SAMEN DOEN! VERKIEZINGS- PROGRAMMA NIJKERK-HOEVELAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN DOEN! VERKIEZINGS- PROGRAMMA NIJKERK-HOEVELAKEN"

Transcriptie

1 SAMEN DOEN! VERKIEZINGS- PROGRAMMA NIJKERK-HOEVELAKEN 1

2 VOORWOORD Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijkerk. De lokale VVD Nijkerk-Hoevelaken heeft in de afgelopen 4 jaar als collegepartij mooie resultaten geboekt. Zoals: - ruimte voor ondernemers om hun winkel op zondag te openen - ruimere sluitingstijden voor de horeca - miljoenen euro s bezuinigd tijdens de economische crisis - minder ambtenaren en een andere meer dienende rol van de gemeente - versterken van de groene recreatieve bufferzone tussen Nijkerk en Amersfoort - goede zorg voor inwoners met sociaal maatwerk - meer inbreng en invloed van inwoners, ondernemers en instellingen onder andere in dialooggroepen van Samen aan Zet. - meer woningen in alle kernen - meer werkgelegenheid - samen met Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar de komst van een energiepark bij het Hoevelakense bos voorkomen zodat de landschappelijke waarde behouden blijft. Wij hebben deze raadsperiode met volle overtuiging gewerkt aan meer ruimte en invloed voor onze inwoners en ondernemers. Met dit verkiezingsprogramma als kompas voor de komende periode , willen wij ons graag blijven inzetten voor en samen met onze inwoners in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Voor een prachtige gemeente Nijkerk waarin het fijn is om te leven en te werken. Wij zijn trots op de gemeente Nijkerk en de diversiteit in onze kernen. Wij zijn overtuigd dat Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen door gebruik te maken van alle kracht die in onze samenleving beschikbaar is, de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Wij kunnen het niet alleen, daarom is ons motto: SAMEN DOEN Bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma hebben wij op diverse manieren aan inwoners, ondernemers en instellingen gevraagd om mee te denken over zaken die voor onze toekomst van belang zijn. Dank voor uw medewerking! Uiteraard zijn ook de voorstellen uit de maatschappelijke dialooggroepen voor ons een belangrijke inspiratiebron. Dit programma is een half jaar voor de verkiezingen tot stand gekomen en daarom is het mogelijk dat actuele ontwikkelingen (nog) niet in dit programma zijn opgenomen. Daarnaast zijn er onderwerpen, waaronder Samen aan Zet, die nog niet concreet zijn afgerond. Daarom is gekozen voor een uitwerking op hoofdlijnen. 2

3 De indeling van het programma geeft per onderwerp de visie van de VVD op de rol van de gemeente en de standpunten die daarbij horen. VVD Nijkerk-Hoevelaken Inhoud WAT WILLEN WIJ... 4 Wij willen dat Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen een plek is die er zijn mag. Een Gemeente Nijkerk; waar het prima leven is Nijkerk; waar je goed en betaalbaar kunt wonen Nijkerk; waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt Nijkerk; waar je kunt genieten van de natuur, groen en gezond! Nijkerk; waar passende voorzieningen zijn Nijkerk; waar vervoer van A naar B vlot gaat; een goede bereikbaarheid Gemeente Nijkerk; waar ruimte is voor eigen initiatief Nijkerk; waar mensen volop de ruimte krijgen en hun verantwoordelijkheid nemen Nijkerk; waar ondernemers volop ruimte krijgen Nijkerk; waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen Gemeente Nijkerk; waar iedereen meedoet Nijkerk; waar je met plezier werkt Nijkerk; waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan Nijkerk; waar iedereen goede zorg krijgt Nijkerk; waar ruimte is voor sport voor iedereen Nijkerk; waar aandacht is voor kunst en cultuur Nijkerk; waar nieuwkomers zich aanpassen en meedoen Gemeente Nijkerk; waar je je veilig voelt Nijkerk; waar je zelf aan bijdraagt en kunt rekenen op hulp Nijkerk; waar criminelen hard worden aangepakt Gemeente Nijkerk; waar de gemeente er voor ons is Nijkerk; waar de gemeente dienstbaar en modern is Nijkerk; waar de overheid je niet in de weg zit Nijkerk; waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

4 WAT WILLEN WIJ Wij willen dat Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen een plek is die er zijn mag. Een 1. Gemeente Nijkerk; waar het prima leven is 1.1 Nijkerk; waar je goed en betaalbaar kunt wonen Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Nijkerk is een gewilde gemeente om te wonen en de druk op onze woningmarkt is fors. Nu we de markt niet meer mogen afschermen voor kopers en huurders van buiten Nijkerk, zit er maar een ding op: onder ogen zien dat Nijkerk de komende jaren versneld moet bouwen om aan de vraag naar woningen te voldoen en woningen voor onze inwoners betaalbaar te houden. Dat doen we dan wel met respect voor onze waardevolle natuur, zoals opgenomen in de randvoorwaarden van de Regionale Ruimtelijke Visie Amersfoort en omstreken. Wij willen: Een levendige stad Nijkerk en kernen als Hoevelaken en Nijkerkerveen met hun eigen identiteit. Inwoners zijn met recht trots op hun stad, dorp of buurtschap en prachtige omgeving. Betaalbare woonruimte voor Nijkerkers Wij vinden het heel normaal dat Nijkerkers graag binnen een redelijke termijn in de eigen gemeente betaalbare woonruimte kunnen vinden. De bevolking van Nijkerk groeit geleidelijk van ruim naar inwoners. Wij moeten versneld bouwen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor Nijkerkers te verbeteren. Huur- en koopwoningen voor starters Starters helpen wij met een gemeentelijke starterslening. Als de woningmarkt dat nodig maakt (zoals prijsstijgingen), moeten de voorwaarden voor startersleningen worden aangepast. Anders hebben jongeren er niets aan. Vrijesectorwoningen Kavels voor mensen waar ze naar eigen inzicht een eigen huis kunnen bouwen bij voorkeur welstandsvrij. Wij geven ruimte voor bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Nieuwe woonvormen voor ouderen 4

5 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen en mantelzorgwoningen. Sociale huurwoningen. Hogere slagingskans en kortere wachttijden. De WSN kan en wil in de gemeente Nijkerk meer sociale woningen bouwen dan er nu aan concrete projecten beschikbaar is. De gemeente moet daarom op zoek naar locaties voor sociale woningbouw. Gesubsidieerde huurwoningen alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente maakt prestatieafspraken met woningcorporaties over het beperken van scheef wonen en het stimuleren van doorstromen. Bouwlocaties moeten een goede mix hebben aan koop- en huurwoningen, afgestemd op de woonbehoefte van onze inwoners. Met alle bouwplannen worden vooral de hogere inkomens en de lagere inkomens bediend, maar de middeninkomens dreigen buiten de boot te vallen. Zij komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning en kopen wordt moeilijker door oplopende prijzen en strengere regels van banken. Wij willen bij bouwplannen extra aandacht voor die middengroepen. Inwoners moeten makkelijk en snel digitaal kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit het bestemmingsplan moeten actueel en digitaal beschikbaar zijn en ruimte en flexibiliteit bieden aan inwoners en ondernemers voor maatwerk (uitnodigingsplanologie; omgevingswet). Wij willen meer ruimte voor welstandsvrij bouwen, regels moeten eenvoudiger. De belasting op eigen woningbezit (OZB) ligt in Nijkerk ruim beneden het landelijke gemiddelde. Dat willen wij graag zo houden. 1.2 Nijkerk; waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Het is plezierig dat, als dat goed gebeurt, de afvalstoffenheffing omlaag kan. Ondergrondse afvaldepots Om de overlast van ongedierte en afval op straat te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse afvaldepots. De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen en stimuleert inwoners om daaraan mee te werken. Hondenpoep, zwerfvuil en andere overlast gaan wij tegen, vernielingen herstellen wij snel. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Gemakkelijke en goedkope afvalinzameling De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en verwerking. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan, dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. Hergebruik van afval We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, daarom halen we afval 5

6 gescheiden op en is het ophalen van groene fruit en tuinafval gratis. De gemeente stimuleert de circulaire economie. Schoon water en geen wateroverlast De gemeente heeft met het Waterschap een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De gemeente werkt voortvarend samen met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij. Zuinig met water en scheiden riool- en regenwater Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. 1.3 Nijkerk; waar je kunt genieten van de natuur, groen en gezond! We houden allemaal van de natuur. In Nijkerk is er veel te genieten door onze mooie natuurgebieden en het randmeer. We genieten van onze bossen en strandjes, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. Wij willen: Bescherming van onze specifieke natuurgebieden Zoals de Arkemheense polder, Het Hoevelakense Bos, Landgoed Appel en het Randmeer. Een groene recreatieve bufferzone tussen Amersfoort en Nijkerk Bij groeiende bevolking en bedrijvigheid is het extra belangrijk om voldoende groene recreatieve gebieden te behouden en waar mogelijk te versterken, zoals het gebied rond het Hoevelakense Bos. Extra groen en minder verstening in de woonwijken Klimaatverandering in combinatie met verstedelijking en verstening zorgt voor toenemende risico s voor onze gezondheid door hogere temperaturen en ook de risico s van wateroverlast vragen om extra maatregelen. Voldoende speelruimte en voorzieningen voor de kinderen Een veilige, groene en voor kinderen een uitdagende omgeving. Een goed onderhoudsniveau van de openbare ruimte en het groen in de wijken 6

7 In de crisisjaren is bezuinigd op het onderhoudsniveau van het openbare groen. Wij beschouwen een nette openbare ruimte die bijdraagt aan leefkwaliteit en sociale veiligheid als een basisvoorziening. Daarom zal weer meer geïnvesteerd worden in het onderhoud. Bescherming tegen geluidsoverlast en fijnstof Zoals de mogelijke uitbreiding Hoevelakense bos en geluidsschermen langs A1 en A Nijkerk; waar passende voorzieningen zijn Plezierig wonen hangt ook af van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen zoals winkels, uitgaansmogelijkheden, sport en cultuur, scholen, en gezondheidszorg. Ook daarom is een zeker mate van groei belangrijk. Alleen als we zelf voldoende inwoners hebben, kunnen we als zelfstandige gemeente onze eigen voorzieningen in stand houden. Hierin streven wij naar een balans tussen lage lasten voor onze inwoners, het optimaliseren van voorzieningen en ruimte bieden voor initiatieven van inwoners en organisaties. In de komende paragrafen gaan wij hier nader op in. We vinden het belangrijk dat Nijkerk leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente inwoners en organisaties faciliteert om belangrijke voorzieningen zoals een dorpshuis, een sporthal, een bibliotheek toegankelijk te houden en zodat het mogelijk is om vitale activiteiten in de kernen in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten zoals nu verzorgd door Collage Hoevelaken, Huize De Brink, de Volksuniversiteit en anderen. Hierbij noemen wij ook de activiteiten binnen het sociaal domein die de bibliotheek, UVV, Sigma en anderen aan onze inwoners aanbieden. 1.5 Nijkerk; waar vervoer van A naar B vlot gaat; een goede bereikbaarheid We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe snel en veilig van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente, provincies en het Rijk. Een goed wegennet met soepele doorstroming; geen opstoppingen! Door de groei van Nijkerk en van de economie nemen de verkeersproblemen toe. Voldoende capaciteit op rond- en toegangswegen is noodzakelijk. De volgende maatregelen zijn voor Nijkerk van belang: * herinrichting van knooppunt Hoevelaken * concrete oplossing voor de rondwegen: meer capaciteit N301. Onderzoek naar de noodzaak van een oostelijke rondweg in Nijkerk. * Oosterstraat: handhaven van het inrijdverbod. * een oplossing voor de overbelasting en onveiligheid op de Oranjelaan. * aandacht voor de capaciteit van de verbinding naar Flevoland (in verband met toekomstige luchthaven Lelystad) 7

8 Veilige en aaneengesloten fietsroutes Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende (bewaakte) stallingruimtes. * Wij willen bewaakte fietsenstallingen bij de stations en in het winkelcentrum in Nijkerk bijvoorbeeld bemenst door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. * Verder versterken van veilige doorgaande fietsroutes voor inwoners en recreanten. Goed openbaar vervoer Wij willen minimaal de huidige kwaliteit en beschikbaarheid van de vervoersmogelijkheden handhaven en zetten in op verbetering, waarbij wij denken aan: *lobby voor een extra NS-station in Corlaer. *inzet voor meer treinen per uur (kwartierdienst). *kwaliteit regiotaxi. *uitbreiding (frequentie) busdiensten. *Samenwerking/afstemming UVV / Stichting Hulpdienst Hoevelaken. Verkeersveiligheid De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Wegenaanleg en onderhoud goed afstemmen met betrokken inwoners en ondernemers Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder zoekverkeer is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten. Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de stad in en uit gaat. Goede parkeervoorzieningen In de Visie Aantrekkelijk Nijkerk van het Platform Binnenstad is gekozen voor een verkeersluw centrum met bronpunten voor ondergronds parkeren. Waarschijnlijk zal hierbij het handhaven van betaald parkeren in de kern Nijkerk onvermijdelijk zijn. 8

9 Mogelijk is hier nog meer onderzoek voor nodig. Eventueel willen wij de ruimte geven voor proeven met onbetaald parkeren. De parkeertarieven mogen in ieder geval geen belemmering opleveren voor bezoek aan centrum Nijkerk. Daarom willen wij de komende vier jaar geen verhoging van het parkeertarief. Naast achteraf betalen via een app, moet achteraf makkelijk betalen met de pinpas mogelijk worden. Gratis parkeren in de andere kernen blijft gehandhaafd. 2. Gemeente Nijkerk; waar ruimte is voor eigen initiatief 2.1 Nijkerk; waar mensen volop de ruimte krijgen en hun verantwoordelijkheid nemen In een liberale levensvisie past een gemeente die zoveel mogelijk ruimte geeft aan inwoners en ondernemers om individueel en gezamenlijk in vrijheid en verantwoordelijkheid invulling te geven aan hun eigen leven en naar vermogen bij te dragen aan de samenleving. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. In de gemeente Nijkerk is via de dialooggroepen Samen aan Zet meer ruimte gegeven aan inwoners en ondernemers om vanaf visievorming tot en met concrete maatregelen gezamenlijk mee te werken aan en verantwoordelijkheid te nemen voor het beleid en de uitvoering daarvan. De VVD is enthousiast over de betrokkenheid en creativiteit die bij dit participatieproces zijn gebleken. Het is belangrijk dat wij die lijn doorzetten! Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: een complete visie op de toekomst van de Nijkerkse binnenstad (Aantrekkelijk Nijkerk) of op een cluster van gemeentelijke beleidsterreinen, beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams en 1000-ogen project, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. Wij willen: Aanhaken en voortbouwen op de dialoogvoorstellen 1. Leefstijl 2. Bedrijfseconomie en bedrijfsomgeving 3. Sociaal Domein 4. Wonen en Woonomgeving 5. Veiligheid en handhaving 2.2 Nijkerk; waar ondernemers volop ruimte krijgen Ondernemers zijn onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Voor Nijkerk 9

10 als onderdeel van de regio Food Valley is de foodsector bijvoorbeeld goed voor duizenden banen. Het is dan belangrijk dat de regio Food Valley ondernemen stimuleert zonder dat dit leidt tot regels die het ondernemen beperken. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven stimuleert de gemeente ondernemers. Wij willen: Een modern en aantrekkelijk vestigingsklimaat Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkel- en uitgaanscentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Het uitstekende voorzieningenniveau en de prachtige groene en waterrijke omgeving van Nijkerk zijn andere belangrijke vestigingsfactoren. Oudere bedrijfsterreinen houden wij vitaal en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar, veilig en modern. De gemeente faciliteert bedrijfsinvesteringszones (BIZ) Vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid van ondernemers faciliteert de gemeente bedrijfsinvesteringszones (BIZ). Gezamenlijk met de ondernemers faciliteert en stimuleert de gemeente de aantrekkelijkheid van de betrokken gebieden (stads- of dorpscentra). Versterking van de binnenstad van Nijkerk, het dorpshart van Nijkerkerveen en Hoevelaken De gemeente stimuleert ondernemers, inwoners en andere betrokkenen bij het aantrekkelijk maken en houden van de stads- en dorpscentra. Naast een centrumfunctie in de vorm van een Huis van de Stad of het Dorp faciliteert de gemeente de noodzakelijke infrastructuur en bestemmingsplannen. Initiatieven als het Platform Binnenstad en Hartje Hoevelaken ondersteunen en faciliteren wij actief. Daar gebeurt het immers! Daarbij is het noodzakelijk dit integraal te benaderen in overleg met alle betrokken partijen. Stimuleren van recreatie en toerisme Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Levendig Nijkerk De gemeente sluit aan bij de initiatieven om Nijkerk toeristisch op de kaart te zetten. De gemeente bevordert de trek vanaf Hulckesteijn en het Randmeer naar de binnenstad. We scheppen de voorwaarden om Hulckesteijn te laten ontwikkelen tot een hoogwaardig recreatiegebied voor onze inwoners en toeristen. Nijkerk faciliteert ondernemers Door snel, goed en maatwerkgericht mee te denken en waar mogelijk mee te werken. Door een ondernemersloket met zoveel mogelijk digitale en snelle dienstverlening en door het leveren van maatwerk. Geen overbodige regels en geen bureaucratische procedures. We hebben veel waardering voor de boeren in onze gemeente. We bieden ruimte voor de noodzakelijke schaalvergroting en voor de herbestemming van leegkomende agrarische opstallen. Wij geven de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 10

11 De koopzondag moet blijven. Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat, Inwoners kunnen zelf bepalen wanneer zijn van het winkelaanbod gebruik willen maken. Dit is de ruimte die de winkeltijdenwet biedt en wij onze ondernemers willen geven. Voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemers Nijkerk heeft kwalitatief goede bedrijventerreinen en tot 2025 voldoende groeimogelijkheden voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven. Wij streven naar versterking van de sector dienstverlening en kennisintensieve bedrijven. Wij stimuleren kennisuitwisseling en innovatie Wij moeten met onze tijd meegaan en openstaan voor maatschappelijk en economisch noodzakelijke innovatie. Denk aan thema s als waterbeheersing, voedselschaarste, energietransitie en toenemende vervanging van arbeidskracht door robots, verdringing van winkels door internetverkopen. Onder meer binnen de Regio Food Valley stimuleren wij daarom kennisuitwisseling en innovatie. Nijkerk centrum voor voedselproductie binnen Food Valley Voor Nijkerk met veel productiebedrijven ontwikkelen wij een foodproductiecentrum waar wij o.a. ook de toekomstige ontwikkelingen in deze sector in samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheid bestuderen als thema voor de nabije toekomst. De gemeente betaalt rekeningen binnen vijftien dagen. Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Te veel regels zijn voor niemand goed Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te schrappen. Op de behoefte van de arbeidsmarkt afgestemde scholing en stages. Met onderwijs en ondernemers werkt de gemeente samen voor een betere aansluiting en afstemming voor op de behoefte van de arbeidsmarkt afgestemde scholing en stages. Lage lasten In de afgelopen raadsperiode is de afvalstoffenheffing verlaagd en hebben we de OZBverhoging voor de zorg kunnen terugdraaien. Het Nijkerkse OZB-tarief ligt ruim beneden het landelijke gemiddelde. De gemeentelijke lasten stijgen alleen als we aan ondernemers en inwoners kunnen uitleggen waarin we het geld investeren en waarom dat nodig is. Snelle internetverbinding voor moderne communicatie en bedrijfsvoering Snelle digitale gegevensuitwisseling is tegenwoordig onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering en ook inwoners en toeristen verwachten een ongestoorde internetverbinding ook bij bedrijven en recreatiegebieden. Daarom stimuleren wij de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur op nog niet aangesloten woningen, bedrijventerreinen en buitengebied. 11

12 2.3 Nijkerk; waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met onze leefomgeving. Dat is van belang voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies. Internationaal steunt Nederland de klimaatdoelen om in 2050 een energie-neutrale samenleving te bereiken en in 2035 alle woonwijken aardgasvrij te laten zijn. Auto s moeten dan niet meer op benzine rijden. Via het Gelderse Energieakkoord moeten inwoners, bedrijven en gemeente Nijkerk nu al stappen zetten om die doelen op tijd te kunnen behalen. Wij willen Inwoners stimuleren om zelf duurzamer te leven - Nijkerk heeft de mogelijkheid om daarvoor een duurzaamheidslening te verstrekken aan inwoners Stimuleren en faciliteren van hernieuwbare energie zoals zonne-energie - De gemeente faciliteert en stimuleert duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en ondernemers in Nijkerk, onder meer via Wij Nijkerk en het zonne-energie collectief. De wijken van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen energie-neutraal - Samen met woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties, energiecoöperaties en andere relevante partijen stelt de gemeente een plan op, waarmee alle wijken en buurten voor 2035 energieneutraal zijn. Nijkerk doet mee in de Gelderse aanpak van Wijk van de Toekomst. - Nieuwe wijken, te beginnen in Doornsteeg geven het goede voorbeeld, bestaande wijken volgen snel daarna. Realiseren van duurzame energie; Nijkerk een CO-2 neutrale gemeente - De gemeente Nijkerk werkt een energieneutraliteit. Wij berekenen hoeveel duurzame energie er opgewekt moet worden en zoekt met de regio Food Valley naar goede locaties voor het opwekken ervan. Voor hernieuwbare energie uit zon, water, vergisting of geothermie. - Op het Nijkerks grondgebied zoeken en zo nodig ruimtelijk faciliteren van gebieden voor rendabele exploitatie van zonneparken of andere vormen van hernieuwbare vormen van energie. De ligging van Nijkerk in de Gelderse Vallei is niet optimaal voor het opwekken van windenergie. Daarom geven wij de voorkeur aan andere vormen van hernieuwbare energie. - Routekaart klimaatbeleid; de gemeente Nijkerk maakt met partners uit de regio uiterlijk in 2019 een dergelijke routekaart en een actie- en uitvoeringsplan rond de opwekking van duurzame energie en energiebesparing. Ook moet jaarlijks een voortgangsrapportage volgen. Energiebesparing bij Nijkerkse bedrijven De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om alle energetische maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De gemeente Nijkerk werkt met de Omgevingsdienst en het MKB aan een plan voor de uitvoering van de Wet. Door een verleidelijk instrumentarium dat de ondernemers ontzorgt voor de technische en financiële kant van de maatregelen. 12

13 Gemeente geeft het goede voorbeeld - Het nieuwe huis van de stad bouwen wij energieneutraal. - Beschikbaar stellen gemeentelijke gebouwen voor collectieve zonne-energie. - Elektrische auto s voor de gemeente. - Meewerken aan voldoende oplaadpunten voor auto s en fietsen. - De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen en niet door subsidie te verstrekken. Samenwerking met waterschappen en gemeenten, provincies voor waterbeheersing - Terugdringen van verstening - Loskoppelen regenwater en rioolafvoer - Verhoging en versterking van waterkeringen Duurzaam vervoer - De gemeente Nijkerk stimuleert de eigen medewerkers met openbaar vervoer, fiets of elektrische auto te reizen. - Met partners uit de samenleving werkt de gemeente een integraal plan uit voor versnelde stimulans van elektrische mobiliteit. Bescherming en verstandig gebruik van onze unieke specifieke natuurgebieden Onderwijs, onze toekomst - In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven betrekt de gemeente jongeren van basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij het energie- en klimaatbeleid. 13

14 3. Gemeente Nijkerk; waar iedereen meedoet Het is voor iedereen goed om mee te doen in de samenleving. Door werk in een betaalde baan of door vrijwilligerswerk voorkom je sociaal isolement en eenzaamheid en lever je vanuit eigen kracht een bijdrage aan de maatschappij. Je krijgt de voldoening die daarbij hoort en je houdt zelf de regie op je leven. 3.1 Nijkerk; waar je met plezier werkt Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Heel Nijkerk werkt. In Nijkerk doet iedereen mee. Wij bundelen de krachten om iedere Nijkerker te laten participeren in onze samenleving. Want isolement leidt tot eenzaamheid en is slecht voor iedereen. Daarom zorgen we voor een goed lokaal ondernemersklimaat. Want meer bedrijvigheid betekent meer banen. Aansluiting van het onderwijs op deze arbeidsmarkt faciliteren wij. Gelukkig zijn wij in Nijkerk al succesvol in het begeleiden van mensen naar betaald werk met ondersteuning of volledig betaald werk bij een bedrijf. Maar ook het stimuleren van inwoners van isolement naar sociale contacten buitenshuis, deelname aan georganiseerde activiteiten en onbetaald werk zijn stappen in de zogenaamde participatieladder die mensen helpen meer plezier en geluk te vinden. De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Ondersteunen van vrijwilligers Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen. We bieden hen waar nodig ondersteuning en koppelen vraag en aanbod. We zetten hen jaarlijks in het zonnetje en geven blijk van onze waardering voor hun belangrijke vrijwilligerswerk. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat als je in die situatie terecht komt, je er alles aan moet doen wat in je vermogen ligt om terug te keren in het arbeidsproces. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of zijn verantwoordelijkheid niet neemt, verliest zijn of haar uitkering. Blijven meedoen en snel weer aan het werk Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 14

15 naar een betaalde baan gaan, maar ook om hen in staat te stellen mee te doen in de samenleving. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Wij streven naar balans hierin om armoedeval zoveel mogelijk te voorkomen. Van bijstand naar werk moet lonen, maar als je zonder werk zit moet je wel mee kunnen doen in de samenleving. Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. Ook statushouders aan het werk Onze gemeente heeft de laatste jaren veel nieuwe Nijkerkers opgenomen (statushouders). Ook zij verdienen het om mee te doen in de samenleving en snel aan het werk te komen. De gemeente ondersteunt taalonderwijs en inburgering en bevordert actief dat de nieuwe Nijkerkers uit de bijstand en in een betaalde baan komen. Dat is de beste garantie op een zinvol bestaan en een succesvolle toekomst. 3.2 Nijkerk; waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. Wij willen: Stimuleren dat er in Nijkerk een breder aanbod komt op MBO en HBO niveau Wij willen samen met onderwijs en bedrijfsleven onderzoeken of het mogelijk is dat er in Nijkerk een volwaardige MBO-opleiding kan komen en mogelijk (een deel van) een HBO opleiding. Bijvoorbeeld voor de agrisector, zorg of in de techniek met aansluiting op het Nijkerkse bedrijfsleven. Elke school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van schooluitval, radicalisering, loverboys, huiselijk geweld, alcohol en drugsgebruik. In hun onderwijs geven zij voorlichting aan en versterken de weerbaarheid van jongeren om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Ontwikkelkansen van jonge kinderen vergroten De gemeente stimuleert dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later. 15

16 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders niet in staat zijn het vervoer zelf te betalen vergoed de gemeente (deels) deze kosten. Vrije schoolkeuze We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen. Ondersteuning van kinderen Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij het gebiedsteam. Dit team zorgt ervoor dat het kind passende hulp krijgt Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente inzet op preventie en zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 3.3 Nijkerk; waar iedereen goede zorg krijgt Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. De zorg in Nijkerk is maatwerk en gericht op de vraag van de inwoner Wij werken met één regisseur die met de inwoner en diens sociale omgeving vaststelt wat de vraag precies is en een met hen daarop afgestemd integraal plan maakt. De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt (cliëntondersteuning). 16

17 De zorg richt zich waar mogelijk op het vermijden of verminderen van zorgvraag Voorkomen is beter dan genezen. De zorgvrager moet waar mogelijk zelf de aanbieder kunnen kiezen Als een aanbieder van diensten of (hulp)middelen niet naar behoren presteert moeten er voor de inwoner een of meer alternatieven zijn. We zijn er trots op dat veel Nijkerkers met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten. Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken. De zorgdiensten worden scherp ingekocht met oog voor kwaliteit. Hulpmiddelen dienen snel beschikbaar en passend te zijn evenals de onderhoudsservice. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel bij goede zorg De gemeente faciliteert en stimuleert hulpdiensten en al dan niet georganiseerde vrijwilligers bij het leveren van hun bijdrage aan goede zorg en sociale samenhang in onze gemeente. 3.4 Nijkerk; waar ruimte is voor sport voor iedereen Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Wij willen: Nijkerk Sportief en Gezond De gemeente Nijkerk stimuleert dat inwoners deelnemen aan sport. Voldoende sport- en speelvoorzieningen in de diverse kernen Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. De spreiding over de kernen is, waar mogelijk, afgestemd op de behoefte. Sportverenigingen, scholen, jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches. Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente faciliteert het sporten voor deze doelgroep Sportverenigingen beheren zoveel mogelijk zelf hun accommodaties In overleg met de sportverenigingen wordt het beheer van de sportaccommodaties aan hen overgedragen. Door het stimuleren van samenwerking en gedeeld gebruik kunnen accommodaties optimaal worden ingezet. Zelfwerkzaamheid van de verenigingen en hun leden bij beheer en onderhoud moet lonend zijn voor de verenigingen. 17

18 Vrijkomende sportlocaties Voor vrijkomende sport- en zwemlocaties moet op korte termijn een ontwikkelingsvisie worden opgesteld, integraal met het gebied waarbinnen deze gesitueerd zijn. 3.5 Nijkerk; waar aandacht is voor kunst en cultuur Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Nijkerk mag trots zijn op het brede cultuuraanbod dat vanuit particulier initiatief bestaat. Ook de gemeente kan hieraan bijdragen. Cultuur in Nijkerk is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Wij zijn trots op onze cultuur Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van Nijkerk kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Dorpsdag, Boerenmaandag, Koningsdag. Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Cultureel ondernemerschap Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. De gemeente faciliteert evenementen Door snelle en eenvoudige vergunningverlening en mee te denken met de organisatoren over een zo soepel mogelijke realisatie. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. Wij zijn zuinig op ons cultureel erfgoed Wij accepteren dat een economische drager (commerciële activiteit) soms nodig is om het erfgoed in stand te kunnen houden. Wij stimuleren het behoud van Nijkerkse monumenten door de mogelijkheid van een lening uit een lokaal monumentenfonds. De gemeente faciliteert voor elke kern een huis voor de stad of het dorp Hierin kan een combinatie van publieke, maatschappelijke en culturele activiteiten plaatsvinden. 18

19 3.6 Nijkerk; waar nieuwkomers zich aanpassen en meedoen Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting en integratie van statushouders die naar Nijkerk komen. Zij zijn asielzoekers die toestemming hebben om in Nederland te blijven Wij willen Huisvesting van statushouders mag niet leiden tot verdringing van Nijkerkse inwoners Veelal zijn statushouders aangewezen op sociale woningbouw; dit mag niet leiden tot langere wachttijden of zelfs nee-verkopen aan Nijkerkse inwoners die op deze woningbouw zijn aangewezen. Er zal extra gebouwd moeten worden. Nieuwkomers leren de Nederlandse taal en respecteren onze cultuur Zolang nieuwkomers in Nijkerk zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. Omdat nieuwkomers uit een andere cultuur komen is het van groot belang dat zij de Nederlandse cultuur leren begrijpen en respecteren. Nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk Nieuwkomers zijn veelal aangewezen op bijstandsuitkering. Zowel voor hun integratie als voor een beperking van de kosten is het belangrijk dat zij direct aan het werk gaan. We sluiten niemand uit. Er zijn in Nijkerk heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang maar verwijst de illegale migranten door naar de landelijke opvanglocatie(s). 19

20 4. Gemeente Nijkerk; waar je je veilig voelt 4.1 Nijkerk; waar je zelf aan bijdraagt en kunt rekenen op hulp Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Wij geven ruimte en verantwoordelijkheid aan onze inwoners en ondernemers om zich te ontplooien en daarbij rekening te houden met elkaar. Naast die eigen verantwoordelijkheid heeft de overheid een belangrijke rol op het terrein van onze veiligheid. Wij willen: De Nijkerkse handhavers Wij verwachten van onze handhavers dat er naar de strekking van de regelgeving wordt gehandhaafd waarbij ruimte is voor specifieke omstandigheden. Krachtig optreden tegen elke vorm van geweld of discriminatie Voor een gemeente waarin het plezierig is om te werken en te wonen is het noodzakelijk dat je je zonder angst of gevaar vrij kunt uiten en bewegen. Ongeacht iemands geaardheid, herkomst, geloof of talent behandelen wij elkaar als gelijkwaardig en met respect. Geweld vinden wij niet normaal! Politie, brandweer en ambulances die 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Een ambulancestandplaats in Nijkerk moet overdag bijdragen aan snellere aanrijdtijden. Zeker in gevallen waar elke seconde telt. Hulpdiensten die altijd goed bereikbaar zijn en snel ter plaatse. Een app is handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. Iedereen laten bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente stimuleert initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Buurtbemiddeling bij conflicten in de buurt Veiligheid als een gezamenlijke inspanning Die valt of staat bij onze bereidheid om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten. Het plan van aanpak samen tegen drugs voeren wij uit. Wij investeren in preventie, maken jongeren bewust en weerbaar voor de gevaren van alcohol en drugs, wij treden op tegen dealers en tegen overlast. De politie geeft de wijk inspraak bij de prioriteiten van hun inzet Vanuit het integrale veiligheidsplan kunnen inwoners aangeven welke onderwerpen voor hun wijk het belangrijkste zijn. Veiligheid in het verkeer Bij de inrichting van wijken en wegen is een goede verkeerveiligheid noodzakelijk. 20

21 Voor voetgangers en fietsers zorgen wij zoveel mogelijk voor vrije voet- en fietspaden met veilige oversteekpunten. Verkeersonveilige situaties pakken wij aan. Sociale veiligheid In Nijkerk moet je veilig over straat kunnen. Daarvoor is goede verlichting en goed groenonderhoud een belangrijke voorwaarde. Maar ook 1000-ogen in de wijk, toezichthouders en omzien naar elkaar is belangrijk. 4.2 Nijkerk; waar criminelen hard worden aangepakt We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra s aan toe. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit. De politie grijpt in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen etc. Moderne hulpmiddelen Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera s. Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft. 21

22 5. Gemeente Nijkerk; waar de gemeente er voor ons is 5.1 Nijkerk; waar de gemeente dienstbaar en modern is We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. De gemeente is er voor ons en niet omgekeerd De gemeente geeft ruimte aan inwoners en ondernemers en faciliteert hun activiteiten en initiatieven binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast is de gemeente uitvoerder van diverse wetten en regelingen. De ambtelijke en bestuurlijke cultuur is gericht op oplossingen zoeken voor de vraag die er is. We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. Digitaal als het kan, persoonlijk als het moet We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook binnen de gemeentegrenzen laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk. De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie, ook in hardcopy, altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet. Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen. De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten generieke digitale infrastructuur. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 5.2 Nijkerk; waar de overheid je niet in de weg zit We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. 22