Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs N.V.R.A. Februari 2005 Nummer 2. voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs N.V.R.A. Februari 2005 Nummer 2. voor"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs N.V.R.A. Februari 2005 Nummer 2 zend en l uisteramateurs N.V.R.A. Haarlem Nederland voor Vereniginsblad

2 COLOFON NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RADIO-AMATEURS Voorzitter Arnold Vogelaar -PE1AMH Tel Secretaris Martin Snoek -PA4MRS Tel Penningmeester Thijs van Straten -PA3EWQ Tel Bestuursleden Joop Vermeule -PA3GOO Tel Gert-Jan de Jong -PA3FZB Tel Hobby-kommissie Ton Hesselman -PE1BPQ Tel Henk van den Hof -PE1BVJ Tel Martin Snoek -PA4MRS Tel Chris Zwart -PE1IDK Tel Redaktie en Layout Pim Oosterbaan -PD0LPU Tel Han Vogel De N.V.R.A. is gevestigd te Haarlem, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Verenigingsgebouw : Jan van Krimpenweg CE Haarlem Secretariaat : Aelbertsbergstraat 46, 2023 CP Haarlem Lidmaatschapsgeld bedraagt per jaar 30,00 euro Gezinleden betalen 50% van de jaarlijkse contributie. Gezinleden ontvangen geen verenigingsblad Postbanknummer TNV Penningmeester Zaanenlaan SL Haarlem Voor meer informatie en/of opgave voor lidmaatschap kunt U schrijven naar: N.V.R.A. p/a Aelbertsbergstraat 46, 2023 CP Haarlem Homepage Ook kunt U elke woensdagavond terecht in het verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem van tot uur Kopij voor het verenigingsblad kunt U inleveren bij de redaktie of opsturen naar: Secretariaat : P/A Aelbertsbergstraat 46, 2023 CP Haarlem Wanneer U de kopij op diskette aanlevert wordt U verzocht dit in ASCII formaat te doen. Inzendingen van kopij worden in goed vertrouwen overgenomen en komen ter verantwoording van de auteur(s) en/of inzender(s). Voor de juistheid van de ingezonden artikelen neemt de redaktie en het bestuur geen verantwoording. De redaktie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en/of te weigeren. De in het -info opgenomen bouwbeschrijvingen en schema s ten behoeve industrie en commeriele doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Toepassing geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie en het bestuur der N.V.R.A. Overname van artikelen en schema s is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de redaktie. Er wordt uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van de Auteurswet. 2

3 2005 Jaargang: 20 Nummer:2 INHOUD Pagina 3 Inhoud en agenda 4 van de Voorzitter 6 Agenda jaarvergadering 7 Flashnet 16 Back To The Future 17 Rectificatie 18 PI6ATH AGENDA Februari, Maart en April feb. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Quant Koese PE1RJN 16 feb. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Fred Born PA1FCB. 18 feb. 3e Vrijdag: Algemene Jaarvergadering Aanvang uur. 23 feb. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 2 mrt. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA 9 mrt. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Marcel van Gemert PE2MAR 16 mrt. Hobbyavond vanaf tot uur Uw gastheer is Jacques Maas PL mrt. 3e Vrijdag: Lezing over handige hulpmiddelen bij meringen Aanvang uur. 23 mrt. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Quant Koese PE1RJN 30 mrt. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Fred Born PA1FCB. 6 apr. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH. 13 apr. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA 15 apr. 3e Vrijdag: Stand van zaken omtrent ATV-relais PI6ATH Gebouw open uur Aanvang uur. 20 apr. Hobbyavond vanaf tot uur. Uw gastheer is Marcel van Gemert PE2MAR 27 apr. Hobbyavond vanaf tot uur Uw gastheer is Jacques Maas PL2128 3

4 VAN DE VOORZITTER Op 5 januari jl. mochten wij weer velen van u begroeten op de Nieuwjaarsreceptie. Het was weer een drukke en een heel gezellige avond. Zoals ik u in het vorige artikel van de voorzitter in het januari nummer al heb gemeld, was ik daags voor de kerst op bezoek geweest bij Jaap Blok PE2JPB en zijn XYL Ali om hem namens het bestuur en alle leden beterschap te wensen en wat cadeaus te overhandigen. Op 3 januari jl. schreef Jaap ons het volgende briefje: Radiovrienden, langs deze weg wil ik jullie mede namens mijn vrouw Ali bedanken voor de grote verrassing, welke onze voorzitter Arnold bij ons heeft gebracht op 24 december Ik hoop zelf dat met een paar maanden het hele feest voor mij voorbij is en dat ik mij weer normaal kan vertonen op de verenigingsavonden. Voorts wensen wij jullie allen een heel GEZOND en voorspoedig nieuwjaar. Nogmaals bedankt voor de cadeaus en ontvang de hartelijke groeten van ons beiden. Ali en Jaap Blok PE2JPB. Jaap liet ons verder weten natuurlijk heel benieuwd te zijn naar het nieuwe gebouw. Ik zal Jaap en Ali nog deze maand weer bezoeken en de CD meenemen waarop heel veel foto s staan van de verbouwing. Wat eveneens weer een knalavond was, was onze jaarlijkse Verkoopavond gehouden op vrijdag 21 januari jl. Deze avond werd als gewoonlijk weer gepresenteerd door Martin Snoek PA4MRS en Joop Vermeule PA3GOO. Ons gebouw was om uur werkelijk helemaal afgeladen. Alle stoelen waren bezet en velen moesten met een staanplaats genoegen nemen. Goed is te merken dat de kwaliteit van de verkoopwaar steeds toeneemt. De echte meuk van jaren geleden is verledentijd. Veel inbrengers schonken de verkoopwaar aan de vereniging en dat hebben we goed gemerkt aangezien de netto opbrengst maar liefst 450 Euro bedroeg. Nog nooit was een opbrengst zo groot. Bijna alle apparaten zijn verkocht. Gezien de zeer grote opkomst was de baromzet natuurlijk ook gigantisch, dus we mogen beslist niet mopperen. Opvallend was ook het grote aantal niet-leden. Leuk ook te vermelden dat er ook zeer veel oud-leden waren van de NCV afdeling Amsterdam. Misschien houden we er weer een paar leden aan over, je weet maar nooit. Op vrijdag 18 februari a.s. houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering treft u aan in dit blad. We hopen dat weer veel leden op deze avond zullen komen. De penningmeester zal u ondermeer volledig op de hoogte gaan brengen van het financieel reilen en zeilen van onze vereniging en dat is beslist bijzonder interessant als u weet wat voor een financiële aderlating wij het afgelopen boekjaar hebben ondergaan. Steun daarom het bestuur en de commissies door blijk te geven van uw aandacht. Gezien de afgelopen periode hebben zij dat zeker verdiend. In het vorige blad heeft Michael PA0MKX een converter gepubliceerd voor het omzetten van breedband signalen uit de 13 cm band naar de 3 meterband. Nu is er in dit artikel een storende fout geslopen. In het hoofdstuk: Specificaties van de converter is de gevoeligheid foutief uitgedrukt in milli Volts in plaats van micro Volts. Wat blijkt: bepaalde tekens worden door het programma wat onze redactie gebruikt niet overgenomen of veranderd. Zo wordt het Euro teken niet herkend en dus niet afgedrukt en indien het micro teken wordt gebruikt verandert dit in een kleine letter m. Wees 4

5 dus niet bevreesd de converter is gevoeliger dan werd gesuggereerd. Op de derde vrijdag in maart en dat is om precies te zijn vrijdag 18 maart, zijn we weer van plan een leuke lezing te organiseren. Jos Disselhorst PA3ACJ heeft het plan om iets te gaan vertellen en te laten zien over handige hulpmiddelen bij het doen van metingen. Het belooft weer een heel interessante lezing te worden dus schrijf deze datum vast in uw agenda. In de maand april gaan we de derde vrijdag van de maand en dat is 15 april geheel wijden aan de stand van zaken omtrent het ATV-relais PI6ATH. Veel van de tot dan toe gebouwde schakelingen zullen worden getoond. De grote 19-inch kast in ons gebouw begint al enigszins vorm aan te nemen dus ook dit wordt beslist weer een interessante avond waarop ook niet-leden van harte welkom zijn. Tot slot verzoek ik u wederom om uw contributie te willen overmaken indien u dat intussen nog niet heeft gedaan. Mocht u een acceptgiro aantreffen en u hebt de contributie inmiddels overgemaakt, dan kunt u uiteraard deze kaart als niet gezonden beschouwen. Hartelijk dank voor uw medewerking. Tot zover deze keer het artikel van uw voorzitter. Arnold Vogelaar PE1AMH 5

6 ALGEMENE JAARVERGADERING 18 FEBRUARI 2005 Het bestuur van de roept alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering op vrijdag 18 februari Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem. Aanvang van de vergadering is om uur. Agenda Opening door de voorzitter om uur. Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2004 (zie blad januari 2005 pagina 12 t/m 14). Verslag van de secretaris over de periode november februari 2005 (wordt voorgelezen). Inkomende en uitgaande correspondentie (waaronder ). Presentatie van het financieel jaarverslag en de exploitatie rekening over het boekjaar Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit: A. de Groot en P.Wijdeman en voorstel tot dechargering van de penningmeester over het boekjaar Benoemen hobby-, bar en redactiecommissie en kascontrole commissie voor Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar. Presentatie van de begroting voor het boekjaar Rondvraag Sluiting Een pauze zal naar inzicht van de voorzitter worden ingelast. Namens het bestuur van de, Arnold Vogelaar PE1AMH voorzitter. 6

7 Flashnet: Heden en toekomst van het aansluitnet. Breedband is aan haar opmars begonnen. ADSL ofwel breedband over koper is overal in Europa, de Verenigde Staten en in Zuidoost Azië een succes. Zo ook in Nederland waar KPN Telecom s ADSL dienst snel groeit. Trendanalyses wijzen erop dat de behoefte aan bandbreedte de komende jaren verder toeneemt. Zozeer zelfs dat op termijn via traditionele koperkabel niet meer aan de extra capaciteitsvraag kan worden voldaan. De opvolger van de koperkabel is al tientallen jaren bekend: de glasvezelkabel. In het core-netwerk van KPN is glas inmiddels standaard. Een nieuwe opzet voor het aansluitnet- het zogenaamde Flashnet- brengt glas nu ook in de local loop onder handbereik. Flashnet introduceert een lokaal infrastructuurconcept dat koper en glasvezelkabel slim combineert. Heden en toekomst van de telefoonaansluiting bij u thuis gaan met Flashnet hand- in hand. Het ondergrondse goud worden ze wel genoemd, de leidingen en kabels die bij u onder de straat liggen. Het moderne zou zonder deze ondergrondse infrastructuur eenvoudigweg onmogelijk zijn. Gas, water, elektriciteit, riolering, en kabel tv maken ons leven aangenaam. En datzelfde geldt natuurlijk voor de grondkabels van KPN Telecom waarover wij dagelijks met elkaar communiceren. De huidige communicatietechnieken, gebaseerd op vertrouwde telefonie, ISDN en breedband- over koper (ADSL), kunnen prima in de capaciteitsbehoefte van de hedendaagse consument voorzien. Echter, nieuwe breedbandige diensten zullen jaren om zeer hoge transportsnelheden vragen. Ook het aantal breedbandgebruikers zal in de nabije toekomst sterk toenemen, met als gevolg dar de behoefte aan bandbreedte sterk stijgt. Tegen die tijd zal de koperen (telefoon) kabel na zo n honderd jaar trouwe dienst het onderspit moeten delven omdat deze nu eenmaal aan gelimiteerde transmissiecapaciteit heeft. Aan de glasvezelkabel kleeft dit bezwaar van een beperkte transportcapaciteit niet. Over glas in het aansluitnet zijn de verwachtingen daarom hooggespannen. Fiber to Home (FTTH), zoals het verglaasde aansluitnet ook wel wordt genoemd, is in de telecomwereld al vele jaren een onderwerp van verhitte discussie. Tot nu toe hadden de sceptici het gelijk aan hun zijde, want de in de tachtiger jaren verwachte razendsnelle opkomst van breedbanddiensten bleef uit. Onder impuls van het Internet is dit beeld de afgelopen twee tot drie jaar ingrijpend gewijzigd. Aan breedbandbehoefte van de consument valt niet meer te twijfelen. Nu leg je een nieuw aansluitnet niet van de ene dag op de andere aan. In Nederland gaat het om tienduizenden kilometers koperkabel en vele miljoenen aansluitingen die vervangen moeten worden. Elke straatsteen dient bij wijze van spreken te worden omgekeerd om ieder huis van een eigen glasvezelaansluiting te voorzien. De kosten van het aanleggen van glas in het aansluitnet zijn dan ook hoog. Daarnaast in verglazing van de local loop bijzonder arbeidsintensief en is tijdrovende afstemming noodzakelijk met zogenaamde grondroerders (water, gas etc). De verglazing van het lokale netwerk zal dus heel wat jaren in beslag nemen. In dit artikel wordt een nieuw concept van KPN Telecom voor de local loop behandeld- het zogeheten Flashnet (=Flexibel aansluitnet) dat een geleide- 7

8 lijke doorgroei naar glasvezel aan huis mogelijk maakt. Allereerst wordt een aantal technieken gepresenteerd, die meer transmissiecapaciteit dan via de telefonie of ISDN beschikbaar is, in de woonerf omgeving kunnen introduceren. Breedband naar huis. Hogere snelheden en/of meer bandbreedte zijn ook op andere manieren te realiseren dan met glasvezel- aan huis oplossingen. Voor een snelle verbinding tussen de lokale telefooncentrale en de woon of werkomgeving kunnen ADSL en allerlei nieuwe loten van de xdsl familie worden ingezet, al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke verglazing van het aansluitnet. Een oplossing kan ook zijn om gebruik te maken van de TV-kabel (coax). Daarnaast worden nog andere alternatieven geboden, veelal in de vorm van draadloze technieken. Een aantal daarvan wordt hier samen met de mogelijke opvolgers van ADSL behandeld. xdsl. Het zal niet meer lang duren voordat de wereldwijd circa 10 miljoen gebruikers van de kabelmodems worden ingehaald door de zogenaamde Digital Subscriber Line (DSL)- technieken, zoals ADSL. In 2001 is het aantal ADSL gebruikers wereldwijd verdubbeld. Snelle inernetverbindingen zijn dan ook gewild, zeker als ze daarnaast always-on en flatfree bieden zoals ADSL van KPN Telecom. KPN en andere operators bieden de DSL diensten in een asymmetrische variant: ADSL. Hierbij is de downloadsnelheid (van het Internet naar de gebruiker) veel hoger dan de upstream snelheid (van gebruiker naar Internet). Het downloaden van videobeelden vergt hierdoor bijvoorbeeld minder tijd dan het uploaden ervan. Bij symmetrische DSL zijn de up- en downstreamsnelheid even groot, waardoor deze techniek bijvoorbeeld ook in aanmerking komt voor videovergaderen of webhosting, twee applicaties die zowel in heen- als teruggaande richting veel transportcapaciteit vergen. DSL is sterk afhankelijk van de afstand tussen de telefooncentrale en woning. Naarmate die afstand groter is, neemt de maximaal haalbare snelheid af. Door de glasvezelkabel verder de woonwijk in te leggen en dus de lengte aan koperkabel tussen woningen en telefooncentrale te verkleinen zal de bandbreedte van ADSL-verbindingen kunnen toenemen tot enkele megabits per seconde. Ongetwijfeld zal het DSL-portfolio van veel operators tegen die tijd zijn aangevuld met de variant Very High-Speed DSL (VDSL). Hiermee zijn snelheden tussen 3 en 20 megabits per seconde haalbaar; meer dan voldoende voor bijvoorbeeld video-on-demand en hoge kwaliteit online leerdiensten. KPN experimenteerd in de VS momenteel al met VDSL in het gebied rond Phoenix. Internet per satelliet en mobiele communicatienetwerken. Voordat de VDSL-dienst op grote schaal kan worden aangeboden zijn we overigens wel enkele jaren verder. Tegen die tijd zal ook voor Internet over de satelliet een volgende stap gezet zijn. Momenteel zijn er overigens al enkele aanbieders die Internet via de satelliet op de markt hebben gebracht. DirecPC is een dergelijke dienst die voornamelijk populariteit geniet in rurale omgevingen waar geen ADSLof kabelaanbieders voorhanden zijn. Het begrip breedband is hier overigens betrekkelijk want 8

9 de standaard DirecPC-dienst is een richtingsdienst, zodat altijd nog een extra verbinding nodig is voor het upstream verkeer. De downloadsnelheid is maximaal 512 kbits/s (2001) Een betrekkelijk nieuw alternatief is StarBand, een samenwerkingsverband tussen Gilat Satellite Networks, EchoStar Communications en Microsoft. StarBand is een always-on tweeweg dienst via de satelliet, waarbij de down- en upstreamverkeer met snelheden van 500kbits/s respectievelijk 150 kbits/s mogelijk zijn. Voor de aansluiting heb je net al voor satelliet TV een schotel op het dak nodig en een speciaal modem. StarBand is in de VS beschikbaar voor zo n 75 euro per maand. Daar bovenop komen de kosten van de aanschaf en installatie van de schotel en het modem. Een met StarBand vergelijkbare dienst is DirectWay. Ook DirectWay is gebaseerd op Internet via de satelliet (400 kbits/s downstream, 256 kbits/s upstream). De kosten zijn plusminus 600 euro voor de aanschaf en installatie van apparatuur en een maandelijks abonnementsbedrag van rond de 60 euro. Ook in enkele Europese landen is de dienst beschikbaar. Een volgende generatie satellieten, werkend in de K-band (18-31 GHz) zal binnen enkele jaren haar intrede doen. De hogere frequentieband houdt ook een belofte in voor hogere snelheid die kan worden behaald: tussen 512 kbits/s tot 3 Mbits/s. Naast deze satellietendiensten biedt ook terrestiale radiocommunicatie uitkomst. Bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde Fixed Wireless diensten. Voor deze diensten is een kleine schotelantenne vereist die bijvoorbeeld op het dak van een woning of kantoor wordt geplaatst. De snelheden die hiermee kunnen worden bereikt variëren van 384 kbits/s tot 1,5 Mbits/s, waarbij de schotelantenne op een afstand van maximaal 32 tot 56 kilometer van het basisstation kan worden geplaatst. Enigszins vergelijkbaar met deze Fixed Wireless diensten is de volgende generatie mobiele communicatiesystemen: UMTS. Met deze derde generatie mobiele communicatiesysteem waarvan de Europese mobiele operators zoveel verwachten, zullen de snelheden vanaf 385 kbits/s tot zo n 2 Mbit/s haalbaar zijn: Breedband in de borstzak Lichtsystemen en digitale datadistributie. Twee laatste alternatieven voor glasvezel-aan-huis die hier de revue passeren zijn lichtsystemen en datadistributie. Bij de lichtsystemen worden (laser) lichtstralen door de lucht verzonden: optische communicatie zonder glasvezel. Met deze systemen zijn snelheden van enkele honderden megabits haalbaar. Omdat de laserlichtsignalen zich gewoon door het raam van een kantoor kunnen verplaatsen, worden ontvangstschotels bovenop het dak overbodig. Nadelen zijn de beperkte afstand die kan worden overbrugd en de gevoeligheid voor weersomstandigheden. Sneeuw of regen belemmeren de lichtsignalen en doen afbreuk aan de transmissiekwaliteit. Met de opkomst van digitale televisie opent zich daarnaast een nieuw spectrum aan distributiediensten. Stond de distributiedienst TV lange tijd synoniem voor 9

10 (Advertentie) Swaalf natuursteen Dat wij ook: Vloer-en wandtegels, aanrechtbladen. Wastafelbladen, naambordjes, eerste steentjes. Gevelbekledingen, haardplaten, venstertabletten. Deur- en raam dorpels, snijplankjes, trapportalen. Openhaardbekledingen, soldeerplankjes. Behuizingen voor luidsprekers, sokkels. Bijzettafeltjes en ga zo maar door...leveren, Was nog niet overal bekend. Nu dus wel!!!! Niets is bij ons standaard, alles wordt op maat gemaakt. Als U met ideeën komt, kunnen wij ze realiseren. We hebben zeer veel keus en elk materiaal is leverbaar. Zendamateurs krijgen een voorkeursbehandeling, -leden daar boven op zelfs nog korting. U kunt ons vinden aan de Korte Verspronckweg 1, 2023 BS te HAARLEM. Telefonisch op nummer: Per fax op nummer: Op internet: Wij zijn geopend maandag t/m vrijdag van uur, Zaterdags van uur. Aad Swaalf PD0RLF 10

11 (Advertentie) (Advertentie) Radiomarktaanbieding te Uitgeest; u hoeft niet naar elders: Yaesu FT1000MK5 HF zendontvanger,200 watt,dsp filter van 3399,- voor ACTIE Yaesu FT1000MPMK5FIELD HF zendontvanger,100 watt,dsp ACTIE Yaesu FT847 HF,50,144,430 zendontvanger,dsp filter van 2399,- voor ACTIE Yaesu VX7R portofoon 2m/70cm/6m 5W+ontvanger van 525,- voor ACTIE Yaesu FT817ND HF,VHF,UHF trcvr,5 W van 999 voor ACTIE Kenwood TM-G707E 2/70 duobander,fm, 50/35W,9K6 Bd ACTIE Kenwood TM-V7E 2/70 duobander,fm, 50/35W,9K6 Bd ACTIE Kenwood TH22E 144Mhz portofoon 225,- Kenwood TH-G71E 144/430 Mhz duobandportofoon ACTIE Kenwood TH-D7E duobandportofoon,packet controller, APRS V G2.0 ACTIE Kenwood TH-F7E, duobandportofoon,rx: mhz,ssb,cw,am,w/fm, ACTIE Prices include 19% salestax(btw) RYS Electronics Europe BV Molenwerf 21A 1911 DB Uitgeest The Netherlands Tel: Fax: Onze openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag uur zaterdag uur. 11

12 vertier in de huiskamer via de buis, de dienst leent zich ook voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor het distribueren van grote hoeveelheden informatie van het Internet. Het Amerikaanse bedrijf iblast Networks is een dergelijk bedrijf dat de meest populaire webpagina s, audio- en videoclips, en andere informatie als data uitzendt naar PC s. Die Pc s moeten wel voorzien zijn van een adapterkaart voor digitale televisie en een kleine antenne. Overigens is een deel van de informatie ook voor spelcomputers en MP3 spelers toegankelijk, mits uiteraard voorzien van een adapterkaart. Hoewel een aparte Internetaansluiting nodig blijft voor de upstream communicatie, kan dagelijks zoveel informatie worden ontvangen (ongeveer 75 GB bij iblast) dat het de vraag is of mensen nog tijd overhouden voor het zelf actief genereren van upstreamverkeer. Al met al is er dus een grote variëteit aan mogelijkheden om meer bandbreedte in de woning of op kantoor te brengen. Geen van deze alternatieven herbergt echter de voordelen van glasvezel-aan-huis. De optische communicatietechniek is in de afgelopen decennia zeer betrouwbaar gebleken, heeft een ongekende capaciteit en door slim gebruik te maken van hybride oplossingen zoals hierboven beschreven ontstaan volop mogelijkheden voor een geleidelijke overgang van koper naar glas. Flashnet verzorgt daarbij net haar gelaagde architectuur alle ingrediënten die voor een geleidelijke migratie van koper naar glas nodig zijn. Flashnet: koper en glas ineen. Flexibiliteit, snel kunnen inspringen op veranderende marktomstandigheden, is de voornaamste drijfveer achter het nieuwe concept voor het aansluitnet: Flashnet staat voor FLexibel AanSluit Net. Vanaf 2001 wordt Flashnet standaard toegepast bij nieuwbouwprojecten. Flashnet vervangt de huidige structuur van het aansluitnet en is voorbereid op verglazing van dit laatste stuk van het telecommunicatienetwerk. Essentie van Flashnet is dat kabels niet meer direct in de grond worden gelegd, maar in buissystemen worden ingeblazen. Een principe dat al bekend is van aanleg van glasvezel in het corenetwerk van KPN. Kenmerkend voor de Flashnet architectuur is het kabel-in-buis principe. Eerst wordt een complete buizenstructuur aangelegd (leeg), waarna naar behoefte ongepantserde koperkabels (PEW) en eventueel later glasvezelkabels worden ingeblazen. Zonder veel graaf- en breekwerk kan in de toekomst dus een verglazing van de local loop worden gerealiseerd. Flashnet bestaat uit nauwkeurig op elkaar afgestemde buissystemen voor koperen glasvezelkabels. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar een drietal netwerklagen; het primaire Aansluitnet, PAN, het secundaire Aansluitnet, SAN, en het tertiaire Aansluitnet, TAN. In het primaire en secundaire deel van het aansluitnetwerk zijn de buizensystemen voor het koper en glas fysiek van elkaar gescheiden. In het tertiaire deel van Flashnet vindt aanleg van koper en glas geïntegreerd plaats. Vanuit het tertiaire buissysteem wordt elke klantaansluiting met koper of glasvezel gerealiseerd. Hierbij kan koper worden vervangen door glasvezel 12

13 of kan dankzij de geleidebuis technologie glasvezel extra worden aangelegd zonder dat daarvoor opnieuw geulen gegraven hoeven te worden. De buisjes waardoorheen de dunne glasvezelkabel wordt geblazen zijn immers van tevoren over en relatief groot deel van het traject tussen klantlocatie en nummercentrale aangelegd. Hetzelfde concept kan binnen kantoorgebouwen worden doorgezet voor LAN s : fiber to Desk. Het systeem werkt met geleidebuizen en microbuisjes, die bij de bouw (of renovatie) als leeg systeem worden opgeleverd. Flashnet in detail. Het Flashnet-concept kenmerkt zich door een aantal aspecten. In het primaire en secundaire net (PAN en SAN) zijn koper en glas fysiek van elkaar gescheiden, wel liggen ze direct naast elkaar in de geul. Ook de overganglassen van primair naar secundair net zijn voor glas en koper fysiek volledig gescheiden. De overgangslassen tussen secundair en tertiair net zijn in aparte zogenaamde closures ondergebracht. Deze closures zijn op hun beurt echter ondergebracht in een omhullende behuizing die het startpunt vormt van het tertiaire net. In het tertiaire net maken zowel koper als glas gebruik van een en hetzelfde multiductsysteem, de zogenaamde buiskabel. Vanuit de buiskabel worden met behulp van Y-koppelingen aftakkingen naar de klanten gemaakt. Die aftakking kan in koper, in glasvezel of in een combinatie van beide worden uitgevoerd. In de volgende paragrafen komen de verschillende netvlakken gedetailleerd aan bod. Aansluitdelen: PAN, SAN, en TAN. Het Primaire Aansluitnet PAN omvat de voedingskabels vanaf de nummercentrale naar de aan te sluiten gebieden. Dit netvlak heeft een boomvormige structuur. In tegenstelling tot de andere delen van Flashnet wordt in dit eerste stuk van het PAN nog wel een gepantserde kabel direct in de grond- en dus niet in een beschermbuis gelegd. Aan de flexibiliteit van het Flashnetconcept doet dit echter niets af, omdat dit gedeelte van de local loop nauwelijks aan wijzigingen onderhevig is. Het overgrote deel van het PAN bestaat uit wel inblaasbare kabels die met een krachtige inblaasunit in de beschermbuizen worden ingeblazen. Hierbij zijn afstanden tot 2 km mogelijk, zodat praktisch alle voorkomende trajecten in het PAN kunnen worden overbrugd. Door de kabellengtes al bij de fabricage af te stemmen op de benodigde lengtes in een project, kan het aantal verbindingslassen in het PAN worden beperkt. Om de groei te kunnen opvangen wordt het PAN aangelegd met een voedingscapaciteit van 125%. Dat wil zeggen dat er 25% meer aders beschikbaar zijn dan initieel nodig is voor de aan te sluiten woningen. Langs elk PAN traject wordt bovendien een extra lange buis gelegd voor de toekomstige upgrading naar glas. Op de overgang van het Primaire naar het Secundaire Aansluitnet (PAN-SAN) worden de PAN kabels rechtstreeks doorgelast naar de SAN kabels. Op dit overgangspunt worden de kabels dus gesplitst. Voor het opbergen van de lassen wordt gebruik gemaakt van beproefde krimplasverbindingsmoffen: een verbinding die optimaal is 13

14 ingericht op kwaliteit maar zich minder leent voor wijzigingen. Het SAN bestaat uit meerdere distributiekabels die in een slangvormige structuur het verzorgingsgebied ingaan. Elke slang voert langs een aantal aan lasmoffen, die ieder zijn ondergebracht in een zogenaamd Meervoudig Ondergronds Klant Aansluit Punt (MOKAP). Op de MOKAP worden de huisaansluitkabels van het Tertiaire Aansluitnet aangesloten. In het SAN worden voornamelijk ongepantserde kabels gebruikt die in beschermbuizen van 40mm doorsnede worden ingeblazen. Inblaaslengtes tot enkele kilometers zijn hiermee haalbaar, zodat er in de praktijk geen beperkingen ten aanzien van afstanden optreden. Om de groei te kunnen opvangen wordt het SAN- net als het PAN- aangelegd met een capaciteit van 125%. Dat wil zeggen dat er 25% meer aders beschikbaar zijn dan het aantal oorspronkelijk aan te sluiten woningen. Dankzij de slangstructuur is deze extra capaciteit in elke MOKAP beschikbaar. Langs elke SAN-kabel wordt een lege beschermbuis gelegd voor toekomstige upgrading naar glas. De MOKAP vormt het overgangspunt van Secundair naar het Tertiair Aansluitnet. Hier worden dus de individuele huisaansluitkabels van het TAN aangesloten op de SAN kabel. Op dit overgangspunt moeten mutaties gemakkelijk kunnen worden uigevoerd. Bijvoorbeeld om koperaders aan- of af te sluiten (i.v.m. extra telefoonaansluitingen), of om de migratie naar glasvezel of uitbreiding van de glasvezelcapaciteit te kunnen uitvoeren. De MOKAP bestaat daar- (Advertentie) NRD525 ontvanger van JRC, mooie all band ontvanger, 90KHz-34MHz, met de twee standaard filters, in goede staat, getest Philips zendontvanger FR5000, frequentie ca.175mhz, output:45 Watt, voeding:24 volt, geen bedienkast, moet omgebouwd worden voor b.v.b. 2 meter... 30,- Kromhoutstraat IJmuiden Telefoon Geopend: maandag t/m uur Dinsdag t/m Vrijdag 9.30 t/m en t/m uur Zaterdag van 9.30 t/m uur 14

15 om uit een zogenaamde ondergrondse handhole waarin een schaalmof voor het opbergen van de las is ondergebracht. Door het later aanbrengen van een hogere kap op de handhole kan het volume worden vergroot, zodat hierin ook de lasmof voor glas kan worden ondergebracht. Het Tertiaire Aansluitnet TAN heeft een stervormige structuur met individuele (huis) aansluitkabels vanaf de MOKAP naar de aan te sluiten panden. Voor de consumentenmarkt wordt een kabeltype met een invoercapaciteit van 200% gebruikt. Zakelijke klanten, zoals winkels en kleine kantoren die meer aansluitingen wensen, worden aangesloten met dikkere kabels. De aansluitcapaciteit van de MOKAP is voor de consumentmarkt circa 20 aansluitingen. Voor de zakelijke markt bedraagt de aansluitcapaciteit 4 aansluitingen. In het TAN wordt de zogenaamde geleidebuistechnologie (GBT) gebruikt. Bij deze technologie wordt eerst een beschermbuis vanaf de MOKAP voor de woningen langs gelegd, waarna vervolgens zeven verschillende gekleurde geleidebuisjes in de beschermbuis worden ingeblazen. Minstens een geleidebuisje is reserve voor uitbreiding van koper of upgrading naar glas. Voor elke woning wordt een geleidebuisje met behulp van een Y-koppeling afgetakt en verder via een individuele aansluitbuis naar het ISRA- punt gevoerd. Ook is een aansluiting net een aansluitbuis direct vanaf de MOKAP naar de klant mogelijk. Dit wordt toegepast voor bijvoorbeeld een woning dicht bij de MOKAP of voor zakelijke panden zoals winkels en kleine kantoren. In het laatste geval wordt een dikkere aansluitbuis gebruikt. In alle gevallen ontstaat een individueel kanaal van de MOKAP tot in het pand, waarin zowel koper als glas kan worden ingeblazen. Architectuur voor glas. De huidige vraag naar glas is relatief klein en vaak geconcentreerd in zakelijke gebieden. Om deze vraag snel te kunnen bedienen is enkele jaren geleden al het zogenaamde Safenet-concept ontwikkeld. Niettemin is verdere verglazing van het aansluitnet al geruime tijd een hot issue. Met het Flashnet-concept kan daarop worden ingespeeld. Parallel aan het PAN en SAN wordt namelijk een lege beschermbuis gelegd die benut kan worden voor de aanleg van glasvezelkabel. Ook in het TAN is fysiek ruimte aanwezig, de aansluitbuis is namelijk ruim genoeg voor zowel koper als glas. Dit betekent dat zonder veel graafwerk kan worden overgegaan op glasvezelaansluitingen. Op deze wijze kan een FlashnetGlas worden gerealiseerd dat voor alle consumenten- en zakelijke aansluitingen Fiber to the Office (FTTO) mogelijk maakt. De dimensionering van een dergelijk glasnet is sterk afhankelijk van de marktvraag en het dienstenaanbod. Een definitieve architectuur voor Flashnet Glas is dan ook nog niet bepaald. Belangrijkste kenmerken Flashnet Glas. De belangrijkste kenmerken van de architectuur voor Flashnet Glas zijn: Enkelvoudige routering van alle verbindingen. Wanneer meervoudige routering is verreist voor aansluitingen in de zakelijke markt dan worden deze ondergebracht in een aparte, al ontwikkelde netstructuur: SafeNet. Flashnet kent een flexibele architectuur. Met 15

16 Flashnet kunnen zowel punt-punt verbindingen (stervormig net), als punt-multipuntverbindingen (PON structuur) worden gevormd. In eerste instantie kunnen directe glasvezelverbindingen worden gevormd van centrale naar klant. Dit kan zolang de marktvraag achter een splitspunt niet te hoog wordt en de penetratiegraad beneden de 10% blijft. Door het later bijplaatsen van passieve optische splitters in de MOKAP (1:4) en/of de PAN/SAN las (1:8) kan een Passive Optical Nettwork (PON) structuur gemaakt worden. De penetratiegraad kan nu doorgroeien naar 100%, zonder de bestaande verbindingen te hoeven onderbreken. Door een zogenoemde Active Fiber Site (AFS) te situeren ter hoogte van de splitlas kan een glasvezelnet op basis van 100% punt-puntverbinding worden gerealiseerd, zonder het gebruik van splitters. Project Back To The Future In de agenda noteren! Op 16 april 2005 wordt in het Dorpshuis van Kootwijkerbroek de Themadag Zelfbouw gehouden. De organisatie is in handen van de Surplus Radio Society, de Benelux QRP club en de BTTF-projectgroep. De dag zal in het teken staan van zelfbouw en restauratie door radioamateurs. Nadere bijzonderheden worden later bekend gemaakt en tevens vermeld in het BTTF-hoekje van de site 16

17 Rectificatie In het vorige blad heeft Michael PA0MKX een converter gepubliceerd voor het omzetten van breedband signalen uit de 13 cm band naar de 3 meterband. Nu is er in dit artikel een storende fout geslopen. In het hoofdstuk: Specificaties van de converter is de gevoeligheid foutief uitgedrukt in milli Volts in plaats van micro Volts. Wat blijkt: bepaalde tekens worden door het programma wat onze redactie gebruikt niet overgenomen of veranderd. Zo wordt het Euro teken niet herkend en dus niet afgedrukt en indien het micro teken wordt gebruikt verandert dit in een kleine letter m. Wees dus niet bevreesd de converter is gevoeliger dan werd gesuggereerd. SPECIFICATIES CONVERTER: Voedingsspanning: 12 V DC Stroomverbruik: ca. 150 ma RF Frequentiebereik: MHz IF Frequentiebereik: MHz Frequentie local oscillator: MHz +/- 0.5 khz Output power local oscillator: min.0.5 mw (-3 dbm) Gevoeligheid (3dB ruisafname): < 1 µ V Gevoeligheid (100% ruisvrij): < 5 µv 17

18 Hallo vrienden van PI6ATH Hierbij weer na een lange tijd wat updates over PI6ATH: Squelch/limiter print 1. Op het plaatje zien we de gebouwde squelch/limiter print voor 8 audio-kanalen. Deze print is getest en inmiddels zover dat deze kan worden ingebouwd in een Barco 19-Inch rack. Van deze print komen er nog drie stuks bij. Deze (gemodificeerde) printen zijn inmiddels besteld en moeten na binnenkomst nog bestueckt worden; 2. De simple gate-way print (van RS232 naar (I2C vice versa) is gebouwd en werkend; 3. De besturings software om de Barco Sat-receivers aan te sturen is al voor een groot gedeelte klaar; 4. In alle Barco Sat-receivers zijn inmiddels de frequentie besturingsprintjes ingebouwd en afzonderlijk getest; 5. Alle 19-Inch racks zijn inmiddels voorzien van een 25 polige D-connector en bedraad voor de I2C besturing; 6. Binnenkort gaan alle Barco geluidskaarten gemodificeerd worden; 7. Er wordt nu hard gewerkt aan de matrix en peak limiters schakeling; 8. Het ontwerp is gereed voor een nieuwe 6 kanaals geluidszender en we moeten nog even overleggen over de kosten van de print (4 layers); 9. Over de 'nieuwe' uitgangsfrequentie op 3 cm zal z.s.m. contact worden opgenomen met Paul Veldkamp, we denken aan MHz; 10. Voor wat betreft de zender op 3 cm wordt geëxperimenteerd met een 23 cm zender gevolgd door een verachtvoudiger (en versterker?). Tot zover de info, ik ben vast wat vergeten maar dat komt de volgende keer wel weer. Vr. gr. Arnold PE1AMH Voorzitter 18

19 Printen Service : Prijzen van printen zijn exclusief verzending, en worden pas aangemaakt na volledige betaling. ( worden geleverd met de complete documentatie alleen aan leden of aan leden van gelieerde verenigingen.) Als gevolg van de vele bestellingen kan het zijn dat U langer moet wachten op de complete pakketten. Houd rekening met een levertijd van ongeveer 3 weken. Verder kunnen alle printen worden afgehaald in het verenigings gebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem Blad nr: Print Code Omschrijving Aantal : E u r o A1 Doppler peiler A2 Prog. Callgever / diodematrix (vernieuwd) A3 Vossenjacht ontvanger voor MHz A4 Video sync detector A5 Windroosindicator met LED's (vernieuwd) A6 Bouwpakket freq.teller tot 3 GHz volgens DFD4 1 p.o.a A7 Capaciteitsmeter 1pF. tot 10 uf A8 PLL gestuurde 4 kanaals subcarriergenerator voor FM ATV 1 p.o.a A9 Bouwpakket frequentieteller FC99 met MF aftrek 1 p.o.a A10 Veldsterktemeter met de AD B1 Breedband signaalinjector B2 Programmeerbare universele synthesizer B3 ZL Convertor B4 BAS modulator voor 2.3 GHz ATV zender B5 ATV zender voor 2.3 GHz B6 30 MHz counter met MF aftrek B7 ATV zender voor 23 cm B8 10 GHz ATV zender met Gunplexer B10 IC testclip C1 Actieve veldsterktemeter compl. met onderdelen C2 Weerstandmeter C3 2 meter X-tal zender, compl. met alle onderdelen C4 Universele baseband modulator voor ATV 1 p.o.a C5 Voeding 0.7 tot 30 Volt / 0.07 tot 10 Amp C6 7 MHz. SSB QRP transceiver ontwerp PA0NVD 1 p.o.a C7 Weersatellietontvanger HRX p.o.a C8 23 cm ATV Eindtrap C9 onder constructie 93-1/4 C10 Symmetrische Actieve HF antenne D1 onder constructie D2 onder constructie D3 Inductie meter D4 Functiegenerator XR-2206 (vernieuwd) D5 onder constructie D6 Spectrum analyser D7 onder constructie D9 23 cm ontvangstversterker voor ATV

20 Algemene Jaarvergadering Begroting 2004 Begroting 2005 Penning meester Vrijdag 18 Februari

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub Digital. Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC...

Digital. Computerhobbyclub Digital. Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC... Digital Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC... Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

Staat van de Ether 2014

Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Voorwoord 4 Operators en mobiele netwerken 6 Zwakke schakels in de mobiele telecomketen 8 Continuïteit 14 Zorgvuldig graven 21 Veiligheid

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Hoe betaalbaar is. breedband?

Hoe betaalbaar is. breedband? Hoe betaalbaar is breedband? WebWereld breedbandonderzoek februari 2004 Steeds sneller Internetters willen niet betalen voor content. U wel. Dat is mooi. En verstandig. Want voor u ligt het uitgebreide

Nadere informatie

Dat betekent dat alle serviceproviders

Dat betekent dat alle serviceproviders Doetinchem Glasvezel Speciale uitgave Doetinchem Glasvezel Gratis Informatiekrant Gaat er glasvezel in Doetinchem komen? Geschreven door Erik Pubben Reggefiber inventariseert nu tot 28 april de vraag naar

Nadere informatie

Mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel

Mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel 4160-De eindeloze ether -boekje 25-06-2004 10:38 Pagina 1 De eindeloze ether Mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel Frank Biesboer Herbert Blankesteijn Christan Jongeneel 4160-De

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologieën 2011

Monitor Draadloze Technologieën 2011 TNO Brassersplein 2 2612 CT Delft www.tno.nl TNO-rapport 35522 l Monitor Draadloze Technologieën 2011 Datum augustus 2011 Auteur TNO Aantal pagina's 135 Rapport 35522 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

PI4EDEClubstation van de VRZA afdeling Zuid -Veluwe Nieuwsbrief nr. 211 Opgericht 24 februari 1976

PI4EDEClubstation van de VRZA afdeling Zuid -Veluwe Nieuwsbrief nr. 211 Opgericht 24 februari 1976 PI4EDEClubstation van de VRZA afdeling Zuid -Veluwe Nieuwsbrief nr. 211 Opgericht 24 februari 1976 Mededelingen van het bestuur 19 Januari 2010 In dit nummer: Mededelingen van het bestuur Clubavonden Colofon

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Televak centers; intermediair tussen provider en reseller

Televak centers; intermediair tussen provider en reseller NIEUWSBRIEF TELEvakblad deze nieuwsbrief is een UiTgAVe VAn TeleVAk CenTerS * editie Mei 2008 * JAArgAng 3 nr. 1 Televak centers; intermediair tussen provider en reseller televak centers - de grootste

Nadere informatie

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

nieuwsbrief Breedband

nieuwsbrief Breedband Jaargang 4, nummer 01, 12 januari 2006 Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen en -toepassingen Pagina 1 Vaagheid van de nieuwe Richtlijn Bewaarplicht is rampzalig / Wanadoo het grootste

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Hoogste internetpenetratie in Nederland. Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5. Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen

Hoogste internetpenetratie in Nederland. Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5. Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5 Breedband Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen Inhoud De grote toepassingen voor video-streaming moeten nog komen 1 Hoogste internetpenetratie

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

2006 stond in het teken van bundeling van krachten.

2006 stond in het teken van bundeling van krachten. 2006 stond in het teken van bundeling van krachten. Om voor al uw projecten de juiste oplossing te kunnen bieden heeft Schneider Electric in 2006 de krachten gebundeld van haar merken Merlin Gerin, Telemecanique,

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân

Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân Inzichten naar aanleiding van een online survey in juli-augustus 2013 Drs. Chris J. Jellema Fryslân Ring 30 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Eindrapport Uitgebracht aan het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie Uitgebracht door: Stratix

Nadere informatie

AMSTELSTRALER. Mededelingenblad van de VERON Afdeling Amstelveen. 24e jaargang nr. 2, juni 2003. In dit nummer o.a.:

AMSTELSTRALER. Mededelingenblad van de VERON Afdeling Amstelveen. 24e jaargang nr. 2, juni 2003. In dit nummer o.a.: AMSTELSTRALER Mededelingenblad van de VERON Afdeling Amstelveen 24e jaargang nr. 2, juni 2003 In dit nummer o.a.: Beren De Terugkomdag PDA voor de Amateur Een middagje Java-Eiland BOUW & AANNEMERSBEDRIJF

Nadere informatie