Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst"

Transcriptie

1 Resultaten Q Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q in lijn met Q > Nettoresultaat Q aanmerkelijk lager dan Q1 2004, voornamelijk door herwaardering ICA-putoptie in Q > Herstel U.S. Foodservice op schema > Voortzetting van vereenvoudiging van onze manier van werken > Meer desinvesteringen succesvol afgerond dit kwartaal > Verdere verlaging van nettoschuld > Financiële verslaggeving nu volgens IFRS 13,0 miljard 13,1 miljard daling (1,0%) groei exclusief wisselkoerseffecten* 2,6% * Zoals gedefinieerd onder Overige informatie. Datum: 14 juni 2005 Albert Heijnweg 1, Zaandam Postbus 3050, 1500 HB Zaandam Tel (075) Q Q (16 weken) (16 weken) Bedrijfsresultaat 346 miljoen 349 miljoen Nettoresultaat 134 miljoen 298 miljoen Nettokasstroom uit operationele activiteiten 264 miljoen 188 miljoen Winst per aandeel 0,09 0,19 24 april januari 2005 Nettoschuld* 6,5 miljard 7,1 miljard Financiële hoofdpunten Q1 2005: van EUR 13,0 miljard, een daling van 1% vergeleken met Q Exclusief wisselkoerseffecten stijging netto-omzet met 2,6% Bedrijfsresultaat van EUR 346 miljoen (Q1 2004: EUR 349 miljoen) Nettoresultaat van EUR 134 miljoen (Q1 2004: EUR 298 miljoen) Nettokasstroom uit operationele activiteiten van EUR 264 miljoen (Q1 2004: EUR 188 miljoen) Daling nettoschuld met EUR 0,6 miljard (8,6%) Onze hoofdprioriteiten voor 2005: Succesvolle uitvoering van onze Road to Recovery-strategie inclusief afronding van ons desinvesteringsprogramma Implementatie van ons retailmodel om de afzet voor de gehele onderneming te stimuleren Verdere verbetering van operationele prestaties bij U.S. Foodservice Vaststelling van onze strategie volgend op de Road to Recovery Opgemerkt wordt dat wij de resultaten Q zullen bekendmaken op 7 september 2005, terwijl dit volgens onze financiële kalender oorspronkelijk op 1 september 2005 zou geschieden. De in dit persbericht vermelde gegevens zijn niet aan accountantscontrole onderworpen. De financiële verslaggeving is gebaseerd op IFRS, zoals deze naar verwachting ultimo 2005 van kracht zal zijn, tenzij anders weergegeven. Voor nadere informatie zie de Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. Dit persbericht bevat bepaalde alternatieve financiële prestatieindicatoren, zoals de nettoschuld, die verder worden besproken onder Overige informatie Pagina 1 van 27

2 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst De hoofddoelstelling van onze Road to Recovery-strategie was en is het bouwen van een stevig fundament voor winstgevende groei. Onze ambitie is om een organisatorisch, financieel en cultureel platform te bouwen als basis voor toekomstige groei. Nu wij met succes vooruitgang boeken op onze Road to Recovery zijn wij opnieuw in staat te investeren om aan de wensen van onze klanten te voldoen en om winstgevende groei te creëren. Op de Road to Recovery zijn we inmiddels beland in het jaar van de uitvoering, waarin prestaties moeten worden neergezet. We zullen winstgevende groei realiseren door te voorzien in de behoeften van onze klanten en door gewoon te doen wat het beste is voor de klant. Daarom richt onze aandacht zich op het vereenvoudigen van onze manier van werken en op het verbeteren van de waardepropositie aan onze klanten. Vereenvoudiging van onze manier van werken Met de vereenvoudiging van onze manier van werken wordt bedoeld verwijderen van complexiteit. Hierdoor zullen we efficiënter worden met op den duur een lager kostenniveau. In het eerste kwartaal van 2005 zijn we doorgegaan met de herstructurering van onze retailarena s. De invloed hiervan op Stop & Shop en Giant-Landover is aanzienlijk geweest. We hebben duidelijk de voordelen van de herinrichting van onze infrastructuur in deze arena gezien. Daarnaast hebben we op 2 mei een strategisch ondernemingsplan opgesteld voor Giant-Landover. Ook hebben we voorverpakt vlees geïntroduceerd in de divisie North East Ohio van Tops. De eerste resultaten van de rationalisatie van onze formules in Polen zijn zichtbaar. De vereenvoudiging van onze manier van werken is essentieel om concurrerend te kunnen blijven. Verbetering van onze waardepropositie Met verbetering van onze waardepropositie bedoelen we investeren in de klant. De klant waar voor zijn geld bieden. ICA heeft in het eerste kwartaal een groeistrategie gelanceerd gebaseerd op een herpositionering van de prijs en prijs-kwaliteitverhouding. Deze strategie behelst een betere afstemming van prijs en vraag, vergelijkbaar met het Albert Heijn-programma dat in Q leidde tot nog krachtiger netto-omzetgroei. Bij Tops hebben we het succesvolle, door Giant-Carlisle ontwikkelde every-day-lowprice -concept getest om de waardepropositie in de Tops-markt te verbeteren, met veelbelovende resultaten. Onze winkels zijn een zeer belangrijk onderdeel van onze waardepropositie en we zijn van start gegaan met de uitvoering van een investeringsprogramma van EUR 1,6 miljard in nieuwe, vervangende en gemoderniseerde winkels, en technologie. Hiermee willen we terugkeren op voorgaande investeringsniveaus. De verbetering van de waardepropositie blijft een prioriteit voor U.S. Foodservice Een andere hoofdprioriteit voor 2005 is het verbeteren van onze waardepropositie bij U.S. Foodservice, waar we van plan zijn het langere-termijnpotentieel te ontwikkelen. In dit kwartaal hebben we samen met leveranciers verdere stappen gezet om te komen tot gunstiger inkoopvoorwaarden en een breder productaanbod. Verder blijven we ons huismerkassortiment verbeteren. In vergelijking met Q wisten we het negatieve bedrijfsresultaat om te buigen in een positief bedrijfsresultaat, vooral dankzij deze verbeteringsinitiatieven gericht op verhoging van de brutomarge. Naar verwachting zal de operationele marge vóór bijzondere waardeverminderingen van goodwill van U.S. Foodservice uiterlijk in 2006 meer bedragen dan 1,7%. Op 18 mei 2005 hebben we bekendgemaakt dat we momenteel niet van plan zijn U.S. Foodservice te desinvesteren. In plaats daarvan zijn we van plan de capaciteiten en de prestaties van U.S. Foodservice ten volle te ontwikkelen, naar verwachting boven haar vroegere prestatieniveau. Wij verwachten in de herfst van 2005 aanvullende kwantitatieve mededelingen te doen omtrent het verwachte langetermijn-bedrijfsresultaat van U.S. Foodservice. Realisatie van onze retaildoelstellingen De doelen die wij nastreven, zijn ambitieus. Op basis van de succesvolle afronding, aan het eind van 2005, van diverse harmonisatie-initiatieven en ons desinvesteringsprogramma, blijven de operationele doelstellingen voor onze foodretailactiviteiten voor het boekjaar 2006 gehandhaafd op een netto-omzetgroei van 5%, een operationele marge van 5% en een rendement op de nettoactiva van 14%. Naar aanleiding van de invoering van IFRS hebben we onze doelstellingen niet veranderd. Ik ben tevreden over waar we nu staan. De met een bankensyndicaat afgesloten nieuwe ongedekte kredietfaciliteit van EUR 2 miljard, tegen veel betere voorwaarden dan de vorige faciliteit, is een signaal dat anderen onze vooruitgang opmerken. We zijn doelgericht, ambitieus en bewegen snel bij het vereenvoudigen van onze activiteiten en het verbeteren van onze waardepropositie. Hiermee wordt een stevig fundament neergelegd voor winstgevende groei in de toekomst. Anders C. Moberg Namens de Raad van Bestuur Zaandam, 14 juni 2005 Pagina 2 van 27

3 Ahold Groep Hoofdpunten Verkorte winst- en verliesrekening in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % (1,0%) Bedrijfsresultaat (0,9%) als % van de netto-omzet 2,7% 2,7% Financiële baten en lasten (212) (68) (211,8%) Belasting resultaat uit gewone bedrijfsvoering (35) (70) 50,0% Aandeel in resultaat JVs en deelnemingen ,4% Aandeel van derden in groepsresultaat (5) (5) 0,0% Resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten (85,5%) Nettoresultaat (55,0%) Resultaat per aandeel (in EUR) - gewoon 0,09 0,19 Nettoresultaat De netto-omzet werd negatief beïnvloed door lagere wisselkoersen, met name die van de Amerikaanse dollar. De netto-omzet, exclusief wisselkoerseffecten, over het eerste kwartaal van 2005 was 2,6% hoger dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat was onveranderd. Er was sprake van een lagere netto-omzet, maar deze werd gecompenseerd door een verbeterde brutowinst. Het saldo van de financiële baten en lasten gaf een aanzienlijke verslechtering te zien, voornamelijk door een in Q verwerkte bate uit hoofde van de reële-waardeverandering van de ICA-putoptie (EUR 141 miljoen). Deze werd deels gecompenseerd door een daling van de nettorentelasten met 9,8%, als gevolg van lagere financieringskosten, de lagere brutoschuld en het gemiddeld hogere saldo liquide middelen. Het resultaat vóór belasting over Q bedroeg EUR 134 miljoen. De belastinglast bedroeg EUR 35 miljoen, resulterend in een effectieve belastingdruk van 26,1% (Q1 2004: 24,9%). Het aandeel in het resultaat van joint ventures en deelnemingen steeg met EUR 7 miljoen voornamelijk als gevolg van het grotere aandeel in het resultaat van ICA. Ondanks het verbeterde bedrijfsresultaat van de beëindigde bedrijfsactiviteiten was het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten lager dan vorig jaar. Dit was voornamelijk het gevolg van het boekverlies op de desinvestering van BI-LO, Bruno s en G. Barbosa (EUR 1 miljoen), vergeleken met de boekwinst op desinvesteringen van EUR 80 miljoen in Q Financiële baten en lasten in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Rente baten ,0% Rentelasten (222) (234) 5,1% Nettorentelasten (193) (214) 9,8% Valutakoersverschillen 3 5 (40,0%) Overige financiële baten en lasten (22) 141 (115,6%) Totaal financiële baten en lasten (212) (68) (211,8%) Financiële baten en lasten De daling van de nettorentelasten was voornamelijk toe te schrijven aan lagere financieringskosten en de lagere brutoschuld, voornamelijk door de vervroegde aflossing van de achtergestelde converteerbare obligatielening van EUR 920 miljoen in Q en de beëindiging van de kredietfaciliteit van december 2003 in februari Daarnaast was er sprake van een gunstig USD/EUR-koerseffect, en een hoger gemiddeld saldo liquide middelen. Er ging een negatieve invloed uit van de versnelde amortisatie van de vooraf betaalde vergoeding voor de beëindiging van de kredietfaciliteit van december De aanzienlijke daling van de overige financiële baten en lasten hangt voornamelijk samen met de bate uit hoofde van de reëlewaardeaanpassing van de ICA-putoptie (EUR 141 miljoen) in Q Daarnaast komt een van onze derivaten vanaf Q niet meer in aanmerking voor hedge accounting. In verband hiermee zijn de reële-waardeveranderingen van dit derivaat vanaf dat moment in de winst- en verliesrekening opgenomen. In Q heeft de reële-waardeverandering geresulteerd in een last van EUR 22 miljoen. Pagina 3 van 27

4 Ahold Groep Hoofdpunten Nettoschuld in miljoenen euro's tenzij anders vermeld 24 april 2005 januari 2005 Mutatie in % Leningen Financiële-leaseverplichtingen Cumulatief preferente financieringsaandelen Totale langlopende schuld Kortlopende leningen Kortlopend deel van leningen Kortlopend deel van financiële-leaseverplichtingen Brutoschuld ,4% Overige liquide middelen ,5% Nettoschuld (8,6%) Nettoschuld De nettoschuld is gedaald van EUR 7,1 miljard ultimo 2004 tot EUR 6,5 miljard aan het einde van Q Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de toename van de liquide middelen als gevolg van de desinvesteringen van BI-LO en Bruno s, Disco in Argentinië en G. Barbosa in Brazilië. Dit positieve effect werd deels tenietgedaan door de ongunstige koersontwikkeling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in vergelijking met Q Daarnaast bleef de kredietfaciliteit van december 2003 na beëindiging op 15 februari 2005 onbenut, behalve voor USD 573 miljoen aan kredietbrieven, die in mei 2005 werden ondergebracht bij de nieuwe vijfjarige ongedekte multi-valuta kredietfaciliteit van EUR 2 miljard. * Exclusief kassaldo. Overige liquide middelen Kassaldo Liquide middelen Nettokasstroom in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Nettokasstroom uit operationele activiteiten ,4% Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten ,3% Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten (15) (9) (66,7%) Nettokasstroom uit operationele, investeringsen financieringsactiviteiten ,0% Nettokasstroom De nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten is met EUR 76 miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van mutaties werkkapitaal, deels tenietgedaan door hogere betaalde winstbelasting. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten steeg aanzienlijk als gevolg van hogere ontvangsten uit hoofde van de desinvestering van dochterondernemingen. Dit effect werd deels tenietgedaan door lagere ontvangsten uit hoofde van de desinvestering van materiële vaste activa. Voor meer informatie over gedesinvesteerde dochterondernemingen wordt verwezen naar Desinvesteringen hierna. Pagina 4 van 27

5 Ahold Groep Samenvatting per segment per segment* in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Stop & Shop/Giant-Landover Arena (0,6%) Giant-Carlisle/Tops Arena (3,3%) Albert Heijn Arena ,2% Centraal-Europa Arena ,7% Schuitema (0,2%) Totaal retail ,7% U.S. Foodservice (4,1%) Group Support Office - - Ahold Groep (1,0%) Groei van de netto-omzet exclusief w isselkoerseffecten 2,6% * Gesegmenteerde informatie is aangepast in verband met de invloed van ons desinvesteringsprogramma op onze organisatiestructuur. Zie de Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. per segment De geconsolideerde netto-omzet is met terugwerkende kracht aangepast voor de netto-omzet van de beëindigde bedrijfsactiviteiten. Laatstgenoemde netto-omzet is derhalve niet opgenomen in de netto-omzet per segment. De netto-omzet van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena daalde met 0,6%. In Amerikaanse dollars gemeten steeg de netto-omzet met 4,6% in vergelijking met Q De nettoomzet over Q bevatte de netto-omzet van American Sales Company aan BI-LO en Bruno s, die vóór de desinvestering van deze ondernemingen in het eerste kwartaal, werd geëlimineerd als intercompany-omzet. Hiervoor gecorrigeerd steeg de netto-omzet in Amerikaanse dollars met 2,9% ten opzichte van Q De netto-omzet van de Giant-Carlisle/Tops Arena daalde met 3,3%. In Amerikaanse dollars gemeten steeg de netto-omzet met 1,7% ten opzichte van Q Dankzij onze klantenloyaliteitsprogramma s en een effectief prijsbeleid en promotieactiviteiten, zijn we in staat geweest om ons marktaandeel in onze Giant-Carlisle-markten te verhogen. Hiertegenover stond een daling van de netto-omzet bij Tops, die vooral werd veroorzaakt door de sluiting van zes winkels in de regio North East Ohio. De netto-omzet van de Albert Heijn Arena steeg vooral als gevolg van de sterke identieke-omzetontwikkeling bij Albert Heijn door het hogere aantal klantenbezoeken. De groei van de netto-omzet in Centraal-Europa bedroeg in Q ,7%. Exclusief wisselkoerseffecten bedroeg de netto-omzetgroei 2,5%, voornamelijk als gevolg van winkelopeningen. De netto-omzet van Schuitema bevond zich nagenoeg op het hetzelfde niveau als vorig jaar, voornamelijk als gevolg van gestegen verkoopvolumes. De netto-omzet van U.S. Foodservice daalde met 4,1% als gevolg van de lagere USD/EUR-wisselkoers. Gemeten in Amerikaanse dollars steeg de netto-omzet met 0,9%. Hierbij werd de invloed van het rationalisatieprogramma met betrekking tot landelijk opererende afnemers meer dan gecompenseerd door het positieve effect van stijgende prijzen van voedingsmiddelen. Pagina 5 van 27

6 Ahold Groep Samenvatting per segment Bedrijfsresultaat per segment* in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Stop & Shop/Giant-Landover Arena (7,8%) Giant-Carlisle/Tops Arena (26,4%) Albert Heijn Arena ,3% Centraal-Europa Arena (12) (21) 42,9% Schuitema (6,9%) Overig retail ,0% Totaal retail (5,9%) U.S. Foodservice 17 (21) 181,0% Group Support Office (52) (35) (48,6%) Ahold Groep (0,9%) * Gesegmenteerde informatie is aangepast in verband met de invloed van ons desinvesteringsprogramma op onze organisatiestructuur. Zie de Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. Bedrijfsresultaat per segment Het geconsolideerde bedrijfsresultaat is met terugwerkende kracht aangepast voor het bedrijfsresultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten. Laatstgenoemd bedrijfsresultaat is derhalve niet opgenomen in het bedrijfsresultaat per segment. Het bedrijfsresultaat van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena daalde met 7,8%. Gemeten in Amerikaanse dollars daalde het bedrijfsresultaat met 2,8% vergeleken met Q Het lagere bedrijfsresultaat van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena vloeit voort uit een negatieve identieke-omzetgroei, een lagere brutomarge en hogere bedrijfskosten, die de voordelen van de integratie teniet deden gaan. In het resultaat over Q was een kostenbedrag opgenomen van USD 22 miljoen in verband met de integratie van Stop & Shop en Giant-Landover. Het bedrijfsresultaat van de Giant-Carlisle/Tops Arena is gedaald met 26,4%. Gemeten in Amerikaanse dollars daalde het bedrijfsresultaat met 22,7% ten opzichte van Q Ondanks de gestegen marges in de Giant-Carlisle/Tops Arena werden we geconfronteerd met hogere medische en verzekeringskosten, die het bedrijfsresultaat drukten. Daarnaast was er sprake van een correctie van USD 8 miljoen met betrekking tot de ontbinding van Ahold Real Estate Corporation, die een positieve invloed had op het bedrijfsresultaat over Q Het bedrijfsresultaat van Albert Heijn verbeterde als gevolg van het succesvolle herpositioneringsprogramma en de verbeterde kostenstructuur. De brutomarges in de Centraal-Europa Arena stegen. Daarnaast leverden verbeterde efficiency en de desinvestering van onze 13 grote Poolse hypermarkten een gunstige bijdrage aan het negatieve bedrijfsresultaat. De resultaten van Schuitema werden in ongunstige zin beïnvloed, voornamelijk door bijzondere waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa, gecompenseerd door de effecten van kostenreductieprogramma s. Het herstel van U.S. Foodservice, van een negatief naar een positief bedrijfsresultaat, was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterk verbeterde brutomarge. De hogere bedrijfskosten bij GSO vloeien voort uit de uitbreiding van de hoofdkantooractiviteiten in Q ten opzichte van Q1 2004, voornamelijk met betrekking tot de Sarbanes-Oxley Act, IFRS en IT-projecten. Pagina 6 van 27

7 Stop & Shop/Giant-Landover Arena Analyse Stop & Shop/Giant-Landover Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen dollars tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,6% Identieke omzetgroei (1,2%) Vergelijkbare omzetgroei (0,7%) Bedrijfsresultaat (2,8%) Aantal winkels ,5% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Operationele hoofdpunten Het marktaandeel van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena ontwikkelde zich positief, voornamelijk als gevolg van de gunstige ontwikkeling van het marktaandeel van Stop & Shop. Gestegen prijzen van versproducten, die niet werden doorberekend aan onze klanten, hadden een negatief effect op de brutomarge. In Q zijn we een samenwerking met Staples aangegaan, met het oog op uitbreiding van ons aanbod van kantoorbenodigdheden. Dit concept zal gedurende 2005 naar al onze winkels van Stop & Shop en Giant-Landover worden uitgerold. Ons assortiment van 78 biologische en natuurlijke producten (Nature s Promise) laat veelbelovende netto-omzetcijfers zien. Gedurende de zomer worden 16 nieuwe versartikelen geïntroduceerd. Op 2 mei 2005 hebben we een strategisch ondernemingsplan bekendgemaakt om de kostenstructuur, netto-omzet en brutomarge van Giant-Landover de komende jaren te verbeteren. De netto-omzet over Q bevatte USD 83 miljoen aan nettoomzet van de American Sales Company aan BI-LO en Bruno s, die vóór hun desinvestering in Q1, werd geëlimineerd als intercompanyomzet. Hiervoor aangepast steeg de netto-omzet met 2,9% ten opzichte van Q De identieke omzet van Stop & Shop en Giant-Landover daalde met respectievelijk 0,2% en 3,6%. Hoewel immer negatief, verbeterde de identieke omzetgroei van deze arena de afgelopen twee kwartalen. De vergelijkbare omzet van Stop & Shop steeg met 0,2%, terwijl die van Giant-Landover met 3,0% daalde. De netto-omzet van Peapod blijft sterk groeien, door meer orders en een hogere gemiddelde waarde per winkelwagen. Bedrijfsresultaat In Q daalde de brutomarge in vergelijking met Q1 2004, hoofdzakelijk in verband met de interne verrekenprijzen voor de verkopen van de American Sales Company aan BI-LO en Bruno s en zoals hierboven vermeld de lagere marge op versproducten. Hoewel de overheadkosten als gevolg van de integratie in Q lager waren dan in Q1 2004, werd deze verbetering tenietgedaan door het effect van een negatieve identieke-omzetgroei en hogere kosten van nutsbedrijven, sneeuwruiming en verzekeringen. Hierdoor verbeterde de verhouding tussen de bedrijfskosten en de netto-omzet niet. Het bedrijfsresultaat over Q was USD 9 miljoen lager als gevolg van de lagere resultaten bij Stop & Shop en Giant-Landover, voornamelijk veroorzaakt door de negatieve identiekeomzetontwikkeling, de lagere brutomarge en hogere bedrijfskosten, die de voordelen van de integratie teniet deden. Het resultaat over Q bevatte een kostenbedrag van USD 22 miljoen in verband met de integratie van Stop & Shop en Giant-Landover. In Q werd een bijzondere waardeverminderingslast op vaste activa opgenomen van USD 3 miljoen vergeleken met USD 1 miljoen in Q1 2004, en er waren geen boekresultaten op de verkoop van vastgoed vergeleken met USD (4) miljoen in Q Pagina 7 van 27

8 Giant-Carlisle/Tops Arena Analyse Giant-Carlisle/Tops Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen dollars tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,7% Identieke omzetgroei 1,3% Vergelijkbare omzetgroei 1,9% Bedrijfsresultaat (22,7%) Aantal winkels (1,0%) 2,500 2,000 1,500 1,000 Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Operationele hoofdpunten In Q ontwikkelde het marktaandeel van Giant-Carlisle zich positief. Het marktaandeel van Tops liet daarentegen een daling zien, vooral als gevolg van de sluiting van zes winkels. We blijven bij Giant-Carlisle profiteren van onze klantenloyaliteitsprogramma s, in combinatie met een effectief prijsbeleid en promotieactiviteiten. We hebben onze tweede winkel op basis van de Martin s-formule geopend. Dit is een belangrijke stap in het verbeterings- en rationalisatieprogramma van Tops. We hebben ook aangekondigd aanvullend drie Tops-winkels te sluiten in de regio North East Ohio. Daarnaast gaan we bij Tops door met de verbetering van ons aanbod. Eén belangrijk voorbeeld betreft het programma voor voorverpakt vlees in de regio North East Ohio om het productaanbod aan onze klanten op een efficiënte manier te verbeteren % 0 Q Q Q Q Q % De netto-omzet van de Giant-Carlisle/Tops Arena over Q steeg met 1,7%. De identieke omzet van Giant-Carlisle steeg met 3,7%. In een zeer concurrerende markt groeide de omzet per klant dankzij onze succesvolle klantenloyaliteitsprogramma s. De identieke omzet van Tops daalde met 1,2%, vooral door het lagere aantal klanten op identieke basis. De vergelijkbare omzet van Giant-Carlisle steeg met 4,6%, terwijl de vergelijkbare omzet van Tops met 1,0% daalde. Bedrijfsresultaat Onze brutomarge liet een verbetering zien als gevolg van de effectievere besteding van het promotiebudget en de voortdurende verbetering van de productmix, het winkelbeeld en operationele besparingen ten aanzien van versproducten. Verbeteringen in Q voor wat betreft de netto-omzet en brutomarge werden tenietgedaan door hogere bedrijfskosten, met name medische en verzekeringskosten. In Q had een correctie van USD 8 miljoen met betrekking tot de ontbinding van Ahold Real Estate Corporation een positieve invloed op het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat over eerste kwartaal van 2005 daalde met 22,7%, hoofdzakelijk als gevolg van de hierboven genoemde stijging van medische en verzekeringskosten en de ontbinding van Ahold Real Estate Corporation. Pagina 8 van 27

9 Albert Heijn Arena Analyse Albert Heijn Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,2% Identieke omzetgroei 3,7% Vergelijkbare omzetgroei 4,0% Bedrijfsresultaat ,3% Aantal winkels ,7% 2,500 2,000 1,500 1, Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Operationele hoofdpunten Albert Heijn is in staat geweest om de netto-omzetgroei verder te verbeteren dankzij de prijsherpositioneringsstrategie die in Q werd gestart, en die wordt gecontinueerd. Binnen de Albert Heijn Arena zijn Etos en Albert Heijn, samen goed voor ongeveer winkels, beide gestart met de herpositionering van de productgroepen Health, Beauty en Care. De herpositionering is gebaseerd op onze volumegroeistrategie. De significante volumegroei van huismerken lag aanmerkelijk hoger dan de volumegroei van A-merken. Albert Heijn is er in een deflatoire markt, als gevolg van de sterke prijsconcurrentie, in geslaagd haar klantenbestand uit te breiden en de verkoopvolumes aanmerkelijk te verhogen. In vorige perioden geïnitieerde kostenreductieprogramma s en maatregelen ter verbetering van de productiviteit hebben bijgedragen aan een structureel lager kostenniveau. De netto-omzet van de Albert Heijn Arena over Q steeg met 4,2% tot EUR 2,0 miljard (Q1 2004: EUR 1,9 miljard). De netto-omzet van Albert Heijn steeg met 4,9% tot EUR 1,8 miljard (Q1 2004: EUR 1,7 miljard). Albert Heijn heeft het herpositioneringsprogramma in de Nederlandse retailmarkt gecontinueerd door, onder andere, in dit kwartaal de productgroepen Health, Beauty en Care te herpositioneren. De identieke omzet van onze Albert Heijn Arena is met 3,7% toegenomen. Albert Heijn heeft in een deflatoire markt de identieke omzet met 4,3% opgeschroefd, hoofdzakelijk als gevolg van een hoger aantal klantenbezoeken. Bedrijfsresultaat In Q is het bedrijfsresultaat van de Albert Heijn Arena met 2,3% toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van Albert Heijn ontwikkelde zich gunstig dankzij de gestegen identieke omzet, hogere volumes en kostenreductie. De combinatie van lagere consumentenprijzen bij Albert Heijn en de verhoogde promotieactiviteiten als onderdeel van de herpositioneringsstrategie zette de brutomarges behoorlijk onder druk. De omzet van huismerkartikelen ontwikkelt zich gunstig bij Albert Heijn als gevolg van een breder aanbod van huismerkartikelen en verhoogde promotieactiviteiten gedurende Q Hierdoor stegen de volumes aanzienlijk ten opzichte van Q Dankzij de voortdurende aandacht voor de winkel- en overheadkosten en de effecten van eerdere kostenbesparingsprogramma s en productiviteitsmaatregelen werd een structureel lager kostenniveau bereikt met kostenbesparingen van circa 1,3 procentpunt bij Albert Heijn in vergelijking met Q Albert Heijn blijft deze besparingen herinvesteren in de verbetering van de waardepropositie. Het bedrijfsresultaat werd negatief beïnvloed door hogere bijzondere waardeverminderingen van vaste activa van EUR 2,0 miljoen (Q1 2004: EUR 0,8 miljoen). Pagina 9 van 27

10 Centraal-Europa Arena Analyse Centraal-Europa Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,7% Identieke omzetgroei (0,6%) Vergelijkbare omzetgroei (0,6%) Bedrijfsresultaat (12) (21) 42,9% Aantal winkels ,2% Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Operationele hoofdpunten In Q werd de desinvestering van onze dertien grote Poolse hypermarkten met succes afgerond. Om onze concurrentiepositie in Centraal-Europa te versterken hebben we ons agressieve prijsbeleid gecontinueerd, het productassortiment verbeterd en het aanbod van onze huismerkartikelen uitgebreid. Daarnaast is in Q een vereenvoudigd bedrijfsmodel geïntroduceerd, dat een positieve invloed zal hebben op onze kostenstructuur en onze aandacht voor de klant zal versterken. Sinds Q hebben we 28 winkels geopend en 23 winkels gesloten, waarvan 13 hypermarkten en 10 niet-winstgevende kleinere winkels. In Q werd de tweede hypermarkt in Praag geopend, gelegen in het nieuwe winkelcentrum Nove Butovice. De netto-omzet van de Centraal-Europa Arena steeg in Q met 14,7% tot EUR 406 miljoen (Q1 2004: EUR 354 miljoen). De groei van de netto-omzet exclusief wisselkoerseffecten bedroeg in Q ,5%. Exclusief de Poolse hypermarkten, die gedurende het eerste kwartaal werden verkocht, zou deze groei in de lokale valuta 9,3% hebben bedragen. De identieke omzetgroei van onze compacte hypermarkten en onze supermarkten in Centraal-Europa was positief. Dit was het gevolg van een hoger aantal klanten, ondanks een lagere waarde per winkelwagen. De identieke omzet van de Arena daalde met 0,6%, hoofdzakelijk als gevolg van de gedesinvesteerde hypermarkten in Polen die nog voor twee maanden meetelden. Bedrijfsresultaat Ondanks de scherpe prijsconcurrentie in Centraal-Europa stegen de brutomarges, voornamelijk als gevolg van de meer gecentraliseerde inkoop. De bedrijfskosten uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet waren in Q lager dan vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de nadruk op kostenreductie. Het negatieve bedrijfsresultaat over Q werd positief beïnvloed door de desinvestering van de dertien grote Poolse hypermarkten. Dit effect werd gedeeltelijk tenietgedaan door bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de verslechterde resultaten van onze gedesinvesteerde hypermarkten, die operationeel nog twee maanden in 2005 meetelden (netto-effect EUR 3 miljoen). Pagina 10 van 27

11 Schuitema Analyse Schuitema - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % (0,2%) Bedrijfsresultaat (6,9%) Aantal winkels , Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Operationele hoofdpunten Ondanks de aanhoudende prijsconcurrentie en een deflatoire retailmarkt slaagde Schuitema erin om de netto-omzet op hetzelfde niveau te handhaven en het marktaandeel van C1000 licht te verbeteren. Sinds Q heeft Schuitema 41 winkels gemoderniseerd naar het voorbeeld van de succesvolle nieuwe C1000-formule, die gebaseerd is op grotere winkels met een aantrekkelijke indeling. De totale verkoopvloeroppervlakte steeg in Q met 3,6% in vergelijking met Q1 2004, van m 2 naar m 2. De netto-omzet van Schuitema over Q bevond zich ongeveer op hetzelfde niveau als over Q (EUR 0,9 miljard), voornamelijk als gevolg van hogere volumes. De gemiddelde verkoopprijs in Nederlandse winkels voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken was in maart 2005 lager dan in maart Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat over Q bevatte bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa van EUR 4 miljoen en een bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa van EUR 2 miljoen. Afgezien van deze effecten steeg het bedrijfsresultaat over Q1 2005, voornamelijk als gevolg van succesvolle kostenreductieprogramma s. Pagina 11 van 27

12 U.S. Foodservice Analyse U.S. Foodservice - kerncijfers per kwartaal in miljoenen dollars tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,9% Bedrijfsresultaat 22 (26) 184,6% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Operationele hoofdpunten Het herstel van U.S. Foodservice ligt op schema. We blijven ons concentreren op het herstellen van de winstgevendheid van U.S. Foodservice. We gaan verder met onze leveranciers om te komen tot verbetering van de inkoopvoorwaarden en het productaanbod. We zijn bezig onze street -verkoopstrategie en onze portefeuille van huismerken te verbeteren. We zijn bezig met de invoering van best practices en bewezen technologieën om de efficiency en kwaliteit van de magazijnactiviteiten van U.S. Foodservice, en de logistiek van de ingaande en uitgaande goederenstromen te verbeteren. We blijven vooruitgang boeken met ons USFAST-project, ons ondernemingsbrede initiatief ter verbetering van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van informatie ter ondersteuning van onze bedrijfsdoelstellingen. De groei van de netto-omzet wordt nog steeds negatief beïnvloed door het rationalisatieprogramma met betrekking tot landelijk opererende afnemers. Voor het eerste kwartaal bedroeg het effect circa (3,0%). Dit effect werd meer dan gecompenseerd door het positieve effect van stijgende prijzen van voedingsmiddelen. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat over Q liet een scherpe verbetering zien ten opzichte van Q1 2004, voornamelijk als gevolg van een hogere brutomarge. De operationele marge benaderde het niveau van de voorgaande drie kwartalen, ondanks de door het seizoen bepaalde geringere marketingactiviteiten in de eerste kwartaal. De hogere brutomarge was voornamelijk het gevolg van kostenreductieprogramma s met leveranciers en verbeterde verkoopstrategieën. Operationele besparingen dempten het effect van de stijgende brandstofprijzen en andere inflatoire kostendruk. Pagina 12 van 27

13 ICA niet-geconsolideerde joint venture Analyse ICA - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld De in deze tabel opgenomen bedragen gelden voor ICA AB als geheel. Ahold heeft momenteel een belang van 60% in ICA AB. Mutatie Q Q in % (3,3%) Nettoresultaat ,3% 2,500 2,000 1,500 1, Q Q Q Q Q Operationele hoofdpunten ICA implementeert momenteel een vereenvoudigde en geïntegreerde organisatiestructuur. Als gevolg van een reductie van het aantal medewerkers en andere kostenreductiemaatregelen zal de concurrentiekracht in haar markten verbeteren. In Zweden is op 7 maart 2005 een succesvol prijsverlagingsprogramma van start gegaan. In maart was de volumegroei hoger dan de marktgroei, wat een breuk inhield met de trend van de afgelopen twee jaar, waarin de groei geringer was dan die van de markt. Hakon Invest AB, die een 40%-belang heeft in ICA AB, heeft besloten tot een beursintroductie aan de effectenbeurs van Stockholm. In januari 2005 lanceerde ICA de joint venture met Kesko in de Baltische staten. Het nieuwe assortiment genaamd Gott Liv!, bestaande uit gezonde en smaakvolle producten, werd in april van dit jaar geïntroduceerd. De netto-omzet daalde met 3,3% tot EUR 1,8 miljard (Q1 2004: EUR 1,9 miljard). In SEK daalde de netto-omzet met 4,5%, als gevolg van de totstandkoming in januari 2005 van de nietgeconsolideerde joint venture (op 50/50-basis) tussen Kesko en ICA Baltic, en tevens de desinvestering van de Deense dochteronderneming in augustus In Zweden kwam de netto-omzetgroei van ICA overeen met de marktgroei. Na de prijsverlagingen in maart tekende ICA Zweden een volumegroei op die hoger was dan de marktgroei, wat neerkwam op een trendbreuk met de afgelopen twee jaar, waarin de volumegroei onder het marktniveau had gelegen. In Noorwegen daalden de winkelverkopen in vergelijking met Q1 2004, hoofdzakelijk als gevolg van de desinvestering van winkels, sterke concurrentie van prijsvechters en een winkelombouw/herpositioneringsprogramma. ICA Meny (foodservice) rapporteerde een sterke netto-omzetgroei dankzij nieuwe klanten. De netto-omzet van de niet-geconsolideerde joint ventures Rimi Baltics en Netto Sweden ontwikkelt zich positief. Nettoresultaat In Zweden werd het bedrijfsresultaat negatief beïnvloed door de kosten van prijsverlagingsprogramma s en gestegen logistieke en distributiekosten. Het bedrijfsresultaat in Noorwegen was lager dan over Q1 2004, als gevolg van een lagere netto-omzet na het winkelombouwprogramma. De nettowinst werd positief beïnvloed door lagere financiële lasten en belastingen en tevens betere resultaten van ICA s nietgeconsolideerde dochterondernemingen. Pagina 13 van 27

14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening in miljoenen euro's tenzij anders vermeld IFRS IFRS Herrubricering IFRS NL GAAP Mutatie Q Q beëindigde aanpassing Q in % bedrijfsactiviteiten onder IFRS (2.278) (1.0%) Kostprijs van de omzet (10.279) (10.418) (12.162) 1.3% Bruto-omzetresultaat (534) % Bedrijfskosten Verkoopkosten (1.899) (1.876) (2.314) (1.2%) Algemene beheerskosten (397) (397) 90 (3) (484) 0.0% Afschrijving immateriële vaste activa (43) (43) 5 47 (95) 0.0% Bijzondere waardevermindering vaste en immateriële vaste activa (12) (4) 1 (1) (4) (200.0%) Boekwinst op verkoop materiële vaste activa 10 (5) 1 - (6) 300.0% Boekverlies op desinvesteringen - - (80) 530 (450) Totaal bedrijfskosten (2.341) (2.325) (3.353) (0.7%) Bedrijfsresultaat (89) 583 (145) (0.9%) Financiële baten en lasten Rentebaten (3) % Rentelasten (222) (234) 23 (11) (246) 5.1% Valutakoersverschillen (40.0%) Overige financiële baten en lasten (22) (115.6%) Totaal financiële baten en lasten (212) (68) (218) (211.8%) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (69) 713 (363) (52.3%) Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (35) (70) - (12) (58) 50.0% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen (69) 701 (421) (53.1%) Aandeel in resultaat joint ventures en deelnemingen % Aandeel van derden (5) (5) - - (5) 0.0% Nettoresultaat (69) 703 (405) (45.9%) Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (85.5%) Nettoresultaat (405) (55.0%) Nettoresultaat per aandeel beschikbaar voor gewone aandeelhouders - gewoon 0,09 0,19 Nettoresultaat per aandeel beschikbaar voor gewone aandeelhouders - verwaterd 0,09 0,19 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) - gewoon Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) - verwaterd Gemiddelde valutakoers USD (1 USD = Euro) 0,7651 0,8051 Pagina 14 van 27

15 Geconsolideerde balans in miljoenen euro's tenzij anders vermeld IFRS IFRS Herrubricering IFRS NL GAAP 24 april januari 2005 beëindigde aanpassing 2 januari 2005 bedrijfsactiviteiten ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill (26) Overige immateriële vaste activa (35) Totaal immateriële vaste activa (35) (20) Materiële vaste activa (796) (430) Financiële vaste activa Joint ventures en deelnemingen (1) Latente belastingvorderingen (5) Overige financiële vaste activa (2) Totaal financiële vaste activa (8) Totaal vaste activa (839) Vlottende activa Voorraden (381) Vorderingen (171) Overige vlottende activa (7) Liquide middelen (66) Voor verkoop aangehouden vaste activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Groepsvermogen (703) Voorzieningen Pensioenen en overige vergoedingen na pensionering (44) Latente belastingverplichtingen (80) Herstructureringsvoorzieningen (5) (1) 43 Overige voorzieningen (29) Totaal voorzieningen (158) Langlopende verplichtingen Leningen (25) Financiële-leaseverplichtingen (296) (386) Cumulatief preferente financieringsaandelen Overige langlopende verplichtingen (9) Totaal langlopende schulden (330) Kortlopende verplichtingen Kortlopende leningen en kortlopend deel van leningen en financiële-leaseverplichtingen (25) Belastingen over het resultaat Belastingen en premies sociale verzekeringen (29) Crediteuren (260) Overige kortlopende verplichtingen (131) Verplichtingen m.b.t. voor verkoop aangehouden vaste activa Totaal kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Einde periode koers Amerikaanse dollar 1 USD = EUR 0,7653 0,7375 Pagina 15 van 27

16 Verkort overzicht van het groepsvermogen in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q Q Eigen vermogen begin verslagperiode Beginsaldo aandeel van derden Groepsvermogen begin verslagperiode Nettoresultaat Overige reserves (16) (8) Op aandelen gebaseerde betalingen 6 6 Verwerking cumulatieve omrekeningsverschillen op desinvesteringen in winst- en verliesrekening 23 - Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse belangen Aandeel van derden (1) (3) Groepsvermogen einde verslagperiode Pagina 16 van 27

17 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht * in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q Q Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat vóór belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat vóór belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 9 (12) Resultaat vóór belastingen inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten Aanpassingen voor: Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Boekwinst op verkoop materiële vaste activa (10) 5 Valutakoersverschillen (4) - Derivaten 20 (141) Kasstroom uit operationele activiteiten vóór mutaties werkkapitaal Mutaties werkkapitaal: Vorderingen (9) 113 Overige vlottende activa 55 (34) Voorraden Crediteuren (201) (435) Overige kortlopende schulden (89) (17) Totaal mutaties werkkapitaal (182) (256) Mutatie overige vaste activa 34 5 Mutatie overige voorzieningen 12 - Betaalde belastingen over het resultaat (47) (23) Mutatie overige langlopende schulden (3) (9) Nettokasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële en immateriële vaste activa (225) (238) Desinvesteringen materiële en immateriële vaste activa Acquisities van geconsolideerde dochterondernemingen - (9) Desinvestering van geconsolideerde dochterondernemingen Dividenden van joint ventures en deelnemingen Acquisities van joint ventures en deelnemingen (4) (2) Verstrekkingen en aflossingen van leningen u/g 9 24 Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie in aandeel van derden (7) (9) Opname en aflossingen van langlopende leningen o/g (32) (79) Mutatie derivaten 5 8 Betalingen uit hoofde van financiële-leaseverplichtingen (25) (23) Mutatie in kortlopende leningen o/g Overige vermogensmutaties 6 9 Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten (15) (9) Nettokasstroom uit operationele, investerings- en financierings activiteiten Liquide middelen van voortgezette bedrijfsactiviteiten begin kwartaal Liquide middelen van beëindigde bedrijfsactiviteiten begin kwartaal Liquide middelen begin kwartaal, inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten Liquide middelen in verkochte dochterondernemingen (61) (13) Valutakoers- en omrekeningsverschillen met betrekking tot liquide middelen (10) 48 Liquide middelen einde kwartaal Liquide middelen van voortgezette bedrijfsactiviteiten einde kwartaal Liquide middelen van beëindigde bedrijfsactiviteiten einde kwartaal 5 92 Liquide middelen einde kwartaal * Het kasstroomoverzicht bevat de kasstromen van zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Voor het kasstroomoverzicht van de beëindigde bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. Pagina 17 van 27

18 Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de financiële overzichten Koninklijke Ahold N.V. (hierna: Ahold) dient met ingang van 2005 haar geconsolideerde financiële overzichten op te stellen in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze wijziging geldt voor alle financiële verslaggeving over verslagperioden die op of na 1 januari 2005 beginnen. Op grond van IFRS dient in de jaarrekening vergelijkende informatie te worden opgenomen voor één jaar. In verband hiermee is de overgangsdatum van Ahold op IFRS 29 december 2003, het begin van het boekjaar De niet aan accountantscontrole onderworpen geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in dit persbericht is opgesteld in overeenstemming met IFRS, zoals deze naar verwachting ultimo 2005 van kracht zal zijn. De standaarden zijn onderhevig aan de beoordeling en goedkeuring door de Europese Unie (EU) en mogelijke veranderingen als gevolg van leidraden van de International Accounting Standards Board (IASB) voor de interpretatie van de standaarden, en kunnen derhalve vóór het einde van 2005 wijzigingen ondergaan. Alle bestaande, door de IASB uitgegeven standaarden zijn volledig goedgekeurd door de EU, behalve IAS 39. De EU heeft een herziene versie van IAS 39 uitgegeven en deze versie goedgekeurd in plaats van de volledige IASB-standaard. Ahold heeft per de overgangsdatum de volledige IASB-standaard toegepast. De EU-wijzigingen in IAS 39 zijn niet van invloed op Aholds financiële verslaggeving volgens IFRS. In dit persbericht is een aansluiting opgenomen van de geconsolideerde winst- en verliesrekening, balans, het geconsolideerde nettoresultaat en groepsvermogen tussen NL GAAP (zoals eerder gerapporteerd) en IFRS. Voor meer informatie over de implementatie van IFRS, met inbegrip van wijzigingen in de grondslagen van de financiële verslaggeving, wordt verwezen naar Aholds persbericht van 17 mei 2005 en het IFRS Technical Conversion Memo op Aholds website (www.ahold.nl). IFRS verschilt in bepaalde materiële aspecten van de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in de Verenigde Staten (US GAAP). In dit persbericht is geen US GAAP-informatie opgenomen. Een aansluiting tussen IFRS en US GAAP wordt opgenomen in Aholds jaarverslag over Aholds verslaggevingskalender is gebaseerd op 13 perioden van vier weken. Het boekjaar van Aholds activiteiten in Centraal-Europa is gelijk aan het kalenderjaar en eindigt op 31 december. De kwartalen waarover deze entiteiten tussentijds rapporteren, eindigen op 31 maart, 30 juni en 30 september. Het eerste kwartaal waarover in dit kwartaalbericht wordt gerapporteerd, bevat vier perioden van vier weken (16 weken). De verslaggevingskalender van U.S. Foodservice kent vier kwartalen, echter elk bestaande uit drie perioden van achtereenvolgens vijf, vier en vier weken (13 weken). Om in dit kwartaalbericht ook voor U.S. Foodservice de financiële informatie over 16 weken in de geconsolideerde cijfers over het eerste kwartaal op te nemen zijn de door U.S. Foodservice over het eerste kwartaal gerapporteerde cijfers aangepast met een evenredig deel (3/5) van de door U.S. Foodservice gerapporteerde resultaten over haar periode vier. Gesegmenteerde informatie Voor de gesegmenteerde informatie over de netto-omzet en het bedrijfsresultaat wordt verwezen naar Ahold Groep Samenvatting per segment. Ahold is actief in twee bedrijfstakken (retail en foodservice) bestaande uit negen bedrijfssegmenten. Daarnaast is Aholds Group Support Office als afzonderlijk segment opgenomen. De segmenten zijn vastgesteld op basis van de interne rapportagestructuur en de wijze waarop het management van Ahold de resultaten van de activiteiten beoordeelt en financiële middelen toekent. Ahold heeft in Q haar verslaggeving over segmenten herzien als gevolg van de invloed van het desinvesteringsprogramma op de organisatiestructuur. De joint ventures JMR en ICA zijn overgebracht van Overig Europa naar de Rest van de wereld. Vervolgens hebben we de namen van deze segmenten gewijzigd in respectievelijk Schuitema en Overig retail. De gepresenteerde gesegmenteerde informatie over vorige perioden is voor vergelijkingsdoeleinden dienovereenkomstig aangepast. Pagina 18 van 27

19 De structuur van Aholds segmenten luidt na de herziening in Q als volgt: Retail Belangrijke activiteiten in het bedrijfssegment Stop & Shop/Giant-Landover Arena Stop & Shop, Giant-Landover en Peapod Giant-Carlisle/Tops Arena Giant-Carlisle en Tops BI-LO/Bruno s Arena BI-LO en Bruno s 1 Albert Heijn Arena Albert Heijn, ETOS, Gall & Gall en Ahold Coffee Company Centraal-Europa Arena Tsjechië, Polen en Slowakije Schuitema Schuitema Overig retail Spanje 2, Azië 3, Zuid-Amerika 4 en de niet-geconsolideerde joint ventures ICA (60%) 5, Jerónimo Martins Retail (JMR) (49%), Bodegas Williams & Humbert, S.A. (W&H) (voorheen bekend onder de naam Luis Paez) (50%) 6 en Paiz Ahold S.A. (50%) Totaal retail Foodservice U.S. Foodservice Deli XL Totaal foodservice U.S. Foodservice Deli XL Group Support Office Ahold Groep Concernstaf (Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten) 1. Ahold heeft BI-LO en Bruno s verkocht in januari Ahold verkocht haar Spaanse activiteiten in december Ahold verkocht haar laatste Aziatische activiteiten in maart Ahold verkocht haar activiteiten in Zuid-Amerika, met dien verstande dat de overdracht van het resterende belang van 15% in Disco nog niet is afgerond. 5. Ahold breidde per 5 november 2004 haar belang in ICA uit van 50% tot 60%. 6. Ahold heeft de verkoop van haar 50%-belang in W&H afgerond in mei Voor de verslaggeving over segmenten worden de grondslagen van de financiële verslaggeving toegepast die naar verwachting zullen worden gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening over Derhalve worden de netto-omzet en het bedrijfsresultaat van joint ventures en deelnemingen en beëindigde bedrijfsactiviteiten niet opgenomen in de gesegmenteerde financiële informatie, aangezien deze niet zijn opgenomen in geconsolideerde netto-omzet en het geconsolideerde bedrijfsresultaat van Ahold. Het aandeel in het resultaat van joint ventures en deelnemingen heeft voornamelijk betrekking op Aholds aandeel in het resultaat van joint ventures in het segment Overig retail. Desinvesteringen Ahold heeft gedurende Q verschillende desinvesteringen afgerond. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de ontvangen bedragen, het saldo van de activa en verplichtingen van deze desinvesteringen en de terugnemingen uit het eigen vermogen die hebben geresulteerd in een boekresultaat op desinvesteringen in Q en Q van respectievelijk EUR (1) miljoen en EUR 80 miljoen. De activa en verplichtingen van de gedesinvesteerde ondernemingen die niet aan de koper werden overgedragen, zijn niet in de onderstaande tabel opgenomen. De terugnemingen uit het eigen vermogen bestaan uit cumulatieve valutaomrekeningsverschillen. Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen die voorheen rechtstreeks in het eigen vermogen waren verwerkt in verband met de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse dochterondernemingen, worden in de winst- en verliesrekening opgenomen bij verkoop van de dochteronderneming. Bij de implementatie van IFRS heeft Ahold gebruikgemaakt van de door IFRS 1 geboden eenmalige vrijstelling op grond waarvan de reserve voor cumulatieve omrekeningsverschillen per 29 december 2003 op nihil is gesteld voor alle investeringen in buitenlandse dochterondernemingen, joint ventures en deelnemingen. Hierdoor bestaan de terugnemingen uit het eigen vermogen naar aanleiding van desinvesteringen uit cumulatieve valutaomrekeningsverschillen die zijn ontstaan na 29 december Pagina 19 van 27

20 Het nettoresultaat op desinvesteringen, opgenomen in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, luidt als volgt: Boekresultaat op desinvesteringen in miljoenen euro's Q Q Ontvangen bedragen Bedrag van geblokkende rekening/verkoop Disco-aandelen in Q (198) - Te ontvangen verkoopprijs 66 - Gedesinvesteerde nettoactiva (521) (299) Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen (23) (1) Boekresultaat op desinvesteringen (1) 80 De desinvesteringen gedurende Q betroffen de volgende entiteiten: BI-LO/Bruno s (bedrijfssegment Retail BI-LO/Bruno s) Ahold heeft op 31 januari 2005 de verkoop van BI-LO en Bruno s afgerond aan een onderneming die is gelieerd aan Lone Star Funds. De brutoopbrengst bedraagt maximaal USD 660 miljoen. Ahold heeft in verband met de verkoop USD 560 miljoen in contanten ontvangen, en een kredietbrief van USD 100 miljoen, die in depot is geplaatst. De overnemende partij neemt ook alle leningen en overige schulden van BI-LO en Bruno s over, inclusief de financiële-leaseverplichtingen. Binnen 18 maanden na de verkoop is Ahold gerechtigd tot het resterende saldo van de verkoopprijs van maximaal USD 100 miljoen, afhankelijk van de mate waarin BI-LO en Bruno s bepaalde doelen realiseren wat betreft de verkoop van voorraden, vastgoed en overige activa. G. Barbosa (bedrijfssegment Retail - Overig retail) Ahold kwam in december 2004 de verkoop overeen van G. Barbosa Comercial Ltda. (G. Barbosa) aan een gelieerde onderneming van ACON Investments, een Amerikaanse investeringsmaatschappij. G. Barbosa is een foodretailer met 32 hypermarkten en supermarkten met een sterke positie in de staten Sergipe en Bahia in het noordoosten van Brazilië. G. Barbosa exploiteert tevens haar eigen creditcard CrediHiper. De transactie werd afgerond op 11 april Met de desinvestering van G. Barbosa werd Aholds desinvesteringsprogramma in Brazilië afgerond. In Q vonden andere desinvesteringen plaats die entiteiten betroffen die niet worden aangemerkt als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Derhalve is het boekresultaat opgenomen onder het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten in plaats van onder het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Deze desinvesteringen betroffen onder meer de desinvestering van 13 Hypernova-hypermarkten in Polen (Centraal-Europa Arena). Beëindigde bedrijfsactiviteiten Het nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit het boekresultaat op desinvesteringen en het operationele nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, luidt als volgt: Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in miljoenen euro's Bedrijfssegmenten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Q Q Retail BI-LO/Bruno's Arena BI-LO en Bruno's 7 15 Overig retail Spanje, Thailand, Bompreço/Hipercard, 1 54 Disco en G. Barbosa Totaal retail 8 69 Foodservice Deli XL Deli XL 2 0 Totaal foodservice 2 0 Ahold Groep Pagina 20 van 27

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008 Jaaroverzicht 2008 VOOR MEER INFORMATIE Jaaroverzicht 2008 Voor meer informatie over ons Annual Report en het corporate responsibility rapport 2008 ga naar: AHOLD JAAROVERZICHT 2008 1 2 De groep in één

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Jaaroverzicht 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Ga naar Aholds online jaaroverzicht: www.2011yearreview.ahold.com 1 Inhoud 2 De groep in één oogopslag Onze merken 3 Kerngegevens

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers (2)

Geconsolideerde kerncijfers (2) InBev (1) realiseert sterke interne winstgroei in de eerste helft van 2004 Brussel, 9 september 2004 Voornaamste resultaten InBev verwezenlijkt operationele doelstellingen. Sterke interne groei: volume

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie