Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken"

Transcriptie

1 Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken P. De Proost, W. Van den Bergh Hogeschool Antwerpen Samenvatting ab³ staat voor Aged Bitumen Bound Base. Het betreft een bitumineus materiaal opgebouwd uit AG (AsfaltGranulaat), VBD (Verkleinde Bitumineuze Dakbanen) en nieuwe granulaten (NG). De NG worden enkel en alleen toegevoegd om de korrelverdeling te optimaliseren. ab³ vindt zijn toepassing als een alternatief voor gebonden en ongebonden funderingslagen en bij uitbreiding ook voor asfaltonderlagen. De korrelverdeling is conform aan deze van het referentiemengsel, meer bepaald een AB-3A mengsel. In 2001 en 2006 werden proefvakken aangelegd te Antwerpen en te Beveren met ab³mengsels en varianten als gebonden funderingslaag. In 2007 werden deze proefvakken geëvalueerd door middel van deflectiemetingen. De bindmiddelen werden uit boorkernen teruggewonnen en door middel van BBR beoordeeld op lage-temperatuurgedrag. In deze bijdrage worden de resultaten weergegeven van de deflectiemetingen en BBRmetingen op de proefvakken te Antwerpen en Beveren. 1

2 1. Historiek In 1997 startte aan de Hogeschool een projectenprogramma [1,2,3] om een oplossing te vinden voor afval van bitumineuze dakdichting. De jaarlijkse storthoeveelheid werd geschat tussen de en ton. De afvalstof bevat meer dan 60% bitumen. In de loop van de volgende jaren wordt verwacht dat deze afvalstof meer en meer polymeren zal bevatten. Het recyclen van deze afvalstof als bindmiddel in een asfaltmengsel of een ander bitumineus gebonden mengsel betekent een hoogwaardige toepassing. Het onderzoek leidde in 2003 tot het aged-bitumen Bound Base concept (ab³): een gebonden funderingslaag samengesteld uit ca. 50% asfaltgranulaat (AG), 5% verkleinde bitumineuze dakbanen (VBD) en 45% aanvullende aggregaten. Naast een intensief testprogramma (Marshallkarakteristieken, spoorvormingsweerstand, gyratorverdichting, reologisch bindmiddelonderzoek, vermoeiingstest en stijfheidsmetingen) werd een proefvak aangelegd te Antwerpen in Hierover werd reeds gerapporeerd in [4,5]. Het ab³-mengsel werd warm geproduceerd in een asfaltmenginstallatie waarbij de VBD vooraf gemengd werd met AG. In 2006 werd een nieuw proeftraject aangelegd voor de gemeente Beveren met voorafgaand een nieuw proevenprogramma. Tijdens beide producties bleef telkens een zeer kleine hoeveelheid VBD kleven aan de binnenwand van de paralleltrommel. Verder verliep in beide gevallen het transport, verwerking en verdichting zonder problemen en zonder verschil met andere asfaltmengsels voor een onderlaag; waarin 50% AG werd hergebruikt. Ondertussen werd in 2007 een nieuw project [6] gestart om dit onderzoeksprogramma en haar outputs, waaronder beide proefvakken, een technische en economische evaluatie uit te voeren en aan de hand van deze resultaten het ab³-mengsel te optimaliseren. 2. ab³: aged-bitumen Bound Base Antwerpen Materialen en mengselkarakteristieken Doorheen het project werd voor ab³ een vaste AB-3A korrelsamenstelling nagestreefd door AG-granulaten aan te vullen met NG. VBD werd toegevoegd om tot een geschikt bindmiddelgehalte te komen. Tabel 1: samenstelling ab³ enstelling ab³ Bindmiddel (m/m%, op) 5,2 Stenen 57,73 Zand 36,14 Vulstof 6,13 Holle Ruimte (v/v%) 4% Tabel 2: AG-samenstelling AG samenstelling Bindmiddel 5,7 Bindmiddel (m/m%, in) Stenen 43,3 Zand 41,2 Pen: 15 1/10mm 2

3 Vulstof 9,8 R&B: 66,5 C Tabel 3: VBD-samenstelling VBD samenstelling Bindmiddel 55,3 Bindmiddel (m/m%, in) Stenen 4,6 Zand 30,1 Pen: 7 1/10mm Vulstof 10,0 R&B: 106,5 C Beschrijving van het proefvak te Antwerpen Er werden aldus na een uitgebreid voorafgaand onderzoek 3 mengsels uitgekozen, het vierde proefvak dient als referentie. Het enige verschil tussen de verschillende proefvakken is de samenstelling van het mengsel van de 7cm gebonden funderingslaag. De toplaag (4cm AB-4C) en de 2 onderlagen (elk 6cm AB- 3A) bovenop de gebonden funderingslaag zijn Fig. 1: proefvakken Antwerpen dus gelijk bij de 4 proefvakken, alsook de 25cm steenslagfundering. De functie van deze proefvakken is een parking voor zware vrachtvoertuigen, wat een lange statische belasting inhoudt. De proefvakken liggen ter hoogte van de ingang van de Kennedytunnel. Elk proefvak heeft een breedte van 6m en een lengte van 20 m.proefvak 1 bevat 55%AG en 45%NG, dit geeft een bindmiddelgehalte van slechts 2.7% (op). Proefvak 2 bestaat uit 53.9%AG, 44.1% NG en 2.0%NB, dit geeft een bindmiddelgehalte van 4.9%(op). Proefvak 3 bevat 53.2%AG, 43.5%NG en 3.3%VBD, dit geeft een bindmiddelgehalte van 4.1%(op). Proefvak 4 is een referentieproefvak en bevat een standaard gebonden funderingslaag AB-3A met 4.8% bitumen. Evaluatie 2007 De evaluatie gebeurde aan de hand van onder andere een visuele controle waarbij gezocht wordt naar uiterlijke faalkenmerken. Kernboringen lieten toe de verificatie van de bestaande kwaliteit van de onderliggende lagen na te gaan. De deflectiemetingen lieten toe de structurele conditie en de restlevensduur te bepalen. De verkeertellingen gaven een idee over de belasting die deze proefvakken ondergaan. Het samenvoegen van al deze gegevens geeft een duidelijk beeld van de huidige zichtbare en onzichtbare toestand van de proefvakken. Tevens liet het toe inschattingen te maken over de staat van deze proefvakken voor de volgende jaren. De visuele controle leerde dat het wegoppervlak geen schadekenmerken bevatte. Aan de vrijliggende randen was er geen afschuiving of andere schade op te merken. Op 26 juni 2007 werden in de 4 proefvakken kernboringen uitgevoerd, dit met het doel de verificatie van de bestaande kwaliteit van de onderliggende lagen na te gaan. Zo was er de visuele controle en het nagaan van de effectieve diktes van de verschillende lagen. Het versnijden van de boorkernen liet bij voldoende bindmiddelterugwinning toe een FTIR, een holle ruimtebepaling, een mastercurve bepaling, een PEN proef, een BBR proef en een R&K proef uit te voeren op het teruggewonnen bindmiddel uit de GF. 3

4 Bij proefvak 1 bleek dat de gebonden fundering, bestaande uit AG en NG, niet gebonden was. Dit was te wijten aan het te lage bindmiddelgehalte. Bij proefvak 2 was het verschil tussen de effectieve dikte van de GF van 5.1cm tov de ontwerpdikte van 7cm opmerkzaam. Tabel 4: eigenschappen boorkern Antwerpen proefvak n.b C Het proefvak 3 bevat NG+VBD+AG, aldus het ab³. De dikte van de GF is hier 6.0±0.6cm. Opmerkelijk waren de grote open ruimten in de onderlaag (AB-3A). We menen dat dit een negatieve invloed heeft op de deflectiemetingen: alzo een slechter resultaat schetst van het ab³. De bekomen R&K temperatuur is lager dan verwacht. Een oorzaak hiervan kan zijn dat niet al het VBD in het mengsel zit, maar wel aan de schoepen bleef plakken van de paralleltrommel.. Tabel 5: eigenschappen boorkernen Antwerpen proefvak 3 Kern 1 S t60 m-value C Kern C C 13.4 Proefvak 4 is het referentievak bestaande uit een GF van 6.7±0.2cm AB-3A. Tabel 6: eigenschappen boorkern Antwerpen proefvak n.b C Valgewichtdeflectiemetingen werden uitgevoerd op 26 juni 2007 en lieten toe de structurele conditie en de restlevensduur te bepalen. De deflectiemetingen werden herdaan op 4 maart 2008, dit door het foute idee van de ligging van de proefvakken de eerste keer. Bij een deflectiemeting laat men een massa van een bepaalde hoogte op een set rubberen buffers vallen. Deze zijn gemonteerd op een cirkelvormige, al dan niet gesegmenteerde, voetplaat. Door de klap wordt een lastpuls op de wegverharding overgebracht. Door de grootte van de vallende massa en/of de valhoogte te variëren, kan de grootte van de lastpuls worden gevarieerd tussen de 20kN en de 120 kn. De respons van het wegoppervlak wordt veelal gemeten met zes tot negen seismometers of geofoons welke op diverse afstanden (bv 30cm) van het lastmidden zijn geplaatst. De pulsduur kan, afhankelijk van het fabrikaat valgewichtdeflectiemeter, variëren tussen de 25ms en 60ms. Deze belastinggroottes en tijden komen goed overeen met die van snel rijdend vrachtverkeer. De voetplaat kan samen met de geofoonbalk hydraulisch worden opgetild, waarna naar een volgend meetpunt kan worden gereden. In Antwerpen was dit om de 3m. De gebruikte apparatuur was de Phønix Falling Weight Deflectometer PRI 1509 en de deflectiemetingen werden uitgevoerd door Mr. V. Bonte van het Vlaamse Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling wegenbouwkunde. Op de proefvakken gebeurde er geen verkeertelling. Het verkeer wordt hier ingeschat door observatie, daar het een parking is voor vrachtvervoer. Wanneer men al de resultaten en gegevens van onder andere de kernboringen, de deflectiemetingen, de verkeertellingen, de ontwerpperiode, de vermoeiingswet en de wegbreedte samenvoegt krijgt men een road evaluation report. Dit geeft een beeld van de 4

5 restlevensduur van de weg. Indien de restlevensduur korter is dan de ontwerpperiode wordt de (eventuele plaatselijke) uit te voeren overlaging gegeven (=groene gebied). Het programma deelt hierbij de weg zelf op in secties voor overlaging. De road evaluation reports voor Antwerpen gaven weer dat er bij de geschatte belasting 660 ESA/dag nergens een overlaging nodig is om de 20jarige restlevensduur te behalen. Om toch een verschil tussen de proefvakken te kunnen vaststellen, werd de belasting verhoogd naar 4430 ESA/dag. Hieruit volgde dat een overlaging nodig is bij proefvak 1 (AB-3A) en proefvak 4 (NG+AG) om de restlevensduur van 20 jaar te bereiken. Proefvak 2 (AG+NG+NB) en proefvak 3 (AG+VBD+NG) kunnen zelfs zonder overlaging bij deze verhoogde belasting hun 20jarige restlevensduur bereiken. Figuur 2: Road Evaluation Report proefvak met referentiemengsel AB-3A Figuur 3: Road Evaluation Report proefvak met enkel AG 3. ab³: aged-bitumen Bound Base, proefvak Beveren In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de drie proefvakken te Beveren, aangelegd in 2006 [6]. 5

6 Materialen en mengselkarakteristieken Tabel 7: mengseleigenschappen labmonsters te Beveren, vooronderzoek 2006 ab³: Aged- i-ab³ Bitumen Bound improved ab³ Base materiaal Samenstelling vanhet mengsel (m/m%) VBD 3,5 2,5 4 AG 47,5 47,0 47,5 Nieuwe granulaten 49 49,5 48,5 Nieuw bindmiddel - 1 (pen= 65 R&B=46,8 C Samenstelling van het bindmiddel VBD / AG / NB (m/m%) 47,9/52,1/0 32,1/48,8/19,1 Verwachte PEN (1/10mm) 10 15,5 10 Verwachte R&K ( C) 85,7 75,6 87 Penetratie(1/10mm) na productie R&K ( C) na productie 90,6 84,1 77,8 ab³ SS basis ab³ met staalslakken Mengselkarakteristieken C MPa 3,41 (σ=0,29 ) 2,77 (σ=0,04 ) 2,5 (σ=0,14 ) ITSR (2) 52,5 56,0 40,4 Marshall Stabiliteit kn 25,4 (σ=0,9 ) 19,2 (σ=0,6 ) 22,0 (σ=2,0 ) Behouden Marshall 21,9 (σ=1,7 ) 18,1 (σ=0,04 ) 19,7 (σ=1,0 ) stabiliteit kn Holle ruimten % 4,0 4,2 6,8 Op de mengsels voor de proefvakken te Beveren werden door de TU Delft stijfheids- en vermoeiingstesten uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het ab³-mengsel over goede vermoeiingseigenschappen beschikt in de zone met lage rek (<200µm). - Fig. 4: vermoeiingslijnen AB3A en ab³ 6

7 Om een inschatting te kunnen maken van de verouderingsgraad van de bindmiddelen in vergelijking met een hard bitumen en AG-bindmiddel, werden FTIR analyses uitgevoerd. In de figuur is een typische grafiek weergegeven van de 1700-piek (carbonyl groep). Uit figuur 5 blijkt dat de C=O piek bij 1700 cm-1 voor het bindmiddel teruggewonnen uit een boorkern een (verwachte) veel hogere piekwaarde heeft dan B15/25, een bindmiddel met nagenoeg dezelfde reologische G* en penetratiewaarde. Analyse van de resultaten, aangevuld met SARA-analyses en mastercurves worden eind 2008 verwacht in [6]. De reologische metingen (G*, penetratie en BBR) van ab³-bindmiddelen zijn vergelijkbaar met EMEbindmiddelen. FTIR measurements on various binders 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 A 0,25 0,2 Binder RRF I 0,15 Binder RRF II binder from ab³-cores Antwerp 0,1 Binder RAP virgin 35/50 (II) 0,05 virgin (I) B15 virgin (II) 1600 cm Fig. 5: FTIR-metingen Fig. 6: proefvakken Beveren Beschrijving van het proefvak De aanleg van het proefvak te Beveren werd voltooid in het voorjaar Het proefvak is opgedeeld in 3 delen met elk een lengte van 120m en 3.2m breedte. Het enige verschil tussen de verschillende delen is de samenstelling van het mengsel van de GF. Deel 1 heeft een 10cm ab³ (3.5%VBD, 47.5%AG en 49%NG), deel 2 een 11cm improved (i)-ab³ (1%NB, 2.5%VBD, 47%AG en 49.5%NG) en deel 3 een 12cm ab³ + staalslakken (4%VBD, 47.5%AG en 48.5%NG) als GF. De toplaag (4cm AB-4C), de onderlaag (6cm AB-3A) en de 10cm ongebonden fundering zijn bij de 3 delen identiek. Evaluatie 2007 De visuele controle leerde dat het wegoppervlak geen schadekenmerken bevatte. Aan de vrijliggende randen was er geen afschuiving of andere schade op te merken. Op 28 juni 2007 werden in de 3 delen kernboringen uitgevoerd, dit met het doel de verificatie van de bestaande kwaliteit van de onderliggende lagen na te gaan. Zo was er de visuele controle en het nagaan van de effectieve diktes van de verschillende lagen. Het versnijden van de boorkernen liet bij voldoende bindmiddelterugwinning toe een FTIR, een holle ruimtebepaling, een mastercurve bepaling, een PEN proef, een BBR proef en een R&K proef uit te voeren op het teruggewonnen bindmiddel uit de GF. Deel 1 heeft als GF een 9.4±0.5 cm ab³ laag. In de onderstaande tabel vertoont de m-value bij de BBR proef een kritische temperatuur van -5.9 C. Deze te positieve waarde geeft de werkelijkheid niet weer, de afwijking is te wijten aan het gebruik van geblazen bitumen. 7

8 Tabel 8: eigenschappen boorkernen Beveren proefvak 1 Kern 1 S t60 m-value C -5.9 C 81.6 C Kern Deel 2 bevat een GF van 9.0±0.8cm i-ab³laag, wat zichtbaar minder is dan de ontwerpdikte van 11cm. Tabel 9: eigenschappen boorkernen Beveren proefvak S t60 m-value C C C Deel 3 heeft als GF een 7.7±0.6cm ab³+ss laag. Dit is opmerkelijk minder dan de ontwerpdikte van 12cm! Tabel 10: eigenschappen boorkernen Beveren proefvak n.b C Valgewichtdeflectiemetingen werden uitgevoerd op 28 juni 2007 te Beveren en lieten toe de structurele conditie en de restlevensduur te bepalen. Dit gebeurde om de 10m, de gebruikte apparatuur was de Phønix Falling Weight Deflectometer PRI De deflectiemetingen werden uitgevoerd door Mr. Bonte van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling wegenbouwkunde. Een verkeertelling liet toe de belasting op de weg af te leiden. Dit gaf voor beide richtingen samen 7665 voertuigen waarvan 7209 in categorie 1 en 456 in categorie 2. Alsook een gemiddelde snelheid van 54km/u en 85% van het verkeer rijdt onder de 68km/u. Een omrekening geeft als resultaat een belasting van 2512ESA/dag. De onderstaande figuur toont het Road Evaluation Report (RER) van het proefvak te Beveren. Het eerste proefvak (ab³) loopt tot 120m. Het tweede proefvak (i-ab³) loopt tot 240m en het derde proefvak (ab³ + SS) stopt bij 360m. Het deel erna is gemeten op een oudere weg met een opbouw van een toplaag (circa 5cm) en onderlaag (circa 5cm) op grond. Het proefvak 1 met E-moduli van tot 14000MPa geeft de beste resultaten voor E- moduli (minste spreiding), vervolgens proefvak 2 met E-moduli van 9000 tot 15000MPa en tot slot proefvak 3 met E-moduli van 8000 tot MPa. Met de verrekening van de diktes van de asfaltlagen, heeft het eerste proefvak zo een restlevensduur tussen de 15 en 20 jaar, deel 2 een restlevensduur van circa 7 jaar en deel 3 een restlevensduur van circa 6 jaar. We verwachten echter betere resultaten van proefvak 2 op het gebied van stijfheid bij lage temperaturen, dit door het toegevoegde nieuwe bitumen (i-ab³). Een experimenteel onderzoek naar het verschil in gedrag op lage temperatuur tussen het ab³ en i-ab³ bevestigde deze verwachting. De weg achter het proefvak heeft een restlevensduur van 0 jaar. De slechte resultaten aan het begin van deel 1 zijn te wijten aan het opstarten van de machines. Dit werd onder meer bewezen door het verhoogde percentage holle ruimten in het begin van het 8

9 proefvak. De uitschieters van deflectiewaarden in deel 2 en deel 3 hopen we te verklaren aan de hand van de grondradar, deze is nog uit te voeren. Fig. 7: Road Evaluation Report proefvakken Beveren 4. Besluit Op basis van bovenstaande resultaten van de deflectiemetingen, kernboringen en lagetemperatuureigenschappen van de teruggewonnen bindmiddelen, kan het ab³-materiaal als geschikt geëvalueerd worden voor de toepassing als gebonden funderingslaag in de wegenbouw. Er werd aangetoond dat het bindmiddel zelfs op lage temperatuur over goede eigenschappen beschikt. Aangevuld met de resultaten uit [1,2,3] kunnen we besluiten dat het ab³-materiaal een duurzaam materiaal is. 5. Dankwoord De auteurs danken het laboratorium Weg- en Railbouwkunde van de TU Delft en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw voor het uitvoeren van de dynamische testen op de proefmonsters. Bijzondere dank is verschuldigd aan de Afdeling Wegenbouwkunde van de Vlaamse Gemeenschap te Evere voor het uitvoeren van de deflectiemetingen en kernboringen en hun bijdrage aan de evaluatie. Ten slotte wensen wij nog alle industriële partners en de overheden van Antwerpen en Beveren te danken voor hun logistieke ondersteuning. Het project werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen, Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. 6. Referenties [1] De Jonghe, T., Van den bergh, W., Ingelbrecht, S. (1998). Onderzoek naar het nuttig gebruik van bitumineuze reststoffen uit de dakdischtingssector in de asfaltwegenbouw, eindrapport, Hogeschool Antwerpen, Antwerpen. [2] De Jonghe, T., et al (2001). Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van bitumineuze reststoffen als bindmiddel in gebonden funderingslagen van de wegenbouw, eindrapport, Opleiding Bouwkunde, Hogeschool Antwerpen, Antwerpen. 9

10 [3] De Jonghe, T., Van den bergh, W., Verheyen, J. (2003). Studie in verband met een wegopbouw bestaande uitsluitend uit bitumineus gebonden materialen:ab³, eindrapport, Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde, Hogeschool Antwerpen, Antwerpen. [4] De Jonghe, T., Van den bergh, W., Verheyen, J. (2004). The use of Reduced Roofing Felft waste and Reclaimed Asphalt Pavement as a Warm-mixed Aged-bitumen Bound Base (ab³) for Roads, paper 009, 3 rd E&E Congress, Vienna. [5] De Jonghe, T., Van den bergh, W., Verheyen, J. (2003). Studie in verband met een wegopbouw bestaande uitsluitend uit bitumineus gebonden materialen:ab³, bijdrage aan Wegbouwkundige Werkdagen [6] Van den bergh, W. et al. ab³: de finalisering nog te publiceren eindrapport, Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde, Hogeschool Antwerpen, Antwerpen. 10

OPTIMALISERING VAN AGED-BITUMEN BOUND BASE: ITS-R en BBR

OPTIMALISERING VAN AGED-BITUMEN BOUND BASE: ITS-R en BBR -1- OPTIMALISERING VAN AGED-BITUMEN BOUND BASE: ITS-R en BBR Ing. WIM VAN DEN BERGH, Ing. NICK BROSENS, Ing. WARD KERSTENS Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding IW:Bouwkunde Samenvatting Résumé Deze

Nadere informatie

NUTTIGE AANWENDING VAN BITUMINEUS DAKDICHTINGSMATERIAAL IN DE WEGCONSTRUCTIE

NUTTIGE AANWENDING VAN BITUMINEUS DAKDICHTINGSMATERIAAL IN DE WEGCONSTRUCTIE NUTTIGE AANWENDING VAN BITUMINEUS DAKDICHTINGSMATERIAAL IN DE WEGCONSTRUCTIE Dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH Dr. Ing. CEDRIC VUYE Ing. FREDERIK SWENTERS Artesis Hogeschool Antwerpen Samenvatting Résumé Deze

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Studie in verband met een wegopbouw bestaande uitsluitend uit bitumineus gebonden materialen: ab 3

Studie in verband met een wegopbouw bestaande uitsluitend uit bitumineus gebonden materialen: ab 3 Hobufondsproject 0082 Studie in verband met een wegopbouw bestaande uitsluitend uit bitumineus gebonden materialen: ab 3 Hogeschool Antwerpen Departement IW&T Opleiding Bouwkunde 200-2003 Met de steun

Nadere informatie

De ontwikkeling van een kunstmatig verouderd asfalt: AAAM Artificially Aged Asphalt Mixture

De ontwikkeling van een kunstmatig verouderd asfalt: AAAM Artificially Aged Asphalt Mixture - 1 - De ontwikkeling van een kunstmatig verouderd asfalt: AAAM Artificially Aged Asphalt Mixture ING. WIM VAN DEN BERGH 1 1 Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding Bouwkunde, onderzoeksgroep Wegenbouwkunde

Nadere informatie

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Benelux Bitumen Day - March 25 th, 2014 Dr. Nathalie Piérard Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Context In stedelijke gebieden

Nadere informatie

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Recente evolutie in de standaardbestekken Asfaltbeton volgens de fundamentele methode: Minder eisen op de materialen,

Nadere informatie

Beïnvloedt het verouderingsproces de vermoeiing en het healing gedrag van bitumineuze asfaltmortels? Wim Van den bergh Artesis Hogeschool Antwerpen

Beïnvloedt het verouderingsproces de vermoeiing en het healing gedrag van bitumineuze asfaltmortels? Wim Van den bergh Artesis Hogeschool Antwerpen Beïnvloedt het verouderingsproces de vermoeiing en het healing gedrag van bitumineuze asfaltmortels? Wim Van den bergh Artesis Hogeschool Antwerpen displacement [rad] and torque [Nm] Ter inleiding Doctoraatsonderzoek:

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

Nieuwigheden op het vlak van bitumineuze verhardingen. Ann Vanelstraete

Nieuwigheden op het vlak van bitumineuze verhardingen. Ann Vanelstraete Nieuwigheden op het vlak van bitumineuze verhardingen Ann Vanelstraete IT in de asfaltindustrie Ref. E.Beuving (voorzitter EAPA): Belangrijk in het streven naar kwaliteitsverbetering: Goede samenstelling

Nadere informatie

STRADA: herontwerptool voor de toekomst!

STRADA: herontwerptool voor de toekomst! STRADA: herontwerptool voor de toekomst! Marc Eijbersen CROW Christ van Gurp KOAC NPC Michiel Pouwels CROW namens CROW-werkgroep STRADA Samenvatting De CROW-werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen

Nadere informatie

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman Provincie Overijssel Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud Rien Huurman Low Emmission 2 Asphalt Pavement LE 2 AP Achtergrond - Reconstructie markt - Footprint - Grondstoffen - Geluid -

Nadere informatie

De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak

De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak Tine Tanghe Hilde Soenen Nynas Belgium AB, Product Technology Belgium Samenvatting In de loop der jaren heeft de ontwikkeling van het

Nadere informatie

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 W-DWW-98034 Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 ' Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat Postbus 5044, 2600 GA Delft 1 KOAC WMD,

Nadere informatie

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Bindmiddelen: Voorspellend vermogen of gerelateerd aan asfalt eigenschappen? Bindmiddel Toevoeging aan asfalt

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

AVS met Nypave FX 15. Tine Tanghe, Nynas NV NCCA

AVS met Nypave FX 15. Tine Tanghe, Nynas NV NCCA AVS met Nypave FX 15 Tine Tanghe, Nynas NV NCCA AVS in BELGIE Geschiedenis 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2010 Start IWT project OCW MOW SPW Labo studies Uitvoering proefvakken E19 Kontich AVS werven in

Nadere informatie

Niet gescheiden hergebruik gemodificeerd asfalt - invloed op reologische eigenschappen van het bitumen -

Niet gescheiden hergebruik gemodificeerd asfalt - invloed op reologische eigenschappen van het bitumen - Niet gescheiden hergebruik gemodificeerd asfalt - invloed op reologische eigenschappen van het bitumen - Kortschrift opgesteld voor: Wegbouwkundige W erkdagen 2002 Te Doorwerth, Nederland 12 en 13 juni

Nadere informatie

30% CO 2 & energiereductie

30% CO 2 & energiereductie Het innovatieve asfaltmengsel voor een schoon milieu 30% CO 2 & energiereductie Laag Energie AsfaltBeton De groene kant van asfalt Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

STUDIE NAAR HET GEBRUIK VAN DE DYNAMIC SHEAR RHEOMETER VOOR VERMOEIING- EN HEALINGSTESTEN OP BITUMINEUZE MORTEL

STUDIE NAAR HET GEBRUIK VAN DE DYNAMIC SHEAR RHEOMETER VOOR VERMOEIING- EN HEALINGSTESTEN OP BITUMINEUZE MORTEL STUDIE NAAR HET GEBRUIK VAN DE DYNAMIC SHEAR RHEOMETER VOOR VERMOEIING- EN HEALINGSTESTEN OP BITUMINEUZE MORTEL dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN Dr.ir. ANDRE A.A. MOLENAAR Ir. MARTIN

Nadere informatie

Wanneer deugt een wegfundering? Technologendagen 2015 Christ van Gurp

Wanneer deugt een wegfundering? Technologendagen 2015 Christ van Gurp Wanneer deugt een wegfundering? Technologendagen 2015 Christ van Gurp Wanneer deugt een wegfundering? Voor steenmengsel conform Standaard RAW Bepalingen zijn twee testmethoden belangrijk bepaling verdichtingsgraad

Nadere informatie

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal

Nadere informatie

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies.

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies. Afbeelding 1.1. Toekomstige situatie In een rode lijn is de vrijliggende busbaan weergegeven. De gele lijn geeft de Tidal Flow halte weer. Het opstelvak en de extra rijstrook op de N247 zijn in groen weergegeven.

Nadere informatie

ASFALT MET VERHOOGDE STIJFHEID (AVS) OP DE PROEFBANK IN BELGIË

ASFALT MET VERHOOGDE STIJFHEID (AVS) OP DE PROEFBANK IN BELGIË 1/8 ASFALT MET VERHOOGDE STIJFHEID (AVS) OP DE PROEFBANK IN BELGIË ir. CLAUDE DE BACKER, dr. ir. JOËLLE DE VISSCHER, LIEVE GLORIE, dr. ANN VANELSTRAETE, dr. STEFAN VANSTEENKISTE, dr.ir. JOHAN MAECK, dr.

Nadere informatie

CONTAINER TERMINALS in ASFALT Het kan met PREMIUM bindmiddelen! Tine Tanghe Nynas N.V.

CONTAINER TERMINALS in ASFALT Het kan met PREMIUM bindmiddelen! Tine Tanghe Nynas N.V. CONTAINER TERMINALS in ASFALT Het kan met PREMIUM bindmiddelen! Tine Tanghe Nynas N.V. Inleiding Presentatie Nynas ervaring / Hamburg LAB: Wuppertal Univ : extensief onderzoek labo verschillende mengsels

Nadere informatie

Technische aspecten. Wat bekijken we deze avond? Gekleurde fietspaden. Bestanddelen. Mengsels. Eigenschappen performantie. Financieel.

Technische aspecten. Wat bekijken we deze avond? Gekleurde fietspaden. Bestanddelen. Mengsels. Eigenschappen performantie. Financieel. Gekleurde fietspaden Technische aspecten ir. Eric Van den Kerkhof Technisch Directeur Colas Belgium nv 1 Wat bekijken we deze avond? Bestanddelen Mengsels Eigenschappen performantie Financieel Conclusies

Nadere informatie

Wegen met lange levensduur

Wegen met lange levensduur Water bergen in de weg, hoe kan dat? Waterberging in de weg met het Aquaflow systeem is voor waterberging en voor waterzuivering een goede optie. Is dat civiel technisch ook zo? Ja, want Aquaflow is uitgebreid

Nadere informatie

Productinformatie uitgebreid. Dynamisch Meten Impactenergie

Productinformatie uitgebreid. Dynamisch Meten Impactenergie Het meten van impactenergie (uitgedrukt in kn en tijd) ten behoeve van slagverdichters (Marshallhamer, proctorhamer, terugslaghamer beton, en elke andere toepassing of apparaat waarvan de energieafgifte

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

Asfaltproductie bij lage temperaturen

Asfaltproductie bij lage temperaturen Asfalt en bitumendag Asfaltproductie bij lage temperaturen Ing. Tine Tanghe (R. Renaudeau) 20 november 2008 DEFINITIES Temperatuur > 140 C 110-130 C 80 95 C 25 60 C ENGELS HOT WARM SEMI - WARM COLD NEDERLANDS

Nadere informatie

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Wat hebben we geleerd Petra Dankers 04 april 2014/ update 6 augustus 2014 2 Aanleg - randen Kenmerken Randen opgebouwd uit Geocontainers (7 breed, 1,50 hoog)

Nadere informatie

SilentRoads. Hoe maak je een geluidsarm wegdek met voldoende levensduur? Rien Huurman, Sterrebeek, 12-04-2016

SilentRoads. Hoe maak je een geluidsarm wegdek met voldoende levensduur? Rien Huurman, Sterrebeek, 12-04-2016 SilentRoads Hoe maak je een geluidsarm wegdek met voldoende levensduur? Rien Huurman, Sterrebeek, 12-04-2016 Introductie - ZOAB: Zeer Open Asfalt Beton, - Eerste vakken in 1973, - Grootschalige vanaf begin

Nadere informatie

Innovation Concepts B.V. Nieuwsbrief 2012-01 Versie NL

Innovation Concepts B.V. Nieuwsbrief 2012-01 Versie NL Algemeen Innovation Concepts B.V. is bijna twee jaar geleden opgezet door Pol Knops en Keesjan Rijnsburger. We zijn al ruim twee jaar bezig met het onderzoeken van diverse toepassingen van CO 2 binding

Nadere informatie

De valkuilen van valgewicht-deflectiemetingen

De valkuilen van valgewicht-deflectiemetingen De valkuilen van valgewicht-deflectiemetingen J.S.I. van der Wal, K.P. Drenth Unihorn bv Samenvatting Bij het berekenen van de draagkracht van asfaltverhardingsconstructies uit valgewichtdeflectiemetingen

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Gietasfalt voor afdichtingen in SB250 versie 2.2 en TB 2011. Een greep uit de voorschriften

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Gietasfalt voor afdichtingen in SB250 versie 2.2 en TB 2011. Een greep uit de voorschriften Gietasfalt voor afdichtingen in SB250 versie 2.2 en TB 2011 Een greep uit de voorschriften Lieve Glorie Onderzoeker Gietasfalt voor afdichtingen In SB 250 versie 2.2 In hoofdstuk 9 Allerhande werken 8

Nadere informatie

NIEUWE MENGSELONTWERPEN VOOR DUNNE PROFILEERLAGEN ONDER SCHEURREMMENDE TUSSENLAAGSYSTEMEN

NIEUWE MENGSELONTWERPEN VOOR DUNNE PROFILEERLAGEN ONDER SCHEURREMMENDE TUSSENLAAGSYSTEMEN 1 NIEUWE MENGSELONTWERPEN VOOR DUNNE PROFILEERLAGEN ONDER SCHEURREMMENDE TUSSENLAAGSYSTEMEN Dr. ir. Joëlle DE VISSCHER, Dr. Ann VANELSTRAETE Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Deze bijdrage handelt over

Nadere informatie

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w GRANISOVLOERen Vilton Granisovloeren zijn dunne geluidisolerende vloersystemen voor zwevende dekvloeren. De akoestische vloeren zijn vervaardigd uit gerecycled rubbergranulaat. Er zijn verschillende soorten

Nadere informatie

REGENIS BITUMEN VOOR HERGEBRUIK

REGENIS BITUMEN VOOR HERGEBRUIK H et opnieuw gebruiken van oud asfalt is vandaag de dag een welbekende techniek voor het onderhouden en aanleggen van wegen. Naast een economische keuze, toegepaste materialen en toenemende bewustwording

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 123 HOOFDSTUK 4 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 124 4.1 Inleiding: In de weg- en spoorwegbouw wordt een grote diversiteit aan materialen toegepast zoals: klei zand gebroken ongebonden

Nadere informatie

Rubbermat op de rol voor. ligboxen loopgangen melkstallen

Rubbermat op de rol voor. ligboxen loopgangen melkstallen Rubbermat op de rol voor ligboxen loopgangen melkstallen Huber: de grootste fabrikant in Europa voor rubbermat op de rol! Onze geschiedenis 1925 als vulkaniseerbedrijf opgericht door Anton Huber sr. in

Nadere informatie

Heat Exchanging Asphalt Layers : Studie naar de implementatie in Vlaanderen

Heat Exchanging Asphalt Layers : Studie naar de implementatie in Vlaanderen Heat Exchanging Asphalt Layers : Studie naar de implementatie in Vlaanderen Ing. Ian Severins, dr.ing. Cedric Vuye, Dr.Ing. Wim Van den bergh Artesis Hogeschool Antwerpen & Universiteit Antwerpen (Fac.

Nadere informatie

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Wat hebben we geleerd Petra Dankers 04 april 2014-19 augustus 2014 Voorlopige uitkomsten monitoring pilot moeras Deze presentatie geeft een tussenstand aan

Nadere informatie

Laboratorium- en in-situ veroudering van polymeer gemodificeerd bitumen

Laboratorium- en in-situ veroudering van polymeer gemodificeerd bitumen Laboratorium- en in-situ veroudering van polymeer gemodificeerd bitumen F. Sanches Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde D. van Vliet Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Samenvatting

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

he[mans bij de productie van asfalt Reductie CO2 uitstoot Lage temperaturen asfalt met minimaal 60% PR en terugdringen gebruik nieuw bitumen

he[mans bij de productie van asfalt Reductie CO2 uitstoot Lage temperaturen asfalt met minimaal 60% PR en terugdringen gebruik nieuw bitumen he[mans Reductie CO2 uitstoot productie van asfalt bij de Lage temperaturen asfalt met minimaal 60% PR en terugdringen gebruik nieuw bitumen Auteur Verifìcatie Autorisatie Kenmerk Datum Bestand ing. S.H.B.

Nadere informatie

WMV bv. Lunac 2+ duplo NBD (2010) Kwalificatie Test. Mr. G. van der Sluis

WMV bv. Lunac 2+ duplo NBD (2010) Kwalificatie Test. Mr. G. van der Sluis Office: Molengraaffsingel 12 2629 JD Delft (NL) Post adress: Frans Halsstraat 5 1816 CM Alkmaar (NL) Tel. +31 (0)15 744 01 38 Fax +31 (0)15 744 01 02 Internet www.ccube.nl Registration NL34231544 WMV bv.

Nadere informatie

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Euromax een extreem zwaarbelaste verharding Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Overzicht presentatie inleiding type contract / eisen verkeersbelasting ontwerp verhardingsconstructies uitvoering kwaliteitsbeoordeling

Nadere informatie

OC-Plan. Bewezen kwaliteit!

OC-Plan. Bewezen kwaliteit! OC-Plan OC-Plan is een hoogwaardige dakbaan met een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar. Bovendien is OC-Plan eenvoudig, brandveilig en rechtstreeks toe te passen op bestaande bitumineuze dakbedekking.

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

Steekkaart. Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer.

Steekkaart. Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer. INVENTARIS GRONDVERSCHUIVINGEN Steekkaart Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer. De gegevens in dit rapport en in de steekkaarten worden enkel meegedeeld

Nadere informatie

LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv

LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv Introductie Klimaat en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheden. Hoewel asfalt een

Nadere informatie

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

Rekenen aan gebonden funderingen

Rekenen aan gebonden funderingen Rekenen aan gebonden funderingen Marc Stet KOAC NPC Bert Thewessen Witteveen en Bos Berwich Sluer Koninklijke BAM Groep, Multiconsult bv Peter Bhairo Duravermeer Infrastructuur bv Samenvatting Gebonden

Nadere informatie

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef J.M. Hartjes Breijn BV, Wegbouwkunde J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1998 wordt de RSAT

Nadere informatie

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET ir. MARGO BRIESSINCK Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid Bij het invoeren van rekeningrijden op een deel van het wegennet, i.c. het hoofdwegennet,

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? Volg ons op : DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

Onderzoek naar het lange duur gedrag van Eshagum 446 daken over een periode van 25 jaar

Onderzoek naar het lange duur gedrag van Eshagum 446 daken over een periode van 25 jaar Onderzoek naar het lange duur gedrag van Eshagum 446 daken over een periode van 25 jaar Opdrachtnr.: 06-B-0557 Ref.: NAH/AVDH/NR Opdrachtgever : Esha Waterproofing B.V. Postbus 2301 9704 CH GRONINGEN T:

Nadere informatie

ContiClean A-H Technische gegevens. Inhoud. 1. Inzetgebieden. 2. Restvocht van het transportmateriaal

ContiClean A-H Technische gegevens. Inhoud. 1. Inzetgebieden. 2. Restvocht van het transportmateriaal Inhoud 1. Inzetgebieden 2. Restvocht van het transportmateriaal 3. Bandreiniging bij transportbanden met sterk klevend materiaal 3.1 Algemene reinigingsproblemen bij transportbanden 3.2 Filosofie van bandreiniging

Nadere informatie

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H.

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H. Vestiging Scharwoude Postbus 58 1634 EA SCHARWOUDE Tel. 0229-547850 Fax 0229-547851 www.unihorn.nl Beoordeling proefstukken gekleurd asfalt Opdrachtgever Document: 2115153-01-ABO-RAP Ventraco Chemie Asterweg

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN :2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN :2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM Documentnummer

Nadere informatie

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN!

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! nano en R nano DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! connecting insulations 1.0 WAT IS MARMOX THERMOBLOCK? Marmox THERMOBLOCK is een gepatenteerde isolerende bouwblok en bestaat uit een isolerend deel,

Nadere informatie

12/2013. Nynas productoverzicht en toepassingsgebied

12/2013. Nynas productoverzicht en toepassingsgebied 12/2013 Nynas productoverzicht en toepassingsgebied Productoverzicht en toepassingsgebied Onderschrift J geschikt JJ goed geschikt JJJ zeer geschikt Definities van de Performance groep: E = Speciaal bitumen

Nadere informatie

Ondersteuning van innovatie op basis van kunststof- en rubberrecyclaat

Ondersteuning van innovatie op basis van kunststof- en rubberrecyclaat Ondersteuning van innovatie op basis van kunststof- en rubberrecyclaat Flanders PlasticVision Opgericht door de industrie 1998 > 200 leden bedrijven > 400 klanten bedrijven Structurele samenwerking Centexbel

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen voorzien uitgevoerd voorzien I. VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen voorzien uitgevoerd voorzien I. VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Projectnummer: Perceelsfiche: Afkoppelingswerken op perceelsniveau Straatnaam : Berekende kostprijzen volgens raming / inschrijving aannemer Huisnummer(s) : Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen

Nadere informatie

Inhoud. The do s and the don ts met grasdallen! 1. Doel. 2. Problemen in praktrijk. 2.1. Grasdalkeuze. 2.1. Grasdalkeuze 3/02/2015

Inhoud. The do s and the don ts met grasdallen! 1. Doel. 2. Problemen in praktrijk. 2.1. Grasdalkeuze. 2.1. Grasdalkeuze 3/02/2015 The do s and the don ts met grasdallen! Günther Van Hulle Disaghor Group gunther@disaghor.be 1. Doelstelling / Uitdaging 2. Problemen in praktijk 3. Correcte opbouw Referenties Inhoud Groeninnovatieforum

Nadere informatie

Sluiskiltunnel. BAM Infra, P. Gabriëlse

Sluiskiltunnel. BAM Infra, P. Gabriëlse Sluiskiltunnel Sluiskiltunnel algemeen Bijzonderheden project Toegepaste materialen en hoeveelheden Specifieke uitdagingen Aanvullen tunnelbuis Hergebruik vrijkomende materiaal Gedachten en overwegingen

Nadere informatie

Werkwijzebeschrijving voor het uitvoeren van een gedetailleerde toetsing op golfklappen op een bekleding van waterbouwasfaltbeton

Werkwijzebeschrijving voor het uitvoeren van een gedetailleerde toetsing op golfklappen op een bekleding van waterbouwasfaltbeton 3 Werkwijzebeschrijving voor het uitvoeren van een gedetailleerde toetsing op golfklappen op een bekleding van waterbouwasfaltbeton Datum 10 april 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duur?

Zijn stille wegdekken duur? Zijn stille wegdekken duur? Ir. Jan Hooghwerff (M+P raadgevende ingenieurs bv) Samenvatting Onderzocht is wat de meerkosten van een aantal stille wegdekken zijn voor verschillende toepassingsgebieden.

Nadere informatie

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN Ir. Jeroen Vrijders Labo Duurzame Ontwikkeling 2009-2011 100% vervanging 2014 EN 206 2016 (?) NBN B15-001 1988 Berendrechtsluis 1999 RecyHouse

Nadere informatie

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV 1 EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS Nynas NV In België heeft de succesvolle toepassing van EME in de proefvakken op de E19 nabij Kontich in 2006 geleid tot de opname van dit type

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film Plat dak De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

-markering asfalt en Europese asfaltnormen

-markering asfalt en Europese asfaltnormen Asfaltontwikkelingen, Infratech -markering asfalt en Europese asfaltnormen Wim Rollfs of Roelofs, Wegbouwkundig adviseur, Materiaaldienst (DIVV), gemeente Amsterdam Asfaltontwikkelingen 1 -markering asfalt

Nadere informatie

Autogeen snijden. Het proces en de gassen

Autogeen snijden. Het proces en de gassen Laskennis opgefrist (nr. 36) Autogeen snijden. Het proces en de gassen Het autogeensnijden is in de metaalindustrie nog altijd het meest toegepaste thermische snijproces. Deze populariteit ontleent het

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Deze bijlage is geldig : 25-06-2015 tot 01-01-2019 Vergt bijlage d.d.: 01-01-2015 Venusstraat 2 4105 JH Culemborg Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 2

ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 2 ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 2 Eisen ten aanzien van de voorgeschreven snelheid (vooruit), de stopeigenschappen en de achteruitvaareigenschappen (Artikelen 5.06, 5.07 en 5.08 in combinatie met artikelen

Nadere informatie

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat.

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Bepaling van het temperatuurverloop in de constructie bij verhitting volgens de koolwaterstofkromme.

Nadere informatie

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW)

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Energiebesparingspotentieel door isolatie Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Het is bekend dat de CO 2 uitstoot tegen 2020 fors naar omlaag moet. In Duitsland zijn

Nadere informatie

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners Wegonderzoek volgens de Wegenscanners De Wegenscanners willen informatie over de weg verbeteren. Daarbij maken we gebruik van onze visie: onderzoek van globaal naar detailniveau en koppel daarbij puntinformatie

Nadere informatie

Beheersing Phytophthora in de opkweek van trayplanten aardbeien opkweek 2014 productie 2015 (fase II)

Beheersing Phytophthora in de opkweek van trayplanten aardbeien opkweek 2014 productie 2015 (fase II) Beheersing Phytophthora in de opkweek van trayplanten aardbeien opkweek 2014 productie 2015 (fase II) DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077 398 66

Nadere informatie

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA)

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) A.S. Wierda Rijkswaterstaat Noord-Nederland VIV Materiaaltechnologie te Leeuwarden W.J. Wit Asfalt Kennis Centrum te

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

11 Aanvulling hoofdstuk 11 Bitumen en bitumineuze producten

11 Aanvulling hoofdstuk 11 Bitumen en bitumineuze producten 11 Aanvulling hoofdstuk 11 Bitumen en bitumineuze producten 11.1 Bitumen 11.2 Asfalt en ZOAB 11.1 Bitumen Bij paragraaf 11.1 in het boek. Figuur A11.1 geeft de benamingen van bindmiddelen en mengsels.

Nadere informatie

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE Beleid Nederlandse Overheid Groene Groeistrategie 1 Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 2 Biobased economy: substitutie fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Nadere informatie

Technische bepalingen

Technische bepalingen III. Technische bepalingen Art. 1: Stortklaar beton (wegenbouw) 1. : In vrachtwagen >= 5m² geleverd 2. : In vrachtwagen 3m³ < 5m³ geleverd 3. : In vrachtwagen < 1m³ < 3m³ geleverd 4. : Afgehaald Hoeveelheid:

Nadere informatie

Samenvattende opmetingsstaat

Samenvattende opmetingsstaat Bijlage 1 : Samenvattende opmetingsstaat voor Raamovereenkomst v/h aanleggen van nieuwe huisaankoppelingen riolering en de uitvoering van herstelling en onderhoud van rioleringen in het ambtsgebied van

Nadere informatie

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Dienst Stadsontwikkeling GEMEENTE UTRECHT Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Nummer : wr 29 auteur eigenaar : A. Borst : A. Borst uitgave : 9-10-2013 mutatie : werkrichtlijn wr 29/blz: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

6 / 05 / 2010 Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop Bedekkingen op bruggen Voorbij het bekende

6 / 05 / 2010 Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop Bedekkingen op bruggen Voorbij het bekende 6 / 05 / 2010 Auditorium STERREBEEK Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop OCW workshop Afwerken van het draagvlak met bitumineuze massa s Luc Van Audenhaege, technische

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER INHOUD. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer

UITZONDERLIJK VERVOER INHOUD. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer Stijn De Sutter 28 april 2013 VAC Anna Bijns Antwerpen Analyse van ontwerp van verkeersinfrastructuur INHOUD Gewoon verkeer Uitzonderlijk verkeer Geometrie Massa Hoogte IS EEN WEG EEN REISWEG? SIMULATIES

Nadere informatie

Meetrapport. Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door :

Meetrapport. Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door : Meetrapport Meetrapport Opdrachtgever : Voorbeeld BV Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door : Rapportage

Nadere informatie