Gezondheidstests ter vroegtijdige opsporing van cardiometabool en renaal risico

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidstests ter vroegtijdige opsporing van cardiometabool en renaal risico"

Transcriptie

1 Gezondheidstests ter vroegtijdige opsporing van cardiometabool en renaal risico Een verkenning van de kennis, houding en gedrag onder doelgroepen R. Jonkers, R.B.M. Gelissen, S.P.J. Kremers, M.J.W. van Oosterhout, I. van Dis In het kader van het preventieprogramma LekkerLangLeven en het project PreventieConsult wordt getracht een landelijke infrastructuur te creëren voor vroege opsporing van (en goede nazorg voor) mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en nierziekten. In een verkennend onderzoek onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van jaar is nagegaan wat mensen weten over, vinden van en doen met mogelijkheden tot vroege opsporing van deze aandoeningen door een zogenoemde gezondheidscheck. In het algemeen bestaat er een grote bereidheid om deel te nemen aan een checkaanbod. Professionele ondersteuning bij het uitvoeren van de check en het opvolgen van adviezen en vergoeding van de kosten zijn belangrijke voorwaarden voor actieve deelname. In het kader van het preventieprogramma LekkerLangLeven en het project PreventieConsult wordt getracht een landelijke infrastructuur te creëren voor een kwalitatief hoogwaardige vroege opsporing van én een goed nazorgtraject voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en nierziekten (CMR-risico). LekkerLangLeven is een preventieprogramma van het Diabetes Fonds, de Nierstichting Nederland en de Nederlandse Dr. Ruud Jonkers, ResCon, research & consultancy, Amsterdam Drs. Roger Gelissen, ResCon, research & consultancy, Amsterdam Dr. Stef Kremers, Vakgroep Gezondheidsbevordering, Universiteit Maastricht, Maastricht Drs. Marianne van Oosterhout, Nederlandse Hartstichting, Den Haag Ir. Ineke van Dis, Nederlandse Hartstichting, Den Haag Hartstichting waarmee gezamenlijk gestreefd wordt naar een betere en geïntegreerde preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten in Nederland. Binnen het samenwerkingsproject PreventieConsult van de drie genoemde fondsen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is gewerkt aan een multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige opsporing van CMR-risico in de reguliere eerstelijnszorg. Tevens is een samenhangend pakket van activiteiten ontwikkeld, waarin mensen met een verhoogd CMR-risico niet alleen opgespoord worden door middel van een (gevalideerde) risicoscreeningsvragenlijst van het PreventieConsult CMR (in dit artikel check CMR genoemd), maar, indien nodig, tevens adequaat worden doorverwezen naar de huisarts of bedrijfsarts of naar passende leefstijladviezen/-begeleiding. De richtlijn is in 2010 uitgetest in 16 huisartsenpraktijken 1 en in 2011 als NHG- Standaard vastgesteld. 2 In een verkennend onderzoek is nagegaan hoe de Nederlandse bevolking van jaar op de hoogte is van het bestaan van de mogelijkheden van een (digitale) gezondheidscheck ten aanzien van vroege opsporing van de drie genoemde aandoeningen en in welke mate zij daar gebruik van maakt of de intentie daartoe heeft. Daarbij is gekeken naar verschillen tussen subgroepen op basis van leeftijd (45-59-jarigen/60-74-jarigen), mate van risico (hoogrisicogroep/laagrisicogroep) en sociale klasse (hoog/laag). Methoden Steekproef Ten behoeve van de inrichting van en toegeleiding naar de screeningsvragenlijst van de check CMR is een enquêteonderzoek onder de doelgroep uitgevoerd. In totaal zijn 1627 personen tussen jaar ondervraagd, waarvan een deel 104 Hart Bulletin, jaargang 42, nr. 5, oktober 2011

2 (n=551) via een schriftelijke vragenlijst en een deel (n=1076) via online onderzoek. Om representatieve uitspraken te kunnen doen over de doelgroep als geheel (Nederlandse bevolking van jaar), is het databestand gewogen op geslacht, leeftijd en sociale klasse. Voor de definitie van sociale klasse is gebruikgemaakt van de indeling die conform afspraken tussen het CBS en de MOA wordt berekend aan de hand van twee variabelen op huishoudenniveau: 1) de hoogst gevolgde opleiding van de hoofdkostwinner, en 2) het beroep van de hoofdkostwinner. Dit resulteert in vijf sociale klassen: A (hoogste), B1, B2, C en D (laagste). In dit artikel zijn de klassen A, B1 en B2 als hoge sociale klasse gedefinieerd en C en D als lage sociale klasse. Hoog: opleiding op hbo- of wo-niveau, al dan niet (nog) werkzaam en/of opleiding op minimaal mbo/havo/vwoniveau en eigenaar van een bedrijf en/of opleiding op minimaal mbo/havo/vwo-niveau en werkzaam in vrij beroep en/of hoger of middelbaar beroepsniveau en gepensioneerd. Laag: al dan niet werkzaam in een beroep en opleiding maximaal op mavo-niveau of maximaal havo/vwo en werkloos of arbeidsongeschikt. In dit artikel wordt een selectie van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek (per subdoelgroep) gepresenteerd; voor een uitvoerige beschrijving van alle onderzoeksresultaten wordt verwezen naar de eindrapportage. 3 Vragenlijst Om de doelstellingen van het onderzoek te kunnen vertalen in concrete vraagstellingen, zijn inzichten uit meerdere relevante theorieën gebruikt, met name: het Health Belief Model, 4 de Protectie Motivatie Theorie 5,6 en de Theorie van Gepland Gedrag. 7 Deze inzichten zijn geoperationaliseerd door in de vragenlijst vragen op te nemen met betrekking tot: kennis van risicofactoren van diabetes, hart- en vaatziekten en chronische nierziekten (15 vragen); inschatting van de eigen gezondheidssituatie en voorkomen van genoemde aandoeningen in de directe omgeving (11 vragen); risicoperceptie en ingeschatte vermijdbaarheid van genoemde (en 6 andere) aandoeningen (33 vragen); behoefte aan informatie (6 vragen); kennis van en ervaringen met gezondheidstests (9 vragen); mening van een nieuwe check CMR (in het onderzoek nog aangeduid als gezondheidscheck CMR), bereidheid tot deelname en intentie tot opvolgen adviezen (11 vragen); eigen leefstijl (21 vragen); achtergrondgegevens (11 vragen). Dataverzameling Om een representatief beeld te kunnen krijgen van de doelgroep van het onderzoek, zijn twee dataverzamelingsmethoden ingezet: schriftelijk en online. In de oudere groep (60-74 jaar) is ervoor gekozen meer mensen schriftelijk te benaderen en in de jongere groep (45-59 jaar) juist een groter deel via een representatief online onderzoekspanel. Uiteindelijk zijn 1627 respondenten in de analyse betrokken, van wie 551 schriftelijk zijn benaderd en 1076 door middel van . De netto responspercentages waren 39,4% in de schriftelijke vragenlijstgroep en 34,6% in de digitale vragenlijstgroep. Er zijn geen structurele verschillen tussen beide onderzoeksmethoden ten aanzien van kenmerken als geslacht, sociale klasse, aandoeningen en ervaring met eerdere tests. Analyse De analysen hebben zich gericht op de vraag in hoeverre er verschillen bestaan tussen hoge sociale klassen (hoge sk) en lage sociale klassen (lage sk), 3 mensen met een laag (CMR-)- risico en mensen met een hoog (CMR-)risico. Mensen zijn ingedeeld in de hoogrisicogroep als ten minste twee van de volgende zes risicofactoren van toepassing zijn: 1 hoge bloeddruk; 2 hoog cholesterol; 3 diabetes (wordt als risicofactor gezien voor de twee andere typen aandoeningen); 4 erfelijke belasting (d.w.z.: vader/moeder/broer/zus heeft diabetes en/of een hart- of vaatziekte voor het 60e jaar en/ of een chronische nierziekte); 5 roken; 6 obesitas (BMI>30 kg/m 2 ) en/of abdominale obesitas: middelomtrek van 102 cm of meer bij mannen of middelomtrek van 88 cm of meer bij vrouwen. Voor alle zes risicofactoren geldt dat deze zijn gebaseerd op zelfrapportage. In totaal viel 53,3% van de ondervraagden binnen de hoogrisicogroep en 46,7% in de laagrisicogroep. In tabel 1 worden de kenmerken van de hoog- en laagrisicogroep gespecificeerd. Om te toetsen in hoeverre de onderscheiden subdoelgroepen (naar leeftijd, naar sociale klasse en naar risico) van elkaar verschillen, zijn chi-kwadraattoetsen en Student t-toetsen gebruikt. Resultaten Gezondheid en risicofactoren: nadere beschrijving van de totale onderzoeksgroep Belangrijke risicofactoren van de drie aandoeningen zijn een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Ruim een derde van de mensen zegt een hoge bloeddruk te hebben (35%), van wie de meesten hiervoor ook medicijnen gebruiken (31%) en 7% zegt (ook) de eigen leefgewoonten te hebben aangepast. Een kwart zegt een hoog cholesterol te hebben (25%), van wie de meesten daarvoor medicijnen gebruiken (19%). Slechts 9% heeft hiervoor de leefgewoonten aangepast. Binnen de groep ondervraagden zijn er mensen die reeds lijden aan een of meer van de drie aandoeningen: 13% heeft diabetes mellitus type 2, 17% heeft in het verleden een hart- of vaatziekte doorgemaakt en 2% zegt een chronische nierziekte te hebben. Hart Bulletin, jaargang 42, nr. 5, oktober

3 Tabel 1. Hoog- en laagrisicogroep. n Laag risico (%) Hoog risico (%) Geslacht mannen ,3 54,7 vrouwen ,7 57,3 Leeftijd jaar ,1 51, jaar ,2 58,8 Sociale klasse hoog ,7 52,3 laag ,5 58,5 Totaal gewogen ,7 53,3 Kennis van totale doelgroep Een van de factoren die van invloed kunnen zijn op de houding en het gedrag ten aanzien van een check CMR, is de kennis van de factoren die zorgen voor een verhoogde kans op de drie aandoeningen. Om deze kennis te meten, zijn voor alle drie de aandoeningen vijftien factoren voorgelegd met de vraag of deze volgens de ondervraagden het risico op de aandoeningen verhogen. Hiertoe behoorden ook een aantal factoren die niet van invloed waren (tabel 2). Als het gaat om hart- en vaatziekten zijn mensen het best in staat om de juiste risicofactoren te identificeren: gemiddeld geeft men bij 81% van de voorgelegde factoren het juiste antwoord. Ten aanzien van diabetes en nierziekten is de kennis van risicofactoren duidelijk lager met een gemiddelde score van 69% respectievelijk 60%. Ervaring met gezondheidstests Bijna twee derde van de mensen in de doelgroep heeft wel eens een gezondheidstest gedaan (65%). Er is onderscheid gemaakt in drie soorten gezondheidstests: 1 een (serieuze) test door middel van een zelf in te vullen vragenlijst; 2 een (lichamelijke) zelftest, bijvoorbeeld met een urinestrip of bloedprikje in de vinger; 3 een bloed- en/of urineonderzoek door een professionele zorgverlener. Tabel 2. Inschatting risicofactoren (antwoord: iets veel meer risico) van hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten (% totaal). Diabetes Hart- en vaatziekte Nierziekte Als je te zwaar bent (+) Als je hoog bloedsuiker hebt (+) Als het in de familie voorkomt (+) Als je een hoog cholesterol hebt (+) Als je veel suiker gebruikt (0) Als je weinig beweegt (+) Als je een hoge bloeddruk hebt (+) Als je veel alcohol drinkt (0) Als je veel verzadigde vetten eet (+) Als je veel stress hebt ( ) Als je veel zout eet (+) Als je rookt (+) Als je weinig groente en fruit eet (0) Als je weinig slaapt ( ) Als je veel koffie drinkt ( ) n=1627. (+): risicofactor; (0): leefstijlfactor die indirect het risico kan vergroten; ( ): geen risicofactor. In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven. Bijna de helft van alle ondervraagden heeft wel eens een gezondheidstest ondergaan waarbij bloed of urine werd afgenomen en geanalyseerd door een professionele zorgverlener (47%). Een derde heeft wel eens een (serieuze) testvragenlijst ingevuld (33%) en iets minder mensen zeggen wel eens een zelftest te hebben gedaan met een urinestrip of een bloedprikje in de vinger (29%). Alle genoemde soorten gezondheidstests worden vaker door mannen dan door vrouwen gedaan en vaker door mensen in de hoogrisicogroep dan door mensen in de laagrisicogroep (verschil niet significant voor testvragenlijstgroep). De testvragenlijst alleen is vaker door mensen in hogere sociale klassen dan door mensen in lagere sociale klassen ingevuld. Mensen die een gezondheidstest hebben gedaan door middel van een testvragenlijst, zeggen hier meestal op te zijn gewezen door de huisarts (41%) of de bedrijfsarts (26%). In de categorie anders (29%) worden met name vaak genoemd: ziekenhuis(specialisten), keuringsartsen (onder meer voor een rijbewijs 70+) en de bloedbank. Een gezondheidstest door middel van een lichamelijke zelftest zegt men eveneens vaak bij de huisarts te hebben gedaan (46%), terwijl 41% dit thuis heeft gedaan en 40% in het ziekenhuis. Ook bij het bloed- of urineonderzoek is vaak de huisartsenpraktijk (64%) opgegeven als de locatie waar dat onderzoek heeft plaatsgevonden; 14% gaf aan dat dit bij een andere zorgverlener is gebeurd. Een groot deel van de doelgroep heeft in het afgelopen jaar een gezondheidstest laten uitvoeren (36%). Als belangrijkste redenen om aan een gezondheidstest deel te nemen, zeggen mensen dat zij ervoor werden opgeroepen (43%), dat zij bezorgd waren over hun gezondheid (24%) of dat zij wilden controleren of zij zo gezond waren als zij dachten (21%). Actie naar aanleiding van de testuitslag Bij ongeveer de helft van de mensen die een testvragenlijst hebben ingevuld, ging deze over leefgewoonten (54%) of over voeding en overgewicht (48%). Iets minder mensen zeggen dat de testvragenlijst ging over bewegen (44%) of over alcoholgebruik (37%). In ongeveer een derde van de gevallen ging het om een risicotest (34%). De uitslag van de testvragenlijst was bij veel mensen dat alles in orde was (43%). Ongeveer een derde bleek te zwaar te zijn (35%). 106 Hart Bulletin, jaargang 42, nr. 5, oktober 2011

4 Tabel 3. Deelname aan soorten gezondheidstests (%). M V Hoge sk Lage sk Laag Hoog Totaal jaar jaar risico risico Testvragenlijst Zelftest Bloed/urine n sk: sociale klasse. Bij de toetsing van verschillen tussen subgroepen is gebruikgemaakt van de t-toets van gemiddelden. Daarom zijn alle cijfers van de subgroepen waarvan de gemiddelde scores onderling significant verschillen, in rood afgedrukt. De rode kleur duidt op een statistisch significant verschil (p<0,05) tussen twee groepen. Zo is bijvoorbeeld in de tabel aangegeven dat bij deelname aan zowel de testvragenlijst, de zelftest als de bloed-/urinetest er een significant verschil bestaat tussen mannen en vrouwen, en dat daarin geen verschillen bestaan tussen de twee onderscheiden leeftijdsgroepen. Evenmin bestaat er een verschil tussen personen uit lagere sociale klassen in vergelijking met personen uit hogere sociale klassen waar het gaat om deelname aan een zelftest. Verder leverden de testvragenlijsten vaak adviezen op, vooral om meer te gaan bewegen (28%). Uit de zelftests kwam in 18% van de gevallen naar voren dat de deelnemer te veel suiker in het bloed had. Ook zeggen relatief veel mensen dat zij een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk hadden (15%). Ook uit dit soort tests volgde regelmatig het advies om meer te bewegen (13%). Een bloed- of urineonderzoek door zorgverleners wees vaak op een te hoge bloeddruk (23%) of een te hoog cholesterol (21%). Meer dan de helft van de deelnemers aan een testvragenlijst heeft enige vorm van actie ondernomen naar aanleiding van de uitslag (57%). In de meeste gevallen betrof dit het aanpassen van leefgewoonten (37%), gevolgd door naar de huisarts gaan (17%). Mensen ondernemen na het afnemen van een zelftest minder vaak actie (44%), maar die bestaat er vaker uit dat men naar de huisarts gaat (25%), terwijl dit minder vaak leidt tot verandering van leefgewoonten (20%). Na een bloed- of urineonderzoek door een zorgverlener onderneemt 54% actie; dit betreft in ongeveer gelijke mate een bezoek aan de huisarts (26%) of een verandering van leefgewoonten (25%). Zie tabel 4. Bereidheid tot deelname aan een nieuwe check CMR Mensen in de doelgroep staan over het algemeen erg positief tegenover het plan om een nieuwe check CMR te introduceren: 83% vindt dit een (heel) goed plan. Slechts 5% staat negatief tegenover het plan; 43% zou de test zeker doen en 25% denkt dat waarschijnlijk te doen. Vrijwel alle ondervraagden Tabel 4. Actie naar aanleiding van de testuitslag (% van de testdeelnemers). Testvragen lijst Zelftest Niets Naar huisarts gegaan Naar andere zorgverlener gegaan Leefgewoonten veranderd Andere actie Weet niet meer n Bloed- of urineonderzoek vinden het belangrijk dat de test wordt uitgevoerd door een professionele zorgverlener (96%). Voor ongeveer twee derde is het heel belangrijk dat de kosten worden vergoed (66%), terwijl ruim een kwart hieraan enig belang hecht (26%). Andere factoren die door meer dan de helft van de respondenten die aan testdeelname twijfelen, heel belangrijk worden gevonden, zijn dat de test bij de eigen huisarts kan worden afgenomen (56%) en dat zij door de juiste persoon of instelling worden benaderd (55%). De bereikbaarheid en nabijheid van de locatie worden van deze factoren het minst vaak als heel belangrijk aangemerkt. De factoren die bijdragen aan de beslissing om deel te nemen aan een test, verschillen per subgroep (tabel 5). Vrouwen hechten aan alle zes factoren een groter belang dan mannen. De jongere groep en personen in de hoogrisicogroep hechten er gemiddeld genomen meer belang aan dat de kosten worden vergoed dan de 60-plussers respectievelijk personen in de laagrisicogroep (p<0,05). Mensen in de lagere sociale klassen vinden het belangrijker dan mensen in hogere sociale klassen dat de locatie goed bereikbaar is (p<0,005), dat zij bij hun eigen huisarts terechtkunnen (p<0,001) en dat de kosten worden vergoed (p<0,001). Bereidheid om adviezen op te volgen Mensen in de doelgroep zijn over het algemeen geneigd de uitslag van de gezondheidstest serieus te nemen en daaraan zo nodig acties te verbinden: bij 93% is die bereidheid in beginsel aanwezig. Als de testuitslag wijst op een verhoogd risico op de drie aandoeningen en de uitslag bevat een advies om een zorgverlener te bezoeken voor nader onderzoek, dan zegt 96% dat te zullen doen, van wie 75% met zekerheid. Als bij een dergelijke testuitslag wordt geadviseerd om bepaalde leefgewoonten te veranderen, dan is men op voorhand minder zeker van de eigen bereidheid daartoe: ongeveer de helft zegt dat zeker te zullen doen (51%) en 39% denkt dan de leefgewoonten waarschijnlijk te zullen veranderen. Mocht uit de test komen dat men een normaal risico heeft op de drie aandoeningen, maar bij de uitslag wel adviezen worden gegeven om leefgewoonten aan te passen, dan zegt 37% dat zeker te willen doen, terwijl een grote groep van 42% zegt dat waarschijnlijk wel te zullen doen. De voornaamste factoren Hart Bulletin, jaargang 42, nr. 5, oktober

5 Tabel 5. Factoren bij de beslissing om aan de test deel te nemen (% heel belangrijk ; basis: ondervraagden die twijfelen aan deelname). Factoren M V jaar jaar Hoge sk Lage sk Laag risico Locatie dichtbij Locatie goed bereikbaar Door wie benaderd Professionele zorgverlener Kosten worden vergoed Bij de eigen huisarts n=844. sk: sociale klasse. Bij de toetsing van verschillen tussen subgroepen is gebruikgemaakt van de t-toets van gemiddelden. Daarom zijn alle cijfers van de subgroepen waarvan de gemiddelde scores onderling significant verschillen, in rood afgedrukt. Hoog risico die bepalen of men hiertoe bereid is, zijn de praktische uitvoerbaarheid van de adviezen en of de afzender van de testuitslag als betrouwbaar wordt gezien (beide factoren 45%). Ongeveer een op de vijf mensen in de doelgroep is van mening dat het niet nodig is om leefgewoonten te veranderen als uit de test blijkt dat zij een normaal risico hebben op de drie aandoeningen. Een even grote groep zou de kosten voor leefstijladviezen vergoed willen zien. Verder heeft de doelgroep heldere voorkeuren voor de wijze waarop zij benaderd willen worden en waar zij de test willen uitvoeren, namelijk dat zij door de huisarts worden opgeroepen voor een check CMR, bij voorkeur door middel van een persoonlijke brief. Het invullen van de testvragenlijst zou bij voorkeur in een combinatie van internet, schriftelijk en in de huisartsenpraktijk mogelijk moeten zijn. Conclusie Op basis van de resultaten uit dit verkennend onderzoek mag geconcludeerd worden dat een professioneel georganiseerde gezondheidscheck gericht op de gezamenlijke risicofactoren van diabetes, hart- en vaatziekten en chronische nierziekten (zoals deze in het kader van het PreventieConsult CMR landelijk geïntroduceerd wordt), op draagvlak mag rekenen bij de Nederlandse bevolking in de leeftijd van jaar. Uit het onderzoek blijkt dat 68% van de ondervraagden waarschijnlijk tot zeker zo n test zou doen; ongeveer 10% zegt er geen behoefte aan te hebben. Twee derde van de ondervraagden in de genoemde leeftijdsgroep heeft al eerder ervaring opgedaan met een gezondheidstest. Belangrijke voorwaarden die men aan deelname stelt, zijn een professionele aanpak en begeleiding (met name via de huisarts) en vergoeding van eventuele kosten (via de verzekering). Extra aandacht verdienen mensen in de lagere sociaaleconomische klassen. Hoewel hun kennisniveau vrij hoog ligt, komt diabetes vaker voor en vindt men het moeilijker om bijvoorbeeld overgewicht te voorkomen. De bereidheid na een check om actie te ondernemen is minder. Ook de kosten van de test mogen geen drempels opwerpen. Ook verdienen personen met een hoog risico extra aandacht. Hun inschatting van de eigen mogelijkheden om de genoemde ziekten en daarbij behorende risicofactoren te vermijden, is relatief laag. Tevens is men minder bereid om de leefgewoonten aan te passen bij een testuitslag die wijst op een verhoogd risico. De praktische uitvoerbaarheid van de adviezen en de betrouwbaarheid van de afzender van de testuitslag bepalen of men de stap naar een gezondere leefstijl wil zetten en zo actief bijdraagt aan het voorkómen en/of vroeg opsporen van cardiometabole en renale aandoeningen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Diabetes Fonds, de Nierstichting Nederland en de Nederlandse Hartstichting in het kader van het programma LekkerLangLeven. Het volledige rapport Nulmeting Gezondheidscheck CMR van R.B.M. Gelissen en R. Jonkers (ResCon) is te downloaden via (zoekterm: nulmeting). n Literatuur 1 Nielen MMJ, Meer V van der, Schellevis FG. Evaluatie pilot PreventieConsult CardioMetabool Risico. Utrecht: Nivel, Dekker JM, Alssema M, Janssen PGH, et al. NHG-Standaard PreventieConsult module Cardiometabool Risico. Huisarts Wet. 2011;54: Gelissen R, Jonkers R. Nulmeting Gezondheidscheck CMR. Uitkomsten van onderzoek onder de Nederlandse bevolking van jaar in het kader van het project Checkstandaard Cardiometabool Risico. Amsterdam: ResCon, Janz NK, Becker MH. The Health Belief Model: a decade later. Health Educ Q. 1984;11: Floyd D, Prentice-Dunn S, Rogers R. A meta-analysis of research on Protection Motivation Theory. J Appl Soc Psychol. 2000;30: Rogers RW. Cognitive and psychological processes in fear appeals and attitude change: a revised theory of protection motivation. In: Cacioppo JT, Petty RE, eds. Social psychophysiology. New York: Guilford, p Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Human Decis Process. 1991;50: Hart Bulletin, jaargang 42, nr. 5, oktober 2011

Nulmeting Gezondheidscheck CMR

Nulmeting Gezondheidscheck CMR Nulmeting Gezondheidscheck CMR Uitkomsten van onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 45-74 jaar in het kader van het project Checkstandaard Cardiometabool Risico Onderzoek in opdracht van het Diabetes

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie

Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico

Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico Dr. Olga Damman Dr. Maaike van den Haak Nina Bogaerts, Msc Amber van der Meij, Bsc Prof.dr. Danielle Timmermans Quality of Care EMGO Institute for

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 5 Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dit is in veel gevallen het gevolg van

Nadere informatie

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders Preventie consult Het risico op ziekte is nooit precies te voorspellen. U kunt wel te weten komen of uw risico op bepaalde ziekten misschien hoger is. Suikerziekte, hartinfarcten en beroertes zijn ernstige

Nadere informatie

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht Factsheet Meet the Needs Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht ZIO, Zorg in Ontwikkeling Regio Maastricht-Heuvelland Maart 2013 Colofon: Onderzoeksteam

Nadere informatie

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten huisarts in GZC de Lloods Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Voor de fietslichten: Ik heb mijn eigen CVR beoordeeld ahv de score kaart Ik

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1674 Vragen van de leden

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

Evaluatie pilot PreventieConsult cardiometabool risico

Evaluatie pilot PreventieConsult cardiometabool risico Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Evaluatie pilot PreventieConsult cardiometabool risico M.M.J. Nielen (NIVEL) V. van der Meer (LUMC) F.G.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het aantal mensen met een gestoorde nierfunctie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit betekent dat er steeds meer mensen moeten dialyseren of een niertransplantatie moeten

Nadere informatie

Ongezond gedrag op vijf leefstijlaspecten

Ongezond gedrag op vijf leefstijlaspecten Nationale Leefstijlbarometer / P.13 Ongezond gedrag op vijf leefstijlaspecten Gezond / ongezond gedrag voor wat betreft alcohol, bewegen, gewicht, roken en voeding Mix van prescriptieve en descriptieve

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

SLIM implementeren van onderzoek naar praktijk. Persoonlijke en omgevingsfactoren geassocieerd met het opvolgen van leefstijladviezen: De SLIM study

SLIM implementeren van onderzoek naar praktijk. Persoonlijke en omgevingsfactoren geassocieerd met het opvolgen van leefstijladviezen: De SLIM study SLIM implementeren van onderzoek naar praktijk Persoonlijke en omgevingsfactoren geassocieerd met het opvolgen van leefstijladviezen: De SLIM study Cheryl Roumen, PhD- student Vraagstelling Houden de deelnemers

Nadere informatie

Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008 De vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten

Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008 De vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008 De vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten M.M.J. Nielen F.G. Schellevis ISBN 978-90-6905-XXX-X http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 SAMENVATTING MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 ALIFE@WORK DE EFFECTEN VAN EEN LEEFSTIJLPROGRAMMA MET BEGELEIDING OP AFSTAND VOOR GEWICHTSCONTROLE BIJ WERKNEMERS ACHTERGROND Overgewicht, waarvan

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT PREVENTIECONSULT GEZONDHEIDSCENTRUM DE NIJE VESTE

ADVIESRAPPORT PREVENTIECONSULT GEZONDHEIDSCENTRUM DE NIJE VESTE Datum: 24-01-2014 GEZONDHEIDSCENTRUM DE NIJE VESTE ADVIESRAPPORT PREVENTIECONSULT Namen: Maaike Kalkman - 1630698 Ilona de Ridder - 1631336 Stage organisatie: Gezondheidscentrum De Nije Veste Stageperiode:

Nadere informatie

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Drs. Berthy Nijhuis, Research Manager Zwangerschap & bevallen 1 Juni 2011 Juli 2011 in opdracht van: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN 1198 Inleiding Deze folder is bedoeld voor reumapatiënten die zijn doorverwezen naar het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis.

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden.

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden. Samenvatting In hoofdstuk 1 hebben we het belang en het doel van het onderzoek in dit proefschrift beschreven. Wereldwijd vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte. Volgens

Nadere informatie

Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008 De vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten

Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008 De vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008 De vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten M.M.J. Nielen F.G. Schellevis ISBN 978-90-6905-915-0 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl

Nadere informatie

Nederland in Beweging!-televisie: Onderzoek naar de gebruikswaarde

Nederland in Beweging!-televisie: Onderzoek naar de gebruikswaarde Gepubliceerd in TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen Jaargang 82/2004 nummer 5 forum pg. 332-333. Nederland in Beweging!-televisie: Onderzoek naar de gebruikswaarde Dr. S. P. J. Kremers 1 Dr.

Nadere informatie

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Inleiding U heeft een afspraak gekregen van uw huisarts of specialist voor de "Hypertensie polikliniek". U wordt verwacht op: dag., om 07.45 uur. Meldt u zich

Nadere informatie

OVERGEWICHT EN OBESITAS

OVERGEWICHT EN OBESITAS Volksgezondheid Instituut Curaçao De Nationale Gezondheidsenquête CURAÇAO Themarapport OVERGEWICHT EN OBESITAS 2013 I. Jansen en S. Verstraeten De Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2013 Themarapport

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts Bloed moet stromen De cardiovasculaire risicodienst Verwijzing door de huisarts Naam :.... Geboortedatum :.... Afspraak maken bij de cardiovasculaire risicodienst Uw huisarts heeft u doorverwezen naar

Nadere informatie

Overgewicht en Obesitas op Curaçao

Overgewicht en Obesitas op Curaçao MINISTERIE VAN Gezondheid, Milieu & Natuur Volksgezondheid Instituut Curaçao Persbericht Overgewicht en Obesitas op Curaçao In totaal zijn 62,6% van de mannen en 67,3% van de vrouwen op Curaçao te zwaar,

Nadere informatie

Leefstijlkoers. De koers van uw leefstijl is gezond. Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van uw leefstijl. 1 / 7

Leefstijlkoers. De koers van uw leefstijl is gezond. Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van uw leefstijl. 1 / 7 Leefstijlkoers De koers van uw leefstijl is gezond. Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van uw leefstijl. 1 / 7 Leefstijloverzicht U ziet hieronder wat uw score is op de verschillende aspecten

Nadere informatie

Het PreventieConsult module Cardiometabool. reventie- Omvang doelgroep, karakteristieken deelnemers

Het PreventieConsult module Cardiometabool. reventie- Omvang doelgroep, karakteristieken deelnemers et Het PreventieConsult module Cardiometabool reventie- Omvang doelgroep, karakteristieken deelnemers Het PreventieConsult module Cardiometabool Omvang van de doelgroep en karakteristieken van deelnemers

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Vaatrisicopoli. Vertrouwd en dichtbij. Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen. Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Vaatrisicopoli. Vertrouwd en dichtbij. Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen. Wilhelmina Ziekenhuis Assen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Vaatrisicopoli Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen 1 Vaatrisicopoli Bent u in het verleden

Nadere informatie

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Mag het een onsje meer zijn? De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Viona Lapré- Utama, Marjan Erkamp, Marga van Liere, Cees Geluk Samenvatting Overgewicht komt steeds

Nadere informatie

Gezond ouder met een verstandelijke beperking: specialistische zorg voor hoog-risicogroepen

Gezond ouder met een verstandelijke beperking: specialistische zorg voor hoog-risicogroepen Gezond ouder met een verstandelijke beperking: specialistische zorg voor hoog-risicogroepen Prof Dr Heleen Evenhuis Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten Afd Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Intake & Anamnese formulier. Wilt u a.u.b. dit anamnese formulier zo goed mogelijk invullen en insturen naar

Intake & Anamnese formulier. Wilt u a.u.b. dit anamnese formulier zo goed mogelijk invullen en insturen naar Intake & Anamnese formulier Hartelijk dank voor het maken van een afspraak bij Thalamo. Wilt u a.u.b. dit anamnese formulier zo goed mogelijk invullen en insturen naar info@thalamo.nl. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

The acceptance and use of the Personal Health Check for prevention in primary care

The acceptance and use of the Personal Health Check for prevention in primary care The acceptance and use of the Personal Health Check for prevention in primary care Tranzo, GGD Hart voor Brabant, GGD West Brabant, NIPED, ZonMw Onderzoekers: Lieke Raaijmakers, Theo Kuunders Academische

Nadere informatie

Medisch wetenschappelijke standaard voor Preventief Medisch onderzoek

Medisch wetenschappelijke standaard voor Preventief Medisch onderzoek Medisch wetenschappelijke standaard voor Preventief Medisch onderzoek Wat is het PreventieKompas? Het PreventieKompas is een gezondheidsonderzoek dat is ontwikkeld in samenwerking met de top van de Nederlandse

Nadere informatie

Individueel Zorgplan Cardiometabool

Individueel Zorgplan Cardiometabool Individueel Zorgplan Cardiometabool Vasculair Centrum Naam: Geboortedatum: Patiëntnummer: Vasculair centrum Rijnstate Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Stadia chronische nierschade

Stadia chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Stadia chronische nierschade Nierschade

Nadere informatie

PreventieKompas. HRM 2.0 in Contact Centers. Dr. Marnix Hoppener

PreventieKompas. HRM 2.0 in Contact Centers. Dr. Marnix Hoppener PreventieKompas Mooi weer spelen of een zonnebril opzetten? HRM 2.0 in Contact Centers Dr. Marnix Hoppener Gezonde geest Gemotiveerd en Productief op werkplek Het beste uit je mensen halen Individu Organisatie

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Combinaties van risicofactoren

Combinaties van risicofactoren Achtergronddocument Combinaties van risicofactoren Vóórkomen van risicofactoren en clustering Zowel overgewicht als roken clusteren met zwaar alcoholgebruik Zowel overgewicht als dagelijks roken gaan samen

Nadere informatie

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Chronische nierschade: hoe vaak,

Nadere informatie

30 juni 2009 De Checkstandaard

30 juni 2009 De Checkstandaard 30 juni 2009 De Checkstandaard Eenmalige uitgave ter gelegenheid van de Invitational Conference Professionele opsporing verzocht Kwaliteit staat voorop De Checkstandaard moet er gewoon komen. Daarover

Nadere informatie

7 Effectevaluatie: effecten van het project

7 Effectevaluatie: effecten van het project 7 Effectevaluatie: effecten van het project In het effectonderzoek is onderzocht of de kennis, de houding en het gedrag van de bevolking van Zuidoost-Drenthe veranderd is ten aanzien van de leefstijlfactoren

Nadere informatie

Hoe verandert het leven na de diagnose diabetes type 2?

Hoe verandert het leven na de diagnose diabetes type 2? Hoe verandert het leven na de diagnose diabetes type 2? Een gezonde leefstijl kan mensen met diabetes type 2 helpen het verloop van de ziekte af te remmen. Maar slagen diabetespatiënten er ook in om meer

Nadere informatie

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicopolikliniek

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicopolikliniek Bloed moet stromen De cardiovasculaire risicopolikliniek Naam :... Geboortedatum :... Uw specialist heeft u doorverwezen naar de cardiovasculaire risicopolikliniek (CVR-polikliniek). Binnenkort nemen wij

Nadere informatie

.192. Etnische ongelijkheid in hart- en vaatziekterisico:

.192. Etnische ongelijkheid in hart- en vaatziekterisico: Samenvatting Etnische ongelijkheid in hart- en vaatziekterisico: de aanwezigheid van risicofactoren onder Amsterdammers met een Turkse en Marokkaanse etnische achtergrond. De incidentie van hart- en vaatziekten

Nadere informatie

PreventieConsult cardiometabool risico

PreventieConsult cardiometabool risico PreventieConsult cardiometabool risico NVAB en NVVG Kringen Leiden, Den Haag en Haarlem Marjolein Bastiaanssen Bernard Schepers Inhoud Inleiding Risicotest Leefstijltest Werkgerelateerde factoren Pilot

Nadere informatie

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: J.Tol, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof, Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één

Nadere informatie

Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check

Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check Digitale Brochure mijnclic begeleidt mensen op weg naar een betere leefstijl en gezondheid Over mijnclic mijnclic staat voor mijn Cardiac Lifestyle Intervention

Nadere informatie

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum Pre-diabetes Vasculair Preventie Centrum Wat is pre-diabetes? Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het glucosegehalte in uw bloed (bloedsuiker) is, vooral s ochtends voordat u gegeten

Nadere informatie

J. Snel AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 13(11):14-15, november. 2005 Dagelijks, matig alcoholgebruik verlaagt het risico op diabetes

J. Snel AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 13(11):14-15, november. 2005 Dagelijks, matig alcoholgebruik verlaagt het risico op diabetes J. Snel AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 13(11):14-15, november. 2005 Dagelijks, matig alcoholgebruik verlaagt het risico op diabetes Diabetes 2 of ouderdomsziekte komt veel voor en begint epidemische

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden

Nadere informatie

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011 Feitenkaart Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 010-011 In september 007 is de uitvoering van het Rotterdamse leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht gestart. Het doel van het programma

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Hypertensie en Diabetes Mellitus in Curaçao

Hypertensie en Diabetes Mellitus in Curaçao Hypertensie en Diabetes Mellitus in Curaçao Een ruimtelijke analyse gebaseerd op de verzamelde gegevens tijdens de census uit 2001 Sean de Boer Inleiding Dit artikel gaat in op het voorkomen van Hypertensie

Nadere informatie

Combinatie afspraak vasculaire preventie poli

Combinatie afspraak vasculaire preventie poli Combinatie afspraak vasculaire preventie poli Inleiding U heeft een afspraak gekregen van uw huisarts of specialist voor de "vasculaire preventie polikliniek". Uw afspraak is op... om 07.45 uur. Meldt

Nadere informatie

Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie

Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J, Verleun, A., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener,

Nadere informatie

Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist

Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist - Sportdietist: - Eigen praktijk: SMC Fysiomed Amsterdam - Nationale roeiselectie: KNRB - Schrijven van blogs en columns: JOGG,

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

.. it takes two to tango! Nascholing VRM 11 december 2012 Karin Idema

.. it takes two to tango! Nascholing VRM 11 december 2012 Karin Idema .. it takes two to tango! Nascholing VRM 11 december 2012 Karin Idema Hart- en vaatziekten in Nederland Achtergrond & ervaringen met bijna 4 jaar zorgstandaard Vitale Vaten Zelfmanagement Individueel zorgplan

Nadere informatie

Ken je cardiovasculair risico!

Ken je cardiovasculair risico! UGP-FOLDER Ken je cardiovasculair risico! Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke risicofactoren zijn er? Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn factoren die de kans op ziekten

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) NEDERLANDE AMENVATTING (DUTCH UMMARY) 189 Nederlandse amenvatting (Dutch ummary) trekking van proefschrift Patiënten met een chronische gewrichtsontsteking, waaronder reumatoïde artritis (RA), de ziekte

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. Wel of geen gezondheidscheck? Deze brochure helpt u om te kiezen

Preventief Medisch Onderzoek. Wel of geen gezondheidscheck? Deze brochure helpt u om te kiezen De artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 60.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), Landelijke vereniging van Artsen in

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek Preventief Medisch Onderzoek De artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 60.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), Landelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Overgewicht Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht

Overgewicht Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht Overgewicht Brochure over oorzaken, gevolgen en behandeling van overgewicht. Met eet- en beweegdagboekje. Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht Gevolgen van overgewicht Meten en wegen BMI (Body Mass

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer. Daphne Jansen Mieke Rijken

Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer. Daphne Jansen Mieke Rijken Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer Daphne Jansen Mieke Rijken ISBN 978-94-6122-196-4 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

DE PROCEDURE DE FEITEN

DE PROCEDURE DE FEITEN Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak januari 2013 Kern: te late doorverwijzing bij verhoogde ASAT en ALAT waarden Klager verwijt de huisarts dat hij hem te laat heeft doorverwezen

Nadere informatie

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006 cijfers en feiten Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 26 Prevalenties en trends in leefstijl- en risicofactoren in

Nadere informatie

uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids

uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids Omdat voorkomen beter is dan genezen, hebben de huisartsen en gemeentebesturen van Malle en Zoersel - in samenwerking met LOGO Antwerpen Noord

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

SUMMARY. Samenvatting

SUMMARY. Samenvatting SUMMARY Samenvatting 165 166 SAMENVATTING Overgewicht en obesitas bij kinderen is een steeds groter wordend probleem. Eén van de gevolgen ervan is het ontstaan van hypertensie (een te hoge bloeddruk).

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie