Veiligheidsinformatieblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad"

Transcriptie

1 Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/14 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Cegesoft C 24 Chemische naam: 2-ethylhexyl palmitate REACH-registratienummer: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevante geïdentificeerde gebruiken: Creme- en zalfbasis, cosmetisch preparaat 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Contactadres: BASF Nederland B. V. Postbus MC Arnhem NETHERLANDS Telefoon: adres: 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen International emergency number: Telefoon: RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

2 bladzijde: 2/14 Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Het product hoeft volgens de GHS-criteria niet ingedeeld te worden Etiketteringselementen Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Het product is volgens de GHS-criteria niet etiketteringsplichtig Andere gevaren Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Chemische omschrijving 2-ethylhexylpalmitaat CAS-nummer: EG-nummer: Mengsels RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Bij aanhoudende klachten arts consulteren. Na inademen: Niet relevant. Na huidcontact: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Na contact met de ogen: Bij aanraking met de ogen direct met overvloedig water 15 minuten lang spoelen. Arts raadplegen, indien nodig.

3 bladzijde: 3/14 Na inslikken: Mond uitspoelen en dan ml water drinken Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Symptomen: Er worden wegens de niet indeling van het product geen uitzonderlijke symptomen verwacht. Gevaren: Bij aangepast en correct gebruik zijn geen bijzondere gevaren te verwachten Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Behandeling: symptomatisch behandelen RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: verneveld water, kooldioxide, bluspoeder, schuim 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt gezondheidsschadelijke dampen Ontwikkeling van rook/nevel. De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen Advies voor brandweerlieden Bijzondere beschermingsuitrusting: Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder. Verdere gegevens: Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke beschermende kleding gebruiken Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voor kleine hoeveelheden: Met geschikte vloeistofabsorberende middelen opnemen. Voor grote hoeveelheden: Indammen/indijken. Product wegpompen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

4 bladzijde: 4/ Verwijzing naar andere rubrieken De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Brand- en explosiebescherming: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten en droog houden; op een koele plaats bewaren. Onder de aangegeven temperatuurgrens veranderen de produkteigenschappen. De wijziging van de eigenschap is omkeerbaar door roeren en verwarmen. Een transport in grote containers (TZ/KW/CT) dient vooraf met de voor het produkt verantwoordelijke persoon te worden overlegd. Opslagstabiliteit: Opslagtemperatuur: <= 30 C Beschermen tegen temperatuur onder: 5 C Eigenschappen van het product worden bij het overschrijden van de grenstemperatuur niet blijvend veranderd. Beschermen tegen temperatuur boven: 35 C Eigenschappen van het product worden bij het overschrijden van de grenstemperatuur blijvend veranderd Specifiek eindgebruik Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek Geen blootstellings grenswaarden bekend. PNEC De gegevens verwijzen naar het product. Bestanddelen met PNEC

5 bladzijde: 5/ : 2-ethylhexylpalmitaat zoet water: Een PNEC kon niet afgeleid worden daar de stof geen toxische effecten vertoonde in studies gevoerd in het gebied van zijn oplosbaarheid. Met onze huidige kennis verwachten we geen negatieve ecologische effecten. zeewater: Een PNEC kon niet afgeleid worden daar de stof geen toxische effecten vertoonde in studies gevoerd in het gebied van zijn oplosbaarheid. Met onze huidige kennis verwachten we geen negatieve ecologische effecten. sporadisch vrijkomen: Een PNEC kon niet afgeleid worden daar de stof geen toxische effecten vertoonde in studies gevoerd in het gebied van zijn oplosbaarheid. Met onze huidige kennis verwachten we geen negatieve ecologische effecten. Waterzuiveringsinstallatie: Een PNEC werd niet afgeleid, aangezien in geen van de beschikbare onderzoeken nadelige effecten tot 100 mg/l werden waargenomen sediment (zoet water): 2,978 mg/kg sediment (zeewater): 2,978 mg/kg bodem: Een PNEC werd niet afgeleid, aangezien in geen van de beschikbare onderzoeken nadelige effecten tot 100 mg/l werden waargenomen oraal (doorvergiftiging - Eng. secondary poisoning): Er is geen PNEC oraal afgeleid daar geen accumulatie in de organismen te verwachten is. DNEL Er werden geen DNELs afgeleid Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke veiligheidsuitrusting Adembescherming: Adembescherming niet noodzakelijk Handbescherming: Handbescherming niet noodzakelijk Oogbescherming: veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166) Lichaamsbescherming: Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN in geval van spatten of EN ISO in geval van stof) Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

6 bladzijde: 6/14 RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Vorm: vloeistof Kleur: kleurloos Reuk: reukloos Geurdrempelwaarde: niet van toepassing ph-waarde: niet van toepassing Smelttemperatuur: < -2 C (Richtlijn 92/69/EEG, A.1) (1.013 hpa) ontledingspunt: > 300 C Vlampunt: 210 C (ASTM D92) Verdampingssnelheid: waarde kan geschat worden op basis van de constante van Henry's Law of op de dampdruk. Ontbrandbaarheid: niet ontvlambaar Ontvlambaarheid van aerosolen: niet toepasbaar, het product vormt geen brandbare aerosolen Onderste explosiegrens: Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering. Bovenste explosiegrens: Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering. Ontbrandingstemperatuur: niet bepaald Dampspanning: < 0,0001 Pa (25 C) Soortelijke massa: 0,855-0,865 g/cm3 (20 C) (DIN 51757) Relatieve dampdichtheid (lucht): niet van toepassing Oplosbaarheid in water: onoplosbaar Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow): > 10 (berekend) Zelfontbranding: niet zelfontbrandbaar Thermische ontleding: Geen ontleding,wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. Viscositeit, dynamisch: mpa*s (20 C) (DGF C-IV 7; Viscosity Höppler/Ubbelohde) Viscositeit, kinematisch: 9 mm2/s (Capillaire viscositeitsmeter) (40 C) Explosiegevaar: niet ontplofbaar

7 bladzijde: 7/14 Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend 9.2. Overige informatie Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt. Hygroscopie: niet hygroscopisch Overige informatie: Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze rubriek vermeld. Geen verdere informatie beschikbaar. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. Metaalcorrosie: Niet corrosief op metaal Chemische stabiliteit Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bij opslag en behandeling volgens de voorschriften Te vermijden omstandigheden Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden stoffen: Geen stoffen bekend, die moeten vermeden worden Gevaarlijke ontledingsproducten Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit

8 bladzijde: 8/14 Evaluatie van de acute toxiciteit: Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch. Experimentele/berekende data: LD50 rat (oraal): > mg/kg LC50 rat (inhalatoir): > 5 mg/l 4 h Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Een aerosol werd getest. LD50 rat (dermaal): > mg/kg Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Irriterende werking Evalutatie irritatie: Niet irriterend voor de huid. Niet irriterend voor de ogen Experimentele/berekende data: huidcorrosie/-irritatie konijn: licht irriterend (OESO-Richtlijn 404) Ernstige oogbeschadiging/-irritatie konijn: niet irriterend (Draize-test) Ademhalings-/huidsensibilisering Evaluatie sensibilisering: Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven. Experimentele/berekende data: Maximalisatietest op cavia's cavia: niet sensibiliserend Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Kiemcelmutageniteit Beoordeling mutageniteit: De stof toonde bij bacteriën geen mutagene eigenschappen. De stof toonde bij zoogdiercelculturen geen mutagene eigenschappen. De stof toonde in proeven bij zoogdieren geen mutagene eigenschappen. Experimentele/berekende data: Ames-test Bacteriën: negatief Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

9 bladzijde: 9/14 Carcinogeniteit Beoordeling carcinogeniteit: Alle beschikbare informatie geeft geen indicatie van carcinogene effecten. Voortplantingstoxiciteit Beoordeling reproductieve toxiciteit: Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid. Ontwikkelingstoxiciteit Beoordeling teratogeniteit: Dierproeven toonden geen aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen. Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) STOT-beoordeling enkelvoudig: Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten. Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling) Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening: In onderzoeken op dieren werden na herhaalde orale blootstelling geen onomkeerbare effecten vastgesteld. Gevaar bij inademing Geen gevaar bij aspiratie verwacht. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Evaluatie aquatische toxiciteit: Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten. Geen toxische werking op het gebied van de oplosbaarheid in water. Vistoxiciteit: LC50 > 100 mg/l, Brachydanio rerio Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib: ECO > 100 mg/l, Pseudomonas putida Chronische toxiciteit aquatische invertebraten: NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (zwakstromend)

10 bladzijde: 10/14 Het product is in het testmedium weinig oplosbaar. Een verzadigde oplossing werd onderzocht. Geen effecten bij de hoogste testconcentratie. De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling Persistentie en afbreekbaarheid Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20): Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria) Bioaccumulatie Beoordeling bioaccumulatiepotentieel: Accumulatie in organismen valt niet te verwachten Mobiliteit in de bodem Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten: Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer. Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt te verwachten. Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Overeenkomstig annex XIV van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 betreffende de Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Registratie van Chemicaliën (REACH): Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vpvb criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet Eigen classificatie Andere schadelijke effecten De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte deponie of een geschikte verbrandingsinstallatie worden afgevoerd. Ongereinigde verpakking: Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weer gebruikt worden. Niet te reinigen verpakkingen in dezelfde afvalstroom als de inhoud afvoeren.

11 bladzijde: 11/14 RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Landtransport ADR Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Milieugevaren: Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend de gebruiker RID Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Milieugevaren: Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend de gebruiker Binnenvaarttransport ADN Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Milieugevaren: Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend de gebruiker: Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk. Niet geëvalueerd

12 bladzijde: 12/14 Zeetransport IMDG Sea transport IMDG Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften VN-nummer: UN number: Not applicable Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: UN proper shipping name: Not applicable Transportgevarenklasse(n) Transport hazard Not applicable : class(es): Verpakkingsgroep: Packing group: Not applicable Milieugevaren: Environmental Not applicable hazards: Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bekend Special precautions for user None known Luchttransport IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften VN-nummer: UN number: Not applicable Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: UN proper shipping name: Not applicable Transportgevarenklasse(n) Transport hazard Not applicable : class(es): Verpakkingsgroep: Packing group: Not applicable Milieugevaren: Environmental Not applicable hazards: Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bekend Special precautions for user None known VN-nummer Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN-nummer" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Zie overeenkomstige inschrijving voor UN proper shipping name voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen Transportgevarenklasse(n)

13 bladzijde: 13/14 Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen Verpakkingsgroep Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen Milieugevaren Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBCcode Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Verordening: Niet geëvalueerd Regulation: Not evaluated Verzending goedgekeurd: Niet geëvalueerd Shipment approved: Not evaluated Naam van verontreiniging: Niet geëvalueerd Pollution name: Not evaluated Verontreinigingscategorie: Niet geëvalueerd Pollution category: Not evaluated Type schip: Niet geëvalueerd Ship Type: Not evaluated RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven Chemische veiligheidsbeoordeling Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd RUBRIEK 16: Overige informatie Informatie met betrekking tot het voorgenomen gebruik: Het onderhavige product is van een technische kwaliteit en, voor zover niet anders gespecificeerd of overeengekomen, uitsluitend bestemd voor industrieel gebruik. Dit omvat de genoemde en geadviseerde gebruiksdoeleinden. Verdere voorgenomen toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden. In het bijzonder betreft dit het gebruik voor consumentenproducten, waarvoor speciale normen of wetgevingen geldig zijn.

14 bladzijde: 14/14 De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. De gegevens zijn op geen enkele wijze als beschrijving van de gesteldheid en/of kwaliteit van het product (productspecificatie) te beschouwen. Een overeengekomen kwaliteit, noch de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing kan uit onze gegevens in het veiligheidsinformatieblad worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen. Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.