Jaarverslag Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening 8 Algemene informatie 9 Eibergen, maart 2012

2 Voorwoord Na een lange voorbereiding is de oprichtingsakte van de stichting Openluchttheater Eibergen op 16 november 2010 gepasseerd bij notaris Van Hagen te Eibergen. De doelstelling van de stichting is het behoud, beheer en de exploitatie van het Openluchttheater Eibergen. Het passeren van zo n akte is maar een tamelijk vluchtige formaliteit, maar het is een keerpunt in de manier waarop vanaf dat moment het behoud, beheer en de exploitatie van het openluchttheater inhoud wordt gegeven. Er komt een einde aan het tijdperk waarin de beheertaken onder de vlag van Betula, door een groot aantal vrijwilligers werden uitgevoerd. Het geheel werd aangestuurd door een tamelijk informele projectraad. De nieuwe stichting kan, met een benoemd bestuur, aan de slag om het uit 1954 daterende theater nog meer leven in te blazen en er voor te zorgen dat deze markante plek in het wandelpark de Maat nog lang een aantrekkelijk ontmoetingspunt zal blijven voor de bewoners uit Eibergen en natuurlijk de rest van Berkelland en de regio. In dit verslag beschrijven we kort wat er in het jaar 2011 allemaal is gerealiseerd en aan welke toekomstplannen wordt gewerkt. Dit alles kan alleen maar door de inzet van al onze vrijwilligers en de donaties van zowel particulieren als bedrijven. Met deze financiële steun en de resultaten uit de gehouden evenementen is in 2011 een positief resultaat behaald uit de reguliere exploitatie. Hiermee zijn wij in staat om, zonder gemeentelijke exploitatie-subsidie, het theater niet alleen te behouden, te beheren en te exploiteren maar ook om het behaalde resultaat in te zetten voor de dringend nodige verbeteringen. De wijze waarop wij dit hebben opgepakt staat beschreven in dit verslag. Een welgemeend dankjewel voor iedereen die ons een warm hart toedraagt is hier zeker op z n plaats. Vrijwilligers, donateurs en iedereen die in natura heeft bijgedragen, bedankt voor het hartverwarmend draagvlak voor het Openluchttheater Eibergen! We hopen op jullie steun te kunnen blijven rekenen. Henk Nijhof Voorzitter Openluchttheater Eibergen 1 een buitengewone belevenis

3 Bestuurlijke activiteiten Van werkgroep naar stichting Het oprichten van een stichting brengt in het eerste jaar nog al wat veranderingen met zich mee. Een overzicht: Afwikkeling Betula Betula zorg en welzijn heeft jarenlang het beheer gehad over het openluchttheater en daarbij ook jaarlijks de nodige evenementen georganiseerd. Het is ook de verdienste van Betula dat zij een groot aantal vrijwilligers aan het theater heeft weten te binden. In februari 2011 is aan deze situatie formeel een einde gekomen en heeft Betula de door haar opgebouwde reserves aan onze stichting overgedragen. We zijn Betula dankbaar dat zij het Openluchttheater al die jaren in stand hebben weten te houden. Voeren eigen administratie Ook de administratie werd in het verleden door Betula uitgevoerd. Vanaf het boekjaar 2011 voeren we de administratie nu zelf en hebben hiervoor gekozen voor het online boekhoudpakket van Asperion. Een modern pakket waarin niet alleen de cijfers maar ook alle documenten (bankafschriften, facturen e.d.) digitaal worden opgeslagen. Met dit pakket is de continuïteit van de administratieve verwerking gewaarborgd. BTW plicht Na oprichting van de stichting heeft de belastingdienst geoordeeld dat wij belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting. De levert de nodige administratieve beslommeringen op, maar gelukkig kan met het boekhoudpakket de aangifte geautomatiseerd aangeleverd worden. Toekomstplannen herzien Vanaf 2008 zijn er plannen gemaakt om het openluchttheater grondig te renoveren. Dit bestond uit de onderdelen: Renovatie tribune Overkapping tribune Verharding terrein Renovatie toiletgebouw Voor deze ingrepen was een bedrag geraamd van circa ,-. De plannen werden breed gedragen en ook gemeente was bereid als onderdeel van een op te stellen erfpachtovereenkomst hiervoor een bedrag van ,- ter beschikking te stellen. Voor het overige moest een beroep worden gedaan op eigen middelen, provinciale subsidies en sponsorgelden. Om meerdere redenen hebben we deze plannen aanzienlijk moeten bijstellen. De belangrijkste hiervan zijn: Het subsidie landschap is de laatste jaren sterk gewijzigd. Het verkrijgen van voldoende subsidies voor de renovatie van deze omvang blijkt nu niet meer haalbaar De bestaande plannen bleken niet te passen in het vigerende bestemmingsplan. Een aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan is dermate kostbaar en tijdrovend dat hiervan is afgezien. De verharding van het terrein is in het voorjaar van 2011 wel uitgevoerd. Dit was weliswaar een aanzienlijke investering maar dit is zeker de moeite waard geweest. Het terrein is daardoor veel toegankelijker geworden vooral ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ons publiek hoeft niet meer met de voeten in de modder te staan. Openluchttheater Eibergen 2 een buitengewone belevenis

4 De bestrating is technisch zo uitgevoerd dat het mogelijk wordt om in de winter een ijsbaantje voor de kinderen te realiseren. Hoewel dit buiten het tijdsbestek van dit verslag valt, willen we nu al wel vast melden dat we de ijsbaan in februari 2012 succesvol in gebruik hebben kunnen nemen. Ook de renovatie van toiletgebouw heeft nog alle aandacht. Vooral de herentoiletten zijn sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. Om dit mogelijk te maken hebben wij het project aangemeld bij het Rabo coöperatiefonds. In september 2011 mochten wij hiervoor een cheque van 4.000,- in ontvangst nemen. We verwachten in 2012 met de renovatie een begin te maken. De renovatie van de tribune en een mogelijke overkapping blijven op het verlanglijstje staan, maar uitvoering ervan zal nog enige jaren op zich laten wachten. Erfpachtovereenkomst Zoals eerder gezegd lag er een concept overeenkomst met de gemeente om het openluchttheater in erfpacht over te nemen. Hierin was ook de toegezegde bijdrage voor de renovatie opgenomen met de daaraan gekoppelde verplichting om hiervoor de benodigde vergunningen te verkrijgen. Omdat met name dit laatste voor ons veel kosten met zich zou meebrengen en de uiteindelijke haalbaarheid moeilijk viel in te schatten, hebben wij besloten om van de concept overeenkomst in de voorgelegde vorm af te zien. Met de gemeente zijn we weer opnieuw in overleg gegaan en dit heeft geresulteerd in het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst tot uitgifte onroerende zaak in erfpacht. Deze overeenkomst is op 21 december 2011 ondertekend. Het passeren van de akte bij de notaris vindt in 2012 plaats. De erfpacht is gesloten voor een periode van 20 jaar. In deze periode is onze stichting volledig verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het theater. Naast het afsluiten van de erfpachtovereenkomst is door de gemeente ook besloten om een bedrag van ,- dat nog bij de gemeente in de boeken stond voor de renovatie van de tribune aan de stichting beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt uitbetaald na ontvangst en goedkeuring van een renovatieplan. Daarnaast is er een december 2011 een afkoopsom beschikbaar gesteld van ,-. De hoogte hiervan is gebaseerd op vijf jaren onderhoudskosten (5 * 7.180,- ). Dit bedrag is in december 2011 uitbetaald. Openluchttheater Eibergen 3 een buitengewone belevenis

5 Donateurs Het in stand houden van het theater lukt niet zonder de (financiële) bijdrage van onze donateurs. Ruim 100 zakelijke en 645 particuliere donateurs verlenen ons niet alleen in financiële ondersteuning, maar getuigen ook van het grote draagvlak onder de Eibergse bevolking. In totaal is in 2011 een bedrag van ,- aan donaties ontvangen, ,- van bedrijven en 9.700,- van particulieren. Het is niet alleen de financiële ondersteuning die wij ontvangen. In veel gevallen kan geheel belangeloos een beroep worden gedaan op onze donateurs om ons te adviseren, materiaal beschikbaar te stellen of te ondersteunen bij het uitvoeren van grote klussen. Bijzonder is nog om te vermelden dat ook de erven van burgemeester Smits ons nog een warm hart toedragen. In 2011 hebben wij als blijk van waardering voor onze werkzaamheden een bedrag van 425,- ontvangen. Dit bedrag resteerde na de afwikkeling van een erfenis. Vrijwilligers Niet alleen het geld van de donateurs is belangrijk. Zonder de inzet van ruim 100 vrijwilligers, zou het beheer van het openluchttheater ondenkbaar zijn. Het grote aantal vrijwilligers is de kurk waarop het theater het hele jaar drijft. Niet alleen bij de zichtbare inzet tijdens de vele evenementen, maar het hele jaar door zijn de vrijwilligers actief om alles draaiende te houden. Veel vrijwilligers draaien mee in werkgroepen om het bestuur te ondersteunen. Extra veel werk is er dit jaar verzet door de onderhoudsploeg. Met weinig financiële middelen maar met erg veel inzet is veel (achterstallig) onderhoud uitgevoerd. Het seizoen wordt meestal geopend met de een vrijwilligersdag in april. Op een zaterdag komen dan veel vrijwilligers bijeen om het theater klaar te maken voor het seizoen. Dit jaar hebben wij dit succesvol gecombineerd met de landelijke actie van het Oranjefonds: NL DOET. Het seizoen wordt afgesloten met een gezellige avond in december waarop het afgelopen seizoen wordt geëvalueerd en de plannen voor het nieuwe seizoen worden besproken. Openluchttheater Eibergen 4 een buitengewone belevenis

6 Bestuurlijke organisatie Op 31 december 2011 was het bestuur als volgt samengesteld. Naam Functie Aandachtsgebied Jaar van aftreden Henk Nijhof voorzitter 2014 Raph Schouten secretaris PR en communicatie 2014 Ton Schepers penningmeester financiën 2015 Marjon ten Brinke vrijwilligers 2015 Marco te Nijenhuis programmering 2016 Jeroen Bos facilitair 2016 In 2011 hebben we van twee bestuursleden afscheid genomen. In februari van Marco Woudt, hij is in oktober opgevolgd door Marco te Nijenhuis en in december van Micheal Wedel, hij is in december opgevolgd door Jeroen Bos. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Het verslag van de bestuursvergadering en de overige secretariële werkzaamheden worden uitgevoerd door Annika te Stege. Om de taken goed te verdelen is het bestuur ingericht naar aandachtsgebieden. Hiermee wordt naar tevredenheid gewerkt. Het bestuur komt per jaar zo n 12 tot 15 keer bijeen. Onze stichting is aangesloten bij de Vereniging Openluchttheater Nederland. Openluchttheater Eibergen 5 een buitengewone belevenis

7 Evenementen In 2011 hebben we de volgende evenementen georganiseerd. datum activiteit aantal bezoekers 27-mei Intocht Avondwandelvierdaagse mei Eibergen Swingt jun Schoolavond De Regenboog jun Irie Vibes jun Schoolavond Menno ter Braakschool jun New Cool Collective jun Schooljaarafsluiting basisscholen Berkelland jun New String Festival jul Have A Nice Day Festival jul schoolavond Willen Sluiterschool jul Slotetappe Kuitenbreironde aug Kermispop Boh Foi Toch & DJ contest aug Vogelschieten sep Rockavond DeWolff, Shaking Godspeed, 300 Automatic Sam 17-sep Rockabilly-festival Eggbilly 250 Totaal Totaal Totaal We zijn tevreden met het behaalde aantal bezoekers in het afgelopen jaar. Veel evenementen werden goed bezocht, maar helaas werd in een aantal gevallen de charme van het openluchttheater teniet gedaan door de regen. Het evenement De Maat in Taal hebben we hierdoor helaas moeten aflassen en ook de drie geplande oecumenische kerkdiensten zijn vanwege het slechte weer verplaatst naar de Huve. Om de evenementen naar behoren te laten verlopen wordt er voor ieder evenement een eventmanager aangesteld. Meestal is dit een bestuurslid of een betrokken werkgroeplid. Deze werkwijze is in 2011 voor het eerst ingevoerd en uit de opgedane ervaringen in het afgelopen jaar is er alle reden om dit ook de komende jaren te continueren. Openluchttheater Eibergen 6 een buitengewone belevenis

8 Financiën Balans per 31 december 2011 Activa Passiva Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen Begin boekjaar Debiteuren Voorziening afwikkeling Overige 184 Resultaat boekjaar Totaal vlottende activa 184 Totaal eigen vermogen Liquide middelen Lopende rekening Rabo Kortlopende schulden Spaarrekening Nog te betalen kosten 0 Kasgeld 650 Crediteuren 0 Totaal liquide middelen Omzetbelasting -535 Totaal kortlopende schulden -535 Totaal activa Totaal passiva Openluchttheater Eibergen 7 een buitengewone belevenis

9 Winst- en verliesrekening begroot werkelijk Inkomsten Donaties Evenementen Verkoop consumpties Verkoop toegangskaarten Overige opbrengst evenementen Afkoopsom gemeente Som inkomsten Uitgaven Exploitatiekosten theater PR en communicatie Algemene kosten Evenementen Inkoop materialen, goederen Kosten artiesten Kosten organisatie Som uitgaven Exploitatieresultaat Financieringslasten 24 Nagekomen baten en lasten Terreinverharding Jaarresultaat Opbouw jaarresultaat Resultaat exploitatie en beheer Donaties Exploitatiekosten theater PR en communicatie Algemene kosten Totaal Resultaat evenementen Verkopen Overige opbrengsten Uitgaven Totaal Resultaat overige baten en lasten Afkoopsom gemeente Overige baten en lasten Terreinverharding Totaal Openluchttheater Eibergen 8 een buitengewone belevenis

10 Algemene informatie Website adres openluchttheatereibergen.nl Postadres Postbus 48, 7150 AA Eibergen Inschrijvingnummer KvK BTW nummer NL B01 Bank Rabo Openluchttheater Eibergen 9 een buitengewone belevenis

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:

COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: ONDERWERP: Plan van aanpak VenZO DOEL VAN DE BEHANDELING: Initiatief Raad GEVRAAGD

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie