Jaarverslag Menzis 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Menzis 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag Menzis 2009

2

3

4 jaarverslag 2009

5 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: ). Zie voor meer informatie over Menzis: Hoofdredactie: Richard Lancée Tekst: Silvia Kooij Vormgeving en realisatie: Reclamebureau Circuit Fotografie: Bert Nienhuis

6 Inhoudsopgave Verslag Raad van Bestuur 7 Verslag Raad van Commissarissen 11 Strategie 19 Klanten 25 Zorg 33 Zorgkantoren 41 Samenleving 47 Organisatie 59 Feiten & cijfers 71

7 6

8 Hoofdstuk 1 Verslag Raad van Bestuur In 2009 boekt AnderZorg een forse groei en ook de labels Menzis en Azivo doen het goed. Dit vertrouwen van onze klant is de afspiegeling van de eenwording van Menzis. Na jaren van fusies en stroomlijning van de organisatie, ontstaat in 2009 één Menzis-bedrijf met drie labels. Er wordt efficiënter gewerkt, de klantservice is sterk verbeterd en er is ruimte voor innovatie in producten en diensten. In de zorg profileert Menzis zich nadrukkelijk als belangenbehartiger voor haar klanten. Medewerkers waarderen de eenheid in koers en organisatie: de medewerkerstevredenheid groeit terwijl het ziekteverzuim daalt. Het jaar 2009 staat voor een belangrijk deel in het teken van de wereldwijde economische crisis betalingsregelingen voor klanten die hun premie niet kunnen betalen. waaraan Nederland zich moeizaam ontworstelt. Banken zijn kritischer in het verstrekken van leningen, mensen stellen grote aankopen uit en kijken ook voor hun zorgverzekering naar de beste kwaliteit tegen de laagste kosten. Dit vertaalt zich voor Menzis - bij de jaarovergang naar in een groei van het goedkopere label AnderZorg met klanten. Ook de labels Menzis en Azivo krijgen meer klanten. De economische crisis vertaalt zich ook in een toename van het aantal Financieel resultaat Ondanks de onrust op de beurs verbetert de solvabiliteit van Menzis. Mede dankzij een behoudend beleggingsbeleid wordt het jaar (voor het Menzis-concern als geheel) afgesloten met een winst van 61 miljoen euro op de beleggingen. Het resultaat uit de bedrijfsvoering is, in combinatie met meevallers uit voorgaande jaren, 102 miljoen euro. Dit is te danken aan strak sturen 7

9 Verslag Raad van Bestuur op beheerskosten en een actief zorginkoopbeleid. Daarnaast worden in 2009 de definitieve afrekeningen van zorgkosten over 2005 en 2006 bekend. Menzis had deze jaren prudent ingeschat waardoor de afrekeningen positief uitpakken. Het positieve resultaat van in totaal 163 miljoen Van organisaties wordt meer en meer verwacht dat zij keuzes maken die gericht zijn op de lange termijn, met oog voor alle belang hebbenden. Er moet aandacht zijn voor goed toezicht, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. euro over 2009 wordt toege voegd aan de reserves en aangewend om de solvabiliteit te versterken. Dit laatste mede in relatie tot de nieuwe Europese solvabiliteitsregels die meer gericht zijn op het beheersen of inperken van de gevolgen van de risico s. Deze regels zullen eind 2012 waarschijnlijk van kracht zijn. Het resultaat vertaalt zich voor de klanten in een zeer gematigde premie stijging voor Maatschappelijk betrokken Deze aandacht voor meer duurzaamheid past bij Menzis, sinds jaar en dag een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar. Menzis is een onder linge waarborgmaatschappij die geen aandeelhouders heeft. De Ledenraad - de vertegen woordiging van klanten - is het hoogste orgaan. Menzis hecht aan de invloed van klanten Accent op duurzaamheid en betrekt ze actief bij de zorginkoop. Het huidige tijdsgewricht zal - er later op terugkijkend - waarschijnlijk een keerpunt blijken. Er gebeuren in 2009 zaken die tot voor kort onmogelijk leken. Banken gaan failliet of liggen aan een infuus. Ziekenhuizen en thuiszorg organisaties moeten worden gered van de ondergang, door overheid, ondernemers of zelfs zorgverzekeraars. Toezichthouders en bestuurders liggen onder vuur. De tijd dat organisaties alleen bezig waren met financieel gewin is definitief voorbij. Het accent komt nadrukkelijker te liggen op duurzaamheid. De zorginkoop van Menzis is gericht op het verbeteren van kwaliteit voor klanten. Dit krijgt onder meer vorm met de inkoop van TopZorg, dat in 2009 wordt uitgebreid met vier behandelingen tot in totaal negen behandelingen. Dit zijn: borstkanker, staar, hernia, meniscus, spataderen, amandelen, heupartrose, knieartrose en liesbreuk. TopZorg stimuleert zorgaanbieders om de beste en meest patiëntgerichte zorg te bieden. Onze klanten houden hierbij volledige keuzevrijheid. Er is geen financieel voordeel als zij 8

10 Hoofdstuk 1 het advies van Menzis volgen. Menzis vindt dat de beste zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. hebben volop waar te maken. De omgeving zal zeker niet minder dynamisch zijn. Het jaar staat nog voor een belangrijk deel in het teken van Bij het maatschappelijk betrokken Menzis past ook de zorg voor specifieke doelgroepen. In 2009 worden nieuwe contracten gesloten met gemeenten die hun minima een collectieve verzekering willen bieden. Ook verzorgt Menzis dit jaar voor het eerst de zorg voor asielzoekers en is er een bijzondere ondersteuning voor mantelzorgers. economisch herstel. Daarnaast zijn op Rijksniveau miljardenbezuinigingen aangekondigd die deels uit de gezondheidszorg moeten komen. De verkiezingen zullen leiden tot nieuw politiek beleid dat gevolgen kan hebben voor de zorg. Ook intern liggen er uitdagingen, zoals de voorbereiding op de implementatie van Solvency II. En de overgang voor geheel Menzis naar Menzis zorgt voor klanten als zij ziek zijn maar ook als zij willen werken aan behoud of verbetering het reeds jaren succesvol bij Azivo werkende automatiseringssysteem. van hun gezondheid. Dit voor collectiviteiten zoals bedrijven en bijvoorbeeld de FNV. Specifiek vertaalt zich dit in de ondersteuning van vele initiatieven die mensen in beweging brengen, met nadruk op de jeugd. Nieuw in 2009, is de samenwerking met Natuurmonumenten met als doel preventie van ziekten door mensen meer in de natuur te laten bewegen. Zo laat Menzis groen Als niet op winst gerichte onderlinge waarborgmaatschappij blijft het onze missie om toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor alle mensen dichtbij te houden. In 2009 hebben we de weg omhoog ingezet, deze willen we vasthouden. In het belang van - en als verantwoordelijkheid naar - al onze klanten. Hun vertrouwen is onze leidraad. en gezond beter samengaan. Tot slot, werkt Menzis ook in 2009 aan de verdere verkleining van haar ecologische voetafdruk. Vertrouwen waarmaken Voor 2010 is het zaak om het vertrouwen dat nieuwe en reeds bestaande klanten ons gegeven 9

11 10

12 Hoofdstuk 2 Verslag Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak toezicht te houden op en advies te geven over het beleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast houdt zij toezicht op de strategie van Menzis en op de algemene gang van zaken binnen het bedrijf. De Raad van Commissarissen vormt formeel de Raad van Commissarissen van elke rechtspersoon die behoort tot Menzis. Samenstelling De Raad van Commissarissen heeft per 1 januari 2009 afscheid genomen van mevrouw Fransen en de heer De Jong, als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter. De Raad spreekt zijn dank en waardering uit voor hun lange en intensieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige Menzis-organisatie. Evenals hun belangrijke bijdrage aan het functioneren van de Raad. u de heer drs. H.J. van Essen, voorzitter, aangetreden op 1 juli 2008 en benoemd tot 1 juli 2012 u mevrouw M. Doornekamp, vice-voorzitter, aangetreden op 1 januari 2005 en benoemd tot 1 januari 2013 u de heer drs. R. Oudshoorn, aangetreden op 1 januari 2009 en benoemd tot 1 januari 2013 u de heer R.L.O. Linschoten, aangetreden op 5 juni 2007 en benoemd tot 5 juni 2011 In 2009 bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen: u de heer drs. H.J. Simons, aangetreden op 30 mei 2008 en benoemd tot 30 mei

13 Verslag Raad van Commissarissen u de heer prof. dr. R.P. Zwierstra, aangetreden op 1 januari 2009 en benoemd tot 1 januari 2013 Alle commissarissen, met uitzondering van In 2009 legt een aantal commissarissen bezoeken af aan locaties van Menzis in het kader van introductie en kennismaking. mevrouw Doornekamp, zijn herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Voor de uitoefening van haar toezicht maakt de Raad van Commissarissen gebruik van door de Intensieve betrokkenheid De Raad van Commissarissen vergadert in 2009 zes keer. Hierbij is de Raad van Bestuur aanwezig. Iedere vergadering start met een vooroverleg van de Raad van Commissarissen onderling. In een enkel geval is een commissaris verhinderd een vergadering bij te wonen, geen enkele commissaris Raad van Bestuur opgestelde kwartaalrapportages en overige door de Raad van Bestuur verstrekte informatie. Hierin wordt aandacht geschonken aan de financiële prestaties van de onderneming, het risicomanagement, marktontwikkelingen en ontwikkelingen vanuit Den Haag. Ook komen het Jaarplan en de Begroting 2010 aan de orde. is bij deze vergaderingen echter herhaaldelijk afwezig. Naast de reguliere vergaderingen zijn er extra bijeenkomsten van de commissies en wordt een strategiebijeenkomst met de Raad van Bestuur gehouden. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben ieder kwartaal een agendaoverleg met de Raad van Bestuur ter voorbereiding op de vergaderingen. Agenda 2009 In 2009 staat verder op de agenda de besluitvorming over en het monitoren van de invoering van een toekomstbestendig ICT-systeem. De complexiteit van eisen die aan informatievoorziening worden gesteld, is in korte tijd enorm toegenomen. Dit heeft onder meer te maken met de verdergaande marktwerking in de zorg en de groeiende concurrentiedruk voor De Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door een intensieve betrokkenheid en de wens zich breed te laten informeren. Hiertoe is zij onder meer aanwezig bij de themabijeenkomsten van de Ledenraad. Ook vindt jaarlijks een werkbezoek plaats, zorgverzekeraars. Uit onderzoek is in 2008 naar voren gekomen dat het huidige ICT-systeem niet geschikt is als ICT-systeem voor de toekomst. Eind 2008 is definitief gekozen voor een nieuw systeem en in 2009 zijn belangrijke stappen gezet voor de implementatie. in 2009 is dit aan Azivo en de Azivo-apotheek. 12

14 Hoofdstuk 2 Verder is 2009 uiteraard een jaar waarin de gevolgen van de economische crisis op de agenda staan. De solvabiliteit en de beleggingsresultaten zijn een belangrijk aandachtspunt in deze tijden. Ook de kwaliteit van zorg en dienstverlening leiden tot een structuur die adequaat in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen, zorgt voor meer transparantie én het onderlinge karakter van Menzis waarborgt. Dit zal de komende periode verder uitgewerkt worden. krijgen veel aandacht. De Raad laat zich informeren over de wijze waarop Menzis aan kwaliteit werkt en wat zij hieronder verstaat. Daarbij schaart de Raad zich achter de gedachte dat Menzis zich nadrukkelijk wil profileren als zorgverzekeraar die inzet op kwaliteit in de zorg en deze ook transparant wil maken. Met bijvoorbeeld TopZorg, kunnen klanten hun keuzes in de zorg baseren op kwaliteit. Daarbij is het uiteraard ook zaak de eigen dienstverlening zo klantgericht In een aparte sessie met de Raad van Bestuur worden het Strategisch Plan van Menzis en de te behalen doelen besproken. De Raad van Commissarissen deelt de visie van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft in besloten kring haar eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur besproken. In 2009 fungeren een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Selectie- en benoemingscommissie. en efficiënt mogelijk te maken. De Raad ziet en waardeert de inspanningen die hiertoe worden gepleegd met Lean. Dit is een methode om onnodige stappen uit processen te halen en alleen de stappen te zetten die toegevoegde waarde bieden voor de klant. Ook heeft de Raad waardering voor de inspanningen van Menzis op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Relatie met interne en externe accountants Het door de Raad van Bestuur opgestelde Jaarverslag 2008 en de Jaarrekening(en) 2008 van Menzis worden in aanwezigheid van de externe accountant besproken en goedgekeurd. Het accountantsverslag wordt in aanwezigheid van de externe accountant besproken in de Auditcommissie en daarna in de Raad van Commissarissen. Na het vaststellen van de De Raad van Commissarissen heeft voorstellen over een vereenvoudiging van de juridische structuur van Menzis besproken. De vereenvoudiging moet verschillende jaarrekeningen wordt decharge verleend aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur door het daartoe bevoegde 13

15 Verslag Raad van Commissarissen orgaan van de betreffende Menzis-rechtspersoon. De functie van de interne accountant wordt bij Menzis vervuld door de manager Audit die zowel van de commissarissen (de heer R.L.O. Linschoten), de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, de financieel directeur en de manager Audit. functioneel als hiërarchisch is gepositioneerd onder de voorzitter van de Raad van Bestuur. De manager heeft rechtstreeks toegang tot de Raad van Commissarissen. De afdeling Audit werkt op basis van een jaarlijks auditplan dat wordt vastgesteld door de Auditcommissie. De Auditcommissie komt in het verslagjaar driemaal bijeen. De commissie houdt toezicht op de uitvoering van de beheersingsmaatregelen en beoordeelt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Vaste taken zijn: de beoordeling van het jaarverslag, de (financiële) kwartaalrapportages, jaarplan inclusief Auditcommissie Aan de vergaderingen van de Auditcommissie nemen deel: de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen (mevrouw M. Doornekamp) en één begroting en overige verantwoordingen waaronder de risicorapportages en de rapportages van de interne en externe accountant. De commissie neemt kennis van de uitkomsten van de audits. Eveneens worden de rapportages van de compliance officer in de commissie besproken. Naast de standaardtaken is de voortgang van het project Zebra onderwerp van bespreking geweest. De commissie brengt over haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uit aan de Raad van Commissarissen. Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie komt in het verslagjaar eenmaal bij elkaar. De commissie bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Besproken zijn het functioneren van de Raad van Bestuur, het beloningsbeleid van het management in het algemeen en de Raad van 14

16 Hoofdstuk 2 Bestuur in het bijzonder. Geconcludeerd is dat het beloningsbeleid past bij het maatschappelijke karakter van Menzis. De commissie heeft over haar bevindingen mondeling verslag gedaan aan de Raad van Commissarissen. De bezoldiging voor de om de processen Lean te maken en een nieuw automatiseringssysteem in te voeren. De Raad van Commissarissen heeft er vertrouwen in dat Menzis ook in 2010 zorgvuldig en verantwoordelijk zal opereren. zes commissarissen die in 2009 ten laste van het resultaat van Menzis wordt gebracht, bedraagt in totaal euro. Selectie- en benoemingscommissie De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen inzake de werving van leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur. Omdat er in 2009 geen vacatures waren, is de commissie niet bij elkaar geweest. Ten slotte De Raad van Commissarissen wil de Raad van Bestuur, directie, management en medewerkers danken voor hun getoonde inzet. In 2009 zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet op het gebied van groei, klanttevredenheid, werknemerstevredenheid en ziekteverzuim. Ook in 2010 liggen er uitdagingen. Enerzijds door aangekondigde miljardenbezuinigingen en veranderingen in het nieuwe politieke beleid. Anderzijds door de ambities van Menzis 15

17 Verslag Raad van Commissarissen Nevenfuncties in 2009 Capital BV, Driebergen u Directeur Beleggingsmaatschappij Buren B.V., Essen, drs. H.J. van voorzitter u Voorzitter RvT Universiteit Twente, Enschede u Voorzitter RvC Prismant, Utrecht u Voorzitter Bestuur Pensioencoöperatie Utrecht u Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders Buren (Gld.) u Lid RvC Darlin N.V., Maarsbergen u Lid RvC Zecco International BV, Schiphol Amsterdam u Lid RvB ABP Pensioenfonds, Heerlen u Lid RvC OTB Group BV, Eindhoven Woningcorporaties u Voorzitter RvC Innovact, Amstelveen u Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch u Lid RvC KSYOS, Amstelveen u Lid Bestuur Week van de Chronisch Zieken, Utrecht u Lid RvB Stak N.E.C. Holding BV, Nijmegen u Lid RvA Springer/BohnStafleu Axioma, Baarn u Voorzitter RvC Woningstichting Portaal, Baarn u Lid Bestuur Vrienden van het Hubrechtlaboratorium, Utrecht u Lid RvC Rodersana BV, Oirschot u Lid Strategische Adviesraad Centrum Bestuur Maatschappelijke Ondernemingen u Lid RvC Rabobank Rijk van Nijmegen Linschoten, R.L.O u DGA Vemako consultancy B.V. u Bestuurslid VEROZ u Vennoot Dutch Group Captive B.V. (DGC) u Erevoorzitter Stichting verkiezing Overheidsmanager van het jaar u Bestuurslid Professional Speaker Association Holland (PSA) u Bestuurslid Stichting Kenniscentrum Crossover u Voorzitter commissie begeleiding arbocatalogi van de Stichting van de Arbeid u Voorzitter RvC PsyQ Nederland u Voorzitter RvC ProgreSZ Hogeschool voor Sociale Zekerheid u Lid RvA Stichting Instituut GAK Doornekamp, M. vice-voorzitter u Directeur Velocity Private Equity BV/Velocity u Lid RvA Akkermans & Partners u Voorzitter commissie Financiering Jeugdzorg u Lid RvA Mauritsklinieken 16

18 Hoofdstuk 2 Oudshoorn, drs. R. u Algemeen directeur Vredestein Banden BV u Voorzitter RvC Rubber Resources Holding NV u Lid Board of Directors European Tyre and Rubber Manufacturers Association u Voorzitter Stichting Band en Milieu u Afronding lid RvC Ahoy u Lid RvC Arcadis u Voorzitter bestuur Watersnoodmuseum u Voorzitter Willem Schrikker Stichting Amsterdam u Voorzitter brancheorganisatie schoonmaakdiensten Nederland u Lid RvC Autohaas BV u Bestuurslid Nederlandse Vereniging van u Voorzitter ZonMw - commissie eerstelijns gezondheidszorg Rubberfabrikanten Zwierstra, prof. dr. R.P. u Emeritus Hoogleraar Onderwijs en opleiding Geneeskunde UMCG/FMW, Rijksuniversiteit Groningen/UMCG u Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCG u Docent Curriculum G 2010 u Projectleider Groningen ( ) NPT Project Groningen Maastricht u Yogjakarta: NUFFIC Simons, drs. H.J. u Voorzitter RvB Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Goes u Voorzitter RvT Pameyer Rotterdam u Voorzitter RvT Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut u Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zeeland 17

19 18

20 Hoofdstuk 3 Strategie Menzis werkt aan de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg, vanuit de attitude van elk menz is er één. In 2012 wil Menzis een zorgverzekeraar zijn die uitblinkt in vertrouwen, duidelijkheid en zekerheid voor klanten en zorgverleners. Om dit te bereiken, ligt de focus de komende jaren op het verbeteren van de kwaliteit. 3.1 Missie Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al haar klanten te bevorderen. Menzis doet dat, door in samenhang: Menzis doet dit met respect voor de mens als individu (elk menz is er één), sociaal vooruitstrevend en vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn hierbij klantgericht en vernieuwend. Op een menz-waardige manier. u haar klanten te betrekken, te informeren en te adviseren over gezondheidsbehoud en -bevordering; u waar gewenst, voor haar klanten (tijdige) toegang tot kwalitatief goede zorg en aan zorg gere lateerde diensten te organiseren en u waar nodig, voor haar klanten zelf zorg en aan zorg gerelateerde diensten te regelen. 3.2 Visie en strategie In 2012 wil Menzis een zorgverzekeraar zijn die uitblinkt in vertrouwen, duidelijkheid en zekerheid voor klanten en zorgverleners. Een zorgverzekeraar die zich onderscheidt door aandacht voor kwaliteit en menz-waardigheid, 19

21 Strategie en die de belangen van de klant centraal stelt. Een zorgverzekeraar ook die vanuit een solide financiële positie en met een toekomstvast ICT-systeem optimaal klantgericht kan functioneren. Hierbij worden medio 2009 de volgende doelstellingen geformuleerd: hebben in discussies over maatschappelijke vraagstukken betreffende de betaalbaarheid, toegankelijkheid en solidariteit in de zorg. In 2012 moet het marktaandeel van Menzis minimaal gelijk zijn aan het marktaandeel van u Versterken financiële positie Gezien de toenemende risico s en de krimpende economie is het belangrijk dat de financiële positie wordt versterkt. In 2012 is de financiële positie versterkt tot tweemaal het vereiste solvabiliteitsniveau conform de huidige berekeningswijze. u Focus op kwaliteit Voor behoud van huidige klanten is het bieden van kwaliteit essentieel. Ook de problemen in de zorg, zoals betaalbaarheid en afnemende solidariteit, zijn alleen op te lossen als markwerking niet puur gaat over prijs maar ook over kwaliteit. Menzis profileert zich als zorgverzekeraar die staat u Toekomstvast informatiesysteem Het verbeteren van de klanttevredenheid en het vergroten van de commerciële slagkracht zijn essentieel om (nieuwe) klanten te binden. In 2012 moet Menzis beschikken over een informatievoorziening die deze ambities, nu en in de toekomst, kan ondersteunen. voor uitstekende kwaliteit, zowel in service als in de zorg. Menzis maakt de kwaliteit van het ingekochte zorgaanbod transparant. Met name eerstelijns zorgverleners zijn onze partners in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid in de zorg. Voor de interne organisatie betekent dit het versterken van de organisatiestructuur en -cultuur, de u Menzis stabiel, groei AnderZorg en Azivo Behoud van de huidige schaalgrootte is van belang om stevig te staan in eventuele wijzigingen in bekostigingssystematieken. Daarnaast is het nodig om een stem te kunnen procesinrichting ICT en het verbeteren van de medewerkertevredenheid. u In 2010 streeft het label Menzis naar een rapportcijfer voor dienstverlening van een 7,5 of hoger in de benchmark van MarketResponse. 20

22 Hoofdstuk 3 In de jaren daarna bestendigt het label Menzis dat niveau. In 2012 plaatsen onze klanten Menzis bij de beste twee grote zorgverzekeraars in deze benchmark. u In 2010 vertaalt Menzis elk menz is er één naar menz-waarden die gelden voor de gehele interne organisatie. u In 2012 is de medewerkertevredenheid gestegen naar een niveau boven de landelijke benchmark. Kwaliteit van zorg, zorgproducten en -diensten u Aantal behandelingen binnen TopZorg wordt uitgebreid en TopZorg wordt uitgerold als kwaliteitskenmerk. u De betrokkenheid van klanten bij zorginkoop wordt geïntensiveerd. u De diensten op het gebied van preventie en leefstijladvies worden verder geprofessionaliseerd. Hierbij is ook meer aandacht voor groene concepten en duurzaamheid. u Het ontwikkelen van nieuwe zorg- en 3.3 Strategie Om bovenstaande doelen te realiseren, is de strategie van Menzis voor de periode 2010 tot 2012 gericht op het verbeteren van de kwaliteit over de volle breedte van onze activiteiten. welzijnsconcepten voor de collectieve markt, het liefst samen met zorgverleners. u Het uitbreiden van inspanningen in de geïntegreerde eerste lijn om kwaliteit en doelmatigheid van zorg en welzijn te bevorderen. De mogelijkheid om zelf zorg te kunnen Kwaliteit van de dienstverlening aan klanten u Voor eind 2009 wordt een gesegmenteerde bedieningsstrategie ontwikkeld (internet, winkels, intermediair) voor klantgroepen die de kwaliteitsdoelstellingen in termen van bereikbaarheid en kanaalvoorkeur optimaal ondersteunt. u Verduidelijking in communicatie over service, producten en verwachtingen in de zorg, en de aanbieden, vinden wij hierbij een belangrijk instrument. u Het starten van concrete initiatieven gericht op zelfmanagement en procesvernieuwing in de zorgverlening. u Uitbreiden van mogelijkheden om klanten de weg te wijzen in de zorg (vergroten transparantie). rol die Menzis hierin vervult. u Tot 2012: innoveren door klantprocessen te digitaliseren. Kwaliteit van de dienstverlening aan zorgverleners u Voor eind 2009 wordt een bedieningsstrategie 21

23 Strategie ontwikkeld voor zorgverleners waarin pro-actieve contacten voorop staan. u Het scheppen van duidelijke verwachtingen ten aanzien van kwaliteit en vergroten transparantie. en uiteindelijk de samenleving als prioriteit ziet en daar ook naar handelt. In zijn leiderschap stelt Menzis zich ten doel winstmaximalisatie in drie dimensies te realiseren: people, planet, profit. u Het maken van afspraken met zorgverleners die zijn gericht op uitkomsten en gezondheidswinst. En het actief bevorderen van minder bureaucratie in de dienstverlening aan zorgverleners. De mens staat centraal bij alles wat Menzis doet. Wij vinden dat iedereen in Nederland toegang moet hebben tot goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Menzis investeert haar winst Duurzaam leiderschap Leiderschap is de sleutel tot vernieuwing en bestendiging. Als partner van De Groene Zaak (begin 2010) investeert Menzis in het ontwikkelen in het realiseren van dat doel. Menzis heeft haar beleggingsportefeuille duurzaam samengesteld aan de hand van de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties. van (toekomstig) managementpotentieel dat verduurzaming van de onderneming, de omgeving Ambities voor een duurzame toekomst De verduurzaming van de interne bedrijfsvoering is al langere tijd een punt van aandacht. Duurzaamheid gaat over mensen. Een sleutel in het omgaan met duurzaamheid is dan ook om iedereen mee te nemen in de verduurzaming. Bewustwording in de eigen organisatie en een professionele coördinatie hiervan zijn een voorwaarde voor verankering van duurzaamheid in de kern van de bedrijfsvoering. Het vastgoed en de huisvesting van Menzis zijn qua duurzaamheidprestatie bovengemiddeld en verdere initiatieven om facilitair te vergroenen staan op de rol. 22

24 Hoofdstuk 3 23

25 24

26 Hoofdstuk 4 Klanten In 2009 slaagt Menzis erin de dienstverlening naar klanten verder te verbeteren. Menzis is actiever, klantgerichter en komt steeds vaker met een onderscheidend aanbod in zorg en services. Dit vertaalt zich in een groeiende klanttevredenheid en in een stijging van het aantal klanten bij de jaarovergang naar Voor 2010 en de jaren erna ligt de doelstelling om de loyaliteit van klanten verder te verbeteren. 4.1 Resultaten labels In deze economisch zware tijden heeft Menzis voor de drie labels Menzis, AnderZorg en Azivo een verantwoord lage premie neergezet. Deze wordt goed in de markt ontvangen. Voor de drie labels wordt eind 2009 een uitgebreide campagne gevoerd met enkele vernieuwende elementen. Zo worden past. De combinatie van een goede prijsstelling, vernieuwende campagne-elementen en het betrouwbare profiel van Menzis, hebben geleid tot een groei in verzekerdenaantallen. AnderZorg stijgt bij de jaarovergang - per 1 januari met klanten en Menzis met klanten. Ook bij Azivo stijgt het aantal klanten licht. bij AnderZorg de chatbuddy en het twitteren geïntroduceerd. En voor alle mensen die eventueel geïnteresseerd zijn in Menzis, is er de overstapcoach. Deze gaat samen met de klant na welk label en welke (collectieve) verzekering het beste bij de klant 4.2 Collectieve markt Jaarlijks stappen landelijk tienduizenden verzekerden over van een individuele naar een collectieve verzekering. Het is hiermee duidelijk 25

27 Klanten dat de collectivisering in de zorgverzekeringsmarkt doorzet. Menzis besteedt daarom in 2009, in vergelijking met voorgaande jaren, meer aandacht aan de collectieve markt. Menzis gaat mee in de collectivisering, maar legt daarin, vanuit Voor de collectiviteiten die al enkele jaren bij Menzis zijn aangesloten, zoals FNV, biedt Menzis gezondheidsservices die passen bij de specifieke gezondheidsrisico s van hun leden. De collectiviteiten FNV en PMA groeien in haar maatschappelijke betrokkenheid, accenten die toegevoegde waarde bieden. Zo bieden we werkgevers meer dan alleen korting in hun collectiviteiten. Met Menzis Werk Gezond werken we actief mee aan preventie, interventie en aan reductie van verzuimkosten. Dit laatste vraagt een complexe analyse die Menzis als een van de weinige zorgverzekeraars gratis aanbiedt. De extra aandacht voor werkgeverscollectiviteiten leidt tot veel nieuwe contracten, waaronder voor CBS, Multiflex en AFC Ajax. Ook wordt Menzis in 2009 verkozen tot de beste collectieve zorgverzekeraar voor werkgevers. Collectiviteit voor de zorg Vanwege verbondenheid met en betrokkenheid bij de zorg, biedt Menzis een collectief contract specifiek voor werknemers in de zorg. Er worden in 2009 ook buiten het kernwerkgebied veel nieuwe collectieve contracten met ziekenhuizen gesloten (onder anderen Slotervaart Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, en Groene Hart Ziekenhuis). De instroom van verzekerden in deze contracten zal in 2010 punt van extra aandacht zijn. Sportclubs Verder maakt Menzis bewuste keuzes in het aanbod van affinities (collectiviteiten die niet verbonden zijn aan een werkgever). Inhakend op de activiteiten van Menzis om Nederlanders meer in beweging te brengen en gezonder te laten leven, sluit Menzis collectieve contracten met een aantal grote sportclubs. Zo is er de 26

28 Hoofdstuk 4 clubpolis voor grote voetbalclubs en een contract met de Federatie Betaald Voetbal. In 2009 wordt bovendien een contract gesloten met de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Deze federatie bestaat uit 18 sportorganisaties met samen verenigingen en meer dan leden. Ook wordt een contract gesloten met MATS, een initiatief dat klanten de mogelijkheid geeft om zelf korting te krijgen en tegelijkertijd hun sportvereniging steunen. Natuurmonumenten Tot slot, heeft Menzis in 2008 de samenwerking gezocht met Natuurmonumenten. Dit samenwerkingsverband krijgt in 2009 inhoud. Leden krijgen korting op hun premie en er gaat jaarlijks 25 euro per aangesloten verzekerde naar Natuurmonumenten. Via aanvullende acties worden mensen gestimuleerd om meer te bewegen in de natuur. Zo wil Menzis groen en gezondheid meer samenbrengen. Een andere grote club die we in 2009 aan ons weten te binden, is Veronica Magazine. Wijkpolis Azivo ontwikkelt een bijzondere zorgpolis voor de klanten van een groot aantal gezondheidscentra: de Azivo Wijkpolis. Belangrijk is dat zorg in de buurt goed geregeld is met extra dekkingen waar nodig. Voor jong en oud, ziek of gezond. Azivo wil Gezien de potentie (Veronica Magazine heeft rond de abonnees) is deze affinity het vermelden waard. In 2010 zullen we de samenwerking met Veronica Magazine meer vorm gaan geven, onder andere door nauwer samen te gaan werken op het gebied van gezondheid en bewegen. de verantwoordelijkheid nemen om deze aanpak verder uit te bouwen en tot een succes te maken. 4.3 Intermediair In 2009 wordt hernieuwde aandacht besteed Minima Passend bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Menzis voelt, worden via gemeenten collectieve verzekeringen aangeboden voor minima. In 2009 worden hier onder meer de gemeenten Lelystad, Nijmegen en Eindhoven aan toegevoegd. Bij deze laatste gemeente wordt ook voor amateursporters een contract aangeboden. aan het intermediair. De helft van alle collectieve klanten van Menzis, is verzekerd via het intermediair. Vanwege het belang van het verkoopkanaal wordt het bedieningsconcept in 2009 aangepast. De intermediairs waarmee Menzis samenwerkte, worden teruggebracht tot 200. Voor hen wordt een extranet gemaakt waarop zij zelf folders, posters en dergelijke maken. Zo kunnen zij zoveel mogelijk werknemers 27

Stand van zaken: introductie Menzis

Stand van zaken: introductie Menzis Stand van zaken: introductie Menzis Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2,1 miljoen verzekerden 2.500 medewerkers 5,2 miljard premie (inclusief AnderZorg en Azivo) Menzis garandeert de beschikbaarheid

Nadere informatie

Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN

Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking Zorgverleners

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018 Samenvatting consultatie Ledenraad Zorginkoopbeleid 2018 1 Introductie De Ledenraad is betrokken bij het zorginkoopbeleid en contractering van zorg middels: Enquête Formele Ledenraadsvergadering Regionale

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

verzeker u van goede en snelle zorg

verzeker u van goede en snelle zorg verzeker u van goede en snelle zorg Kies in 4 stappen de verzekering die bij u past 2 Verzeker u van goede en snelle zorg De gezondheidszorg in Nederland is van een hoog niveau. Toch zijn er lange wachtlijsten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

Samen voor gezondheidswinst

Samen voor gezondheidswinst Samen voor gezondheidswinst Preventie en de gemeentepolis 3 november 2016 Studiedag Gezondin ADVISEUR TUSSEN PARTIJEN IN HET SOCIALE DOMEIN Even kort over onszelf Maarten Broekema innovatie en samenwerking

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inhoud 1 Inkoopbeleid 2018 3 2 Toelichting op onze criteria 7 3 Proces zorginkoop 8 4 Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders 10 2 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

trust compass 2015 Nieuw: zorgverzekeraars

trust compass 2015 Nieuw: zorgverzekeraars trust compass 2015 Nieuw: zorgverzekeraars Vertrouwen in zorgverzekeraars onder druk Elk jaar opnieuw zijn zorgverzekeraars volop in het nieuws. Helaas niet altijd in positieve zin. Berichten in de media

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Populatiemanagement in de praktijk HIMSS Las Vegas, 1 maart 2016 Karin Zwager, Medisch Specialist 1 De aanleiding Doelen en overwegingen Doel: Een gezonde bevolking

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

De balans tussen zorgverlener en zorgondernemer

De balans tussen zorgverlener en zorgondernemer BS Health Consultancy De balans tussen zorgverlener en zorgondernemer KNGF Fysiocongres 14-11-2008 Paul van den Broek De rol van de zorgverzekeraar is sinds 2006 veranderd; van een administratie-declaratiegeoriënteerde

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Opening en welkom Ria Stegehuis, directeur Zorg

Opening en welkom Ria Stegehuis, directeur Zorg Opening en welkom Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 14.00 uur Opening Ria Stegehuis, directeur Zorg 14.10 uur Ambities en uitdagingen Ruben Wenselaar, voorzitter Raad van Bestuur 14.45 uur Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Willen we wel kiezen?

Willen we wel kiezen? Willen we wel kiezen? Hugo Keuzenkamp 30 november 2006 Agenda 1. Willen we wel een zorgverzekeraar kiezen? 2. Willen we onze zorgaanbieder kiezen? 3. Willen we dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder kiest?

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 >Profiel Kenmerk >16.072 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Bestuurder-Directeur

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Inspraak door verzekerden bij zorginkoop

Inspraak door verzekerden bij zorginkoop Inspraak door verzekerden bij zorginkoop Nijmegen, 30 september 2015 Martin Buijsen M.A., LL.M., Ph.D. Hoogleraar Gezondheidsrecht buijsen@bmg.eur.nl Inhoud Voorgeschiedenis Inspraak verzekerden Ledenraad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie