Meerjarenbeleid Verandering en vooruitgang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleid 2015-2019 Verandering en vooruitgang"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleid Verandering en vooruitgang IVN District Limburg p/a Godsweerderstraat GH Roermond tel fax Website: Bank: NL57 INGB Dit meerjarenbeleidplan past in onze traditie om in te spelen op nieuwe en bestaande wensen en om IVN districtsleden, afdelingen, regio s en de provincie Limburg een beter inzicht te bieden in onze plannen voor de komende periode. In de periode hebben we een aantal zaken bereikt en daarbij ook veel geleerd. Onze koers voor de periode is daarop gebaseerd. Vanzelfsprekend zijn wij hiervoor afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers, hun mogelijkheden en bereidwilligheid. Daarom willen wij onze leden graag verder engageren en binden. Mede hiervoor werkt het Districtsbestuur aan bestuurlijke vernieuwing en verjonging. Missie Het bestuur van het IVN District ziet zoals voorheen voor haar zelf een drieledige taak. Enerzijds als degene die een overall view heeft over het IVN gebeuren van heel Limburg. Daarbij hoort het kartrekker zijn bij nieuwe of vernieuwende projecten zoals bijvoorbeeld de landschapsgidsenopleidingen door heel Limburg, het Heimansproject en het Ommetjesproject. Maar anderzijds ook het reageren op vragen of initiatieven en de erbij horende activiteiten van individuele districtsleden of afdelingen. Daarnaast stelt ze zich ook als taak in te spelen op landelijke en provinciale IVN ontwikkelingen, daar waar dit zinvol is, voor de leden en de afdelingen van het District Limburg. Visie De sterkte van IVN (of kenmerkend voor het IVN) is om nauw aan te sluiten bij de beleving van mensen, uit te gaan van overdracht van kennis en het creëren van positieve ervaringen, het beleven. Dat is verwoord in de visie: Het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot milieubewust handelen. Daarmee zijn wij een lerende organisatie. Zo heeft naast natuur, milieu en landschap ook het begrip duurzaamheid een nadrukkelijke plaats gekregen en de wens om de educatie rond dat punt vorm te geven. Hierbij gaan wij terug tot de uitgangspunten van Brundtland: Is het ecologisch verantwoord? Is het economisch haalbaar? Is het ethisch en sociaal rechtvaardig? Planet, Profit and People (PPP ). Vanuit burgeroptiek voegen wij daar de P van plezier aan toe zodat wat iemand leert ook beklijft en leidt tot gewenste gedragsveranderingen. 1 van 9

2 Uitgangspunten Het IVN District Limburg streeft ernaar om in de periode haar districtsactiviteiten te realiseren met inachtneming van een goede interne samenwerking tussen district, regio s en afdelingen, een klimaat waarin de IVN-vrijwilligers zich gewaardeerd en op hun plaats voelen en goede externe samenwerking met derden, verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoerende vrijwilliger houden, maatwerk in scholing en bijscholing bieden aan natuur- en landschapsgidsen. Het IVN District Limburg werkt aan voornoemde uitgangspunten door het initiëren, faciliteren en incidenteel organiseren van activiteiten ten behoeve van haar 35 Limburgse IVN-afdelingen en de daarbij betrokken vrijwilligers. Hiervoor wordt aangesloten bij de wensen van de leden en de thema s van het landelijke IVN. Ook worden de provinciale groene ontwikkelingen en wensen nauwlettend in de gaten gehouden. Hiermee bereiken we samen zo n deelnemers bij al onze afdelingsactiviteiten. Herstructurering Het Districtsbestuur zal per 1 januari 2015 met een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) gaan functioneren (zie organogram). Deze verandering komt tot stand uit de behoefte van de leden van het District, aan meer efficiënte communicatie tussen de afdelingen en de regio s. Op deze wijze is het ook mogelijk optimaal gebruik te maken van de voorhanden zijnde menskracht en de taakverdeling binnen het District Limburg. Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester en heeft als taak het voorbereiden van alle beleids- en financiële beslissingen, agendabeheer en postverzorging. Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en legt de door haar voorbereide beleidsstukken aan het algemeen bestuur ter goedkeuring voor. Het Algemeen Bestuur zal bestaan uit het voltallige bestuur, dat wordt gevormd door: Het Dagelijks Bestuur; Per regio een vertegenwoordiger om zodoende te trachten betrokkenheid te creëren waardoor regio s optimaal aan de discussie rond het te voeren beleid zullen en kunnen participeren; regio s vormen immers een essentiële schakel binnen het werk dat het Districtsbestuur doet. Een vertegenwoordiger van de werkgroep Communicatie, omdat communicatie van wezenlijk belang is om gestelde doelen te bereiken. Indien nodig iemand met een specifieke expertise Het Algemeen Bestuur krijgt als taak om bij instemming met de voorstellen van het Dagelijks Bestuur, werkafspraken vorm te geven dan wel die te bekrachtigen. Het Algemeen Bestuur vergadert vier maal per jaar. De Districtsleden, de afdelingen, zijn en blijven verantwoordelijk voor het leveren van input voor het te voeren beleid en voor goedkeuring van de jaarverslagen en jaarplannen. De Districtsledenvergadering komt twee maal per jaar bij elkaar. Werk- en projectgroepen, zowel vaste als tijdelijke, worden, op initiatief van het bestuur en/of de werk- of projectgroep, uitgenodigd bestuursvergaderingen bij te wonen. 2 van 9

3 Activiteiten In dit Meerjarenbeleidsplan onderscheiden we vijf groepen van activiteiten: Uitvoering van districtsactiviteiten zoals het uitvoeren van bereikmeting van afdelingen, binding van vrijwilligers en streven naar verjonging van het kader, versterking van de effectiviteit van regio s in Limburg, vorming van loketfuncties. Het opleiden van hoogwaardige natuur- en landschapsgidsen, bijscholen en binden van deze gidsen, cursusteams opleiden. Faciliteren van jeugd- en jongerenactiviteiten en opleidingscursussen jeugdbegeleiders. Organisatie van korte cursussen, studiedagen en workshops rondom landelijke en provinciale thema s. Het opstellen en uitvoeren van een communicatie- en pr-plan. A. Districtsactiviteiten. Onder het kopje herstructurering beschreven we hoe wij als IVN-districtsbestuur gaan werken, met als kernwoorden: optimaliseren van de communicatie binnen het district, optimaliseren van het werkklimaat, meer maatwerk, nog betere samenwerking, zelfsturende projectgroepen, vergaderdruk verminderen, verantwoordelijkheden duidelijk toebedelen. De taakverdeling en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden zullen wij als dat nodig is jaarlijks in onze werkplannen aanpassen. Wij gaan in ieder geval aandacht besteden aan: Bereikmetingen met een betere taakverdeling tussen de IVN vestiging Limburg en het IVN District Limburg. Voor ons zijn deze metingen nuttig maar we herbezinnen ons op de taakverdeling tussen District en vestiging Limburg. Ondersteuning van de dialoog t.a.v. de beïnvloeding van het landelijke IVN beleid, landelijke bronnen raadplegen en aansluiting zoeken bij landelijke thema s. Ondersteuning bij de verbetering van IVN onderkomens (n.a.v. inventarisatie 2014). Uitbreiding van de loketfunctie. Het werkgebied uitbreiden naar heel Limburg en het takenpakket uitbreiden via meer loketten zoals cursusloket, docentenloket, sprekersloket, enz. (zie organogram). Vernieuwing en verjonging van ons bestuurlijk kader. Vanuit onze jeugdactiviteiten en in mindere mate vanuit cursussen zoals Scharrelkids proberen wij jongere doelgroepen te bereiken. Deze vinden wij essentieel voor onze verenigingsactiviteiten, maar zeker ook in het kader van bestuurlijke vernieuwing. Versterking en stimulering van de vijf Limburgse IVN-regio s door meer samenwerking, uitwisseling expertise en publicatie van elkaars aanbod binnen de regio. Samenwerking, daar waar zinvol, met andere organisaties, zoals die met het IKL binnen het ommetjesproject Nieuwe natuur in Limburg dat naar verwachting eind 2014 zal starten. Voortzetting en aangaan van andere samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met boerenbedrijven, Groei en Bloei. 3 van 9

4 B1. Opleidingen natuur- en landschapsgidsen. Natuurgidsen vormen het hart van de IVN-organisatie. De opleiding daarvoor is zeer gedegen; de inhoud wordt bewaakt door het landelijk IVN Cursushuis. Ieder jaar zijn er in Limburg, één of meer, meesttijds regionaal georganiseerde IVN Natuurgidsencursussen. Deze leveren elk ongeveer 20 gidsen op. De Cursus Coaches adviseren de cursusteams en het District verschaft een financiële bijdrage aan de cursussen. Veel externe organisaties maken van onze gidsenopleiding gebruik en/of zetten IVN-gidsen in voor excursies. Landschapsgidsen: door de brede opzet met cultuurhistorie en andere mensgerichte zaken zijn deze gidsen een naar verhouding belangrijke bron van nieuw en gedifferentieerd kader. Na twee succesvolle landschapsgidsencursussen in Zuid-Limburg is de opschaling naar Noord-Limburg gelukt en is een cursus in Midden-Limburg gestart. 2015: Afronding van de landschapsgidsencursus Midden, mogelijke opstart van een natuur en/of landschapsgidsencursus Noord, afronding Natuurgidsencursus in Maas & Mergelland en mogelijk start van twee natuurgidsencursussen, één in de Westelijke Mijnstreek en één in Midden-Limburg t/m 2019: Continuering van ons aanbod in plaats en vorm waarin dat gewenst wordt. B2. Bijscholen en binden Het is van groot belang dat IVN-gidsen de kans krijgen ervaring op te doen. Uitwisseling van kennis met andere gidsen is daarom noodzakelijk. Verbeterpunten tijdig signaleren en bijscholing daarop laten aansluiten. Hoogwaardig opgeleide gidsen kunnen gevraagd worden om deel uit te maken van het excursieloket. 2015: Noord- en Midden-Limburg zullen het voorbeeld volgen van Zuid-Limburg waarmee wij goede ervaringen hebben opgedaan. Wij kunnen de doelgroep uitbreiden met bestaande natuurgidsen t/m 2019: Continuering van ons aanbod in plaats en vorm waarin dat gewenst wordt. B3. Cursusteams opleiden (train de trainer). In Limburg hebben we behoefte aan kader dat cursusteams kan vormen. Een training kan opleiders een belangrijke steun bieden voor middellange en lange cursussen, zoals een natuurgidsencursus of landschapsgidsencursus. Dit levert hopelijk nieuwe cursuscoaches op. 2015: Na een inventarisatie van wenselijkheid en behoeftes willen wij in Noord-, Midden- en Zuid- Limburg een team met trainers opleiden t/m 2019: Continuering en verbetering van de opleiding naar behoefte. 4 van 9

5 C1. Stimuleren en faciliteren van Jeugd- en Jongerenactiviteiten. Onder het motto: IVN zoekt de jeugd op willen wij meer jeugd en jongeren kennis laten maken met de natuur van Limburg. Daartoe faciliteren we activiteiten voor jeugd en jongeren. Voorbeeldsuggesties op drie niveaus: Afdelingsniveau Aan de slag met: Buitenschoolse opvang Jeugd met beperkingen Natuursafari s In het park Kinderfeestjes Opa en oma dagen Burendagen Regioniveau Aan de slag met: Workshops Werk-doe-dagen Festivals Een (water) survival dag Excursies Voor jeugd aansprekende excursies zoals een groeve dag Studenten bereiken door middel van aandachtstrekkende stadsactiviteiten (guerrilla garden). Districtsniveau Aan de slag met: Samenwerking zoeken en stimuleren met andere organisaties, b.v. jeugdwerkinstellingen zoals de Kidsparty, Stichting Cultuurpad (netwerk bedrijfsleven, Pabo s, IKL), buitenprovinciale IVNinitiatieven. NME-dag met Woesteland. Ondersteuning uitwisseling op regioniveau. 2015: - Nagaan welke mogelijkheden er zijn en initiatieven van afdelingen en regio s faciliteren. - Mede organiseren van de Kidsparty t/m 2019: Voortgezette ondersteuning, opschaling van initiatieven en zelf projecten oppakken. C2. Cursussen jeugdbegeleider en Scharrelkids. Voor het betrekken van jeugd moeten wij in de eerste plaats kunnen beschikken over een pool van jeugdbegeleiders. Daarom ondersteunt het District de opleiding van jeugdbegeleiders en stimuleert de gebruikmaking van activiteiten in het kader van het landelijke programma Scharrelkids. Met slootjesdagen proberen wij onze activiteiten beter voor het daglicht te kunnen plaatsen. 2015: Start jeugdbegeleiderscursus in Maas & Mergelland. Opstart van cursussen jeugdbegeleider in de regio s Westelijke Mijnstreek, Midden en Noord (indien mogelijk), diverse jeugdactiviteiten en inventarisatie mogelijke scharrelplaatsen. Oprichting scholen coördinatie werkgroep en/of jeugdbegeleiderswerkgroep t/m 2019: Voortgezette facilitering van jeugd- en jongerenprogramma s. 5 van 9

6 D. Inspiratie-, studiedagen en workshops rondom landelijke en provinciale thema s. Jaarlijks maken wij een keuze uit onderwerpen voor inspiratie- en studiedagen. Er zijn een groot aantal mogelijkheden, zoals: water, bodem, EDO (Educatie voor duurzame ontwikkeling), een korte cursus voor Ambassadeurs van het landschap, mediatraining, cursussen voor bestuurders van afdelingen, etc. Onze keuzes worden bepaald door onze ervaring met succesvolle onderwerpen (slootjesdagen, water), het beeld dat wij willen uitstralen (duurzaamheid) en onze mogelijkheden. 2015: Water. Landelijk zal het aandachtsgebied water voor afdelingsactiviteiten nog centraal staan. Het is in ieder geval wenselijk dat dit geleidelijk aan vervangen gaat worden door het aandachtsgebied bodem en EDO t/m 2019: Bij onze jaarplanning gaan wij enerzijds te werk met een strategie waarin wij betrokkenheid opbouwen (duurzaamheid) en anderzijds met een strategie waarbij wij onderwerpen afwisselen (water, bodem, mediatraining, biowalking). Duurzaamheid. 2015: Inventarisatie van mogelijkheden binnen excursies. Organiseren van een informatie- en discussiedag wat betekent duurzaamheid voor mij. Inpassen van werkvormen. 2016: Studiedag per regio of gecombineerde regio s. De regio neemt PR en organisatie voor haar rekening met steun van district 2017: Activiteiten per regio, uitwisseling. Publicaties van afdelingen (ledenblaadjes). Een prijsvraag voor activiteiten waarin duurzaamheid een rol speelt. Afwisselende onderwerpen. 2015: Water binnen afdelingsthema s, mediatraining, didactiek 2016: Bodem, biowalking 2017: Provinciale uitwisseling dag met onderwerpen (per regio of provinciaal) naar keuze 2018 t/m 2019: nader te kiezen onderwerpen. 2018: Evaluatie van onze programma s en die van het landelijke IVN. 2019: Duurzaamheid wordt deel van onze programma s. 6 van 9

7 E. Communicatie Communicatie (PR, voorlichting, marketing, publiciteit, reclame) is een krachtig en onontbeerlijk middel om gestelde doelen en doelgroepen te bereiken, te betrekken en vast te houden. Daarom heeft het Districtsbestuur een paar jaar geleden besloten een werkgroep Communicatie in het leven te roepen om de bewustwording en het belang van duidelijke communicatie met haar achterban te stimuleren. De afgelopen tijd heeft deze werkgroep zich onder meer bezig gehouden met de implementatie van de nieuwe huisstijl en IVN-internetomgeving, het verzorgen van een aantal advertenties in de provinciale dagbladen, de ondersteuning bij het uitvoeren van communicatiemiddelen bij diverse provinciale en regionale activiteiten. Om meer effectieve resultaten te bereiken, zal de werkgroep zich moeten focussen op strategische communicatie. Ter versterking zal de werkgroep nieuwe leden dienen aan te trekken, die gevoel voor en ervaring met communicatie hebben. Bij voorkeur een vertegenwoordiger per regio als eigen aanspreekpunt in de werkgroep. Afdelingsniveau De werkgroep zal volledig vraaggestuurd werken en zich beperken tot verwijzing, advisering, coaching en ondersteuning. Regioniveau De werkgroep zal vooral vraaggestuurd werken, meedenken over doelgroepen, doelstellingen, in te zetten middelen, initiatieven verbinden door regio s naar elkaar te verwijzen. Zij functioneert als klankbord, werkt mee aan het promoten van regionale activiteiten en vervult een helpdeskfunctie. Districtsniveau De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies, denkt mee over de koers van het district en daaruit volgende doelen, doelgroepen en communicatiemiddelen. Zij functioneert als klankbord, bewaakt huisstijl en website. Neemt deel in projectgroepen. Zij voert coördinatie, eindredactie van bijdragen aan De Natuurgids en nieuwsbrieven en verzorgt communicatie rond plannen en projecten. Arie Boersma, voorzitter IVN-District Limburg, Marianne Bonten-Habets, secretaris IVN-District Limburg, 7 van 9

8 Bijlage 1. Verantwoordelijkheden en taakverdeling Bestuur Arie Boersma Marianne Bonten Lou Houben (nog niet definitief) Tineke de Jong Jeanne Boosten Peter Schouten Miep Philipsen Lieke Muyris Peter Hammer Vacatures Wil de Jong Piet Weijers (nog niet definitief) Vacatures DB, AB, voorzitter, ommetjes, regiovertegenwoordiger M&M, LR, DLV, Overleg met consulentschap, en provincie, stichting Nymphaea, taakwaarnemer, nieuwe taken. DB, AB, secretaris, DKV, inspiratiedagen, DLV, regio M&M, cursuscoach. DB, AB, penningmeester, stichting Nymphaea, DLV. AB, natuur- en landschapsgidsencursussen, DKV, DLV, cursushuis, cursuscoach, vormgeven cursusloket. AB, excursieloket, bijscholing landschapsgidsen. Werkgroep Districtskadervorming (DKV). Werkgroep Districtskadervorming (DKV). AB, werkgroep Communicatie. Werkgroep Communicatie. Werkgroep Communicatie (uit iedere regio een vertegenwoordiger). Stichting Nymphaea. AB, regio Noord. AB, vertegenwoordigers uit de regio s Midden, Parkstad, Westelijke Mijnstreek 8 van 9

9 Bijlage 2. Richt begroting 2015 Inkomsten Contributies afdelingen Rentes - bankkosten 400 Bijdrage Provincie Limburg Diverse baten 100 Totaal Uitgaven Natuur- en landschapsgidsencursussen, bijscholing cursussen à (+ voorschot 4 e cursus) bijscholing en reiskosten Jeugdactiviteiten, verjonging Korte cursussen, studiedagen, workshops Communicatie en PR Districtsactiviteiten bereikmetingen secretariaat districtsledenvergaderingen visiemiddag reiskosten bestuur en werkgroepen forfaitaire vergoedingen representatie, diversen bankkosten 100 Totaal van 9

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie