Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst"

Transcriptie

1 Resultaten Q Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q in lijn met Q > Nettoresultaat Q aanmerkelijk lager dan Q1 2004, voornamelijk door herwaardering ICA-putoptie in Q > Herstel U.S. Foodservice op schema > Voortzetting van vereenvoudiging van onze manier van werken > Meer desinvesteringen succesvol afgerond dit kwartaal > Verdere verlaging van nettoschuld > Financiële verslaggeving nu volgens IFRS 13,0 miljard 13,1 miljard daling (1,0%) groei exclusief wisselkoerseffecten* 2,6% * Zoals gedefinieerd onder Overige informatie. Datum: 14 juni 2005 Albert Heijnweg 1, Zaandam Postbus 3050, 1500 HB Zaandam Tel (075) Q Q (16 weken) (16 weken) Bedrijfsresultaat 346 miljoen 349 miljoen Nettoresultaat 134 miljoen 298 miljoen Nettokasstroom uit operationele activiteiten 264 miljoen 188 miljoen Winst per aandeel 0,09 0,19 24 april januari 2005 Nettoschuld* 6,5 miljard 7,1 miljard Financiële hoofdpunten Q1 2005: van EUR 13,0 miljard, een daling van 1% vergeleken met Q Exclusief wisselkoerseffecten stijging netto-omzet met 2,6% Bedrijfsresultaat van EUR 346 miljoen (Q1 2004: EUR 349 miljoen) Nettoresultaat van EUR 134 miljoen (Q1 2004: EUR 298 miljoen) Nettokasstroom uit operationele activiteiten van EUR 264 miljoen (Q1 2004: EUR 188 miljoen) Daling nettoschuld met EUR 0,6 miljard (8,6%) Onze hoofdprioriteiten voor 2005: Succesvolle uitvoering van onze Road to Recovery-strategie inclusief afronding van ons desinvesteringsprogramma Implementatie van ons retailmodel om de afzet voor de gehele onderneming te stimuleren Verdere verbetering van operationele prestaties bij U.S. Foodservice Vaststelling van onze strategie volgend op de Road to Recovery Opgemerkt wordt dat wij de resultaten Q zullen bekendmaken op 7 september 2005, terwijl dit volgens onze financiële kalender oorspronkelijk op 1 september 2005 zou geschieden. De in dit persbericht vermelde gegevens zijn niet aan accountantscontrole onderworpen. De financiële verslaggeving is gebaseerd op IFRS, zoals deze naar verwachting ultimo 2005 van kracht zal zijn, tenzij anders weergegeven. Voor nadere informatie zie de Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. Dit persbericht bevat bepaalde alternatieve financiële prestatieindicatoren, zoals de nettoschuld, die verder worden besproken onder Overige informatie Pagina 1 van 27

2 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst De hoofddoelstelling van onze Road to Recovery-strategie was en is het bouwen van een stevig fundament voor winstgevende groei. Onze ambitie is om een organisatorisch, financieel en cultureel platform te bouwen als basis voor toekomstige groei. Nu wij met succes vooruitgang boeken op onze Road to Recovery zijn wij opnieuw in staat te investeren om aan de wensen van onze klanten te voldoen en om winstgevende groei te creëren. Op de Road to Recovery zijn we inmiddels beland in het jaar van de uitvoering, waarin prestaties moeten worden neergezet. We zullen winstgevende groei realiseren door te voorzien in de behoeften van onze klanten en door gewoon te doen wat het beste is voor de klant. Daarom richt onze aandacht zich op het vereenvoudigen van onze manier van werken en op het verbeteren van de waardepropositie aan onze klanten. Vereenvoudiging van onze manier van werken Met de vereenvoudiging van onze manier van werken wordt bedoeld verwijderen van complexiteit. Hierdoor zullen we efficiënter worden met op den duur een lager kostenniveau. In het eerste kwartaal van 2005 zijn we doorgegaan met de herstructurering van onze retailarena s. De invloed hiervan op Stop & Shop en Giant-Landover is aanzienlijk geweest. We hebben duidelijk de voordelen van de herinrichting van onze infrastructuur in deze arena gezien. Daarnaast hebben we op 2 mei een strategisch ondernemingsplan opgesteld voor Giant-Landover. Ook hebben we voorverpakt vlees geïntroduceerd in de divisie North East Ohio van Tops. De eerste resultaten van de rationalisatie van onze formules in Polen zijn zichtbaar. De vereenvoudiging van onze manier van werken is essentieel om concurrerend te kunnen blijven. Verbetering van onze waardepropositie Met verbetering van onze waardepropositie bedoelen we investeren in de klant. De klant waar voor zijn geld bieden. ICA heeft in het eerste kwartaal een groeistrategie gelanceerd gebaseerd op een herpositionering van de prijs en prijs-kwaliteitverhouding. Deze strategie behelst een betere afstemming van prijs en vraag, vergelijkbaar met het Albert Heijn-programma dat in Q leidde tot nog krachtiger netto-omzetgroei. Bij Tops hebben we het succesvolle, door Giant-Carlisle ontwikkelde every-day-lowprice -concept getest om de waardepropositie in de Tops-markt te verbeteren, met veelbelovende resultaten. Onze winkels zijn een zeer belangrijk onderdeel van onze waardepropositie en we zijn van start gegaan met de uitvoering van een investeringsprogramma van EUR 1,6 miljard in nieuwe, vervangende en gemoderniseerde winkels, en technologie. Hiermee willen we terugkeren op voorgaande investeringsniveaus. De verbetering van de waardepropositie blijft een prioriteit voor U.S. Foodservice Een andere hoofdprioriteit voor 2005 is het verbeteren van onze waardepropositie bij U.S. Foodservice, waar we van plan zijn het langere-termijnpotentieel te ontwikkelen. In dit kwartaal hebben we samen met leveranciers verdere stappen gezet om te komen tot gunstiger inkoopvoorwaarden en een breder productaanbod. Verder blijven we ons huismerkassortiment verbeteren. In vergelijking met Q wisten we het negatieve bedrijfsresultaat om te buigen in een positief bedrijfsresultaat, vooral dankzij deze verbeteringsinitiatieven gericht op verhoging van de brutomarge. Naar verwachting zal de operationele marge vóór bijzondere waardeverminderingen van goodwill van U.S. Foodservice uiterlijk in 2006 meer bedragen dan 1,7%. Op 18 mei 2005 hebben we bekendgemaakt dat we momenteel niet van plan zijn U.S. Foodservice te desinvesteren. In plaats daarvan zijn we van plan de capaciteiten en de prestaties van U.S. Foodservice ten volle te ontwikkelen, naar verwachting boven haar vroegere prestatieniveau. Wij verwachten in de herfst van 2005 aanvullende kwantitatieve mededelingen te doen omtrent het verwachte langetermijn-bedrijfsresultaat van U.S. Foodservice. Realisatie van onze retaildoelstellingen De doelen die wij nastreven, zijn ambitieus. Op basis van de succesvolle afronding, aan het eind van 2005, van diverse harmonisatie-initiatieven en ons desinvesteringsprogramma, blijven de operationele doelstellingen voor onze foodretailactiviteiten voor het boekjaar 2006 gehandhaafd op een netto-omzetgroei van 5%, een operationele marge van 5% en een rendement op de nettoactiva van 14%. Naar aanleiding van de invoering van IFRS hebben we onze doelstellingen niet veranderd. Ik ben tevreden over waar we nu staan. De met een bankensyndicaat afgesloten nieuwe ongedekte kredietfaciliteit van EUR 2 miljard, tegen veel betere voorwaarden dan de vorige faciliteit, is een signaal dat anderen onze vooruitgang opmerken. We zijn doelgericht, ambitieus en bewegen snel bij het vereenvoudigen van onze activiteiten en het verbeteren van onze waardepropositie. Hiermee wordt een stevig fundament neergelegd voor winstgevende groei in de toekomst. Anders C. Moberg Namens de Raad van Bestuur Zaandam, 14 juni 2005 Pagina 2 van 27

3 Ahold Groep Hoofdpunten Verkorte winst- en verliesrekening in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % (1,0%) Bedrijfsresultaat (0,9%) als % van de netto-omzet 2,7% 2,7% Financiële baten en lasten (212) (68) (211,8%) Belasting resultaat uit gewone bedrijfsvoering (35) (70) 50,0% Aandeel in resultaat JVs en deelnemingen ,4% Aandeel van derden in groepsresultaat (5) (5) 0,0% Resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten (85,5%) Nettoresultaat (55,0%) Resultaat per aandeel (in EUR) - gewoon 0,09 0,19 Nettoresultaat De netto-omzet werd negatief beïnvloed door lagere wisselkoersen, met name die van de Amerikaanse dollar. De netto-omzet, exclusief wisselkoerseffecten, over het eerste kwartaal van 2005 was 2,6% hoger dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat was onveranderd. Er was sprake van een lagere netto-omzet, maar deze werd gecompenseerd door een verbeterde brutowinst. Het saldo van de financiële baten en lasten gaf een aanzienlijke verslechtering te zien, voornamelijk door een in Q verwerkte bate uit hoofde van de reële-waardeverandering van de ICA-putoptie (EUR 141 miljoen). Deze werd deels gecompenseerd door een daling van de nettorentelasten met 9,8%, als gevolg van lagere financieringskosten, de lagere brutoschuld en het gemiddeld hogere saldo liquide middelen. Het resultaat vóór belasting over Q bedroeg EUR 134 miljoen. De belastinglast bedroeg EUR 35 miljoen, resulterend in een effectieve belastingdruk van 26,1% (Q1 2004: 24,9%). Het aandeel in het resultaat van joint ventures en deelnemingen steeg met EUR 7 miljoen voornamelijk als gevolg van het grotere aandeel in het resultaat van ICA. Ondanks het verbeterde bedrijfsresultaat van de beëindigde bedrijfsactiviteiten was het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten lager dan vorig jaar. Dit was voornamelijk het gevolg van het boekverlies op de desinvestering van BI-LO, Bruno s en G. Barbosa (EUR 1 miljoen), vergeleken met de boekwinst op desinvesteringen van EUR 80 miljoen in Q Financiële baten en lasten in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Rente baten ,0% Rentelasten (222) (234) 5,1% Nettorentelasten (193) (214) 9,8% Valutakoersverschillen 3 5 (40,0%) Overige financiële baten en lasten (22) 141 (115,6%) Totaal financiële baten en lasten (212) (68) (211,8%) Financiële baten en lasten De daling van de nettorentelasten was voornamelijk toe te schrijven aan lagere financieringskosten en de lagere brutoschuld, voornamelijk door de vervroegde aflossing van de achtergestelde converteerbare obligatielening van EUR 920 miljoen in Q en de beëindiging van de kredietfaciliteit van december 2003 in februari Daarnaast was er sprake van een gunstig USD/EUR-koerseffect, en een hoger gemiddeld saldo liquide middelen. Er ging een negatieve invloed uit van de versnelde amortisatie van de vooraf betaalde vergoeding voor de beëindiging van de kredietfaciliteit van december De aanzienlijke daling van de overige financiële baten en lasten hangt voornamelijk samen met de bate uit hoofde van de reëlewaardeaanpassing van de ICA-putoptie (EUR 141 miljoen) in Q Daarnaast komt een van onze derivaten vanaf Q niet meer in aanmerking voor hedge accounting. In verband hiermee zijn de reële-waardeveranderingen van dit derivaat vanaf dat moment in de winst- en verliesrekening opgenomen. In Q heeft de reële-waardeverandering geresulteerd in een last van EUR 22 miljoen. Pagina 3 van 27

4 Ahold Groep Hoofdpunten Nettoschuld in miljoenen euro's tenzij anders vermeld 24 april 2005 januari 2005 Mutatie in % Leningen Financiële-leaseverplichtingen Cumulatief preferente financieringsaandelen Totale langlopende schuld Kortlopende leningen Kortlopend deel van leningen Kortlopend deel van financiële-leaseverplichtingen Brutoschuld ,4% Overige liquide middelen ,5% Nettoschuld (8,6%) Nettoschuld De nettoschuld is gedaald van EUR 7,1 miljard ultimo 2004 tot EUR 6,5 miljard aan het einde van Q Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de toename van de liquide middelen als gevolg van de desinvesteringen van BI-LO en Bruno s, Disco in Argentinië en G. Barbosa in Brazilië. Dit positieve effect werd deels tenietgedaan door de ongunstige koersontwikkeling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in vergelijking met Q Daarnaast bleef de kredietfaciliteit van december 2003 na beëindiging op 15 februari 2005 onbenut, behalve voor USD 573 miljoen aan kredietbrieven, die in mei 2005 werden ondergebracht bij de nieuwe vijfjarige ongedekte multi-valuta kredietfaciliteit van EUR 2 miljard. * Exclusief kassaldo. Overige liquide middelen Kassaldo Liquide middelen Nettokasstroom in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Nettokasstroom uit operationele activiteiten ,4% Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten ,3% Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten (15) (9) (66,7%) Nettokasstroom uit operationele, investeringsen financieringsactiviteiten ,0% Nettokasstroom De nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten is met EUR 76 miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van mutaties werkkapitaal, deels tenietgedaan door hogere betaalde winstbelasting. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten steeg aanzienlijk als gevolg van hogere ontvangsten uit hoofde van de desinvestering van dochterondernemingen. Dit effect werd deels tenietgedaan door lagere ontvangsten uit hoofde van de desinvestering van materiële vaste activa. Voor meer informatie over gedesinvesteerde dochterondernemingen wordt verwezen naar Desinvesteringen hierna. Pagina 4 van 27

5 Ahold Groep Samenvatting per segment per segment* in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Stop & Shop/Giant-Landover Arena (0,6%) Giant-Carlisle/Tops Arena (3,3%) Albert Heijn Arena ,2% Centraal-Europa Arena ,7% Schuitema (0,2%) Totaal retail ,7% U.S. Foodservice (4,1%) Group Support Office - - Ahold Groep (1,0%) Groei van de netto-omzet exclusief w isselkoerseffecten 2,6% * Gesegmenteerde informatie is aangepast in verband met de invloed van ons desinvesteringsprogramma op onze organisatiestructuur. Zie de Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. per segment De geconsolideerde netto-omzet is met terugwerkende kracht aangepast voor de netto-omzet van de beëindigde bedrijfsactiviteiten. Laatstgenoemde netto-omzet is derhalve niet opgenomen in de netto-omzet per segment. De netto-omzet van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena daalde met 0,6%. In Amerikaanse dollars gemeten steeg de netto-omzet met 4,6% in vergelijking met Q De nettoomzet over Q bevatte de netto-omzet van American Sales Company aan BI-LO en Bruno s, die vóór de desinvestering van deze ondernemingen in het eerste kwartaal, werd geëlimineerd als intercompany-omzet. Hiervoor gecorrigeerd steeg de netto-omzet in Amerikaanse dollars met 2,9% ten opzichte van Q De netto-omzet van de Giant-Carlisle/Tops Arena daalde met 3,3%. In Amerikaanse dollars gemeten steeg de netto-omzet met 1,7% ten opzichte van Q Dankzij onze klantenloyaliteitsprogramma s en een effectief prijsbeleid en promotieactiviteiten, zijn we in staat geweest om ons marktaandeel in onze Giant-Carlisle-markten te verhogen. Hiertegenover stond een daling van de netto-omzet bij Tops, die vooral werd veroorzaakt door de sluiting van zes winkels in de regio North East Ohio. De netto-omzet van de Albert Heijn Arena steeg vooral als gevolg van de sterke identieke-omzetontwikkeling bij Albert Heijn door het hogere aantal klantenbezoeken. De groei van de netto-omzet in Centraal-Europa bedroeg in Q ,7%. Exclusief wisselkoerseffecten bedroeg de netto-omzetgroei 2,5%, voornamelijk als gevolg van winkelopeningen. De netto-omzet van Schuitema bevond zich nagenoeg op het hetzelfde niveau als vorig jaar, voornamelijk als gevolg van gestegen verkoopvolumes. De netto-omzet van U.S. Foodservice daalde met 4,1% als gevolg van de lagere USD/EUR-wisselkoers. Gemeten in Amerikaanse dollars steeg de netto-omzet met 0,9%. Hierbij werd de invloed van het rationalisatieprogramma met betrekking tot landelijk opererende afnemers meer dan gecompenseerd door het positieve effect van stijgende prijzen van voedingsmiddelen. Pagina 5 van 27

6 Ahold Groep Samenvatting per segment Bedrijfsresultaat per segment* in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q1 Q1 Mutatie in % Stop & Shop/Giant-Landover Arena (7,8%) Giant-Carlisle/Tops Arena (26,4%) Albert Heijn Arena ,3% Centraal-Europa Arena (12) (21) 42,9% Schuitema (6,9%) Overig retail ,0% Totaal retail (5,9%) U.S. Foodservice 17 (21) 181,0% Group Support Office (52) (35) (48,6%) Ahold Groep (0,9%) * Gesegmenteerde informatie is aangepast in verband met de invloed van ons desinvesteringsprogramma op onze organisatiestructuur. Zie de Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. Bedrijfsresultaat per segment Het geconsolideerde bedrijfsresultaat is met terugwerkende kracht aangepast voor het bedrijfsresultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten. Laatstgenoemd bedrijfsresultaat is derhalve niet opgenomen in het bedrijfsresultaat per segment. Het bedrijfsresultaat van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena daalde met 7,8%. Gemeten in Amerikaanse dollars daalde het bedrijfsresultaat met 2,8% vergeleken met Q Het lagere bedrijfsresultaat van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena vloeit voort uit een negatieve identieke-omzetgroei, een lagere brutomarge en hogere bedrijfskosten, die de voordelen van de integratie teniet deden gaan. In het resultaat over Q was een kostenbedrag opgenomen van USD 22 miljoen in verband met de integratie van Stop & Shop en Giant-Landover. Het bedrijfsresultaat van de Giant-Carlisle/Tops Arena is gedaald met 26,4%. Gemeten in Amerikaanse dollars daalde het bedrijfsresultaat met 22,7% ten opzichte van Q Ondanks de gestegen marges in de Giant-Carlisle/Tops Arena werden we geconfronteerd met hogere medische en verzekeringskosten, die het bedrijfsresultaat drukten. Daarnaast was er sprake van een correctie van USD 8 miljoen met betrekking tot de ontbinding van Ahold Real Estate Corporation, die een positieve invloed had op het bedrijfsresultaat over Q Het bedrijfsresultaat van Albert Heijn verbeterde als gevolg van het succesvolle herpositioneringsprogramma en de verbeterde kostenstructuur. De brutomarges in de Centraal-Europa Arena stegen. Daarnaast leverden verbeterde efficiency en de desinvestering van onze 13 grote Poolse hypermarkten een gunstige bijdrage aan het negatieve bedrijfsresultaat. De resultaten van Schuitema werden in ongunstige zin beïnvloed, voornamelijk door bijzondere waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa, gecompenseerd door de effecten van kostenreductieprogramma s. Het herstel van U.S. Foodservice, van een negatief naar een positief bedrijfsresultaat, was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterk verbeterde brutomarge. De hogere bedrijfskosten bij GSO vloeien voort uit de uitbreiding van de hoofdkantooractiviteiten in Q ten opzichte van Q1 2004, voornamelijk met betrekking tot de Sarbanes-Oxley Act, IFRS en IT-projecten. Pagina 6 van 27

7 Stop & Shop/Giant-Landover Arena Analyse Stop & Shop/Giant-Landover Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen dollars tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,6% Identieke omzetgroei (1,2%) Vergelijkbare omzetgroei (0,7%) Bedrijfsresultaat (2,8%) Aantal winkels ,5% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Operationele hoofdpunten Het marktaandeel van de Stop & Shop/Giant-Landover Arena ontwikkelde zich positief, voornamelijk als gevolg van de gunstige ontwikkeling van het marktaandeel van Stop & Shop. Gestegen prijzen van versproducten, die niet werden doorberekend aan onze klanten, hadden een negatief effect op de brutomarge. In Q zijn we een samenwerking met Staples aangegaan, met het oog op uitbreiding van ons aanbod van kantoorbenodigdheden. Dit concept zal gedurende 2005 naar al onze winkels van Stop & Shop en Giant-Landover worden uitgerold. Ons assortiment van 78 biologische en natuurlijke producten (Nature s Promise) laat veelbelovende netto-omzetcijfers zien. Gedurende de zomer worden 16 nieuwe versartikelen geïntroduceerd. Op 2 mei 2005 hebben we een strategisch ondernemingsplan bekendgemaakt om de kostenstructuur, netto-omzet en brutomarge van Giant-Landover de komende jaren te verbeteren. De netto-omzet over Q bevatte USD 83 miljoen aan nettoomzet van de American Sales Company aan BI-LO en Bruno s, die vóór hun desinvestering in Q1, werd geëlimineerd als intercompanyomzet. Hiervoor aangepast steeg de netto-omzet met 2,9% ten opzichte van Q De identieke omzet van Stop & Shop en Giant-Landover daalde met respectievelijk 0,2% en 3,6%. Hoewel immer negatief, verbeterde de identieke omzetgroei van deze arena de afgelopen twee kwartalen. De vergelijkbare omzet van Stop & Shop steeg met 0,2%, terwijl die van Giant-Landover met 3,0% daalde. De netto-omzet van Peapod blijft sterk groeien, door meer orders en een hogere gemiddelde waarde per winkelwagen. Bedrijfsresultaat In Q daalde de brutomarge in vergelijking met Q1 2004, hoofdzakelijk in verband met de interne verrekenprijzen voor de verkopen van de American Sales Company aan BI-LO en Bruno s en zoals hierboven vermeld de lagere marge op versproducten. Hoewel de overheadkosten als gevolg van de integratie in Q lager waren dan in Q1 2004, werd deze verbetering tenietgedaan door het effect van een negatieve identieke-omzetgroei en hogere kosten van nutsbedrijven, sneeuwruiming en verzekeringen. Hierdoor verbeterde de verhouding tussen de bedrijfskosten en de netto-omzet niet. Het bedrijfsresultaat over Q was USD 9 miljoen lager als gevolg van de lagere resultaten bij Stop & Shop en Giant-Landover, voornamelijk veroorzaakt door de negatieve identiekeomzetontwikkeling, de lagere brutomarge en hogere bedrijfskosten, die de voordelen van de integratie teniet deden. Het resultaat over Q bevatte een kostenbedrag van USD 22 miljoen in verband met de integratie van Stop & Shop en Giant-Landover. In Q werd een bijzondere waardeverminderingslast op vaste activa opgenomen van USD 3 miljoen vergeleken met USD 1 miljoen in Q1 2004, en er waren geen boekresultaten op de verkoop van vastgoed vergeleken met USD (4) miljoen in Q Pagina 7 van 27

8 Giant-Carlisle/Tops Arena Analyse Giant-Carlisle/Tops Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen dollars tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,7% Identieke omzetgroei 1,3% Vergelijkbare omzetgroei 1,9% Bedrijfsresultaat (22,7%) Aantal winkels (1,0%) 2,500 2,000 1,500 1,000 Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Operationele hoofdpunten In Q ontwikkelde het marktaandeel van Giant-Carlisle zich positief. Het marktaandeel van Tops liet daarentegen een daling zien, vooral als gevolg van de sluiting van zes winkels. We blijven bij Giant-Carlisle profiteren van onze klantenloyaliteitsprogramma s, in combinatie met een effectief prijsbeleid en promotieactiviteiten. We hebben onze tweede winkel op basis van de Martin s-formule geopend. Dit is een belangrijke stap in het verbeterings- en rationalisatieprogramma van Tops. We hebben ook aangekondigd aanvullend drie Tops-winkels te sluiten in de regio North East Ohio. Daarnaast gaan we bij Tops door met de verbetering van ons aanbod. Eén belangrijk voorbeeld betreft het programma voor voorverpakt vlees in de regio North East Ohio om het productaanbod aan onze klanten op een efficiënte manier te verbeteren % 0 Q Q Q Q Q % De netto-omzet van de Giant-Carlisle/Tops Arena over Q steeg met 1,7%. De identieke omzet van Giant-Carlisle steeg met 3,7%. In een zeer concurrerende markt groeide de omzet per klant dankzij onze succesvolle klantenloyaliteitsprogramma s. De identieke omzet van Tops daalde met 1,2%, vooral door het lagere aantal klanten op identieke basis. De vergelijkbare omzet van Giant-Carlisle steeg met 4,6%, terwijl de vergelijkbare omzet van Tops met 1,0% daalde. Bedrijfsresultaat Onze brutomarge liet een verbetering zien als gevolg van de effectievere besteding van het promotiebudget en de voortdurende verbetering van de productmix, het winkelbeeld en operationele besparingen ten aanzien van versproducten. Verbeteringen in Q voor wat betreft de netto-omzet en brutomarge werden tenietgedaan door hogere bedrijfskosten, met name medische en verzekeringskosten. In Q had een correctie van USD 8 miljoen met betrekking tot de ontbinding van Ahold Real Estate Corporation een positieve invloed op het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat over eerste kwartaal van 2005 daalde met 22,7%, hoofdzakelijk als gevolg van de hierboven genoemde stijging van medische en verzekeringskosten en de ontbinding van Ahold Real Estate Corporation. Pagina 8 van 27

9 Albert Heijn Arena Analyse Albert Heijn Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,2% Identieke omzetgroei 3,7% Vergelijkbare omzetgroei 4,0% Bedrijfsresultaat ,3% Aantal winkels ,7% 2,500 2,000 1,500 1, Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Operationele hoofdpunten Albert Heijn is in staat geweest om de netto-omzetgroei verder te verbeteren dankzij de prijsherpositioneringsstrategie die in Q werd gestart, en die wordt gecontinueerd. Binnen de Albert Heijn Arena zijn Etos en Albert Heijn, samen goed voor ongeveer winkels, beide gestart met de herpositionering van de productgroepen Health, Beauty en Care. De herpositionering is gebaseerd op onze volumegroeistrategie. De significante volumegroei van huismerken lag aanmerkelijk hoger dan de volumegroei van A-merken. Albert Heijn is er in een deflatoire markt, als gevolg van de sterke prijsconcurrentie, in geslaagd haar klantenbestand uit te breiden en de verkoopvolumes aanmerkelijk te verhogen. In vorige perioden geïnitieerde kostenreductieprogramma s en maatregelen ter verbetering van de productiviteit hebben bijgedragen aan een structureel lager kostenniveau. De netto-omzet van de Albert Heijn Arena over Q steeg met 4,2% tot EUR 2,0 miljard (Q1 2004: EUR 1,9 miljard). De netto-omzet van Albert Heijn steeg met 4,9% tot EUR 1,8 miljard (Q1 2004: EUR 1,7 miljard). Albert Heijn heeft het herpositioneringsprogramma in de Nederlandse retailmarkt gecontinueerd door, onder andere, in dit kwartaal de productgroepen Health, Beauty en Care te herpositioneren. De identieke omzet van onze Albert Heijn Arena is met 3,7% toegenomen. Albert Heijn heeft in een deflatoire markt de identieke omzet met 4,3% opgeschroefd, hoofdzakelijk als gevolg van een hoger aantal klantenbezoeken. Bedrijfsresultaat In Q is het bedrijfsresultaat van de Albert Heijn Arena met 2,3% toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van Albert Heijn ontwikkelde zich gunstig dankzij de gestegen identieke omzet, hogere volumes en kostenreductie. De combinatie van lagere consumentenprijzen bij Albert Heijn en de verhoogde promotieactiviteiten als onderdeel van de herpositioneringsstrategie zette de brutomarges behoorlijk onder druk. De omzet van huismerkartikelen ontwikkelt zich gunstig bij Albert Heijn als gevolg van een breder aanbod van huismerkartikelen en verhoogde promotieactiviteiten gedurende Q Hierdoor stegen de volumes aanzienlijk ten opzichte van Q Dankzij de voortdurende aandacht voor de winkel- en overheadkosten en de effecten van eerdere kostenbesparingsprogramma s en productiviteitsmaatregelen werd een structureel lager kostenniveau bereikt met kostenbesparingen van circa 1,3 procentpunt bij Albert Heijn in vergelijking met Q Albert Heijn blijft deze besparingen herinvesteren in de verbetering van de waardepropositie. Het bedrijfsresultaat werd negatief beïnvloed door hogere bijzondere waardeverminderingen van vaste activa van EUR 2,0 miljoen (Q1 2004: EUR 0,8 miljoen). Pagina 9 van 27

10 Centraal-Europa Arena Analyse Centraal-Europa Arena - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,7% Identieke omzetgroei (0,6%) Vergelijkbare omzetgroei (0,6%) Bedrijfsresultaat (12) (21) 42,9% Aantal winkels ,2% Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Operationele hoofdpunten In Q werd de desinvestering van onze dertien grote Poolse hypermarkten met succes afgerond. Om onze concurrentiepositie in Centraal-Europa te versterken hebben we ons agressieve prijsbeleid gecontinueerd, het productassortiment verbeterd en het aanbod van onze huismerkartikelen uitgebreid. Daarnaast is in Q een vereenvoudigd bedrijfsmodel geïntroduceerd, dat een positieve invloed zal hebben op onze kostenstructuur en onze aandacht voor de klant zal versterken. Sinds Q hebben we 28 winkels geopend en 23 winkels gesloten, waarvan 13 hypermarkten en 10 niet-winstgevende kleinere winkels. In Q werd de tweede hypermarkt in Praag geopend, gelegen in het nieuwe winkelcentrum Nove Butovice. De netto-omzet van de Centraal-Europa Arena steeg in Q met 14,7% tot EUR 406 miljoen (Q1 2004: EUR 354 miljoen). De groei van de netto-omzet exclusief wisselkoerseffecten bedroeg in Q ,5%. Exclusief de Poolse hypermarkten, die gedurende het eerste kwartaal werden verkocht, zou deze groei in de lokale valuta 9,3% hebben bedragen. De identieke omzetgroei van onze compacte hypermarkten en onze supermarkten in Centraal-Europa was positief. Dit was het gevolg van een hoger aantal klanten, ondanks een lagere waarde per winkelwagen. De identieke omzet van de Arena daalde met 0,6%, hoofdzakelijk als gevolg van de gedesinvesteerde hypermarkten in Polen die nog voor twee maanden meetelden. Bedrijfsresultaat Ondanks de scherpe prijsconcurrentie in Centraal-Europa stegen de brutomarges, voornamelijk als gevolg van de meer gecentraliseerde inkoop. De bedrijfskosten uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet waren in Q lager dan vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de nadruk op kostenreductie. Het negatieve bedrijfsresultaat over Q werd positief beïnvloed door de desinvestering van de dertien grote Poolse hypermarkten. Dit effect werd gedeeltelijk tenietgedaan door bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de verslechterde resultaten van onze gedesinvesteerde hypermarkten, die operationeel nog twee maanden in 2005 meetelden (netto-effect EUR 3 miljoen). Pagina 10 van 27

11 Schuitema Analyse Schuitema - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % (0,2%) Bedrijfsresultaat (6,9%) Aantal winkels , Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Operationele hoofdpunten Ondanks de aanhoudende prijsconcurrentie en een deflatoire retailmarkt slaagde Schuitema erin om de netto-omzet op hetzelfde niveau te handhaven en het marktaandeel van C1000 licht te verbeteren. Sinds Q heeft Schuitema 41 winkels gemoderniseerd naar het voorbeeld van de succesvolle nieuwe C1000-formule, die gebaseerd is op grotere winkels met een aantrekkelijke indeling. De totale verkoopvloeroppervlakte steeg in Q met 3,6% in vergelijking met Q1 2004, van m 2 naar m 2. De netto-omzet van Schuitema over Q bevond zich ongeveer op hetzelfde niveau als over Q (EUR 0,9 miljard), voornamelijk als gevolg van hogere volumes. De gemiddelde verkoopprijs in Nederlandse winkels voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken was in maart 2005 lager dan in maart Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat over Q bevatte bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa van EUR 4 miljoen en een bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa van EUR 2 miljoen. Afgezien van deze effecten steeg het bedrijfsresultaat over Q1 2005, voornamelijk als gevolg van succesvolle kostenreductieprogramma s. Pagina 11 van 27

12 U.S. Foodservice Analyse U.S. Foodservice - kerncijfers per kwartaal in miljoenen dollars tenzij anders vermeld Mutatie Q Q in % ,9% Bedrijfsresultaat 22 (26) 184,6% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet Q Q Q Q Q % 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Operationele hoofdpunten Het herstel van U.S. Foodservice ligt op schema. We blijven ons concentreren op het herstellen van de winstgevendheid van U.S. Foodservice. We gaan verder met onze leveranciers om te komen tot verbetering van de inkoopvoorwaarden en het productaanbod. We zijn bezig onze street -verkoopstrategie en onze portefeuille van huismerken te verbeteren. We zijn bezig met de invoering van best practices en bewezen technologieën om de efficiency en kwaliteit van de magazijnactiviteiten van U.S. Foodservice, en de logistiek van de ingaande en uitgaande goederenstromen te verbeteren. We blijven vooruitgang boeken met ons USFAST-project, ons ondernemingsbrede initiatief ter verbetering van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van informatie ter ondersteuning van onze bedrijfsdoelstellingen. De groei van de netto-omzet wordt nog steeds negatief beïnvloed door het rationalisatieprogramma met betrekking tot landelijk opererende afnemers. Voor het eerste kwartaal bedroeg het effect circa (3,0%). Dit effect werd meer dan gecompenseerd door het positieve effect van stijgende prijzen van voedingsmiddelen. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat over Q liet een scherpe verbetering zien ten opzichte van Q1 2004, voornamelijk als gevolg van een hogere brutomarge. De operationele marge benaderde het niveau van de voorgaande drie kwartalen, ondanks de door het seizoen bepaalde geringere marketingactiviteiten in de eerste kwartaal. De hogere brutomarge was voornamelijk het gevolg van kostenreductieprogramma s met leveranciers en verbeterde verkoopstrategieën. Operationele besparingen dempten het effect van de stijgende brandstofprijzen en andere inflatoire kostendruk. Pagina 12 van 27

13 ICA niet-geconsolideerde joint venture Analyse ICA - kerncijfers per kwartaal in miljoenen euro's tenzij anders vermeld De in deze tabel opgenomen bedragen gelden voor ICA AB als geheel. Ahold heeft momenteel een belang van 60% in ICA AB. Mutatie Q Q in % (3,3%) Nettoresultaat ,3% 2,500 2,000 1,500 1, Q Q Q Q Q Operationele hoofdpunten ICA implementeert momenteel een vereenvoudigde en geïntegreerde organisatiestructuur. Als gevolg van een reductie van het aantal medewerkers en andere kostenreductiemaatregelen zal de concurrentiekracht in haar markten verbeteren. In Zweden is op 7 maart 2005 een succesvol prijsverlagingsprogramma van start gegaan. In maart was de volumegroei hoger dan de marktgroei, wat een breuk inhield met de trend van de afgelopen twee jaar, waarin de groei geringer was dan die van de markt. Hakon Invest AB, die een 40%-belang heeft in ICA AB, heeft besloten tot een beursintroductie aan de effectenbeurs van Stockholm. In januari 2005 lanceerde ICA de joint venture met Kesko in de Baltische staten. Het nieuwe assortiment genaamd Gott Liv!, bestaande uit gezonde en smaakvolle producten, werd in april van dit jaar geïntroduceerd. De netto-omzet daalde met 3,3% tot EUR 1,8 miljard (Q1 2004: EUR 1,9 miljard). In SEK daalde de netto-omzet met 4,5%, als gevolg van de totstandkoming in januari 2005 van de nietgeconsolideerde joint venture (op 50/50-basis) tussen Kesko en ICA Baltic, en tevens de desinvestering van de Deense dochteronderneming in augustus In Zweden kwam de netto-omzetgroei van ICA overeen met de marktgroei. Na de prijsverlagingen in maart tekende ICA Zweden een volumegroei op die hoger was dan de marktgroei, wat neerkwam op een trendbreuk met de afgelopen twee jaar, waarin de volumegroei onder het marktniveau had gelegen. In Noorwegen daalden de winkelverkopen in vergelijking met Q1 2004, hoofdzakelijk als gevolg van de desinvestering van winkels, sterke concurrentie van prijsvechters en een winkelombouw/herpositioneringsprogramma. ICA Meny (foodservice) rapporteerde een sterke netto-omzetgroei dankzij nieuwe klanten. De netto-omzet van de niet-geconsolideerde joint ventures Rimi Baltics en Netto Sweden ontwikkelt zich positief. Nettoresultaat In Zweden werd het bedrijfsresultaat negatief beïnvloed door de kosten van prijsverlagingsprogramma s en gestegen logistieke en distributiekosten. Het bedrijfsresultaat in Noorwegen was lager dan over Q1 2004, als gevolg van een lagere netto-omzet na het winkelombouwprogramma. De nettowinst werd positief beïnvloed door lagere financiële lasten en belastingen en tevens betere resultaten van ICA s nietgeconsolideerde dochterondernemingen. Pagina 13 van 27

14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening in miljoenen euro's tenzij anders vermeld IFRS IFRS Herrubricering IFRS NL GAAP Mutatie Q Q beëindigde aanpassing Q in % bedrijfsactiviteiten onder IFRS (2.278) (1.0%) Kostprijs van de omzet (10.279) (10.418) (12.162) 1.3% Bruto-omzetresultaat (534) % Bedrijfskosten Verkoopkosten (1.899) (1.876) (2.314) (1.2%) Algemene beheerskosten (397) (397) 90 (3) (484) 0.0% Afschrijving immateriële vaste activa (43) (43) 5 47 (95) 0.0% Bijzondere waardevermindering vaste en immateriële vaste activa (12) (4) 1 (1) (4) (200.0%) Boekwinst op verkoop materiële vaste activa 10 (5) 1 - (6) 300.0% Boekverlies op desinvesteringen - - (80) 530 (450) Totaal bedrijfskosten (2.341) (2.325) (3.353) (0.7%) Bedrijfsresultaat (89) 583 (145) (0.9%) Financiële baten en lasten Rentebaten (3) % Rentelasten (222) (234) 23 (11) (246) 5.1% Valutakoersverschillen (40.0%) Overige financiële baten en lasten (22) (115.6%) Totaal financiële baten en lasten (212) (68) (218) (211.8%) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (69) 713 (363) (52.3%) Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (35) (70) - (12) (58) 50.0% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen (69) 701 (421) (53.1%) Aandeel in resultaat joint ventures en deelnemingen % Aandeel van derden (5) (5) - - (5) 0.0% Nettoresultaat (69) 703 (405) (45.9%) Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (85.5%) Nettoresultaat (405) (55.0%) Nettoresultaat per aandeel beschikbaar voor gewone aandeelhouders - gewoon 0,09 0,19 Nettoresultaat per aandeel beschikbaar voor gewone aandeelhouders - verwaterd 0,09 0,19 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) - gewoon Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) - verwaterd Gemiddelde valutakoers USD (1 USD = Euro) 0,7651 0,8051 Pagina 14 van 27

15 Geconsolideerde balans in miljoenen euro's tenzij anders vermeld IFRS IFRS Herrubricering IFRS NL GAAP 24 april januari 2005 beëindigde aanpassing 2 januari 2005 bedrijfsactiviteiten ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill (26) Overige immateriële vaste activa (35) Totaal immateriële vaste activa (35) (20) Materiële vaste activa (796) (430) Financiële vaste activa Joint ventures en deelnemingen (1) Latente belastingvorderingen (5) Overige financiële vaste activa (2) Totaal financiële vaste activa (8) Totaal vaste activa (839) Vlottende activa Voorraden (381) Vorderingen (171) Overige vlottende activa (7) Liquide middelen (66) Voor verkoop aangehouden vaste activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Groepsvermogen (703) Voorzieningen Pensioenen en overige vergoedingen na pensionering (44) Latente belastingverplichtingen (80) Herstructureringsvoorzieningen (5) (1) 43 Overige voorzieningen (29) Totaal voorzieningen (158) Langlopende verplichtingen Leningen (25) Financiële-leaseverplichtingen (296) (386) Cumulatief preferente financieringsaandelen Overige langlopende verplichtingen (9) Totaal langlopende schulden (330) Kortlopende verplichtingen Kortlopende leningen en kortlopend deel van leningen en financiële-leaseverplichtingen (25) Belastingen over het resultaat Belastingen en premies sociale verzekeringen (29) Crediteuren (260) Overige kortlopende verplichtingen (131) Verplichtingen m.b.t. voor verkoop aangehouden vaste activa Totaal kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Einde periode koers Amerikaanse dollar 1 USD = EUR 0,7653 0,7375 Pagina 15 van 27

16 Verkort overzicht van het groepsvermogen in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q Q Eigen vermogen begin verslagperiode Beginsaldo aandeel van derden Groepsvermogen begin verslagperiode Nettoresultaat Overige reserves (16) (8) Op aandelen gebaseerde betalingen 6 6 Verwerking cumulatieve omrekeningsverschillen op desinvesteringen in winst- en verliesrekening 23 - Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse belangen Aandeel van derden (1) (3) Groepsvermogen einde verslagperiode Pagina 16 van 27

17 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht * in miljoenen euro's tenzij anders vermeld Q Q Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat vóór belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat vóór belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 9 (12) Resultaat vóór belastingen inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten Aanpassingen voor: Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Boekwinst op verkoop materiële vaste activa (10) 5 Valutakoersverschillen (4) - Derivaten 20 (141) Kasstroom uit operationele activiteiten vóór mutaties werkkapitaal Mutaties werkkapitaal: Vorderingen (9) 113 Overige vlottende activa 55 (34) Voorraden Crediteuren (201) (435) Overige kortlopende schulden (89) (17) Totaal mutaties werkkapitaal (182) (256) Mutatie overige vaste activa 34 5 Mutatie overige voorzieningen 12 - Betaalde belastingen over het resultaat (47) (23) Mutatie overige langlopende schulden (3) (9) Nettokasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële en immateriële vaste activa (225) (238) Desinvesteringen materiële en immateriële vaste activa Acquisities van geconsolideerde dochterondernemingen - (9) Desinvestering van geconsolideerde dochterondernemingen Dividenden van joint ventures en deelnemingen Acquisities van joint ventures en deelnemingen (4) (2) Verstrekkingen en aflossingen van leningen u/g 9 24 Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie in aandeel van derden (7) (9) Opname en aflossingen van langlopende leningen o/g (32) (79) Mutatie derivaten 5 8 Betalingen uit hoofde van financiële-leaseverplichtingen (25) (23) Mutatie in kortlopende leningen o/g Overige vermogensmutaties 6 9 Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten (15) (9) Nettokasstroom uit operationele, investerings- en financierings activiteiten Liquide middelen van voortgezette bedrijfsactiviteiten begin kwartaal Liquide middelen van beëindigde bedrijfsactiviteiten begin kwartaal Liquide middelen begin kwartaal, inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten Liquide middelen in verkochte dochterondernemingen (61) (13) Valutakoers- en omrekeningsverschillen met betrekking tot liquide middelen (10) 48 Liquide middelen einde kwartaal Liquide middelen van voortgezette bedrijfsactiviteiten einde kwartaal Liquide middelen van beëindigde bedrijfsactiviteiten einde kwartaal 5 92 Liquide middelen einde kwartaal * Het kasstroomoverzicht bevat de kasstromen van zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Voor het kasstroomoverzicht van de beëindigde bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. Pagina 17 van 27

18 Toelichting op de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de financiële overzichten Koninklijke Ahold N.V. (hierna: Ahold) dient met ingang van 2005 haar geconsolideerde financiële overzichten op te stellen in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze wijziging geldt voor alle financiële verslaggeving over verslagperioden die op of na 1 januari 2005 beginnen. Op grond van IFRS dient in de jaarrekening vergelijkende informatie te worden opgenomen voor één jaar. In verband hiermee is de overgangsdatum van Ahold op IFRS 29 december 2003, het begin van het boekjaar De niet aan accountantscontrole onderworpen geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in dit persbericht is opgesteld in overeenstemming met IFRS, zoals deze naar verwachting ultimo 2005 van kracht zal zijn. De standaarden zijn onderhevig aan de beoordeling en goedkeuring door de Europese Unie (EU) en mogelijke veranderingen als gevolg van leidraden van de International Accounting Standards Board (IASB) voor de interpretatie van de standaarden, en kunnen derhalve vóór het einde van 2005 wijzigingen ondergaan. Alle bestaande, door de IASB uitgegeven standaarden zijn volledig goedgekeurd door de EU, behalve IAS 39. De EU heeft een herziene versie van IAS 39 uitgegeven en deze versie goedgekeurd in plaats van de volledige IASB-standaard. Ahold heeft per de overgangsdatum de volledige IASB-standaard toegepast. De EU-wijzigingen in IAS 39 zijn niet van invloed op Aholds financiële verslaggeving volgens IFRS. In dit persbericht is een aansluiting opgenomen van de geconsolideerde winst- en verliesrekening, balans, het geconsolideerde nettoresultaat en groepsvermogen tussen NL GAAP (zoals eerder gerapporteerd) en IFRS. Voor meer informatie over de implementatie van IFRS, met inbegrip van wijzigingen in de grondslagen van de financiële verslaggeving, wordt verwezen naar Aholds persbericht van 17 mei 2005 en het IFRS Technical Conversion Memo op Aholds website (www.ahold.nl). IFRS verschilt in bepaalde materiële aspecten van de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in de Verenigde Staten (US GAAP). In dit persbericht is geen US GAAP-informatie opgenomen. Een aansluiting tussen IFRS en US GAAP wordt opgenomen in Aholds jaarverslag over Aholds verslaggevingskalender is gebaseerd op 13 perioden van vier weken. Het boekjaar van Aholds activiteiten in Centraal-Europa is gelijk aan het kalenderjaar en eindigt op 31 december. De kwartalen waarover deze entiteiten tussentijds rapporteren, eindigen op 31 maart, 30 juni en 30 september. Het eerste kwartaal waarover in dit kwartaalbericht wordt gerapporteerd, bevat vier perioden van vier weken (16 weken). De verslaggevingskalender van U.S. Foodservice kent vier kwartalen, echter elk bestaande uit drie perioden van achtereenvolgens vijf, vier en vier weken (13 weken). Om in dit kwartaalbericht ook voor U.S. Foodservice de financiële informatie over 16 weken in de geconsolideerde cijfers over het eerste kwartaal op te nemen zijn de door U.S. Foodservice over het eerste kwartaal gerapporteerde cijfers aangepast met een evenredig deel (3/5) van de door U.S. Foodservice gerapporteerde resultaten over haar periode vier. Gesegmenteerde informatie Voor de gesegmenteerde informatie over de netto-omzet en het bedrijfsresultaat wordt verwezen naar Ahold Groep Samenvatting per segment. Ahold is actief in twee bedrijfstakken (retail en foodservice) bestaande uit negen bedrijfssegmenten. Daarnaast is Aholds Group Support Office als afzonderlijk segment opgenomen. De segmenten zijn vastgesteld op basis van de interne rapportagestructuur en de wijze waarop het management van Ahold de resultaten van de activiteiten beoordeelt en financiële middelen toekent. Ahold heeft in Q haar verslaggeving over segmenten herzien als gevolg van de invloed van het desinvesteringsprogramma op de organisatiestructuur. De joint ventures JMR en ICA zijn overgebracht van Overig Europa naar de Rest van de wereld. Vervolgens hebben we de namen van deze segmenten gewijzigd in respectievelijk Schuitema en Overig retail. De gepresenteerde gesegmenteerde informatie over vorige perioden is voor vergelijkingsdoeleinden dienovereenkomstig aangepast. Pagina 18 van 27

19 De structuur van Aholds segmenten luidt na de herziening in Q als volgt: Retail Belangrijke activiteiten in het bedrijfssegment Stop & Shop/Giant-Landover Arena Stop & Shop, Giant-Landover en Peapod Giant-Carlisle/Tops Arena Giant-Carlisle en Tops BI-LO/Bruno s Arena BI-LO en Bruno s 1 Albert Heijn Arena Albert Heijn, ETOS, Gall & Gall en Ahold Coffee Company Centraal-Europa Arena Tsjechië, Polen en Slowakije Schuitema Schuitema Overig retail Spanje 2, Azië 3, Zuid-Amerika 4 en de niet-geconsolideerde joint ventures ICA (60%) 5, Jerónimo Martins Retail (JMR) (49%), Bodegas Williams & Humbert, S.A. (W&H) (voorheen bekend onder de naam Luis Paez) (50%) 6 en Paiz Ahold S.A. (50%) Totaal retail Foodservice U.S. Foodservice Deli XL Totaal foodservice U.S. Foodservice Deli XL Group Support Office Ahold Groep Concernstaf (Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten) 1. Ahold heeft BI-LO en Bruno s verkocht in januari Ahold verkocht haar Spaanse activiteiten in december Ahold verkocht haar laatste Aziatische activiteiten in maart Ahold verkocht haar activiteiten in Zuid-Amerika, met dien verstande dat de overdracht van het resterende belang van 15% in Disco nog niet is afgerond. 5. Ahold breidde per 5 november 2004 haar belang in ICA uit van 50% tot 60%. 6. Ahold heeft de verkoop van haar 50%-belang in W&H afgerond in mei Voor de verslaggeving over segmenten worden de grondslagen van de financiële verslaggeving toegepast die naar verwachting zullen worden gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening over Derhalve worden de netto-omzet en het bedrijfsresultaat van joint ventures en deelnemingen en beëindigde bedrijfsactiviteiten niet opgenomen in de gesegmenteerde financiële informatie, aangezien deze niet zijn opgenomen in geconsolideerde netto-omzet en het geconsolideerde bedrijfsresultaat van Ahold. Het aandeel in het resultaat van joint ventures en deelnemingen heeft voornamelijk betrekking op Aholds aandeel in het resultaat van joint ventures in het segment Overig retail. Desinvesteringen Ahold heeft gedurende Q verschillende desinvesteringen afgerond. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de ontvangen bedragen, het saldo van de activa en verplichtingen van deze desinvesteringen en de terugnemingen uit het eigen vermogen die hebben geresulteerd in een boekresultaat op desinvesteringen in Q en Q van respectievelijk EUR (1) miljoen en EUR 80 miljoen. De activa en verplichtingen van de gedesinvesteerde ondernemingen die niet aan de koper werden overgedragen, zijn niet in de onderstaande tabel opgenomen. De terugnemingen uit het eigen vermogen bestaan uit cumulatieve valutaomrekeningsverschillen. Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen die voorheen rechtstreeks in het eigen vermogen waren verwerkt in verband met de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse dochterondernemingen, worden in de winst- en verliesrekening opgenomen bij verkoop van de dochteronderneming. Bij de implementatie van IFRS heeft Ahold gebruikgemaakt van de door IFRS 1 geboden eenmalige vrijstelling op grond waarvan de reserve voor cumulatieve omrekeningsverschillen per 29 december 2003 op nihil is gesteld voor alle investeringen in buitenlandse dochterondernemingen, joint ventures en deelnemingen. Hierdoor bestaan de terugnemingen uit het eigen vermogen naar aanleiding van desinvesteringen uit cumulatieve valutaomrekeningsverschillen die zijn ontstaan na 29 december Pagina 19 van 27

20 Het nettoresultaat op desinvesteringen, opgenomen in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, luidt als volgt: Boekresultaat op desinvesteringen in miljoenen euro's Q Q Ontvangen bedragen Bedrag van geblokkende rekening/verkoop Disco-aandelen in Q (198) - Te ontvangen verkoopprijs 66 - Gedesinvesteerde nettoactiva (521) (299) Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen (23) (1) Boekresultaat op desinvesteringen (1) 80 De desinvesteringen gedurende Q betroffen de volgende entiteiten: BI-LO/Bruno s (bedrijfssegment Retail BI-LO/Bruno s) Ahold heeft op 31 januari 2005 de verkoop van BI-LO en Bruno s afgerond aan een onderneming die is gelieerd aan Lone Star Funds. De brutoopbrengst bedraagt maximaal USD 660 miljoen. Ahold heeft in verband met de verkoop USD 560 miljoen in contanten ontvangen, en een kredietbrief van USD 100 miljoen, die in depot is geplaatst. De overnemende partij neemt ook alle leningen en overige schulden van BI-LO en Bruno s over, inclusief de financiële-leaseverplichtingen. Binnen 18 maanden na de verkoop is Ahold gerechtigd tot het resterende saldo van de verkoopprijs van maximaal USD 100 miljoen, afhankelijk van de mate waarin BI-LO en Bruno s bepaalde doelen realiseren wat betreft de verkoop van voorraden, vastgoed en overige activa. G. Barbosa (bedrijfssegment Retail - Overig retail) Ahold kwam in december 2004 de verkoop overeen van G. Barbosa Comercial Ltda. (G. Barbosa) aan een gelieerde onderneming van ACON Investments, een Amerikaanse investeringsmaatschappij. G. Barbosa is een foodretailer met 32 hypermarkten en supermarkten met een sterke positie in de staten Sergipe en Bahia in het noordoosten van Brazilië. G. Barbosa exploiteert tevens haar eigen creditcard CrediHiper. De transactie werd afgerond op 11 april Met de desinvestering van G. Barbosa werd Aholds desinvesteringsprogramma in Brazilië afgerond. In Q vonden andere desinvesteringen plaats die entiteiten betroffen die niet worden aangemerkt als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Derhalve is het boekresultaat opgenomen onder het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten in plaats van onder het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Deze desinvesteringen betroffen onder meer de desinvestering van 13 Hypernova-hypermarkten in Polen (Centraal-Europa Arena). Beëindigde bedrijfsactiviteiten Het nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit het boekresultaat op desinvesteringen en het operationele nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, luidt als volgt: Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in miljoenen euro's Bedrijfssegmenten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Q Q Retail BI-LO/Bruno's Arena BI-LO en Bruno's 7 15 Overig retail Spanje, Thailand, Bompreço/Hipercard, 1 54 Disco en G. Barbosa Totaal retail 8 69 Foodservice Deli XL Deli XL 2 0 Totaal foodservice 2 0 Ahold Groep Pagina 20 van 27

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Ahold levert stabiele prestaties in een concurrerende omgeving

Ahold levert stabiele prestaties in een concurrerende omgeving Resultaten Q2 2005 Ahold levert stabiele prestaties in een concurrerende omgeving Anders Moberg, President & CEO van Ahold Netto-omzet 10,4 miljard 10,5 miljard Netto-omzetdaling (0,9%) Netto-omzetgroei

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 23 augustus 2012 Persbericht Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 Verder investeren in winstgevende groei onder moeilijke marktomstandigheden Hoofdpunten - tweede kwartaal 2012 Omzet 7,7

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

Ahold Q2 2004: nettowinst EUR 32 miljoen

Ahold Q2 2004: nettowinst EUR 32 miljoen Persbericht Koninklijke Ahold N.V. Corporate Communicatie Datum: 26 augustus 2004 Voor meer informatie: 075 659 57 20 Ahold Q2 2004: nettowinst EUR 32 miljoen Hoofdpunten Q2 2004 Nettowinst EUR 32 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd.

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd. 4 juni 2013 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2013 Omzet 10,1 miljard (4,4% groei tegen constante wisselkoersen) Onderliggend bedrijfsresultaat 416 miljoen (0,4% omhoog tegen constante wisselkoersen)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Vierde kwartaal en jaar 2014

Vierde kwartaal en jaar 2014 26 februari 2015 Persbericht Vierde kwartaal en jaar 2014 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het vierde kwartaal en het hele jaar 2014 gepubliceerd. Omzet K4: 8,1 miljard, een stijging van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

28 mei 2014 Persbericht. Eerste kwartaal 2014. Prestaties Ahold

28 mei 2014 Persbericht. Eerste kwartaal 2014. Prestaties Ahold 28 mei 2014 Persbericht Eerste kwartaal 2014 Omzet* 9,8 miljard, grotendeels onveranderd door lage inflatie en onder druk staande volumes Online omzet 362 miljoen, een toename van 20,0% op identieke basis

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht 2017 Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr. 12016134. 1 INHOUDSOPGAVE Verslag over het eerste halfjaar van 2017 IEX

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie