INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)"

Transcriptie

1 Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/ /

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... VOORWOORD... BANK EN BEURS D1(80LT)... 6 BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1 (120Lt)... 7 AANVULLING DUBBEL BOEKHOUDEN A2 (120Lt)... 8 PERSONENBELASTING C2 (80 Lt)... 9 BURGERLIJK, HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT C3 (80 Lt) VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN B2 (80Lt) VENNOOTSCHAPSBELASTING B3 (80Lt) SOCIALE WETGEVING C1 (180Lt) KOSTPRIJSBEREKENING E3 (120Lt) ORGANISATIE EN COMMUNICATIE F2 (60 Lt) FINANCIELE ANALYSE E1 (80 Lt) FINANCIELE ALGEBRA D2 (60 Lt) KOSTENBELEID EN BUDGETTERING F1 (60 Lt) AUDIT E2 (60 Lt) B.T.W. A4 (80Lt) VENNOOTSCHAPSRECHT B1 (60 Lt) COMPUTERBOEKHOUDEN A3 (60 Lt) CONSOLIDATIE E4 (40 Lt) PROJECTWERK... 24

3 VOORWOORD 1. CVO LETHAS BRUSSEL : Algemene informatie Het centrum voor volwassenenonderwijs LETHAS is gevestigd in de Landsroemlaan Brussel en maakt deel uit van de VZW Sint-Goedele Brussel. CVO Lethas Brussel biedt secundair en hoger volwassenenonderwijs aan. Het studieaanbod ziet er als volgt uit : a) studiegebied NT2 : -NT2 : RG 1 RG2 RG3 RG4 Latijns schrift verlengde en verkorte trajecten b) studiegebied TALEN: - FRANS : RG1 - RG2 RG3 RG4 Latijns Schrift - ENGELS : RG1 RG2 RG3 - SPAANS : RG1 RG2 c) studiegebied ICT - Toepassingssoftware (niveau TSO3) Geen diploma vereist MODULAIR kunt u kiezen : initiatie informatica, tekstverwerking 1,2, rekenblad 1,2, internet, Rastertekenen, presentatie,. d) studiegebied Handel : Boekhouden Informatica / - PR - onthaal MODULAIR e) studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Graduaat Boekhouden (HBO) en Graduaat Informatica (HBO) Toegang via diploma secundair onderwijs of via toelatingsproef (minimum18jaar) Na een modulaire studiecyclus van minimum 3 jaar wordt een diploma van gegradueerde uitgereikt. Er zijn mogelijkheden op maat om via een schakeltraject door te groeien naar een professionele bachelor. f) studiegebied Gezondheidszorg - Kaderopleiding Nursing Opleiding tot hoofdverpleegkundige in algemene verpleging, geestelijke verpleging of geriatrie en ouderenzorg 02/ g) Specifieke lerarenopleiding - Opleiding tot pedagogische bekwaamheid - 02/

4 CVO LETHAS BRUSSEL is op de verschillende campussen zowel met de wagen als met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken : - Campus Landsroem : aan de gebouwen van campus Landsroem kunnen de cursisten gebruik maken van de GR ATIS PARKING aan de basiliek. Met het openbaar vervoer : Via elk Brussels treinstation tot metrohalte SIMONIS. Ook tram 19, bus 87 of bus 20 - bus 355 (Liedekerke), bus 214 ( Brussel Noord Asse - Aalst) - Campus Rouppeplein : er is parkeergelegenheid onder het gebouw. Met het openbaar vervoer : Vlakbij centraal station Brussel en vlakbij metrohalte ANNEESSENS. - Campus Vergotesquare : parkeergelegenheid in de omgeving van het centrum Met het openbaar vervoer : Via elk Brussels treinstation tot metro-station DIAMANT. 2. Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde : Opleiding Boekhouden - Deze cursussen worden ingericht campus Landsroem, Landsromelaan 126, 1083 Brussel (Ganshoren). - De cursussen starten in september of in februari en worden zowel s avonds als overdag ingericht. Er wordt les gegeven op drie lesavonden van 18.30u tot 22u. (12 contacturen per week) of op donderdagen (3 of 6u per dag) - De lesroosters zijn zo opgesteld dat er per lesmoment 1 vak gedoceerd wordt.. U vindt het structuurschema van de volledige opleiding achteraan in deze brochure.vrijwel alle vakken worden gedoceerd door mensen die in bedrijven werkzaam zijn en die met hun ervaring de leerstof op een praktische zowel als boeiende manier naar de cursist kunnen overbrengen. - Cursisten die aanspraak maken op vrijstellingen omwille van vorige studies of opleidingen (EVC, EVK), kunnen hiervoor de nodige bewijsstukken binnenbrengen. De directeur van het centrum bepaalt volgens de procedure samen met de betreffende docent of de vrijstelling kan toegekend worden. De cursisten krijgen hiervan een schriftelijk bewijs. - Tijdens de module wordt er gewerkt met een systeem van gespreide evaluatie. Dit wordt door elke docent bij het begin van de module toegelicht. Na elke module volgt de eindevaluatie die samen met de gespreide evaluatie een eindtotaal geeft. Voor de geslaagde modules wordt onmiddellijk een deelattest afgeleverd. De cursisten kunnen het examenreglement steeds raadplegen via de website - Tijdens de opleiding maken de cursisten een projectwerk onder begeleiding van een docent. Dit werk bestaat er bijvoorbeeld in een bedrijfsplan op te stellen aan de hand van een model en na het bijwonen van een aantal gastcolleges hieromtrent. De cursisten verdedigen dit projectwerk voor een jury van interne en ook externe juryleden.

5 3. Inschrijvingen De inschrijvingen voor het schooljaar starten op 01/06/2012 tot 05/07/2012 en opnieuw vanaf 23/08/2012 en lopen elke werkdag van 9u tot 12.00, van 13u tot 16u en van 18.00u tot 21.00u (avondsessie niet op vrijdag). U kunt hiervoor terecht op het CVO LETHAS BRUSSEL secretariaat, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren. Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar werd als volgt vastgesteld : HBO : 1 per lestijd - module 40 ltn : 40 module 60 ltn : 60 module 80 ltn : 80 module 120 ltn : 120 Maximum / schooljaar : 400 Cursisten die een attest van Actiris VDAB OCMW mindervalide kunnen voorleggen, worden (gedeeltelijk) vrijgesteld van inschrijvingsgeld. Bijkomende kosten : handboek of syllabus per vak. Er kan betaald worden met opleidingscheques. Voor een overzicht van de verschillende vakken en vakinhouden verwijzen we u graag naar de volgende bladzijden. Concrete lesroosters zijn beschikbaar via de website. Tel : 02/ / website :

6 BANK EN BEURSWEZEN D1 1) M. AMPE 2) G. SCHOOVAERTS (cfr p.11) 1) Master Toegepaste Economische Wetenschappen, specialisatiejaar Zee- en Binnenvaartrecht Bedrijf Docent C.V.O L.B.C.-N.V.K. (St Niklaas) Docent P.C.V.O. Waas en Durme (Beveren) coördinator voor de opleiding graduaat boekhouden coördinator samenwerking met VDAB De cursist krijgt zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het Belgisch (en eventueel internationaal) Bank-en Beurswezen, en verwerft kennis op het vlak van de verschillende betaalmiddelen, kredietvormen en beleggingsproducten. Inzake bankwezen wordt aandacht besteed aan de kredietinstellingen en hun activiteiten. Inzake beurswezen maakt de cursist kennis met de karakteristieken van diverse beleggingsvormen. Daarnaast wordt de kennis van de beurs uitgelegd. Tenslotte krijgt de cursist een inzicht in de basisbegrippen van de economie. HOUTHOOFD,N., Algemene economie, Gent, Academia Press, 2002, 154p. BELLON, K., KOOLEN, E., VAN TENDELOO,K., VERNIERS, M. en VANNESTE, J., Bank en beurs binnenstebuiten, Antwerpen, De Boeck, 2003, 198p. Er wordt een schriftelijk eindexamen voorzien. In de loop van de module wordt een tussentijdse proef afgenomen (gespreide evaluatie) 2 weken voor het examen wordt een richtinggevende vragenlijst verdeeld maar wordt de ndige zelfredzaamheid bewaard. Problemen kunnen nog de week voor het examen besproken worden. 6

7 BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1 Docente: 1) A. BOSCH 2) Lut Asselberg 1)Master Toegepaste Economische Wetenschappen, spec. Marketing Erasmushogeschool Brussel, Departement communicatie, docente CVO Lethas, docente graduaat boekhouden 2) Master Toegepaste Economische Wetenschappen CVO Lethas docente graduaat boekhouden De boekhouder is de permanente vertrouwensman van de bedrijfsleider. Hij bereidt werkelijke boordtabellen voor die de managers toelaten juiste beleidskeuzen te maken en hun bedrijf met perfecte kennis van zaken te sturen. De boekhouder heeft volgens de wet 3 taken: 1 verantwoordelijke voor de organisatie binnen een afdeling boekhouding en hierover advies verstrekken 2 openen, bijhouden, centraliseren en afsluiten van de rekeningen 3 resultaten berekenen en de jaarrekening opstellen volgens de wettelijke voorschriften. - basisbeginselen van het dubbel boekhouden: opstellen van inventaris, balans en resultatenrekening, eenvoudige verrichtingen boeken in journaal en grootboek, minimum algemeen rekeningenstelsel kunnen toepassen; extra-comptabele rsultaatsbepaling, afschrijvingen - centralisatiemethode: inschrijvingen in aankoopboek, verkoopboek, kasboek en boek kredietinstelling; - boekhouding van de commerciële en financiële verrichtingen in een onderneming: facturen en creditnota s berekenen en boeken, te innen wissels en te betalen wissels boeken, boekingen i.v.m. ontvangsten en uitgaven; - boekhouding van de bezoldigingen: nettolonen en nettowedden kunnen berekenen, voorschotten en beslagleggingen, taak van sociaal secretariaat en boekingen, vakantiegeld; - BTW-aangifte: bespreking van de belangrijkste roosters Men dient over geen voorkennis van boekhouden te beschikken. Er wordt eerst een eigen cursus gebruikt met veel oefeningen, zodat ook cursisten die nog geen boekhouden gezien hebben de basisbeginselen kunnen inoefenen. Nadien wordt volgend handboek gebruikt: Christine Van Liedekerke- Guy Walraevens. boekhouden NU1., Antwerpen, Uitgeverij de Boeck, 488p. Dit boek wordt verder gebruikt in aanvullend dubbel boekhouden. Het examen is schriftelijk en bestaat uitsluitend uit oefeningen. Gespreide evaluatie tijdens het semester : schriftelijke proef. 7

8 AANVULLEND DUBBEL BOEKHOUDEN A2 Docente: A. BOSCH Master Toegepaste Economische Wetenschappen, spec. Marketing Erasmushogeschool Brussel, Departement communicatie, docente Docente CVO Lethas, graduaat boekhouden voor CVO Lethas docente samenwerking VDAB - Een boekhouding kunnen bijhouden volgens de regels van het dubbel boekhouden. - De boekhoudwetgeving kunnen toepassen. - de bedrijfsverrichtingen kunnen boeken - de noodzakelijkheid van de boekhoudwetgeving kunnen illustreren met voorbeelden - de boekhoudwetgeving kritisch kunnen evalueren - ahv de boekhoudwetgeving problemen kunnen analyseren en oplossen - opgaven nauwgezet analyseren en oplossen - verzorgd werk afleveren - inventarisverrichtingen i.v.m aan- en verkopen, overlopende rekeningen, vaststellen BTW-saldo, controle op de waardering van vorderingen en schulden, vaststellen vakantiegeld - resultaatbepaling: en verwerking - opstellen balans en resultatenrekening - studie van de passiva: kapitaal, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, reserves, overgedragen winst, kapitaalsubsidies, voorzieningen, schulden op meer dan 1 jaar, schulden op ten hoogste 1 jaar; - studie van de activa: oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële vaste activa (afschrijvingssystemen, verkoop van vaste activa, leasing), vorderingen op meer dan 1 jaar, voorraden en bestellingen in uitvoering (waarderingstechnieken: LIFO, FIFO en gemiddelde waarde), vorderingen op ten hoogste 1 jaar, geldbeleggingen en liquide middelen Methodiek en handboek Christine Van Liedekerke- Guy Walraevens. boekhouden NU1., Antwerpen,Uitgeverij de boeck, 488p. Dit boek werd reeds gebruikt in de basis dubbel boekhouden. Hierin wordt nu nog verder gewerkt vanaf de studie van de activa. Het examen is schriftelijk en bestaat uitsluitend uit oefeningen Gespreide evaluatie tijdens het semester : schriftelijke proef. 8

9 PERSONENBELASTING C2 G. OPDENBOSCH Master Handels- en Financiële Wetenschappen (spec. Fiscale Wetenschappen) Master Accountancy + Lerarenopleiding Master of Business administration European Foundation for Quality Management (EFQM), CFO De fiscaliteit is niet weg te denken uit ons bestaan. Stelselmatig heeft ze een belangrijker plaats ingenomen. Geleidelijk aan is de fiscaliteit ook in een bredere context geplaatst. Ze evolueerde van het ontvangen van belastingen tot een economisch overheidsinstrument, dat wordt gebruikt voor inkomstenherverdeling, enz. Als gevolg hiervan is een complexe en steeds wijzigende wetgeving ontstaan. Zowel in de prive- als in het beroepsleven zal de cursist regelmatig worden geconfronteerd met de fiscaliteit. Het is bijgevolg noodzakelijk dat de cursist niet alleen inzicht verwerft in de techniek van een deelaspect van de personenbelasting maar tevens een globale kijk heeft op de samenstelling van de delen. Hoewel kennis van de techniek van de personenbelasting belangrijk is en onvermijdelijk aan bod komt, wordt toch de nadruk gelegd op de structuur en de grondslag van de personenbelasting. Het is de bedoeling dat de cursist de latere wijzigingen aan de materie dadelijk in het geheel kan situeren, zodat steeds een globale kijk op de personenbelasting blijft behouden. Grondige studie van de personenbelasting: inleidende begrippen m.b.t. de personenbelasting Gezinslasten (personen ten laste) Onroerende inkomsten Onroerende voorheffing Roerende inkomsten Roerende voorheffing Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden Vervangingsinkomsten Vermindering voor het lange termijnsparen, bouwsparen Aftrekken van het totaal netto belastbaar inkomen Diverse inkomsten Beroepsinkomsten van nijverheids-,handels- en landbouwondernemingen Beroepsinkomsten van beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders Winsten of baten ivm een voorheen uitgeoefende beroepswerkzaamheid De aangifte inzake de personenbelasting / aanslagberekening Globale oefeningen / cases Alhoewel de cursus in beginsel is opgevat als een hoorcollege wordt nochtans van de cursisten verwacht dat zij een persoonlijke inbreng doen met concrete gevallen uit hun dagelijkse ervaring om aldus een discussie op gang te brengen. Ook zijn oefeningen voorzien waarin de theorie in cijfertaal wordt geconcretiseerd. Gebruikt handboek: Praktisch personenbelasting. Antwerpen: De Boeck. De evaluatie gebeurt op basis van een schriftelijk examen. De organisatie van het examen verloopt als volgt: de theorie wordt getoest aan de hand van een gesloten boek examen en voor de praktische toepassingen mag het handboek worden gebruikt. Tussentijdse proef in de loop van het semester (gespreide evaluatie) 9

10 BURGERLIJK RECHT, HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT C3 CH. DEDOBBELEER Bachelor in de boekhouding Docent CVO Lethas Brussel Kennis en inzicht verwerven van en in de voornaamste delen van het burgerlijk recht, handels- en economisch recht, met duidelijke verwijzingen naar de praktijk. Na een inleiding over het recht in het algemeen en een indeling van de rechterlijke macht komen volgende onderwerpen aan bod in het deel Burgerlijk recht : personen, familie en verwantschap, zaken, verbintenissen en contracten, huwelijkscontracten en huwelijksvermogenstelsels, erfenissen, schenkingen en testamenten. Voor Handels- en Economisch recht behandelen we daden van koophandel, handelsagenten, handelscontracten en handelsfonds, privaat bankrecht, vennootschappen, faillissement en bankbreuk. Beginselen van het Burgerlijk Recht, Calewaert, Van Goethem, Van Rompu, Bouckaert, NOVUM Beginselen van het Handelsrecht, Calewaert, Van Goethem, Van Rompu, Rogge, NOVUM Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide schriftelijke evaluatie in de loop van de moduleperiode 10

11 VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN B2 G. SCHOOVAERTS XXXX Stadsontvanger stad Vilvoorde - De gebeurtenissen tijdens het leven van een vennootschap boeken. - Een financieel plan opstellen. - Korte bespreking van de verschillende vennootschapsvormen. - Oprichting van een vennootschap - Boekingen tijdens het leven van de vennootschap - Opstellen van een financieel plan. André Chiau, Jo Van Den Bossche, Praktisch Vennootschapsboekhouden, Antwerpen, Uitgeverij De Boeck, 2004, 311 pag. Aangevuld met informatie over het opstellen van een financieel plan (diverse bronnen). Examen op het einde van de module. 25 % theorie mondeling, 25 % theorie schriftelijk en 50 % schriftelijke oefening. Tussentijdse proef die voor 25% meetelt in de evaluatie. 11

12 VENNOOTSCHAPSBELASTING B3 G. OPDENBOSCH Master Handels- en Financiële Wetenschappen (spec. Fiscale Wetenschappen) Master Accountancy+ Lerarenopleiding European Foundation for Quality Management, CFO De fiscaliteit is niet weg te denken uit ons bestaan. Stelselmatig heeft ze een belangrijker plaats ingenomen. Geleidelijk aan is de fiscaliteit ook in een bredere context geplaatst. Ze evolueerde van het ontvangen van belastingen tot een economisch overheidsinstrument, dat wordt gebruikt voor inkomstenherverdeling, enz. Als gevolg hiervan is een complexe en steeds wijzigende wetgeving ontstaan. In het beroepsleven zal de cursist regelmatig worden geconfronteerd met de fiscaliteit. Het is noodzakelijk dat de cursist niet alleen inzicht verwerft in de techniek van een deelaspect van de vennootschapsbelasting maar tevens een globale kijk heeft op de samenstelling van de delen. Hoewel kennis van de techniek van de vennootschapsbelasting belangrijk is en onvermijdelijk aan bod komt, wordt toch de nadruk gelegd op de structuur en de grondslag van de vennootschapsbelasting. Het is de bedoeling dat de cursist de latere wijzigingen aan de materie dadelijk in het geheel kan situeren, zodat steeds een globale kijk op de vennootschapsbelasting blijft behouden. Overzicht van de leerinhoud: Inleidende begrippen m.b.t de vennootschapsbelasting/ De aangifte inzake vennootschapsbelasting/ Belastbare inkomsten/ Vrijgestelde inkomsten/ Beroepskosten/ Vaststelling van het fiscaal resultaat: gereserveerde winst, verworpen uitgaven, dividenden/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Niet belastbare bestanddelen/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI)/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Aftrek van vorige verliezen/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Investeringsaftrek/ Vaststelling van het belastbaar resultaat. Aftrekken van het fiscaal resultaat. Beperking van de aftrekken die in mindering komen van het fiscaal resultaat/ Vaststelling van het fiscaal en het belastbaar resultaat van Belgische vennootschappen met inrichtingen in het buitenland/aanslagberekening/bijzondere vennootschapsvormen: Vennootschappen gevestigd in een tewerkstellingszone, vennootschappen erkend als coordinatiecentrum, innovatievennootschappen, reconversievennootschappen, distributiecentrum, dienstencentrum, vennootschappen met een sociaal oogmerk/ Economische werkelijkheid en voorafgaand schriftelijk akkoord (ruling)/ Globale toepassingsvoorbeelden Alhoewel de cursus in beginsel is opgevat als een hoorcollege wordt nochtans van de cursisten verwacht dat zij een persoonlijke inbreng doen met concrete gevallen uit hun dagelijkse ervaring om aldus een discussie op gang te brengen. Ook zijn oefeningen voorzien waarin de theorie in cijfertaal wordt geconcretiseerd. Gebruikt handboek: Van Kerchove, W. en Heirewegh, G. (2004). Praktisch Vennootschapsbelasting. Antwerpen: De Boeck. De evaluatie gebeurt op basis van een schriftelijk examen. De organisatie van het examen verloopt als volgt: de theorie wordt getoest aan de hand van een gesloten boek examen en voor de praktische toepassingen mag het handboek worden gebruikt. Tussentijdse proef in de loop van het semester (gespreide evaluatie). 12

13 SOCIALE WETGEVING C1 CH. DEDOBBELEER Bachelor in de boekhouding Docent CVO Lethas Brussel Aanleren van de basisprincipes van de sociale wetgeving. Verwerven van inzicht in de diverse onderdelen van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Toepassing ervan op eenvoudige praktijkvoorbeelden. De cursus omvat 2 grote delen, nl. het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht: In het 1e deel worden de inhoud, schorsing en beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders en bedienden uitgebreid besproken. Ook de arbeidsreglementering m.b.t. arbeidsduur en overwerk, zondagsrust, jeugd- en vrouwenarbeid, bescherming van het loon, arbeidsreglement, beroepsrisico's, sociale verstandhouding e.a. worden vanuit reële aanknopingspunten behandeld. In het sociaal zekerheidsrecht wordt vooreerst de organisatie, inrichting, werking en financiering van ons sociaal zekerheidsstelsel bekeken. Daarna komen de diverse sectoren aan bod, te weten : de werkloosheidsverzekering, het rust- en overlevingspensioen, de kinderbijslag, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de jaarlijkse vakantie van de werknemers. F. D'Hertefelt en L. Laurysen, ' Praktisch sociaal recht', Antwerpen, De Boeck,2003, 382p. Eigen cursus "sociaal zekerheidsrecht" Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide schriftelijke evaluatie in de loop van de moduleperiode. 13

14 KOSTPRIJSBEREKENING E3 H. CLAESSENS Handelsingenieur, lerarenopleiding HSO Bedrijfsleider CNP bvba Lesgever Don Bosco Groot-Bijgaarden Kennis en inzicht verwerven in de kostprijselementen evenals in een aantal methoden van kostprijsberekening voor het bereiken en analyseren van het bedrijfsresultaat op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. De cursus "Kostprijsberekening heeft een drievoudig doel: a) een bedrijfsparactisch inzicht te verwerven over de voorraadproblematiek b) een gedetailleerde studie van alle elementen die kostprijsbepalend zijn, gekoppeld aan de respectievelijke boekingen in zowel de algemene boekhouding als de analytische of kostprijsboekhouding. c) het bestuderen van een aantal methoden van kostprijsberekening, zoals de Full Costing, Activity-based Costing, Direct Costing, Standaardkostencalculatie. De theorie wordt gekoppeld aan praktische oefeningen die stammen uit de industriële en de dienstverlenende sectoren. Tevens worden een aantal praktijkgevallen bestudeerd. De cursus vereist van de cursisten een goede boekhoudkundige basiskennis en tevens een scherp analytisch doorzicht. W. Bruggeman, E. De Lembre e.a., Analytische boekhouden en kostencalculatie, Wolters Plantyn aangevuld met eigen cursusmateriaal. Tijdens de cursusperiode worden een of meerdere ondervragingen ingericht. Deze worden ruim vooraf aangekondigd (gespreide evaluatie).schriftelijk examen met mondelinge toelichting op het einde van de cursus. 14

15 ORGANISATIE EN COMMUNICATIE F2 1) P. INNEGRAEVE 2) M. AMPE (cfr p. 6) 1)Master in de economische wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA Bedrijfsrevisoren Kennis en inzicht verwerven in de opbouw van de intern administratieve organisatie van ondernemingen en instellingen, met inbegrip van de diverse typologieën van administratieve organisaties. Inleiding: - administratieve organisatie: definities en basisbegrippen - basisschema van de intern administratieve organisatie Administratieve cycli: - aankoopcyclus - verkoopcyclus - financiële cyclus - voorraadcyclus - productiecyclus - cyclus lonen en wedden Bijzondere typologieën: - handelsondernemingen - dienstenverlenende bedrijven - grootwarenhuizen - ziekenhuizen Starreveld, Joëls en De Maere, Bestuurlijke informatieverzorging, deel I & II, Samsom Jans E.O.J, Grondslagen administratieve organisatie, deel A & B, Stenfert Kroese Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide evaluatie op basis van concrete, praktische opdracht. Groepswerk mogelijk. 15

16 FINANCIELE ANALYSE E1 1) H. CLAESSENS 2) L. Asselberg (cfr p. 7) 1) Handelsingenieur, aggregaat HSO BedrijfsleiderCNP bvba Lesgever OLV-college Vilvoorde De financiëlel analyse tracht de cursist een overzicht te geven van de bestaande financiële analysetechnieken. Er wordt ook aandacht geschonken aan de toepassing ervan op voorbeelden uit de praktijk.daarnaast wordt gekeken naar de praktische wijze van optimaliseren van de verhoudingen in de balans: toekennen van klantenkrediet, voorraadopvolging enz. - horizontale en verticale analyse - vermogensstromen en keerstromen - ratioanalyse : liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde waarden. - interpretatie van de financiële analyse : beschrijvend en sectoraal - integratie van analysetechnieken in één model - analyse van een sociale balans Eigen cursusmateriaal wordt verder aangevuld met een geactualiseerde website te bereiken via de LETHASwebsite. Eveneens worden er elementen betrokken uit: - Hubert Ooghe en Ch. Van Wymeersch, Financiële analyse van de onderneming, Samsom - Ann Gaeremynck, Analyse van de jaarrekening, Intersentia Tijdens de cursusperiode worden een of meerdere opdrachten geëvalueerd. Schriftelijk examen met mondelinge toelichting op het einde van de cursus. 16

17 FINANCIELE ALGEBRA D2 1) P. INNEGRAEVE 2) M. DE VALCKENAERE 1) Master Economische Wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA. Bedrijfsrevisoren 2) Master Economische Wetenschappen De cursisten moeten rekenkundige bewerkingen kunnen utvoeren. Ze moeten enkelvoudige en samengestelde intresten kunnen berekenen alsook annuïteiten. Ze moeten reconstitutiefondsen en aflossingsplannen kunnen opstellen. - Studie der enkelvoudige en samengestelde intrestrekening met gelijkwaardige rentevoeten, disconto, bepaalde vervaldag, gemiddelde vervaldag en voorafbetaalbare leningen - Inlichtingen over de berekeningen in verband met een LOA (lening op afbetaling) - Annuïteiten : postnumerando en prenumerando, dadelijk ingaand en uitgesteld; soorten leningen met hun berekening en het opstellen van de aflossingstabellen, met de consequenties in verband met fiscaliteit - Noties van levensverzekeringswiskunde met het principe van nen gebruik vansreftetafels met de bijhorende begrippen van kansrekening - Begrippen over verzekeringen bij leven en bij overlijden met voorbeelden van berekening van nettokoopsommen bij sommige van deze verzekeringen. Eigen cursusmateriaal. Schriftelijk examen aan het einde van de module. Gespreide evaluatie tijdens de module : oefeningen. 17

18 KOSTENBELEID EN BUDGETTERING F1 G. SCHOOVAERTS XXXX stadsontvanger stad Vilvoorde Verwerving van kennis en inzicht in diverse budgetteringstechnieken aan de hand van concrete praktijkgevallen. Inleiding: definities en basisbegrippen Kostprijscalculatie Investeringsanalyse en investeringsbudget: - payback-methode - gemiddeld rendement - andere methoden Opstellen van een budget van een onderneming Opstellen van een liquiditeitsplan Opstellen van een financieel plan bij oprichting van een onderneming VAN HAUTE,L. en T. VERSLEEGERS, Budgettering, Standaard Uitgeverij Schriftelijk examen aan het einde van de module. Concrete, praktische opdracht als gespreide evaluatie. 18

19 AUDIT E2 P. INNEGRAEVE Master Economische Wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA. Bedrijfsrevisoren Kennis en inzicht verwerven in het auditproces en in de diverse procedures die gebruikelijk zijn bij het nazicht van jaarrekeningen. Inleiding: - definities en basisbegrippen Fasen in het auditproces van de intern administratieve organisatie - sterkte-zwakteanalyse - potentiële foutenanalyse - systeemgericht testen Auditprocedures bij jaareinde Verslaggeving Instituut der bedrijfsrevisoren, Technische nota, I.B.R. Van Vlaenderen & Van De Ven, De Accountantskontrole in de praktijk, M.I.M. Schriftelijk examen aan het einde van de module 19

20 BTW A4 G. OPDENBOSCH Master Handels- en Financiële Wetenschappen (spec. Fiscale Wetenschappen) Master Accountancy+ Lerarenopleiding European Foundation for Quality Management, CFO De cursisten moeten het principe van de BTW kunnen verklaren. Ze moeten weten door wie BTW verschuldigd is (belastingplichtige). Ze moeten de maatstaf van heffing kunnen berekenen (wanneer is BTW verschuldigd, wanneer niet?) (belastbare handeling vrijstelling) De cursisten moeten weten waar en wanneer BTW verschuldigd is (plaats van handeling). Ze kennen de administratieve verplichtingen en kunnen ze vervullen. Ze kunnen de diverse BTW formulieren invullen en toelichten. B.T.W. 1. heden 2. De BTW-belastingplichtige 3. De belastbare handelingen Levering van goederen en prestatie van diensten 4. Vrijgestelde handelingen Uitvoer en intracommunautaire levering 5. Maatstaf van heffing 6. Tarieven 7. Aftrek van voorbelasting 8. Herzieningen 9. Teruggaaf van belasting 10. Bijzondere regelingen 11. De BTW-aangifte 12. Toepassingen RUYSSCHAERT, S. en R. DE VROE, Praktisch BTW-recht, Antwerpen, De Boeck, 2003, 465p. Schriftelijk examen aan het einde van de module. Tussentijdse proef : invullen BTW aangifte. 20

21 VENNOOTSCHAPSRECHT B1 1) P. INNEGRAEVE (cfr p. 17) 2) L. WILLE 2) Master in de rechten Advocaat De cursist vertrouwd maken met de structuur, de organisatie en de werking van de meest voorkomende vennootschapsvormen en dit doorheen alle levensfasen (van hun oprichting tot hun ontbinding). Ook minder vaak voorkomende vennootschapsvormen komen aan bod. De cursist moet wetteksten kunnen interpreteren met betrekking toto vennootschappen en juridische problemen kunnen onderkennen. De cursus vangt aan met de levenscyclus van vennootschappen van oprichting over werking naar beëindiging; faillissementen, nieuwe bedrijven, eigenrekening, vennootschapsvormen, beperkingen en verplichtingen, de NV, de BVBA en het sociaal statuut van de bestuurder en de zaakvoerder alsook de boekhoudkundige aspecten van de oprichting. Eigen cursusmateriaal AAN TE PASSEN!!!! Wetboek vennootschapsrecht Schriftelijk examen aan het einde van de module 21

22 COMPUTERBOEKHOUDEN A3 P. INNEGRAEVE Master Economische Wetenschappen Master of Arts in economics (econometrics and operations research) Bedrijfsrevisor INNEGRAEVE & Co. BVBA. Bedrijfsrevisoren De cursist kan basisbestanden aanmaken, uitbreiden en wijzigen. Hij kan aan- en verkoopfacturen boeken aan de hand van documenten. Hij kan financiële verrichtingen boeken en de afsluitwerkzaamheden van een bedrijf verrichten. Hij kan een verband leggen met commercieel beheer - heden : juridische aspecten van computerboekhouden, selectie van boekhoudpakketten, schermopbouw en beveiliging. - Bestandsbeheer : administraties, klanten, leveranciers, dagboekparameters, systeemparameters. - Klantenadministratie : ingave, afdruk, overdracht van verkoopdocumenten, grootboek klanten, jaarlijkse BTW-listing. - Financiële verrichtingen - Afsluitprocedures - Concrete toepassingen via programma EXACT ONLINE Programma EXACT ONLINE Eigen oefeningen Praktische schriftelijke opdracht als examen aan het einde van de module 22

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie