Historiek Uit De Marge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historiek Uit De Marge"

Transcriptie

1 Historiek Uit De Marge Ontstaan Het jeugdwerk met maatschappelijk achtergestelde jongeren ontwikkelde zich in Vlaanderen vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw. Binnen het lokale open jeugdwerk, zoals jeugdhuizen en jeugdateliers, maar ook buiten het jeugdwerk, zoals in het buurtwerk of in de prille integratiesector. De achtergestelde maatschappelijke positie situatie van de migranten gastarbeiders en hun kinderen de tweede generatie kreeg steeds meer aandacht. Toen de werkgelegenheidscrisis van eind de jaren zeventig en de jaren tachtig mee zorgde voor een snelle opgang van de extreme rechterzijde zagen we ook een verhoging van het middelenpakket voor het werken aan integratie en breder kansarmoede. Die beweging zagen we ook in de beleidsondersteuning van het open jeugdwerk. Begin de jaren tachtig al ondersteunde het Vlaamse beleidsniveau Werkingen Kansarme Jeugd, in 1990 aangevuld en in zekere zin opgevolgd door het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK) en vanaf 1996 door het Sociaal Impulsfonds (tot 2003). De gegroeide maatschappelijke aandacht en de aangroei van de beschikbare middelen zorgden vanaf de jaren tachtig voor een sterke opgang van het werken met maatschappelijk kwetsbaren. Maar dat verliep niet zonder spanning. Mede als gevolg van de voor vele lokale werkingen groeiende afhankelijkheid van de lokale overheden: de subsidiëring van het lokale jeugdwerk werd door het Vlaamse aan het lokale beleidsniveau overgedragen en ook in de allocatie van de middelen uit de bijzondere fondsen kreeg het lokale beleidsniveau de hoofdrol toegespeeld. Dat veroorzaakte in heel wat lokale situaties aanzienlijke problemen voor de autonomie van de werkingen. Uit De Marge bereed dan ook van bij haar prille begin, in 1983, twee sporen: de verbetering van de kwaliteit in het werken met maatschappelijk kwetsbaren én de verdediging van de belangen van de werkingen met deze doelgroep. Al van bij haar oprichting speelt Uit De Marge een zeer dynamische én strijdvaardige rol bij de ontwikkeling van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd in Vlaanderen. Crisis en herstel De decentralisatie van de subsidiëring van het lokaal open jeugdwerk bracht niet alleen problemen met zich voor vele lokale WMKJ s. Uiteindelijk kreeg ook Uit De Marge zelf het moeilijk, eind de jaren Het uitvoeringsbesluit van 1 januari 1998 trekt de decentralisatiebenadering ook voor het jeugdwerk met maatschappelijk achtergestelde jongeren door. Uit De Marge had het moeilijk om zich als landelijke koepelorganisatie af te stemmen op de verschuivingen in het werkveld als gevolg van die beleidswijziging. In de nieuwe situatie zijn de lokale initiatieven nu voor hun belangenbehartiging quasi volledig op zichzelf aangewezen. Dat betekende dat één van de belangrijkste bestaansredenen van Uit De Marge aan een grondige her-denking toe was. Maar die oefening bleek voor Uit De Marge op dat moment te moeilijk. Tegelijkertijd ging de organisatie op dat moment ook gebukt onder interne problemen, zoals een nijpend tekort aan middelen en een falend personeelsbeleid. Er dreigden problemen voor het krediet en de geloofwaardigheid vaan de organisatie. De situatie raakte op haar dieptepunt begin 2000: de toenmalige Raad van Bestuur stelde toen voor om de vzw op te heffen. Maar het werkveld kon zich hier niet in vinden. De algemene vergadering van begin 2000 luidde niet het einde in van Uit De Marge, maar betekende integendeel een nieuwe start. Een belangrijke groep werkingen en regionale ondersteunende organisaties pleitten immers voor het behoud van hun Vlaamse partner.

2 De algemene vergadering besliste om Uit De Marge te laten doorstarten: Er werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld en het team werd grondig vernieuwd. Er werd samenwerkingsverband op Vlaams niveau opgericht tussen Uit De Marge en een aantal regionale ondersteunende partners. Men koos voor de omslag van een koepelorganisatie voor traditionele werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren naar een Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd dat ondersteuning biedt voor het werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd aan verschillende actoren, met al dan niet categoriaal jeugdwerk. Er volgde een goed jaar voor Uit De Marge. In 2001 werd de kadervorming druk bijgewoond, cursussen werden goed geëvalueerd en Uit De Marge kreeg opnieuw een duidelijke plek in heel wat overlegorganen. Organisaties en diensten konden weer bij Uit De Marge terecht voor advies en begeleiding. Er was dus opnieuw dynamiek binnen de organisatie, ondanks de aanhoudende financiële onzekerheid, de gebrekkige infrastructuur en opduikende onduidelijkheden uit de voorbije jaren. Die dynamiek versterkte zich nog in Enkele tendensen: Uit De Marge en de verschillende regionale ondersteunende partners werkten hun samenwerking verder uit binnen hun Vlaams overleg. In Oost-Vlaanderen werd de vzw Cojema opgeheven en de werking werd opgenomen binnen Uit De Marge, met cofinanciering door de Provincie Oost- Vlaanderen. Het lokale jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd vroeg steeds meer input van Uit De Marge op het gebied van de actualisering van de werkvorm. Allerlei jeugdwerkvormen en diensten klopten aan bij Uit De Marge voor ondersteuning bij de opbouw van jeugdwerk en jeugdbeleid naar maatschappelijk kwetsbare jeugd. Uit De Marge nam opnieuw een duidelijke plaats in het Vlaamse jeugdwerkoverleg. De beleidsperiode De donkere periode voor Uit De Marge van vóór 2000 lag achter de rug. Maar hoewel de verwachtingen en de werkdruk stegen, bleven de financiële mogelijkheden op het zelfde peil. Dat vormde het uitgangspunt voor de beleidsnota : een ambitieus plan dat mogelijkheden uittekende om de groei van Uit De Marge te dragen. In afwachting van de deze beleidsperiode wilde Uit De Marge echter al vooruit, niet het minst om de vele vragen naar advies, vorming en begeleiding te kunnen beantwoorden. In 2003 ontwikkelde Uit De Marge hiervoor haar (experimentele) toegankelijkheidsproject : een totaalaanbod gericht op actoren uit het brede jeugdwerk ter verhoging van de eigen toegankelijkheid, bestaande uit vorming en procesbegeleiding op maat, vertrekkend van een duidelijk referentiekader rond toegankelijkheid. Voor de financiering hiervan kon Uit De Marge een beroep doen op meerjarenondersteuning van de Cera Foundation. Dat betekende niet dat Uit De Marge afstand nam van de oorspronkelijke kernopdracht en doelgroep. Uit De Marge bleef geloven in de emancipatorische functie van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd en zou actief blijven bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan. Daarop bleef het basisaanbod geaxeerd. Naast het basisaanbod kreeg deze maatschappelijke ambitie in 2003 een concrete vertaling in de eerste uitgave van het congres Jeugdwerk en maatschappelijke kwetsbaarheid. Onder de titel Toekomstperspectieven zou het congres een stand van

3 zaken en toekomstperspectief schetsen van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd. Het congres kende een onverwacht hoge opkomst. In 2004 startte een nieuwe beleidsperiode. De Vlaamse overheid stemde in met een behoorlijke stijging van de subsidie voor Uit De Marge. De verhoopte erkenning voor het geleverde werk en de geformuleerde ambities. In 2004 en 2005 concentreerde Uit De Marge zich op de uitvoering van haar ambitieuze beleidsnota en op de uitvoering van het toegankelijkheidsproject in samenwerking met de Cera-Foundation. Uit De Marge hanteert steeds duidelijker een tweesporenbeleid: Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd werd bediend via een uitgebreid en integraal aanbod (informatie, advies, begeleiding, vorming, beleidswerk, visieontwikkeling, ontwikkeling van instrumenten, congres). Vooral de vorming en het congres waren hierin succesvol. Ook steeds meer gemeentelijke basiswerkingen met maatschappelijk kwetsbare jeugd deden een beroep op de dienstverlening van Uit De Marge. Het mainstream jeugdwerk werd actief bediend via het goed uitgewerkte toegankelijkheidsaanbod. Dat had voornamelijk succes bij het lokale en regionale jeugdwerk. Ook voor dit aanbod van Uit De Marge mocht rekenen op een groeiende interesse bij gemeentelijke (jeugd)diensten. Zowel voor de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk als weliswaar in mindere mate voor advies bij de opbouw van een lokaal jeugdbeleid. Tegelijkertijd bleef Uit De Marge zeer actief op het Vlaamse niveau. Dit voornamelijk op vlak van overleg en werkgroepen van de bovenbouw van het jeugdwerk, met name in de Vlaamse Jeugdraad en bij het Steunpunt Jeugd. Op die manier fungeerde Uit De Marge als een actieve partner voor Vlaams beleid inzake jeugd(werk) en maatschappelijke kwetsbaarheid. Beleidsperiode In de lopende beleidsperiode houdt Uit De Marge deze twee sporen aan. Het steunpunt zet nu vooral in op inhoudelijke en kwalitatieve uitdieping en versterking. Daarnaast verschuift de algemene focus van Uit De Marge meer in de richting van de belangenbehartiging van de doelgroep maatschappelijk kwetsbare jeugd en van het jeugdwerk (of het beleid) dat geëngageerd en emancipatorisch met deze doelgroep aan de slag gaat. Zowel de inhoudelijke versterking, het toegankelijkheidsaanbod, de kadervorming als de belangenbehartiging worden gekoppeld aan een versterkte en actieve aanwezigheid van Uit De Marge op het terrein, dicht bij de werkingen en geëngageerde werkers. De grote doelstellingen voor de lopende beleidsperiode werden geformuleerd in de beleidsnota : Uit De Marge is een deskundige partner voor het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd bij de verdere uitwerking van een kwaliteitsvol categoriaal jeugdwerkaanbod. Uit De Marge is een deskundige partner voor gemeentelijke jeugddiensten bij het uitwerken van een kwaliteitsvol jeugdwerk en jeugd(werk)beleid naar maatschappelijke kwetsbare jeugd. Uit De Marge is een deskundige partner voor het brede jeugdwerk m.b.t. toegankelijkheid voor maatschappelijke kwetsbare jeugd. Uit De Marge verdedigt belangen van maatschappelijk kwetsbare jeugd op Vlaams niveau. Uit De Marge is een informatiecentrum m.b.t. jeugdwerk en jeugdbeleid naar maatschappelijk kwetsbare jeugd.

4 In deze beleidsperiode investeert Uit De Marge in de afstemming of waar dat al kan samenwerking met andere organisaties die in enige mate met dezelfde doelgroep actief zijn: Lejo, Arktos, Groep Intro en KAJ. Er is een groeiende aandacht voor thematische uitdieping (onderwijs, armoede ) en voor de uitbouw van thematische samenwerking en netwerkvorming (o.m. met het Vlaams Minderhedencentrum, Samenlevingsopbouw of het Vlaams Netwerk van Organisaties waar Armen het Woord Nemen). Er is een blijvende aandacht voor het opnemen van vertegenwoordigingstaken namens de kwetsbare doelgroep (o.m. in de Vlaamse Jeugdraad en de adviesstructuren van de Integrale Jeugdhulpverlening). Uit De Marge investeert in de versterking van de regionale steunpunten en de ondersteuning van de regionale partners. Het provinciaal steunpunt voor Oost-Vlaanderen blijft sterk actief en ook de oprichting van nieuwe provinciale steunpunten krijgt duidelijk vorm. Sinds begin 2007 zijn er reële investeringen in aanwezigheid op het terrein en een uitbreiding van het aanbod in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Dat zorgt meteen voor een verbetering van de contacten en een versterking van het netwerk. In Oost-Vlaanderen wordt de ondersteuning van de werkingen op het terrein en de deelname aan het provinciaal jeugdbeleid voortgezet. Naast de intervisie voor jeugdwerkers stond Uit De Marge in 2008 in voor de vorming van speelpleinmonitoren in Sint-Niklaas en Zelzate, er waren diverse coachingopdrachten o.m. in Lokeren (jeugdhuis T-klub en jeugdcentrum Bergendries), Zele (gemeentelijke jeugddienst) en Overmere (jeugdkampen JOCA vzw), en een procesbegeleiding de jeugddienst en het Stad Aalst staat in de steigers. Voor 2009 neemt Uit De Marge samen met VDS, in opdracht van de provinciale jeugddienst, een taak op in het toegankelijker maken van speelpleinwerkingen. Een tegenvaller is wel dat de Provincie Oost-Vlaanderen voor 2007 (en ook voor 2008 en 2009) als gevolg van haar algemene budgettaire situatie de provinciale subsidie met de helft verminderde. Dat vergemakkelijkt de werking uiteraard niet. Intussen bestaat er in West-Vlaanderen een provinciale stuurgroep van Uit De Marge, naar het voorbeeld van Oost-Vlaanderen. Ook in West-Vlaanderen organiseert Uit De Marge nu intervisie voor jeugdwerkers en ook hier kunnen werkingen en besturen een beroep doen op advies en begeleiding van Uit De Marge. In de stad Antwerpen ondersteunt Uit De Marge de werkingen met kinderen en jongeren in armoede, er wordt samengewerkt met Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad (Samen op Straat) en met het Platform Allochtoon Jeugdwerk. Uit De Marge werkte actief mee aan de stuurgroep van het Provinciaal onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het allochtone jeugdwerk in de provincie, er is een actieve procesbegeleiding van de Stad Turnhout in haar poging om een positief beleid op te zetten ten aanzien van rondhangende jongeren, en er tekent zich een begin van samenwerking af met de jeugddienst van de stad Mechelen in de opbouw van een hechtere samenwerking tussen de lokale initiatieven voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd. Sinds half november 2008 heeft Uit De Marge ook een bijkomende stafmedewerker in dienst ten behoeve van de ondersteuningsopdrachten in de provincie Antwerpen. In Vlaams-Brabant begeleidt Uit De Marge een intervisiegroep van jeugdwerkers die werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd en er is een groeiende samenwerking met de jeugddiensten van Vilvoorde en Tienen. In Brussel ten slotte deden de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de stuurgroep van BRES een beroep op Uit De Marge om het fusieproces van de Brusselse WMKJ s te begeleiden. Daarnaast konden de lokale WMKJ s in het voorjaar van 2008 rekenen op Uit De Marge voor de ondersteuning van de opmaak van hun driejarige beleidsplannen.

5 Vernieuwing van de medewerkersploeg De periode betekent ook een aflossing van de wacht bij Uit De Marge. Eric Castermans neemt afscheid in mei In juni 2007 wordt hij opgevolgd door een nieuwe coördinator, Robert Crivit. De raad van bestuur vraagt aan de nieuwe coördinator om de nodige tijd en energie te investeren in de versterking van het netwerk van Uit De Marge. Wat gebeurt. Er gaat ook heel wat aandacht naar de kwalitatieve versterking van het vormingsaanbod (met o.m. de opbouw van een vormingscommissie) en de actieve aanwezigheid op het terrein. Alles vanuit de centrale zorg om de emancipatiekansen van maatschappelijk kwetsbare jeugd en de belangenbehartiging van deze doelgroep en van de werkers die met deze kinderen en jongeren werken. In het najaar van 2007 vertrekken in alle vriendschap ook de stafmedewerkers Rob de Donder, Filip Balthau en Filip Devriendt naar een andere werkgever. Mieke Nolf, Jo Vissers, Maarten Van Hoof, Freuke Baeyens en Jonathan Vernaeve blijven op post. In het najaar 2007 en begin 2008 worden de vertrokken stafmedewerkers vervangen door Bart Neirynck en Joke Storme. In november 2008 wordt het team ook nog versterkt met Sofie Devocht, als jeugdopbouwwerker voor de provincie Antwerpen. En sinds 1 december is ook Jan Deduytsche verbonden aan Uit De Marge voor de ondersteuning van de werkingen met kinderen en jongeren in armoede. De focus van emancipatie en belangenbehartiging steunt op een consensus binnen het team en de staf enerzijds en de raad van bestuur anderzijds. De andere taakvelden van Uit De Marge worden georiënteerd in functie van die focus. Vanuit de zelfde strategische oriëntatie bouwt Uit De Marge nieuwe contacten op en wordt er gewerkt aan een versterking van het externe netwerk via presentie bij en continue prospectie van het werkveld in Vlaanderen. In functie daarvan krijgt ook de externe communicatie de nodige aandacht, met een nieuwe en dynamische website, een zeer regelmatige nieuwsbrief en met een stevige database als instrument. De inspanningen resulteren eind 2008 in een groeiende vraag naar procesbegeleiding, ondersteuning en vorming op maat, vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen. De aflossing van de wacht bij het personeel en het plotse overlijden van een geliefde collega Freuke Baeyens, intussen opgevolgd door Hanne Daniëls heeft als neveneffect ook een lichte storing in de administratieve communicatie met de Vlaamse administratie over de vorming, m.n. over de aankondiging en de registratie. De nieuwe staf van Uit De Marge trok snel de nodige tijd uit om alles duidelijk in kaart te brengen, het aanbod transparanter te maken en de verschillende modules en cursussen te actualiseren. Stafmedewerkster Joke Storme werd in het bijzonder aangeworven om het aspect kadervorming kwalitatief te versterken en de organisatie ervan te coördineren. Nog in het voorjaar van 2007 werd een nieuwe vormingscommissie met participatie van de verschillende regionale partners en grote steunpunten aangevuld met de medewerkers van Uit De Marge die een rol spelen in het vormingsaanbod. Deze commissie bepaalt intussen de belangrijkste oriëntaties van het vormingsaanbod, evalueert de programma s, analyseert het gebruikte vormingsmateriaal en bespreekt de aangewende methodieken. Doelstelling is een kwaliteitsverbetering in functie van de noden op het terrein van het emancipatorisch jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Jeugdwelzijnswerk een situering

Jeugdwelzijnswerk een situering Jeugdwelzijnswerk een situering Robert Crivit Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is al even divers als zijn doelgroep zelf. Het gaat om kinderen en jongeren die institutionele

Nadere informatie

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het DAC-decreet. De wijzigingen

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Jeugd in het lokaal meerjarenplan

Jeugd in het lokaal meerjarenplan Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE Marina vertelt Vakantie is een basisrecht! Op weg naar vrijetijdsbesteding voor mensen in armoede Drempels om een leuke vrijetijdsbesteding te vinden: onbetaalbaar

Nadere informatie

VLAAMSE JEUGDRAAD. 11 januari 2012 ADVIES 12/02

VLAAMSE JEUGDRAAD. 11 januari 2012 ADVIES 12/02 ADVIES Voorontwerp van decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme Dit decreet is een belangrijk stimuleringsdecreet

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. lokale, regionale en nationale projecten toelagen voor advies i.v.m. organisatieontwikkeling pilootprojecten Prijs Armoede

Nadere informatie

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Patrick BOUCNEAU provincie Limburg, namens de 5 Vlaamse provincies 15 december 2015 - Jaarforum FRDO-CFDD Steden in transitie

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Regiowerking binnen Vlabra ccent

Regiowerking binnen Vlabra ccent Regiowerking binnen Vlabra ccent Regiowerking binnen Vlabra ccent Vlabra ccent Samenwerkingsverband Alle 45 cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant De provincie Vlaams-Brabant Doel. Waarom? Realiseren

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde:

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde: 12 13 tewerkstelling Etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen slechts 3,69% van de Aalsterse bevolking. Toch behoort 9,3% van alle Aalsterse werklozen tot deze doelgroep. De evolutie op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN

Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN Wat is Karuur? Ontstaan in 2009 Gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid) 3 vaste stafmedewerkers,

Nadere informatie

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016 Beleidsnota s 2018-2021 Infosessies 24 en 26 mei 2016 Agenda Leidraad beleidsnota s 2018-2021 Toelichting beoordelingscriteria Nieuw criterium stedelijkheid Begroting en de toelichting Vormvereisten Decreetswijzigingen:

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

ADVIES European Youth Foundation

ADVIES European Youth Foundation ADVIES European Youth Foundation De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om een verhoging van het budget van de European Youth Foundation, op de agenda van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS geldig vanaf 1 juni 2009 VLAAMSE OVERHEID Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling

Nadere informatie

Voorstel van decreet Onroerende Voorheffing

Voorstel van decreet Onroerende Voorheffing ADVIES 1610 Voorstel van decreet Onroerende Voorheffing Datum: 29 juni 2016 Voorzitter: Nozizwe Dube Aanwezigen Al Hilou Fatimah, Baetens Jo, Daniels Hanne, De Ceulaer Niels, De Waele Bieke, Dube Nozizwe,

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid

ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid In dit advies formuleert de Vlaamse Jeugdraad aanbevelingen voor

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Emancipatorisch jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Emancipatorisch jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Emancipatorisch jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid beschreven door Lode Walgrave en

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE YOUTH in Action 2007 2013

TUSSENTIJDSE EVALUATIE YOUTH in Action 2007 2013 TUSSENTIJDSE EVALUATIE YOUTH in Action 2007 2013 In 2010 is het Europese programma Youth in Action halfweg. Het programma wordt door de Europese Commissie geëvalueerd. De Vlaamse Jeugdraad geeft zijn aanbevelingen

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Toespraak Bart Ketelslegers

Toespraak Bart Ketelslegers Toespraak Bart Ketelslegers Gekleurde armoede, what s in a name? Heeft armoede een kleur? Ja, armoede heeft een kleur.. en die is blauw : blauw van blauwe plekken. Figuurlijk dan, want armoede betekent

Nadere informatie

RBELEID. Wat kan. Presentatie Lone Leth Larsen. vandaag

RBELEID. Wat kan. Presentatie Lone Leth Larsen. vandaag EEN COMPLEMENTAIR CULTUUR RBELEID INTERNE STAATSHERVORMING Wat kan Vlaanderenn leren van de uitgevoerde staatshervorming in Denemarken?? Wat is belangrijk voor het cultuurbeleid in Vlaanderen? 1. Presentatie

Nadere informatie

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Wolkm Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Missie Samen zingen gebruiken als een nieuwe vorm van communicatie voor mensen met dementie en hun omgeving Ontstaan en partners Principes

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Inleiding. Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Vorming najaar 2012 Inleiding Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Onze kadervorming richt zich in de eerste plaats naar

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C54 LAN3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 6 november 2013 2 Commissievergadering nr. C54 LAN3 (2013-2014) 6

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie