Jaarverslag 67 e actiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 67 e actiejaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Controleverklaring Bijlagen Cefina jaarrekening

3 Jaarverslag 67 e actiejaar Stichting Cefina Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Jaarrekening Controle opdracht aan Mazars- Paardekooper- Hoffman N.V. Dit rapport heeft 34 pagina s Cefina- Jaarrekening Cefina jaarrekening

4 Bestuursverslag Het bestuur van Stichting Cefina, Centrale Financieringsactie voor Joods-Sociaal Werk te Amsterdam, biedt hierbij de jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 mei Deze jaarrekening is de uitgebreide versie. Ten behoeve van de externe communicatie zal een beknopt jaarverslag worden opgesteld die een verwijzing bevat naar dit jaarverslag. Tevens zal het jaarverslag in beknopte vorm op de Cefina website worden gepubliceerd. Kwaliteit van Joods leven Stichting Cefina vult tekorten aan van instellingen die zich bezighouden met de sociale zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland: jeugd, ouderen, maatschappelijk werk, vluchtelingen, beveiliging. Doelstelling Als fondsenwervende instelling beoogt Stichting Cefina - sinds geld in te zamelen ten behoeve van Joodse sociale zorginstellingen in Nederland, waarvan de activiteiten zich richten op jeugdzorg, maatschappelijke zorg, geestelijke- en gezondheidszorg, bejaardenzorg, zorg om veiligheid. Inkomsten worden verkregen uit giften, erfstellingen/legaten en rendement uit beleggingen. Visie ten aanzien van de lange termijn De inkomsten van de stichting worden in eerste instantie bepaald door de bijdragen van een grote groep trouwe gevers, die vanwege veranderende maatschappelijke en demografische omstandigheden trendmatig steeds minder geven. De daling van de inkomsten is een van de belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur en het beleid is er op gericht dit te keren. In de afgelopen jaren mochten we enkele grote erfenissen ontvangen die we nu als reserves aanhouden. Het daaruit ontvangen rendement vult de daling aan giften grotendeels aan, maar zal op lange termijn onvoldoende blijken te zijn. De campagne, die wij voeren om fondsen te werven, heeft dan ook een tweeërlei karakter: enerzijds het vergroten van de naamsbekendheid bij onze doelgroepen zodat de giftinkomsten zich stabiliseren of vergroten, anderzijds het benadrukken van het belang van erfstellingen en legaten door onze gevers. De uitkeringen zijn afhankelijk gesteld van de beschikbare gelden. De zorginstellingen hebben te maken met verzakelijking en professionalisering. Dit vergt investeringen en hogere exploitatielasten. Cefina moet daarom de verdeling van de beschikbare gelden in een nieuw perspectief plaatsen. Van subsidiëring van tekorten in de exploitatie zal stapsgewijs worden overgegaan op meer projectmatige financiering, waarbij de instellingen meer worden betrokken bij de fondsenwerving. Het bestuur heeft daarnaast stappen gezet naar een verdere modernisering van de interne organisatie en is in gesprek gegaan met de Raad van Toezicht over het aanpassen van de governance aan de moderne standaard. Deze modernisering zal de komende jaren verder worden ingevuld. Cefina jaarrekening

5 Opbrengsten uit fundraising Actie nr: Giften Oormerk giften Gelieerde stichtingen Nalatenschappen Dit actiejaar laat een daling van de reguliere giftenopbrengst zien van (19,54%). Tevens namen de geoormerkte giften af met De opbrengst, inclusief de oormerkgiften, van (vorig jaar ) werd bijeengebracht door giften (66 e actie: 2.288). De ontvangsten uit erfstellingen en legaten waren dit actiejaar (vorig jaar ). De inkomsten van gelieerde stichtingen bedragen (vorig jaar ), een daling van 14%. Opbrengsten uit belegd vermogen Actie nr: Dividend Coupons Rente Koersresultaat Kosten De beleggingen bestaan uit aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en deposito s. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is er op gericht om de beschikbare middelen behoudend te beleggen om onze lange termijn doelen te halen. Hierbij wordt, naast gelden in aandelen, beleggingsfondsen en obligaties, ook jaarlijks een bedrag aan deposito-tegoeden aangehouden. Cefina jaarrekening

6 Uitkeringen Zes instellingen hebben Stichting Cefina in 1946 opgericht. Inmiddels zijn er instellingen afgevallen en nieuwe bijgekomen. Deze Aangesloten Instellingen besluiten in de vergadering Raad van Toezicht over de uitkering, die de individuele instellingen tegemoet kunnen zien, na het vaststellen van de beschikbare gelden. Actie nr: Zorg Jongeren Beveiliging Overigen De uitkeringen aan onze instellingen werden dit jaar op (vorig jaar ) bepaald. Onze uitkeringen worden berekend op basis van exploitatieresultaten, stimuleringsbijdragen, of veiligheidseisen aan instellingen en gebouwen. Zorguitkeringen ter grootte van (vorig jaar ), bestemd voor ouderenzorg, zijn ten laste gebracht van het bestemmingsfonds op naam van A.D. Heilbut-Frankfort. Kosten Actie nr: Personeelslasten Ov. organisatie Campagnekosten Netto resultaat 1/ Actie nr: / De bedragen wijken af van de cijfers van de Jaarrekening omdat in deze presentatie wordt uitgegaan van geconsolideerde cijfers, en diverse baten en lasten buiten de telling is gehouden. Cefina jaarrekening

7 Statuten De statuten zijn op 22 januari 2010 voor het laatst gewijzigd. Verbonden partijen Cefina beheert en bestuurt drie stichtingen waarbij de bestuursleden van Cefina ook het bestuur van de stichtingen vormen. Deze partijen voeren een gezamenlijk beleggingsbeleid. Stichting Vilbach Fonds is een fonds dat is opgericht naar aanleiding van de erfstelling door mevrouw A.A.T. Vilbach-Thomann (overleden 20 januari 1987): het verkregene buiten de gewone exploitatie te houden en aan te wenden voor een door het bestuur vast te stellen speciaal doel. Besloten is het verkregene aan te wenden voor Joodse jongeren. Stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland is opgericht op initiatief van de Aangesloten Instellingen. Het Dagelijks Bestuur kreeg het mandaat van de Raad van Toezicht van de bij Cefina Aangesloten Instellingen om instellingen die het zelf niet kunnen betalen en activiteiten ontwikkelen waar beveiliging noodzakelijk is te helpen bij de financiering van de beveiliging. Stichting Joods Bejaardencentrum t Gooi is een fonds dat aan Cefina ter beschikking werd gesteld door het toenmalig bestuur van deze stichting, in het kader van de niet-uit-de-balansblijkende-verplichting van onze Aangesloten Instellingen, dat bij beëindiging van de activiteiten het overschot na vereffeningen aan Cefina wordt (terug)betaald. Het toenmalig bestuur heeft de voorwaarde gesteld dat het kapitaal wordt aangewend voor Joodse ouderenzorg. Cefina jaarrekening

8 Het Bestuur Amsterdam, februari 2015 M. Schrijver Mevrouw R.M. de Winter D. Kornmehl S.M. Leever Mevrouw M. Koster-Herz Mevrouw S.G. Sanders-Schottland Cefina jaarrekening

9 Samenstelling Bestuur Bestuur Dr. M. Schrijver Drs. D. Kornmehl S.M. Leever Mw. S.G. Sanders-Schottland Mw. Mr R.M. de Winter Mw. M. Koster-Herz per 3 juli 2012 voorzitter per 18 december 2012 penningmeester per 18 december 2012 tweede penningmeester per 22 januari 2014 bestuurslid per 15 maart 2011 secretaris per 3 juli 2012 bestuurslid Leden van de Raad van Toezicht Drs. H.G. Vuijsje namens Joods Maatschappelijk Werk (voorzitter) J. Garcia namens Hachsjarah & Alijah Mw. S.B. Evers-Engels namens Meschibath Nefesch A. Shabi namens Joods Bijzonder Onderwijs Dr. H. Henselmans namens Sinaï Centrum Drs. M.I. Groen extern onafhankelijk lid Cefina jaarrekening

10 Jaarrekening Cefina jaarrekening

11 Balans per 31 mei Vaste activa Inventaris Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Langlopende schulden Stichting Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi Stichting Vilbach Fonds Kortlopende schulden Overige schulden Cefina jaarrekening

12 Staat van baten en lasten Baten Bijdragen actie 67 (66) Erfstellingen en legaten Fondsbijdragen Financiële baten Diverse baten Lasten Personeelskosten Afschrijving op vaste activa Verstrekte subsidies actie 67 (66) Financiële lasten Overige lasten Overschot/tekort(- ) Toegevoegd/onttrokken aan Bestemmingsfonds Heilbut Algemene reserve Cefina jaarrekening

13 Toelichting Cefina jaarrekening

14 Toelichting behorende tot de jaarrekening Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Begroting Gezien de aard van de inkomsten wordt niet gewerkt met een formele begroting. In de jaarrekening is dan ook geen begroting ter vergelijking met de realisatie of een analyse van verschillen opgenomen. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Effecten De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Erfstellingen en legaten Baten uit erfstellingen en legaten worden opgenomen, indien de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, of indien voorschotten zijn ontvangen. Cefina jaarrekening

15 Toelichting op de balans per 31 mei 2014 Vaste activa 1. Inventaris Aanschafwaarde Afschrijving Boekwaarde % Telefooncentrale , Vlottende activa 2. Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde subsidie Stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland Nog te ontvangen bijdrage Stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland Nog te ontvangen bijdrage Sichting Vilbach Fonds Nog te ontvangen bijdrage Stichting JBC t Gooi Nog te ontvangen couponrente op obligaties Te ontvangen Dividendbelasting Vordering Meschibath Nefesh Nog te ontvangen erfstellingen en legaten PM PM Depot PostNL Overige vorderingen en overlopende activa Cefina jaarrekening

16 3. Effecten Aandelen Obligaties Alternatives Obligaties belast met vruchtgebruik ten behoeve van derden Per 31 mei 2014 werd aan effecten voor rekening en risico van derden aangehouden: Stichting Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi (31 mei 2013: ) Stichting Vilbach Fonds (31 mei 2013: ) De effecten staan ter vrije beschikking van de stichting Cefina. De verplichtingen, verkregen uit nalatenschappen, waarbij derden het recht van vruchtgebruik kunnen uitoefenen, worden door middel van het apart aanhouden van obligaties afgedekt en de opbrengst daaruit als vruchtgebruik afgerekend. 4. Liquide middelen ING Bank (Postbank) ING Bank (Postbank) Zakelijke spaarrekening Insinger de Beaufort r.c ABN AMRO Bank r.c ABN AMRO Bank (Ondernemers)depositorekeningen ABN AMRO Bank Spaarrekening Zwitserleven De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De depositotegoeden zijn direct opeisbaar. Cefina jaarrekening

17 Eigen vermogen 5. Stichtingskapitaal Het stichtingskapitaal bedraagt Algemene reserve Stand begin boekjaar Mutaties: Bestemming exploitatiesaldo Stand einde boekjaar De algemene reserve wordt gevormd uit de resultaatbestemming. De reserves worden aangehouden om (binnen de statutaire mogelijkheden) in de toekomst subsidies te kunnen verstrekken. 7. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Speciale voorzieningen Bestemmingsreserve voor beveiliging Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve. Cefina jaarrekening

18 Bestemmingsreserve speciale voorzieningen Stand begin boekjaar Mutaties: Uitkeringen via Centraal Overleg Subsidieaanvragen Toevoeging uit Resultaat Stg Cefina Stand einde boekjaar Uit de bestemmingsreserve speciale voorzieningen kunnen gelden ter beschikking worden gesteld aan aangesloten instellingen dan wel uitkeringen worden gedaan overeenkomstig de door het bestuur geformuleerde doelstellingen. Bestemmingsreserve voor beveiliging Stand begin boekjaar Mutaties: Bestemming exploitatiesaldo - - Stand einde boekjaar De bestemmingsreserve voor beveiliging is gevormd uit nog beschikbare middelen uit voorgaande acties en is bedoeld om in geval van calamiteiten in Nederland waar Joodse zorginstellingen bij zijn betrokken, directe hulp te kunnen inkopen. Cefina jaarrekening

19 8. Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Jacobs-Kats Bestemmingsfonds Heilbut Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Bestemmingsfonds Jacobs-Kats Stand begin boekjaar Mutaties: Toegevoegd aan bestemmingsfonds Jacobs-Kats - - Onttrokken aan bestemmingsfonds Jacobs-Kats - - Stand einde boekjaar Het bestemmingsfonds Jacobs-Kats is gevormd uit het in het boekjaar ontvangen legaat uit de nalatenschap van mevrouw R. Jacobs-Kats. Het legaat wordt overeenkomstig het bepaalde in het testament afzonderlijk geadministreerd. Opbrengsten kunnen naar het inzicht van het bestuur van de stichting worden aangewend. Het bestemmingsfonds dient ter aanvulling van de financiering van de bij de stichting aangesloten instellingen. Bestemmingsfonds Heilbut Stand begin boekjaar Mutaties: Bestemming rendement belegging Uitkeringen, participatie Uitkeringen Cefina bejaardenzorg Stand einde boekjaar Volgens het testament van mevrouw A.D. Heilbut-Frankfort, overleden 9 maart 2004, dient de nalatenschap aangewend te worden ten behoeve van Joodse bejaarden. Cefina jaarrekening

20 Langlopende schulden 9. Stichting Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi Stand begin boekjaar Toekenning uit opbrengst van belegde gelden Uitkeringen Kantoorkosten Stand einde boekjaar Eind januari 2000 heeft Stichting Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi haar liquide middelen aan Stichting Cefina-J.M.W. Centrale Financieringsactie voor Joods-Sociaal Werk in beheer gegeven. Hierdoor kon een gezamenlijk beleggingsbeleid worden gevoerd. Stichting Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi deelt jaarlijks naar gelang haar aandeel in de beleggingsopbrengsten. 10. Stichting Vilbach Fonds Stand begin boekjaar Toekenning uit opbrengst van belegde gelden Verrekening 1 e termijn uitgaande lening Meschibath Nefesh Stg Eigendom De Lairessestraat 13 opheffingsuitkering Uitkeringen Afrekening kosten ( ) Stand einde boekjaar Medio januari 2005 heeft Stichting Vilbach Fonds haar liquide middelen aan Stichting Cefina-J.M.W. Centrale Financieringsactie voor Joods-Sociaal Werk in beheer gegeven. Hierdoor kon een gezamenlijk beleggingsbeleid worden gevoerd. Stichting Vilbach Fonds deelt jaarlijks naargelang haar aandeel in de beleggingsopbrengsten. In 2012 is aan Meschibath Nefesch een renteloze lening verstrekt door het bestuur van Stichting Vilbach Fonds om de verbouwing te verwezenlijken t.b.v. een studentenmensa in de Gerrit van de Veenstraat 26, waarbij de eigenaar van het pand zich garant heeft gesteld voor de terugbetaling van de lening. De lening is onder andere direct opeisbaar zodra de activiteiten ven Mecshibath Nefesch staken. De eerste 5 jaar zal Meschibath Nefesch per jaar aflossen, deze aflossing wordt gedaan doordat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de uitkering van Stichting Cefina aan Mecshibath Nefesh. Cefina jaarrekening

21 Kortlopende schulden 11. Overige schulden Nog te betalen accountants- en administratiekosten Nog te betalen subsidies inzake Stg Financiering Beveiliging Joods Nederland Nog te betalen kosten (Crediteuren) Nog te betalen pensioenen Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen geoormerkte giften Uit te keren vruchtgebruik Nog te betalen legaten Nog te betalen loonheffing Nog te betalen uitkeringen Nog te betalen subsidies Cefina jaarrekening

22 Niet uit de balans blijkende rechten Nog te ontvangen, opengevallen nalatenschappen zijn P.M. als niet uit de balans blijkende activa opgenomen, omdat de omvang van de hieronder genoemde nalatenschappen nog onvoldoende betrouwbaar te schatten was per balansdatum; deze nalatenschappen zijn derhalve niet verantwoord als bate in het onderhavige boekjaar. Het betreft de volgende erfstellingen, die nog onder behandeling zijn van de executeurstestamentair of onder eigen beheer worden afgewikkeld: Mevrouw E. Hartinga-Bonnewits, overleden 18 juli 2011, is in afwachting van executeur. Onze stichting is voor één negende deel van de boedel benoemd tot erfgenaam. De heer F.G. Schlesinger, overleden 24 januari 2013, is in afwachting van de afwikkeling door de executeur. Onze stichting is voor een tiende deel gelegateerd. Volgens voorlopige opgaaf van activa zou onze stichting een bedrag van toegewezen worden. We verwachten nog ongeveer Mevrouw R. Hausman, overleden 7 juni Onze stichting heeft een bedrag van toegewezen gekregen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurcontract Het huurcontract is per jaar opzegbaar; de huur bedraagt per jaar, incl. bevoorschotting servicekosten. Bankgarantie Er is een bankgarantie afgegeven van opeisbaar door de verhuurder van het kantoor in geval van achterstallige huur. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering loopt van 1 juni 2013 tot en met 31 mei Cefina jaarrekening

23 Toelichting op de Staat van baten en lasten over Bijdragen actie 67 (66) Giften Geoormerkte giften Giften In het boekjaar werden giften ontvangen. Voorgaand jaar waren dit er Erfstellingen en legaten Nalatenschap mevrouw R. Baruch-Frank Nalatenschap de heer F.G..Schlesinger Nalatenschap mevrouw D.P.M. van Leeuwen-van Tilburg Nalatenschap mevrouw W.M. Norden-Ras Nalatenschap mevrouw S. Stuiver Nalatenschap mevrouw J.C.C. Appeldoornen-Gotjé Cefina jaarrekening

24 14. Fondsbijdragen Stichting Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi Stichting Vilbach Fonds Financiële baten Interest deposito s Couponrente obligaties Dividend aandelen en beleggingsfondsen Koersresultaten en overig resultaat beleggingen Diverse baten Diverse Baten - 17 Bijdragen kantoorkosten Cefina jaarrekening

25 17. Personeelskosten Salarissen Sociale Lasten Pensioenlasten Vakantiegeld Overige personeelskosten Vergoedingen voor inhuur personeel De stichting heeft 2 werknemers (totaal 0,8 FTE), ( : 0,8 FTE). 18. Afschrijving op vaste activa Afschrijving Inventaris Verstrekte subsidies of giften afwikkeling actie 67 (66) Hachsjarah en Alijah Stichting Sinaï-Centrum Gefuseerde instellingen J.M.W Stichting Joodse scholengemeenschap J.B.O Stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland Joods Hospice Immanuel Mr. L.E. Visserhuis Cheider Centraal Overleg Subsidieaanvragen (C.O.S.) Meschibath Nefesch Cefina jaarrekening

26 20. Financiële lasten Belegging transactiekosten Bankkosten Aandeel in het rendement beleggingen - Stichting Vilbach Fonds Stichting Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi Overige lasten Kantoorkosten Huur- en huisvestingkosten Accountantskosten Administratiekosten Verzekeringen Kantoorkosten Portokosten Telecommunicatie Reis- en verblijfkosten Overige algemene kosten Campagnekosten Mailingen en nieuwsbrief Advertenties en public relations Certificaten Kosten website Cefina jaarrekening

27 Controleverklaring Cefina jaarrekening

28 Cefina jaarrekening

29 Cefina jaarrekening

30 Bijlagen Cefina jaarrekening

31 Aandelen Aantal Koers in VV Koers in O Waarde per 31 mei 2014 Abbott Laboratories US$ 40,01 29, Abbvie Biofarmacie US$ 54,33 39, Aberdeen Emerging Markets Equity Y , BHP Billiton PLC GBP 18,68 22, Coca Cola Co, The US$ 40,91 30, DSM, Koninklijke , DSM, Koninklijke, -rights , QQQ Powershares US$ 91,31 67, EXXON Mobil Corp US$ 100,53 73, EXXON Mobil Corp rights US$ 0,69 0, General Mills US$ 54,93 40, Heineken NV , IBM Intern.Business Machine 460 US$ 184,36 135, IBM, -rights 460 US$ 1,10 0, ING Groep BV , Johnson & Johnson US$ 101,46 74, Johnson & Johnson, -rights US$ 0,70 0, First State Asia Pacific Leaders B ELA , SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats , Nestlé SA CHF 70,25 57, Novartis AG CHF 80,30 65, Praxair 585 US$132,24 97, Philips Electronics, Kon , Philips Electronics, Kon. -rights , General Electric Co US$ 26,79 19, Roche Holding AG 500 CHF 263,50 215, Royal Dutch Shell , Royal Dutch Shell, -rights , Schlumberger Ltd US$ 104,04 76, Tesco GBP 3, , Tesco, -rights GBP 0,1013 0, Total , Unilever , Unilever, -rights , Vinci , ishares STOXX Eur. Select Div. 30 (DE) , Bnp Europe , Bnp Obam , Cefina jaarrekening

32 Staats- en Bedrijfsobligaties Aantal Koers in VV Koers In O Waarde per 31 mei ,00% ABN AMRO , ,00% Koninklijke KPN , ,625% Heineken , Barclays Floored fl.rate , ,125% BASF Finance Europe NV , Bluebay Investment Grade Bond 2.429, , Pimco Global Low Average Duration I $ID US$ 10,79 769, ,25% US Treasury Notes US$ 104,27 814, ,25% Nederland , ,75% Nederland , ,00% Nederland , ,00% Nederland , Pimco High Yield Bond Funds US$ 10, , Robeco IG Corporate Bonds , ,50% Nederland , ,50% Nederland , Alternatives BNP P GL Prop Sec F , Absolute return Multi-Manager Hedge ELA , Harcourt/Belmont Alternative Strategies , PI Cadogan Market Neutral Fund -A Distr 101,64 US$ 103,99 111, Cefina jaarrekening

33 Meerjarenoverzicht van de ontvangen bijdragen c.q. inschrijvingen op de tot nu toe sinds de oprichting gevoerde acties Actie Totaal Giften Erfstellingen en legaten Tot en met * * Exclusief ontvangen nalatenschap die ingevolge bepalingen in het testament buiten de normale exploitatierekening wordt gehouden. Cefina jaarrekening

34 Stichting Cefina Weerdestein GC Amsterdam T E Directeur Silvy Heijmerink Fondsenwerver Elleke Mayer IBAN NL91 INGB Cefina jaarrekening

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013)

The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013) The Conviction Fund JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013) PROFIEL BELEGGIN ELEGGINGSBELEID Beleggingsbeleid The Conviction Fund ( het fonds ), belegt hoofdzakelijk in aandelen in ontwikkelde markten. Doelstelling

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie