Benchmarken in de GGZ: leren van betekenisvol vergelijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmarken in de GGZ: leren van betekenisvol vergelijken"

Transcriptie

1 30 Psychopraktijk jaargang 5 nummer 2 april 2013 Beroep en Belang Benchmarken in de GGZ: leren van betekenisvol vergelijken Beschreven wordt het doel van benchmarken in de GGZ en de relatie met Routine Outcome Monitoring. Belangrijk is dat er appels met appels vergeleken kunnen worden, dat de gegevens betrouwbaar en valide zijn en de gegevens veilig zijn opgeslagen, zodat de privacy van patiënten is gewaarborgd. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en op termijn ook patiënten krijgen zicht op de effectiviteit van de GGZ. Het is een leerproces over hoe we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan. door Miranda Franchimont De oplopende kosten voor de gezondheidszorg in tijden van economische teruggang leiden tot een hernieuwde belangstelling voor de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van zorgverlening. De GGZ heeft een voorhoedefunctie in de huidige ontwikkeling om meer transparantie te verkrijgen over de effectiviteit van geboden zorg. Deze voorhoedefunctie is te danken aan een al langer bestaande traditie van het meten van behandeluitkomsten in de GGZ, die men Routine Outcome Monitoring (ROM) noemt. Veel professionals in de GGZ evalueren de resultaten van behandelingen en bespreken deze met hun patiënten. Op basis daarvan stellen ze hun behandelplan bij. Of, zoals een behandelaar op een bijeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) zei: Met ROM zet je het raam van de behandelkamer open. Daarnaast worden patiënten steeds mondiger en willen weten waar zij het beste met hun problemen en klachten terecht kunnen. Transparantie van het aanbod is hiervoor essentieel. Naast de vraag hoe het aanbod er uit ziet, gaat het hier om: waar, door wie, hoe en wanneer? Ook de uitkomsten van de zorg worden steeds belangrijker. Dat geldt in de somatische zorg, zoals 'het percentage patiënten bij wie niet bekend is of er tumorweefsel is achtergebleven na een eerste operatie, maar ook in de GGZ. Het bestuurlijk akkoord en het ontstaan van SBG In het bestuurlijk akkoord GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland van 5 juli en het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ zijn afspraken gemaakt tussen In deze rubriek vindt u informatie over wet- en regelgeving en de praktijkvoering van de hulpverlener. Drs. M. Franchimont, trainer/adviseur, is werkzaam bij Stichting Benchmark GGZ beroepsbeoefenaren, patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over het doen van uitkomstmetingen van zorg en klantervaringsmetingen. Deze gegevens zijn inzetbaar op meerdere niveaus: voor patiënt en behandelaar voor een goed beeld op het klachtverloop en het waar nodig bijstellen van de behandeling, voor zorgverkoop en zorginkoop, en tot slot voor onderzoek om te leren over de effectiviteit door professionals en zorginstellingen. GGZ-instellingen spraken de wens uit structureel te willen gaan meten en zorgverzekeraars willen op basis van een betrouwbare benchmark zorg gaan inkopen. De partijen stelden vast dat ROM aan het begin staat van een brede ontwikkeling. Praktisch stelden ze voor om met een landelijke registratie te werken, waarbij een zogenaamde Trusted Third Party (TTP) moest worden opgericht. Het bestaande Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN) werd in 2011 omgezet tot een stichting, de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Het stichtingsbestuur bestaat uit drie partijen: patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het bestuur laat zich adviseren door een Wetenschappelijke Raad (WR). Deze toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen SBG opereert en is belast met het toezicht daarop. De WR op zijn beurt krijgt advies van Expertraden (ER). Per doelgroep (bijvoorbeeld Volwassenen kort, Verslaving cure en Kinderen en jeugd) zijn Expertraden actief. In een ER zitten deskundigen vanuit het betreffende GGZ-veld en SBG bij elkaar om gezamenlijk zorg te dragen voor een goede afstemming tussen ROM voor de betreffende doelgroep en de benchmark. ROM en benchmarken In de praktijk van de GGZ is het meten van behandeleffecten door middel van ROM steeds meer gemeengoed geworden 3. ROM houdt in dat men met behulp van een gestandaardiseerd meetinstrument aan het begin van een behandeling bepaalt hoe het met een patiënt gaat. Mede op basis van de uitkom-

2 jaargang 5 nummer 2 april 2013 Psychopraktijk 31 Met ROM zet je het raam van de behandelkamer open. sten hiervan wordt de behandeling ingericht. Het meten van bijvoorbeeld de klachten/symptomen of het functioneren wordt herhaald in de loop van de behandeling en aan het eind. Op deze manier houdt de behandelaar als het ware een vinger aan de pols. Het levert feedback over het verloop van de behandeling bij de individuele patiënt. Op basis van deze informatie kunnen behandelaar en patiënt besluiten om het behandelplan bij te stellen of te beëindigen, bijvoorbeeld omdat de patiënt geen vooruitgang meer boekt of het best haalbare is bereikt. Er is een zeer breed scala aan meetinstrumenten dat voor ROM wordt ingezet. Een deel ervan is klachtspecifiek, bijvoorbeeld rond eet- of angststoornissen. Daarnaast worden generieke instrumenten gebruikt, voor klachten en symptomen, kwaliteit van leven en functioneren. Voor benchmarken zijn generieke instrumenten het meest geschikt, omdat resultaten op deze instrumenten in principe onderling vergelijkbaar zijn. Voor het benchmarken gebruiken we geaggregeerde ROMgegevens 4. Hiermee kunnen de behandeleffecten van groepen patiënten in beeld worden gebracht. Deze kunnen worden vergeleken met een norm, het landelijk gemiddelde. Onderlinge vergelijking kan leiden tot verbetering van de GGZ. Zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat een bepaalde instelling, afdeling of team bovengemiddeld effectief is, dan kunnen anderen daarvan leren. Als behandeleffecten achterblijven is de vraag hoe dat komt. Hebben we te maken met een moeilijker te behandelen groep patiënten? Of is aanpassing nodig van het behandelprogramma? Kortom: 'Benchmarken is beter worden door te leren van vergelijken'. Waar ROM het raam opent van de behandelkamer, kan benchmarken een frisse wind laten waaien door de kamer van directie, management en behandelaars. Informatie over behandeleffecten over een groep patiënten zet deze mensen op een andere manier aan het denken. Transparantie over de kwaliteit van de GGZ wordt breed gedragen. SBG is door de drie partijen opgericht om het benchmarken in de GGZ te ontwikkelen tot een voor alle partijen valide, betekenisvolle en bruikbare methodiek. SBG evalueert behandelingen en biedt spiegelinformatie aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en, in de toekomst, ook aan patiënten over behandeluitkomsten. Appels en peren Zorgaanbieders leveren informatie aan van al hun DBCtrajecten: informatie over metingen en achtergrondvariabelen van de patiënt en de behandeling. De GGZ is heel divers in doelgroepen, behandeldoelen en in de wijze van meten van behandeleffecten. Wanneer men alle informatie op een hoop gooit, gaat men appels met peren vergelijken. En daar valt weinig van te leren. Daarom zijn manieren bedacht om uitkomsten met elkaar te kunnen vergelijken 5. Om te komen tot meer homogene en vergelijkbare gegevens is de GGZ onderverdeeld in doelgroepen: zorgdomeinen. De groepen zijn vergelijkbaar wat betreft behandeldoel (care of cure), aard van de aandoening (wel of geen verslaving) en leeftijd. Voorbeelden van zorgdomeinen zijn volwassenen kort (curatieve ambulante zorg), volwassenen ernstige psychiatrische aandoeningen, kinderen & jeugd en verslaving cure. Door deze indeling ontstaan groepen behandelingen die met dezelfde meetinstrumenten en op dezelfde indicator de maat genomen worden. In de GGZ is beperkt zicht op welke kenmerken precies samenhangen met de complexiteit van de problematiek en de effectiviteit van behandeling. Kennis hiervan is relevant om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken. De eerste onderverdeling in zorgdomeinen laat nog veel ruimte voor heterogeniteit in patiëntkenmerken, die mogelijk van invloed zijn op het resultaat van de behandeling. De rapportages van SBG

3 32 Psychopraktijk jaargang 5 nummer 2 april Benchmarken voor vrijgevestigden Tot op heden werkte SBG aan het vergelijken van instellingen, grotere organisatorische eenheden. In het bestuurlijk convenant voor 2013/2014 zijn ook afspraken gemaakt over ROM en benchmarken bij vrijgevestigden. Hiertoe overlegt SBG met de verschillende beroepsverenigingen (NIP, NVvP, NVVP en LVE) en de zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over hoe SBG de vrijgevestigde behandelaren van dienst kan zijn. Op dit moment, voorjaar 2013, kunnen vrijgevestigden zich aanmelden op de website van SBG. Na aanmelding krijgt men per mail een ontvangstbevestiging. Zodra er meer bekend is, informeert SBG hen over het vervolg. bieden daarom de mogelijkheid om op basis van relevante achtergrondkenmerken homogene subgroepen samen te stellen. Door middel van deze subgroepselectie kan een steeds meer verfijnde groep worden samengesteld van onderling wél vergelijkbare patiënten. Zo kunnen subgroepen worden gemaakt naar bijvoorbeeld opleidingsniveau, diagnose en bestede behandeltijd. Mede gebaseerd op de adviezen van de ER s en de WR heeft SBG om de vergelijkbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen een aantal additionele spelregels opgesteld: men meet rond DBC s en zorgtrajecten (voor vergelijkbare behandeleenheden); men hanteert meetmarges 6, zogenaamde koppelregels (voor vergelijkbare meetmomenten). Om ervoor te zorgen dat de scores op verschillende meetinstrumenten direct met elkaar vergeleken kunnen worden, zet SBG de scores om naar een gestandaardiseerde score, de zogenaamde genormaliseerde T-score. Betrouwbare gegevens Naast vergelijkbaar moeten de verzamelde gegevens betrouwbaar en valide zijn. Daarom zijn naast spelregels vooraf, ook controles op de data na ontvangst. SBG controleert de data op een aantal punten ter vergroting van de datakwaliteit. Belangrijk daarbij is dat de data accuraat, volledig, consistent, actueel, uniek (geen dubbeltellingen) en valide zijn. Voorbeelden van controles hierop zijn: Is de data aanlevering compleet? (Zijn alle gedeclareerde DBC s en variabelen aangeleverd?) Is er sprake van selectieve uitval? (Zijn bepaalde DBC s wel en andere niet gemeten? Zijn de data consistent? (Zijn er grote verschillen in samenstelling tussen data aanleveringen?) Zijn de aangeleverde waarden mogelijk, juist en in overeenstemming met verwachtingen van de zorgaanbieder? Zijn de data tijdig aangeleverd, zodat naar actuele data wordt gekeken? Fysieke check van juistheid van de gekozen meting en berekening van scores. Al deze controles zijn voorwaardelijk voor valide, betekenisvolle en bruikbare informatie. De resultaten moeten een zo juist mogelijke weergave van de werkelijkheid zijn (valide), De vrees is dat benchmarken er toe leidt dat ROM selectief wordt toegepast. waarbij men zicht krijgt op wat er werkelijk toe doet (betekenisvol) en bruikbaar voor iedereen die op zoek is naar wat het beste helpt bij wie 4. Het einddoel is dat men met elkaar kan leren hoe de zorg op verantwoorde wijze zo doelmatig mogelijk kan worden aangeboden. Gebruik van de gegevens Zorgaanbieders krijgen de beschikking over hun eigen gegevens met de webapplicatie Benchmark Rapportage Module (BRaM). Er zijn twee typen rapportage beschikbaar: het gemiddeld behandeleffect van alle volledig gemeten DBC-trajecten en het responspercentage van alle afgesloten DBC-trajecten (in hoeverre is er gemeten). Zoals gezegd is ROM-en binnen de GGZ sterk in ontwikkeling. Dit betekent dat bij veel zorgaanbieders van een groot deel van hun patiënten geen voor- én een nameting wordt verkregen. En als men van, bijvoorbeeld, 10% van de patiënten een voor- en een nameting heeft, wat zegt het behaalde effect voor deze groep dan over de totale groep? Een hoge respons is noodzakelijk om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de groep als geheel. Zorgaanbieders hebben met BRaM de unieke gelegenheid om zelf in hun data te kijken en te zien hoe zij presteren door zichzelf te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Zorgaanbieders kunnen er voor kiezen om hun gegevens inzichtelijk te maken op het niveau van locaties, teams, behandelprogramma s en/of behandelaren. Zo kunnen ook deze eenheden met elkaar vergeleken worden en wordt leren door intern benchmarken mogelijk. Men kan zelf subgroepen selecteren, bijvoorbeeld van een patiëntengroep waar een zorgaanbieder zich specifiek op richt, bijvoorbeeld patiënten met een bepaalde stoornis of met bepaalde achtergrondkenmerken. Op deze manier kan een zorgaanbieder op zoek gaan naar waar hun kracht zit, waarin zij zich positief onderscheiden. En wellicht ook waar verbetering mogelijk is en men stappen kan zetten om de effectiviteit van een behandeling te verbeteren. Op deze manier krijgt de informatie over behandeleffecten betekenis en zeggingskracht en hiermee kan het vertrouwen in de bruikbaarheid toenemen. Op verschillende niveaus kan het bespreken van de benchmarkuitkomsten interessant zijn. Gezamenlijk, in een team, kunnen behandelaren de eigen prestaties vergelijken met

4 jaargang 5 nummer 2 april 2013 Psychopraktijk 33 het teamgemiddelde. Een team of afdeling kan zijn eigen resultaten vergelijken met die van een ander team binnen de eigen instelling of met een vergelijkbare patiëntengroep. Een organisatie kan zijn teams onderling vergelijken en met het landelijk gemiddelde van een vergelijkbare groep. Vragen die hierbij passeren zijn: Snap ik wat er staat? Gaat het over ons? En heb ik invloed op deze uitkomsten? Kortom: Hoe gebruik ik het om bij te sturen? 7, 8 Voor patiënten kan de benchmarkinformatie ook nuttig zijn. SBG en Landelijk Platform GGZ bespreken welke rol benchmarken in de GGZ voor patiënten en/of patiëntenorganisaties kan spelen. Daarbij denken we aan het gebruik ervan zowel door individuele patiënten en burgers als door hun belangenorganisaties, zoals cliëntenraden en patiëntenverenigingen. De zorgverzekeraar die met een zorgaanbieder een contract heeft, heeft eveneens toegang tot de gegevens. De zorgverzekeraar ziet van de zorgaanbieder alleen de informatie over die GGZ-organisatie als geheel, dus niet de informatie over afdelingen of individuele behandelaren. Het is de bedoeling dat de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar door BRaM-rapportages ondersteund worden om een gesprek te voeren over de kwaliteit van de zorg. Benchmarken is werk in uitvoering De vrees van sommigen is dat benchmarken er toe leidt dat ROM selectief wordt toegepast: alleen bij patiënten waar een gunstig behandeleffect wordt verwacht 3, 9. Of dat aan de poort selectie plaatsvindt van succesvol te behandelen patiënten. Daarom is het in eerste instantie belangrijk dat gegevens van een representatieve groep patiënten worden verkregen. Onderzoek met deze gegevens is noodzakelijk om zicht te krijgen op de invloed van selectieve non-respons, verschillen in samenstelling van de behandelpopulatie (case-mix) en variatie in gebruikte meetinstrumenten en meetmomenten. Pas bij betrouwbare en representatieve uitkomstgegevens is onderlinge vergelijking zinvol. Ervaringen uit het veld zijn nodig om de methodiek van benchmarken verder te ontwikkelen. Benchmarken is dan ook nog werk in uitvoering 10. Ook de eerder genoemde Expertraden en de Wetenschappelijke Raad adviseren SBG hierin. Wijze van gegevensverzameling: privacy en veiligheid Privacy en veiligheid bepalen de manier van dataverzameling en gegevensbeheer. Aanlevering van gegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding en SBG beheert geen tot patiënten herleidbare gegevens, zoals naam of burgerservicenummer. In de loop van 2013 vindt aanlevering plaats via een derde partij, ZorgTTP, die identificerende gegevens pseudonimiseert: Persoonsgegevens worden omgezet naar een niet tot de patiënt herleidbare unieke code. Het inzien van gegevens in BRaM is beveiligd en verloopt via een persoonlijk VECOZO-certificaat. Alleen geautoriseerde gebruikers krijgen, via de pc waarop dit certificaat is geïnstalleerd en na het invullen van een wachtwoord, toegang tot BRaM. SBG, een Trusted Third Party, werkt volgens de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet daarmee aan de privacywetgeving. Ook heeft SBG een kwaliteitsfunctionaris aangesteld. Die bewaakt en bevordert de kwaliteit van interne werkprocessen en -procedures en is aangesteld als Functionaris voor de Gegevensbescherming, de bij het CBP gemelde interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. Naast privacy van gegevens is veiligheid van de data van belang. SBG voldoet aan hoge eisen van informatiebeveiliging doordat zij een aantal maatregelen heeft genomen: SBG heeft een juridische en organisatorische structuur die qua bescherming, gebruik en opslag van data voldoet aan de wettelijke voorwaarden en eisen. SBG werkt met gescheiden databases en fysieke systemen. De databases zijn bij een derde partij ondergebracht, hosting. Deze partij voldoet aan noodzakelijke beveiligings- en back-up eisen. SBG maakt gebruik van VECOZO-certificaten om toegang tot de applicatie te autoriseren en beveiligen. Internetcommunicatie vindt plaats via een beveiligde internetverbinding. Patiëntidentificerende gegevens en gegevens van behandelaars worden versleuteld opgeslagen. Data-aanlevering in de praktijk De meeste zorgaanbieders leggen metingen vast in een applicatie die hiervoor speciaal bedoeld is, een zogenaamde ROMapplicatie. In sommige EPD-systemen is het ook mogelijk om meetgegevens te registreren. Voor het aanleveren van gegevens aan SBG moet de informatie van alle DBC-trajecten uit het EPD en van de metingen volgens de afgesproken spelregels aan elkaar gekoppeld worden. Daarna wordt een bestand in een bepaald formaat aan SBG geleverd (XML-bestand). Dit bestandsformaat zorgt voor uniformiteit in de aanlevering, wat de betrouwbaarheid ten goede komt en mogelijk maakt

5 34 Psychopraktijk jaargang 5 nummer 2 april 2013 dat men maandelijks middels een grotendeels geautomatiseerd proces gegevens aanlevert. In de praktijk zijn er vier typen partijen betrokken bij de (automatisering van) de aanlevering van data aan SBG: de (ICT-afdeling van de) zorgaanbieder zelf; de leverancier van een EPD of ROM-pakket; een koepelorganisatie waar verschillende zorgaanbieders bij zijn aangesloten en waar zij reeds soortgelijke data aanleveren; een derde partij die data uit elk type EPD en ROM-pakket kan combineren. Inzage in uw gegevens verkrijgt u door met een persoonlijk VECOZO-certificaat in te loggen in BRaM. Tweede en eerstelijns GGZ Op dit moment levert vooral de tweedelijns GGZ gegevens bij SBG aan. Ook de eerstelijns GGZ is opgenomen in het bestuurlijk convenant en kan gegevens bij SBG aanleveren. Hiervoor gelden in principe dezelfde regels als voor de tweedelijns GGZ. De eerstelijns GGZ maakt vooral gebruik van specifieke instrumenten, gericht op een stoornis of specifiek domein van het functioneren. De meest gebruikte generieke instrumenten zijn onder andere de Symptom Checklist-90 (SCL-90) en de 4-Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) 11. Eerstelijnspsychologen die lid zijn van de Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen (LVE) leveren jaarlijks gegevens aan bij het NIVEL in het kader van het Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijns Psychologen (LINEP). SBG en LVE bespreken in hoeverre de gegevens zoals verzameld voor LINEP kunnen aansluiten bij de methodiek van SBG. Uitgangspunt is dat de door de eerste lijn aangeleverde gegevens zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande dataset. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor het meten van de behandeluitkomst ten behoeve van benchmarken generieke instrumenten gebruikt moeten worden. Dit laat onverlet dat ten behoeve van de intake, diagnostiek en ROM (tracking) in de praktijk ook andere (stoornisspecifieke) instrumenten kunnen worden gebruikt, zoals de ORS en SRS van Scott Miller 11. De ORS wordt voorafgaande aan elke sessie door de patiënt ingevuld en het resultaat wordt direct besproken met de behandelaar. Het is daarmee een nuttig hulpmiddel bij de behandeling. Het is geen formele meting van de ernst van de symptomatologie met een meer uitgebreid meetinstrument, dat is onderzocht op psychometrische kwaliteiten zoals betrouwbaarheid en validiteit. Tot slot Zoals gezegd: Benchmarken en SBG is werk in uitvoering. Vastgesteld is welke gegevens men bij SBG moet aanleveren. Nog niet geheel vaststaat hoe de informatie het best aan het veld kan worden teruggegeven. Ook staat vast dat hoe meer data BRaM bevat, des te betere informatie men uit BRaM kan genereren. Met andere woorden: SBG heeft een zwembad gebouwd, dat volstroomt met zo zuiver mogelijk water: de ROMgegevens. Nu staat er een klein laagje water in het zwembad, voldoende om te pootjebaden en nog niet voldoende om in te duiken. Anders gezegd: er zijn op basis van de beschikbare gegevens nog geen conclusies te trekken over de kwaliteit van zorg die een instelling of de GGZ in zijn geheel biedt. Het is de ambitie van SBG om gedifferentieerde informatie te bieden over de kwaliteit van zorgaanbieders wat betreft de resultaten van behandeling. Met de huidige ontwikkeling in de GGZ is een uniek project ingezet om zicht te krijgen op de effectiviteit van behandeling en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dat geldt zowel op individueel patiëntniveau, middels ROM, als op het niveau van groepen patiënten, middels benchmarken op basis van geaggregeerde ROM-gegevens. Noten 1 GGZ Nederland & Zorgverzekeraars Nederland (2010) Bestuurlijk akkoord d.d. 5 juli LPGGZ, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, NVvP, NIP, LVG, LVE, MEER GGZ, NVVP en Ministerie van VWS (2012) Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ dd. 18 juni Nugter MA & Buwalda VJA (2012) Achtergronden en gebruiksmogelijkheden van ROM in de GGZ. Tijdschrift voor psychiatrie 2: Stichting Benchmark GGZ (z.j.) Position paper. Bilthoven: SBG 5 Noom MJ ea (2012) Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor psychiatrie 2: Een meetmarge is een periode rond het begin en einde van een DBC waarbinnen een meting moet hebben plaatsgevonden. 7 Franchimont MA (2000) Meten = weten. Weten verbeteren. Het gebruik van uitkomstindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg. Kwaliteit in beeld 6: Pronk J ea (2003) Arbocuratieve samenwerking: leren van implementeren. TSG 8: Os J van ea (2012) ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring. Tijdschrift voor psychiatrie 3: Blijd-Hoogewys E ea (2012) Benchmarken is werk in uitvoering. Tijdschrift voor psychiatrie 12: Beljouw IMJ & Verhaak PFM (2010) Geschikte uitkomstmaten voor routinematige registratie door eerstelijnspsychologen. Utrecht: NIVEL Geraadpleegde websites - (Nieuwsbrief 2, juli 2012), bezocht op bezocht op en wiki.sbggz.nl, bezocht op Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, NIVEL. Website van het Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijns Psychologen (LINEP). Utrecht: NIVEL: nivel.nl/linep, bezocht op bezocht op

Stichting Benchmark GGZ

Stichting Benchmark GGZ Stichting Benchmark GGZ Beter worden door te leren van vergelijken - Hoe verzamelt GGZ uitkomst gegevens? - Hoe worden die teruggekoppeld? - Wat is er nodig om beter te worden? Gegevens Bazaar, 28 januari

Nadere informatie

De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens. Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015

De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens. Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015 De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015 Goede voortgang actiepunten conferentie 2013 Vier pilots afgerond of nog lopend Achmea Synquest Verslaving GGNET

Nadere informatie

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers 14-07-03 Bijeenkomst leveranciers Agenda Waar staan we? We vragen het aan BRaM Aanlevering via DIS MDS wijzigingen Vragen 2 3 Respons bekijken in BRaM 1 2 3 4 4 BRaM data waar we staan 5 Effect en beheer

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

ROM de antwoorden op de meest gestelde vragen vanuit het cliëntenperspectief

ROM de antwoorden op de meest gestelde vragen vanuit het cliëntenperspectief ROM de antwoorden op de meest gestelde vragen vanuit het cliëntenperspectief GGZ Nederland/LPGGz d.d. 5 oktober 2010 Verantwoording GGZ Nederland en de cliënten-/familieorganisaties LPGGz, LOC werken samen

Nadere informatie

Gebruikersraad Stichting Benchmark GGZ 16-05-2013

Gebruikersraad Stichting Benchmark GGZ 16-05-2013 Gebruikersraad Stichting Benchmark GGZ 16-05-2013 Agenda Welkom Verkiezing Vertegenwoordigers Wat staat er op de agenda de komende maanden? Samen kijken naar BRaM: ervaringen ZA en ZV Rondetafelgesprekken

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN!

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! INLEIDING Dit artikel gaat in op Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM betekent kort gezegd: het periodiek verzamelen van gegevens

Nadere informatie

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling 0 Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling De belangrijkste bevindingen uit onderzoek De behandeling van Yes We Can Clinics is effectief

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Kennissessie Meetinstrumenten Kennissessie meetinstrumenten. Overstappen van meetinstrument, naar welk en hoe?

Kennissessie Meetinstrumenten Kennissessie meetinstrumenten. Overstappen van meetinstrument, naar welk en hoe? Kennissessie Meetinstrumenten 09-05-2016 Kennissessie meetinstrumenten Overstappen van meetinstrument, naar welk en hoe? Besluit SBG Communicatie 29/12/2015 Per 1 juli 2016 wordt het aantal meetinstrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2956 Vragen van het lid

Nadere informatie

Gebruik van de OQ-45 in de behandeling, ook U? Katinka Franken Neuropsycholoog

Gebruik van de OQ-45 in de behandeling, ook U? Katinka Franken Neuropsycholoog Gebruik van de OQ-45 in de behandeling, ook U? Katinka Franken Neuropsycholoog zondag 19 februari 2012 Doelen ROM (routine outcome monitoring) Secundair 1. gegevensverzameling voor beleid 2. gegevensverzameling

Nadere informatie

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Bijlage 2 bij Privacyreglement NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Pseudonimisatie Onder 'pseudonimisatie'

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Het inrichten van een organisatiestructuur

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Het inrichten van een organisatiestructuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave Het inrichten van een organisatiestructuur Het nut van een organisatieinrichting in BRaM Inrichten van organisatie en gebruikers Waarom de organisatiestructuur doorgeven? Doorgeven

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Opvragen van een rapport Behandeluitkomst Zorgtrajecten

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Opvragen van een rapport Behandeluitkomst Zorgtrajecten Inhoudsopgave Inhoudsopgave Opvragen van een rapport Behandeluitkomst Zorgtrajecten Behandeluitkomst basisgegevens Datum vanaf en Datum tot en met Datum vanaf Datum tot en met Zorgdomein Organisatieniveau

Nadere informatie

Ursula Klumpers, Falco Jansen, Laura van Goor, Janwillem Renes

Ursula Klumpers, Falco Jansen, Laura van Goor, Janwillem Renes Ursula Klumpers, Falco Jansen, Laura van Goor, Janwillem Renes Landelijke ontwikkeling ROM en stand van zaken Ontwikkeling ROM KenBiS en stand van zaken Agenda werkgroep (discussie) Afdeling KenBiS Organisatie

Nadere informatie

Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Samenvatting

Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Samenvatting Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Psychische stoornissen komen geregeld voor bij ouderen (65-plus).

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Rint de Jong - Karakter Heddeke Snoek Karakter Judith Horstman Pionn Marleen van Aggelen - Pionn 22 september 2015 Met welke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

SBG Addendum Argusvoorwaarden Zorgaanbieders. Versie

SBG Addendum Argusvoorwaarden Zorgaanbieders. Versie SBG Addendum Argusvoorwaarden Zorgaanbieders Versie 20161001 PREAMBULE Tussen SBG en Zorgaanbieder zijn Aansluitvoorwaarden van toepassing met betrekking tot het gebruik van SBG-informatie en de Diensten

Nadere informatie

ROM Doorbraakprojecten. Gerdien Franx

ROM Doorbraakprojecten. Gerdien Franx ROM Doorbraakprojecten November 2014 Mei 2016 Gerdien Franx Projectleider, Trimbos-instituut The Choluteca bridge, Honduras Donald Berwick: Tijd voor continue vernieuwing Patiënt en hulpverlener gericht

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek naar het functioneren van Stichting Benchmark GGZ

Evaluatieonderzoek naar het functioneren van Stichting Benchmark GGZ Berenschot Evaluatieonderzoek naar het functioneren van Stichting Benchmark GGZ EINDRAPPORTAGE Linde Blokzijl Eveline Castelijns Simon Heesbeen Emma Zwaveling 3 oktober 2016 B Eindrapportage Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk E. de Kogel 030 296 82 83 Transparantie in de GGZ 25 juli 2011

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk E. de Kogel 030 296 82 83 Transparantie in de GGZ 25 juli 2011 1 van 7 Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres E. de Kogel 030 296 82 83 ekogel@nza.nl Onderwerp Datum Transparantie in de GGZ 25 juli 2011 Geachte, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht

Nadere informatie

De zorgverzekeraar als innovator

De zorgverzekeraar als innovator De zorgverzekeraar als innovator maken vanuit het patiëntenperspectief Caroline van Weert Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Routine Outcome Measurement in de dagelijkse praktijk

Routine Outcome Measurement in de dagelijkse praktijk Paul van der Vlist 12 januari 2011 samenvatting ROM ROM De instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en forensische psychiatrie in dit document gemakshalve gezamenlijk als ggz

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

DIMENCE GROEP EN ROM

DIMENCE GROEP EN ROM DIMENCE GROEP EN ROM Inhoudsopgave Dimence Groep en ROM Pagina 4 Interpretatie van data Pagina 6 De toekomst van ROM binnen Dimence Groep Pagina 9 2 Resultaatgerichtheid is kenmerkend voor het karakter

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

ROM binnen jeugd-ggz en gemeenten Inventarisatie en voorstel aan gemeenten

ROM binnen jeugd-ggz en gemeenten Inventarisatie en voorstel aan gemeenten ROM binnen jeugd-ggz en gemeenten Inventarisatie en voorstel aan gemeenten 28 september 2015 Jannet Bonset VNG 1 Inhoudsopgave bladzijde 1. Inleiding en definitie 3 2. Inventarisatie ROM 2.1 Geschiedenis

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

Uniforme maatregel. Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16

Uniforme maatregel. Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16 Uniforme maatregel Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Gebruik van zorgvraagzwaartegegevens

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden augustus 2012

Algemene voorwaarden augustus 2012 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze

Nadere informatie

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend 1 Governance Deze vragen geven inzicht in de te ondernemen acties met betrekking tot de governance en organisatie van privacy. Dit is afhankelijk van de lokale situatie vanaf 2015. Elke gemeente moet nadenken

Nadere informatie

Implementatieplan ROM

Implementatieplan ROM Implementatieplan ROM Voor aanbieders van generalistische basis GGZ en vrijgevestigden gespecialiseerde GGZ (versie 1.1) Auteurs: Werkgroep ROM aanbieders generalistische basis GGZ en vrijgevestigde aanbieders

Nadere informatie

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar?

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Sturen op resultaten Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Anna van Spanje (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) Jan Willem Veerman (Radboud Universiteit, NJi / SEJN) Congres Transformeren

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave DBC traject

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave DBC traject Inhoudsopgave Inhoudsopgave DBC traject Datum eerste sessie Datum laatste sessie startdatumdbc en einddatumdbc Prestatiecode Gespecialiseerde GGZ Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Specifieke dummycodes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave SBG Overeenkomst Zorgverzekeraar 20140701

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave SBG Overeenkomst Zorgverzekeraar 20140701 Inhoudsopgave Inhoudsopgave SBG Overeenkomst Zorgverzekeraar 2014001 Doel van de overeenkomst Structuur SBG Opzet van de overeenkomst Toegang applicatie en databeschikbaarheid Vergoeding Aanvullende rapportages/

Nadere informatie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Op het moment dat je er mee gaat werken dan ga je pas merken dat het handig is NFU Symposium 7 november 2014 Programma Kwaliteit in Beweging Fysiotherapie Pilot projecten

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Leren van Routine Outcome Monitoring (ROM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag

Leren van Routine Outcome Monitoring (ROM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag Leren van Routine Outcome Monitoring (ROM) Workshop Doorbraak ROM GGZ 11 december 2014 Suzan Oudejans, Masha Spits Mark Bench Verwachtingen & doelen Doel van vandaag Vergroten van kennis over- en het leren

Nadere informatie

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Ria Nijhuis Guus Meerhoff Simone van Dulmen Philip van der Wees Marjo Maas Juliette Cruijsberg Annick Bakker-Jacobs Programma Opening (

Nadere informatie

Routine Outcome Measurement wat, waarom en hoe

Routine Outcome Measurement wat, waarom en hoe Paul van der Vlist mei 2011 versie 1.1 Voorwoord Voorwoord Kwaliteit, veiligheid en rendement. Bij zorginstellingen moet het behandel/begeleidingsproces aan steeds hogere eisen inzake deze aspecten voldoen.

Nadere informatie

Bij juist gebruik zijn DBC's wèl geschikt voor benchmarken

Bij juist gebruik zijn DBC's wèl geschikt voor benchmarken Bij juist gebruik zijn DBC's wèl geschikt voor benchmarken In PsychoPraktijk 4 (2013) trok Gert Jan Hendriks ernstig in twijfel of DBC's eigenlijk wel geschikt zijn voor het benchmarken. Graag reageer

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Shared Decision Making (SDM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag

Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Shared Decision Making (SDM) Workshop Doorbraak ROM GGZ. Doel van vandaag Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Shared Decision Making (SDM) Workshop Doorbraak ROM GGZ 9 december 2014 Suzan Oudejans, Masha Spits Mark Bench Verwachtingen & doelen Doel van vandaag Vergroten van

Nadere informatie

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback door van Programma 1. Wat is ROM en waarom? 2. Welke vragenlijsten worden ingevuld? 3. Hoe zien de rapportages er uit? 4. Hoe kun je de

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013 Risico-indicatoren 2013 Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, november 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset risico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg,

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIE EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

REGLEMENT REGISTRATIE EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG REGLEMENT REGISTRATIE EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Doel van dit reglement Dit reglement heeft ten doel om de verantwoorde verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de in artikel 3

Nadere informatie

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Publica tie Jaargan g Rubrie k Auteur Pagina' s Nr. 26-27 juni 2013 2013 Medisch Contact Artikelen Chris Vleugels 1448-1450 Regie in gespecialiseerde ggz hoort

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

22 Uitvoerder kansen en valkuilen

22 Uitvoerder kansen en valkuilen 22 Uitvoerder kansen en valkuilen Edwin de Beurs Benchmarken is het inzichtelijk maken van het behandelresultaat bij groepen patiënten en vergelijken met een criterium of met andere instellingen, locaties,

Nadere informatie

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Seminar: Veranderingen in de zorg, NetQ, Centraal Museum 13

Nadere informatie

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

9-12-2011. Is uw zorg state of the art? Wie wil er veranderen? Wie bepaalt of uw zorg state of the art is? Hoe wordt uw zorg state of the art?

9-12-2011. Is uw zorg state of the art? Wie wil er veranderen? Wie bepaalt of uw zorg state of the art is? Hoe wordt uw zorg state of the art? Wie wil er veranderen? Is uw zorg state of the art? Oogsten en verbinden Kennis en praktijk Bea Tiemens Hoe wordt uw zorg state of the art? Wie bepaalt of uw zorg state of the art is? De wetenschapper?

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Zorginkoop GGZ 2016 Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Privacybescherming bij het delen van medische data

Privacybescherming bij het delen van medische data DIT IS EEN GECONDENSEERDE PUBLIEKE VERSIE. VOOR VRAGEN VERZOEKEN WIJ U CONTACT OP TE NEMEN MET ZORGTTP. Privacybescherming bij het delen van medische data Gijs van den Broek & Hans van Vlaanderen SURFacademy,

Nadere informatie

Kernset prestatie- indicatoren 2013. Geestelijke Gezondheidszorg & Verslavingszorg

Kernset prestatie- indicatoren 2013. Geestelijke Gezondheidszorg & Verslavingszorg Kernset prestatie- indicatoren 2013 Geestelijke Gezondheidszorg & Verslavingszorg In het project Zichtbare Zorg GGZ/ VZ werkten de volgende partijen samen: GGZ Nederland; Landelijk Platform GGz (LPGGz);

Nadere informatie

Uniforme maatregel. Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16

Uniforme maatregel. Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16 Uniforme maatregel Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Gebruik van zorgvraagzwaartegegevens

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

Vergelijken zorgverzekeraars op kwaliteit GGZ-inkoop 2016

Vergelijken zorgverzekeraars op kwaliteit GGZ-inkoop 2016 Geadviseerd door Vergelijken zorgverzekeraars op kwaliteit GGZ-inkoop Prioritaire thema s en inkoopvergelijkingscriteria vanuit cliënten-/familieperspectief LPGGz/Utrecht/16 maart 2015 Verantwoording Het

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1 Doel van het onderzoek 4 2.2 Aanpak onderzoek 4 2.3 Data onderzoek 5 2.4 Datakwaliteit 7 2.5 Bespreking

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënt- en familievertegenwoordiging informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Programma 10.00 uur Welkom Steven Makkink, LPGGz 10.15 uur Wat is ROM? Chris Nas, GGZ Nederland 10.30 uur Praktijkvoorbeeld Barbara Schaefer, Dijk en Duin

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen Inleiding

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Introductie. nummer 7, november 2012

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Introductie. nummer 7, november 2012 Nieuwsbrief nummer 7, november 2012 In deze nieuwsbrief: ROM Award naar GGZ Noord-Holland-Noord Veel belangstelling voor ROM mini-symposium SynQuest Wat is de betekenis van ROM-data? Vergelijken in SynQuest:

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Computer Adaptief Testen in de GGZ

Computer Adaptief Testen in de GGZ Computer Adaptief Testen in de GGZ 20 april 2016 Gerard Flens Edwin de Beurs Philip Spinhoven Niels Smits Caroline Terwee Meetinstrumenten worden steeds vaker gebruikt binnen de behandeling - Routine Outcome

Nadere informatie

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Niet meer Insurance Based werken? Joost Walraven, Klinisch Psycholoog / Manager Zorg Hoofddocent management KP-opleiding blog.walraven@gmail.com NVGzP 25 juni 2015

Nadere informatie

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk Het wat en hoe Philip van der Wees Guus Meerhoff De presentatie op hoofdlijnen Introductie Patiënt Reported Outcome (Measure) (PRO(M)) Uitleg

Nadere informatie

In behandeling bij The Home Clinic Gespecialiseerde GGZ

In behandeling bij The Home Clinic Gespecialiseerde GGZ Bezoekadres Achtergracht 67, 1381 BL Weesp Postadres Postbus 5067, 1380 GB Weesp Contact Tel: 0294 450 186 Fax: 0294 450 238 Email: info@thehomeclinic.nl Internet: www.thehomeclinic.nl Registratie AGB:

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie