Turnaround. Advocaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Turnaround. Advocaten"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens: Personeel gemiddeld aantal: Verslagperiode : Bestede uren in verslagperiode : Bestede uren totaal: Korteweg Communicatie B.V. Begijnenhof 4-6 (5611 EL) Eindhoven Stone & Mayer B.V. en Schmidgall Consultancy a.v. 10/476 F 29juni2010 mr drs. F.P.G. Dix mr. P.P.M. van der Burgt Het geven van adviezen op de gebieden: marketing, organisatie en kommunikatie, het uitvoeren van en bemiddelen in onderzoek op deze gebieden, het uitvoeren of doen uitvoeren van adviezen op bovengenoemde gebieden, alle in de ruimste zin des woords; on dit doel is medebegrepen het deelnemen in, besturen van of op enigerlei andere wijze belang hebben bij ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel (KvK). 2009: , juni tot en met 15 juli ,7 uur 78,7 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie: Enig aandeelhouder betreft Stichting Administratiekantoor Korteweg. Bestuurders zijn Stone & Mayer B.V. en Schmidgall Consultancy B.v. ieder zelfstandig bevoegd. Indirect bestuurders zijn de heer A.K.C. Steinmeijer (Stone & Mayer B.v.) en de heer H.B.

2 Schmidgall (Schmidgall Consultancy B.v.). 1.2 Winst en verlies.' 2008: ,- (resultaat na belastingen); 2009: -/ ,- (resultaat na belastingen). 1.3 Balanstotaal.' 2008: ,-; 2009: , Lopende procedures.' De curator is niet bekend met enige procedure. 1.5 Verzekeringen.' Deze zullen door de curator worden opgezegd. 1.6 Huur.' Failliet huurt de helft van het bedrijfspand gelegen aan de Begijnenhof 4-6 te Eindhoven van verhuurder Swinkels c.s. De andere helft wordt gehuurd door een architecten bureau Omega, Buro voor Geautomatiseerd Tekenen B.v.. Failliet verhuurt op haar beurt gezamenlijk met Omega een tweetal verdiepingen aan Robert Walters B.v. Daarnaast verhuurt failliet een tweetal kantoorruimten aan Emilio De Vlam VOF respectievelijk Konings & Partners B.v. 1.7 Oorzaak faillissement.' Volgens het bestuur: In 2006 is het nieuwe pand betrokken door failliet. Het jaar 2007 was een goed jaar. Tegen het einde van 2008 begon de markt terug te lopen. In 2009 is er een fors verlies geleden. In maart 2009 werden er zo'n 35% van de orders geannuleerd dan wel doorgeschoven. In april 2009 werd daarom besloten door het bestuur om in te grijpen en te saneren. In juni 2009 is er een sociaal plan opgesteld en zijn er een zestal werknemers ontslagen. Ondanks deze maatregelen bleven de resultaten in de zomer van 2009 matig. In oktober/november begonnen de resultaten weer aan te trekken. In december 2009, januari en februari 2010 ging het weer bergafwaarts. De maanden maart tot en juni 2010 waren niet verliesgevend. De vooruitzichten voor augustus 2010 waren echter dermate slecht dat de vennootschap niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Er was geen liquiditeit meer aanwezig op grond waarvan de vennootschap haar eigen faillissement heeft aangevraagd.

3 De curator zal nog nader onderzoek plegen naar de oorzaken van het faillissement. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faili. : Datum ontslagaanzegging: 30juni Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving: Failliet heeft een drietal parkeerplaatsen in eigendom aan de Vestdijk te Eindhoven van het Medinacomplex (nummers 308 tim 310). 3.2 Verkoopopbrengst : Nog onbekend. 3.3 Hoogte hypotheek: ,- in hoofdsom te vermeerderen met 40% voor rente en kosten (ABN Amro Bank N.v.). 3.4 Boedelbijdrage : De curator zal in overleg met de bank bezien op welke wijze de parkeerplaatsen verkocht zullen worden. Als dan zal eveneens bezien worden of er een boedelbijdrage zal gelden voor de curator. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Zie bijgevoegd boedelbeschrijving. 3.6 Verkoopopbrengst :

4 25.000, Boedelbijdrage : Niet van toepassing nu er een bodemrecht geldt voor de fiscus en de bank dient te delen in een omslag van de faillissementskosten. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Zie onderdeel 3.7. Voorraden! onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Failliet kende een OHW positie. De positie is opgebouwd lopende projecten. uit uren met betrekking tot Verkoopopbrengst : , Boedelbijdrage : Niet van toepassing. OHW is niet verpand aan de bank. Voorts neemt koper, zijnde De Leest & Zn. Holding B.V., de projecten over. Na afronding van betreffende projecten is de OHW pas actueel. Andere activa Beschrijving: Lopende contracten, orderportefeuille, offertes en goodwill Verkoopopbrengst : Voorts houdt failliet (100%) aandelen in een 'lege' vennootschap Traversine B.V. Deze vennootschap houdt op haar beurt 100% van de aandelen in Comm'pact Reclamemakers B.V. Laatstgenoemde vennootschap is inmiddels failliet (zie ook hierna). Deze aandelen zijn nog niet verkocht. De curator zal bezien of verkoop mogelijk is. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren:

5 ,21. Van voornoemd bedrag is een bedrag ad ,90 niet te incasseren. Betrof een vordering op Comm'pact Reclamemakers B.v. Deze vennootschap is bij vonnis van 6 juli 2010 door de rechtbank 's-hertogenbosch (F 10/508) in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr drs. F.P.G Dix tot curator en mr. P.P.M. van der Burgt tot rechter-commissaris. Failliet was (indirect) aandeelhouder middels Traversine B.v. en is bestuurder. 4.2 Opbrengst: Met de Bank als pretens pandhouder is afgesproken dat koper voor incasso zal zorg dragen tegen een bijdrage ad 15% over het door haar daadwerkelijk geïncasseerd bedrag. 4.3 Boede/bijdrage : Geen. Curator heeft ingestemd met genoemde regeling in onderdeel 4.2. teneinde opbrengst te realiseren over het overig actief (zie bovenstaand). 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ,30 (excl. PM posten). 5.2 Leasecontracten: Xerox en Driessen autolease. De lease overeenkomst van Xerox zalovergenomen worden door koper. De voertuigen zijn inmiddels ingeleverd bij Driessen autolease. 5.3 Beschrijving zekerheden: ABN Amro Bank: Verpanding van bedrijfsinventaris; Verpanding van bedrijfs- en handelsvoorraden; Verpanding van alle vorderingen op derden; Hypotheek op 3 parkeerplaatsen. 5.4 Separatistenpositie : De ABN Amro Bank. 5.5 Boede/bijdragen : In overleg.

6 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud/auteursrecht. De curator respecteert de auteursrechten. 5.7 Reclamerechten : N.v.t. 5.8 Retentierechten : N.v.t. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden: De curator heeft de activiteiten van failliet na datum faillissement voortgezet tot en met 12 juli 2010 met toestemming van de rechter-commissaris en de ABN Amro Bank. 6.2 Financiële verslaglegging: Het bestuur heeft de curator een exploitatie overzicht verstrekt. Behoudens de gebruikelijke boedelkosten zoals huur en loon konden de werkzaamheden zonder noemenswaardige kosten tijdelijk worden voortgezet. Doorstart 6.3 Beschrijving: De curator heeft kandidaat-kopers (10) in de gelegenheid gesteld na ondertekening van een biedingsprotocol en geheimhoudingsovereenkomst onderzoek te verrichten. 8 kandidaat-kopers hebben onderzoek verricht. 1 kandidaat-koper heeft een bod uitgebracht. Met deze kandidaat-koper is de curator in onderhandeling getreden en is er overeenstemming bereikt op 13 juli Koper betreft De Leest & Zn. Holding BV. 6.4 Verantwoording: De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de transactie. De Bank dient de stukken nog te ondertekenen maar heeft de curator telefonisch laten weten in te stemmen. 6.5 Opbrengst: ,-. Incasso resultaat debiteuren is nog onbekend.

7 6.6 Boedelbijdrage : N.v.t. nu de boedel ter zake de verkoop - waarbij medewerking van de Bank m.b.t. de debiteuren noodzakelijk was - een opbrengst heeft kunnen realiseren over het overig actief ad ,-. 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht : De curator dient nog onderzoek te plegen. De eerste indruk is dat de administratie up to date en volledig is. 7.2 Depot jaarrekeningen: Jaarrekeningen 2007 tim 2009 zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant: N.v.t Stortingsverpl. aandelen: Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Nog in onderzoek. zijn. De curator heeft op dit moment geen indicaties dat hier sprake van zou 7.6 Paulianeus handelen: Nog in onderzoek. zijn. De curator heeft op dit moment geen indicaties dat hier sprake van zou 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : Salaris curator 8.2 Pref vord. van de fiscus:

8 37.290, Pref vord. van het UWV : Nog niet bekend 8.4 Andere pref crediteuren: Nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren: 27 crediteuren hebben een vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Nog onbekend. 9. Procedures Niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faili. : Onbekend Plan van aanpak: De curator zalovergaan tot verkoop van het resterend actief en het verrichten van controle op de incasso. Voorts zal de curator (o.m.) een boekenonderzoek plegen met betrekking tot de oorzaken van het faillissement, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Tot slot zal de curator overgaan tot het verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden Indiening volgend verslag: November 2010.

9 Boedel besch rijvi ng Korteweg communicatie BV Begijnenhof 4-6 Eindhoven 1

10 In de directiekamer Houten hoekbureau met verrijdbare directiestoel met wit lederen bekleding fabricaat Eamesen drie witte spreekstoelen Lederen draaistoel fabricaat Poltona Frau ( Italië) Schilderij aan de wand afmeting 140 x 150. Gesigneerd Jan Wils Droom 2005 Vaas op de grond en lederen bureaugarnituur I Mac Pc met draadloos toetsenbord en muis In de grote kantoorruimte op de eerste etage Acht in hoogte verstelbare witte bureaus fabricaat Drentea compleet met verrijdbare onderkasten met twee laden. Vier verrijdbare bureaustoelen met grijs/zwarte stoffering fabricaat LGA Vier verrijdbare bureaustoelen met grijs/rode stoffering fabricaat LGA Acht stapelbare kantoorstoelen met armleuning en kunststoffen zitting fabricaat Thonet Twaalf stalen archiefkasten met twee schuifdeuren en rode stoffering aan binnenzijde Houten boekenkast met twee schappen Twee houten bartafeis met vier krukken Twee vloerlampen met rode kap Diverse kantoormaterialen w.o. brievenbakjes, schrijfgerei, perforators, nietmachines, papier, papiervernietiger, prullenbakjes, telmachines etc. Decoratieve materialen w.o. drie vazen, foto in lijst, groene plant in pot Kopieerapparaat Xerox Workcentre pro 123 Zes HP Compaq Pc's Pentium 4/Windows XP met 17" flatscreen, toetsenbord en muis IMAC pc met toetsenbord en muis HP Color laserjet 2605 HP Laserjet 1010 Dymo Labelwriter 400 Turbo Twee telefoontoestellen Notebook Toshiba Satelite Pro Notebook HPCompaq 6710 Connexity en 12 extra toestellen Twee digitale camera's DSW megapixels en DSCS70 Sony Cybershot In de kantoorruimte beneden Twee gekoppelde werkeilanden opgebouwd uit in hoogte verstelbare hoekbureaus. Fabricaat Gispen. Compleet met verrijdbare onderkasten. In hoogte verstelbaar hoekbureau fabricaat Gispen compleet met verrijdbare onderkast. Vier verrijdbare bureaustoelen fabricaat Axia, zwart gestoffeerd Verrijdbare bureaustoel met grijs/rode stoffering fabricaat LGA Vier verrijdbare bureaustoelen,fabricaat Gispen, Zwart gestoffeerd Klassiekwachtkameropstelling Houten bibliotheekkast Acht houten archiefkasten met vier deuren Houten archiefkast en boekenkast bestaande uit twee stoelen en tafel 2

11 Vijf HP Compaq Pc'smet 17"flatscreen, toetsenbord en muis Drie I MAC pc's model AI22S met toetsenbord en muis Twee externe harde schijven Decoratieve materialen w.o. zes werkstukken in lijst, wandklokken, vijf fotolijsten, groene bloempotjes en twee planten in pot Diverse kantoormaterialen w.o. brievenbakjes, schrijfgerei, perforators, nietmachines, papier, papiervernietiger, prullenbakjes, telmachines etc. In de directiekamer beneden Directiebureau met halfrond groen blad Verrijdbare bureaustoel grijs/geel gestoffeerd Drie verrijdbare conferentiestolen, lemon gestoffeerd. Fabricaat Montis Drie okergele lederen fauteuils Drie stalen bijzettafeltjes met glazen blad Houten boekenkast met zestien glazen deuren en twee schuifkasten Verrijdbare groen ladekast met vier laden Stalen vloerlamp en bureaulamp Lumiance Stalen staande kapstok Twee houten bijzettafels Zwarte staande vloerlamp Flip-over HP Compaq PCIntel Vpro met 17"flatscreen, toetsenbord en muis In de kantine Twee houten bartafeis met twintig krukken Twee houten zuilen en houten opbergkast Koffiemachine DEtype geschikt voor Koffie, chocolade, cappuccino, wiener melange en heet water. Type ES5100 Tafelvoetbalspel Mamut Serviesgoed en bestek in de kasten Tostiapparaat en waterkoker SamsungTV aan de wand In de printkamer Twee stalen archiefkasten met twee roldeuren Stalen archiefkast met twee schuifdeuren Stalen ladekast met zes laden Papiersnijder Ideal Voorraad kantoormaterialen in de kasten w.o. printpapier, pennen, paperclips, insteekhoezen etc. 3

12 In de spuitruimte Twee stalen archiefkasten met twee schuifdeuren Stalen archiefkast met twee deuren Verrijdbare spuitcabine Fabricaat Tornado. 417 draaiuren Drie verrijdbare bureaustoelen in diverse uitvoeringen, zwart gestoffeerd Poetswagen en bedrijfsstofzuiger Nilfisk Metalen wandkapstok met hoedenplank In de presentatieruimte Twee witte kantoortafels fabricaat Drentea Twaalf verrijdbare conferentiestoelen, grijs gestoffeerd. Fabricaat Fora Form. Drie Fatboy zitzakken Veertien stapelbare kantoorstoelen fabricaat Thonet. Drie houten zuilen met planten Schilderij aan de wand gesigneerd Jan Morée 1998, afmeting150 x 120. Getiteld Non-compatible Pet Houten presentatiekast met vier deuren Samsung TV in de kast PCin de kast HP Compaq Pentium 4 In de spreek/archiefkamer Ovale conferentietafel met houten blad en zes Thonet kantoorstoelen Kantoortafel Gispen Drie verrijdbare bureaustoelen zwart gestoffeerd Drie stalen archiefkasten met twee schuifdeuren Stalen archiefkast met twee roldeuren Verrijdbare houten serveerwagen met plant Voorraad papier in de kasten In de serverruimte Twee voedingen t.b.v. telefooncentrale Drie 3 kom Switches 2x type 4226T, 1 x 2816 Zyxel Firewall type Zywall 35 KPN HDSLDesktop telefooncentrale EHV/DA1768 Twee servers HP Proliant DL380G5, 4 x 72 GB Apple G5 80 GB in gebruik als server met EasyRaid dataopslag 500GB Drie APC Smart UPSnoodbatterijen Diverse computeronderdelen w.o. oude Imac, toetsenborden etc. Beamer Philips Hopper SV20 Impact Stalen archiefkast met twee schuifdeuren Softwarepakketten in de kasten w.o. QuarkXPress, Adobe creative Suite, Toast 8 en office mac 4

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie