Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

2 Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten bij uitvoering... 5 Aandachtspunten bij nabespreking... 6 Aandachtspunten bij rollenspellen... 6 Aandachtspunten bij feedbackregels... 6 Thema 1. Palliatieve Terminale Zorg... 8 Oefeningen bij kennismaken... 8 Oefening 1 Naam... 8 Oefening 2 Wie is de ander?... 8 Oefening 3 Vrijwilliger in de psychiatrie?... 9 Oefening 4 Geven en ontvangen... 9 Oefening 5 Er zijn... 9 Oefening 6 De film Mijn tante is thuis gestorven Oefening Jouw taken, jouw grenzen! Hoe zie jij dat? Thema 2. Communicatie Oefeningen Terugblik Thema Oefening 1 De eigen ruimte Oefening 2 Inhoud en betrekking Oefening 3 Beschrijven of interpreteren? Oefening 4 Concretiseren Oefening 5 Communicatie in de GGZ Extra oefeningen Oefening Bijzondere vormen van communicatie Oefening Luisteren en Rapporteren Het verhaal Thema 3. Psychiatrische Stoornissen Oefening 1 Presentatie Psychose en Schizofrenie Oefening 2 De stemmendoos Oefening 3 Casus Dhr. A Oefening 4 Video over schizofrenie

3 Thema 4. Psychiatrische stoornissen Oefening 1 Verlies en depressie Oefening 2 De reddersdriehoek Oefening 3 Claimend gedrag Oefening 4 Welke informatie heb ik als vrijwilliger nodig? Thema 5. Verlies, dood en rouw Oefening 1 Rouwtaken Oefening 2 Eigen ervaringen Oefening 3 Rollenspelen Oefening 4 je plaats te midden van de disciplines Oefening 6 Gedachtenisplek (facultatief alleen GGzcentraal) Extra oefening Oefening Waar wordt het spannend? Thema 6 Spiritualiteit en Sterven in de GGZ Oefening 1 De generaties en hun visie op leven en dood Oefening 2 De film Oefening 3 Laatste wensenboekje Oefening 4 Een voorbeeld uit de GGz Evaluatie Extra Oefeningen thema Oefening 1 Top 2 van eigen overtuigingen Oefening 2 De zin van je bestaan Colofon

4 Introductie Voor je ligt de docentenhandleiding van de training. De training bestaat uit de volgende thema s: Organisatie van de palliatieve terminale zorg Communicatie Psychiatrische ziekte 1 Psychiatrische ziekte 2 Verlies, dood en rouw Spiritualiteit Deze docentenhandleiding beschrijft hoe de training opleidt tot het begin van het vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg in de GGz. De docent vindt in deze handleiding inhoud, doelstellingen en werkvormen bij de thema s. De training vormt de gelegenheid tot kennismaking: de instelling met de vrijwilliger, maar vooral ook de vrijwilliger met de instelling. Deze handleiding is deels een bewerking van een uitgave van het Landelijk Steunpunt VPTZ te Bunnik 2009, 5 e herziene druk, ten behoeve van palliatieve terminale zorg in GGZ- instellingen. En een bewerking van de module Basiscursus psychiatrie voor vrijwilliger, Claudia Barneveld en Rolienke de Bruine, uitgave GGz Centraal De training is ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk Steunpunt VPTZ en GGz Eindhoven en de Kempen. Werken met groepen vraagt een gedegen voorbereiding. Voor je begint, moet je bedenken wat je op welk moment en met welk doel wilt gaan doen. Hiermee krijg je alle aspecten en gewenste effecten van de training op een rij. Neem daar goed de tijd voor. Werken met groepen vereist dat je goed kunt observeren en een flexibele instelling hanteert. Het kan best zijn dat door omstandigheden in een groep, je andere dingen gaat doen of langer praat over een bepaald onderdeel waardoor je geen tijd hebt voor andere oefeningen. Dat vraagt durven loslaten om het proces in de groep te kunnen volgen. Het is belangrijk dat je ziet, hoort en begrijpt wat er in de groep gebeurt en dat je daarop kunt en durft in te spelen. Bij de start van de training leg je de nadruk op het belang van een veilige werksfeer. Ruimte, respect, rust en humor zijn daarbij de uitgangspunten. Het zijn belangrijke ingrediënten voor een geslaagde training waarin de deelnemers zich vrij voelen om mee te doen. Bij ieder thema in deze training staan meerdere oefeningen beschreven. Afhankelijk van de tijd die je hebt en wat je wilt bereiken, kies je welke oefening(en) je gaat inzetten. Het is niet zo dat je alle oefeningen moet gebruiken. De keuze is aan jou als docent van de groep. Visie op kwaliteit Bij de voorbereidende werkzaamheden voor de training hoort ook de bezinning op de kwaliteitsvisie van de instelling. Medewerkers en dus vrijwilligers dragen die kwaliteit uit. De Introductietraining is een mogelijkheid om deze kwaliteit voor te doen, een bepaalde kleur te geven en om de aanstaande vrijwilligers de sfeer van de organisatie te laten ervaren. Een gastvrijheid zoals ook uitgedragen zal worden door diezelfde vrijwilligers straks in het contact met de patiënt en diens naasten. 4

5 Binnen VPTZ is sinds 2007 een kwaliteitsstuurgroep bezig met het vormgeven van kwaliteit. Daarin is uitgesproken dat het de intentie is om bij alle werkzaamheden in de organisatie ons steeds te richten op de essentie van het werk. De essentie staat voor Er zijn, voor het met aandacht, respect en vertrouwen zijn voor de mens in zijn laatste levensfase. Deze essentie Er zijn zal in ongeveer vergelijkbare termen per organisatie beschreven zijn. VPTZ Nederland beschrijft de missie van vrijwilligers als volgt: "aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning". GGz Centraal onderschrijft deze visie en sluit daarbij aan. Hoe wordt die essentie vervolgens zo krachtig mogelijk ingevuld? Door de essentie als persoon zo authentiek mogelijk te laten zijn. Persoonlijke vorming van een vrijwilliger is dus een pijler in het kwaliteitsbeleid, en het is dan ook nodig dat een vrijwilliger over een lerende houding beschikt. Dat hij/zij er plezier in heeft om samen met collega s een zoektocht aan te gaan hoe de zorgverlening (het gedrag) nog effectiever een uiting kan zijn van de eigen goede intenties. Een voorbeeldvraag zou kunnen zijn; Waarom doe ik het zo, en niet anders, en kan ik iets verbeteren, zodat mijn handeling nog waardevoller wordt voor de ander?. Om die reden wordt in de trainingen met leerdoelen/leervragen gewerkt. Het draagt bij tot deze gewenste houding, maakt de landelijke training meer persoonlijk en geeft meer verdieping voor de individuele deelnemer. Aandachtspunten bij voorbereiding De volgende punten kun je als een checklist gebruiken voor je eigen voorbereiding bij elke oefening. Lees de oefening goed door. Vraag je af of je de opdracht goed begrijpt. Neem rustig de tijd om het doel te formuleren en schrijf deze op. Stel de oefening zo nodig bij naar jouw wensen en doel. Maak een lijst met wat je nodig denkt te hebben bij de uitvoering van de opdracht. Verzamel al de benodigdheden. Als er bij een oefening opdrachten nodig zijn op papier, zorg dan voor voldoende kopieën. Doe geen oefeningen waar je twijfels bij hebt, waar je niet zeker van bent, wat je vreemd vindt of om welke reden ook niet zit zitten. Maak een (globaal) tijdpad voor het programma dat je per trainingdagdeel wilt geven. Aandachtspunten bij uitvoering De volgende punten kun je als een checklist gebruiken bij de uitvoering per oefening. Vertel de groep wat je gaat doen, geef ze kort en bondig de grote lijn. Leg uit waarom en waartoe je iets doet (wat het doel is). Geef duidelijk aan wat je van de deelnemers verwacht. Schrijf zo nodig de aandachtspunten op een flap. Vraag of iedereen de opdracht begrijpt. Realiseer je dat de oefeningen een persoonlijke inbreng en betrokkenheid vragen van de deelnemers en dat het emoties kan oproepen en spannend kan zijn. Maak, zeker bij het werken met subgroepen, afspraken wie de tijd bewaakt. 5

6 Aandachtspunten bij nabespreking Het is belangrijk dat je na elke oefening gelegenheid geeft om na te bespreken. De deelnemers kunnen een korte reactie geven op wat ze van de oefening vonden en krijgen ruimte om hun emoties te uiten. De volgende punten kun je als checklist gebruiken bij het nabespreken. Geef waar nodig, de gelegenheid stoom af te blazen, dat wil zeggen dat alle deelnemers na afloop kort kunnen zeggen wat de oefening met hen deed. Neem rustig de tijd voor de nabespreking. Zorg dat ieder die dat wil aan bod komt. Zorg ervoor dat degenen die praten niet meer tijd nemen dan nodig. Houd in de gaten wie stil is en probeer ze zelf actief te betrekken door bijvoorbeeld gericht te vragen hoe ze het vonden. Beperk degene die iets inbrengt tot één aspect, rond dat af en ga dan verder. Als je iemand met een opmerking of vraag in de wacht zet, d.w.z. even laat wachten op antwoord, vergeet hem niet, kom daar zo gauw het past op terug. Rond de nabespreking af door te vragen of iedereen heeft kunnen zeggen wat hij wilde en of iedereen verder kan bijvoorbeeld in energie of emoties. Je kunt ook een rondje maken en elke deelnemer even kort laten vertellen over hoe hij de oefening heeft ervaren en hij heeft geleerd. Geef een korte samenvatting van wat je hebt gezien en wat je nog wilt meegeven aan de deelnemers. Aandachtspunten bij rollenspellen De volgende aandachtspunten kunnen je helpen om praktijksimulaties goed voor te bereiden en goed uit te voeren: Gebruik korte, duidelijke rolomschrijvingen die de spelers ruimte geven voor eigen inbreng. Geef een zorgvuldige schets van de situatie en de karakters en vraag de spelers of het duidelijk voor ze is en welke informatie ze eventueel nog missen. Geef de spelers voldoende voorbereidingstijd, zodat ze goed in hun rol kunnen komen. Zorg voor voldoende rust en aandacht bij de uitvoering. Geef de spelers na afloop de gelegenheid stoom af te blazen. Aandachtspunten bij feedbackregels Geef aan de groep de volgende basisvoorwaarden ten aanzien van feedback na een oefening of rollenspel. Schrijf ze op een flap zodat de deelnemers ze zelf kunnen lezen. Deze voorwaarden zijn belangrijk om een veilig klimaat te scheppen voor de deelnemers. Bij de feedbackronde, is dit de volgorde van de mensen die het woord krijgen. 1. de spelers; 2. de observanten, bijvoorbeeld de groep; 3. de docent. Vraag aan de deelnemer voorafgaand aan de simulatie waarover hij feedback wil en beperk de feedback daartoe. Je beschrijft eerst ik zie... of ik hoor.... Vervolgens ik voel daarbij... of het doet met mij.... Tot slot herken je wat ik bedoel en ik denk dat... gevolgd door een tip, advies of aanwijzing; Wees altijd concreet en duidelijk in wat je beschrijft. 6

7 Veroordeel niet. Dus niet: Jij bent.... Houd het bij beschrijving van gedrag en interpreteer niet wat je ziet. Het gaat niet om goed of fout, maar wel om het effect van het gedrag. Was het effect gewenst of ongewenst voor de deelnemer zelf, of voor de organisatie, of voor de patiënt. Dat is afhankelijk van de gevraagde feedback. Het gaat om bewust worden van het eigen handelen en zien en ervaren wat je kunt leren. Voor de docent zijn de volgende aandachtspunten nog van belang: Zorg dat de feedback bruikbaar is en geef tips als afronding van de feedback. Beperk de feedback tot datgene waarover feedback gevraagd is door de deelnemer. Help de ontvanger bij de feedback niet in de verdediging te gaan maar te ontvangen, dat wil zeggen, aanhoren wat tegen hem gezegd wordt. Vraag de ontvanger eventueel welk(e) punt(en) uit de feedback hij gehoord heeft en met welk(e) punt(en) hij ook iets wil gaan doen. Ga uiterst zorgvuldig om met feedback en wees je ervan bewust hoe gevoelig dit kan zijn voor iemand. De waarde van de training wordt bepaald door de eigen inbreng van deelnemers en docent. Iedere inbreng heeft waarde. Respect voor elkaar is het uitgangspunt, los van de betekenis die de inbreng van een ander voor jou heeft. Als docent zul je bewust ruimte moeten creëren voor ieders inbreng. Ruimte creëer je door grenzen helder te hebben. Om voor iedereen voldoende ruimte te laten bestaan, zullen er ook grenzen gesteld moeten worden aan de individuele inbreng van een ieder. Waar draagt het nog wat bij aan het geheel of waar wordt het een te persoonlijk doel, is wat de docent zich af kan vragen, juist omdat menige oefening de deelnemers uitnodigt om wat van zichzelf te laten zien. 7

8 Thema 1. Palliatieve Terminale Zorg Oefeningen bij kennismaken Inhoud De deelnemers de gelegenheid geven om zich aan elkaar voor te stellen De deelnemers stimuleren hun persoonlijke motivatie onder woorden te brengen De deelnemers delen hun kennis en ervaring tot nu toe met psychiatrische ziekte en ervaring met begeleiden van stervenden Er zijn is de korte weergave van de missie van de VPTZ. De deelnemer vertelt wat dat voor hem betekent in zijn vrijwilligerswerk en hoe hij dat Er zijn vorm en inhoud denkt te geven. De deelnemers leren elkaar kennen Het creëren van een vertrouwd en veilig en leerklimaat binnen de groep De deelnemers krijgen inzicht in hun motivatie om Vrijwilliger in de Palliatieve Terminale Zorg in de GGZ te worden Oefening 1 Naam Kennismaking Iedere deelnemer noemt zijn of haar naam Iedereen vertelt waar de naam vandaan komt. Ben je wel of niet vernoemd? Ieder vertelt wat die naam voor jezelf betekent. Totaal bij 10 personen 1 minuut per persoon 10 minuten Oefening 2 Wie is de ander? Verdieping kennismaking Laat de groep tweetallen maken. De tweetallen bedenken met elkaar één vraag, die zij aan straks aan alle andere deelnemers stellen met het oog op verdere kennismaking als vrijwilligers palliatieve zorg. De vragen worden door ieder beantwoord. tweetallen groep 3 minuten 15 minuten 8

9 Oefening 3 Vrijwilliger in de psychiatrie? Kennismaking en uitwisseling ervaring psychiatrie Laat de deelnemers een kring maken zonder tafels ertussen Op welke moment dacht je nu ga ik mij opgeven als vrijwilliger. Waarom in de psychiatrie? Welke ervaring ligt er achter? groep minuten Oefening 4 Geven en ontvangen Bewustwording motivatie. Een stapel (kunst)kaarten of foto s liggen klaar. Wat hoop je te geven en wat hoop je te ontvangen als vrijwilliger. Kies één of twee kaarten, die daar iets van uitdrukken. Ieder vertelt kort iets over geven en ontvangen aan de hand van een kaart groep minuten Oefening 5 Er zijn Helderheid over de VPTZ-missie Er zijn. Korte theorie over Er zijn : missie VPTZ, Andries Baart, Rogers. Eventueel de dvd Er zijn van de VTPZ klaarzetten. Elk groepje krijgt een flap. We beginnen met een eigen ervaring: herinnering aan een situatie, waarbij jezelf de ervaring hebt opgedaan, dat iemand anders er voor je was. Wat gebeurde er in die ervaring? De ingrediënten voor die ervaring worden op de flap geschreven. De ingrediënten voor die ervaring worden eventueel aangevuld met de visie van er zijn (Baart, Rogers) of vergeleken met de gesprekken op de dvd Er zijn. Hoe zou je op de palliatieve unit in de GGz Er zijn kunnen invullen? Welke (on)mogelijkheden kun je tegenkomen. groep 30 minuten 9

10 Oefening 6 De film Mijn tante is thuis gestorven. Kennismaking met sterven in de GGz De film en afspeelapparatuur staat klaar De film wordt bekeken Gelegenheid om een eerste reactie te geven groep 30 minuten Extra oefening Oefening Jouw taken, jouw grenzen! Hoe zie jij dat? Bewustwording van grenzen in het werk. Geef een korte inleiding over taken en grenzen van een Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg, maar zonder dat je daarbij een lijst geeft wat deze taken of grenzen precies zijn. Laat de deelnemers een lijst maken van taken en grenzen van een Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg zoals zij dat zien. Laat ze twee kolommen op een A4 maken met boven de ene kolom Wat doe je wel? en boven de andere Wat doe je niet?. Als de deelnemers aan het werk zijn, maak jij dezelfde flap. Na ongeveer 10 minuten ga je de uitkomsten van elke groep plenair bespreken. Degene die begint, noemt van zijn eigen papier uit elke kolom één onderdeel, jij schrijft dat mee op de flap. Dan is de volgende aan de beurt en benoemt van zijn papier één onderdeel per kolom en jij schrijft; Ga zo verder één of twee keer de kring rond. Vraag of iemand nog iets heeft dat er niet op staat. Ga vervolgens samen op zoek naar grensgevallen in wat je wel of niet doet. individueel plenair Totaal 5 minuten 10 minuten 20 minuten 35 minuten Huiswerk volgende bijeenkomst. De deelnemers denken na over wat zij willen leren in de training aan de hand van het visiedocument GGz Centraal en de grondhouding zoals door de VPTZ is geformuleerd. De docent heeft voor iedere cursist het volgende deel van het visiedocument GGz Centraal gekopieerd: 10

11 Een vrijwilliger kan ondersteuning en zorg bieden en heeft aandacht voor mensen in al hun eigenheid. De vrijwilliger respecteert de waardigheid van de ander en beseft dat deze een leven achter zich heeft. De vrijwilliger reduceert mensen niet tot hun ziekte, geeft ruimte en kan dingen laten. De vrijwilliger is flexibel in tijd en denken en heeft geen vrijblijvende houding. Wie zich verbindt met mensen in de laatste fase van hun leven, kan het niet laten afweten. De vrijwilliger heeft affiniteit in het omgaan met mensen met een psychiatrische ziekte/stoornis. De docent heeft daarnaast elementen van een juiste grondhouding voor een VPTZ vrijwilliger op papier: Bereid en in staat zijn de ander te ontmoeten. Het kunnen bieden van onvoorwaardelijke en niet oordelende aandacht en respect. Invoelend zijn en het kunnen tonen van medeleven en begrip. Zelfreflecterend vermogen. Flexibel kunnen zijn. Geduldig kunnen zijn. Openheid en bereidheid hebben om te leren. Terughoudendheid in eigen reacties. Respectvol kunnen communiceren met patiënt, medebewoners en familie, hierbij de valkuilen kunnen benoemen en daar oplossingen voor zoeken. Veiligheid en vertrouwen kunnen bieden. Kunnen aansluiten bij de leef- en belevingswereld van patiënt, medebewoners en verpleegkundigen. Creatief durven zijn in de communicatie. Vragen Welke van bovenstaande kwaliteiten vind je wellicht gemakkelijk en welke moeilijk te realiseren? Beschrijf wat je zou willen leren in de training? Wat vind je noodzakelijke kennis over palliatieve zorg, psychiatrische ziekte en communicatie? Lezen De cursisten lezen lesbrief Thema 2 over communicatie. 11

12 Thema 2. Communicatie Inhoud De deelnemers stimuleren hun leerthema s en persoonlijke motivatie onder woorden te brengen. De deelnemers de gelegenheid geven om kennis te maken met hoe in de GGZ het sterven begeleid wordt door de verschillende disciplines. De deelnemers hebben inzicht in hun motivatie om een vrijwilliger in de Palliatieve Terminale Zorg te worden. De deelnemers zijn zich bewust van hun leerthema s en kunnen dit verwoorden. De deelnemers hebben inzicht in verschillende aspecten van communicatie. De deelnemers herkennen bepaalde communicatiepatronen. Oefeningen Inhoud Effectiviteit van communicatie vergroten door actief te luisteren Observatie als belangrijk onderdeel van communicatie. Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Hoe doe je verslag? Oefenen basisvaardigheden: Slop staat voor: stilte, lichaamstaal, onder woorden brengen, praktische handelingen. en De deelnemer kan actief luisteren De deelnemer is in staat om zowel inhoud- als betrekkingsniveau in de communicatie aan te voelen en te benoemen De deelnemer kent het belang van goed observeren, signaleren en rapporteren De deelnemer heeft inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen in communicatie Terugblik Thema 1 De deelnemers hebben nagedacht over wat zij belangrijke leerthema s vinden Uitwisseling van de leerthema s in de kring De coördinator verzamelt de vragen en leerthema s en komt daar gedurende de training op terug groep 10 minuten 12

13 Oefening 1 De eigen ruimte Bewustwording van afstand en nabijheid in de verschillende relaties Tafels en stoelen staan aan de kant. De deelnemers staan in twee rijen tegenover elkaar. Ieder heeft één partner tegenover zich op ruim drie meter afstand. Loop langzaam naar elkaar toe en nader elkaar zo dicht mogelijk en zoek daarna voor jezelf de juiste afstand en beweeg net zo lang totdat je beide een goede afstand tot elkaar hebt en kijk elkaar aan. Ga naast elkaar staan, schouder aan schouder, en kijk samen naar een bepaald punt en ervaar hoe dicht je bij elkaar kunt staan zonder dat het hindert. Wissel van schouder. Maakt het verschil? Nagesprek. De verschillende ervaringen worden besproken: ieder heeft een bepaalde ruimte om zich heen nodig en dat is voor ieder verschillend. Het recht in de ogen kijken is moeilijk en meestal niet lang vol te houden. Het naast elkaar naar iets te kijken: doorgaans is nabijheid beter te verdragen naast elkaar dan tegenover elkaar. Experimenteer in tweetallen met stoelen. Zet de stoelen zo neer dat het voor beide prettig voelt. Probeer allerlei vormen uit. En bespreek de verschillen. In de GGz kom je mensen tegen die het gevoel hebben dat ze openliggen, geen huid hebben, dat anderen bepaalde gedachten in je hoofd kunnen stoppen. De helft van de groep stelt zich voor patiënt te zijn, die zich onbeschermd voelt. De ander nadert langzaam de bewoner op verschillende manieren. Experimenteer met verschillende houdingen. In het nagesprek kan naar voren komen, dat bewoners graag met hun rug tegen de muur zitten of zich klein maken en overzicht houden. Wat zijn de verschillen als je jezelf heel open voelt. Over het algemeen hebben patiënten dan meer afstand nodig. Ook hier geldt: steeds aftasten wat een goede afstand is. groep 20 minuten Oefening 2 Inhoud en betrekking Onderscheiden tussen het wat (inhoud) en hoe (betrekking) in de communicatie. Inhoud en betrekking. Korte uitleg van de begrippen en van de transactionele analyse. Het model staat op een flap. Eén en dezelfde zin, zoals bijvoorbeeld ruim die rommel op kan vanuit de kritische ouder, voedende ouder, volwassene, rebelse/afhankelijke of vanuit het vrije kind gezegd worden. De deelnemers oefenen met de situatie, dat een bewoner te weinig drinkt. Vanuit het verpleegkundig team is de vraag naar voren gekomen om de bewoner te stimuleren genoeg te drinken. Vanuit verschillende posities wordt een zin gezegd om de patiënt te 13

14 Noem voorbeelden waarin het handiger is op de inhoud of de betrekking in te gaan. Bijvoorbeeld: iemand zegt; Het gaat goed, maar de toon is somber. In drietallen oefenen in wijze van reageren. 15 minuten Oefening 3 Beschrijven of interpreteren? Bewustwording van het verschil tussen de feiten of de gebeurtenis en de interpretatie daarvan. De deelnemers gaan in tweetallen tegenover elkaar zitten. Beschrijf de kleren die de partner tegenover je aan heeft en vermijd iedere interpretatie, zoals mooie trui, maar zeg: Ik zie een wollen trui met witte bolletjes. Bespreken met elkaar. Het blijkt heel moeilijk om alleen te beschrijven. Beschrijf elkaars gezicht en vermijd iedere interpretatie (de docent kan in het nagesprek een verbinding leggen met EE bij schizofrenie: neutrale communicatie met zo weinig mogelijk emotionele uitdrukkingen en met rapporteren, waarin beschrijven van belang is) 15 minuten Oefening 4 Concretiseren Oefenen in actief luisteren en de ander aanmoedigen tot vertellen In drietallen. Eén deelnemer vraagt de andere naar een herinnering uit de jeugd, bijvoorbeeld de tijd van de basisschool. Degene die vraagt probeert niet te interpreteren, maar stelt hoe, wat en wanneer vragen, zodat de ander meer details gaat vertellen. De derde observeert en zegt nog eens als er geïnterpreteerd wordt. De observator probeert vervolgens kort en zo precies mogelijk na te vertellen wat hij of zij gehoord heeft. Ook hier geldt geen interpretaties. De cursisten wisselen uit wat ze lastig hebben gevonden. Deze oefening wordt drie keer gedaan, zodat ieder in alle rollen aan bod komt. 20 minuten Oefening 5 Communicatie in de GGZ Bewustwording van de (on)mogelijkheden in de communicatie met psychiatrische patiënten. De film staat klaar om gedraaid te kunnen worden. 14

15 De deelnemers krijgen de opdracht om vooral op de communicatie te letten. Wat wordt er over de communicatie van mevrouw K. gezegd. En hoe wordt er met mevrouw K. gesproken. Voor welke dilemma s staan de hulpverleners? Wat valt op? Hoe lost de geestelijk verzorger, de verpleegkundige en de arts het op? (plaatsvervangend spreken). Iedere deelnemer krijgt één focus bij het kijken. Voor welke dilemma s, vermoed je, kun je als vrijwilliger komen te staan? 35 minuten Extra oefeningen Oefening Bijzondere vormen van communicatie Ervaren en experimenteren met plaatsvervangend spreken. De ruimte is zo ingedeeld, dat deelnemers op twee stoelen kunnen liggen Er liggen fotoboeken, kunstboeken, kalenders met mooie foto s klaar In drietallen: Eén van de drie deelnemers ligt op bed of zit in de stoel en kan niet spreken. Het gaat erom dat diegene die niet kan spreken allerlei ervaringen opdoet. De ene vrijwilliger krijgt de opdracht vooral vragen te stellen aan de bewoner. Daarna komt de ander vrijwilliger op bezoek met de opdracht om vanuit zichzelf iets te vertellen over wat ze ziet of wat haar bezighoudt. Wat heb je als degene, die niet kan spreken ervaren? Uitwisseling over de verschillen. Van rol wisselen: De opdracht voor één van de bezoekers is om te experimenteren met zwijgen (met of zonder aanraking), de ander neemt een kunstboek mee of levensboek en mijmert wat bij wat er te zien is. Degene die de rol van diegene die niet kan spreken op zich heeft genomen, neemt bij zichzelf waar wat er intern gebeurt bij de verschillende benaderingswijze van de bezoekers. Nabespreking in de grote kring. 20 minuten Oefening Luisteren en Rapporteren Gebruik hiervoor het onderstaande verhaal. Een eigen concreet verhaal/verslag met een aantal duidelijke feiten en cijfers (op papier!) kan natuurlijk ook. Zorg voor voldoende kopieën van het verhaal dat je later uitdeelt aan de subgroepen van drie nadat je het verhaal plenair hebt voorgelezen; Vraag de groep in een kring te gaan zitten, zonder tafels. 15

16 Het verhaal Gisteren moest ik onverwacht nog even een boodschap doen. De auto was voor groot onderhoud bij de garage, dus ik moest door weer en wind op de fiets naar het centrum. Geen pretje, want dat is een goede 15 minuten doortrappen. En dat met dit hondenweer. Vlak voor ik bij de winkel kwam, hoorde ik een doordringend, gierend geluid en direct daarop een harde knal. Toen nog wat glasgerinkel en daarna werd het stil, doodstil. Ik trapte hard door in de richting van de volgende kruising en zag daar twee auto s staan, midden op de kruising. De neuzen waren in elkaar gekreukeld. De blauwe, oude eend kon zo naar de schroot. De andere auto was een splinternieuwe kersenrode Citroen C3. Nog zusjes ook dus. Ik schrok me natuurlijk rot want bij het zien van de auto s realiseerde ik mij dat de inzittenden wel eens gewond zouden kunnen zijn. Omdat ik jarenlang op de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis heb gewerkt, gooide ik zonder nadenken mijn fiets aan de kant en rende ik naar de auto s toe. Daar zag ik dat ik niet meer nodig was. Naast de eend stond de verdwaasde maar ongeschonden eigenaar. Een wat oudere man van een jaar of 60 met een bruine labrador dicht tegen zich aan gedrukt. En naast de andere auto stond een verbouwereerde knappe jonge vrouw die een gesprek aan het voeren was met haar mobiele telefoon. Toen ik bij ze aankwam, stopte een toevallig, passerende politieauto. De agenten stapten uit en ik kon mijn weg vervolgen richting de supermarkt. Lees het verhaal rustig voor. De deelnemers mogen niet meeschrijven. Geef na het verhaal de gelegenheid aan de deelnemers om een kort rapport te schrijven. In het rapport staan de belangrijkste momenten en feiten in het verhaal. Verdeel de groep in drietallen. Geef het verhaal aan de drietallen en laat hun dit vergelijken met de eigen rapporten die ze hebben geschreven. Stel de vraag; Wat valt op in die vergelijking?. Bespreek deze vraag vervolgens plenair, laat elke groep hun bevindingen vertellen. Bespreek wat de uitkomsten van deze oefening zijn voor het werk als vrijwilliger. verhaal rapport 3-tallen bespreken Totaal 5-10 minuten 15 minuten 5 minuten 20 minuten 20 minuten ± 60 minuten Huiswerk Lesbrief thema 3 laten lezen. 16

17 Thema 3. Psychiatrische Stoornissen 1 Voor achtergrondinformatie: zie lesbrief 3. In deze training wordt er voor gekozen om het fenomeen psychose en de ziekte schizofrenie uitvoerig te behandelen, omdat de vrijwilliger met deze verschijnselen veel te maken krijgt. Kennis van en herkennen van symptomen, die bij psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie voorkomen, kunnen de vrijwilliger helpen met de patiënt adequaat om te gaan. Kennis van veel voorkomende verschijnselen zoals psychose en de ziekte schizofrenie Bewustwording dat de communicatie door de ziekte beïnvloed wordt en hoe je daar mee om kunt gaan. Bewustwording van de gevolgen van de ziekte; zoals gering sociaal netwerk, wonen in een instelling Inzicht in de verschillende soorten angst ; existentiële angst (angst voor eenzaamheid, de dood) en angsten voortkomend uit de ziekte. Oefening 1 Presentatie Psychose en Schizofrenie Vooraf verzamelen wat de deelnemers al weten over de ziekte. Inventariseren welke ervaringen de deelnemers hebben met mensen die lijden aan schizofrenie. Bespreking van het verschijnsel psychose en het ziektebeeld schizofrenie aan de hand van een presentatie. Enkele teksten worden met elkaar gelezen, waarin mensen vertellen over hun psychose, over welke beelden ze hadden (uit boek van de Bosch). 25 minuten Oefening 2 De stemmendoos De deelnemers ervaren hoeveel concentratie het vraagt om een gesprek te voeren als er stemmen gehoord worden. De koptelefoons liggen klaar. In tweetallen. De één doet de koptelefoon op en zet de band aan. De ander knoopt een gesprek aan. Na een minuut of vijf als de band ophoudt, wisselen van rol. Nabespreken in de grote groep: uitwisselen van ervaringen De docent reikt handvatten aan voor de communicatie (zie ook lesbrief) 20 minuten 17

18 Oefening 3 Casus Dhr. A. Voor iedere deelnemer ligt een kopie van de casus klaar. De docent leest de casus voor. In twee of drietallen worden de vragen besproken Nabespreking in de hele groep Dhr. A. is ongeveer ruim een jaar voor zijn dood gediagnosticeerd met darmkanker. Hij kreeg een rectumamputatie en een stoma. Hiervoor is hij ongeveer zes weken opgenomen geweest in het Catharina-ziekenhuis. Die opname was onvermijdelijk, maar maakte de verpleging wél duidelijk dat we A. het meeste zouden kunnen helpen als we hem op onze afdeling zouden kunnen verplegen! Door zijn paranoïde schizofrenie was een opname in het ziekenhuis met alle vreemde apparatuur en vreemde mensen voor A. een ware hel. Op de afdeling hebben we hem in eerste instantie begeleid met het omgaan van de stoma. Dat leverde dikwijls, onhygiënische toestanden op. A. werd erg achterdochtig van het stomazakje en accepteerde het ternauwernood. Hij trok het te pas en te onpas van zijn buik en liet het vallen waar hij stond. Van pijn was op dat moment geen sprake, of in elk geval meldde A. dat niet! Klagen hoorde niet bij hem. In een later stadium gaf A. wel pijn aan en was het ook zo hevig dat hij niet meer op de afdeling wilde blijven, hij wilde naar de separeer. Daar kon hij zich laten gaan in zijn pijn; en dat deed hij ook; hij schreeuwde het van zich af! Als de arts kwam, vroeg hij aan A. of hij pijn had. A. ontkende dat: hij was achterdochtig ten opzichte van de arts. Daardoor kwam er dus geen adequate medicatie. Tot in het allerlaatste stadium werd A. de nacht ingestuurd met 2x 500 mg paracetamol. Elf dagen voor A s dood kon hij opeens niet meer lopen. Hij zakte door zijn benen en bleef vanaf toen veel in bed. Hij gaf erge hoofdpijn aan en schreeuwde het uit van de pijn. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht voor een scan van zijn hoofd, waaruit bleek dat hij een enorme tumor in zijn hoofd had. Uiteindelijk heeft A de avond voor hij stierf morfine gekregen. De volgende dag om 18 uur is hij (37 jaar) overleden. Nabespreken Wat betekent de ziekte voor de communicatie tussen de hulpverleners, de vrijwilliger en de patiënt? (Bijvoorbeeld; het uithouden in de onmacht de ander te kunnen bereiken of geconfronteerd worden met hallucinaties en wanen. Voorzichtig zijn met aanraking). Wat kun je wel en niet bespreken als er geen ziekte inzicht is? Waar kun je opletten? Wat zou je rol in deze situatie als vrijwilliger kunnen zijn? Wat is het belang van observeren en rapporteren en samenwerking verpleegkundig team? 20 minuten 18

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie