42,3 9, ,5 Telegrafie 224,3 195,0 154,2 82,1 Telefonie 1 163, ,8 979,0 993,8 Omroep en Televisie 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioenfonds voormalig radiodistributiepersoneel 7. 0,6 7. 0,6 0,4 0,5 Resultaat bedrijfsvoering 1 410, , , ,9 Rente van fondsen en reserves 890,6 770,2 740,5 675,6 Totaal resultaat 2 300, , , ,5 Uitkering aan het Rijk 15,0 15,0 15,0 15,0 Toevoeging aan fondsen en reserves: uit het totaalresultaat 2 285, , , ,5 t.l.v. A V en W 0,6 0,6 7. 0,4 7. 0,5 als balansmutatie 7. 0,6 7. 0,6 7. 0,3 7. 0,4 Totale toevoeging aan fondsen en reserves 2285, , , ,6 * 1985 excl. PCGD. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 12

13 11. Financiering Het hierna volgende overzicht geeft een beeld van de financieringssituatie over het begrotingsjaar en een aantal daaraan voorafgaande jaren. In de onderstaande tabel is met het oog op de vergelijkbaarheid het effect van de PCGD op de cijfers over het jaar 1985 geëlimineerd. In min. gids. Begroting Herziene raming 1987 Investeringen in duurzame activa 2218,0 2142,9 2054,6 1708,5 Voorraadmutaties memorie memorie ,9 226,9 Deelnemingen 11,0 9,1 7. 6,0 12,3 Geldleningen 2,0 1,0 0,7 0,1 Kapitaaluitgaven 2231,0 2153,0 1874,4 1947,8 Financieringsmiddelen: Verkoop bedrijfsmiddelen memorie memorie 2,9 3,6 Opbrengst deelnemingen 0,2 0,2 0,2 0,2 Afschrijvingen 1751,0 1669,0 1580,8 1515,7 Toevoeging aan de reserves 2285,8 2041,7 1868,6 1685,6 3'/2%-heffing over de bedrijfsbaten ,6 338,4 307,0 Winstuitkering 15,0 15,0 15,0 15,0 4414,2 4075,5 3805,9 3528,1 Netto bijdrage in de algemene middelen 2183,2 1922,5 1931,5 1580,3 Aan het Rijk wordt voorts uitgekeerd: Kapitaalrente Minus rente van bij het Rijk belegde reserves 644,8 890,6 639,0 770,2 675,3 740,5 667,2 675,6 Per saldo aan het Rijk uit te keren rente , ,2 ' 65,2 ;'. 8,4 Totaal door de PTT netto uit te keren aan het Rijk 1937,4 1791,3 " 66,3 1571,9 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 13

14 V. INVESTERINGEN Voor de realisatie van het investeringsprogramma 1988 is een bedrag van f2231 min beschikbaar gesteld. Het bedrag is als volgt samengesteld: - f 2218 min. ten behoeve van de voorbereiding, oprichting, uitbreiding en vernieuwing van duurzame bedrijfsmiddelen; - f2,0 min voor een kasgeldlening aan de «Stichting Personeel" en Kinderfonds PTT»; - f6,6 min voor deelneming in «Inmarsat», f2,4 min voor «Intelsat» en f2,0 min voor «Eutelsat». Onder verwijzing naar de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 31 maart 1987 (Kamerstuk G nr. 13) is de PTT in samenwerking met Distrimedia Services B.V. het Omnidataproject gestart. Dit project heeft tot doel om te komen tot een belangstellingsregistratie op basis waarvan aan geïnteresseerden op aanvraag informatie kan worden toegezonden. Die informatie heeft betrekking op de belangstellingsgebieden van de geadresseerden. De exploitatie van het op basis van de belangstellingsregistratie gevormde bestand zal door de PTT en Distrimedia B.V. worden ondergebracht in een op te richten vennootschap onder firma, waarin door beide partijen op basis van gelijkheid wordt geparticipeerd. Het voor rekening van de PTT komende bedrag dat met deze participatie gemoeid is zal voor 1987 en 1988 bescheiden van omvang zijn, doch kan thans nog niet worden aangegeven. De investeringen in 1988 worden hieronder voor de belangrijkste posten nader toegelicht en gespecificeerd. Terreinen en gebouwen f309,4 min (art. 14, onderdeel a) Voortzetting en voltooiing van bouwwerken in uitvoering Nieuwe projecten Aankoop terreinen en opstallen Uitbreiding en vernieuwing van installaties Beveiligingsvoorzieningen gebouwen f f f f f f 161,1 min min min. 31,0 min. 12,6 min. 309,4 min. Het plan omvat onder meer de volgende projecten: Post - Expeditieknooppunt: Amsterdam. - Voorsorteercentra: Alkmaar, Amsterdam, Baarn, Coevorden, Ede, Eindhoven, Eist, Gorredijk, Heerenveen, Heerhugowaard, Hilversum, Hoorn, Huizen, IJsselstein, Noordwijk, Oss, Rijswijk, Sneek, Spijkenisse, Uithoorn, Veghel, Venlo, Wassenaar, Weesp, Woerden en Zaandam. - Overige bouwprojecten: Beuningen, Doesburg, Den Helder, Elburg, Sint-Oedenrode, Vaassen, Veghel, Wolvega en Uitgeest. Telecommunica tie De bedragen zullen worden bestemd voor de voortzetting van de bouw van het DIA-Computercentrum en van het regionale computercentrum, beide in Groningen, alsmede voor de aankoop van een kantoorgebouw in Breda en de eerste fase van twee betonnen straalverbindingstorens. Voorts zal in 1988 de aanpassing ter hand worden genomen van 76 gebouwen voor telefoonapparatuur, in hoofdzaak ten behoeve van het vervangen van de huidige, analoge door digitale telefoonapparatuur. Overige diensten In de begroting is rekening gehouden met nieuwbouwprojecten voor de Centrale Directie in Groningen, de verbouwing van de Centrale Werkplaats te 's-gravenhage en het Dr. Neher-Laboratorium te Leidschendam. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 14

15 Telegrafie en Datacommunicatie f116 min (art. 14, onderdelen j, k, I, m, n) Infrastructurele voorzieningen f 93 min. - Randapparatuur f 23 min. ( 116mln. Bovenstaande bedragen zijn nodig voor de vervanging van de telexcentrale te Amsterdam, voor uitbreiding van verkeersfaciliteiten voor telex, datacommunicatie-aansluitingen en Viditel. De middelen voor dataconrv municatie zijn hoofdzakelijk bestemd om aan de vraag naar aansluitingen op Datanet 1 te kunnen voldoen. Voor Viditel zijn behalve voor de toenemende vraag, ook middelen voor de uitbreiding van faciliteiten nodig. Centrale inrichtingen telefonie f687 min. (art. 14, onderdeel o) Uitbreiding met electronische systemen Voorzieningen t.b.v. internationaal verkeer Stroomvoorzieningen Overige apparatuur Software-ontwikkeling telefoonsystemen Integratieheffing BTW f 534 min. f 5 min. f 10 min. f 90 min. f 40 min. f 8 min. f 687 min. In 1988 wordt het eerder vastgestelde vervangingsplan van de huidige, elektro-mechanische telefooncentrales door een digitale infrastructuur in uitvoering genomen. Voorop staat echter de noodzaak rekening te houden met de autonome ontwikkelingen op het gebied van de nummerbehoefte en het kunnen afwikkelen van het aangeboden telefoonverkeer, dat een sterkere groei vertoont dan in voorgaande jaren. Tevens wordt in 1988 een start gemaakt met de introductie van een derde telefoonsysteem (System 12 van Alcatel) door de installatie van een proefcentrale. In totaal worden nummers en lijnen geïnstalleerd voor vervanging en uitbreiding. Interlokale verbindingsmiddelen f380 min. (artikel 14, onderdeel p) Specificatie: Interlokale kabels Versterkerinrichtingen Straalverbindingen Voorzieningen t.b.v. de omroep Integratieheffing BTW f 125 m n. f 201 m n. f 50 m n. f 1 m n. f 3 m n. f 380 min. In 1988 wordt opnieuw een belangrijke stap gezet inzake de uitbouw van het digitale transmissienet. In dat jaar zal 820 km glasvezelkabel worden gelegd. Lokale kabels telefonie f240 min. (art. 14, onderdeel q) Het bedrag is bestemd voor: - Het uitbreiden van de lokale verbindingsnetten. Deze uitbreiding is noodzakelijk door de voortgaande toeneming van het telefoonverkeer, de groeiende behoefte aan bijzondere verbindingen en het stichten van nieuwe telefooncentrales. In 1988 wordt ook gestart met het digitaliseren van het lokale verbindingsnet met gebruikmaking van glasvezel. - Het aanleggen van koppelnetten voor kabel-tv, waarmee aan de vraag naar hoogfrequent transport van televisiesignalen kan worden voldaan. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 15

16 ~ Het leggen van voedingskabels tussen de telefooncentrales en kabelverdelers om aan de vraag naar telefoonaansluitingen te voldoen. - Het vervangen van kabels die technisch verouderd zijn. - De integratieheffing BTW over de eigen lonen. Telefoontoestellen f40 min. (artikel 14, onderdeel rj Het bedrag is nodig om: - de nieuwe abonnees die wensen te beschikken over een huurtoestel te voorzien van toestellen. - huistelefooninstallaties te voorzien van toestellen. - het bestand op reeds bestaande aansluitingen - waar gewenst - te kunnen uitbreiden met verhuurapparatuur. Huistelefoon- en signaalinrichtingen f92 min. (artikel 14, onderdeel s) Dit bedrag is bestemd om aan de sterk gestegen vraag naar zowel nieuw te plaatsen als te vervangen bedrijfstelefooninstallaties te voldoen, alsmede voor hët aanleggen van het PTT-alarmcommunicatiesysteem. Mobilofonie/semafonie f 142 min. (artikel 14, onderdeel u) Het geraamde bedrag dient voor de uitbreiding en vervanging van de autotelefoon, niet openbare mobilofoondiensten, semafoondiensten en stadsoproepdiensten. ^ Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 16

17 VI. ONTWIKKELINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN 1. Algemeen De verwachting is dat de eerstkomende jaren de economische, technische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een verder toenemende vraag naar de belangrijkste PTT-diensten. Daarnaast zal de PTT door toepassing van nieuwe technieken komen tot een verbreding van het produktenpakket. In dit verband kan gewezen worden op de mogelijkheden die de digitalisering bij Telecommunicatie en de loketautomatisering bij de Post scheppen. De aandacht van het bedrijf blijft erop gericht de dienstverlening aan de klant te optimaliseren. Een kwaliteitsniveau afgestemd op de wensen van de gebruikers is daarbij van groot belang. Voorts zal versterking van de commerciële functie de externe oriëntatie en de marktgerichtheid van de organisatie bevorderen. De oprichting van PTT Nederland NV is van groot belang voor de concurrentiepositie van het bedrijf en de verdere ontwikkeling van de postale infrastructuur in Nederland. Een tijdige afronding van de besluitvorming over de verzelfstandiging heeft derhalve zowel uit het oogpunt van het bedrijf als de samenleving hoge prioriteit. 2. Post In het kader van de verzelfstandiging is door PTT-Post een veelheid en verscheidenheid van activiteiten ontplooid, gericht op het opereren in een nieuwe status en structuur van de PTT. De volgende strategische hoofddoelstellingen gelden daarbij als leidraad: - versterken van de commerciële functie teneinde te komen tot een meer extern georiënteerde, marktgerichte organisatie, - een meer directe besturing van de uitvoeringsorganisatie, uitgaande van eenduidige en korte communicatielijnen, - verhoging van de doelmatigheid, met name door een aanzienlijke reductie van zowel de directe als de indirecte kosten en de overheadkosten. Het streven van PTT-Post is tevens gericht op een hoog kwaliteitsniveau en op het behalen van een aanvaardbaar rendement op het geïnvesteerd vermogen met daarbij een voldoende winstmarge. Deze financieel-economische doelstellingen komen voornamelijk tot uitdrukking in het streven naar een hoge mate van efficiency en naar een verkeersgroei per afgiftepunt van vooral de hoofdprodukten. Hiermee moet ook het negatieve effect worden gecompenseerd van een, niet te beïnvloeden, gestage groei van het woningbestand in combinatie met een daling van het gemiddeld aantal personen per woning. In dit verband is voorts van belang de toenemende concurrentie op met name de zakelijke markt in de vorm van zelfbezorging door grote klanten, alternatieve bezorgingssystemen en de activiteiten van particuliere bezorgdiensten. Bij het streven naar efficiency zal de komende jaren het accent worden gelegd op een reductie van indirecte kosten en overheadkosten. In combinatie met het streven naar een verbetering van de besturing van het bedrijf wordt hieraan inhoud gegeven door concentratie van de operationele besturing in 5 regio's, in plaats van in de 12 postdistricten. De omvang van de stafafdelingen wordt in combinatie hiermee aanzienlijk beperkt. Daarnaast wordt het stafwerk bij de Centrale Directie beperkt. In overleg met klanten wordt doorlopend getracht tot een betere afstemming van de postale dienstverlening op de wensen van de gebruikers te komen. Dit leidt onder meer tot een verdere vereenvoudiging van de toegankelijkheid (meer aanbiedingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en uitbreiding van de mogelijkheden tot het afhalen van post bij klanten). Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 17

18 Door toepassing van elektronische communicatiemiddelen onstaan mogelijkheden voor introductie van meer nieuwe diensten. Na Faxpost bestaat het voornemen middels het nieuwe produkt Telepost mogelijkheden te bieden om op elektronische wijze part : jen aan te bieden bij een centraal gevestigd Telepost-centrum. De gebruiksmogelijkheden van EMS (Express Mail Service) en Faxpost worden vergroot door verdere uitbreidingen van het aantal deelnemende landen. Voorts is in onderzoek een mogelijke integratie van de Faxpost en de Telegraafdienst. Steeds belangrijker wordt de afstemming van het PTT-bedrijfsproces op het door de klanten gewenste kwaliteitsniveau. Aspecten daarvan zijn o.a. de introductie van de ontvangstbevestiging, voorkoming van diefstal en fraude (girobetaalkaarten) maar vooral de overkomstduur. Wat het laatste betreft lopen er twee acties, namelijk verdere invoering van de mogelijkheid tot een keuze tussen een 24-uurs- en een 48-uurs-service en grotere aandacht voor de vaststelling van de aangeboden kwaliteit. Enerzijds heeft daartoe een extern bureau alle bestaande interne kwaliteitsmetingen getoetst op hun doelmatigheid en anderzijds heeft de Nationale Stichting voor Statistiek een aantal eigen kwaliteitsmetingen ontwikkeld als aanvulling op c.q. controle op de interne metingen. Het accent zal voor wat betreft die laatste metingen dan vooral komen te liggen op het opsporen van vertragingsoorzaken. Verwacht mag worden dat de uitkomsten van de verschillende metingen, waarvan er een aantal ook te zamen met klantenorganisaties wordt verricht, een belangrijke rol zullen gaan spelen in de gesprekken met klanten over niveau en prijs van de dienstverlening. In de loop van 1987 zal een beperkt aantal postkantoren van een nachtkluis worden voorzien. Het aantal postkantoren met een dergelijke voorziening zal in de komende jaren worden uitgebreid naar gelang de behoefte blijkt. De plaatsing van gelduitbetaalautomaten zal in overleg met de Postbank geleidelijk geschieden. De automatisering van de uitvoering van de loketdiensten door inzet van loketterminals heeft tot doel het netwerk van loketkantoren naar de eisen van de tijd uit te rusten. Dit betekent uit oogpunt van klantgerichtheid en efficiency, zowel voor het Postbedrijf als voor de door derden aan Post opgedragen diensten, een verdere verbetering in de kwaliteit van de dienstverlening. Tevens worden hiermee voorwaarden geschapen voor het aantrekken van nieuwe diensten van de overheid en het bedrijfsleven. Hierdoor kan een optimale vulling van de loketten-infrastructuur bereikt worden, waardoor maatschappelijke verspillingen worden voorkomen. 3. Telecommunicatie Algemeen In de komende jaren zal de toepassing van nieuwe technologieën op het telecommunicatieterrein in steeds sterkere mate plaatsvinden. Informatietechnologie en telecommunicatietechnologie groeien naar elkaar toe. Op beide terreinen, maar met name ook op het gebied van telecommunicatie ontstaan nieuwe mogelijkheden met betrekking tot transport, weergave en distributie van gegevens. Goede telecommunicatie-voorzieningen zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van de maatschappij en van een steeds meer op informatie gebaseerde economie. Het belang van goede telecommunicatie-voorzieningen wordt dan ook allerwege ingezien. De telecommunicatie-infrastructuur en de daarmee geleverde diensten zijn mede voorwaardenscheppend voor zowel de maatschappelijke toepassing van de nieuwe diensten als voor de activiteiten van het bedrijfsleven. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 18

19 Bij de genoemde ontwikkelingen blijft vooralsnog de overdracht van spraak de voornaamste vorm van telecommunicatie; de niet-spraak-toepassingen gaan echter een steeds belangrijkere rol spelen. In de eerstkomende periode zullen de nieuwe ontwikkelingen vooral toepassing vinden bij bedrijven en instellingen, met name op het gebied van tekst- en datacommunicatie. In toenemende mate ontstaat er behoefte aan integratie van telecommunicatietoepassingen (spraak, tekst, data, beeld). Door deze integratie kan een waardevolle bijdrage en stimulans worden geleverd aan de kantoorautomatisering en andere toepassingen van informatie- en telecommunicatietechnologie. Het beleid van de PTT is erop gericht haar actieve rol in het standaardiseren, coördineren en stimuleren van informatie-transport en daarmee ook van het gebruik, te continueren en zo nodig uit te breiden. De groei van het aantal telefoonaansluitingen voor particulier gebruik blijft doorgaan, zij het als gevolg van de marktverzadiging in deze sector op een lager niveau. De gehouden proefneming met specificatie van de op de telefoonnota in rekening gebrachte kosten van automatische gesprekken heeft geen bevredigende resultaten opgeleverd. Naar verwachting zal in 1988 een nieuwe proefneming kunnen worden gehouden, waarvan de resultaten in 1989 bekend zullen zijn. Er wordt vanuit gegaan dat ter beperking van de exploitatiekosten deze faciliteit als een nieuwe dienstverlening tegen betaling zal worden aangeboden. Infrastructurele voorzieningen De digitalisering van het Nederlandse telecommunicatienet wordt volgens plan voortgezet. Een digitaal net biedt grote flexibiliteit in de overdracht van allerlei soorten informatie. Met de verdere invoering van digitale schakelmiddelen en transmissiesystemen zal een volledig gedigitaliseerd net ontstaan. Geïntegreerde spraak-, tekst- en data-toepassingen kunnen dan via één net worden afgehandeld (ISDN-Integrated Services Digital Network). Digitalisering van zowel de schakel- als de transmissiemiddelen vraagt evenwel grote investeringen die over een groot aantal jaren moeten worden gespreid. De digitalisering is gestart vanuit de hogere netvlakken, te weten het lange afstandsnet (LAAN), dit is het verkeersnet tussen districtscentrales en het middellange afstandsnet (MAN), dit is het verkeersnet tussen knooppunt" en districtscentrales. Daarna zal ze worden voortgezet in het korte afstandsnet (KAN), dit is het verkeersnet tussen eindcentrales en knooppuntcentrales. Al deze verbindingen zullen meervoudig gerouteerd zijn en in glasvezelkabel en/of straalverbindingen worden uitgevoerd. Het aldus groeiende digitale net zal reeds in 1988 direct toegankelijk zijn voor zakelijke gebruikers die een digitale bedrijfstelecommunicatie-uitrusting hebben. Het digitaliseringsproces is er voorts op gericht om eind 1989 een aanvang te kunnen maken met de invoering van ISDN-aansluitingen. Schakelmiddelen Wat de schakelmiddelen (centrales) betreft, zullen eerst de oudste typen elektro-mechanische telefooncentrales worden vervangen door digitale centrales. Volgens de huidige plannen zal deze vervanging omstreeks 1995 zijn voltooid. Begonnen is met de districts- en knooppuntcentrales. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 19

20 De digitale centrales zullen in de eerstvolgende jaren worden geleverd door AT&T/Philips, Ericsson en na 1988 ook door Alcatel. De computer-bestuurde analoge (semi-elektronische) telefooncentrales die de laatste jaren geïnstalleerd zijn en die nu ook reeds een aantal nieuwe diensten kunnen verwerken, kunnen door voortdurende uitbreiding van de programmatuur nog geruime tijd volwaardig functioneren in het gemoderniseerde net. Ze zullen derhalve als laatste aan de beurt komen voor vervanging. Datanet-1 De sterk stijgende behoefte aan verschillende toegangsmogelijkheden tot computers, databases, terminals enz. en aan snelle overdracht van informatie tussen deze apparatuur, weerspiegelt de betekenis van het datatransport. Van de mogelijkheden om via Datanet-1 internationaal dataverkeer af te wikkelen met openbare datanetten in tal van andere landen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Het aantal aansluitingen op het Datanet-1 is sterk gestegen. Naar verwachting zal deze trend zich voortzetten. Door uitbreiding van diensten en faciliteiten zullen de gebruiksmogelijkheden van het Datanet in de komende jaren verder toenemen. Agglomeratienetten In samenhang met de landelijke digitalisering is een digitale telecommunicatie-infrastructuur met glasvezelverbindingen in de agglomeraties Amsterdam, 's-gravenhage, Rotterdam en Utrecht tot stand gekomen. Een dergelijk net wordt momenteel ook in Groningen aangelegd. Deze agglomeratienetten zijn geschikt voor (data)communicatie met zeer hoge snelheden, videoconferencing, onderlinge koppeling van Local Area Networks (LAN) en koppeling van digitale bedrijfscentrales, zowel onderling als op het openbare net. Deze netten bieden ook mogelijkheden voor de Multisat-diensten (diverse verbindingsmogelijkheden via Europese of intercontinentale satellietsystemen). De PTT maakt met deze agglomeratienetten en de grondstations voor Multisat-diensten onder andere de realisatie van Teleports mogelijk. De agglomeratienetten worden via het digitale verkeersnet rnet elkaar en met het buitenland gekoppeld. Een en ander sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen de EG, waar een studie werd verricht naar een breedbandig digitaal (glasvezel)net tussen de grote bevolkings- en industriële centra in de aangesloten lidstaten. Voor andere agglomeraties zullen eveneens glasvezelnetten worden aangelegd, indien hieraan een reële behoefte aanwezig blijkt te zijn. Opgemerkt wordt dat glasvezelkabels als zodanig geen nieuwe gebruiksmogelijkheden bieden, die met de bestaande koperkabels niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Glasvezelkabels bieden door de grotere transportcapaciteit, hogere transportsnelheden en overbrugging van langere afstanden zonder versterking van de signalen onderweg voordelen in technisch en exploitatief opzicht. Lokale netten Toepassing van digitale transmissiesystemen of van nieuwe transmissiemiddelen in lokale netten heeft voortdurend de aandacht. De huidige prijs/prestatie-verhouding verhindert vooralsnog de toepassing van glasvezelsystemen op abonneelijnen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie