Het Nieuwe Werken Oasen stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuwe Werken Oasen stijl"

Transcriptie

1 Het Nieuwe Werken Oasen stijl Het Nieuwe Werken Oasen stijl pilot Sinds een jaar of vijf wordt binnen de kantoren van BV Nederland gepraat over Het Nieuwe Werken. En eigenlijk iedereen wil er wel aan, want de opbrengsten zijn er ook naar. De arbeidsproductiviteit stijgt, ziekteverzuim daalt, kantoorkosten dalen, medewerkers zitten beter in hun vel, omdat ze privé en werk goed op elkaar af kunnen stemmen. Als klap op de vuurpijl ben je als bedrijf ook nog eens aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. Als je er wat dieper induikt, zie je een paar zaken die opvallen: Er is geen één model Nieuwe Werken. Elk bedrijf heeft zijn eigen vorm, afhankelijk van de bedrijfscultuur en het soort werk dat de mensen doen. Het invoeren van het Nieuwe Werken is een proces van jaren, met vallen en opstaan, dat je goed begeleid moet invoeren. In de basis gaat het altijd over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waarbij de werknemer de plek en het tijdstip waarop hij werkt afstemt op het werk dat hij moet doen, en dat waar nodig in evenwicht brengt met het privéleven. Elk bedrijf heeft in het begin zijn eigen centrale motief, waarbij de rest mooi meegenomen is maar wel omarmd wordt. De een zit erg op kostenbesparing, de ander sterk op cultuurverandering en een derde wijst op arbeidsproductiviteit. ICT speelt een belangrijke faciliterende rol. Er ontstaat (en moet ontstaan) een andere verhouding tussen werkgever en werknemer. Werknemers worden op output in plaats van op uren aangestuurd, en moeten meer verantwoording afleggen over wat ze doen. Ook bij Oasen zijn elementen van Het Nieuwe Werken al te zien. Met name op ICT gebied is al veel mogelijk en ook het output gestuurd werken zijn we langzaam maar zeker onder de knie aan het krijgen. Als Oasen willen we dit Nieuwe Werken (Oasen Stijl) verder invoeren. Het sluit namelijk goed aan bij de ambities die we hebben om als vitale organisatie met vitale medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk ons werk te doen, waarbij we een aantrekkelijk werkgever willen zijn. Het invoeren van het Nieuwe Werken doen we gefaseerd. Van elke stap leren we en kunnen we op bijsturen. De stap die we nu willen zetten is het starten van een pilot voor een jaar waarin we medewerkers in staat willen zetten om een bepaalde tijd per week op een andere plek en een andere tijd te werken dan ze gewoon zijn. Lerenderwijs gaan we zien wat dat voor de organisatie en voor het werk betekent, en telkens sturen we bij. Omdat dat een effect heeft op de arbeidsverhoudingen bespreken we dit uitvoerig met de OR en leggen we het besluit na de evaluatie in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden voor via een adviesaanvraag aan de OR. Bij Oasen gaan we medewerkers in staat stellen tijden plaatsonafhankelijk te werken door middel van een regeling. Regeling Het doel van deze regeling is om medewerkers tot 20% van het arbeidscontract de mogelijkheid te geven om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Als er meer faciliteiten nodig blijken te zijn (bijvoorbeeld stiltekamers, videoconferencingmateriaal), zal hiervoor in 2011 budget worden gereserveerd. In het Nieuwe Werken Oasen Stijl staan twee woorden centraal, namelijk flexibiliteit en transparantie. Flexibiliteit Een medewerker past de plek waar hij zijn werkzaamheden uitvoert aan op de werkzaamheden. Bijvoorbeeld als een medewerker geconcentreerd een stuk gaat schrijven dan kan hij dit in stilte doen op een andere werkplek ergens binnen Oasen of bijvoorbeeld thuis, als hij daar lekker kan werken, of bij een klant in de kantine, als hij daar toevallig mocht zijn. Door het Nieuwe Werken is tevens een betere afstemming tussen werk en privé mogelijk. Een medewerker kan bijvoorbeeld later beginnen, omdat hij de file wil omzeilen of omdat een Pagina 1 van 9

2 aannemer die ochtend bij hem thuis langskomt. Het Nieuwe Werken heeft dan ook een incidenteel en flexibel karakter, dat niet gebonden is aan een vaste dag en vaak gerelateerd is aan een taak. Transparantie Onder transparantie wordt verstaan dat medewerkers laten zien wat ze doen aan het team en de leidinggevende (verantwoordelijkheid). Daarnaast is het transparant als er wordt gestuurd op de gemaakte afspraken (output gericht sturen). Een onderdeel van transparantie is het openbaar maken van alle digitale agenda s. Belangrijk onderdeel van de pilot het komende jaar is dat het Nieuwe Werken in overleg plaatsvindt. De medewerker informeert de leidinggevende actief vooraf als hij of zij op een andere plaats of tijd werkt dan gebruikelijk. Implementatie Voor het succesvol implementeren van het Nieuwe Werken wordt veel aandacht besteed aan het veranderplan, dat de implementatie begeleidt. Allereerst is het belangrijk dat zowel de leidinggevende als de medewerker goed geïnformeerd zijn over het Nieuwe Werken. Daarnaast organiseren we dat er een gesprek ontstaat tussen de leidinggevende en de medewerker en tussen de medewerkers onderling over hoe ze het beste invulling kunnen geven aan het Nieuwe Werken. Er is in het veranderplan dan ook aandacht voor de verandering in kennis, houding en gedrag. Onderdeel van de introductie is ook helder krijgen waar het precies om gaat, als we het hebben over Nieuwe Werken Oasen Stijl en maximaal 20% plaats en tijdonafhankelijk werken. Het is namelijk expliciet niet de bedoeling om mensen een vaste dag in de week thuis te laten werken. Het is de bedoeling om mensen in staat te stellen flexibel te zijn, zodat ze hun werk beter kunnen doen. Daarom hebben we als Bijlage 2 ook een soort Vraag en Antwoord formulier gemaakt om daar vanaf het begin helder over te zijn. Dat we daar als organisatie nog een weg in af te leggen hebben bleek uit een van de eerste vragen die we over dit onderwerp kregen: mag ik mijn thuiswerkdagen opsparen? Voorgenomen besluiten Onderdeel van een goede implementatie is naast een goed begeleide introductie een set aan heldere regels en afspraken. Daar heeft het MT een reeks van besluiten voor in voorbereiding, waar ze graag van de OR advies op wil hebben Naast het veranderplan heeft het Nieuwe Werken gevolgen voor een aantal aspecten die hieronder worden besproken. - Algemeen - Werkplekken - Arbo - ICT - Reiskosten - Cultuur - Implementatie en communicatie - Evaluatie De voorgenomen besluiten zijn: - Algemeen: o Het starten van de pilot vanaf oktober 2010 voor de periode van een jaar; o Het mogelijk maken van tijd- en plaatsonafhankelijk werken tot 20% van het arbeidscontract van de medewerker, op incidentele basis. - Werkplekken: o Geen verandering in de werkplekken. Binnen Oasen zijn er voldoende werkplekken om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken; o Voor 2011 wordt gekeken of er behoefte is aan stilteplekken of ander type werkplekken zodat de medewerker haar werkzaamheden goed kan uitvoeren. - Arbo o De verantwoordelijkheden van de werkgever en de medewerker worden vastgelegd in een telewerkovereenkomst (zie bijlage); o Een pauzesoftware programma wordt beschikbaar gesteld voor medewerkers Pagina 2 van 9

3 ten behoeve van een goede werkplek buiten Oasen; o Alle medewerkers worden voorgelicht over de Arbo wetgeving en een goede werkplek buiten Oasen. - ICT o Medewerkers kunnen via internet op afstand werken. Dit geldt niet voor alle applicaties, de medewerker kiest dan ook bewust welke werkzaamheden hij waar uitvoert; o Een aantal laptops worden beschikbaar gesteld voor medewerkers als ze binnen Oasen op een andere plek willen werken. Er zitten restricties aan het laptopgebruik volgens de Arbo wetgeving, hier zullen de medewerkers over worden voorgelicht. - Reiskosten o De reiskostenregeling wordt niet aangepast tijdens de pilot, vanwege het incidentele en flexibele karakter van het Nieuwe Werken. - Cultuur o Leidinggevenden sturen op basis van vertrouwen en resultaten (output gericht sturen); o Medewerkers zijn flexibel, nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoordelijkheid af; o Het maken van concrete output afspraken tussen leidinggevende en medewerker; o Openbaar maken van alle digitale agenda s; o Aan deze cultuuraspecten wordt aandacht besteed in het communicatieplan. - Implementatie en communicatie o Bijeenkomst voor leidinggevenden over het nieuwe werken; o Informeren over het nieuwe werken middels Op de hoogte ; o Medewerkers melden zich aan voor het Nieuwe Werken; o Workshop voor geïnteresseerden. - Evaluatie o De pilot van het Nieuwe Werken wordt voortdurend geëvalueerd en in juni 2011 vindt een eindevaluatie plaats; o Tijdens de evaluatie wordt alle voorgenomen besluiten geëvalueerd; o De evaluatie wordt uitgevoerd middels gesprekken met leidinggevenden en medewerkers; o Op basis van de evaluatie wordt besloten of de regeling opnieuw ingesteld wordt. Voorlopige planning: Goedkeuring pilot door het MT 1 juni Bespreking met de OR 18 juni Advies van de OR eind juni Startsein d.m.v. Op de hoogte half augustus Workshop voor geïnteresseerden eind augustus Afspraken tussen leidinggevende en medewerker voor 30 augustus Start van het Nieuwe Werken 1 oktober Evaluatie van het Nieuwe Werken juni 2011 Pagina 3 van 9

4 Bijlage 1: Telewerkovereenkomst Onder telewerken wordt verstaan 'tijd- en plaatsonafhankelijk werken met behulp van ICT', voor maximum van 20% van het contract. Telewerken De medewerker kan worden toegestaan - op zijn verzoek en in overleg de leidinggevende - tot een maximum van 20% van zijn arbeidstijd in de week zijn werkzaamheden op een andere plek en tijd werken. Het telewerken heeft een incidenteel karakter, de medewerker wordt in staat gesteld om het soort werk op de werkplek en op privé af te stemmen. Het is aan de leidinggevende om over het verzoek te beslissen. De beslissing van de leidinggevende wordt op individuele basis en niet per functie gemaakt. De beslissing kan op elk moment worden ingetrokken. Bereikbaarheid De medewerker houdt zijn relevante collega's op de hoogte wanneer hij voor het bedrijf beschikbaar en bereikbaar is en daarbij aangemeld is op het bedrijfsnetwerk. Daarnaast gaat de medewerker akkoord met het openbaar maken van zijn digitale agenda, hierin staat vermeld als hij op een andere plek werkt. Hierbij regelt hij zelf dat hij tijdens kantooruren bereikbaar is. Samen met zijn of haar leidinggevende zorgen ze voor de bereikbaarheid van de afdeling tijdens kantooruren. Apparatuur De medewerker zal voor het thuiswerken of op een andere plek werken indien nodig gebruik maken van privévoorzieningen. Er worden geen (mobiele) telefoons beschikbaar gesteld door Oasen. De kosten voor het (mobiel) bellen kunnen niet worden gedeclareerd. Voor de medewerker is een pauzesoftwareprogramma beschikbaar gesteld door Oasen. Wel zal de medewerker moeten zorgen dat hij bereikbaar is, eventueel via zijn privé mobiele telefoon. De werkplek De medewerker zorgt zelf voor een ongestoorde werkplek waar hij of zij op acceptabele wijze en in voldoende rust kan werken. De medewerker draagt er zorg voor dat bij contacten met derden vanuit de thuiswerkplek een voldoende professionele uitstraling wordt gewaarborgd. Ook wordt aandacht besteed aan de inrichting van de werkplek. Hierbij wordt met name gedacht aan het gebruik van een goede tafel, stoel en voldoende verlichting, naar voorlichting van de werkgever. De medewerker verklaart dat door middel van het ondertekenen van deze overeenkomst dat hij voldoende geïnformeerd is door de werkgever over een goede inrichting van een werkplek op een andere locatie. De medewerker gaat er mee akkoord dat zijn leidinggevende (of een door hem aangewezen persoon) zich eventueel kan komen vergewissen van het feit of de situatie voldoet aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Arbowet. Eventueel volstaat een aan de werkgever verstrekte foto van de werkplek ook. De telewerker heeft van de werkgever informatie en advies over de werkplek ontvangen en daar goede nota van genomen, met name van de tips om bijvoorbeeld RSI-klachten te voorkomen. Reiskosten Er worden voorlopig geen aanpassingen gedaan in de vergoeding van de reiskostenregeling. Mocht dit passend zijn, dan zal later kunnen worden besloten om deze regeling te versoberen. Beveiliging De medewerker zal extra zorgvuldigheidseisen in acht nemen als hij buiten de kantooromgeving van Oasen werkt. Hij hanteert de beveiliging- en gebruiksvoorschriften en bewaakt geheimhouding van bedrijfsgegevens en gegevens die de persoonlijke levenssfeer van personen betreffen. Evaluatie Na ondertekening gaan de medewerker en de leidinggevende akkoord dat in juni 2011 de pilot wordt geëvalueerd en hij eind september 2011 afloopt. Vervolgens wordt besloten of de pilot wordt verlengd. Pagina 4 van 9

5 Is getekend: Leidinggevende Oasen: Datum ondertekening: Telewerker Oasen: Datum ondertekening: Pagina 5 van 9

6 Bijlage 2: Vragen en Antwoorden over het Nieuwe Werken Oasen Stijl Algemene vragen Wat is het doel van het nieuwe werken? Het Nieuwe Werken betekent dat medewerkers op een andere plek en een andere tijd kunnen werken dan waar zij gewoon zijn (max. 20 procent van de contracturen). Dit heeft als doel om medewerkers in staat te stellen hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren en waar nodig af te stemmen op privéomstandigheden, zoals een meteropnemer die langskomt of een bank die bezorgd wordt. Het Nieuwe Werken sluit namelijk goed aan bij de ambities die we hebben om als vitale organisatie met vitale medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk ons werk te doen, waarbij we een aantrekkelijk werkgever willen zijn. Veranderen mijn reiskosten als ik ga werken volgens het nieuwe werken? Nee, de reiskostenvergoeding worden niet aangepast. Werken gebeurt volgens het Nieuwe Werken op een incidentele en flexibele manier, waarbij er geen sprake is van vaste thuiswerkdagen. Vanwege dit flexibele en incidentele karakter ontvangen medewerkers dezelfde reiskostenvergoeding. De reiskostenregeling is onderdeel van de evaluatie van het Nieuwe Werken in juni Betaalt Oasen mijn werkplek als ik ga thuiswerken? Nee, Oasen betaalt niet de inrichting van de werkplek voor werknemers. We bieden namelijk een goede werkplek op kantoor voor alle medewerkers. Wel lichten we medewerkers voor hoe je je werkplek volgens Arboregels in hoort te richten, zodat je gezondheid er niet onder lijdt. Wat zijn de voorwaarden als ik wil gaan werken volgens het Nieuwe Werken? Als je wilt gaan werken volgens het Nieuwe Werken zijn er drie voorwaarden: o Je agenda open o Afspraken met leidinggevende en collega s o Bijeenkomst over Arbo aspecten - vastleggen van de regeling Allereerst worden alle agenda s openbaar, zodat voor alle collega s duidelijk is wanneer je wel en niet aanwezig bent op kantoor. Daarnaast ga je het gesprek aan met je collega s en je leidinggevende over hoe je kunt werken volgens het Nieuwe Werken. Met zowel je leidinggevende als je collega s maak je hier vervolgens afspraken over (output afspraken) en over bereikbaarheid. Ten slotte krijg je een uitleg tijdens een bijeenkomst over de Arbo aspecten. Waarop je moet letten als je tijd- en plaatsonafhankelijk gaat werken. Je wordt dan gevraagd een regeling te tekenen waarbij je aangeeft te gaan werken volgens de Arbo normen. Moet ik gaan werken volgens het Nieuwe Werken? Nee, je bent niet verplicht te gaan werken volgens het Nieuwe Werken. Het is een mogelijkheid die Oasen biedt, jij mag zelf beslissen of je wilt werken volgens het Nieuwe Werken. Pagina 6 van 9

7 Wanneer gaat het Nieuwe Werken van start? Het invoeren van het Nieuwe Werken doen we gefaseerd. Van elke stap leren we en kunnen we bijsturen. De stap die we nu willen zetten is dat we medewerkers in staat willen stellen om een bepaalde tijd per week op een andere plek en een andere tijd te werken dan ze gewoon zijn. We starten met het Nieuwe Werken op 1 oktober De evaluatie is juni In de evaluatie wordt gekeken of er behoefte is aan investeringen om het Nieuwe Werken te ondersteunen en of het een succes is. Voor mijn werk is het essentieel dat ik fysiek aanwezig ben voor collega s/klanten. Is het Nieuwe Werken dan geschikt voor mij? In overleg met je collega s en je leidinggevende moet je bepalen of het Nieuwe Werken geschikt is voor jou. Het nieuwe werken moet ondersteunend zijn aan je werkzaamheden. Wanneer dit niet het geval is, is het nieuwe werken niet geschikt. De volgende situatie is bijvoorbeeld ondenkbaar: Vrijdagmiddag wil een leverancier een afspraak met je maken. Oh, dan kan ik niet, dat is mijn thuiswerkmiddag. Het Nieuwe Werken moet ten dienste staan van het werk én helpen bij de mix van werk en privé. Het is expliciet niet de bedoeling dat er specifieke thuiswerkmiddagen ontstaan, die het werk in de weg zitten. Als het voor je werk nodig is dat je naar kantoor komt, kom je naar kantoor. Is het voor je werk nodig dat je je moet concentreren op een stuk tekst, en kun je dat het beste thuis, dan zorg je in overleg dat je die tekst thuis schrijft. Is het nieuwe werken gelijk aan thuiswerken? Nee, het Nieuwe Werken hoeft namelijk niet te betekenen dat je thuis werkt. Je kunt je werkzaamheden ook goed uitvoeren op een andere plek binnen het kantoor van Oasen. Hierbij kan worden gedacht aan het Hofhuis, een lege werkplek of andere plek waar je geconcentreerd kan werken. Of misschien moet je die middag naar een leverancier en kun je daar ergens op een plek met WIFI werken. Waarom is het Nieuwe Werken maar voor 20% van het contract? Bij overschrijding van 20% van de contracturen is de Arbowet van toepassing en dan moeten er extra faciliteiten worden ingericht. Oasen wil het nieuwe werken gefaseerd invoeren en wil eerst medewerkers in staat stellen om voor een deel tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Februari 2011 gaan we kijken of deze manier van werken goed past en waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan. Hoe vraag ik het Nieuwe Werken aan? Het Nieuwe Werken kun je aanvragen via je leidinggevende. In overleg met je collega s en je leidinggevende bepalen jullie in welke vorm het Nieuwe Werken geschikt is voor jou. Na aanmelding neem je deel aan een voorlichtingsbijeenkomst, waarna je een regeling tekent met je leidinggevende. Hierna kun je werken volgens het Nieuwe Werken. Vragen uit de praktijk Er staat 10 km file voor Gouda, wat kan ik doen? Hiervoor is het Nieuwe Werken bedoeld. Als werknemer kun je flexibel omgaan met Pagina 7 van 9

8 je tijd. Wanneer er file staat kun je in overleg met je leidinggevende besluiten om thuis aan een opdracht te werken of je te beantwoorden. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om zijn collega s in te lichten over het thuiswerken. Volgende week wordt er bij mij thuis een bank tussen 13:00 en 17:00 bezorgd, wat kan ik doen? Het Nieuwe Werken biedt hiervoor uitkomst. Als medewerker kan je namelijk een opdracht of handeling bewaren, die thuis kan worden uitgevoerd terwijl je wacht op bezorging van de bank. Het is dan jouw verantwoordelijkheid om je collega s en leidinggevende op de hoogte brengen van het thuiswerken. Ik wil een stuk tekst schrijven, waar kan ik dit het beste doen? Waar je het beste een stuk tekst kunt schrijven is afhankelijk van jezelf. Voor de ene medewerker is dat op de huidige werkplek, voor de ander op een andere plek binnen Oasen, zoals een lege kamer of in het Hofhuis. Sommige medewerkers kunnen dit het beste thuis op zondagochtend. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om hierover goed te communiceren met zijn collega s en de leidinggevende. Mag ik mijn uren opsparen van het nieuwe werken en dan een vrije week opnemen? Nee, dit is expliciet niet de bedoeling. Dan ga je compleet voorbij aan het karakter van de regeling. Het nieuwe werken is geen recht, maar een middel zo goed mogelijk je werkzaamheden uit te voeren. Het Nieuwe Werken heeft dan ook een flexibel en incidenteel karakter, waarbij de werkplek wordt afgestemd op de werkzaamheden. Mag ik de kosten voor mijn koffie declareren als ik thuis werk? Nee, dit kan niet. Het nieuwe werken stelt medewerkers in staat om haar werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Oasen stelt een verantwoorde en goede werkplek beschikbaar voor elke medewerker met de bijbehorende faciliteiten. Het is dan ook je eigen keuze om thuis te gaan zitten werken. Mag ik ook op een andere plek werken dan thuis? Ja, je kunt bijvoorbeeld gaan werken binnen Oasen of op een andere locatie. Wel is het belangrijk dat je rekening houdt met de Arbo normen. Zorg dan ook voor een goede zithouding, afstand tot het beeldscherm: kortom, een goede werkplek. De kinderen kunnen een dag niet naar de crèche, mag ik dan thuiswerken? Medewerkers kunnen thuis werken wanneer ze daar goed hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wanneer de kinderen thuis zijn, is dit waarschijnlijk geen goede werkplek waar de medewerker zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Maar als je op zo n dag toch nog een halve dag weet te werken, dan hoef je maar een halve dag vrij te nemen, in plaats van een hele dag. De teamvergadering staat op donderdag gepland, maar donderdag wil de ik net gaan thuiswerken, wat nu? Het nieuwe werken bij Oasen heeft een flexibel en incidenteel karakter dat ter ondersteuning is van de werkzaamheden van de werknemer. Wanneer de Pagina 8 van 9

9 medewerker wordt geacht aanwezig te zijn bij een vergadering kan hij niet thuiswerken. Het is dan ook zeker niet de bedoeling dat je op een vaste dag thuis werkt, maar dat het wordt afgestemd op de werkzaamheden. Krijg ik een mobiele telefoon van Oasen? Een mobiele telefoon is geen onderdeel van het Nieuwe Werken. Op het kantoor van Oasen heb je een vaste telefoon en een aantal medewerkers hebben een gsm van de zaak. Wanneer je op een andere plek werkt moet je bereikbaar zijn, dit kan via je gsm van de zaak of je eigen (mobiele) telefoon. Als je wilt bellen met je eigen telefoon zijn de kosten voor het bellen voor je eigen rekening. Ik ben thuis gaan werken aan een stuk en wil niet gestoord worden, ik zet mijn telefoon uit. Mag dat? Nee. De regel is dat je bereikbaar bent, in ieder geval voor je leidinggevende en directe collega s. Ook als je bijvoorbeeld even een boodschap doet. Moet ik bereikbaar zijn als ik op andere plek werk? Ja, tijdens kantooruren moet je bereikbaar zijn voor zowel collega s als klanten. Als je geen mobiele telefoon van de zaak hebt, dan geef je je eigen mobiele telefoon of een vaste telefoon op. Kan ik gebruik maken van de servicedesk als ik thuiswerk? Nee, de medewerker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de computer. Het is geen argument als een medewerker zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren omdat de computer kapot is. In dat geval kan de medewerker werken op Oasen, want hier is een werkplek beschikbaar en is het tijd- en plaatsonafhankelijk werken niet mogelijk. Als ik meer wil weten over het nieuwe werken, waar kan ik dan informatie vinden? Als je meer informatie wil over het nieuwe werken kun je hier het besluit lezen dat is vastgesteld door het MT. Voor verdere vragen kun je contact op nemen met Vincent Ruijter van Organisatieadvies. Pagina 9 van 9

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene CHECKLIST TELEWERKEN Deze checklist biedt een aantal die behulpzaam zijn bij de invoering van telewerken binnen de arbeidsorganisatie. Werkzaamheden er zijn werkzaamheden die geschikt zijn voor telewerk:

Nadere informatie

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument Thuiswerk en telewerk Privé-sector Infodocument 201506/Provikmo-I-2004 Thuiswerk en telewerk 1 Definitie Telewerk: een vorm van werkorganisatie waarin, met gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie,

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Telewerkregeling CIZ 1

Telewerkregeling CIZ 1 Telewerkregeling CIZ 1 Inleiding Telewerken komt in Nederland steeds vaker voor. Uit het oogpunt van zowel aantrekkelijk werkgeversschap als efficiëntie en kostenbeheersing wil het CIZ haar medewerkers

Nadere informatie

Protocol Telewerken 2012

Protocol Telewerken 2012 Protocol Telewerken 2012 Gemeente Heemskerk Januari 2012 Inhoudsopgave Protocol Telewerken 3 Geregistreerd onder nummer BIVO/2012/29960 Protocol Telewerken 1. Overwegingen Het terugdringen van de milieueffecten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Instructie Thuiswerken / webmail 3.1. Informatie over gezond werken aan de computer 5 3.2. Nog enkele tips 5

Hoofdstuk 3: Instructie Thuiswerken / webmail 3.1. Informatie over gezond werken aan de computer 5 3.2. Nog enkele tips 5 Thuiswerkbeleid / Webmail gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1: Thuiswerkbeleid/webmail binnen de gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis 1.1. Inleiding 2 1.2.

Nadere informatie

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken Regeling telewerken Nummer: 09.0003271 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 10 februari 2011 Instemming COR d.d. 20 januari 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Erger u niet, verwonder u slechts. Beste collega s, Na het Inspiratieboekje dat wij jullie in September uitreikten, bieden we jullie graag dit Huis, Tuin en Keukenboekje aan.

Nadere informatie

Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing?

Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing? Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing? Functie: 2011 % 2012 % OR-lid 47 19% 49 19% Kaderlid 41 17% 33 13% OR en Kaderlid 22 9% 25 10% Medewerker 137 55% 151 59% Het Flexibel Arbeidsvoorwaardenbudget

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016.

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken gaat ruimer dan telewerken. Terwijl telewerken beperkt is tot het werken op een andere plaats, gaat het bij het Nieuwe Werken

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Plaats- en tijdonafhankelijk werken bij. Bieke Verhoelst, personeelsverantwoordelijke

Plaats- en tijdonafhankelijk werken bij. Bieke Verhoelst, personeelsverantwoordelijke Plaats- en tijdonafhankelijk werken bij Bieke Verhoelst, personeelsverantwoordelijke Wie is Femma? Vereniging met 60 000 leden in Vlaanderen en Brussel. Geëngageerde vrijwilligers maken en dragen onze

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Conferencing Win tijd met vergaderen op afstand

Conferencing Win tijd met vergaderen op afstand Conferencing Win tijd met vergaderen op afstand Overleg met collega s op andere vestigingen, een plan presenteren aan een klant, met een partner samenwerken aan een offerte, het contract uitonderhandelen

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Omgaan met de Wet flexibel werken. mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

Omgaan met de Wet flexibel werken. mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Omgaan met de Wet flexibel werken mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Programma Wet flexibel werken Thuiswerken: hoe zit het met de arbeidsomstandigheden? Thuiswerken en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 In oktober 2013 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek uitgevoerd onder HRprofessionals in Duitsland, Engeland, België en Nederland met als thema Flexibel

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

Checklist HNW voor Ondernemingsraden

Checklist HNW voor Ondernemingsraden Checklist HNW voor Ondernemingsraden Visie Bespreek in de overlegvergadering de visie van de bestuurder en/of de visie van de OR op Het Nieuwe Werken. Past HNW in een streven naar een heel andere bedrijfscultuur

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Het organiseren van ontmoetingen

Het organiseren van ontmoetingen Het organiseren van ontmoetingen Als communicatieadviseur kijk je hoe de onderlinge informatie-uitwisseling beter kan. Dit is een extra uitdaging als Het Nieuwe Werken binnen je organisatie wordt ingevoerd.

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013 Onderhandelingsresultaat CAO VGZ 19 december 2013 Inhoudsopgave 1. Doel en Looptijd 2. Meer marktconform maken van secundaire arbeidsvoorwaarden 2a. Meer marktconform maken consignatieregeling 3. Vernieuwing

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Droombaan Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Whitepaper. Het Nieuwe Werken. Stappenplan voor de invoering van. Het Nieuwe Werken

Whitepaper. Het Nieuwe Werken. Stappenplan voor de invoering van. Het Nieuwe Werken Whitepaper Het Nieuwe Werken Stappenplan voor de invoering van Het Nieuwe Werken 1 Stappenplan voor de invoering van Het Nieuwe Werken In sommige organisaties is Het Nieuwe Werken (HNW) al heel gewoon.

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou?

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel enorme afstanden,

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Oktober 2012 Oktober 2013: update stand der techniek en links aanpassen Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Adviesregeling Telewerken CAO Jeugdzorg

Adviesregeling Telewerken CAO Jeugdzorg Adviesregeling Telewerken CAO Jeugdzorg Een telewerker is een werknemer die gedurende tenminste twintig procent van de werktijd buiten het kantoor (dus niet noodzakelijk thuis) werkt, gebruikmakend van

Nadere informatie

28 efficiency tips voor een productievere werkdag

28 efficiency tips voor een productievere werkdag 28 efficiency tips voor een productievere werkdag Gun jezelf de rust en de kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Doen is de "Missing Link" tussen goede voornemens en daadwerkelijke verandering

Nadere informatie

HNW en de werk-privé balans

HNW en de werk-privé balans HNW en de werk-privé balans Oplossing of uitdaging? Saskia de Bel en Maud van Aalderen 9 maart 2012 Programma workshop Korte introductie HNW Welke aspecten spelen een rol? Uitwisseling ervaringen en gereedschappen

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren? Door: Peter Bekkering

Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren? Door: Peter Bekkering Inhoud Inleiding... 3 Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren?... 4 Meetbaar beter presteren door werkinnovatie... 7 Winning Workplace... 10 HR en inzetbaarheid van personeel...

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen FACTO CONGRES 2012 www.factomagazine.nl/congres Principes van het World Café Creatieve input van elke deelnemer

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Schiphol en Het Nieuwe Werken

Vragen en antwoorden. Schiphol en Het Nieuwe Werken Vragen en antwoorden Wat houdt Het Nieuwe Werken (hierna: HNW) precies in? HNW is een een verzamelbegrip. Het omvat drie belangrijke, samenhangende onderdelen. Dit zijn het tijd- en plaatsonafhankelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen over uren, looptijden, uitbetaling en meer 1. Wat is het verschil tussen contracturen, looptijd en werktijd? Contracturen Het

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 sub a CAR/UWO; Lid van het college van burgemeester en wethouders

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 sub a CAR/UWO; Lid van het college van burgemeester en wethouders GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 15559 23 februari 2015 Regeling mobiele communicatieapparatuur Burgemeester en wethouders van Korendijk; Overwegende dat het noodzakelijk is dat

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Hoe de HR afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen.

Hoe de HR afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen. Hoe de HR afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen. MAAK VAN DE NOOD EEN DEUGD: HOE DE HR AFDELING INSPEELT OP DE WERKKOSTENREGELING (WKR) EN ER HAAR VOORDEEL MEE

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Bijlage Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA 10-34

Bijlage Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA 10-34 LAWA Bijlage Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA 10-34 Bijlage modelregeling telewerken Agendapunt 6 d.d. 13-12-10 Werknemers verwachten van een moderne organisatie dat werken op afstand

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015 Het onafhankelijke Platform Over Het Nieuwe Werken heeft in het voorjaar van 2015 voor de vijfde maal de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken gehouden. In totaal deden 5300 professionals hieraan mee,

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

Workshop Zelfroosteren

Workshop Zelfroosteren Workshop Zelfroosteren Sector Kartonnage en Flexibele verpakkingen Donderdag 31 mei 2012 Introductie Programma Workshop Korte introductie van aanwezigen Korte introductie Artium Consultancy Vraag Wat verwacht

Nadere informatie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen Regeling Duurzame Inzetbaarheid in oktober start een nieuwe ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele organisaties (ESF 2014/2020,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Realiseer duurzame inzetbaarheid met de Werkkostenregeling

Realiseer duurzame inzetbaarheid met de Werkkostenregeling Realiseer duurzame inzetbaarheid met de Werkkostenregeling REALISEER DUURZAME INZETBAARHEID MET DE WERKKOSTENREGELING! Samenvatting: Zorgen dat je medewerkers goed gemotiveerd en gezond bij je blijven

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie