Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be"

Transcriptie

1 H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel dan Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: Stuur de coupon(s) van het/de product(en) waarop u wenst in te tekenen ingevuld terug in de voorgefrankeerde omslag. Bel Tele-Invest op het nummer , elke werkdag tussen 8.30 en 19 uur en op zaterdag tussen 9 en 12 uur. Ga langs in uw Financial Center.

2 Best Equity Notes Higher interest notes s t i j g e n d e b e u r z e n o f s t i j g e n d e r e n t e v o e t e n? M a a k u w k e u z e! n Twee producten met een hoog potentieel n Een korte looptijd n Nominaal kapitaal gewaarborgd op vervaldag

3 k o e r s e n? r e n t e v o e t e n? u h e b t h e t r e c h t o m t e k i e z e n Verwacht u een verdere klim van de beurzen? Wij bieden u de mogelijkheid om in te tekenen op Best Equity Notes, een belegging die uitgaat van een verdere stijging van de Dow Jones EuroStoxx50 op middellange termijn. Verwacht u een stijging van de langetermijnrente? In dat geval raden wij u aan om te investeren in Higher Interest Notes. Deze belegging mikt op een stijging van de rente op 10 jaar met minimum 0,50% binnen 2 à 3 jaar. Aan u de keuze tussen deze twee interessante beleggingskansen. Afhankelijk van uw beleggersprofiel opteert u voor de oplossing die u het meest geschikt lijkt en die aansluit bij uw verwachting. Vanuit een diversificatie-optiek is het overigens perfect mogelijk de twee beleggingen als complementair te beschouwen. Wat ook uw keuze is, beide beleggingen hebben hetzelfde doel: u op relatief korte termijn uitzicht bieden op een hoge coupon met in beide gevallen de zekerheid dat u uw nominale kapitaal terugwint op vervaldag.

4 Best Equity Notes V e r w a c h t u e e n v e r d e r e k l i m va n d e b e u r z e n? Sinds 2003 tonen de aandelenmarkten een positieve trend. De algemene marktverwachtingen blijven gunstig, ook voor de Dow Jones EuroStoxx50. Deze index groepeert de 50 grootste kapitalisaties in de eurozone en is daarmee representatief voor de aandelenmarkt in West-Europa. Best Equity Notes is een beleggingsproduct dat inspeelt op een verderzetting van deze tendens en gaat uit van een verdere stijging van de aandelenmarkt op 2 tot 4 jaar. Gunstige waarderingen Best Equity Notes n Uitzicht op een hoge coupon n Automatische winstneming n Een korte looptijd: minimum 2 jaar maximum 4 jaar n Nominaal kapitaal gewaarborgd op vervaldag Niet alleen de vooruitzichten zijn positief, ook de waarderingen blijven gunstig. Die geven de prijs aan die de markt wil betalen voor toekomstige, verwachte winsten. Investeren in de aandelenmarkt blijft dan ook gerechtvaardigd op basis van de huidige verwachtingen. Deze grafiek toont de evolutie van de DJ EuroStoxx50 en de waardering gebaseerd op de P/E-ratio van de laatste 10 jaar. De Price/Earnings-ratio is een waarderingsratio die uitdrukt hoeveel betaald wordt voor verwachte winsten. De grafiek laat duidelijk zien dat, ondanks de stijging van de DJ EuroStoxx50, de waardering van de bedrijven in de index op hetzelfde niveau ligt als de voorbije jaren dec/97 Overzicht koersevolutie DJ EuroStoxx50 en waardering (P/E-ratio) dec/98 dec/99 DJ EuroStoxx50 index (in punten) - links Verwachte koers/winstverhouding - rechts dec/00 dec/01 dec/02 dec/03 dec/04 dec/05 dec/06 35 x 30 x 25 x 20 x 15 x 10 x 5 x 0 x

5 Best Equity Notes h a a l a u t o m at i s c h w i n s t u i t e e n s t i j g i n g va n d e a a n d e l e n m a r k t Automatische winstneming Eén van de moeilijkste beslissingen bij een belegging is weten wanneer u het best verkoopt. Met Best Equity Notes hoeft u zich die vraag niet te stellen. Het product zit zo in elkaar dat er automatisch winst wordt genomen wanneer de DJ EuroStoxx50, op vastgelegde observatiedata, vooraf bepaalde koersniveaus bereikt heeft. Het product wordt dan stopgezet ( call ) en vervroegd terugbetaald. Beperkt risico Worden de vooropgestelde winstniveaus niet bereikt, dan betaalt Best Equity Notes nog altijd de positieve prestatie van de DJ EuroStoxx50 vanaf uitgiftedatum tot vervaldag*. Indien de automatische winstneming dus niet gebeurt, profiteert u nog onbeperkt mee van eventuele beursstijgingen. Kapitaalgarantie Op vervaldag waarborgt Crédit Suisse International u de terugbetaling van de nominale waarde van uw geïnvesteerde kapitaal. * Gedurende het laatste jaar wordt een maandelijks gemiddelde beschouwd.

6 O n t va n g d e p r e s tat i e va n d e D J E u r o S t o x x 5 0 Op de uitgiftedatum van 2 maart 2007 wordt het referentieniveau van de DJ EuroStoxx50 bepaald. Op de observatiedata wordt de stand van deze index vergeleken met het referentieniveau. Op de eerste observatiedatum (25/02/2009): Indien op de eerste observatiedatum de DJ EuroStoxx50 met 14% of meer gestegen is ten opzichte van het referentieniveau, wordt het product stopgezet en terugbetaald aan 114%. Haalt de DJ EuroStoxx50 de drempel van 14% niet, dan blijft het product bestaan. Op de tweede observatiedatum (25/02/2010): Op de tweede observatiedatum wordt nogmaals gekeken of het gewenste winstniveau werd behaald. Indien de DJ EuroStoxx50 met 21% of meer gestegen is, wordt het product beëindigd en terugbetaald aan 121%. Is dit niet het geval, dan loopt het product verder tot op de vervaldag. Na de tweede observatiedatum: Bereikt de DJ EuroStoxx50 de drempels van 14% of 21% niet op de eerste en tweede observatiedatum, dan blijft het product bestaan tot vervaldag. U ontvangt dan de positieve evolutie van de DJ EuroStoxx50 vanaf uitgiftedatum tot de finale observatiedatum (25/02/2011). Deze evolutie wordt tijdens het laatste jaar over een maandelijks gemiddelde beschouwd. Mocht de DJ EuroStoxx50 een negatieve evolutie tonen, dan ontvangt u gegarandeerd de nominale waarde van uw geïnvesteerde kapitaal op vervaldag.

7 Best Equity Notes In de onderstaande tabel zetten we voor u de verschillende scenario s op een rij: Scenario s Referentie DJ EuroStoxx50 Niveau DJ EuroStoxx50 Observatiedatum 1 (25/02/2009) Niveau DJ EuroStoxx50 Observatiedatum 2 (25/02/2010) Vervaldag Terugbetaling (terugbetalingsdatum) Scenario : call % (02/03/2009) Scenario : call 121% (02/03/2010) Scenario % (02/03/2011) Scenario % (02/03/2011) Een obligatie van hoge kwaliteit Best Equity Notes is een titel van schuldvordering, uitgegeven door Crédit Suisse International. Het ratingbureau S&P kent aan Crédit Suisse International een zeer laag kredietrisico toe met een rating AA-. Risico s verbonden aan dit product Crédit Suisse International waarborgt u op vervaldag de terugbetaling van Best Equity Notes aan 100% van de nominale waarde. Volgens gerenommeerde kredietbeoordelaars zoals Moody s, S&P en Fitch is de kans dat Crédit Suisse haar verplichting niet zou kunnen nakomen, bijzonder klein. De rating van Crédit Suisse International is dan ook gunstig. Indien de DJ EuroStoxx50 een negatieve evolutie kent gedurende de looptijd van het product, zal de coupon van het product nul zijn. Beleggen in Best Equity Notes impliceert een volatiliteitsrisico van de aandelenmarkt. Tijdens de levensduur van het product kan de notering onder de nominale waarde dalen. De nominale waarde van uw geïnvesteerde kapitaal is uiteraard gegarandeerd op vervaldag.

8 Higher interest notes Verwacht u een stijging van de langetermijnrente? De langetermijnrente blijft momenteel relatief laag, zoals ook blijkt uit de onderstaande grafiek. Begin 2006 zette de rente een lichte stijging in. Bovendien zou de Europese Centrale Bank in 2007 nog een aantal keer de kortetermijnrente kunnen verhogen. Waarop steunt deze verwachting? - De prijzen van grondstoffen (petroleum, gas,...) zouden verder kunnen stijgen en leiden tot een verhoogde inflatiedruk. Dit zou nieuwe renteverhogingen kunnen uitlokken. - De eurozone laat een gunstige economische groei optekenen. Renteverhogingen zijn traditioneel een middel om die groei af te remmen en de inflatie in te tomen. Higher Interest Notes n Een potentieel hoge coupon n Mogelijkheid om voordeel te halen uit de stijging van de langetermijnrente n Een korte looptijd: 2 tot 3 jaar n Nominaal kapitaal gewaarborgd op vervaldag Tot nog toe heeft de langetermijnrente de stijging minder gevolgd. Dit blijft verrassend voor de waarnemers. Op de obligatiemarkten gaat een renteverhoging doorgaans gepaard met een daling van de prijzen van bestaande obligaties. Dit is meteen de reden waarom beleggen in Higher Interest Notes een uitstekende manier kan zijn om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, zeker indien die voornamelijk obligaties bevat. Want deze keer haalt u uw voordeel uit een rentestijging. % 6,5 6 6,5 5 4,5 4 3,5 3 01/ /1999 Evolutie SWAP-rente op 10 jaar 01/ / / / / / / / / / / / / /2006 De SWAP-rente op 10 jaar is een interbancaire rentevoet in euro die de referentierente voor Staatsleningen op 10 jaar in euro benadert.

9 Higher interest notes h a a l v o o r d e e l u i t e e n m o g e l i j k e s t i j g i n g va n d e l a n g e t e r m i j n r e n t e Higher Interest Notes, een product op drie jaar, mikt dus op een stijging van de rente op 10 jaar met 0,50% binnen 2 à 3 jaar. Indien die stijging zich voltrekt, ontvangt u een eenmalige coupon tot 18% en recupereert u ten laatste op vervaldag 100% van de nominale waarde van uw belegging. Hoe werkt dit beleggingsproduct in de praktijk? 3 observatiedata Vooraf worden drie observatiedata vastgelegd: respectievelijk 2 jaar, 2,5 jaar en 3 jaar na de uitgiftedatum van het product. Indien de rente op 10 jaar ten minste 0,50% is gestegen op één van de 3 data, dan wordt het product vervroegd terugbetaald aan respectievelijk 112%, 115% of 118%. Indien de rente op 10 jaar niet met 0,50% stijgt tijdens deze periode, dan recupereert u op vervaldag 100% van de nominale waarde. Welk referentieniveau? Het referentieniveau van het product wordt op de uitgiftedatum als volgt bepaald: het niveau van de EUR-ISDA Euribor op 10 jaar SWAP-rente - bepaald om 11 uur op betaaldatum. Op de 3 waarnemingsdata wordt de EUR-ISDA Euribor op 10 jaar SWAP-rente - bepaald om 11 uur vergeleken met dit referentieniveau. Enkele voorbeelden De tabel hiernaast geeft de mogelijke scenario s weer. Scenario 1: Indien op de eerste waarnemingsdatum (06/02/2009) de rente op 10 jaar gestegen is met 0,50% of meer sinds de uitgiftedatum, wordt het product terugbetaald aan 112% en automatisch stopgezet ( call ). Scenario 2: Indien de drempel van 50 basispunten pas na 2,5 jaar (06/08/2009) wordt bereikt, wordt het product terugbetaald aan 115% en stopgezet. Scenario 3: De rente op 10 jaar is pas aan het einde van jaar 3 (05/02/2010) gestegen met 0,50%. In dit geval wordt het product terugbetaald aan 118%. Scenario 4: Wordt de drempel van 50 basispunten niet bereikt op bovenstaande observatiedata, dan wordt het product terugbetaald aan 100% van de nominale waarde.

10 Scenario s Referentierente op 10 jaar (08/12/06) Drempel Rente op 06/02/2009 Rente op 06/08/2009 Rente op 05/02/2010 Terugbetalingsniveau Scenario 1 3,94% 4,44% 4,45%: call % Scenario 2 3,94% 4,44% 4,30% 4,50%: call - 115% Scenario 3 3,94% 4,44% 4,30% 4,40% 4,50%: call 118% Scenario 4 3,94% 4,44% 4,00% 4,10% 4,20% 100% Is een vervroegde terugbetaling nadelig? Helemaal niet. Het feit dat Higher Interest Notes vervroegd wordt terugbetaald, betekent dat de rente op lange termijn is gestegen en dat u een hoge coupon ontvangt (12%, 15% of 18%). Op dat moment kunt u uw geld herbeleggen tegen een hogere rente. Een obligatie van hoge kwaliteit Higher Interest Notes is een titel van schuldvordering, uitgegeven door Morgan Stanley. Het ratingbureau Moody s kent aan Morgan Stanley een zeer laag kredietrisico toe met een rating Aa3. Risico s verbonden aan dit product Morgan Stanley waarborgt u de terugbetaling op vervaldag van 100% van de nominale waarde van Higher Interest Notes. Volgens gerenommeerde kredietbeoordelaars zoals Moody s, S&P en Fitch is de kans dat Morgan Stanley deze verbintenis niet kan nakomen, bijzonder klein. De rating van Morgan Stanley is dan ook gunstig. Het risico op rentewijzigingen is inherent aan een belegging in Higher Interest Notes. In geval van rentebewegingen kan de notering, tijdens de looptijd van het product, onder de nominale waarde dalen. Indien de rente op 10 jaar niet met 50 basispunten stijgt op de observatiedata, dan zal de coupon nul zijn. In ieder geval blijft de nominale waarde van het geïnvesteerde kapitaal gewaarborgd op vervaldag.

11 T echnische fi che B e s t Eq u i t y N ot e s Best Equity Notes is een titel van schuldvordering. Emittent: Crédit Suisse International ISIN-code: XS Distributeur: Deutsche Bank N.V. Rating: AA- (S&P) Munteenheid: EUR Nominale waarde: EUR Inschrijving op de primaire markt: π Van 08/01/2007 tot 27/02/2007 π Uitgifteprijs: 102% π Uitgifte- en betaaldatum: 02/03/2007 π Beschikbare coupures: EUR De emittent behoudt zich het recht voor de uitgifte op de primaire markt vervroegd te beëindigen. Terugbetaling: Indien de DJ EuroStoxx50 op de observatiedata (1) en (2) respectievelijk minstens 14% en 21% hoger staat dan het referentieniveau, wordt het product stopgezet en terugbetaald aan vooraf bepaalde niveaus (1) en (2). Indien het product niet voortijdig is terugbetaald, wordt de terugbetaling van het product bepaald door de evolutie van de DJ EuroStoxx50 vanaf de uitgiftedatum tot vervaldag, rekening houdend met het gemiddelde van de op de finale observatiedata geobserveerde waarden. Indien deze prestatie negatief is op vervaldag, dan wordt de Best Equity Notes aan 100% van de nominale waarde terugbetaald. Initiële referentiedatum: 02/03/2007 Observatiedata: 25/02/2009 (1), 25/02/2010 (2) Mogelijke vervroegde terugbetalingsdata: 02/03/2009 (1), 02/03/2010 (2) Finale observatiedata: maandelijks vanaf 25/03/2010 tot 25/02/2011 (12 observaties) Referentieniveaus: 114%(1), 121%(2) Terugbetalingsniveaus: 114% (1), 121% (2) Vervaldag 1 : 02/03/2011 Beurstaks: π Primaire markt: geen 2 π Secundaire markt: 0,07% 2 Roerende voorheffing: 15% op de uitgekeerde coupon 2. Geen materiële levering mogelijk (zie tarief effectendossier) 3. db Product Profile 4 : 2 Prospectus: Best Equity Notes worden uitgegeven door Crédit Suisse International en vertegenwoordigen titels van schuldvordering tegenover de emittent. Het geheel van voorwaarden waaraan de effecten onderhevig zijn, worden uiteengezet in het uitgifteprospectus. Het prospectus, bestaande uit het registratiedocument, de verrichtingsnota en de samenvatting, werd opgesteld in het Engels en goedgekeurd door UKLA (United Kingdom Listing Authorities) op 29/12/2006 (registratiedocument) en op 29/12/2006 (verrichtingsnota). Deze documenten, evenals de samenvatting in het Nederlands en Frans, zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank N.V. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of ze raadplegen op Belangrijk bericht: Deze brochure, en de informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het uitgifteprospectus. Wij vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de waarde van deze effecten tijdens hun looptijd kan dalen onder pari op de secundaire markt. De terugbetaling aan pari is slechts gewaarborgd op vervaldag. Beleggers dienen de aard van deze effecten te begrijpen en zich bewust te zijn van de aan deze belegging inherente risico s, zoals vermeld op pagina 8 van het registratiedocument en 4 van de verrichtingsnota, evenals de laatste sectie van de samenvatting. Best Equity Notes zijn niet toegankelijk voor residenten van de Verenigde Staten. 1 De Notes kunnen ook nog vervroegd terugbetaald worden in de uitzonderlijke gevallen vermeld in artikel 5(c) en 9 van het basisprospectus. 2 Volgens de van kracht zijnde wetgeving. 3 Informatie betreffende de tarieven voor het onder effectendossier plaatsen, is beschikbaar in de Financiële Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten onder dossier wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling dienen zich voorafgaandelijk te informeren over de toepasselijke tarieven. 4 db Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de meest offensieve producten.

12 T echnische fi che Higher In t ere s t N ot e s Higher Interest Notes is een titel van schuldvordering. Emittent: Morgan Stanley ISIN-code: XS Distributeur: Deutsche Bank N.V. Rating: Aa3 (Moody s) Munteenheid: EUR Nominale waarde: EUR Inschrijving op de primaire markt: π Van 04/01/2007 tot 10/02/2007 π Uitgifteprijs: 102% π Uitgifte- en betaaldatum: 13/02/2007 π Beschikbare coupures: EUR De emittent behoudt zich het recht voor de uitgifte op de primaire markt vervroegd te beëindigen. Terugbetaling: Indien de rente op 10 jaar op één van de observatiedata 50 basispunten hoger staat dan het referentieniveau (Euribor op 10 jaar SWAPrente), wordt het product stopgezet en terugbetaald aan vooraf bepaalde niveaus. Indien het product niet voortijdig is terugbetaald en op vervaldag de rente op 10 jaar geen 50 basispunten hoger staat dan het referentieniveau, wordt 100% van de nominale waarde terugbetaald. Bepaling referentieniveau: EUR-ISDA Euribor op 10 jaar SWAP-rente - bepaald om 11 uur op uitgiftedatum Observatiedata: 5 werkdagen voor de mogelijke terugbetalingsdata en voor de vervaldag Mogelijke terugbetalingsdata: 13/02/2009 (1), 13/08/2009 (2) Terugbetalingsniveaus: 112% (1), 115% (2), 118% Vervaldag 1 : 13/02/2010 Beurstaks π Primaire markt: geen 2 π Secundaire markt: 0,07% 2 Roerende voorheffing: 15% op de uitgekeerde coupon 2. Geen materiële levering mogelijk (zie tarief effectendossier) 3. db Product Profile 4 : 2 Prospectus: Higher Interest Notes worden uitgegeven door Morgan Stanley en vertegenwoordigen titels van schuldvordering tegenover de emittent. Het geheel van voorwaarden waaraan de effecten onderhevig zijn, worden uiteengezet in het uitgifteprospectus. Het prospectus werd op 29/12/2006 opgesteld in het Engels en goedgekeurd door UKLA (United Kingdom Listing Authorities). Dit document, evenals de samenvatting in het Nederlands en Frans, is kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank N.V. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of ze raadplegen op De vraag tot notering op de Londense Beurs werd ingediend. Belangrijk bericht: Deze brochure, en de informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het uitgifteprospectus. Wij vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de waarde van deze effecten tijdens hun looptijd kan dalen onder pari op de secundaire markt. De terugbetaling aan pari is slechts gewaarborgd op vervaldag. Beleggers dienen de aard van deze effecten te begrijpen en zich bewust te zijn van de aan deze belegging inherente risico s, zoals vermeld op pagina 1 en 2 van het prospectus. Higher Interest Notes zijn niet toegankelijk voor residenten van de Verenigde Staten. 1 De Notes kunnen ook nog vervroegd terugbetaald worden in de uitzonderlijke gevallen vermeld in artikels 13.2, 13.5, 13.10, 13.11, 17 en 18 van het basisprospectus dd. 12/07/ Volgens de van kracht zijnde wetgeving. 3 Informatie betreffende de tarieven voor het onder effectendossier plaatsen, is beschikbaar in de Financiële Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten onder dossier wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling dienen zich voorafgaandelijk te informeren over de toepasselijke tarieven. 4 db Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de meest offensieve producten.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie