VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2014"

Transcriptie

1 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 15 november Financieel verslag 2013 en Begroting Verslag Kascommissie 6. Bestuurszaken Aftredend: Jan Postmus (Herkiesbaar) Aftredend: Ronald Reinsma (Herkiesbaar) 7. KNKB aangelegenheden 8. Wedstrijdagenda 9. Jeugdzaken 10. Rondvraag 11. Sluiting 1. Opening: - Johannes opende om 20:00 uur de vergadering en bedankt iedereen in de zaal voor hun komst. 2. Ingekomen stukken en Mededelingen - De volgende leden hebben zich vooraf afgemeld: Wytze van der Woude, Sander Witvoet, Appie Wijnsma, Gerrit Wassenaar, Sije Wieringa, Mient de Vries, Harm en Sientje Reinsma, Jurrit Dijkstra, Harm Mink, Edwin Koopstra. - Johannes stelt Alinda voor aan de aanwezige leden. De vorige ledenvergadering is zij benoemd als bestuurslid, maar was toen helaas verhinderd. - Het boekje komt dit jaar wat later. Het zal eind april klaar zijn. We hebben hiervoor gekozen omdat alle informatie dan binnen en correct is. - Door het samengaan van de gemeente Leeuwarden en de gemeente Boarnsterhim gaan er op het gebied van het Gemeentelijk Accommodatiebeleid bezuinigingen plaatsvinden. In 4 jaar hoopt men een bezuiniging van 6 ton te bereiken. O.G. Huizum BINNEN DE PERKEN - December Pagina 11

2 - Men gebruikt 2014 om alles te inventariseren en om nieuw beleid te maken. Dit jaar merken we er dus nog niet veel van, maar volgend jaar waarschijnlijk wel. Te denken valt aan privatisering van het onderhoud van de velden, onderhoud in eigen beheer of verhoging van de veld huur. Het spreekt voor zich dat dit zorgwekkend is. - Johannes heeft een vragenlijst meegenomen, waarop knelpunten aangegeven kunnen worden. Hierbij kun je denken aan gastgebruik van ons veld of onze kleedruimtes. We gebruiken de kleedruimtes nu samen met Leeuwarder Zwaluwen. We hebben dit nu goed geregeld. We krijgen een vergoeding voor dit gastgebruik en Zwaluwen maken de boel goed schoon na het weekend. Maar hoe gaat dit als ook andere partijen gebruik gaan maken van onze accommodatie? - Er zijn vergevorderde plannen om van het middenterrein van Sportpark Nijlan een beachvolleybalveld te maken. Er kunnen ook andere sporters gebruik van maken en er blijft ook nog een grasveldje. - De komende weken gaan we o.l.v. Auke Alkema 30 banken opknappen. Auke werkt bij de Mannen van Staal en kan daar met hulp van vrijwilligers de poten voor de banken buigen. Als je een handje mee wilt helpen, kun je je opgeven bij Uco of een ander bestuurslid. - Op woensdag 9 april organiseren Peter Ronner, Nelly Kleefstra en Jan Postmus een avond om de kantine bezetting te regelen. Het gaat vooral om de donderdagavonden. Hoe meer mensen zich opgeven hoe minder je hoeft te staan. - Johannes is op bezoek geweest bij Johannes van Dijk, die ondanks zijn ziekte erg positief en strijdbaar is. - Tot slot staan we stil bij het overlijden van oud lid Jacob de Haan en Mw. Wiersma de echtgenote van erelid Sipke Wiersma. 3. Financieel verslag 2013 en Begroting 2014 Ronald geeft een toelichting bij het Financieel verslag. Hieronder een aantal punten: - Het eindresultaat van 2013 is tamelijk positief te noemen door o.a. een gift van de ING. - Er stond nog een fors bedrag open van sponsoren, die nog niet betaald hadden. Ronald heeft daarom die sponsoren benaderd, waarop door velen het verschuldigde sponsorbedrag werd overgemaakt. De sponsoring blijft toch een punt van zorg. Ronald vraagt een ieder om alert te zijn op mogelijke sponsoren. Tegenwoordig is het moeilijk om de bestaande sponsoren te behouden en om nieuwe te vinden. Alle hulp is welkom. O.G. Huizum BINNEN DE PERKEN - December Pagina 12

3 - Bij de overstap van de Frieslandbank naar de ING heeft Ronald ook een aantal banrekeningen opgeheven. Hoe minder bankrekeningen, hoe eenvoudiger het wordt voor de penningmeester. - Ronald verwacht voor volgend jaar een reëlere begroting. Nu hebben we bijvoorbeeld plannen om de banken op te knappen en zelf tenten aan te schaffen. - Voor de Cupdag zijn we van plan om weer entree te vragen. We denken aan een bedrag van 2 of 3. Nanne vraagt hierop of de KNKB daar dan ook een deel van krijgt. Ronald geeft aan dat dit vroeger misschien wel zo was, maar dat we nu licenties moeten betalen. Hiervoor betalen we momenteel 350. Jan Stelpstra vraagt of we het idee hebben dat er meer mensen komen als we een lagere entreeprijs vragen dan elders. Johannes en Ronald vermoeden dat inderdaad. Vorig jaar was het zo dat veel bezoekers de jeugd geld gaven voor een boekje, dat overigens gratis was. Men wil dus best wat geven maar niet teveel. Nanne denkt dat we nadeel ondervinden van de crisis. - Nanne geeft de penningmeester nog een compliment over de heldere uiteenzetting van de financiën. - Ronald merkt nog op dat de omzetting van de bankrekeningen tamelijk moeizaam was verlopen. Het nieuwe online boekhoudpakket, dat hij momenteel in gebruik heeft maakt het werk van de penningmeester en zijn toekomstige opvolger bovendien eenvoudiger. 4. Verslag Kascommissie - De kascommissie werd gevormd door Gerrit Wassenaar en Theo Backers. Gerrit had zich voor deze avond helaas moeten afmelden. Theo Backers voerde daarom het woord. - Theo merkte op dat de penningmeester zijn zaken perfect op orde had. Gerrit en hij konden alle informatie gemakkelijk terug vinden en alles kon door de penningmeester verantwoord worden. Theo merkte wel op dat we wel moeten proberen om groei te creëren. Hij adviseerde hierbij om bijvoorbeeld te kijken naar de inkomstenkant. (contributie en entree bij de Cupdag) Bij de uitgaven konden we misschien een strakker inkoopbeleid hanteren. - Op basis van de bevindingen van de kascommissie verzocht Theo de penningmeester decharge te verlenen. De aanwezigen stemden hiermee in. Tot slot gaf Johannes aan dat Gerrit Wassenaar nu voor het tweede jaar in de kascommissie had gezeten en dat volgend jaar zijn plaats door iemand anders ingenomen diende te worden. Peter Spiekstra bood daarop aan volgend jaar zitting te nemen in de kascommissie met Theo Backers. O.G. Huizum BINNEN DE PERKEN - December Pagina 13

4 5. Bestuurszaken. - Ronald Reinsma en Jan Postmus zijn na dit jaar aftredend, We melden dit nu alvast, omdat we besloten hebben om geen najaarsvergadering te organiseren. In het najaarsboekje komen we hierop terug en kunnen tegenkandidaten zich opgeven. - We gaan de club van 50 nieuw leven inblazen. Op dit moment zijn Ronald Reinsma, als bestuurslid, Sander Witvoet en Leonie de Winter hiermee bezig. Zij willen door het bedrag te verlagen naar 25 de club laagdrempeliger maken. - Het geld van de club van 25 zou niet alleen aan de jeugd, maar ook aan de overige leden besteed kunnen worden. Nanne geeft aan dat dit aanvankelijk ook de bedoeling was. - Ronald is van plan om de overgebleven leden van de club van 50 binnenkort telefonisch te benaderen. 6. KNKB aangelegenheden - Uco is bij de voorjaarvergadering van de KNKB aanwezig geweest en geeft een overzicht van de belangrijkste punten die aan de orde kwamen. - FB Oranjewoud heeft aangegeven om toch hoofdsponsor van de KNKB te willen zijn. De onderhandelingen waren enigszins stuk gelopen, maar door tussenkomst van o.a. DJ vd Woud en anderen was de lucht weer geklaard. Volgende week worden de contracten ondertekend. - M.i.v. dit jaar heeft het bestuur van de PC besloten om gestuurde loting toe te passen bij de PC - Bij de herdenking van de overledenen van het afgelopen seizoen is ook Gerrit Herrema genoemd. - Geert Faber legt uit dat bij de hoofdklasse dit jaar gekaatst moet worden met een kleinere nap. Er is ook een strengere controle. Overtredingen kunnen leiden tot schorsingen van 3 tot 12 maanden. De KNKB vraagt nog mensen, die als controleurs willen meehelpen. - De KNKB is van plan om het wedstrijdstramien in 2015 te wijzigen. De recreatieve kaatsers zullen meer regionaal gaan kaatsen, terwijl prestatieve kaatsers dat meer interregionaal gaan doen. Hiermee wil de KNKB inspelen op de huidige tijd. Minder reisafstand en kortere wedstrijden. Jeugd kaatst zo 1x per weekend, waardoor de belasting voor de kaatsers, de ouders en de vrijwilligers minder wordt. - Marty Slager doet een voorstel aan verenigingen om 1,00 per lid te doneren voor het kaatsmuseum. O.G. Huizum BINNEN DE PERKEN - December Pagina 14

5 Tijdens de rondvraag werden 2 interessante vragen gesteld: - De kosten voor de opleiding tot clubscheidsrechter zou gratis moeten zijn i.p.v. 10,00 - De afdracht voor verenigingen aan de KNKB zou herzien moeten worden. Verenigingen die ineens met een sterke terugloop van het ledenaantal geconfronteerd worden, betalen een te hoge afdracht. - De presentatie van Uco leverde de volgende reacties op: - Hebben we dit jaar weer een bondspartuur? Dit jaar zullen Feiko Broersma, Jurrit Dijkstra en Ronald Reinsma deelnemen aan de Bond. - Uco vraagt Tjeerd Bouma meteen of hij zich weer beschikbaar stelt als keurmeester. Tjeerd is bereid deze taak weer op zich te nemen en wil dat ook wel bij de NK 50+ doen. - - Johannes geeft aan dat we 3 clubscheidsrechters hebben, maar dat we er graag nog een aantal bij willen hebben. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 7. Wedstrijdagenda - Johannes noemt de wedstrijden die we dit jaar moeten organiseren. Hij geeft daarbij aan blij te zijn met de mooie verdeling, waardoor de belasting voor de vrijwilligers beperkt wordt. - Het Bestuurskaatsen is dit jaar bij LKC. - Bij de federatie hebben we dit jaar wel een druk weekend. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni komt de federatie namelijk bij ons kaatsen. Dit vraagt om creatieve oplossingen bij het perkleggen. - Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er weinig eigen ledenpartijen zijn. Dit is inderdaad zo, maar omdat we ook gezamenlijke partijen hebben, is er voldoende aanbod. We kunnen, als er voldoende animo is, ook wel eens een partij op een competitieavond organiseren. Johannes meldt dat leden dat zelf ook mogen op pakken, als zij dat willen. 8. Jeugdzaken - Johannes vertelt dat onze jeugd samen met de jeugd van LKC weer in de zaal aan het trainen is. Johannes, Karel Nijman en Henk Haar zijn de trainers. - Bjorn Jager belde Johannes op dat hij graag het schoolproject wilde leiden. Johannes is benieuwd wat dit ons gaat opleveren. - Johannes geeft aan dat hij de oudere jeugdspelers graag bij de senioren wil laten kaatsen. Hij denkt daarbij aan jongens zoals Stan, Allard en Branco. Hij heeft het idee dat zij daar meer van leren dan bij de jeugd. - Ingrid Alkema vertelt over de geslaagde Poiesz-actie. De inzet van de jeugd en de mooi versierde kraam leverde ons de eerste prijs op. O.G. Huizum BINNEN DE PERKEN - December Pagina 15

6 9. Rondvraag - Ingrid Alkema: Hoe is het reanimatiebeleid geregeld bij OG? Er zouden altijd mensen aanwezig moeten zijn, die weten hoe ze moeten handelen.op dit moment zijn wel mensen bij de club, die bijvoorbeeld BHV-er of E.H.B.O-er zijn. (o.a. Ronald Reinsma en Gretha Kamminga) Maar hetzou mooi zijn als er meer waren. Kees Postma wil, bij voldoende animo, wel officiële opleidingen in de kantine geven. Cursisten krijgen als zij de opleiding met goed gevolg hebben afgerond een diploma. Kees vertelt ook e.e.a. over de aanschaf van AED apparatuur en de eventuele verzekering daarvan. We moeten een inventarisatie maken van de leden, die deze opleiding willen volgen. Elk jaar is er een herhaling. - Peter Ronner wil graag de stand van zaken weten, wat het bier betreft. Ronald geeft aan dat hij in gesprek is met Bergsma (Johan Okkinga) Het plan is om alles bij een leverancier te bestellen. Daarnaast kunnen bepaalde zaken ook zelf gehaald worden. We beëindigen het contract met Bavaria en willen graag overstappen op flesjes Amstel. Veel leden hebben aangegeven dit toch lekkerder te vinden. Bij grote evenementen kunnen we een losse tap huren met vaten. Peter vraagt of we de tap niet over kunnen nemen. Als dat niet het geval is dan moeten we de bar ook gaan verbouwen. Binnen 2 weken hopen we de zaak rond te hebben. - Tot slot zouden we volgend seizoen een contributie verhoging willen voorstellen. Leden die via incasso betalen zouden dan per jaar 27,50 moeten betalen en 30 zonder Incasso. Uiteraard geven we de voorkeur aan de incasso, maar dat is niet zaligmakend. Vaak gaat het innen via incasso namelijk moeizaam. Je kunt het beste incasseren na de salarisbijschrijving. Bijvoorbeeld op 29 maart. Bij de voorjaarsvergadering van 2015 moet dit punt op de agenda staan. 10. Afsluiting 22:30 uur O.G. Huizum BINNEN DE PERKEN - December Pagina 16

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : Regiovergaderging West-Holland Datum : 19 april 2012 Locatie : WV Onklaar Anker,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie