Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Begroting voor het jaar G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Vaststelling begroting van uitgaven en inkomsten Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoud Blz. Blz 1. ALGEMEEN 2 48 Afschrijvingen Inleiding Rente Herziene raming Resultaten Financiering MARKTONTWIKKELINGEN Post 5 5. INVESTERINGEN Openbare telegrafie inclusief 5 tekstcommunicatie en data 6. ONTWIKKELINGEN OP Telefonie 5 MIDDELLANGE TERMIJN 6.1 Algemeen PERSONEELSONTWIKKE Post 17 LING 6.3 Telecommunicatie Algemeen FINANCIËLE RESULTATEN 9 Infrastructurele voorzieningen Algemeen 9 Telecommunicatievoorzienir Post 9 gen en randapparatuur 43 Telegrafie inclusief tekstcom- 9 Diensten 22 municatie en data Internationale telecommunica Telefonie 9 tie 4.5 Subsidies Marktontwikkelingen Bijdrage aan de Stichting Sociaal beleid 28 Nepostel 4.7 Garantie aan informatica univer 11 BALANS PTT PER 31 DECEMBER 29 siteit 1986 Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, vierde lid jo derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 1

2 1. ALGEMEEN 1. Inleiding In het komende begrotingsjaar zal de verzelfstandiging van de PTT haar beslag krijgen. De hiertoe vereiste wetsvoorstellen zijn thans in een vergevorderd stadium en zullen eind 1987 de Kamer bereiken. Middels deze wetgeving wordt de structuur van PTT Nederland NV en het toezicht op dit bedrijf bepaald. Voor 1988 wordt voor de PTT een goed resultaat verwacht. Bij Telecommunicatie maakt het resultaat, bij een groeiend geïnvesteerd vermogen, een kleine verbetering van het rendement mogelijk. Bij de Post wordt voor het derde opeenvolgende jaar een positief resultaat verwacht. Met een winst van f23,4 min in 1988 geeft het resultaat slechts een beperkte daling te zien ten opzichte van de raming voor Naar verwachting is de batenstijging, bij nagenoeg gelijkblijvende tarieven, niet voldoende om de kostenstijging volledig op te vangen. Het beeld van de bedrijfsresultaten van de dienstonderdelen is als volgt: Post 23,4 42,3 Telecommunicatie 1386,8 1244,2 Bedrijfsresultaat 1410,2 1286,5 De verbetering van het bedrijfsresultaat wordt gebruikt om het investeringsniveau in 1987 en 1988 met respectievelijk f 70 min en f 100 min op te hogen. Naar het zich thans laat aanzien is deze ophoging voldoende om aan de investeringsbehoefte van Telecommunicatie - die zich op een hoog niveau handhaaft - te kunnen voldoen. Het is daarbij mogelijk gebleken, conform het regeringsstandpunt over het rapport van de commissie Steenbergen, de investeringsmiddelen voor de PTT in de interimperiode tot 1 januari 1989 binnen de kaders van de begroting te financieren. Aldus behoeft geen beroep gedaan te worden op de externe kapitaalmarkt. Mocht in 1988 een verdere uitbreiding van de investeringsruimte in een bepaalde sector noodzakelijk blijken, dan zal binnen de kaders van de begroting door prioriteitenstelling de daartoe benodigde ruimte moeten worden gevonden. Om de enkele jaren geleden in gang gezette vernieuwing van de infrastructuur volgens plan te kunnen realiseren zal na 1988 een verdere verhoging van het investeringsniveau noodzakelijk zijn. Voor deze verhoging van het investeringsniveau zal de NV PTT Nederland een beroep kunnen doen op de kapitaalmarkt. Met de bouw van het hoofdkantoor van de PTT te Groningen werd in november 1986 aangevangen. Het deel van dit complex, dat de eerste fase vormt en aan ca medewerkers kantoorhuisvesting moet bieden, wordt eind 1988 opgeleverd. Ook het thans in aanbouw zijnde tweede computercentrum zal dan operationeel zijn. Ingevolge de opgelegde spreidingstaakstelling zijn thans reeds ruim 1200 PTT-functies in Groningen gevestigd, waaronder het PTT-Landelijk Opleidingscentrum en het PTT-Telematicalaboratorium. In dit begrotingsjaar wordt de voorbereiding op de verzelfstandiging afgerond als de kamerbehandeling van de diverse wetsontwerpen volgens verwachting verloopt. De kamerbehandeling betreft een viertal wetsontwerpen met bijlagen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 2

3 De Machtigingswet zal de Minister van Verkeer en Waterstaat machtigen om PTT Nederland NV op te richten. Bovendien worden met deze wet de concessies voor post en telecommunicatie aan deze vennootschap verleend. De boedelscheiding tussen de Staat en de PTT en de basis voor het te verstrekken vreemd vermogen zijn eveneens geregeld. Ook de verplichting tot het in een aparte dochtervennootschap onderbrengen van de telecommunicatie-concessiefunctie binnen vijf jaar na oprichting, is hierin geregeld. De Personeelswet regelt de overgang van de rechtspositie van de PTT-medewerkers conform de kabinetsbeslissingen en legt de basis voor het op te richten PTT-pensioenfonds. De Postwet is geheel vernieuwd. Het betreft vooral modernisering en verwerking van het concessiesysteem. De Wet op de telecommunicatievoorzieningen is een geheel herziene T&T-wet. De ingrijpende modernisering, de wijzigingen ten gevolge van het wegvallen van het monopolie op randapparatuur en het concessiesysteem hebben aanleiding gegeven het wetsontwerp in zijn geheel opnieuw vast te stellen. 2. Herziene raming 1987 Batenontwikkeling Ten opzichte van de begroting zijn de exploitatiebaten f351,6 min. hoger geraamd. Dit verschil kan als volgt aan de afzonderlijke bedrijfsonderdelen worden toegeschreven. Post (+ f49,6 min). De hogere raming bij Post kan voor f53,7 min. worden toegeschreven aan een sterkere stijging van de opbrengst postverkeer, voornamelijk als gevolg van een gunstiger verkeersontwikkeling bij de partijenpost, en hogere diverse baten ad f5,0 min.. De baten loketdiensten zijn daarentegen f9,1 min. lager geraamd. Telegrafie (+ f42,2 min.). De hogere baten Telegrafie zijn voornamelijk te danken aan hoger geraamde opbrengsten van het beschikbaar stellen van geleidingen en van nieuwe diensten. Telefonie (+ f254,1 min.). De gunstige verkeersontwikkeling bij Telefonie veroorzaakt ten opzichte van de begroting een toeneming van de opbrengst van gesprekken met f 114,5 min.. De periodieke vergoedingen zijn thans f 18,6 min. hoger geraamd hetgeen met name valt toe te schrijven aan de gunstige ontwikkeling van het aantal aansluitingen. De overige baten zijn f 121,0 min. hoger dan begroot, hetgeen hoofdzakelijk het gevolg is van een grotere afzet van apparatuur, een hoger geraamde opbrengst uit werken voor derden alsmede van hogere diverse baten. Omroep en Televisie (+ f5,7 min.). Las te non twikkeling De bedrijfslasten komen in de herziene raming f 152,8 min. hoger uit dan begroot. Deze hogere raming kan aan de volgende kostensoorten worden toegeschreven: Personeelslasten (-/- f40,5 min.). Het verschil ad -/- f40,5 min. is per saldo het gevolg van lager geraamde gemiddelde personeelslasten ad -/- f81,9 min. en 766 taken hoger geraamde personeelsbezetting ad f 41,4 min.. Rente kapitaalschuld (-/- f47,5 min.). De daling van de rente kapitaalschuld vormt de som van de effecten van een lagere kapitaalschuld ad f3,4 min. en een lagere rente over de kapitaalschuld ad f44,1 min.. Afschrijvingen (-/- f 104,1 min.). Volgens planning zullen een verdere aanscherping van het logistiek proces, de voorraadbeheersing, de bredere introductie van verkoop van randapparatuur, de verhoging van Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 3

4 enkele afschrijvingspercentages voor bedrijfsmiddelen bij Telecommunicatie en de hogere investeringen een opwaarts effect op de afschrijvingen veroorzaken. Als gevolg van de lagere vervangingswaarde zijn de afschrijvingen evenwel per saldo lager geraamd. Lasten materiaal en diensten door derden (+ f335,5 min.). Door een hoger materiaalverbruik en een hoger gebruik van diensten door derden, met name als gevolg van de toegenomen afzet, komen de lasten van materiaal en diensten door derden per saldo hoger uit. 3V2%-heffing over de baten ( + f9,4 min.). De hogere 3'/2%-heffing kan worden toegeschreven aan hoger geraamde externe baten. Bedrijfsresultaat Door een toeneming van de baten met f 351,6 min. en een toeneming van de lasten met f 152,8 min. zal het bedrijfsresultaat van de gezamenlijke dienstonderdelen met f 198,8 min. toenemen. Bij de Post en bij Telefonie verbetert het bedrijfsresultaat met respectievelijk f79,5 min. en f79,1 min.. Het resultaat bij de Telegrafie is thans f40,2 min. hoger geraamd. Rente over fondsen en reserves De rente over de fondsen en reserves zal f89,0 min. lager uitkomen, in hoofdzaak als gevolg van een lager rentepercentage. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 4

5 II. MARKTONTWIKKELINGEN 1. Post In 1988 zal het binnenlands postverkeer toenemen met 2,5% (125 min. stukken) ten opzichte van Gesplitst naar losse post en partijenpost betekent dit een stijging van respectievelijk 1,0% (15 min. stukken) en 3,2% (110 min. stukken). Met uitzondering van de gelijkblijvende categorie dagbladen komt bij alle categorieën een toename van het verkeer voor. In absolute zin is de groei het sterkst bij de partijenpost brieven/briefkaarten, de partijenpost drukwerken en het ongeadresseerde drukwerk. De uit het buitenland ontvangen post zal ten opzichte van 1987 met ongeveer 2% toenemen. De naar het buitenland verzonden post zal zich handhaven op het niveau van De lokethandelingen laten een daling zien van 1% (2 min. handelingen). 2. Openbare telegrafie inclusief tekstcommunicatie en data Een toenemend gebruik van alternatieve tekst- en datacommunicatiemogelijkheden veroorzaakt verzadigingsverschijnselen bij de vraag naar telexaansluitingen. Het aantal telexaansluitingen zal hierdoor naar verwachting in 1988 circa 1% dalen. De ontwikkeling van het telexverkeer zal van de verzadigingsverschijnselen ook de gevolgen ondervinden. Het buitenlandse telexverkeer zal afnemen met circa 4%. Telex blijft voorshands een sterke infrastructuur voor elektronische tekstoverdracht. Dit komt met name door de internationale standaardisatie en het feit, dat een groot aantal landen via telex bereikbaar is. Zeker is dit het geval voor de ontwikkelingslanden. Op basis van de huidige marktsituatie wordt voor de diensten Datanet, Telefax en Viditel verwacht dat de produktvernieuwing op dit terrein en de hierop gerichte inspanningen in 1988 tot een relatief sterke groei van deze diensten zal leiden. Voor Teletex wordt met een bescheiden afzet rekening gehouden, dit in verband met de beginfase waarin dit produkt zich bevindt. 3. Telefonie De groei van het aantal telefoonaansluitingen in 1988 zal naar verwachting ruim bedragen. Dit is het gevolg van een verzadiging bij de particuliere aansluitingen in combinatie met een gelijkblijvende groei van het aantal zakelijke aansluitingen. Op het gebied van randapparatuur, zoals bijvoorbeeld telefoontoestellen, zal intensivering van het beleid van produktvernieuwing, assortimentsuitbreiding en het bieden van een goede prijs/kwaliteitsverhouding noodzakelijk zijn om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden. Mede met het oog op de verzelfstandiging bestaat de mogelijkheid dat reeds in 1988 beleidsmaatregelen noodzakelijk blijken. Zonodig zal de Kamer daarover nader worden geïnformeerd. Het vooruitlopen door particuliere bedrijven op de opheffing van het monopolie op randapparatuur is ongewenst omdat de randvoorwaarden voor een concurrentiesituatie met betrekking tot de randapparatuur nog niet zijn ingevuld. Deze randvoorwaarden betreffen de vaststelling van keuringseisen en procedures teneinde alleen goedgekeurde apparatuur op het net te doen aansluiten. Geconstateerd moet worden dat mede hierdoor veel ondeugdelijke apparatuur op het net wordt aangesloten, hetgeen aan de kwaliteit van het telefoonverkeer afbreuk doet. De zakelijke markt zal in 1988 vooral een toename te zien geven in de afzet van kleine telefooninstallaties. Dit is voornamelijk het gevolg van produktvernieuwing en een verbetering van de prijs/prestatie-verhoudingen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 5

6 Overzicht ontwikkeling verkeer Bij de recent geïntroduceerde produkten zal er vooral een grote vraag zijn naar aansluitingen op het nieuwe autotelefoonnet en naar de nieuwe semafoon. Het telefoonverkeer in het binnenland zal met circa 4% toenemen, naar het buitenland met circa 8%. De Service 06 zal de verkeersgroei in positieve zin beïnvloeden. Omschrijving Eenheid Raming 1988 Herziene raming POST Losse post binnenland Brieven/briefkaarten Drukwerken Pakjes/postpakketten Totaal Partijenpost binnenland Brieven/brief kaar ten Drukwerken Dagbladen Periodieken Ongeadresseerde drukwerken Pakjes/postpakketten Totaal Totaal binnenlandse post Ontvangen buitenlandse post Totaal bestelde post Verzonden buitenlandse post Lokethandelingen TELEGRAFIE Binnenlandse telegrammen Verzonden buitenlandse telegr. Nettovraag telexaansluitingen Aantal telexaansluit. ultimo Wachtenden op telexaansl. uit. Uitgaand buitenl. telexverkeer TELEFONIE Nettovraag telefoonaansl. Aantal telefoonaansl. ultimo' Toeneming aantal aansl. ultimo Totaal aanleg telefoonaansl. 2 Geregistreerde aanvragers ultimo Lokale gesprekken Interlokale gesprekken' Internationale gesprekken min min min min min min min min min min min min min min min min min. 0,38 0,40 0,42 0,43 0,46 0,49 min. 0,28 0,30 0,31 0,34 0,33 0, ~0,6-0,1 0,8 1,0 1,3 1, ,8 40,3 40,2 39,3 38,1 36, ,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,6 min. min. 82,6 86,3 87,7 38,1 86,0 83, min min min Inclusief dienstaansluitingen en openbare spreekgelegen heden 2 Inclusief verhuizingen 3 Inclusief Service 06-gesprekken Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 6

7 III. PERSONEELSONTWIKKELING Gemiddelde personeelsbezetting PTT (exclusief militairen, afwezigen met non activiteitsverlof, enz.) De totale werkgelegenheid bij de PTT zal in 1988 ten opzichte van 1987 een geringe daling te zien geven. Daarnaast is er sprake van elkaar compenserende verschillen in de ontwikkelingen bij de diverse bedrijfsonderdelen. Oorzaken van voorziene toenemingen zijn te vinden in de nog steeds groeiende verkeersontwikkeling en extra arbeidscapaciteit die nodig is door de introductie van nieuwe technologieën. Ook vereisen de verzelfstandigingsoperatie en de daarvoor te realiseren reorganisaties extra capaciteit, met name bij de Centrale Directie. De geringe mogelijkheden om marktconforme salarissen aan te bieden en de beperkte ruimte voor loonontwikkelingen bij de ambtelijke schalen in de afgelopen jaren leiden in toenemende mate tot knelpunten bij het behouden en aantrekken van gekwalificeerde medewerkers. Gelet op de verzelfstandiging dreigt de PTT hierdoor in een achterstandspositie ten opzichte van het bedrijfsleven te geraken. Afnemende werkgelegenheid wordt voorzien als gevolg van verdergaande automatisering en efficiency-verbeteringen. De totale werkgelegenheid komt naar verwachting in 1988 op (in 1987 volgens herziene raming 81957) taken. Dit betekent werk voor bij benadering personen, waarvan circa vrouwen (1986: ca ). De personeelslasten zullen in 1988 als gevolg van een geringe daling van de personeelssterkte en een geraamde stijging van de gemiddelde loonkosten per saldo toenemen met f58,4 min. Uit de volgende tabellen valt de ontwikkeling in personeelssterkte naar bedrijfsonderdeel en de samenstelling van de personeelslasten af te lezen. Dienstonderdeel Raming Herziene Uitkomsten 1988 raming Postdistricten Telefoondistricten Omroep- en televisiestations Radiodienst Centrale Werkplaats Rijksautomobielcentrale Dr. Neherlaboratorium Dienst Omroepbijdragen Dienst Zegelwaarden te Haarlem PTT-telematicalaboratorium Centrale Directie en diverse Centrale diensten Totaal PTT Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 7

8 Overzicht personeelskosten PTT (in duizenden guldens) Raming Herziene Uitkomsten 1988 raming Loon Sociale lasten uit hoofde van: Pensioen, wachtgeld, AOW/AWW, enz. Vakantie-uitkering Ziekte en ongevallen Jubileumgratificaties, enz. Algemene Kinderbijslag Wet Flex-uit Soc. Lasten in overige pers. lasten Loon (incl. soc. lasten) Overige Personeelslasten: Overwerk" en wachttijdvergoeding Toelagen onregelmatige diensten Stuklonen' Toelagen, vergoedingen en gratificaties 3 Totaal Vergoeding aan postagenten alsmede de vergoedingen per stuk voor het bezorgen van telegrammen, expresse-stukken, e.d. 2 Diverse toelagen aan personeel voor bepaalde dienstprestaties, vergoedingen voor verplaatsingskosten, reis- en pensionkosten bij wonen buiten standplaats, loonbetaling tijdens militaire dienst en personeelskosten van afgesloten boekjaren. Jaar Totale personeelslasten (in min. gld.) Gemiddelde personeïlsbezetting Gemiddelde personeelslasten per taak Indexcijfers gemiddelde personeelslasten per taak PTT , , , , , , Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 8

9 IV. FINANCIËLE RESULTATEN 1. Algemeen De voor 1988 begrote uitkomsten van het bedrijf laten het volgende beeld zien: in min. gld, Post 23,4 Telegrafie 224,3 Telefonie 1163,1 Lasten van het fonds tot dekking van pensioenvervangende uitkeringen aan personeel van de voormalige radiodistributiecentrales, 7. 0,6 Resultaat bedrijfsvoering 1410,2 2. Post (artikelen la en 10a) Bij de Post zal het resultaat in 1988 met f 18,9 min. afnemen tot f 23,4 min. Dit is het gevolg van een bij de lastentoeneming (f 118,7 min.) achterblijvende toeneming van de bedrijfsbaten ad f99,8 min. De stijging van de baten is naast de toeneming van het verkeer met name het gevolg van enkele beperkte tariefwijzigingen in Dit laatste betreft de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voor dagbladen en periodieken volgens de meerjarenafspraken met de overkoepelende uitgeversorganisaties NDP/NNP/NOTU en de verhoging ingevolge de meerjarencontracten met individuele verzenders als postorderbedrijven en internationale mailers. Daarnaast zal in het kader van een verdere stroomlijning en vereenvoudiging van de structuur van de tarieven en de verzendingsvoorwaarden voor de partijenpost in de loop van 1988 een aantal andere tariefaanpassingen plaatsvinden. Deze aanpassingen vormen een eerste stap in een proces dat tot doel heeft te komen tot een tariefstructuur welke beter is afgestemd op de wensen van de klant ten aanzien van doorzichtigheid en eenvoud van het tariefsysteem en verzendingsvoorwaarden enerzijds en de wensen van PTT-Post ten aanzien van de aansluiting van de tariefstructuur op de kostenstructuur anderzijds. Binnen de partijentarieven zullen zowel verhogingen als verlagingen optreden. De tariefmutaties zullen in procentueel opzicht beperkt zijn. Per saldo zal hieruit voor de post geen meeropbrengst voortvloeien. De concrete invulling van de tarieven zal in de loop van 1988 plaatsvinden. 3. Telegrafie inclusief tekstcommunicatie en data (artikelen 1b en 10b) Het bedrijfsresultaat bij Telegrafie zal in 1988 met f29,3 min stijgen tot f224,3 min als gevolg van een groei van de baten met f54,9 min en een daarbij achterblijvende toeneming van de bedrijfslasten met f25,6 min. 4. Telefonie (artikelen 1c en 10c) Bij Telefonie neemt het bedrijfsresultaat in 1988 met f 113,3 min toe ten opzichte van Het resultaat 1988 zal daardoor f 1163,1 min bedragen. De mutatie in het resultaat ter grootte van f 113,3 min is de resultante van f221,5 min hogere baten en f 108,2 min hogere lasten. De PTT krijgt in toenemende mate te maken met concurrentie. Deze concurrentie zal niet beperkt blijven tot de diensten en produkten die in de toekomst niet tot de concessie behoren maar zich ook uitstrekken tot diensten die wel deel uitmaken van de concessie. Met name gaat het daarbij om het internationale telecommunicatieverkeer. In dit verband is voor deze sector in 1988 rekening gehouden met tariefverlagingen voor Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2

10 een bedrag van f46 min. De tariefverlagingen hebben betrekking op het intercontinentale telefoonverkeer. Voor een aantal intercontinentale bestemmingen zal tijdens bepaalde uren van de dag een gereduceerd tarief worden geïntroduceerd. Vooruitlopend op de verzelfstandiging zullen in 1988tarief- en prijsaanpassingen moeten plaatsvinden. Met name waar activiteiten in concurrentie worden verricht zullen de huidige tarieven en prijzen gewijzigd moeten worden in marktconforme tarieven en prijzen. In dit verband zal per 1 januari 1988 het voorrijtarief worden verhoogd en zal de tariefstructuur voor montageactiviteiten worden aangepast. Met de verhoging van het voorrijtarief en de aanpassing van de tarieven voor montageactiviteiten wordt beoogd de tarieven meer marktconform te maken en de kostendekking van deze verlieslatende activiteiten te verbeteren. Deze tariefaanpassing zal stimulerend werken op het voorgestane marktbenaderingsconcept dat er op gericht is dat de klant voor reparaties en de aanschaf van montagemateriaal gebruik maakt van de Primafoonwinkels. Het voorrijtarief zal vanaf 1 januari 1988 in rekening worden gebracht voor alle handelingen die in opdracht van de klant aan huis worden uitgevoerd met uitzondering van activiteiten voor de infrastructuur en telefoontoestellen in verhuur. Efficiencyverbeteringen en het meer toepassen van geautomatiseerde processen zullen tot een kostenverlaging van de verhuizing van aansluitingen leiden. Deze besparingen zijn echter niet voldoende om deze dienst kostendekkend te maken. De verhoging van het verhuistarief per 1 januari 1988 vormt een eerste stap naar een aanvaardbare kostendekking. De tarieven voor het radioverkeer met schepen zullen, overeenkomstig vorig jaar is aangekondigd (Kamerstuk Aanhangsel van de handelingen nummer 168), worden aangepast. Geconstateerd moet worden, dat in een toenemend aantal gevallen bij opdrachten voor telecommunicatievoorzieningen of het afhalen van apparatuur, onjuiste persoonsgegevens worden verstrekt. Hierdoor stijgt het bedrag aan niet te innen vorderingen belangrijk. Om deze ontwikkeling tot staan te brengen zal de PTT overgaan tot een meer nauwgezette vastlegging van de overeenkomst met de klant. De betrouwbaarheid van diens persoonsgegeven zal daarbij voortaan worden vastgesteld aan de hand van een legitimatiebewijs. 5. Subsidies (artikel 2) Toekenning van subsidies vindt in het algemeen plaats in gevallen dat het bedrijfsbelang door de werkzaamheden van de gesubsidieerde instellingen - zij het vaak op indirecte wijze - wordt gediend en deze instellingen door onvoldoende middelen genoodzaakt zijn een beroep op externe instanties te doen. 1. Stichting «Personeel" en Kinderfonds PTT» f Stichting «Personeel" en Kinderfonds PTT» tot een bedrag gelijk aan de verliezen op verstrekte voorschotten aan personeel, geleden in gevallen, waarin op verzoek van het Staatsbedrijf tot kredietverlening werd overgegaan, geraamd op 3. Stichting «Het Nederlands Postmuseum» 4. Union Radio Scientifique Internationale 5. Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap 6. Stichting Toekomstbeeld der Techniek 7. Vereniging tot bevordering van het elektronisch vakonderwijs te Amsterdam 8. Stichting Vervoerswetenschappelijk Instituut 9. Koning Willem I Stichting f f f 800 f f f f f Dit bedrag is afgerond op f f Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 10

11 6. Bijdrage aan de «Stichting Nepostel» (artikel 3) Aangezien de vraag of in 1988 de algemene kosten van «Nepostel» volledig zullen worden gedekt uit de opbrengsten van projecten, nog niet met zekerheid positief kan worden beantwoord, is een PM-post opgenomen. Hierop zal uiteraard slechts dan een beroep worden gedaan als geen andere bronnen kunnen worden gevonden. 7. Garantie aan informatica-universiteit (artikel 4) De PTT is voornemens een garantie te verstrekken aan de informaticauniversiteit (The Hague institute of applied informaties) ten bedrage van maximaal f in geval van negatieve exploitatie-resultaten. 8. Afschrijvingen (artikel 5) Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen worden bij de PTT op basis van hun vervangingswaarde berekend. Als gevolg hiervan is dan ook de ontwikkeling van het prijsniveau mede bepalend voor de grootte van het bedrag aan afschrijvingen. 9. Rente (artikel 6) Aanpassing van de jaarverslaglegging op basis van titel 8 van het Tweede boek van het Burgerlijk Wetboek maakte het noodzakelijk dat het voor artikel 6 te hanteren rentebegrip werd aangepast om de aansluiting met de jaarverslaglegging te behouden. In plaats van de incalculatierente die in voorgaande jaren onder de lasten werd opgenomen en het renteverschil dat onder de baten werd verantwoord, wordt thans het saldo van beide posten onder de lasten (artikel 6) opgenomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 11

12 10. Resultaten Het hierna volgende overzicht geeft een beeld van de resultatensituatie over het begrotingsjaar en een aantal daaraan voorafgaande jaren. In de onderstaande tabel is met het oog op de vergelijkbaarheid het effect van de PCGD op de cijfers over het jaar 1985 geëlimineerd. (In veelvouden van een miljoen gulden) Omschrijving Raming Herziene Uitkomsten Uitkomsten 1988 raming ' 1987 Exploitatielasten Post 3 881, , , ,2 Telegrafie 440,8 415,2 385,7 407,9 Telefonie 5 200, , , ,9 Omroep en Televisie 100,8 97,4 97,8 91,8 Lasten pensioenfonds voormalig radiodistributiepersoneel 0,6 0,6 0,4 7. 0,5 Totaal 9 624, , , ,3 Exploi ta tieba ten Post Telegrafie Telefonie Omroep en Televisie 3 905,2 665, ,8 100, ,4 610, ,3 97,4 3641,5 539, ,8 97, ,9 488, ,5 91,8 Totaal , , , ,3 Resultaten Post 23,4 42,3 9, ,5 Telegrafie 224,3 195,0 154,2 82,1 Telefonie 1 163, ,8 979,0 993,8 Omroep en Televisie 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioenfonds voormalig radiodistributiepersoneel 7. 0,6 7. 0,6 0,4 0,5 Resultaat bedrijfsvoering 1 410, , , ,9 Rente van fondsen en reserves 890,6 770,2 740,5 675,6 Totaal resultaat 2 300, , , ,5 Uitkering aan het Rijk 15,0 15,0 15,0 15,0 Toevoeging aan fondsen en reserves: uit het totaalresultaat 2 285, , , ,5 t.l.v. A V en W 0,6 0,6 7. 0,4 7. 0,5 als balansmutatie 7. 0,6 7. 0,6 7. 0,3 7. 0,4 Totale toevoeging aan fondsen en reserves 2285, , , ,6 * 1985 excl. PCGD. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 12

13 11. Financiering Het hierna volgende overzicht geeft een beeld van de financieringssituatie over het begrotingsjaar en een aantal daaraan voorafgaande jaren. In de onderstaande tabel is met het oog op de vergelijkbaarheid het effect van de PCGD op de cijfers over het jaar 1985 geëlimineerd. In min. gids. Begroting Herziene raming 1987 Investeringen in duurzame activa 2218,0 2142,9 2054,6 1708,5 Voorraadmutaties memorie memorie ,9 226,9 Deelnemingen 11,0 9,1 7. 6,0 12,3 Geldleningen 2,0 1,0 0,7 0,1 Kapitaaluitgaven 2231,0 2153,0 1874,4 1947,8 Financieringsmiddelen: Verkoop bedrijfsmiddelen memorie memorie 2,9 3,6 Opbrengst deelnemingen 0,2 0,2 0,2 0,2 Afschrijvingen 1751,0 1669,0 1580,8 1515,7 Toevoeging aan de reserves 2285,8 2041,7 1868,6 1685,6 3'/2%-heffing over de bedrijfsbaten ,6 338,4 307,0 Winstuitkering 15,0 15,0 15,0 15,0 4414,2 4075,5 3805,9 3528,1 Netto bijdrage in de algemene middelen 2183,2 1922,5 1931,5 1580,3 Aan het Rijk wordt voorts uitgekeerd: Kapitaalrente Minus rente van bij het Rijk belegde reserves 644,8 890,6 639,0 770,2 675,3 740,5 667,2 675,6 Per saldo aan het Rijk uit te keren rente , ,2 ' 65,2 ;'. 8,4 Totaal door de PTT netto uit te keren aan het Rijk 1937,4 1791,3 " 66,3 1571,9 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 13

14 V. INVESTERINGEN Voor de realisatie van het investeringsprogramma 1988 is een bedrag van f2231 min beschikbaar gesteld. Het bedrag is als volgt samengesteld: - f 2218 min. ten behoeve van de voorbereiding, oprichting, uitbreiding en vernieuwing van duurzame bedrijfsmiddelen; - f2,0 min voor een kasgeldlening aan de «Stichting Personeel" en Kinderfonds PTT»; - f6,6 min voor deelneming in «Inmarsat», f2,4 min voor «Intelsat» en f2,0 min voor «Eutelsat». Onder verwijzing naar de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 31 maart 1987 (Kamerstuk G nr. 13) is de PTT in samenwerking met Distrimedia Services B.V. het Omnidataproject gestart. Dit project heeft tot doel om te komen tot een belangstellingsregistratie op basis waarvan aan geïnteresseerden op aanvraag informatie kan worden toegezonden. Die informatie heeft betrekking op de belangstellingsgebieden van de geadresseerden. De exploitatie van het op basis van de belangstellingsregistratie gevormde bestand zal door de PTT en Distrimedia B.V. worden ondergebracht in een op te richten vennootschap onder firma, waarin door beide partijen op basis van gelijkheid wordt geparticipeerd. Het voor rekening van de PTT komende bedrag dat met deze participatie gemoeid is zal voor 1987 en 1988 bescheiden van omvang zijn, doch kan thans nog niet worden aangegeven. De investeringen in 1988 worden hieronder voor de belangrijkste posten nader toegelicht en gespecificeerd. Terreinen en gebouwen f309,4 min (art. 14, onderdeel a) Voortzetting en voltooiing van bouwwerken in uitvoering Nieuwe projecten Aankoop terreinen en opstallen Uitbreiding en vernieuwing van installaties Beveiligingsvoorzieningen gebouwen f f f f f f 161,1 min min min. 31,0 min. 12,6 min. 309,4 min. Het plan omvat onder meer de volgende projecten: Post - Expeditieknooppunt: Amsterdam. - Voorsorteercentra: Alkmaar, Amsterdam, Baarn, Coevorden, Ede, Eindhoven, Eist, Gorredijk, Heerenveen, Heerhugowaard, Hilversum, Hoorn, Huizen, IJsselstein, Noordwijk, Oss, Rijswijk, Sneek, Spijkenisse, Uithoorn, Veghel, Venlo, Wassenaar, Weesp, Woerden en Zaandam. - Overige bouwprojecten: Beuningen, Doesburg, Den Helder, Elburg, Sint-Oedenrode, Vaassen, Veghel, Wolvega en Uitgeest. Telecommunica tie De bedragen zullen worden bestemd voor de voortzetting van de bouw van het DIA-Computercentrum en van het regionale computercentrum, beide in Groningen, alsmede voor de aankoop van een kantoorgebouw in Breda en de eerste fase van twee betonnen straalverbindingstorens. Voorts zal in 1988 de aanpassing ter hand worden genomen van 76 gebouwen voor telefoonapparatuur, in hoofdzaak ten behoeve van het vervangen van de huidige, analoge door digitale telefoonapparatuur. Overige diensten In de begroting is rekening gehouden met nieuwbouwprojecten voor de Centrale Directie in Groningen, de verbouwing van de Centrale Werkplaats te 's-gravenhage en het Dr. Neher-Laboratorium te Leidschendam. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 14

15 Telegrafie en Datacommunicatie f116 min (art. 14, onderdelen j, k, I, m, n) Infrastructurele voorzieningen f 93 min. - Randapparatuur f 23 min. ( 116mln. Bovenstaande bedragen zijn nodig voor de vervanging van de telexcentrale te Amsterdam, voor uitbreiding van verkeersfaciliteiten voor telex, datacommunicatie-aansluitingen en Viditel. De middelen voor dataconrv municatie zijn hoofdzakelijk bestemd om aan de vraag naar aansluitingen op Datanet 1 te kunnen voldoen. Voor Viditel zijn behalve voor de toenemende vraag, ook middelen voor de uitbreiding van faciliteiten nodig. Centrale inrichtingen telefonie f687 min. (art. 14, onderdeel o) Uitbreiding met electronische systemen Voorzieningen t.b.v. internationaal verkeer Stroomvoorzieningen Overige apparatuur Software-ontwikkeling telefoonsystemen Integratieheffing BTW f 534 min. f 5 min. f 10 min. f 90 min. f 40 min. f 8 min. f 687 min. In 1988 wordt het eerder vastgestelde vervangingsplan van de huidige, elektro-mechanische telefooncentrales door een digitale infrastructuur in uitvoering genomen. Voorop staat echter de noodzaak rekening te houden met de autonome ontwikkelingen op het gebied van de nummerbehoefte en het kunnen afwikkelen van het aangeboden telefoonverkeer, dat een sterkere groei vertoont dan in voorgaande jaren. Tevens wordt in 1988 een start gemaakt met de introductie van een derde telefoonsysteem (System 12 van Alcatel) door de installatie van een proefcentrale. In totaal worden nummers en lijnen geïnstalleerd voor vervanging en uitbreiding. Interlokale verbindingsmiddelen f380 min. (artikel 14, onderdeel p) Specificatie: Interlokale kabels Versterkerinrichtingen Straalverbindingen Voorzieningen t.b.v. de omroep Integratieheffing BTW f 125 m n. f 201 m n. f 50 m n. f 1 m n. f 3 m n. f 380 min. In 1988 wordt opnieuw een belangrijke stap gezet inzake de uitbouw van het digitale transmissienet. In dat jaar zal 820 km glasvezelkabel worden gelegd. Lokale kabels telefonie f240 min. (art. 14, onderdeel q) Het bedrag is bestemd voor: - Het uitbreiden van de lokale verbindingsnetten. Deze uitbreiding is noodzakelijk door de voortgaande toeneming van het telefoonverkeer, de groeiende behoefte aan bijzondere verbindingen en het stichten van nieuwe telefooncentrales. In 1988 wordt ook gestart met het digitaliseren van het lokale verbindingsnet met gebruikmaking van glasvezel. - Het aanleggen van koppelnetten voor kabel-tv, waarmee aan de vraag naar hoogfrequent transport van televisiesignalen kan worden voldaan. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 15

16 ~ Het leggen van voedingskabels tussen de telefooncentrales en kabelverdelers om aan de vraag naar telefoonaansluitingen te voldoen. - Het vervangen van kabels die technisch verouderd zijn. - De integratieheffing BTW over de eigen lonen. Telefoontoestellen f40 min. (artikel 14, onderdeel rj Het bedrag is nodig om: - de nieuwe abonnees die wensen te beschikken over een huurtoestel te voorzien van toestellen. - huistelefooninstallaties te voorzien van toestellen. - het bestand op reeds bestaande aansluitingen - waar gewenst - te kunnen uitbreiden met verhuurapparatuur. Huistelefoon- en signaalinrichtingen f92 min. (artikel 14, onderdeel s) Dit bedrag is bestemd om aan de sterk gestegen vraag naar zowel nieuw te plaatsen als te vervangen bedrijfstelefooninstallaties te voldoen, alsmede voor hët aanleggen van het PTT-alarmcommunicatiesysteem. Mobilofonie/semafonie f 142 min. (artikel 14, onderdeel u) Het geraamde bedrag dient voor de uitbreiding en vervanging van de autotelefoon, niet openbare mobilofoondiensten, semafoondiensten en stadsoproepdiensten. ^ Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 16

17 VI. ONTWIKKELINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN 1. Algemeen De verwachting is dat de eerstkomende jaren de economische, technische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een verder toenemende vraag naar de belangrijkste PTT-diensten. Daarnaast zal de PTT door toepassing van nieuwe technieken komen tot een verbreding van het produktenpakket. In dit verband kan gewezen worden op de mogelijkheden die de digitalisering bij Telecommunicatie en de loketautomatisering bij de Post scheppen. De aandacht van het bedrijf blijft erop gericht de dienstverlening aan de klant te optimaliseren. Een kwaliteitsniveau afgestemd op de wensen van de gebruikers is daarbij van groot belang. Voorts zal versterking van de commerciële functie de externe oriëntatie en de marktgerichtheid van de organisatie bevorderen. De oprichting van PTT Nederland NV is van groot belang voor de concurrentiepositie van het bedrijf en de verdere ontwikkeling van de postale infrastructuur in Nederland. Een tijdige afronding van de besluitvorming over de verzelfstandiging heeft derhalve zowel uit het oogpunt van het bedrijf als de samenleving hoge prioriteit. 2. Post In het kader van de verzelfstandiging is door PTT-Post een veelheid en verscheidenheid van activiteiten ontplooid, gericht op het opereren in een nieuwe status en structuur van de PTT. De volgende strategische hoofddoelstellingen gelden daarbij als leidraad: - versterken van de commerciële functie teneinde te komen tot een meer extern georiënteerde, marktgerichte organisatie, - een meer directe besturing van de uitvoeringsorganisatie, uitgaande van eenduidige en korte communicatielijnen, - verhoging van de doelmatigheid, met name door een aanzienlijke reductie van zowel de directe als de indirecte kosten en de overheadkosten. Het streven van PTT-Post is tevens gericht op een hoog kwaliteitsniveau en op het behalen van een aanvaardbaar rendement op het geïnvesteerd vermogen met daarbij een voldoende winstmarge. Deze financieel-economische doelstellingen komen voornamelijk tot uitdrukking in het streven naar een hoge mate van efficiency en naar een verkeersgroei per afgiftepunt van vooral de hoofdprodukten. Hiermee moet ook het negatieve effect worden gecompenseerd van een, niet te beïnvloeden, gestage groei van het woningbestand in combinatie met een daling van het gemiddeld aantal personen per woning. In dit verband is voorts van belang de toenemende concurrentie op met name de zakelijke markt in de vorm van zelfbezorging door grote klanten, alternatieve bezorgingssystemen en de activiteiten van particuliere bezorgdiensten. Bij het streven naar efficiency zal de komende jaren het accent worden gelegd op een reductie van indirecte kosten en overheadkosten. In combinatie met het streven naar een verbetering van de besturing van het bedrijf wordt hieraan inhoud gegeven door concentratie van de operationele besturing in 5 regio's, in plaats van in de 12 postdistricten. De omvang van de stafafdelingen wordt in combinatie hiermee aanzienlijk beperkt. Daarnaast wordt het stafwerk bij de Centrale Directie beperkt. In overleg met klanten wordt doorlopend getracht tot een betere afstemming van de postale dienstverlening op de wensen van de gebruikers te komen. Dit leidt onder meer tot een verdere vereenvoudiging van de toegankelijkheid (meer aanbiedingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en uitbreiding van de mogelijkheden tot het afhalen van post bij klanten). Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 17

18 Door toepassing van elektronische communicatiemiddelen onstaan mogelijkheden voor introductie van meer nieuwe diensten. Na Faxpost bestaat het voornemen middels het nieuwe produkt Telepost mogelijkheden te bieden om op elektronische wijze part : jen aan te bieden bij een centraal gevestigd Telepost-centrum. De gebruiksmogelijkheden van EMS (Express Mail Service) en Faxpost worden vergroot door verdere uitbreidingen van het aantal deelnemende landen. Voorts is in onderzoek een mogelijke integratie van de Faxpost en de Telegraafdienst. Steeds belangrijker wordt de afstemming van het PTT-bedrijfsproces op het door de klanten gewenste kwaliteitsniveau. Aspecten daarvan zijn o.a. de introductie van de ontvangstbevestiging, voorkoming van diefstal en fraude (girobetaalkaarten) maar vooral de overkomstduur. Wat het laatste betreft lopen er twee acties, namelijk verdere invoering van de mogelijkheid tot een keuze tussen een 24-uurs- en een 48-uurs-service en grotere aandacht voor de vaststelling van de aangeboden kwaliteit. Enerzijds heeft daartoe een extern bureau alle bestaande interne kwaliteitsmetingen getoetst op hun doelmatigheid en anderzijds heeft de Nationale Stichting voor Statistiek een aantal eigen kwaliteitsmetingen ontwikkeld als aanvulling op c.q. controle op de interne metingen. Het accent zal voor wat betreft die laatste metingen dan vooral komen te liggen op het opsporen van vertragingsoorzaken. Verwacht mag worden dat de uitkomsten van de verschillende metingen, waarvan er een aantal ook te zamen met klantenorganisaties wordt verricht, een belangrijke rol zullen gaan spelen in de gesprekken met klanten over niveau en prijs van de dienstverlening. In de loop van 1987 zal een beperkt aantal postkantoren van een nachtkluis worden voorzien. Het aantal postkantoren met een dergelijke voorziening zal in de komende jaren worden uitgebreid naar gelang de behoefte blijkt. De plaatsing van gelduitbetaalautomaten zal in overleg met de Postbank geleidelijk geschieden. De automatisering van de uitvoering van de loketdiensten door inzet van loketterminals heeft tot doel het netwerk van loketkantoren naar de eisen van de tijd uit te rusten. Dit betekent uit oogpunt van klantgerichtheid en efficiency, zowel voor het Postbedrijf als voor de door derden aan Post opgedragen diensten, een verdere verbetering in de kwaliteit van de dienstverlening. Tevens worden hiermee voorwaarden geschapen voor het aantrekken van nieuwe diensten van de overheid en het bedrijfsleven. Hierdoor kan een optimale vulling van de loketten-infrastructuur bereikt worden, waardoor maatschappelijke verspillingen worden voorkomen. 3. Telecommunicatie Algemeen In de komende jaren zal de toepassing van nieuwe technologieën op het telecommunicatieterrein in steeds sterkere mate plaatsvinden. Informatietechnologie en telecommunicatietechnologie groeien naar elkaar toe. Op beide terreinen, maar met name ook op het gebied van telecommunicatie ontstaan nieuwe mogelijkheden met betrekking tot transport, weergave en distributie van gegevens. Goede telecommunicatie-voorzieningen zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van de maatschappij en van een steeds meer op informatie gebaseerde economie. Het belang van goede telecommunicatie-voorzieningen wordt dan ook allerwege ingezien. De telecommunicatie-infrastructuur en de daarmee geleverde diensten zijn mede voorwaardenscheppend voor zowel de maatschappelijke toepassing van de nieuwe diensten als voor de activiteiten van het bedrijfsleven. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 18

19 Bij de genoemde ontwikkelingen blijft vooralsnog de overdracht van spraak de voornaamste vorm van telecommunicatie; de niet-spraak-toepassingen gaan echter een steeds belangrijkere rol spelen. In de eerstkomende periode zullen de nieuwe ontwikkelingen vooral toepassing vinden bij bedrijven en instellingen, met name op het gebied van tekst- en datacommunicatie. In toenemende mate ontstaat er behoefte aan integratie van telecommunicatietoepassingen (spraak, tekst, data, beeld). Door deze integratie kan een waardevolle bijdrage en stimulans worden geleverd aan de kantoorautomatisering en andere toepassingen van informatie- en telecommunicatietechnologie. Het beleid van de PTT is erop gericht haar actieve rol in het standaardiseren, coördineren en stimuleren van informatie-transport en daarmee ook van het gebruik, te continueren en zo nodig uit te breiden. De groei van het aantal telefoonaansluitingen voor particulier gebruik blijft doorgaan, zij het als gevolg van de marktverzadiging in deze sector op een lager niveau. De gehouden proefneming met specificatie van de op de telefoonnota in rekening gebrachte kosten van automatische gesprekken heeft geen bevredigende resultaten opgeleverd. Naar verwachting zal in 1988 een nieuwe proefneming kunnen worden gehouden, waarvan de resultaten in 1989 bekend zullen zijn. Er wordt vanuit gegaan dat ter beperking van de exploitatiekosten deze faciliteit als een nieuwe dienstverlening tegen betaling zal worden aangeboden. Infrastructurele voorzieningen De digitalisering van het Nederlandse telecommunicatienet wordt volgens plan voortgezet. Een digitaal net biedt grote flexibiliteit in de overdracht van allerlei soorten informatie. Met de verdere invoering van digitale schakelmiddelen en transmissiesystemen zal een volledig gedigitaliseerd net ontstaan. Geïntegreerde spraak-, tekst- en data-toepassingen kunnen dan via één net worden afgehandeld (ISDN-Integrated Services Digital Network). Digitalisering van zowel de schakel- als de transmissiemiddelen vraagt evenwel grote investeringen die over een groot aantal jaren moeten worden gespreid. De digitalisering is gestart vanuit de hogere netvlakken, te weten het lange afstandsnet (LAAN), dit is het verkeersnet tussen districtscentrales en het middellange afstandsnet (MAN), dit is het verkeersnet tussen knooppunt" en districtscentrales. Daarna zal ze worden voortgezet in het korte afstandsnet (KAN), dit is het verkeersnet tussen eindcentrales en knooppuntcentrales. Al deze verbindingen zullen meervoudig gerouteerd zijn en in glasvezelkabel en/of straalverbindingen worden uitgevoerd. Het aldus groeiende digitale net zal reeds in 1988 direct toegankelijk zijn voor zakelijke gebruikers die een digitale bedrijfstelecommunicatie-uitrusting hebben. Het digitaliseringsproces is er voorts op gericht om eind 1989 een aanvang te kunnen maken met de invoering van ISDN-aansluitingen. Schakelmiddelen Wat de schakelmiddelen (centrales) betreft, zullen eerst de oudste typen elektro-mechanische telefooncentrales worden vervangen door digitale centrales. Volgens de huidige plannen zal deze vervanging omstreeks 1995 zijn voltooid. Begonnen is met de districts- en knooppuntcentrales. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 19

20 De digitale centrales zullen in de eerstvolgende jaren worden geleverd door AT&T/Philips, Ericsson en na 1988 ook door Alcatel. De computer-bestuurde analoge (semi-elektronische) telefooncentrales die de laatste jaren geïnstalleerd zijn en die nu ook reeds een aantal nieuwe diensten kunnen verwerken, kunnen door voortdurende uitbreiding van de programmatuur nog geruime tijd volwaardig functioneren in het gemoderniseerde net. Ze zullen derhalve als laatste aan de beurt komen voor vervanging. Datanet-1 De sterk stijgende behoefte aan verschillende toegangsmogelijkheden tot computers, databases, terminals enz. en aan snelle overdracht van informatie tussen deze apparatuur, weerspiegelt de betekenis van het datatransport. Van de mogelijkheden om via Datanet-1 internationaal dataverkeer af te wikkelen met openbare datanetten in tal van andere landen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Het aantal aansluitingen op het Datanet-1 is sterk gestegen. Naar verwachting zal deze trend zich voortzetten. Door uitbreiding van diensten en faciliteiten zullen de gebruiksmogelijkheden van het Datanet in de komende jaren verder toenemen. Agglomeratienetten In samenhang met de landelijke digitalisering is een digitale telecommunicatie-infrastructuur met glasvezelverbindingen in de agglomeraties Amsterdam, 's-gravenhage, Rotterdam en Utrecht tot stand gekomen. Een dergelijk net wordt momenteel ook in Groningen aangelegd. Deze agglomeratienetten zijn geschikt voor (data)communicatie met zeer hoge snelheden, videoconferencing, onderlinge koppeling van Local Area Networks (LAN) en koppeling van digitale bedrijfscentrales, zowel onderling als op het openbare net. Deze netten bieden ook mogelijkheden voor de Multisat-diensten (diverse verbindingsmogelijkheden via Europese of intercontinentale satellietsystemen). De PTT maakt met deze agglomeratienetten en de grondstations voor Multisat-diensten onder andere de realisatie van Teleports mogelijk. De agglomeratienetten worden via het digitale verkeersnet rnet elkaar en met het buitenland gekoppeld. Een en ander sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen de EG, waar een studie werd verricht naar een breedbandig digitaal (glasvezel)net tussen de grote bevolkings- en industriële centra in de aangesloten lidstaten. Voor andere agglomeraties zullen eveneens glasvezelnetten worden aangelegd, indien hieraan een reële behoefte aanwezig blijkt te zijn. Opgemerkt wordt dat glasvezelkabels als zodanig geen nieuwe gebruiksmogelijkheden bieden, die met de bestaande koperkabels niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Glasvezelkabels bieden door de grotere transportcapaciteit, hogere transportsnelheden en overbrugging van langere afstanden zonder versterking van de signalen onderweg voordelen in technisch en exploitatief opzicht. Lokale netten Toepassing van digitale transmissiesystemen of van nieuwe transmissiemiddelen in lokale netten heeft voortdurend de aandacht. De huidige prijs/prestatie-verhouding verhindert vooralsnog de toepassing van glasvezelsystemen op abonneelijnen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk G, nr. 2 20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Vaststelling van de begroting voor het jaar 1987 19700 G Begroting van uitgaven en inkomsten Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Vaststelling van de begroting voor het jaar 1985 18 600 G Begroting van uitgaven en inkomsten Staatsbedrij der Posterijen, Telegraie en Teleonie

Nadere informatie

Zitting 1972-1973 - 12 000 G

Zitting 1972-1973 - 12 000 G Zitting 1972-1973 - 12 000 G VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN HET STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE EN DE RIJKSPOSTSPAARBANK VOOR HET DIENSTJAAR 1973 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 Nr. 86 BRIEF VAN

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaai

Tweede Kamer der Staten-Generaai Tweede Kamer der Staten-Generaai 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Ontvangen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Financiële Verantwoording universele postdienst 2014

Financiële Verantwoording universele postdienst 2014 OPENBARE VERSIE Financiële Verantwoording 2014 Behaalde financiële resultaten en behaald rendement uit verlening van de Financiële Verantwoording 2014 universele postdienst 28 september 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 17370 Taak en functie van de PTT met betrekking tot informatieen telecommunicatietechnologie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 19 april 1984 De

Nadere informatie

Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten Telefoonnetwerk

Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten Telefoonnetwerk TELECOMMUNICATIE Communicatie over grote afstand 5.1 Historisch perspectief *** lezen *** 5.2 Infrastructuren voor telecommunicatie Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19064 Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

De stichting heeft over 2014 een netto resultaat behaald vóór vpb van 32.976,- (2013: -/- 165.499,-). Begroot resultaat 2014 58

De stichting heeft over 2014 een netto resultaat behaald vóór vpb van 32.976,- (2013: -/- 165.499,-). Begroot resultaat 2014 58 1 Bestuursverslag Dit verslag bevat de jaarrekening van Stichting Louis Bolk Instituut. De jaarrekening betreft de cijfers van Stichting Louis Bolk Instituut, gevestigd in Driebergen Rijsenburg. 1.1 Algemeen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y gemeente Eindhoven Bouwtoezirht, Beheer en Vergunningen Raadsbijlage nummer t&9 Inboetnummer 9&joe& Sog Beshsdatum B%W s& Junx 1998 Dossxernummer &a6 4t4 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-11 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19968 Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1: Een vergelijking

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Vaststelling van de begroting voor het jaar 1981 16400G Begroting van uitgaven en inkomsten Staatsbedrij der Posterijen, Telegraie en Teleonie en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 12 831 Spreiding rijksdiensten Nr. 50 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Ontvangen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 1. Netto-omzet 2012 Aviation Consumer Products & Services (in EUR 1.000) Aviation Security Concessies Parkeren Overige Havengelden 478.633 265.723

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Looweg TK Gasselte JAARREKENING 2015

STICHTING SIGNAAL HOND. Looweg TK Gasselte JAARREKENING 2015 STICHTING SIGNAAL HOND Looweg 5 9462 TK Gasselte JAARREKENING 2015 Inhoud: *balans per 31 december 2015 *exploitatierekening over het jaar 2015 *staat van cash flows *staat van herkomst-en besteding der

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0439-9805.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0439-9805.htm pagina 1 van 7 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer: 439 / UPC-NUON 1. Op 16 april 1998

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie