Meerjarenbeleid Verandering en vooruitgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleid 2015-2019 Verandering en vooruitgang"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleid Verandering en vooruitgang IVN District Limburg p/a Godsweerderstraat GH Roermond tel fax Website: Bank: NL57 INGB Dit meerjarenbeleidplan past in onze traditie om in te spelen op nieuwe en bestaande wensen en om IVN districtsleden, afdelingen, regio s en de provincie Limburg een beter inzicht te bieden in onze plannen voor de komende periode. In de periode hebben we een aantal zaken bereikt en daarbij ook veel geleerd. Onze koers voor de periode is daarop gebaseerd. Vanzelfsprekend zijn wij hiervoor afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers, hun mogelijkheden en bereidwilligheid. Daarom willen wij onze leden graag verder engageren en binden. Mede hiervoor werkt het Districtsbestuur aan bestuurlijke vernieuwing en verjonging. Missie Het bestuur van het IVN District ziet zoals voorheen voor haar zelf een drieledige taak. Enerzijds als degene die een overall view heeft over het IVN gebeuren van heel Limburg. Daarbij hoort het kartrekker zijn bij nieuwe of vernieuwende projecten zoals bijvoorbeeld de landschapsgidsenopleidingen door heel Limburg, het Heimansproject en het Ommetjesproject. Maar anderzijds ook het reageren op vragen of initiatieven en de erbij horende activiteiten van individuele districtsleden of afdelingen. Daarnaast stelt ze zich ook als taak in te spelen op landelijke en provinciale IVN ontwikkelingen, daar waar dit zinvol is, voor de leden en de afdelingen van het District Limburg. Visie De sterkte van IVN (of kenmerkend voor het IVN) is om nauw aan te sluiten bij de beleving van mensen, uit te gaan van overdracht van kennis en het creëren van positieve ervaringen, het beleven. Dat is verwoord in de visie: Het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot milieubewust handelen. Daarmee zijn wij een lerende organisatie. Zo heeft naast natuur, milieu en landschap ook het begrip duurzaamheid een nadrukkelijke plaats gekregen en de wens om de educatie rond dat punt vorm te geven. Hierbij gaan wij terug tot de uitgangspunten van Brundtland: Is het ecologisch verantwoord? Is het economisch haalbaar? Is het ethisch en sociaal rechtvaardig? Planet, Profit and People (PPP ). Vanuit burgeroptiek voegen wij daar de P van plezier aan toe zodat wat iemand leert ook beklijft en leidt tot gewenste gedragsveranderingen. 1 van 9

2 Uitgangspunten Het IVN District Limburg streeft ernaar om in de periode haar districtsactiviteiten te realiseren met inachtneming van een goede interne samenwerking tussen district, regio s en afdelingen, een klimaat waarin de IVN-vrijwilligers zich gewaardeerd en op hun plaats voelen en goede externe samenwerking met derden, verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoerende vrijwilliger houden, maatwerk in scholing en bijscholing bieden aan natuur- en landschapsgidsen. Het IVN District Limburg werkt aan voornoemde uitgangspunten door het initiëren, faciliteren en incidenteel organiseren van activiteiten ten behoeve van haar 35 Limburgse IVN-afdelingen en de daarbij betrokken vrijwilligers. Hiervoor wordt aangesloten bij de wensen van de leden en de thema s van het landelijke IVN. Ook worden de provinciale groene ontwikkelingen en wensen nauwlettend in de gaten gehouden. Hiermee bereiken we samen zo n deelnemers bij al onze afdelingsactiviteiten. Herstructurering Het Districtsbestuur zal per 1 januari 2015 met een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) gaan functioneren (zie organogram). Deze verandering komt tot stand uit de behoefte van de leden van het District, aan meer efficiënte communicatie tussen de afdelingen en de regio s. Op deze wijze is het ook mogelijk optimaal gebruik te maken van de voorhanden zijnde menskracht en de taakverdeling binnen het District Limburg. Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester en heeft als taak het voorbereiden van alle beleids- en financiële beslissingen, agendabeheer en postverzorging. Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en legt de door haar voorbereide beleidsstukken aan het algemeen bestuur ter goedkeuring voor. Het Algemeen Bestuur zal bestaan uit het voltallige bestuur, dat wordt gevormd door: Het Dagelijks Bestuur; Per regio een vertegenwoordiger om zodoende te trachten betrokkenheid te creëren waardoor regio s optimaal aan de discussie rond het te voeren beleid zullen en kunnen participeren; regio s vormen immers een essentiële schakel binnen het werk dat het Districtsbestuur doet. Een vertegenwoordiger van de werkgroep Communicatie, omdat communicatie van wezenlijk belang is om gestelde doelen te bereiken. Indien nodig iemand met een specifieke expertise Het Algemeen Bestuur krijgt als taak om bij instemming met de voorstellen van het Dagelijks Bestuur, werkafspraken vorm te geven dan wel die te bekrachtigen. Het Algemeen Bestuur vergadert vier maal per jaar. De Districtsleden, de afdelingen, zijn en blijven verantwoordelijk voor het leveren van input voor het te voeren beleid en voor goedkeuring van de jaarverslagen en jaarplannen. De Districtsledenvergadering komt twee maal per jaar bij elkaar. Werk- en projectgroepen, zowel vaste als tijdelijke, worden, op initiatief van het bestuur en/of de werk- of projectgroep, uitgenodigd bestuursvergaderingen bij te wonen. 2 van 9

3 Activiteiten In dit Meerjarenbeleidsplan onderscheiden we vijf groepen van activiteiten: Uitvoering van districtsactiviteiten zoals het uitvoeren van bereikmeting van afdelingen, binding van vrijwilligers en streven naar verjonging van het kader, versterking van de effectiviteit van regio s in Limburg, vorming van loketfuncties. Het opleiden van hoogwaardige natuur- en landschapsgidsen, bijscholen en binden van deze gidsen, cursusteams opleiden. Faciliteren van jeugd- en jongerenactiviteiten en opleidingscursussen jeugdbegeleiders. Organisatie van korte cursussen, studiedagen en workshops rondom landelijke en provinciale thema s. Het opstellen en uitvoeren van een communicatie- en pr-plan. A. Districtsactiviteiten. Onder het kopje herstructurering beschreven we hoe wij als IVN-districtsbestuur gaan werken, met als kernwoorden: optimaliseren van de communicatie binnen het district, optimaliseren van het werkklimaat, meer maatwerk, nog betere samenwerking, zelfsturende projectgroepen, vergaderdruk verminderen, verantwoordelijkheden duidelijk toebedelen. De taakverdeling en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden zullen wij als dat nodig is jaarlijks in onze werkplannen aanpassen. Wij gaan in ieder geval aandacht besteden aan: Bereikmetingen met een betere taakverdeling tussen de IVN vestiging Limburg en het IVN District Limburg. Voor ons zijn deze metingen nuttig maar we herbezinnen ons op de taakverdeling tussen District en vestiging Limburg. Ondersteuning van de dialoog t.a.v. de beïnvloeding van het landelijke IVN beleid, landelijke bronnen raadplegen en aansluiting zoeken bij landelijke thema s. Ondersteuning bij de verbetering van IVN onderkomens (n.a.v. inventarisatie 2014). Uitbreiding van de loketfunctie. Het werkgebied uitbreiden naar heel Limburg en het takenpakket uitbreiden via meer loketten zoals cursusloket, docentenloket, sprekersloket, enz. (zie organogram). Vernieuwing en verjonging van ons bestuurlijk kader. Vanuit onze jeugdactiviteiten en in mindere mate vanuit cursussen zoals Scharrelkids proberen wij jongere doelgroepen te bereiken. Deze vinden wij essentieel voor onze verenigingsactiviteiten, maar zeker ook in het kader van bestuurlijke vernieuwing. Versterking en stimulering van de vijf Limburgse IVN-regio s door meer samenwerking, uitwisseling expertise en publicatie van elkaars aanbod binnen de regio. Samenwerking, daar waar zinvol, met andere organisaties, zoals die met het IKL binnen het ommetjesproject Nieuwe natuur in Limburg dat naar verwachting eind 2014 zal starten. Voortzetting en aangaan van andere samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met boerenbedrijven, Groei en Bloei. 3 van 9

4 B1. Opleidingen natuur- en landschapsgidsen. Natuurgidsen vormen het hart van de IVN-organisatie. De opleiding daarvoor is zeer gedegen; de inhoud wordt bewaakt door het landelijk IVN Cursushuis. Ieder jaar zijn er in Limburg, één of meer, meesttijds regionaal georganiseerde IVN Natuurgidsencursussen. Deze leveren elk ongeveer 20 gidsen op. De Cursus Coaches adviseren de cursusteams en het District verschaft een financiële bijdrage aan de cursussen. Veel externe organisaties maken van onze gidsenopleiding gebruik en/of zetten IVN-gidsen in voor excursies. Landschapsgidsen: door de brede opzet met cultuurhistorie en andere mensgerichte zaken zijn deze gidsen een naar verhouding belangrijke bron van nieuw en gedifferentieerd kader. Na twee succesvolle landschapsgidsencursussen in Zuid-Limburg is de opschaling naar Noord-Limburg gelukt en is een cursus in Midden-Limburg gestart. 2015: Afronding van de landschapsgidsencursus Midden, mogelijke opstart van een natuur en/of landschapsgidsencursus Noord, afronding Natuurgidsencursus in Maas & Mergelland en mogelijk start van twee natuurgidsencursussen, één in de Westelijke Mijnstreek en één in Midden-Limburg t/m 2019: Continuering van ons aanbod in plaats en vorm waarin dat gewenst wordt. B2. Bijscholen en binden Het is van groot belang dat IVN-gidsen de kans krijgen ervaring op te doen. Uitwisseling van kennis met andere gidsen is daarom noodzakelijk. Verbeterpunten tijdig signaleren en bijscholing daarop laten aansluiten. Hoogwaardig opgeleide gidsen kunnen gevraagd worden om deel uit te maken van het excursieloket. 2015: Noord- en Midden-Limburg zullen het voorbeeld volgen van Zuid-Limburg waarmee wij goede ervaringen hebben opgedaan. Wij kunnen de doelgroep uitbreiden met bestaande natuurgidsen t/m 2019: Continuering van ons aanbod in plaats en vorm waarin dat gewenst wordt. B3. Cursusteams opleiden (train de trainer). In Limburg hebben we behoefte aan kader dat cursusteams kan vormen. Een training kan opleiders een belangrijke steun bieden voor middellange en lange cursussen, zoals een natuurgidsencursus of landschapsgidsencursus. Dit levert hopelijk nieuwe cursuscoaches op. 2015: Na een inventarisatie van wenselijkheid en behoeftes willen wij in Noord-, Midden- en Zuid- Limburg een team met trainers opleiden t/m 2019: Continuering en verbetering van de opleiding naar behoefte. 4 van 9

5 C1. Stimuleren en faciliteren van Jeugd- en Jongerenactiviteiten. Onder het motto: IVN zoekt de jeugd op willen wij meer jeugd en jongeren kennis laten maken met de natuur van Limburg. Daartoe faciliteren we activiteiten voor jeugd en jongeren. Voorbeeldsuggesties op drie niveaus: Afdelingsniveau Aan de slag met: Buitenschoolse opvang Jeugd met beperkingen Natuursafari s In het park Kinderfeestjes Opa en oma dagen Burendagen Regioniveau Aan de slag met: Workshops Werk-doe-dagen Festivals Een (water) survival dag Excursies Voor jeugd aansprekende excursies zoals een groeve dag Studenten bereiken door middel van aandachtstrekkende stadsactiviteiten (guerrilla garden). Districtsniveau Aan de slag met: Samenwerking zoeken en stimuleren met andere organisaties, b.v. jeugdwerkinstellingen zoals de Kidsparty, Stichting Cultuurpad (netwerk bedrijfsleven, Pabo s, IKL), buitenprovinciale IVNinitiatieven. NME-dag met Woesteland. Ondersteuning uitwisseling op regioniveau. 2015: - Nagaan welke mogelijkheden er zijn en initiatieven van afdelingen en regio s faciliteren. - Mede organiseren van de Kidsparty t/m 2019: Voortgezette ondersteuning, opschaling van initiatieven en zelf projecten oppakken. C2. Cursussen jeugdbegeleider en Scharrelkids. Voor het betrekken van jeugd moeten wij in de eerste plaats kunnen beschikken over een pool van jeugdbegeleiders. Daarom ondersteunt het District de opleiding van jeugdbegeleiders en stimuleert de gebruikmaking van activiteiten in het kader van het landelijke programma Scharrelkids. Met slootjesdagen proberen wij onze activiteiten beter voor het daglicht te kunnen plaatsen. 2015: Start jeugdbegeleiderscursus in Maas & Mergelland. Opstart van cursussen jeugdbegeleider in de regio s Westelijke Mijnstreek, Midden en Noord (indien mogelijk), diverse jeugdactiviteiten en inventarisatie mogelijke scharrelplaatsen. Oprichting scholen coördinatie werkgroep en/of jeugdbegeleiderswerkgroep t/m 2019: Voortgezette facilitering van jeugd- en jongerenprogramma s. 5 van 9

6 D. Inspiratie-, studiedagen en workshops rondom landelijke en provinciale thema s. Jaarlijks maken wij een keuze uit onderwerpen voor inspiratie- en studiedagen. Er zijn een groot aantal mogelijkheden, zoals: water, bodem, EDO (Educatie voor duurzame ontwikkeling), een korte cursus voor Ambassadeurs van het landschap, mediatraining, cursussen voor bestuurders van afdelingen, etc. Onze keuzes worden bepaald door onze ervaring met succesvolle onderwerpen (slootjesdagen, water), het beeld dat wij willen uitstralen (duurzaamheid) en onze mogelijkheden. 2015: Water. Landelijk zal het aandachtsgebied water voor afdelingsactiviteiten nog centraal staan. Het is in ieder geval wenselijk dat dit geleidelijk aan vervangen gaat worden door het aandachtsgebied bodem en EDO t/m 2019: Bij onze jaarplanning gaan wij enerzijds te werk met een strategie waarin wij betrokkenheid opbouwen (duurzaamheid) en anderzijds met een strategie waarbij wij onderwerpen afwisselen (water, bodem, mediatraining, biowalking). Duurzaamheid. 2015: Inventarisatie van mogelijkheden binnen excursies. Organiseren van een informatie- en discussiedag wat betekent duurzaamheid voor mij. Inpassen van werkvormen. 2016: Studiedag per regio of gecombineerde regio s. De regio neemt PR en organisatie voor haar rekening met steun van district 2017: Activiteiten per regio, uitwisseling. Publicaties van afdelingen (ledenblaadjes). Een prijsvraag voor activiteiten waarin duurzaamheid een rol speelt. Afwisselende onderwerpen. 2015: Water binnen afdelingsthema s, mediatraining, didactiek 2016: Bodem, biowalking 2017: Provinciale uitwisseling dag met onderwerpen (per regio of provinciaal) naar keuze 2018 t/m 2019: nader te kiezen onderwerpen. 2018: Evaluatie van onze programma s en die van het landelijke IVN. 2019: Duurzaamheid wordt deel van onze programma s. 6 van 9

7 E. Communicatie Communicatie (PR, voorlichting, marketing, publiciteit, reclame) is een krachtig en onontbeerlijk middel om gestelde doelen en doelgroepen te bereiken, te betrekken en vast te houden. Daarom heeft het Districtsbestuur een paar jaar geleden besloten een werkgroep Communicatie in het leven te roepen om de bewustwording en het belang van duidelijke communicatie met haar achterban te stimuleren. De afgelopen tijd heeft deze werkgroep zich onder meer bezig gehouden met de implementatie van de nieuwe huisstijl en IVN-internetomgeving, het verzorgen van een aantal advertenties in de provinciale dagbladen, de ondersteuning bij het uitvoeren van communicatiemiddelen bij diverse provinciale en regionale activiteiten. Om meer effectieve resultaten te bereiken, zal de werkgroep zich moeten focussen op strategische communicatie. Ter versterking zal de werkgroep nieuwe leden dienen aan te trekken, die gevoel voor en ervaring met communicatie hebben. Bij voorkeur een vertegenwoordiger per regio als eigen aanspreekpunt in de werkgroep. Afdelingsniveau De werkgroep zal volledig vraaggestuurd werken en zich beperken tot verwijzing, advisering, coaching en ondersteuning. Regioniveau De werkgroep zal vooral vraaggestuurd werken, meedenken over doelgroepen, doelstellingen, in te zetten middelen, initiatieven verbinden door regio s naar elkaar te verwijzen. Zij functioneert als klankbord, werkt mee aan het promoten van regionale activiteiten en vervult een helpdeskfunctie. Districtsniveau De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies, denkt mee over de koers van het district en daaruit volgende doelen, doelgroepen en communicatiemiddelen. Zij functioneert als klankbord, bewaakt huisstijl en website. Neemt deel in projectgroepen. Zij voert coördinatie, eindredactie van bijdragen aan De Natuurgids en nieuwsbrieven en verzorgt communicatie rond plannen en projecten. Arie Boersma, voorzitter IVN-District Limburg, Marianne Bonten-Habets, secretaris IVN-District Limburg, 7 van 9

8 Bijlage 1. Verantwoordelijkheden en taakverdeling Bestuur Arie Boersma Marianne Bonten Lou Houben (nog niet definitief) Tineke de Jong Jeanne Boosten Peter Schouten Miep Philipsen Lieke Muyris Peter Hammer Vacatures Wil de Jong Piet Weijers (nog niet definitief) Vacatures DB, AB, voorzitter, ommetjes, regiovertegenwoordiger M&M, LR, DLV, Overleg met consulentschap, en provincie, stichting Nymphaea, taakwaarnemer, nieuwe taken. DB, AB, secretaris, DKV, inspiratiedagen, DLV, regio M&M, cursuscoach. DB, AB, penningmeester, stichting Nymphaea, DLV. AB, natuur- en landschapsgidsencursussen, DKV, DLV, cursushuis, cursuscoach, vormgeven cursusloket. AB, excursieloket, bijscholing landschapsgidsen. Werkgroep Districtskadervorming (DKV). Werkgroep Districtskadervorming (DKV). AB, werkgroep Communicatie. Werkgroep Communicatie. Werkgroep Communicatie (uit iedere regio een vertegenwoordiger). Stichting Nymphaea. AB, regio Noord. AB, vertegenwoordigers uit de regio s Midden, Parkstad, Westelijke Mijnstreek 8 van 9

9 Bijlage 2. Richt begroting 2015 Inkomsten Contributies afdelingen Rentes - bankkosten 400 Bijdrage Provincie Limburg Diverse baten 100 Totaal Uitgaven Natuur- en landschapsgidsencursussen, bijscholing cursussen à (+ voorschot 4 e cursus) bijscholing en reiskosten Jeugdactiviteiten, verjonging Korte cursussen, studiedagen, workshops Communicatie en PR Districtsactiviteiten bereikmetingen secretariaat districtsledenvergaderingen visiemiddag reiskosten bestuur en werkgroepen forfaitaire vergoedingen representatie, diversen bankkosten 100 Totaal van 9

Jaarplan 2016 (concept 6, dd. 15 oktober 2015)

Jaarplan 2016 (concept 6, dd. 15 oktober 2015) Jaarplan 2016 (concept 6, dd. 15 oktober 2015) IVN District Limburg p/a Godsweerderstraat 2 6041 GH Roermond tel. 0475 38 64 60 fax. 0475 38 64 69 Website: www.ivn.nl/districtlimburg E-mail: mariannebonten@gmail.com

Nadere informatie

IVN Weert e.o. Beleidsplan

IVN Weert e.o. Beleidsplan IVN Weert e.o. Beleidsplan 2017 2021. Samenvatting De hoofdzaken van het afdelingsbeleid voor de komende jaren zijn: - Waar mogelijk aansluiten bij het beleid van de landelijke vereniging IVN en Regio

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Kringloop-wandeling Duurzaamheid in de Natuurexcursie

Kringloop-wandeling Duurzaamheid in de Natuurexcursie Kringloop-wandeling Duurzaamheid in de Natuurexcursie Duurzaamheid in excursies 1. Wat is duurzaam 2. PPP 3. Componenten en dimensies 4. Ecologische voetafdruk 5. Educatie duurzame ontwikkeling 6. Hoofd,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Uitdagend, zinvol Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan een nieuw gevormd district?

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over voldoende en

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele BELEIDSPLAN CNME-WM 2013-2016 SAMEN DUURZAAM LEREN & LEVEN Dit jaar bestaat het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM) 10 jaar. In deze periode zijn vrijwel alle kinderen

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Kerngegevens van IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn

Kerngegevens van IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn Kerngegevens van IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn De vereniging maakt deel uit van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Opgemaakt op 21 juni 2015 Uittreksel Kamer van Koophandel Gegevens

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI s verplicht om op hun eigen internetsite bepaalde gegevens te publiceren.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI s verplicht om op hun eigen internetsite bepaalde gegevens te publiceren. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI s verplicht om op hun eigen internetsite bepaalde gegevens te publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave. Inhoudsopgave Naam

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen

V&VN Pijnverpleegkundigen V&VN Pijnverpleegkundigen Strategisch Beleidsplan 2015-2020 2015 11 30 VERSIE: 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, Visie en Eigenheid... 3 Missie... 3 Visie... 3 Eigenheid... 3 3. Afdelingsstructuur...

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies Contact Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Rol provincies bij burgerinitiatieven in het groen

Rol provincies bij burgerinitiatieven in het groen Rol provincies bij burgerinitiatieven in het groen Bijeenkomst leernetwerk samenspel burgerinitiatieven en overheden Lelystad 25 maart 2015 Marrit Klompe : Provincie Overijssel Jessica Winter : Landschap

Nadere informatie

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) De NKBV kent de volgende doelen zoals vastgelegd in de statuten: het bevorderen van de klim- en bergsport;

Nadere informatie

Bereikmetingen IVN Limburg 2013

Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Rapportage bereikmeting Limburgse IVN afdelingen Bestuur IVN District Limburg, 20 januari 2015 Inhoud Samenvatting... 1 Bereik per regio of afdeling... 1 Nadere toelichting...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

IVN Utrecht. UNO, 29 februari 2012

IVN Utrecht. UNO, 29 februari 2012 IVN Utrecht UNO, 29 februari 2012 IVN staat al 50 jaar voor de natuur en een duurzame samenleving - Missie Bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting INHOUD Inleiding 2 1 Visie 2 2 Missie 2 3 Doelstelling 2 4 en plannen per taakgebied 3 4.a Cursussen en studiedagen 3 4.b Advisering en ondersteuning

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Samenwerking en Communicatie

Samenwerking en Communicatie Samenwerking en Communicatie Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Organisatie... 3 1.1 Projectgroepen... 3 1.2

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Van overleg tot besluit

Van overleg tot besluit Van overleg tot besluit Jaarverslag 2012 Wmo-adviesraad West Maas en Waal Inhoudsopgave Voorwoord...3 Samenstelling Wmo adviesraad...4 Dagelijks bestuur...4 Regionale vertegenwoordiging...4 Bijeenkomsten...4

Nadere informatie

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Schoolfonds Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs Scala College, beter bekend

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Medezeggenschapsraad Activiteitenplan schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Hoofdstuk 1. Missie. De MR van sbo De Rotonde in Gorinchem stelt zich proactief

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie