AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf."

Transcriptie

1 NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam. AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. Gastspreker: Kirsten van Rooijen. Bestuur: Roeland Haanen, Jan-Pieter van Winsen, Uneke Dekkers, Anneke Hoijtink, Wouter van de Putte en Eva Smeenk (secretariaat/notulen). 1. Opening De voorzitter, Roeland Haanen, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afwezig: Bianca Bakker, Caroline Vogelzang, Carl Hoyer i.v.m. begrafenis. Noemt en bedankt Kirsten van Rooijen, vanwege haar aanwezigheid en presentatie, welke volgt na de BLV. 2. Notulen ALV d.d. 12 juni 2014 De notulen van de ALV vergadering van 12 juni 2014 worden goedgekeurd. 3. Jaarverslag bestuur over het afgelopen boekjaar Na controle door de kascommissie, is het bestuur 11 juni ter ore gekomen dat er onregelmatigheden waren geconstateerd in de jaarrekening over Om die reden zijn de punten op de agenda van de ALV van 12 juni 2014 die betrekking hebben op de jaarrekening over 2013, decharge van het bestuur en kascontrole, uitgesteld tot de BLV van vandaag. De voorzitter, Roeland Haanen, geeft een toelichting: Uit de controle van de kascommissie en het nader onderzoek is gebleken dat er uitgaven werden gedaan vanaf de rekening courant van NEVIR, waarvan het zakelijk karakter ontbrak, en die niet door een bestuurslid waren geautoriseerd. Deze uitgaven zijn niet gedaan door één van de bestuursleden, maar door een persoon die namens NEVIR veel ondersteunende zaken regelde. Hierdoor werd de bankrekening van NEVIR de facto gebruikt als rekening courant faciliteit, waarbij gelden werden geleend en (deels) terugbetaald. De uitgaven werden geadministreerd en zijn geen diefstal of onttrekking geweest. Het bestuur van NEVIR was hiervan echter niet op de hoogte gesteld, en had derhalve geen toestemming voor gegeven. Na ontdekking zijn wij direct uit elkaar gegaan. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen bestuur en deze persoon, omdat deze persoon nooit melding heeft gemaakt van het feit dat er op deze manier gebruik werd gemaakt van de rekening, en er gewacht is totdat dit bij een controle naar boven kwam. Na een grondige controle van het bestuur/de penningmeester en de kascommissie en een uitgebreid onderzoek van de gehele boekhouding hier opvolgend, hebben we precies in kaart gebracht om welke uitgaven het ging en hebben we een regeling getroffen om het gehele uitstaande bedrag terug te vorderen. Inmiddels is de vordering volledig voldaan.

2 Dat deze uitgaven op deze manier gedaan konden worden, is te wijten aan het feit dat de processen die ten grondslag lagen aan de autorisatie van uitgaven en de controle hierop niet adequaat waren. Wij moeten als bestuur dan ook concluderen dat de checks & balances bij het beheer van de gelden van NEVIR onvolledig waren Wij hebben hier als bestuur uitgebreid over vergaderd, en geconstateerd dat de focus van het bestuur van de afgelopen jaren meer op de activiteiten voor de leden en de onderlinge kennisdeling is geweest, en er daardoor te weinig aandacht is geweest voor de achterkant, en dat gebleken is dat een goede en solide boekhouding met de juiste processen en procedures ontbrak. Dit is voor ons een goede waarschuwing geweest en reden om deze processen beter op orde te brengen. Allereerst hebben wij een professioneel administrateur de boekhouding laten invoeren in een boekhoudpakket, iets dat al enige tijd in de planning stond. Daarbovenop hebben wij de jaarrekening over 2013 door een accountant laten controleren, alhoewel dit voor een vereniging niet noodzakelijk is en volstaan zou kunnen worden met een kascontrole. Dit hebben we gedaan om zonder enige twijfel aan de leden van NEVIR te kunnen aantonen dat deze cijfers nu een juiste weerspiegeling zijn van onze financiële situatie. Deze accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven over het jaar Tenslotte hebben wij duidelijk met elkaar de taakverdelingen binnen het bestuur besproken, en willen wij een wisseling van de portefeuilles doorvoeren, juist ook om de zogenaamde bedrijfsblindheid binnen portefeuilles te voorkomen. Wij zijn bezig met het verder formaliseren van procedures, functieomschrijvingen en het maken van een introductieprogramma voor nieuwe bestuursleden, zodat deze zich direct bij aanvaarding van hun bestuursfunctie op de hoogte kunnen stellen van hun taken en verantwoordelijkheden en de afstemming hiervan met de andere bestuursleden. Wij zijn van mening dat wij op deze wijze voldoende geborgd hebben, dat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen. Ik wil op deze plek graag mijn dank uitspreken naar de kascommissie. Dankzij hun grondige controle is dit issue aan het licht gekomen en hebben wij als bestuur vervolgens adequaat kunnen optreden. Wij zijn ook blij dat zij zich kunnen vinden in de stappen die we hebben gezet om alles in een professioneel boekhoudsysteem te zetten, en een controle door een accountant te laten uitvoeren. Vragen c.q. opmerkingen Aalt Klaassen: Geeft aan dat hij het zichzelf ook kwalijk neemt als de kwestie zich ook al afspeelde in 2011 en 2012, aangezien hij in die periode in de Kascommissie zat. Zeer goed opgepakt door het bestuur. Misschien is het een idee om richtlijnen op te stellen voor de controle door de Kascommissie? Roeland Haanen: De kwestie speelde inderdaad al langer. De boekhouding is inmiddels ingevoerd in een boekhoudpakket, en dit zal in de toekomst blijvend door een administrateur gebeuren. De nieuwe penningmeester houdt controle en autoriseert. Vervolgens houdt de kascontrolecommissie toezicht door de jaarlijkse controle. Het verder formaliseren van procedures, functieomschrijvingen en het maken van een introductieprogramma voor nieuwe bestuursleden en voor separate commissies zou verder voldoende borging moeten zijn dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Jaarverslag Domani wordt bedankt voor het maken van het prachtige online jaarverslag. Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen over het tekstuele gedeelte van het jaarverslag. 4. Rekening en verantwoording 2013

3 Toelichting op slide 16, van de voorzitter Roeland Haanen: Zoals eerder vermeld heeft het genoemde onderzoek er ook toe geleid dat het eigen vermogen per 1 januari 2013 is aangepast. Deze correctie heeft betrekking op de periode Deze correctie is

4 noodzakelijk als gevolg van het feit dat contributie en kosten niet volledig waren opgenomen in de reeds goedgekeurde jaarrekeningen. Dit staat dus los van de ongeautoriseerde betalingen, maar deze verkeerde verwerking in de boekhouding kwam naar voren door het onderzoek en opnieuw verwerken in het aangeschafte boekhoudpakket. In de balans is tevens een vordering opgenomen op een derde. Dit betreft de vordering in verband met eerder genoemd issue. Deze vordering is in september 2014 voldaan en zult u dus niet meer terug zien in de jaarrekening over Vragen c.q. opmerkingen Aalt Klaassen doet de suggestie om opleidingen en IR Masterclass te splitsen in de Staat van baten & lasten. Het bestuur zal dit meenemen in haar overwegingen bij het opstellen van de jaarrekening over Verklaring bevindingen kascommissie 2013 Michael Bosman en Loek Hogenhout waren bereid om de kascontrole te doen. Michael Bosman geeft aan dat hij niet meer veel toe te voegen heeft na alle informatie van het bestuur. Na controle van de boeken, bleken daar kosten op te staan die daar niet op horen te staan. Het bestuur heeft direct adequaat gehandeld en is overal netjes mee omgegaan. Na de externe controle was het niet nodig om er nog een keer door heen te gaan. 6. Bestuur en decharge De vergadering verleent bij acclamatie decharge aan het bestuur. Met de decharge voor het gevoerde beleid komt er een einde aan het bestuurslidmaatschap van de vorige voorzitter Jan Pieter van Winsen. De huidige voorzitter, Roeland Haanen, bedankt hem voor zijn inzet als bestuurslid voor de NEVIR. Het NEVIR bestuur heeft met elkaar de taakverdelingen binnen het bestuur besproken, en voert een wisseling van de portefeuilles door. Zie hieronder de nieuwe taakverdeling. Daarnaast is het bestuur bezig met het verder formaliseren van procedures, functieomschrijvingen en het maken van een introductieprogramma voor nieuwe bestuursleden en voor separate commissies. 7. Begroting

5 De voorzitter, Roeland Haanen, geeft aan voor 2014 een klein verlies te verwachten. Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige kosten m.b.t. NEVIRpedia. Voor 2015 wordt weer een normaal resultaat verwacht. Wij verwachten voor de komende jaren geen grote afwijkingen t.o.v Voor 2014 zijn de baten goed in te schatten aangezien we al zo ver in het jaar zitten, voor 2015 trekken wij de lijnen door o.b.v. aantal leden, aantal deelnemers aan Masterclass, en zijn wij prudent met het inschatten van de sponsorbijdragen voor de IR Awards. Voor de lastenkant geldt in principe hetzelfde, 2014 is goed in te schatten. Het verlies wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de kosten van NEVIRpedia. Voor 2015 worden geen grote afwijkingen verwacht. Vragen c.q. opmerkingen Michael Bosman: Vraagt zich af of er een reden is dat de funding voor de IR awards af neemt. Roeland Haanen: Geeft aan dat deze prudent zijn ingeschat. Er is op dit moment geen signaal dat de sponsorbijdragen materieel zullen afnemen. Verder zijn er geen opmerkingen en is hiermee de begroting goedgekeurd. 8. Benoeming kascommissie Michael Bosman en Loek Hogenhout worden bedankt voor de controle over het afgelopen jaar. Beide heren hebben laten weten bereid te zijn opnieuw zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6 9. Programma Mededelingen/ Ingekomen stukken Op schriftelijk verzoek van Rob Bogaard volgt een korte discussie over de behoefte aan meer inhoudelijke bijeenkomsten. De vergadering is van mening dat er voldoende interessante inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd zijn. 11. Rondvraag Aalt Klaassen: doet de suggestie om ook eens een evenement met of over commissarissen te organiseren. Roeland Haanen: zegt toe dat dit interessante onderwerp zal worden meegenomen in de activiteitenplanning door de Activiteitencommissie. Marcel Schulze: vraagt of de secretariaat functie tijdelijk of permanent wordt ingevuld door Citigate? Roeland Haanen: geeft aan CFF zeer dankbaar te zijn dat zij het plotselinge wegvallen van de secretariaat functie hebben opgevangen. Of dit een tijdelijke of permamente invulling is, is binnenkort onderwerp van gesprek binnen het bestuur. Emilie de Wolf: Kan evt. ook 2 mensen hiervoor aandragen. 12. Sluiting Onder dankzegging van een ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering.

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers)

Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers) Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers) Er zijn 33 leden aanwezig (voor deelnemers en afmeldingen zie blz.6). 1. Opening en vaststelling agenda

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort 1 Opening Mededelingen De Voorzitter, de heer Ten Cate, opent de vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN DATUM: 1 april 2014 AANVANG: 19:30 LOCATIE: Drift 21, zaal 0.32 Aanwezig: Bestuur: Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den Berg, Saskia

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : Regiovergaderging West-Holland Datum : 19 april 2012 Locatie : WV Onklaar Anker,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie