Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden Scriptie voorgedragen voor het bekomen van: Licentiaat in de economische wetenschappen Kris Boschmans Onder leiding van professor Koen Schoors

2

3 Ondertekende Kris Boschmans bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld.

4 I Voorwoord Allereerst en bovenal wens ik bij deze Niko Gobbin te bedanken voor het leveren van zowel nuttige ideeën, bronnen als opmerkingen in verband met deze scriptie. Voor zijn hulp bij de praktische uitvoering van het econometrisch onderzoek ben ik ook Koen Inghelbrecht dank verschuldigd. Tot slot zou ik mijn ouders willen bedanken voor hun steun, financieel en nietfinancieel, bij het tot stand komen van deze scriptie en bij mijn universitaire studies in het algemeen.

5 II Inhoudstafel Inleiding... p. 1 Deel 1. Probleemstelling... p. 4 Deel 2. Invloed van en effect op het rentepeil... p. 9 Deel 3. Ricardiaanse equivalentie... p Inleiding... p Standaard Ricardiaans model... p Verschillende tijdshorizonten... p Distortionariteit van belastingen... p Imperfecte kapitaalmarkten... p Geloofwaardigheid/persistentie van beleid... p De no-ponzi games veronderstelling... p Stochastische belastingen... p Stochastische bevolkingsomvang... p Besluit... p. 32 Deel 4. Compositie-effecten... p Empirische bevindingen... p Verklaringen aan de aanbodzijde... p Verklaringen aan de vraagzijde... p Substitutie-effecten... p. 39 Deel 5. Relatie tussen externe factoren en succes budgettair beleid... p Wereldgroei en rentevoet... p Monetair en wisselkoersbeleid... p. 41 Deel 6. Het budgettaire beleid in transitielanden... p Inleiding... p Budgettair en economisch beleid in communistische landen... p. 43

6 III 6.3. Evolutie van het budgettair beleid... p Theoretische verwachtingen... p. 55 Deel 7. Empirisch onderzoek... p Focus van het onderzoek... p Praktische beperkingen... p Gehanteerde methodologie: verantwoording... p Gehanteerde methodologie... p Regressie-resultaten... p. 75 Besluit... p. 83 Lijst van gelezen en geraadpleegde bronnen Bijlage1: Budgettair beleid en economische groei Bijlage 2: Illusoire saneringen in Centraal- en Oost-Europa Bijlage 3: Gebruikt cijfermateriaal en herwerking

7 IV Lijst van figuren en tabellen Tabel 1: Perioden van budgettaire consolidaties... p. 5 Tabel 2: Dynamische effecten van budgettair beleid... p. 35 Tabel 3: Overheidsbudget in OESO-landen, (als % van het BBP)... p. 38 Grafiek 1: Compositie van overheidsuitgaven in OESO-landen, (als % van het BBP)... p. 39 Tabel 4: Overheidsontvangsten als percentage van het BBP... p. 45 Tabel 5: Evolutie van Gini-coefficiënten in transitie- en OESO-landen... p. 48 Tabel 6: Evolutie in de overheidsconsumptie als percentage van het BBP... p. 49 Tabel 7: Evolutie in de investeringsgraad van de overheid als percentage van het BBP... p. 49 Tabel 8: Evolutie in de belastingsontvangsten als percentage van het BBP... p. 50 Tabel 9: Aandeel van de onofficiële economie op het totaal BBP... p. 51 Tabel 10: Omvang van de onofficiële economie in OESO-landen als percentage van het BBP, gemiddelde over de periode p. 52 Tabel 11: Evolutie van het overheidssaldo... p. 53 Tabel 12: Evolutie in de schuldgraad... p. 54 Box 1: Case studie: Pensioenhervormingen in Bulgarije... p. 56 Box 2: Toekomstig budgettair in Hongarije... p. 58 Tabel 13: Driejarenplan van Hongarije... p. 59 Figuur 2: Reëel BBP in 1998 als percentage van het BBP in p. 61 Tabel 14: Kredietverlening aan de private sector t.o.v. het BBP, 1989-'98... p. 63 Box 3: Classificatie en overzicht van transitielanden... p. 65 Tabel 15: Evolutie in de private spaarratio s... p. 69 Tabel 16: Regressie-output voor compositie-effecten... p. 77 Tabel 17: Regressie-output transferten en subsidies met eerste dummy... p. 79 Tabel 18: Regressie-output belastingen met eerste dummy... p. 80 Tabel 19 : Regressie-output transferten met tweede dummy... p. 82 Tabel 20: Czech republic hidden liabilities and true fiscal deficit: Bijlage 2 p. 5

8 1 Inleiding the notion that what used to be called contractionary fiscal policies may in fact be expansionary is fast becoming part of the conventional policy wisdom Need I point out that the answer to the question of how deficit reduction can stimulate the economy is not just academic? It potentially affects the well-being of hundreds of millions of people around the globe. An answer would be a welcome addition to the core of practical macro-economics that we should all believe. Dit citaat van Alan Blinder (1997) geeft het belang goed weer van de onderzoeksvragen die hier opgeworpen worden. Traditionele zienswijzen omtrent het effect van budgettair beleid worden de laatste jaren in toenemende mate in vraag gesteld. De beleidservaringen van een aantal landen gaven aan dat het mogelijk is om budgettaire saneringen door te voeren zonder contractionaire gevolgen, of omgekeerd, dat expansief beleid niet altijd zo expansief is als de heersende economische theorie wel voorspelde. Deze ervaringen hebben aanleiding gegeven tot een herziening van de Keynesiaanse theorie; meer en meer wordt ervan uitgegaan dat, wat traditioneel expansief of restrictief budgettair beleid genoemd wordt, zowel expansieve, als restrictieve gevolgen kan hebben op de economie. Na een uitgebreide probleemstelling (deel een) behandelen we achtereenvolgens de redenen waarom budgettair beleid deze onverwachte effecten kan teweegbrengen. Dit is het theoretisch gedeelte van deze scriptie. Om te bepalen in hoeverre de Keynesiaanse theorie al dan niet altijd opgaat voor transitielanden moet men eerst en vooral een grondig inzicht hebben in de factoren die hiervoor van belang kunnen zijn. Deel twee tot en met vijf beoogt de lezer dit inzicht te verschaffen. In deze delen behandelen we niet alleen de theorie, maar besteden we, waar mogelijk, ook telkens aandacht aan de empirische ondersteuning van deze theorie. In deel twee bespreken we de invloed van budgettair beleid op de rente en van de rente op de budgettaire positie. Rente-effecten spelen namelijk een belangrijke rol in de verklaring van niet-keynesiaanse effecten. Deel drie handelt over de theorie van de Ricardiaanse equivalentie. Deze theorie biedt bepaalde relevante inzichten voor ons werk. Van speciaal belang hier zijn de omstandigheden waarin de Ricardiaanse theorie (en niet de Keynesiaanse)

9 2 de werkelijkheid waarschijnlijk het beste zal benaderen. Daarom bespreken en evalueren we de assumpties die aan de grondslag liggen van het Ricardiaanse model. Verder is de compositie van een budgettaire aanpassing door verschillende auteurs naar voren geschoven als bepalend voor de transmissie van budgettair beleid op de economie. Deze compositieeffecten zijn dan ook het onderwerp van het vierde deel van deze thesis. In deel vijf tenslotte richten we onze aandacht op externe factoren, vanuit het buitenland of vanuit de monetaire overheid, waarop de budgettaire beleidsvoerder weinig invloed op kan uitoefenen, maar die het succes van zijn beleid wel mee bepalen. Centraal- en Oost-Europese economieën zijn het voorbije decennium een erg interessant onderzoeksdomein geworden. De overgang van een vrijwel volledig geplande economie naar een vrije markteconomie is volstrekt onuitgegeven in de geschiedenis. De desbetreffende landen stonden, en staan nog steeds, voor een moeilijke opdracht. Eén van de moeilijkheden die overwonnen dienen te worden situeert zich op het budgettaire vlak. In de meeste landen hebben grote deficits zich opgestapeld bij de omvorming naar een markteconomie. Om deze deficits weg te werken waren, en zijn nog steeds, grote saneringsinspanningen noodzakelijk. De manier waarop dit het minst pijnlijk kan is uiteraard van groot belang voor deze landen en hun inwoners. Ettelijke van de honderden miljoenen mensen wiens welzijn beïnvloed wordt door het budgettair beleid, aldus Blinder, woont immers in transitielanden. Desondanks is dit, bij ons beste weten, het eerste systematische onderzoek naar niet-keynesiaanse effecten in transitielanden. Deel zes gaat over de theoretische verwachtingen omtrent de effecten van budgettair beleid in transitielanden en over de evolutie van het budgettair beleid bij de overgang van een geplande naar een vrije markteconomie. Transitielanden hebben bepaalde, grotendeels gemeenschappelijke, karakteristieken, zeker als men zich enkel concentreert op de Centraal- Europese en Baltische republieken. De kenmerken worden besproken voor zover ze relevant zijn voor ons onderzoek. Het zevende en laatste deel tenslotte betreft de empirische analyse. Voornamelijk uit pragmatische redenen hebben we geopteerd voor het uitvoeren van een aantal OLS-schattingen, gebruil makende van paneldata. Tot slot volgt een kort besluit.

10 3 Lange termijn groei-effecten van budgettair beleid zijn een interessant onderzoeksdomein, maar vallen grotendeels buiten het bestek van dit werk. In bijlage 1 wordt er evenwel kort ingegaan op deze langetermijnimplicaties, omdat deze relevant kunnen zijn voor de reactie op korte termijn van het publiek en de financiële markten op het voeren van een zeker beleid. Bijlage 2 handelt over de tekortkomingen van het (structureel) overheidsdeficit om de werkelijke budgettaire positie van een land in te schatten en in het bijzonder voor transitielanden met het oog op een potentiële toetreding tot de EU en muntunie. Bijlage 3 tenslotte betreft een kort overzicht van de gebruikte data; waar we deze vandaan gehaald hebben en hoe deze verwerkt is.

11 4 Deel 1. Probleemstelling Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van een aantal (39) saneringen in 19 OESOlanden in de periode Eerst en vooral moet gespecificeerd worden wat we precies verstaan onder een sanering. Verschillende auteurs stellen immers verschillende definities voorop. Hier wordt een sanering gedefinieerd, in overeenstemming met Heylen en Everaert (2000), als een proces van tenminste twee opeenvolgende jaren waarbij het cyclisch gezuiverde primair tekort (CAPB) elk jaar afneemt en in totaal met tenminste 2 procentpunt 1. Daarenboven werd nog vereist dat de CAPB in het eerste jaar met op zijn minst 0,25% verbetert. Uiteraard zijn deze cijfers in grote mate arbitrair; er zijn geen echte theoretische redenen waarom dit cijfer niet wat hoger of lager mag zijn. Een groot verschil voor wat we willen aantonen maakt dit evenwel niet. Succes wordt afgemeten aan de evolutie van de bruto schuldgraad ten opzichte van het BBP.?GD is het verschil tussen de bruto schuldgraad in het beginjaar van de budgettaire sanering en de bruto schuldgraad in het tweede jaar na het eindjaar van de sanering. 1 Ofschoon het cyclisch gezuiverde saldo theoretisch gezien (en zeker voor wat betreft onze doelstellingen) een duidelijk superieure maatstaf (ten opzichte van het niet-gezuiverde saldo) is om het structurele overheidsbeleid na te gaan, moeten we er voorzichtigheidshalve aan toevoegen dat de praktische berekening van dit begrip met vrij substantiële moeilijkheden verloopt. Er zijn immers verschillende berekeningsmethodes om het structurele overheidstekort te schatten, waarbij het resultaat afhankelijk is van de gebruikte methode. Een overzicht of bespreking van deze methodes zou ons te ver voeren; hiervoor verwijzen we naar de paper van Brunila, Hukkinen en Tujula (1999). Uit hun onderzoek blijkt wel dat de methode toegepast door de OECD (wiens cijfermateriaal gebruikt is) relatief betrouwbaar te noemen is en evoluties, zoals een structurele verbetering van het saldo van zoveel over zoveel jaar, grotendeels terug te vinden zijn ongeacht de concrete berekeningswijze.

12 5 Tabel 1: Perioden van budgettaire consolidaties Land Periode? CAPB? GD Land Periode? CAPB? GD Oostenrijk ,09 7,41 Ierland ,7 33, ,28 8, ,16-19, ,6 10, ,69-20,67 België ,58 26,7 Italië ,23 4, ,09-2, ,38 17,03 Canada ,09 11, ,9 15, ,15 19,33 Japan ,67 14, ,89-0,81 Nederland ,53 20,6 Denemarken ,34-9,68 Noorwegen ,68-2,05 Finland ,64 4, ,48-4, ,24 5,67 Portugal ,13 11,21 Frankrijk ,51 2,83 Spanje , ,29 5, ,12 19,85 Duitsland ,08 3,14 Zweden ,65 5, ,49 12, ,8 0, ,75 19, ,52-17,77 Griekenland ,19 18, ,18-2, ,27 18,2 U.K ,37 6, ,52 22,48 U.S ,35-3, ,25-1,76 BRON: Heylen en Everaert 2000 We bemerken, verrassend genoeg, dat in veel gevallen de saneringsoperatie volledig mislukt is. In 27 van de 39 gevallen neemt de schuldgraad (GD) toe na de sanering en in sommige gevallen zelfs vrij sterk. Enkel in de andere gevallen kan men spreken van een succes, hoewel dit succes in heel wat gevallen vrij bescheiden te noemen valt. Slechts in vier periodes is de schuldgraad verbeterd met meer dan vijf procentpunten. Indien men uitgaat van Keynesiaanse theorie is dit resultaat evenwel niet zo verwonderlijk als op eerste gezicht wel mag lijken. In het geval van een overheidssanering zou de economische activiteit immers terugvallen door een daling van de geaggregeerde vraag. Dit gebeurt ofwel op directe wijze, bij een daling van de overheidsconsumptie en/of -investeringen, ofwel op indirecte wijze. Wanneer de overheid opteert voor een belastingsverhoging of lagere transfertuitkeringen als middel tot bezuiniging betekent dit dat er een daling van het beschikbaar inkomen, en aldus van de private consumptie zal optreden Deze daling in consumptie kan dan nog versterkt worden door een terugval in de investeringen, vanwege de lagere afzetmogelijkheden. Dit noemt men het accelerator-mechanisme ( Heylen, 1999). Voor een budgettaire expansie geldt precies de omgekeerde redenering. Hier is de theoretische verwachting dat een budgettaire versoepeling geen spectaculaire toename van de schuldgraad als gevolg heeft.

13 6 Een opvallende en in de vakliteratuur veel besproken sanering waarin budgettaire omslagen onverwachte, dat wil zeggen niet-keynesiaanse gevolgen heeft gehad betreft de Ierse consolidatie van Ierland zag zijn budgettair tekort sterk toenemen vanaf eind jaren 70 tot een schuldgraad van 87%. Een eerste poging om deze schuld af te bouwen werd ondernomen in Twee jaar later was het primair structureel tekort 2 afgebouwd met maar liefst 7 procentpunt, voornamelijk door hogere belastingen. Resultaat was dat de schuldgraad niet daalde, maar sterk toenam en dit vooral door een sterk verslechterende conjunctuur en daling van de private consumptie, geheel volgens Keynesiaanse voorspelling. Desondanks vond er een tweede stabilisatiepoging vond plaats in 1987, na de vorming van een nieuwe regering onder Charles Haughey. Deze minderheidsregering hield weinig rekening met politieke gevoeligheden en snoeide vooral in de uitgaven. Opnieuw daalde het primair structureel saldo met ongeveer 7 procentpunt. In tegenstelling met de vorige stabilisatie ging er dit keer een opmerkelijk sterk expansionair effect uit van deze budgettaire operatie. Dankzij de sterke economische groei in de daaropvolgende jaren nam de schuldgraad af en dit voor het eerst in bijna 20 jaar (Giavazzi en Pagano, 1990 a). De Deense budgettaire contractie van 1982 vormt een ander succesverhaal. Door een combinatie van hoge renteniveaus en zware primaire tekorten steeg de schuldgraad van 29% begin 1980 tot 65% einde De toen nieuw gevormde conservatieve regering nam zich voor om, door middel van draconische maatregelen, de staatsfinanciën terug gezond te maken. Het cyclisch gezuiverd saldo verbeterde met een ronduit spectaculaire 10 procentpunt. De gevolgen voor de economie waren hoogst opmerkelijk: in de periode groeide de economie met gemiddeld 3,6% dankzij een forse toename van de private consumptie en vooral de investeringen (Giavazzi en Pagano, 1990 a). 2 Aangezien de budgettaire overheid (noch de monetaire overheid voor een klein land als Ierland) veel invloed kan uitoefenen op rentevoeten is het primaire saldo een betere benadering om de budgettaire positie in te schatten. Wijzingen in de interestbetalingen ten gevolge van (internationale) rentewijzingen worden op deze manier niet meegerekend bij de bepaling van het discretionair beleid.

14 7 Deze specifieke gevallen tonen aan dat de Keynesiaanse theorie niet altijd en overal hoeft op te gaan. Het zijn dergelijke eigenaardige waarnemingen die hebben geleid tot een min of meer nieuw onderzoeksdomein binnen de macro-economie; de theorie van expansionary contractions en contractionary expansions. Om dit te begrijpen is het belangrijk om het verschil goed te kennen tussen het gewone (al dan niet primaire) overheidssaldo en het cyclisch gezuiverde overheidssaldo. Dat laatste is, zoals de naam zelf aangeeft, gezuiverd van conjuncturele factoren en is een schatting van hoeveel het overheidstekort (of -overschot) zou bedragen bij een normale bezetting van de productiefactoren. Een wijziging in dit saldo is met andere woorden enkel en alleen het gevolg van een discretionaire politiek van de overheid, zoals bijvoorbeeld een belastingsverhoging. De invloed van automatische stabilisatoren wordt als het ware weggezuiverd. Het effect van een belastingsverhoging op het cyclisch gezuiverde saldo is met andere woorden ondubbelzinnig positief. Het overheidssaldo, zoals bekend uit het nieuws, wordt berekend als de overheidsschuld gedeeld door het BBP en wordt beïnvloed door de evolutie van het Bruto Nationaal Product. Een belastingsverhoging, om terug te grijpen naar het eenvoudige voorbeeldje, heeft aldus een dubbelzinnig effect, in die zin dat deze invloed uitoefent op de groeivoet van het BBP. Daarenboven zal een verslechtering van deze groei leiden tot een minderinkomst voor de staatskas en voor extra uitgaven, bijvoorbeeld door minder werknemersbijdragen en meer werkloosheidsvergoedingen. Om dit ietwat formeler weer te geven, beschouwen we een vergelijking die de dynamiek van de overheidsschuld beschrijft:?gd = -PB + (r-g)gd -1, waarbij GD staat voor de schuldratio van de overheid, PB voor het primaire overheidssaldo (dit is vóór aftrek van de rentelasten en ten opzichte van het BBP), r voor de reële rente (op overheidspapier) en g tenslotte voor de reële groeivoet van de economie.

15 8 Als we deze vergelijking herschrijven bekomen we:?gd = -CAPB*Y /Y CCPB + (r-g)gd -1 met : CAPB*Y /Y + CCPB = PB In deze vergelijking expliciteren we de kanalen waarop reële outputgroei invloed heeft op de schuldgraad. Y /Y is de ratio van potentieel op gerealiseerd reëel BBP (meestal wordt het potentieel BBP aangeduid als Y*, wat echter verwarring kan opwekken met het gebruikte teken voor vermenigvuldiging). CAPB betreft het cyclisch gezuiverd saldo in procent van het potentieel BBP. CCPB is de cyclische component van het primair saldo. In hoogconjunctuur zal deze component groter zijn. Bovendien zal g groter zijn in een economische hausse, waardoor (r-g)*gd-1 en dus ook de schuldgraad zal dalen zonder discretionaire ingrepen van overheidswege. Er bestaat dan ook een vrij sterke relatie tussen BBP-groei en de wijziging in de schuldgraad (Heylen en Everaert, 2000). Verder valt de invloed van de reële rente op in deze vergelijking. Indien deze rente hoger is dan de groei van de economie (r>g) is een positief primair saldo vereist om de schuldratio constant te houden. Bij een lage(re) rente daarentegen is een lager tot zelfs negatief primair saldo consistent met schuldstabilisatie. Zoals eerder gezegd neemt de traditionele stroming binnen de economie aan dat het gunstige effect van een belastingsverhoging domineert en aldus een stabilisering van de ratio schuld/bbp in de hand werkt. Aan de basis van deze zienswijze ligt de veronderstelling dat de negatieve gevolgen van een contractie niet al te sterk zijn, wat op zijn beurt voornamelijk afhangt van de evolutie van de private vraag. Indien deze sterk zou terugvallen kan het restrictieve overheidsbeleid net een tegenovergesteld effect dan bedoeld werd, bereiken. Indien de private vraag zich zou handhaven of zelfs zou toenemen heeft het beleid succes. Omgekeerd is het ook niet onmogelijk dat een expansief budgettair beleid een recessie met zich meebrengt. Cruciaal in deze scriptie is na te gaan wanneer budgettair beleid dergelijke vanuit traditionele theorie onverwachte resultaten genereert of met andere woorden onder welke omstandigheden budgettaire politiek niet-keynesiaanse gevolgen ten gevolge heeft en onder welke omstandigheden dit waarschijnlijk niet het geval is.

16 9 We willen bij deze benadrukken dat we niet ontkennen dat budgettair beleid meestal de verwachte (dit is Keynesesiaanse) gevolgen heeft. Getuige hiervan is het relatief groot aantal mislukte saneringen. Dit sluit aan de andere kant echter niet uit dat niet-keynesiaanse effecten -eventueel door een redelijk uitzonderlijke samenloop van omstandigheden- wel degelijk kunnen optreden. Deel 2. Invloed van en effect op het rentepeil Crowding-in-effecten worden onderschreven door Keynesianen en worden aldus over het algemeen niet of weinig besproken in de literatuur over niet-keynesiaanse effecten. Toch lijkt een bespreking wel degelijk nuttig omdat dit een eerste argument vormt waarom een fors restrictief beleid 3 geen al te zware gevolgen hoeft te hebben op de conjunctuur. Vooraleer dieper in te gaan op de vraag wanneer budgettair beleid -laat ons zeggen, een expansie- succes kent, bespreken we kort de traditionele theorie. Belastingsverlagingen leiden tot een stijging van de geaggregeerde private consumptie. Gewenste private besparingen stijgen aldus minder dan het beschikbare inkomen toeneemt, zodat de totale gewenste nationale besparingen afnemen. Nationale besparingen bestaan immers uit zowel de besparingen van de overheids- als van de privésector. Hogere rentevoeten zijn vereist om evenwicht te herstellen tussen investeringen en gewenste nationale besparingen. Dit leidt dan tot lagere investeringen en op termijn een kleinere kapitaalstock in de economie. Deze analyse geldt enkel voor een gesloten economie. Kleine, open economieën zouden niet geconfronteerd worden met een renteverhoging, doch wel met een toename van buitenlandse schuld 4 Bij een 3 Over het algemeen gaan we in deze scriptie uit van de gevolgen van saneringsbeleid, voornamelijk omdat het gros van de wetenschappelijke literatuur dit ook doet. Kijken we in dit verband maar naar de aandacht die er is uitgegaan van de Ierse en Deense (zie supra). Expansief beleid zal hoogstwaarschijnlijk analoge, doch omgekeerde effecten tot gevolg hebben. Alesina en Ardagna (1998) is één van de weinige studies die ook periodes van expansief beleid onderzoekt en zij bekomen grotendeels dezelfde, maar omgekeerde resultaten. Een andere reden waarom we voornamelijk aandacht hebben voor contractieve perioden is omdat transitielanden, waarop we onze bevindingen op proberen te toetsen, budgettair meestal op de rem hebben gestaan in onze steekproefperiode. 4 Ook deze situatie kan nauwelijks als bijzonder benijdenswaardig worden beschouwd. Een grote buitenlandse schuld, uiteraard gepaard gaande met grote uitgaande kapitaalstromen, wordt over het

17 10 stabilisatiebeleid gebeurt net het omgekeerde waardoor de negatieve effecten alleszins ten dele kunnen worden gecompenseerd (Barro, 1990). Een lagere rente zal, naast een toename van de investeringen (vanwege de lagere investeringskost die een rentedaling impliceert), ook een vermogenseffect veroorzaken (wat een eerder neoklassiek dan Keynesiaans argument is). Vooral via de stijging van aandelenkoersen, wat een rentedaling meestal tot gevolg heeft, zou het vermogen van een groot deel van de bevolking toenemen, een consumptiestijging tot gevolg hebbend. Diverse empirische consumptiemodellen wijzen inderdaad uit dat vermogen een significante, doch kwantitatief beperkte, invloed uitoefent op consumptie op korte termijn (Tan en Voss, 2000). Andere mogelijke positieve gevolgen van een rentedaling (zoals het zogenaamde kredietkanaal) zijn uitgebreid beschreven, maar vallen buiten het bestek van deze scriptie. Voor een grondige en duidelijke beschrijving van de belangrijkste transmissiemechanismen van monetaire factoren op de reële economie verwijzen we ondermeer naar Mishkin (1996). Over het algemeen gaat men er evenwel van uit dat de baten van lagere rente zich predominant manifesteren in een toename van investeringen. Getuige hiervan de werkelijke investeringsboom die is vastgesteld in talrijke landen waar men, grotendeels hierdoor succesvol genoemde, saneringen heeft doorgevoerd. Gemiddeld bedroeg de groeivoet van ondernemingsinvesteringen in succesvolle saneringen 0,36% de twee jaar vóór de budgettaire aanpassing en maar liefst 5,24% de eerste 2 jaar na de inspanning. Bij minder geslaagde saneringen bedragen deze groeivoeten respectievelijk 4,59% en 0,29% (Alesina, Ardagna, Perotti en Schiantarelli, 1999). Hierbij moet nog worden gezegd dat de gevolgen van crowding-in-effecten tevens afhangen van het wisselkoersregime van het land in kwestie. Dalende rentevoeten zullen, redenerend volgens een standaard Mundell-Fleming-model een uitstroom van kapitaal veroorzaken en zo een neerwaartse druk op de munt. In een vlottend wisselkoersregime heeft dit een depreciatie en aldus extra exportmogelijkheden tot gevolg. In een vast wisselkoersregime daarentegen leidt dit tot muntverdediging en geldverkrapping, waardoor de laagconjunctuur nog wordt versterkt (Heylen, 1997). algemeen als weinig wenselijk aanzien, al was het maar vanwege de sterke kwetsbaarheid ten aanzien van wisselkoersevoluties.

18 11 Naast het traditionele crowding-in-effect hebben andere bepaalde auteurs geopperd dat de risicopremie naar beneden zou kunnen gaan door een overheidssanering, ongeacht de assumptie van een open of gesloten economie. Dit gaat dan vooral op indien de budgettaire positie als bijzonder precair werd beschouwd door de financiële marktpaticipanten (Giavazzi en Pagano 1990 b). Een groter surplus (of een lager tekort) wordt dan gezien als een signaal van de overheid, waardoor de kans op hogere inflatie (door monetaire financiering of een default ) verkleint. Dit is vooral gunstig voor landen met een vaste wisselkoers. Verder neemt men aan dat belastingsdistorties (zie infra) proportioneel toenemen met het belastingsniveaus, waardoor de deadweight loss op de maatschappij afneemt naarmate een onhoudbare evolutie eerder wordt aangepakt (Caselli, Giovannini, Lane, 1999). Het moge duidelijk zijn dat de theorie een rentedaling voorspelt bij een restrictief beleid 5. Nochtans lijken de cijfers deze veronderstelling niet te ondersteunen. Om Barro bijvoorbeeld te citeren: there is little evidence from U.S. time series that verifies a positive effect of temporary government purchases on real interest rates (Elmendorf, 1996). Elmendorf (1996), samen met andere onderzoekers, hebben erop gewezen dat, idealiter, niet de relatie tussen budgettair beleid en rentevoeten onderzocht moet worden, maar wel de relatie tussen verwachtingen omtrent budgettair beleid en rentevoeten. Om de OECD (1996) hieromtrent te citeren: expectations are important: the extent to which consolidation had been foreseen, expectations as to the durability of consolidation, and the likely impact of consolidations on actual and expected inflation and interest rates will all influence financial market behaviour. Overigens hebben ook zij in hun onderzoek gemengde resultaten teruggevonden wat betreft de causale relatie tussen budgettair beleid en interestvoeten. 5 Niet alleen Keynesiaanse, maar ook neoklassieke theorie voorspelt een rentedaling bij restrictief beleid. Voor zover dit beleid tijdelijk is delen zelfs Ricardianen (waarover later meer) deze visie (Elmendorf, 1996). Het is des te eigenaardiger dat er zo weinig empirische steun te vinden valt voor

19 12 Aangezien private agenten aangenomen worden vooruit te kijken en verwachtingen te incorporeren in haar gedrag, is de relatie tussen het verwacht budgettair beleid en interestvoeten evenwel de meest relevante vanuit theoretisch oogpunt. Om deze verwachtingen te concretiseren maakte Elmendorf (1996) in zijn onderzoek gebruik van informatie van het Amerikaanse parlement. Deze maakte een heel aantal wetten om de Amerikaanse schuld af te bouwen, die gezien worden als keerpunten van het te verwachten beleid. De hypothese dat verwachte budgettaire evoluties geen invloed hebben op rentevoeten wordt verworpen met een significantieniveau van 1%. Nieuwe informatie die de verwachtingen bijsturen in de richting van een strenger beleid leidde over het algemeen tot een daling van de reële rente. Informatie die de verwachtingen in omgekeerde zin beïnvloedt zorgde dan weer voor een stijging van de reële rentevoeten in een meerderheid van de gevallen (Elmendorf, 1996). VAR-analyse biedt een alternatieve manier om rekening te houden met verwachtingen van budgettair beleid en niet zozeer met het beleid zelve (wat niet onbelangrijk is gezien de lange lags die bijna onvermijdelijk verbonden zijn aan het in de praktijk brengen van budgettair beleid). Ook deze analyse bevestigt de theorie grotendeels; zware deficits gaan meestal hand in hand met dalende nationale besparingen en stijgende rentevoeten (Doménech, Taguas en Varela, 2000). Restrictief budgettair beleid sorteert dus niet alleen een direct effect op de overheidsfinanciën, maar ook een indirect, via de rente op overheidsobligaties. Deze effecten lijken van sterk nietlineaire aard te zijn. Naarmate de schuld toeneemt zal een verbetering van het primair surplus van één procentpunt leiden tot een daling van de rente met ongeveer 30 basispunten in een land met een zware schuldenlast, waar de daling naar schatting slechts 3 basispunten bedraagt voor landen waar de schuldratio 10% bedraagt. Dit wordt toegeschreven aan de meer dan proportionele daling van de risicopremie en inflatieverwachtingen naargelang de schuldgraad. Het zijn dus net die landen waarbij een gegeven renteverlaging de gunstigste gevolgen heeft op de overheidsfinanciën 6 die profiteren van de sterkste rentedalingen dankzij saneringen iets waarover nagenoeg consensus bestaat bij macro-economen (meestal is consensus binnen deze discipline immers niet ver, maar erg ver te zoeken). 6 De rentelasten zullen 10 maal zo hoog zijn (ten opzichte van het respectieve BBP) voor een land met een schuldgraad van 10% dan voor een land met een schuldgraad van 100%. Een daling van twee

20 13 (Caselli, Giovannini, Lane, 1999). Het moge duidelijk zijn dat op deze manier een virtueuze cirkel kan ontstaan die saneringen heel wat minder pijnlijk kan maken dan algemeen aangenomen. Er zij aldus redenen om aan te nemen dat budgettaire saneringen succesvoller zullen zijn indien de overheid een hoge schuldgraad heeft. Een andere factor die de daling van de risicopremie gunstig beïnvloedt betreft de (verwachte) persistentie en geloofwaardigheid van de saneringsoperatie. McDermott en Wescott (1996) hebben aangetoond dat timide, aarzelende en weinig aangehouden saneringsinspanningen minder succes kennen dan sterke aanhoudende verbeteringen in het structurele saldo. Eén van de aangehaalde redenen is dat de risicopremie slechts beduidend zal dalen indien men gelooft dat het risico echt is gedaald. Enkel geloofwaardige signalen dat het de overheid menens is, zullen in staat zijn de rente sterk naar beneden te drijven en aldus positieve effecten op consumptie en investeringen teweeg te brengen. Aangezien investeringen en de aankoop van duurzame consumptiegoederen langetermijnprojecten zijn, zullen ze vermoedelijk vooral reageren op wijzingen in de langetermijnrente en de verwachtingen omtrent de toekomstige kortetermijnrente. De grootte en duur van een sanering vormt dus waarschijnlijk eveneens een succesfactor. procentpunten van de rente op overheidsobligaties zal hierdoor een veel beperktere invloed hebben op het overheidssaldo van het eerstgenoemde land (de jaarlijkse interestbetalingen zullen hier slechts dalen met 0.2% van het BBP ten opzichte van een daling van 2% in het land met de hoge schuldgraad).

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier studiedienstdossier studiedienstdossier De studiedienstdossiers van het ACV zoomen wat dieper in op een concreet onderwerp dat in de actualiteit staat of naar de toekomst aan belang zal winnnen. Met verschillende

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen Nieuwe kijk op de nationale rekeningen 7 de seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Pedagogisch dossier ALGEMENE TOELICHTINGEN Inhoud 1. Het ESR 2010 en verder : een inleiding

Nadere informatie

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network Maarten Geerts Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Optiestrategieën in de Euronext Markt

Optiestrategieën in de Euronext Markt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Optiestrategieën in de Euronext Markt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen

Nadere informatie

E-CONOMIE: ICT EN MARKTWERKING. Eric van Damme Benedict Dellaert. CentER Katholieke Universiteit Brabant

E-CONOMIE: ICT EN MARKTWERKING. Eric van Damme Benedict Dellaert. CentER Katholieke Universiteit Brabant E-CONOMIE: ICT EN MARKTWERKING Eric van Damme Benedict Dellaert CentER Katholieke Universiteit Brabant Oktober 2000 Herzien, Januari 2001 Deze versie, Maart 2001 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 2611 Oude HH Delft Delft 180 tel: 015 2611 2 150 HH Delft 150 fax: tel: 015 2 150151

Nadere informatie

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es CPB Document No 209 Mei 2010 Invloed WWB op gebruik bijstand Frank van Es Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338 33 50 Internet www.cpb.nl

Nadere informatie

iob evaluaties n o 292 Resultaten van internationale schuldverlichting 1990-1999

iob evaluaties n o 292 Resultaten van internationale schuldverlichting 1990-1999 iob evaluaties n o 292 Resultaten van internationale schuldverlichting 1990-1999 inspectie ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie mei 2003 iob evaluaties n o 292 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Masterproef. Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s.

Masterproef. Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s. Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s. Lynn De Wandele

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit M. Kasongo Kashama (*) Inleiding Tijdens de zomer van 2014 heeft het Eurosysteem zijn inflatieprojecties voor het eurogebied tot en

Nadere informatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 3 Een nieuw paradigma Lessen uit het verleden 4 Groei is heel abnormaal Het

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie