VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

2 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 1 INHOUD Visie...2 Beginsituatie...3 Algemene doelstellingen...5 Leerplandoelstellingen TV Informatica TV Algemeen boekhouden en boekhouden van vennootschappen TV Computerboekhouden TV Analytische exploitatie boekhouden TV Budgetteren TV Balansanalyse TV Algemene economie TV Burgerlijk handelsrecht TV Bank- en kredietverrichtingen TV Fiscaal recht TV Controle, expertise en deontologie TV Exportleer TV Financiële algebra TV Bedrijfseconomische statistiek TV Sociaal recht Methodologische wenken Pedagogisch-didactische wenken Didactische hulpmiddelen Evaluatie Bibliografie... 91

3 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 2 VISIE Deze studierichting is in de eerste plaats een voorbereiding op een loopbaan in zowel de profit- als de non-profitsector, met daarbovenop een gedegen voorbereiding op een beroepsloopbaan in de boekhoudkundige administratie in alle sectoren. Bovendien leiden de studies tot zelfstandig boekhouder bib indien de cursist nog een stage (200 dagen) en met goed gevolg een praktisch bekwaamheidsexamen aflegt, georganiseerd door het Beroepsinstituut voor Boekhouders. Naast de zuivere kennis van boekhouding primeert dus ook het inzicht in het geheel van de samenhangende deelgebieden, waardoor de cursist na deze studie een ruime inzetmogelijk heeft in velerlei sectoren. Als boekhouder zal hij instaan voor de systematische en correcte boekhoudkundige verwerking van elke verrichting die in geld waarneembaar is op het gebied van aankoop, verkoop en algemene financiële administratie, en die dus een financiële weerslag heeft op het ondernemingsgebeuren. Zijn functionele bijdrage zal eerder operationeel dan strategisch van aard zijn. Als hoofdboekhouder kan hij leiding geven aan een boekhoudkundige administratie. ICT-integratie zet ook hier zijn opmars verder. Dat is voor cursisten uit deze studierichting, met veel ruimte voor informatica en ICT-toepassingen, natuurlijk geen probleem. Voor Boekhouding betekent dit wel dat ze een professioneel boekhoudpakket op de computer zullen leren gebruiken.

4 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 3 BEGINSITUATIE Algemeen: Om als regelmatig student toegelaten te worden in het hoger onderwijs moet de student ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de lestijden van een leerjaar gegeven zijn en houder zijn van een van de hiernavolgende studiebewijzen: Diploma van secundair onderwijs; Een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs of van een diploma van het voltijds hoger onderwijs; Een diploma of getuigschrift van hogere secundaire technische leergangen; Een diploma of getuigschrift dat krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend. Indien een student niet op basis van bovenvermelde voorwaarden kan toegelaten worden, richt de directeur van het centrum voor de student die tijdens het kalenderjaar waarin hij zich voor het eerst inschrijft ten minste 21 jaar wordt, een toelatingsexamen in, uiterlijk de vijfde dag na het einde van de inschrijvingstermijn. Vakspecifiek : TV Informatica De studenten hebben al een voorkennis van informatica uit het secundair onderwijs. De studenten zijn al in contact gekomen met de meeste toepassingspakketten. Ze kennen het verschil tussen het eigenhandig ontwikkelen van programma s en het gebruik van bestaande professionele programma s en/of pakketten. TV Alg. Boekhouden en boekhouden der vennootschappen De studenten hoeven geen specifieke boekhoudkundige voorkennis te bezitten. De leerstof begint met een grondige analyse van de basisprincipes van het boekhouden en wordt stelselmatig en inzichtelijk verder uitgewerkt. TV Computerboekhouden 3 de jaar De student is geslaagd in het 2 de jaar TV Analytische exploitatie boekhouden 2 de jaar De student is geslaagd in het 1 ste jaar 3 de jaar De student is geslaagd in het 2 de jaar TV Budgetteren De student is geslaagd in het eerste en tweede jaar. TV Balansanalyse De student in geslaagd in het eerste en tweede jaar. TV Algemene Economie De studenten hoeven geen specifieke economische voorkennis te bezitten. De leerstof begint met de basisprincipes van de economische wetenschap en wordt stelselmatig en inzichtelijk verder uitgewerkt, geïllustreerd met actuele voorbeelden..

5 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 4 TV Burgerlijk- en handelsrecht Er is geen voorkennis vereist van de cursist TV Bank- en kredietverrichtingen Er is geen voorkennis vereist van de cursist TV Fiscaal recht (fiscale wetgeving) 3 de jaar Iedereen kent de notie BTW, maar niemand blijkt te weten wat hier precies achter schuil gaat. Wij gaan er dus van uit dat de kennis volledig onbestaande is ; ook het typisch fiscale denken is de meeste studenten onbekend (deel 1 : BTW) Er is van de cursist geen specifieke voorkennis vereist (deel 2 : belastingen). TV Controle, expertise en deontologie De student is geslaagd in het 2 de jaar TV Exportleer Voor dit vak is geen specifieke voorkennis vereist. Wel wordt verondersteld dat de student vertrouwd is met de dagdagelijkse sociale economische en financiële activiteiten in het algemeen en hiervoor een intrinsieke belangstelling vertoont. De student is geslaagd in het 2de jaar TV Financiële algebra 1 ste jaar Er wordt van de student een minimale voorkennis basistechnieken Wiskunde verwacht. (b.v. rekenregels en eigenschappen van machten) 2 de jaar De student is geslaagd in het 1 ste jaar TV Bedrijfseconomische statistiek Voor quasi alle studenten is dit een nieuw vak: derhalve is het vooreerst de bedoeling de studenten kennis te laten maken met een aantal statistische begrippen en de typische terminologie. Verder wordt beoogd inzicht te verwerven in het statistisch denken: hiertoe vormen de berekeningen van een aantal gemiddelden reeds een eerste aanzet. Het element kansrekenen legt de grondslag voor de later te bestuderen kansverdelingen: hierbij is het verwijzen naar de economische beleidsomgeving van elke dag essentieel. TV Sociaal recht (sociale wetgeving) De student is geslaagd in het 2de jaar

6 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 5 ALGEMENE DOELSTELLINGEN TV Informatica De student zal de nodige ICT-kennis en vaardigheden beheersen om optimaal te functioneren in de toekomstige administratieve beroepswereld. Het informaticaonderdeel stoelt op vier pijlers: basiskennis, courante toepassingssoftware, bestuurlijke informaticatools en nieuwe technologieën. Een eerste pijler betreft de nodige basiskennis, noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de werking en het beheer van een computerconfiguratie. Een tweede pijler betreft een basisaanbod van courante toepassingssoftware voornamelijk tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer. Een derde pijler betreft tools die in de bestuurlijke informatica essentieel zijn voornamelijk presentatie, mail-, agenda- en taakbeheer. Een vierde pijler betreft nieuwe technologieën zoals Internet met zijn ruim aanbod aan diensten. De leerinhoud zal dus opgesplitst worden in verschillende delen: Basiskennis en besturingssystemen x Tekstverwerking Presentatiepakket Mail-, agenda- en taakbeheer Internet Rekenblad Gegevensbeheer Leerjaar 1 Leerjaar 2 x x x x x x De student kan Onderdeel basiskennis en besturingssystemen Doel en nut van een computersysteem verklaren; de basiscomponenten van een computersysteem kunnen onderscheiden; doel en nut van een besturingssysteem verklaren; doel en nut van toepassingssoftware verklaren; het onderscheid tussen een tekstverwerker, een rekenblad, een databanktoepassing en een presentatie- /tekenpakket aangeven; doel en nut van programmeertalen verklaren; de basisvaardigheden van een besturingssysteem uitvoeren bestanden beheren bestanden comprimeren programma's beheren de multi-taskingmogelijkheden op een stand-alone computer aanwenden een eenvoudige standaardinstallatie en configuratie van een besturingssysteem uitvoeren de multi-usermogelijkheden op een stand-alone computer aanwenden de help hanteren Onderdeel tekstverwerking doel en nut van tekstverwerking uitleggen; de werkomgeving aanpassen; een document aanmaken en corrigeren; een tekstdeel verplaatsen, wissen, kopiëren en invoegen; met meerdere documenten tegelijk werken; tekens, woorden, alinea's, pagina's,secties en documenten opmaken; tekstkolommen hanteren;

7 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 6 teksten en tekstdelen afdrukken; een brief opstellen die voldoet aan de BIN normen; een tabel opmaken en bewerken; tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende formaten opslaan en opvragen; diverse automatische verwijzingen in een document maken. tekstopmaak automatiseren; een standaarddocument en een gegevensbestand samenvoegen; de help hanteren Onderdeel presentatie doel en nut van een presentatiepakket uitleggen; een presentatie aanmaken; tekst intypen, opmaken en plaatsen; objecten invoegen, aanpassen en gebruiken; presentatieweergaven opmaken, gebruiken en afdrukken; een diavoorstelling maken,opslaan en opvragen sjablonen aanmaken en gebruiken; een presentatie opslaan en opvragen; de help hanteren Onderdeel agenda- en taakbeheer doel en nut van een agenda en taakbeheerpakket uitleggen; contactpersonen beheren; een agenda samenstellen en aanpassen; diverse lijsten opbouwen en bijwerken; een logboek gebruiken; agenda s automatiseren en synchroniseren; een taakplan opstellen en aanpassen; weergavetechnieken gebruiken; de helpfunctie hanteren. Onderdeel internet doel en nut van het Internet uitleggen; de toegang tot het Internet, de vereiste apparatuur en programmatuur instellen; verschillende diensten onderscheiden; gegevens opzoeken, downloaden en afdrukken; een aanmaken, afdrukken en versturen; chatten; nieuwsgroepen gebruiken; commerciële mogelijkheden via het net verkennen; bestanden (de)comprimeren; een computer beveiligen; doel en nut van HTML uitleggen. Onderdeel rekenblad doel en nut van een rekenblad uitleggen; invoerapparatuur in functie van het rekenbladpakket gebruiken; een werkblad definiëren en opmaken; gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen; bereiken instellen en gebruiken; de lay-out van een werkblad wijzigen; een werkblad afdrukken; standaardgrafieken aanmaken; basisformules maken en ingebouwde basisfuncties gebruiken; bestanden op verschillende manieren en in verschillende formaten opslaan en opvragen; de helpfunctie hanteren; De configuratie instellen; met meerdere werkbladen en rekenbladbestanden werken; een foutenanalyse uitvoeren; geavanceerde weergaven van gegevens instellen; sjablonen aanmaken, aanpassen en gebruiken; gegevenslijsten met automatische berekeningen en overeenkomstige functies gebruiken;

8 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 7 kruistabellen gebruiken; menu's, werkbalken en sneltoetsen ontwerpen en aanpassen; geavanceerde grafieken aanmaken, bewerken en gebruiken; geavanceerde formules en ingebouwde functies gebruiken. Onderdeel gegevensbeheer doel en nut van een gegevensbank uitleggen; invoerapparatuur in functie van een gegevensbeheerpakket gebruiken; de structuur van een tabel aanmaken en wijzigen; het onderscheid tussen verschillende gegevenstypes maken; basiseigenschappen van velden instellen; records invoeren, wijzigen en verwijderen; indexen aanmaken, wijzigen en gebruiken; records opzoeken; records sorteren; formulieren opstellen, aanpassen en gebruiken; rapporten opstellen, aanpassen en gebruiken; eenvoudige query s maken en uitvoeren; een relationeel model opstellen; een gegevensbank opslaan; de helpfunctie hanteren; de configuratie instellen; complexe query s maken en uitvoeren; alle eigenschappen voor de velden instellen; geavanceerde formulieren aanmaken; geavanceerde rapporten aanmaken; ingebouwde functies gebruiken; een relationele gegevensbank normaliseren en ontwikkelen. TV Alg. boekhouden en boekhouden der vennootschappen 1 ste jaar Als kern van elke bedrijfsactiviteit verzamelt en verstrekt de boekhouding alle informatie van financiële aard. Afhankelijk van de grootte van de onderneming zal de hoofdboekhouder bijgestaan worden door de boekhouder(s) en een aantal boekhoudkundige bedienden. Om succesvol de functies van boekhouder/ hoofdboekhouder te kunnen uitoefenen, streeft deze opleiding ernaar om kennis, kunde en attitudes bij te brengen, zodat de cursisten competent kunnen handelen in uiteenlopende probleemsituaties. Het vak Algemeen en vennootschapsboekhouden streeft in het kader van de beroepsopleidingsprofielen van boekhouder/ hoofdboekhouder volgende algemene doelstellingen na: Data en inhoud van de Belgische boekhoudwetgeving kennen. Indeling van de jaarrekening kennen. Oprichtingseisen van vennootschappen kennen. Zinvolle definities kunnen opbouwen voor begrippen uit de jaarrekening zoals bijvoorbeeld; uit de balans (activa, passiva,...), uit de resultatenrekening (kosten, opbrengsten,...). Verband kunnen leggen tussen twee of meer inhouden; vb. afschrijvingen en waardeverminderingen,... De structuur van het eigen en het vreemd vermogen op de passiefzijde van de balans kunnen aanduiden. De structuur van de vaste, realiseerbare en beschikbare middelen op de actiefzijde van de balans kunnen weergeven. De structuur van een boek voor inkomende facturen kunnen opbouwen. Bepaalde werkwijzen, handelingsprocedures vlot kunnen uitvoeren zoals bijvoorbeeld; een kasboek invullen,...

9 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 8 Gericht zijn op het raadplegen van informatiebronnen; zoals het raadplegen van de jaarrekening, het rekeningenstelsel,... Zin voor orde en nauwkeurigheid ontwikkelen. Gericht zijn op het uitvoeren van controles. Zin ontwikkelen voor het gestructureerd oplossen van een probleem. Weten uit welke documenten de jaarrekening van de onderneming bestaat. Inzicht verwerven in de correcte boekhoudkundige verwerking van aankoop- en verkoopfacturen met allerlei bijkomende complicaties; zoals bijvoorbeeld retourzendingen, kortingen, doorgerekende kosten,... De werking van overlopende rekeningen in bepaalde situaties kunnen aanwenden; als het uitdrukkelijk gevraagd wordt. Overlopende rekeningen bij het openen van de boekhouding spontaan neutraliseren. Oprichtingseisen van vennootschappen spontaan kunnen toepassen bij de boekhoudkundige verwerking van de oprichting van een vennootschap. Het is de bedoeling de studenten een grondig inzicht te verschaffen in het boekhoudkundig mechanisme. Wij willen de studenten een leidraad bezorgen om alle bewerkingen boekhoudkundig op de precieze manier te kunnen boeken. Verder willen wij hen wijzen op de consequenties van verkeerde boekingen, vooral of fiscaal-technisch vlak. Tenslotte moeten de studenten in staat zijn een balans precies te interpreteren. de cursist staat in voor de systematische en correcte boekhoudkundige verwerking van elke verrichting die in geld waardeerbaar is; de cursist zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de cursist leert de administratie van commerciële verrichtingen, van financiële verrichtingen, van fiscale verrichtingen en van diverse verrichtingen leiden en controleren; de cursist leert het kostprijs-, kosten- en financieel beleid voorbereiden en de jaarrekeningen opmaken; de cursist leert de boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden; de cursist leert belangrijke beslissingen te nemen; de cursist leert correct met vertrouwelijke informatie om te gaan; de cursist kan een professioneel boekhoudkundig softwarepakket vlot gebruiken. TV Computerboekhouden De studenten vertrouwd maken met een computerprogramma en de eventuele opstarting van een dossier. Daarbij is het belangrijk dat ze de boekhouding van hun cliënt begrijpen en inzicht hebben in de boekhoudkundige processen. Tevens wordt de afsluiting van de boekhouding met de eindejaarswerkzaamheden behandeld zodat ze een jaarrekening moeten kunnen opstellen. de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de student leert de administratie van commerciële verrichtingen, van financiële verrichtingen, van fiscale verrichtingen en van diverse verrichtingen leiden en controleren; de student leert de boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden; de student kan een professioneel boekhoudkundig softwarepakket vlot gebruiken. de student kan de computer gebruiken in functie van de analytische exploitatieboekhouding.

10 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 9 de student kan een extra-comptabele boekhouding voeren, met behulp van een spread-sheet programma, op een overzichtelijke, volledige en uiteraard correcte wijze. Voor de autonome analytische boekhouding moet hij een efficiënt analytisch rekeningenplan kunnen opstellen, inbegrepen de spiegelrekeningen en moeten hij de boekingen kunnen uitvoeren om het correcte analytische resultaat te bekomen. de student moet tenslotte kunnen werken met een geïntegreerd boekhoudpakket. de student gebruikt de computer om alle informatie nodig heeft in het kader van de kostprijsboekhouding in te voeren, te bewerken en te presenteren TV Analytische exploitatie boekhouden De studenten moeten de kostprijscalculatie kunnen situeren, bedrijfseconomisch en boekhoudkundig. Zij moeten de verschillende elementen van de kostprijs in de kostensoorten terugvinden. Zij moeten kosten kunnen verdelen over de verschillende kostenplaatsen in de kostenverdeelstaat, en de verdere toerekening uitvoeren met behulp van verschillende omslagsleutels. Zij moeten de implicaties van verschillende productieprocessen op de kostprijsberekening in hun calculaties kunnen verwerken. Zij moeten een analytisch rekeningenstelsel kunnen opstellen en de kostprijs kunnen berekenen volgens de methodes van full costing (inclusief ABC) en direct costing. Zij moeten standaarden kunnen toepassen en een verschillenanalyse uitvoeren. TV Budgetteren De student kan de verschillende budgetten opstellen. Hij/zij gebruikt ze, naast de instrumenten als de algemene boekhouding en de analytische exploitatieboekhouding, om een evenwichtig en doordacht beleid te voeren in zowel kleine, middelgrote of grote ondernemingen. De student kan het nut en de mogelijkheden van het budget aantonen. Hij/zij heeft inzicht in de systematische opbouw en samenhang van de budgetten. De student maakt zich verschillende berekeningstechnieken eigen, ten einde budget-minded te worden. TV Balansanalyse de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de student krijgt inzicht in de methoden om de in de jaarrekening opgenomen informatie te interpreteren en analyseren. TV Algemene economie De studenten moeten kunnen bewijzen dat zij vertrouwd zijn met de terminologie, het begrippenapparaat en de methodes van de economische wetenschap. Zij moeten actuele economische gegevens en vraagstukken kunnen aantonen op een systematische wijze. de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten TV Burgerlijk- en handelsrecht De nodige rechtskennis bijbrengen om de studie van de economie en de bedrijfseconomie te ondersteunen. Een duurzame kern juridische woordenschat aanbrengen. Het de studenten mogelijk maken wetteksten te begrijpen en het verder contact met de rechtswereld te vergemakkelijken.

11 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 10 Leiden tot een beter begrip van en een positieve ingesteldheid tegenover de wet (een objectiefkritische benadering moet vanzelfsprekend de ogen niet sluiten voor onvermijdelijke tekortkomingen). TV Bank- en kredietverrichtingen De student ziet het belang van de financiële instelling in als schakel tussen kredietnemers en beleggers én krijgt inzicht in het scala van belegginsproducten.tevens kan hij een beurskrant interpreteren. TV Fiscaal recht (fiscale wetgeving) 3 de jaar(deel 1) Zich een grondig inzicht verschaffen in het BTW-mechanisme. Zij dienen inzicht te verwerven in het aangifteformulier en moeten in staat zijn, op het einde van de cursus, zelf een BTW-aangifte in te vullen Tevens moeten de studenten een overzicht krijgen van de BTW-wetgeving en haar praktische toepassing ervan. De student verwerft de theoretische en praktische kennis van het rechtsvak personenbelasting. 3 de jaar(deel 2) De lessen in het fiscaal recht moeten: De nodige rechtskennis bijbrengen om de studie van het boekhouden te ondersteunen. Een duurzame kern van juridische woordenschat aanbrengen. Een algemeen inzicht geven in de structuur van de personenbelasting en de studenten aantonen dat de meeste problemen kunnen opgelost worden met behulp van een juridisch werk en/of wetboek. De studenten moeten op het einde van het jaar het aangifteformulier kunnen invullen. Het de studenten mogelijk maken wetteksten te begrijpen en te interpreteren. Leiden tot een beter begrip van en een positieve ingesteldheid tegenover de wet en het recht in het algemeen ( een objectief kritische benadering moet vanzelfsprekend de ogen niet sluiten voor onvermijdelijke tekortkomingen). TV Controle, expertise en déontologie De studenten vertrouwd maken met de terminologie en de controletaken. Ze moeten daarbij oog hebben voor de wettelijke bepalingen en de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening. Tevens moeten ze de verantwoordelijkheden van de revisor of accountant kennen. TV Exportleer Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de gebruikelijke technieken in de binnen- en de buitenlandse handel, waarvan de studenten zich absoluut een aantal zaken moeten eigen maken. Meer specifiek wordt getracht de materie zo nauw mogelijk te laten aansluiten met de praktijk, derwijze dat de studenten de verbanden tussen - en de wisselwerking met - de onderscheiden thema s ervaren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een praktisch - pragmatische visie op de economische leefwereld die ons omringt. TV Financiële algebra 1 ste jaar De cursist leert wiskundige formules in diverse financiële situaties gebruiken en werkt tevens toepassingen uit aan de hand van: - een rekenmachine Inzicht verwerven in enkelvoudige en samengestelde intrest, alsook in post- en praenumerandoannuïteit

12 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 11 De formules voor de aanvangswaarde van een post- en praenumerando annuïteit kunnen afleiden, opstellen en toepassen Het onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde intrest duidelijk weergeven. De algemene formules voor de enkelvoudige en samengestelde intrest kunnen afleiden en opstellen. De formules voor enkelvoudige en samengestelde intrest kunnen toepassen. De afleidingen uit de slotwaardeformules kunnen geven en de nieuwe formules kunnen toepassen. 2 de jaar Deze cursus bouwt verder op de verworvenheden opgebouwd tijdens het eerste jaar; een aantal denkpistes die daar werden ontwikkeld, worden thans verruimd, versterkt en verfijnd. De formules voor de slotwaarde van een post- en praenumerando-annuïteit kunnen afleiden, opstellen en toepassen. Afleidingen uit de slotwaardeformules van post- en praenumerando-annuïteiten kunnen geven en toepassen. De cursist leert omgaan met financiële begrippen; de tijdswaarde van het geld, intrest, verdiscontering, Vooral het synthetisch denken wordt gestimuleerd, zodat dit leidt tot een allesomvattend Vermögen. Vooral de financiële algebraische filosofie, als onderbouw van de onderscheiden formules, wordt voortdurend in het licht gezet en brengt op deze wijze een gefundeerd inzicht in de materie. TV Bedrijfseconomische statistiek Voor quasi alle studenten is dit een nieuw vak: derhalve is het vooreerst de bedoeling de studenten kennis te laten maken met een aantal statistische begrippen en de typische terminologie. Verder wordt beoogd inzicht te verwerven in het statistisch denken: hiertoe vormen de berekeningen van een aantal gemiddelden reeds een eerste aanzet. Het element kansrekenen legt de grondslag voor de later te bestuderen kansverdelingen: hierbij is het verwijzen naar de economische beleidsomgeving van elke dag essentieel. TV Sociaal recht (sociale wetgeving) De studenten moeten in het doolhof van het sociaal recht de weg leren vinden naar het antwoord op concrete vragen die zij als boekhouder kunnen tegenkomen. Zij moeten leren een juridische kijk te ontwikkelen vereist om problemen in dit gebied aan te pakken. Zij moeten leren inschatten in hoeverre de antwoorden die zij gevonden hebben betrouwbaar zijn. de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de student leert de boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden; de student leert belangrijke beslissingen te nemen; de student leert correct met vertrouwelijke informatie om te gaan; de student krijgt een inzicht in de geldende reglementering en wederzijdse rechten en plichten van de werkgevers en werknemers en dit zowel bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst als tijdens de lopende duur en bij de beëindiging van de overeenkomst. de student krijgt inzicht in de diverse sectoren van de sociale zekerheid.

13 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 12 TV INFORMATICA (1ste jaar lt/week; 2de jaar lt/week; 3de jaar lt/week) ONDERDEEL BASISKENNIS EN BESTURINGSSYSTEMEN DOELSTELLINGEN De student kan het doel en het nut van een computersysteem verklaren. Computersysteem doel nut de basiscomponenten van een computersysteem onderscheiden. Hardware-onderdelen doel en nut van toepassingssoftware verklaren; het onderscheid tussen een tekstverwerker, een rekenblad, een databanktoepassing en een presentatie-/tekenpakket aangeven; doel en nut van programmeertalen verklaren; doel en nut van een besturingssysteem uitleggen. basisvaardigheden van een besturingssysteem uitvoeren. Basishandelingen invoerapparatuur uitvoerapparatuur randapparatuur Software toepassingssoftware: o doen en nut o tekstverwerker o rekenblad o database o presentatiepakket o tekenpakket o opmaakpakket programmeertalen: doel en nut besturingssoftware o doel o nut o componenten o overzicht huidige besturingssystemen o verschillen muisbewerkingen

14 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 13 toetsenbord: toetscombinaties, sneltoetsen begrippen map en bestand, boomstructuur bestandsmanipulaties (mappen, bestanden, kopiëren, verplaatsen,...) werken met vensters en menu's bestanden beheren. Bestandsbeheer kopiëren en verplaatsen formatteren diskettes kopiëren bestandstypes selectie van bestanden verschillende weergaven verwijderen van bestanden zoeken naar bestanden bestanden (de)comprimeren. Comprimeren en decomprimeren bestanden comprimeren en decomprimeren programma's beheren; Toepassingssoftware installatie de-installatie beheer: o snelkoppelingen o programmagroepen multi-tasking de multi-taskingmogelijkheden op een stand-alone computer aanwenden. o statische gegevensuitwisseling o verschillende vensters een eenvoudige standaardinstallatie en configuratie van een Besturingssysteem besturingssysteem uitvoeren; standaardinstallatie configuratie componenten bijvoegen de multi-usermogelijkheden op een stand-alone computer aanwenden. printers installeren stuurprogramma s zoeken op en downloaden van het internet gebruikersprofielen de helpfunctie hanteren. Helpfunctie

15 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 14 ONDERDEEL TEKSTVERWERKING De student kan: DOELSTELLINGEN doel en nut van tekstverwerking uitleggen. Tekstverwerking doel nut de werkomgeving aanpassen. Opstarten en verlaten van het programma Werkvenster Weergave van de pagina Werkbalken aan- en uitzetten een document aanmaken; een document corrigeren. Intikken en corrigeren van tekst eindmarkeringen tekstentiteiten o alinea o sectie o pagina, tussenvoegen en overschrijven wissen van tekst herstelfunctie spellingcontrole grammaticacontrole autocorrectie woorden splitsen symbolen en speciale tekens een tekstdeel verplaatsen, wissen, kopiëren en invoegen; met meerdere documenten tegelijk werken. Tekst selecteren een tekstdeel selecteren (teken, woord, ) een selectie opheffen Tekstdelen verplaatsen, kopiëren en verwijderen binnen één document tussen verschillende documenten Zoeken en vervangen

16 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 15 tekstopmaak automatiseren. Opmaakprofielen gebruik opmaak wijziging hiërarchie titels nummeren documentsjablonen ontwerpen. Sjablonen tekens, woorden, alinea's, pagina's, secties en documenten opmaken. Opmaak plaatsen, kopiëren en verwijderen tekenopmaak o lettergrootte o lettertype o letterweergave o onderstrepen (kleur) o effecten alineaopmaak o regelafstand o afstand tussen alinea s o randen en arceringen o uitlijning en insprong o opsommingstekens en -nummering o tabstops opvultekens instellen en wijzigen paginaopmaak o papierformaat en marges o papieroriëntatie o kop- en voettekst o voet- en eindnoten sectie opmaak tekst in kolommen plaatsen. Kolommen aanmaak opmaak teksten en tekstdelen afdrukken. Afdrukken

17 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 16 afdrukopties o selectie printer o printerinstellingen o aantal exemplaren, afdrukvoorbeeld brief opstellen. Brief die voldoet aan BIN normen tabellen opmaken en bewerken. Werken met tabellen Invoegen tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende formaten opslaan en opvragen. Opmaak diverse automatische verwijzingen in een document maken. Inhoudstafel Documenten opslaan en opvragen Index een standaarddocument en een gegevensbestand samenvoegen. Afdruk samenvoegen Brieven Enveloppen Etiketten adreslijst de helpfunctie hanteren. Helpfunctie

18 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 17 ONDERDEEL PRESENTATIE DOELSTELLINGEN De student kan: doel en nut van een presentatiepakket uitleggen. Het presentatiepakket: doel nut een presentatie aanmaken. Presentatie voorbereiding lay-out o scenario o vormgeving tekst intypen, opmaken en plaatsen; Tekst en objecten invoer objecten invoegen, aanpassen en gebruiken. opmaak verplaatsen verwijderen eigenschappen schikken presentatieweergaven opmaken, gebruiken en afdrukken. Weergave weergaven van een presentatie Afdrukken hand-outs notities dia s een diavoorstelling maken, geven en opslaan. Diavoorstelling diaovergang animatie van objecten tijdinstelling stand-alone presentatie opslaan en opvragen sjablonen aanmaken en gebruiken. Sjablonen achtergrond tekenopmaak logo

19 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 18 een presentatie opslaan en opvragen. Presentatie opslaan website stand-alone presentatie presentatiebestand Presentatie opvragen/starten volgordebestand een presentatie geven. Presentatie hulpprogramma website de helpfunctie hanteren. Helpfunctie

20 OSP EcHOSP - Lineaire organisatie 19 ONDERDEEL AGENDA- EN TAAKBEHEER De student kan: DOELSTELLINGEN het doel en nut van een agenda en taakbeheerpakket uitleggen. Agenda- en taakbeheerpakket doel nut functie der componenten contactpersonen beheren. Contactpersonen: functioneel indelen distributielijsten een agenda samenstellen en aanpassen. Agenda opstelling wijziging diverse lijsten opbouwen en bijwerken; Lijsten weergavetechnieken gebruiken.. aanmaak gebruik een logboek gebruiken. Logboek raadplegen agenda's automatiseren en synchroniseren. Automatische agenda Synchroniseren van gegevens een taakplan opstellen en aanpassen. Taakplan opbouw wijzigingen de helpfunctie hanteren. Helpfunctie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Katern nr. 18 van het C.I.B.G. Opleidingen

Katern nr. 18 van het C.I.B.G. Opleidingen Katern nr. 18 van het C.I.B.G. Opleidingen Avenue des Arts - Kunstlaan 20 - b10 Bruxelles 1000 Brussel Tel: 02/282.47.70 Fax: 02/230.31.07 E-mail: mail@cibg.irisnet.be http://www.cibg.irisnet.be Laatste

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES ABSTRACT De hogeschool biedt aan bedrijven en andere organisaties opleidingen aan in een aantal informatica-domeinen. In deze

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie