Aangesloten bij de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangesloten bij de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars"

Transcriptie

1 Aangesloten bij de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars Afzender: Zeereep XE Monster

2 BESTUUR en medewerkers Voorzitter / PR: Klaas Keijzer, Waterlijn 4, 2681 XM Monster (0174) Secretaris: Nico van den Ende, Robijn 24, 2691 TJ 's-gravenzande plv. voorzitter, rondzendingen (0174) Penningmeester: bulletin / ledenadministratie Plv. Penningmeester: Veilingen / lief en leed: Plv. Secretaris, veilingen: Rondzendingen: Wim Storm, Zeereep 121, 2681 XE Monster (0174) Andre v.d. Velden, Postbus 88, 2290 AB Wateringen (06) Greet Steijaart, Leeuweriklaan 1, 2691 CJ 's-gravenzande (0174) vacant Gerard Kester, Plaats Langeveld 2, 2681 PG Monster (0174) Nieuwtjesdienst: Eric van der Wilk, (0174) plv. Nieuwtjesdienst: Nico van den Ende, (0174) Erelid van de KNBF: Cees Janssen Erelid van Postzegelvereniging Monster en Lid van Verdienste van NVPV: Henk Meijer Leden van Verdienste van Postzegelvereniging Monster: Arnold Dongelmans, Wim Storm CONTRIBUTIE Lid 42,00, donateur 16,00 per kalenderjaar. Bij automatische incasso 1,00 korting. Betaling na 1 februari 3,00 en na tweede aanmaning 8,00 extra administratiekosten. Opzegging lidmaatschap schriftelijk vóór 15 oktober aan de ledenadministratie met inlevering van de bondspas en het stempeltje. BANKNUMMERS Contributie en veilingen: NL02 INGB t.n.v. Postzegelvereniging Monster Rondzendingen: Nieuwtjesdienst: NL62 INGB t.n.v. Postzegelvereniging Monster NL28 INGB t.n.v. Postzegelvereniging Monster Op facebook: Postzegelvereniging Monster en op postzegelblog.nl/monster vindt u meer actuele gegevens van Postzegelvereniging Monster. In de KNBF Nieuwsbrief staan veel aankondigingen van filatelistische evenementen. U kunt zich gratis aanmelden voor deze nieuwsbrief via 2

3 52 e jaargang nr. 4 BULLETIN van de Postzegelvereniging Monster Wij nodigen u uit voor de bijeenkomst op donderdag 6 april 2017 in gebouw OJOS, Choorstraat 95 te Monster, aanvang uur. (tel ) Volgende bijeenkomsten 11 mei, 8 juni (onder voorbehoud: 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december) Geachte leden, Kopij volgend bulletin inleveren vóór 24 april Een korte terugblik op de contactavond met de ledenvergadering waarvan u in dit bulletin het beknopte verslag kunt lezen. Daarbij een korte agenda voor de contactavond op 6 april a.s. We waren op 2 maart met 37 leden en donateurs. Van de 80 kavels in de veiling zijn er 64 verkocht. We keken vooruit naar Kom in de Kas Westland op 1 en 2 april. Ik kon meedelen dat Theo van de Caaij gaat exposeren op de Multilaterale in Den Bosch op 25,26 en 27 augustus a.s. Inmiddels is de informatieavond voor KidK 2017 geweest. Wij hebben een mooie plek bij Levoplant aan de Pouwelslaan BK Honselersdijk. De leden met zijn inmiddels geïnformeerd over de indeling. U bent allen van harte uitgenodigd voor een bezoek aan onze stand. Op 6 april is onze volgende contactavond. We krijgen dan een filatelistische quiz verzorgd door Wim en Henk. U bent van harte uitgenodigd. Namens het bestuur, uw voorzitter, Klaas Keijzer IN MEMORIAM Wij ontvingen het droevige bericht dat op 7 maart jl. ons lid Dolf van Eendenburg op 63-jarige leeftijd is overleden. Tijdens de contactavond op 2 maart hadden we al het bericht dat het einde naderde. Dolf was al geruime tijd ernstig ziek en daardoor niet in de gelegenheid om de contactavonden te bezoeken. Via Fred van der Vlies en de lief en leed zorg door Greet waren we op de hoogte van de ernst van de ziekte. Hij was op 1 januari 1979 lid geworden van de Hoekzegel, op 1 januari 2007 is dat lidmaatschap overgegaan naar Postzegelvereniging Monster. De vereniging heeft op passende wijze aandacht besteed aan zijn overlijden. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 3

4 Beknopt verslag van de 62 ste jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden op 2 maart 2017 in Gebouw OJOS te Monster. Aanwezig 30 leden Afwezig met kennisgeving: 14 leden. Arie Taal komt wat later naar de vergadering. Voor dit beknopte verslag is de agenda van de jaarvergadering gevolgd. 1. De voorzitter opent om 19:40 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter vraagt de vergadering te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen voor de leden die ons in 2016 zijn ontvallen, Jan Torn, Willem de Vreeze, Kees Kwant en de vrouw van Jaap Meijers. Aan de agenda worden geen punten toegevoegd. 2. Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 3. Verslagen. 1. Het verslag van de 61 ste jaarvergadering op 3 maart 2016 wordt onder dankzegging aan de secretaris onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 2. Het verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering gehouden op 1 september 2016 wordt onder dankzegging aan de secretaris onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 4. Het jaarverslag van de secretaris 2016 wordt onder dankzegging aan de secretaris onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 5. Het financiële jaarverslag 2016 wordt onder dankzegging aan de penningmeester onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 6. De kascommissie heeft de stukken van de penningmeester gecontroleerd en geen onregelmatigheden gevonden. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering verleent dit met applaus. 7. Jan Braster wordt toegevoegd als nieuw lid van de kascommissie. De kascommissie bestaat nu uit Jan Rooney en Jan Braster met Kees Heemskerk als reserve. 8. Klaas Keijzer is als voorzitter/pr aftredend en herkiesbaar. Gerard Kester is als hoofd rondzendingen aftredend en herkiesbaar. André van der Velden is als plv. penningmeester aftredend en herkiesbaar. Bij acclamatie worden Klaas Keijzer, Gerard Kester en André van der Velden in hun respectievelijke functies herkozen voor een periode van drie jaar. Jos Boon is als plv. secretaris/veilingen aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn geen aanmeldingen gekomen voor deze functie en staande de vergadering stelt niemand zich beschikbaar. De voorzitter geeft aan de vacature blijft en geeft het belang aan dat alle bestuursfuncties volledig worden bemenst. 9. De voorzitter vraagt formeel de vergadering, conform het huishoudelijk reglement, Arnold Dongelmans te benoemen tot lid van verdienste. Op 6 oktober 2016 is aan Arnold dit certificaat overhandigd. De voorzitter vraagt de vergadering om het certificaat van waardering van Postzegelvereniging Monster aan Jos Boon toe te kennen voor zijn betekenisvolle bijdragen als bestuurslid gedurende de periode Met luid applaus betuigt de vergadering haar instemming voor beide heren. 10. Vooruitblik In de loop van 2017 zal er weer aandacht worden geschonken aan het verder invullen van het Huishoudelijk Reglement. 2. Er ontstaat een discussie over de hoogte van de contributie. Er zijn leden die, gezien de stand van de financiën het beter vinden om de contributie nu licht te laten stijgen dan later met een groter bedrag. De voorzitter geeft aan dat de noodzaak tot verhogen voor 2018 niet aanwezig is omdat de kosten bij SvF wat lager zullen zijn dan die bij de NVPV nu zijn. Vastgesteld wordt dat de contributie voor 2018 voor de leden 42,-- en voor donateurs 16,-- blijft. Dit met als voorbehoud dat de voorgestelde afdracht aan het SvF 4

5 5

6 Deze nieuwste Lisianthus van Montana Lisianthus Madeweg 78a, 2681 PN MONSTER mail: website: 6

7 donateurs 16,-- blijft. Dit met als voorbehoud dat de voorgestelde afdracht aan het SvF niet te veel afwijkt van de voorgestelde 32, Het 65-jarig jubileum zal worden behandeld als Arie Taal ter vergadering komt. 4. De overgang van NVPV naar het SvF verloopt conform de verwachting. Per houdt de NVPV op te bestaan. Het ziet er naar uit dat de rondzendingen vlot worden afgehandeld. Er worden geen dozen meer uitgegeven, alleen nog maar tasjes. De notaris is bezig met het controleren van onze statuten om deze af te stemmen met de eisen van het SvF. Postzegelvereniging Monster is inmiddels aangemeld als aspirant-lid van het SvF. We kunnen binnenkort gebruik gaan maken van de rondzendboekjes van het SvF. De verzekering in nu ook overgezet naar het SvF. Uit de vergadering komt de vraag of aangegeven kan worden hoeveel de minderkosten bij het SvF zullen bedragen het is nu wat vaag. De voorzitter geeft aan dat hierover nog geen uitspraak kan worden gedaan omdat het SvF hierover nog een vergadering belegd. 5. Steeds wordt getracht om kostendekkend te werken. Dat geldt ook voor het bulletin. De productie- en verzendkosten worden steeds hoger. Het bestuur stelt voor om het bulletin zoveel mogelijk digitaal te verzenden. Voor diegenen die over beschikken, maar toch het bulletin per post willen blijven ontvangen wordt een bijdrage van 5,- per jaar gevraagd voor deling van de kosten. Deze bijdrage wordt gelijktijdig met de jaarlijkse contributie geïnd. Deze bijdrage wordt van kracht met ingang van het jaar Het voorstel wordt bij handopsteking door de vergadering aangenomen. 11. Rondvraag Marja Scholten Meldt: dat zij bereid is om het bulletin in haar omgeving rond te brengen. Dit wordt door het bestuur warm omarmd. Joke van der Loos Meldt: dat zij Marja bij het rondbrengen wil assisteren. Piet v.d. Kaaden Meldt: Dat hij de brief over het afstempelen maar half heeft ontvangen. Hij vraagt zich af wat een retailpunt is. Dit is een verkooppunt zoals bijvoorbeeld een Bruna. Frans van Velthoven Meldt: dat hij naar de postzegelbeurs in Hilversum is geweest. Hij heeft daar een Yvert catalogus Frankrijk gekocht en stelt deze beschikbaar voor de leden die interesse hebben voor Franse postzegels. Gerard Kester Meldt: Dat hij een oude traditie van Frits Weverling weer nieuw wil leven inblazen. Frits hield aan het einde van de jaarlijkse ledenvergadering meestal een toespraak om het bestuur te bedanken voor de inzet. Gerard geeft aan dat de voorzitter een lastige periode heeft door gemaakt en ondanks alle ongemakken steeds met volle energie zich heeft ingezet voor de vereniging. Gerard vraagt applaus voor de inzet voor de voorzitter en allen die achter de tafel zitten voor de inzet voor de vereniging. De voorzitter bedankt iedereen die dit jaar weer een bijdrage hebben geleverd aan onze vereniging en het welslagen van de diverse evenementen. Om 20:24 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng. Na vergadering krijgt Arie Taal, als voorzitter van de jubileumcommissie, de gelegenheid het een en ander te vertellen. Hij stelt de commissie voor: Rob Kool voor organisatie en kaders, Eric van der Wilk secretaris, Fred van der Vlies en Gerard Kester. Het jubileum wordt gehouden op 13 april 2019 De festiviteiten zullen plaatsvinden in de Grote zaal en de Tuinzaal van De Noviteit. Deze datum is reeds vastgelegd en bevestigd. Er worden geen handelaren uitgenodigd. Er is wel een verkoopstand van onze vereniging. Voor de jeugd zijn we in gesprek 7

8 met Willeke ten Noever-Bakker. Rob Kool komt binnenkort met vragen en ideeën t.a.v. kaders. Bedenk een slogan en laat die ons dan weten. Nico van den Ende Secretaris De oranje paprika s zijn in onze omgeving te koop bij: Theo van Wingerden, Raaphorstlaan 1c 2681 LH Monster Linda Zuidgeest, Broekpolderlaan LK Honselersdijk 's-gravenzandseweg 60-a 2291 PE Wateringen Onze belastingadviseurs hebben specialisatie in afwikkeling nalatenschap en aangiften erfrecht Ook voor aangifte inkomstenbelasting bent u bij ons aan het juiste adres 8

9 Kalanchoë veredeling Hortensiastraat 6, 2681 CE Monster 9

10 VEILING Aan eventuele typ- en/of zetfouten kunnen voor zowel koper als verkoper geen rechten worden ontleend. o = gebruikt; x = ongebruikt met plakker; xx = postfris; lp = liefhebbersprijs kav. omschrijving cat. nr. cat. w. inzet 1 Blauw stockb. e/a Austral. Canada lp 2 Rood stockb. Zuid Amerika lp 3 Bruin stockb. Veel landjes lp 4 Rood stockb. Indonesie e/a lp 5 3 Oude bankbiljetjes lp 6 Postzegelalbum De Post tot 1977 leeg 2,00 7 Ned. Importa album t/m 1990 xx-o 215,00 10,00 8 Kaart Monaco/Liechtenstein 2,00 9 Kaart Cyprus lp 10 Kaart San Marino lp 11 Boekje met verschillende munten 85 stuks 5,00 12 Doosje onafgeweekte zegels wereld lp 13 Doosje afgeweekte zegels wereld lp 14 Rood stockboek Amerika 3,00 15 Rood stockboek Zuid Amerika 1,50 16 Blauw stockboekje Italië lp 17 Bruin stockb. Zwitserland 3,50 18 Kaartje bloemen lp 19 Kaartje Israël lp 20 Kaartje Amerika lp 21 Kaartje Paddenstoelen lp 22 4 FDC,s Kon. Paar + trouwacte 2,00 23 Groen stockboek Frans Andorra 70,00 7,50 24 FDC Ned. Met de zilveren zegel E ,00 5,00 25 Engeland Europa zegels jr. xx ,00 2, FDC,s verschillende van Adenauer 1 franse2 Duits 1,50 27 Ned. Antillen Bloemen serie o ,80 2,00 28 Ned. Antillen Brasiliana o ,50 1,80 29 Ned. Ant. 200jr.Consulaat gen. VS o lp 30 Ned. Antillen Cultuurzegels o ,00 1,20 31 Ned. Ant. Kampioenschap voetb. o ,90 1,20 32 Zwitserland Blok sticker zegels xx jr ,50 33 Letland Vogelblok jr ,00 34 Burundi Vissen o ,00 1,20 35 Rusland 2 blokken jr o ,50 1,50 36 Rusland 20 jr, ruimtevaart blok xx ,00 2,00 37 Rusland Paddenstoelen in blok o ,50 1,50 38 Jersey xx ,00 2,40 39 Sportblok Noord Korea xx ,00 2,50 40 Leeg losbladig stockb. zwart 12 bladen 1,20 10

11 kav. omschrijving cat. nr. cat. w. inzet 41 Blik met afgeweekte zegels 2,50 42 Suriname 1938 Emancipatie x ,00 2,00 43 Suriname Lepra zegels 1947 xx-x ,00 2,00 44 Suriname Zendingszegels o ,00 5,00 45 Groen stockboek Polen 2,00 46 Carnet Z-Afrika met vliegtuigen xx jr ,00 47 Doosje verschillende munten wereld 3,50 48 Doosje Nederland afgeweekte 2,00 49 Doosje onafgeweekte zegels wereld 2,00 50 Curaçao no-94-96/98 xx 39,00 20,00 51 Nederland xx 374/378 30,00 16,00 52 Nederland no.240 o jr ,00 1,00 53 Nederland no.241 o jr ,15 1,00 54 Nederland no.242 o jr ,00 1,00 55 Nederland no.243 o jr ,50 19,00 56 Curaçao Kankerbestrijding xx ,75 57 Ned. Ant. Bridge Kampioensch. xx Blok 540 jr1977 1,50 58 Ned. Antillen Kinderzegels,77 xx Blok 555 1,50 59 Ned. Antillen Mr. Niewint o ,75 60 Ned. Ant. Verkeersveiligheid o ,50 61 Ned. Antillen Toerisme 1989 xx ,30 1,25 62 Ned. Ant. beroemde mensen xx 918/921 4,60 1,50 63 Ned. Ant. Kinderzegels1984 xx Blok 797 5,80 2,00 64 Ned. Ant. Kinderzegels 1984 xx 794/796 5,50 1,75 65 Aruba Ontdekking Amerika xx 110/112 4,50 1,75 66 Aruba 100jr. Postdienst xx 103/105 4,75 1,50 67 Aruba Gelijkheid xx 106/107 4,00 1,75 68 Aruba Solidariteit xx ,00 1,75 69 Curaçao 50jr.jub.-inhuldiging xx ,25 70 Curaçao 40 jr, jub. xx 136/140 1,25 71 Curaçao Hulpuitgifte 1916 o no. 73 2,00 72 Curaçao Luchtpost xx LP 45/52 24,00 9,00 73 Oud bankb. Oostenr.-Hongaars 45,00 10, verschil.fdc,s Ned. 3, poststuk. Aerogramme ca lp 76 4 FDC,s thema militairen 1,50 77 België Postz. boekje o 4191/ ,00 2,60 78 België Jaarmarkt o ,00 2, pakjes met zegels Thailand o Griekenland 1, pakjes met 100 zegels o.a. o Sport 2, pakjes Vogels /San Marino o 1,00 82 België 1 serie-losse zegels xx/o lp 83 Zilveren zegel Troonwisseling ,50 11

12 Inlichtingen bij Eric van der Wilk (0174)