FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND"

Transcriptie

1 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : [«gil SECRETARIAAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 (K^all HOOGSTRAAT, 42, BRUSSEL 1 ^7/00 A.24/30 AS/SC. Brussel, 10 okto"bgr NOTULEîT VM DE VERGADERING VAÎT HET BUREAU VAN 3 OKTOBER Voorzitter; H. CEUPPMS. Aanwezig; ANDRIS H., BUSSCHOTS L., CASTEL H., CEUPPE1TS H., CUTPERS G., DE BOCK H., TJEBDNIÏE G., DELOURMK A., DE SCHUTTER R., TJÜHT2T G., GOETHALS F., GOGNE G., HAMOHT E., JMBSEHS E., LAHBIOJ R., LECLERCQ O., IEFEVRE M., MAJOR L., RESIlïOET A., SCHOETERS F., SCHUGELJS., TAtlDIIAUX -J., VERDONCK R., WALLAERT G., YER1TA J.. Afwezig met kennisgeving; ASPESIAGH H., BAIESSE R., COCHE P., DEKEYZHIR R., PLUMIER L., THIJS V., TRIHEUS E., VAIT DAELE D., VAÏÏDEPERRE R.. 1. HEÜMDBLINGBH: 1. Mededelingen; X X X Behandelde punten a) Contact met het A.C.V,5 t>) Abonnement "Syndicats" Luik; c) Personeel I.V.V.V.5 d) Statutair congres. 2. Sluiting van ondernemingen. X X X a) Contact met het A.C.V.. MAJOR signaleert dat het A.C.V. het eens is om ons op donderdag 12 oktotier e.k. om 9 uur in het Syndicaal Huis te ontmoeten. Hot_ Bji^caujieein^akte^ van_ d^ie^ medede^inj^jbri w.ij.st_ de kameraden JA SSMS_j_ ^BUNl^_VAiroEPERRE,_]^ffiI01T J _ I^CLEHCQj. LB3PEVRB, ~" ^EUPPEÏÏS al_smed ; e_de_ lpàcq van_ h_et Sporei;ariaat aan om dat onderhoud JAITSSENS deelt mede dat het A.C.V. sommige "beslissingen genomen heeft, onder meer ten aanzien van de verhoging van de stakingsvergoeding die, met ingang van 1 oktober 1967, op F per week wordt gebracht. Hij stelt voor van de aanwezigheid van de delegatie van hot A.C.V. gebruik te maken om die kwestie tor sprake te "brengen. MAJOR is het eens met dat voorstel.

2 2 b) Abonnement "Syndicats" Luik. MAJOR wijst erop dat de verzending van "Syndicats" aan de Metaalbewerkers van Luik bchouden -word alc gevolg van een "beslissing van het Bureau, doch er diont wel vastgesteld te worden dat zulks zeer duur is en gelet op de huidige moeilijkheden zal men genoodzaakt zijn in een of andere zin een "beslissing ts nemen. Het ogenblik is gekomen om de kwestie to "berde te brengen gezien do Post de vernieuwing of niet van de abonnentenlijst afwacht. LAMBICM is van oordeel dat men de verzending van dat "blad kan afschaffen. Er wordt aan herinnerd dat iedereen, krachtens de statuten, het blad moot nemen, "behoudens de centrales die toestemming hebben gekregen om die verplichting niet na te komen, door trouwens oen solidariteitsb ijdrage te betalen. In dat geval zijn de Centrales van het Boek, de A.C.O.D. en do Mijnwerkorscontralo. Eieruit volgt dat het uiteindelijk de centrales zijn die over de aan te nemen houding moeten beslissen. Gelet op het feit dat de afdeling van Luik van de B.B.T.K. zich eveneens in dat geval bevindt, zal MAJOR aan de twee Centrales een schrijven richten om to vernomen wat voor houding zij zullen aannemen. o) Personeel I.V.V.V.. LECLERCQ doet mededeling van de eis ingediend door het personeel van het I.V.V.V.. Die eis word uitgebracht toen het personeel kennis kreeg van de voordelen die aan de nieuwo algomene secretaris zullen worden toegekend. Hij vraagt aan het Bureau wat er dient gedaan to worden. MAJOR begrijpt niet waarom die kwestie ter kennis van het Bureau moet worden gebracht. Hij begrijpt trouwens het personeel niet. Do voordelen toegekend aan de door de regelmatige instanties van do organisatie aangewezen militanten hebben niots te maken mot het statuut van het personool. JANSSENS vestigt evenwel de aandacht op de psychologischo reactio vormits er toch tot do vermindering van hot aantal personeelsleden was besloten". Zo komt men er licht too te beweren dat die vermindering moet dienen om de nieuwe algemene secretaris to betalen. JAM3SENS wenst aadero inlichtingen to vornemon over do bezoldiging v«wn de nieuwo algemene secretaris. MJOR kan die inlichtingen nog niet verstrekken daa,r, hieromtrent «rooralsnog geen beslissing ia gonomon. ALLAERT betreurt dat men niet regelmatig- op do hoogte gohouden wordt van alles wat or in hot I.V.V.V. en in het Soqffotariaat van Europese vakvoronlgingen geschiedt»

3 3 Hij hoeft door zijn Internationale vernomen dat BUITER zou "benoemd worden. Soms maakt men verwijten alsof de Lodon van het Bureau geen "belangstelling hadden voor hetgeen op internationaal en op Europees vlak geheurt, doch er dient gezegd te worden dat men niet voel afweet van het vakbondsleven op dat niveau. MAJOR aanvaardt die opmerking niet daar hij hot Bureau in kennis heeft gesteld van wat er go"bourt in hot I.V.V.V. on in hot S.E.V.. DELOURME precisoort dat al die inlichtingen regelmatig aan de Leden van hot Bureau door het Secretariaat worden overgezonden onmiddellijk na de vergadering van hot uitvoerend "bestuur van do Europese organisaties. d) Statutair congres. CEUPEENS deelt mode dat do Commissie der 15, mot eenparigheid van stemmen van do aanwezige leden, voorstelt het statutair congres omstreeks 1 april 1968 te houdon. Op dat congres zou het activiteitsverslag door 1IAJOR worden voorgelegd. Men zou eveneens overgaan tot de goedkeuring van sommige teksten voorgesteld door de Commissie on ten slotto zou de niouwo algemene secretaris worden "benoemd. Daarna zou eon overgangsperiode van twee maanden ÏIAJOR de gelegenheid geven om zijn opvolger op de hoogte te "brengen. AEDRIS vestigt de aandacht op hot feit dat hot Nationaal Comité, volgens de statuten, de algemene secretaris "behoort te verkiezen. Dient er aangenomen te wordon dat de Commissie der 15 oen wijziging van do statuten ovorweegt? JANSSEHS onthoudt zich ovor dat voorstel. Hij herinnert aan de principiële "beslissing van zijn centrale die wil dat do vaste secretaris zijn functie op do leeftijd van 65 jaar verlaat. Hij stemt niet "togen" omdat hij iiiets tegen do persoon van MAJOR hooft. CASTEL herinnert eraan dat hij ontslag heoft genomen in de Commissie dor 15* Set is dus nodig hem daar te vervangen. "VERDOITCK "brengt do kwostic van de samenstelling van de Commissie dor 15 tor sprake. Waarom houdt mon geen rekening met do hieromtrent uitgesproken woncon? CEÏÏPPEtTS herinnert eraan dat het Bureau over do samenstelling van die Commissie heeft "besloten. MAJOR zogt met klem dat niet hij aandringt om te "blijven. Inderdaad, hij hooft verklaard dat hij "bereid is weg te gaan op het einde van het jaar, doch aangezien men hom gevraagd heoft het verslag aan het congres voor te loggen, zal hij niet woigoron en hij zal alleszins op einde mei 1968 weggaan. CEUPPEtTS stelt er prijs op te "beklemtonen dat IÎAJOR in deze zaak van eon voorbeeldige loyauteit heoft "blijk gogevon.

4 - 4 - AlIDRIS herinnert eraan dat hij reeds vóór do vakantie - om redenen die men kont - had voorgesteld dat het voltallige Secrobariaat zou geroepen worden om doel te nomen aan do werkzaamheden van do Commissie der 15* Hot is onaanvaardbaar dat sommige kandidaten er zitting hebben terwijl andere er niot toegelaten worden. WALLAERT meent dat hij goen zitting hoeft als kandidaat, doch als lid [ van hot Bureau. I, DEBUME spreekt zich in dezelfde zin uit on aanvaardt niet dat men hem op die wijze beledigt. AEDRIS verklaart zich nader en wijst erop dat hij geenszins de bedoeling heeft gehad ook maar iemand aan to vallen. JANSSEHS preciseert dat er van bij het bogin der werkzaamheden geon naam van oen kandidaat is uitgesproken, daar de Commissie zich eerder heeft beziggehouden mot structuurproblemen. Het Bj^eau^^s^ui^h^^s^a^u^aj^r^c^ngros te houden op 19, 20 en j21_apj?il_19.6 < 8. ~ x x x 2. SLUITING VAN OITDERNEMIIfGECT. TERÏÏA heoft kennis genomen van de vragen gestold in de nota van hot Secretariaat on is enigszins verwondert want in feite is er rcods oen antwoord daarop gegoven door het Bureau. Die antwoorden kunnen govonden worden in de nota 67/OO A.23/67 van 3 juli 1967? goedgekeurd door het Bureau. CASTEL verzet er zich togon dat men zich oriënteert naar oon uitbreiding van do bevoegdheden van do R.V.A. inzake arboidsbamiddeling, zoals men zulks doet in Frankrijk. De nadelen van oen dergelijk stelsel zijn tallozer dan do voordelen. DE BOCK antwoordt hom dat men in de nota inderdaad zinspeelt op hot Franse stelsel, doch er dient aan toegevoegd to worden dat hot stelsel niet wordt toegepast. Hij persoonlijk meent dat do werkgevers in geval van massale werkloosheid verplicht zijn er do R.V.A. voldoende tijd vooraf van to verwittigen. Een individuele werkloosheid zou trouwens geon aanleiding tot informatie dienon te geven. CASTEL meent dat het A.B.V.V. ten aanzien van de vergoeding dor werklozen dio getroffen worden door of het slachtoffer zijn van sluiting van ondernemingen een oplossing zou moeten verdedigen dio leidt tot do toekenning van sommen welke niot lager dan do huidige voordelen mogen zijn. In deze aaak zal men anderzijds de heersende discriminatio moeten afschaffen* DE SCHUTTER spreekt zich uit ten gunste van de thesis verdedigd door het A.C.V. dat voorstelt in sommige gevallen vorbod op te loggen to sluiten,

5 - 5 - Anderzijds, wat do voorafgaande informatie betreft, zou zulks niet onkol dicnon te geschieden "bij sluiting van ondernemingen, doch ook om precies to weten wat er op do arbaidsmarkt gebeurt on men zou "bovendien do vacanto TDotrekkingon mooton konnon. YERNA dringt erop aan dat er op "basis van do nota, die daags voor do vakantie door hot Bureau word aangenomen, oen tekst voor de ÏÏ.A.R. zou opgostold wordon. LAMBION is hot hiermede eens. Hij horinnort aan do discussie van verleden week toon mon had aangenomen dat oerst do oconomischo toestand en do te troffen maatregelen dienden onderzocht to worden alvorens een advies to goven. Hij brengt evenoons het bestaan van de nota 67/OO A.23/67 in herinnering. Hot Bureau kan thans toch niet op zijn beslissing terugkomen. AKDRIS is van mening dat de besto formule zou bestaan in hot toekennen van premies zoals dio van do E.G.K.S. waarbij allo arbeiders op voet van gelijkheid worden geplaatst. Als het fonds op professioneel of op interprof essioncol vlak moot georganiseerd worden, dan spreekt AÎTDRIS zich uit voor de oplossing op interprofessioneel plan. Anderzijds zou men do mogelijkheid van do veralgemening dor 44 uren mooton onderzoeken en ook do afschaffing van do ponsioenvermindoringen mooton bekomen in geval van vroegtijdige pensionering. YERWA stolt vast dat mon bezig is mot opnieuw beslissingen te nomon dio reeds in hot Bureau zijn tot stand gekomen. JANSSENS, sprekond over massale afdankingen, zog-b dat men hieronder dient te verstaan niet alleen de gevallen waar er totaio sluiting van do fabriek plaatsheeft, doch eveneens sluiting van eon sec lor van dio fabrieko VOD?strokt_ ^o r_h t_bureau zul^l^nhotjriogolijk makan Arbeidsraad moot worden uitgebracht.

6 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, 42, BRUSSEL 1 '/OO A. 24/30 AS/EC. Bruxelles, le 6 octobre PROCES-VERBAL DE LA REUITIOJT DU BUREAU DU 3 OCTOBRE Président; H. CEUPPENS. Présents; AITDRIS H., BUSSCHOTS L., CASTEL H., CEUPPEffS H., CUIPEES G., DE BOCK N., DEBUNFE G., DELOUESE A., DE SCHUTTER R., DUHHT G., GOETHALS F., GOGNE G., HAMONT E., JANSSEïïS E,, LAMBIOÎT R., LECLERCQ 0., LEFEVRE M., MAJOR L., RESIIIOÎTO A., SCHOETERS F., SCHUGSÎS W., TAMUTIAUX J., VERDOÎTCK R., TIALLAERT G., YEMA J.. Excusés; ASPESLAGH H., BALESSE R., COCHE P., DEKEYZER R., PLUMIER L., THIJS V., TRUYENS E., VA1T DAELül D., VAÎTDEPERRE R.. 1. COMMUNICATIONS; 1. Communications; x x x Points traités / a) Contact avec la C.S.C.5 J 6 "b Abonnement "Syndicats" Liègej c Personnel C.I.S.L.5 d Congrès statutaire. 2. Fermetures des entreprises. M x x x \Jn») Contact avec la C.S.C. MAJOR signale que la C.S.C. est d'accord pour nous rencontrer le jeudi 12 octobre prochain à 9 heures, à la Maison syndicale. _Le_Bureau prend. acvte_jie_.çette_ ^ommunàcati_on_ etji^signe^jle^s^ Ç^amarad.es. JANSSENS^ DEBUME, J/'A PERRE,_LMffiI li 2 _ IjE œçq î._lefeyre GEUPPENS ^^l^s^einbre^sjiu Secr&tariat H r _ a i! s i s i e. â. SP^Pè. signale que la C.S.C. a pris certaines décisions, notamment on ce qui concerne l'augmentation de l'indemnité do grève qui', à partir du 1er octo-bre 1967, passe à F. par semaine. Il propose de pr fiter do la présence de la délégation de la C.S.C. pour soulever cette question. I'IAJOR est d'accord avec cette proposition.

7 2 - À (n b ) Abonnement "Syndicats" Liège. \i MAJOR signale que l'envoi do "Syndicats" aux Métallurgistes do Liège a été maintenu à la suite d'une décision du Bureau, mais il faut "bien constater que cela coûte très cher et vu les difficultés actuelles s il faudra "bien prendre une décision dans l'un ou l'autre sens. Le moment est venu pour poser la question, étant donné que la Poste attend le renouvellement ou non de la liste des abonnés. LAMBION est d'avis qu'on peut tout aussi "bien supprimer l'envoi do ce j ournal. Il est rappelé que, statutairement, tout le monde doit prendre le journal, sauf les Centrales qui ont reçu l'autorisation de se soustraire à cette obligation, en payant d'ailleurs une cotisation de solidarité. Sont dans ce cas la Centrale du Livre, la C.G.S.P. et la Centrale èes Mineurs. Il en résulte que ce sont les centrales qui finalement doivent décider de l'attitude à prendre. Etant donné que la Section de Liège du S.E.T.Ca. est également dans le cas, MAJOR écrira une lettre aux deux Centrales pour demander l'attitude qu'elles comptent prendre. c) Personnel C.I.S.L.. \ LECLERCQ fait part de la revendication introduite par le personnel de la C.I.S.L.. Cette revendication a été lancée lorsque le personnel a appris les avantages que l'on accordera au nouveau Secrétaire général. Il demande au Bureau ce qu'il y a lieu de faire. MAJOR, ne comprend pas pourquoi le Bureau doit être saisi de cette question. Il ne comprend d'ailleurs pas le personnel. Les avantages accordés aux militants désignés par les instances normales do l'organisation n'ont rien à voir avec le statut du personnel.. JAITSSEHS attire toutefois l'attention sur la réaqtion psychologique puisque, tout aussi bien, il avait été décidé de réduire le nombre de membres du personnel. De là à dire que cette réduction doit servir à payer le nouveau Secrétaire général, il n'y a qu'un pas. JANSSEITS voudrait avoir des précisions sur le traitement du nouveau Secrétaire général. MAJOR ne peut pas encore donner ces renseignements, étant donné qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet. WALLAERT regrette que 1'on ne soit pas régulièrement tenu au courant de ce qui se passe tant à la C.I.S.L. qu'au Secrétariat syndical européen.

8 - 3 - C'est à son Internationale qu'il a entendu dire que BUITER serait nommé Parfois l'on fait des reproches, comme si les memtirgs du Bureau ne s'intéressaient pas à ce qui se passe sur le plan international et sur le plan européen, mais il faut "bien dire que l'on no.sait pas grand chose sur la vie syndicale à ce niveau. MAJOR n'accepte pas cette remarque, étant donné qu'il a annoncé au Bureau co qui se passe à la C.I.S.L. et au S.S.E.. DELOURME précise que toutes ces informations sont régulièrement transmises aux mem"bres du Bureau par le Secrétariat, immédiatement après la réunion du Comité exécutif des organisations européennes. d) Congrès statutaire. CEUPPENS annonce qu'à l'unanimité des membres présents, à la Commission des 15, celle-ci propose de tenir le Congrès statutaire vers le 1er avril A ce prochain Congrès, le rapport d'activité serait présenté par MAJOR. L'on procéderait également à l'approbation de certains textes présentés par la Commission et finalement l'on désignerait le nouveau Secrétaire général. Après cela, une période de transition de doux mois permettrait à MAJOR de mettre son successeur au courant. AITDRIS attire l'attention sur le fait que c'est le Comité national qui, selon les statuts, devrait élire le Secrétaire général. Faut-il croire que la Commission des 15 envisage de modifier les statuts. JAUSSELIS s'abstient sur cette proposition. Il rappelle la décision de principe de sa Centrale qui veut que le secrétaire permanent quitte sa fonction à l'âge de 65 açis. Il no vote pas "contre" parce qu'il n'a rien contre la personne de MAJOR. CASTEL rappelle qu'il a donné sa démission à la Commission des 15» II y a donc lieu do l'y remplacer. "VERDONCK pose la question do la composition de la Commission dos 15» Pourquoi ne tient-on pas oompte dosvoexix exprimés à ce sujet? OEUPPMS rappelle que c'est lo Bureau qui a décidé do la composition de cette Commission. MAJOR souligne avec force que ce n'ost pas lui qui insiste pour rester. En effet, il a signalé qu'il était prêt à partir à la fin do l'année, mais comme on lui demande de présenter le rapport au Congrès, il ne refusera pas et, en tout état do cause, il partira fin mai CEUPPENS tient à souligner que MAJOR a été d'une loyauté exemplaire dans cotte question.

9 - 4 - ANDRIS rappelle que, déjà avant los vacances, il avait proposé, pour dos raisons que l'on sait, que lo Secrétariat au complet soit appelé à participer aux travaux àe la Commission des 15» II est inadmissible que certains candidats y siègent, tandis que d'autres n'y ont pas accès. WALLAERT estime qu'il no siège pas en tant que candidat, mais comme membre du Bureau. DEBUNNE abonde dans le même sens et n'accepte pas qu'on l'affronte de cette façon. ANDRIS précise sa pensée et indique en tous cas qu'il n'a pas voulu attaquer qui que ce soit. JANS SMS, précise que, dès le début des travaux, aucun nrom de candidat n'a été prononcé, la Commission s'étant plutôt occupée des questions de structures. LoBureau d > é_cide_de_ tenir_ i G^c n^à. s^si a i u i a i r. 1?S. 1$La. J=P_jet_ 2. FERMETURES DES ENTREPRISES. YERNA a pris connaissance des questions qui ont été posées dans la note du Secrétariat et s'en étonne quelque peu car, en fait, une réponse a déjà été donnée par le Bureau à ces questions. Cos réponses peuvent être trouvées dans la note 67/OO A.23/67 du 3 juillet 1967, admise par le Bureau. CASTEL s'oppose à ce qu'on s'oriente vers une extension dos pouvoirs de l'o.h.em. en matière de placement des travailleurs, comme on le pratique en France. Les désavantages d'un toi régime sont plus nombreux que les avantages. DE BOCK lui répond que, dans la note, on fait en effet allusion au système français, mais il faut "bien ajouter que le système n'est pas pratiqué. Personnellement, il est d'avis qu'en cas de chômage massif, les patrons sont obligés d''en informer suffisamment à l'avance l'o.n.em. Un chômage individuel ne devrait d'ailleurs pas donner lieu à information. CASTEL est d'avis qu'en co qui concerne l'indemnisation des chômeurs touchés ou victimes do fermeture d'entreprises, la F.G.T.B. devrait défendre une solution aboutissant à l'octroi do sommes qui no peuvent ôtre inférieures aux avantages actuels. D'autre part, on cette matière, il faudra supprimer la discrimination existante DE SCHUTTER se prononce on faveur do la thèse défendue par la C.S.C. qui propose l'interdiction do fermeture dans certains cas.

10 5 D'autre part, on ce qui concerne l'information préalable, cela ne devrait pas seulement so fairo en cas de fermeture d'entreprises, mais en vue de savoir exactement ce qui so passe sur le marché de l'emploi, il faudrait connaître aussi les emplois vaoants» YERtTA insiste pour que, sur "base de la note admiso à la veille dos vacances par le Bureau, un texte soit rédigé peur lo CIT.T.. LAMBIOH" a"bondo dans le mémo sens. Il rappelle la discussion do la semaine passée où l'on avait quand môme admis qu'il faudrait voir d'atiord la situation économique et les mesures à prendre avant de donner un avis. Il rappello aussi l'existence do la note 67/OO A.23/67. Le Bureau ne peut quand mémo pas se déjuger maintenant. ANPRIS est d'avis que la meilleure formule serait l'octroi de primes dans le gonro do celles de la C.B.O.A., mettant tous les travailleurs sur un même pied. Si le fonds doit être professionnellement ou interprofessionnollement organisé, ANDRIS se prononce pour la solution interpr ofo s si onneile. D'autre part, l'idée serait à creuser si l'on ne pourrait pas généraliser les 44 heures et aussi obtenir la suppression des diminutions de pension en cas de mise à la retraite prématurée. YERNA constate qu'on est en train de reprendre des décisions déjà intervenues au Bureau. JAÏÏSSEEIS en parlant do licenciements massifs, indique que l'on doit comprendre en cela non seulemont le cas où il y a fermeture totale do l'usine, mais également fermeture d'un secteur do cette usine. l'avis à donner au nom de la F.G.T.B. au Conseil national du Travail,

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT s 42. RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 72/Uu A 24/15 AS/lTV Bruxelles, lo 17 mai 1972. PROCES-VERBAL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING Neerlegging-Dépôt: 16/09/2013 Regist.-Enregistr.: 01/10/2013 N : 117175/C01120.02 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 SEPTEMER 2013 TOT VERLENGING VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding DOC 54 2287/002 DOC 54 2287/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 februari 2017 14 février 2017 WETSVOORSTEL betreffende de vervanging van de ecocheques

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES F.6.T.B. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 63/00 A 23/42 AT/IL. Bruxelles, le 20 mai 1963.

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 193

TRACTATENBLAD VA N HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 193 52 (1951) Nr. 2 TRACTATENBLAD VA N HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 193 Verbetering Op bladzijde 1, linkerbovenhoek, dient het systematisch nummer 52 (1921) Nr. 2", te worden gewijzigd

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE. ru 1000 bruxelles STTQ2) T 51180 67 "~ nu 5116466 -^7000-0753010-96

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE. ru 1000 bruxelles STTQ2) T 51180 67 ~ nu 5116466 -^7000-0753010-96 FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE 81/00 A 23/80 GD/MDV/CS Serv. Dact,' Trad. ML Bruxelles, le 26 novembre 1981 AUX MEMBRES DU BUREAU. OBJET : STATUT PROFESSIONNEL DES MERES D'ACCUEIL. 1. Demande

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 MAART 2013 TER BEPALING VOOR 2013 VAN

Nadere informatie

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins»

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins» 588 (1974 1975) -. Nf 1 580 (1974 1975) - N 1 Kamer van Volksvertegenwoordigers des Chambre Représentants ZITTING 1974-1975 30 MEI 1975 SESSION 1974-1975 30 MAI 1975 WETSONTWERP PROJET DE LOI tot wijziging

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT. 42. BRUSSEL 1 GD/AS/ID 69/Oo A 24/24 Brussel, 2 september 1969

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE r i 83/00 A 23/55 P/MDV/NT Trad MW P ur Bruxelles, le 27 juillet 1983. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. OBJET : ASSURANCE!'SOINS DE SANTE" 1983.- ECONOMIES. 1. RAPPEL.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap)

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Neerlegging-Dépôt: 18/08/2008 Regist.-Enregistr.: 20/10/2008 N : 89340/CO/152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0490/003 DOC 54 0490/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 april 2016 20 avril 2016 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 13 februari 1998

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS DEPOT ENREGISTREMENT ARRETE ROYAL DATE 12/01/2000 12/01/2000 NUMERO 80 53464 MONITEUR BELGE 26/02/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL XV/MA - Serv. dact. 74/Oo A 23/41 - Bruxelles, le 12

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe)

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe) Neerlegging-Dépôt: 30/06/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128167/CO/115 I 1/3 I COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE (CP 115) Convention collective de travail du 26 juin 2015 relative à l'octroi

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014 Neerlegging-Dépôt: 03/03/2014 Regist.-Enregistr.: 29/04/2014 N : 120912/C0/110 TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014 Artikel 1 Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 Les parties signataires, membres de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole n (employés),

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-514/1 2013/2014 A-514/1 2013/2014 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2013-2014 18 FEBRUARI 2014 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES 78/00 A 23/74 LV/CS Serv. Dact. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL Bruxelles, le 20 septembre

Nadere informatie

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 9 DECEMBER 2014

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 9 DECEMBER 2014 Neerlegging-Dépôt: 12/12/2014 Regist.-Enregistr.: 05/02/2015 W: 125155/CO/110 I TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 9 DECEMBER 2014 Artikell Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 Bruxelles, jeudi 27 juillet 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 POINT 1 Sanction par le Gouvernement de la

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

/ 3-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers WETSVOORSTEL

/ 3-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers WETSVOORSTEL - 1934 / 3-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1934 / 3-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999(') 16 MARS 1999 GEWONE ZITTING 1998-1999 (') 16 MAART

Nadere informatie

Transport urbain et régional de la Région flamande

Transport urbain et régional de la Région flamande Commission paritaire du transport urbain et régional 3280100 Transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 10 décembre 2004 (73.557)... 2 Voor de personeelsleden

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie