FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND"

Transcriptie

1 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : [«gil SECRETARIAAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 (K^all HOOGSTRAAT, 42, BRUSSEL 1 ^7/00 A.24/30 AS/SC. Brussel, 10 okto"bgr NOTULEîT VM DE VERGADERING VAÎT HET BUREAU VAN 3 OKTOBER Voorzitter; H. CEUPPMS. Aanwezig; ANDRIS H., BUSSCHOTS L., CASTEL H., CEUPPE1TS H., CUTPERS G., DE BOCK H., TJEBDNIÏE G., DELOURMK A., DE SCHUTTER R., TJÜHT2T G., GOETHALS F., GOGNE G., HAMOHT E., JMBSEHS E., LAHBIOJ R., LECLERCQ O., IEFEVRE M., MAJOR L., RESIlïOET A., SCHOETERS F., SCHUGELJS., TAtlDIIAUX -J., VERDONCK R., WALLAERT G., YER1TA J.. Afwezig met kennisgeving; ASPESIAGH H., BAIESSE R., COCHE P., DEKEYZHIR R., PLUMIER L., THIJS V., TRIHEUS E., VAIT DAELE D., VAÏÏDEPERRE R.. 1. HEÜMDBLINGBH: 1. Mededelingen; X X X Behandelde punten a) Contact met het A.C.V,5 t>) Abonnement "Syndicats" Luik; c) Personeel I.V.V.V.5 d) Statutair congres. 2. Sluiting van ondernemingen. X X X a) Contact met het A.C.V.. MAJOR signaleert dat het A.C.V. het eens is om ons op donderdag 12 oktotier e.k. om 9 uur in het Syndicaal Huis te ontmoeten. Hot_ Bji^caujieein^akte^ van_ d^ie^ medede^inj^jbri w.ij.st_ de kameraden JA SSMS_j_ ^BUNl^_VAiroEPERRE,_]^ffiI01T J _ I^CLEHCQj. LB3PEVRB, ~" ^EUPPEÏÏS al_smed ; e_de_ lpàcq van_ h_et Sporei;ariaat aan om dat onderhoud JAITSSENS deelt mede dat het A.C.V. sommige "beslissingen genomen heeft, onder meer ten aanzien van de verhoging van de stakingsvergoeding die, met ingang van 1 oktober 1967, op F per week wordt gebracht. Hij stelt voor van de aanwezigheid van de delegatie van hot A.C.V. gebruik te maken om die kwestie tor sprake te "brengen. MAJOR is het eens met dat voorstel.

2 2 b) Abonnement "Syndicats" Luik. MAJOR wijst erop dat de verzending van "Syndicats" aan de Metaalbewerkers van Luik bchouden -word alc gevolg van een "beslissing van het Bureau, doch er diont wel vastgesteld te worden dat zulks zeer duur is en gelet op de huidige moeilijkheden zal men genoodzaakt zijn in een of andere zin een "beslissing ts nemen. Het ogenblik is gekomen om de kwestie to "berde te brengen gezien do Post de vernieuwing of niet van de abonnentenlijst afwacht. LAMBICM is van oordeel dat men de verzending van dat "blad kan afschaffen. Er wordt aan herinnerd dat iedereen, krachtens de statuten, het blad moot nemen, "behoudens de centrales die toestemming hebben gekregen om die verplichting niet na te komen, door trouwens oen solidariteitsb ijdrage te betalen. In dat geval zijn de Centrales van het Boek, de A.C.O.D. en do Mijnwerkorscontralo. Eieruit volgt dat het uiteindelijk de centrales zijn die over de aan te nemen houding moeten beslissen. Gelet op het feit dat de afdeling van Luik van de B.B.T.K. zich eveneens in dat geval bevindt, zal MAJOR aan de twee Centrales een schrijven richten om to vernomen wat voor houding zij zullen aannemen. o) Personeel I.V.V.V.. LECLERCQ doet mededeling van de eis ingediend door het personeel van het I.V.V.V.. Die eis word uitgebracht toen het personeel kennis kreeg van de voordelen die aan de nieuwo algomene secretaris zullen worden toegekend. Hij vraagt aan het Bureau wat er dient gedaan to worden. MAJOR begrijpt niet waarom die kwestie ter kennis van het Bureau moet worden gebracht. Hij begrijpt trouwens het personeel niet. Do voordelen toegekend aan de door de regelmatige instanties van do organisatie aangewezen militanten hebben niots te maken mot het statuut van het personool. JANSSENS vestigt evenwel de aandacht op de psychologischo reactio vormits er toch tot do vermindering van hot aantal personeelsleden was besloten". Zo komt men er licht too te beweren dat die vermindering moet dienen om de nieuwe algemene secretaris to betalen. JAM3SENS wenst aadero inlichtingen to vornemon over do bezoldiging v«wn de nieuwo algemene secretaris. MJOR kan die inlichtingen nog niet verstrekken daa,r, hieromtrent «rooralsnog geen beslissing ia gonomon. ALLAERT betreurt dat men niet regelmatig- op do hoogte gohouden wordt van alles wat or in hot I.V.V.V. en in het Soqffotariaat van Europese vakvoronlgingen geschiedt»

3 3 Hij hoeft door zijn Internationale vernomen dat BUITER zou "benoemd worden. Soms maakt men verwijten alsof de Lodon van het Bureau geen "belangstelling hadden voor hetgeen op internationaal en op Europees vlak geheurt, doch er dient gezegd te worden dat men niet voel afweet van het vakbondsleven op dat niveau. MAJOR aanvaardt die opmerking niet daar hij hot Bureau in kennis heeft gesteld van wat er go"bourt in hot I.V.V.V. on in hot S.E.V.. DELOURME precisoort dat al die inlichtingen regelmatig aan de Leden van hot Bureau door het Secretariaat worden overgezonden onmiddellijk na de vergadering van hot uitvoerend "bestuur van do Europese organisaties. d) Statutair congres. CEUPEENS deelt mode dat do Commissie der 15, mot eenparigheid van stemmen van do aanwezige leden, voorstelt het statutair congres omstreeks 1 april 1968 te houdon. Op dat congres zou het activiteitsverslag door 1IAJOR worden voorgelegd. Men zou eveneens overgaan tot de goedkeuring van sommige teksten voorgesteld door de Commissie on ten slotto zou de niouwo algemene secretaris worden "benoemd. Daarna zou eon overgangsperiode van twee maanden ÏIAJOR de gelegenheid geven om zijn opvolger op de hoogte te "brengen. AEDRIS vestigt de aandacht op hot feit dat hot Nationaal Comité, volgens de statuten, de algemene secretaris "behoort te verkiezen. Dient er aangenomen te wordon dat de Commissie der 15 oen wijziging van do statuten ovorweegt? JANSSEHS onthoudt zich ovor dat voorstel. Hij herinnert aan de principiële "beslissing van zijn centrale die wil dat do vaste secretaris zijn functie op do leeftijd van 65 jaar verlaat. Hij stemt niet "togen" omdat hij iiiets tegen do persoon van MAJOR hooft. CASTEL herinnert eraan dat hij ontslag heoft genomen in de Commissie dor 15* Set is dus nodig hem daar te vervangen. "VERDOITCK "brengt do kwostic van de samenstelling van de Commissie dor 15 tor sprake. Waarom houdt mon geen rekening met do hieromtrent uitgesproken woncon? CEÏÏPPEtTS herinnert eraan dat het Bureau over do samenstelling van die Commissie heeft "besloten. MAJOR zogt met klem dat niet hij aandringt om te "blijven. Inderdaad, hij hooft verklaard dat hij "bereid is weg te gaan op het einde van het jaar, doch aangezien men hom gevraagd heoft het verslag aan het congres voor te loggen, zal hij niet woigoron en hij zal alleszins op einde mei 1968 weggaan. CEUPPEtTS stelt er prijs op te "beklemtonen dat IÎAJOR in deze zaak van eon voorbeeldige loyauteit heoft "blijk gogevon.

4 - 4 - AlIDRIS herinnert eraan dat hij reeds vóór do vakantie - om redenen die men kont - had voorgesteld dat het voltallige Secrobariaat zou geroepen worden om doel te nomen aan do werkzaamheden van do Commissie der 15* Hot is onaanvaardbaar dat sommige kandidaten er zitting hebben terwijl andere er niot toegelaten worden. WALLAERT meent dat hij goen zitting hoeft als kandidaat, doch als lid [ van hot Bureau. I, DEBUME spreekt zich in dezelfde zin uit on aanvaardt niet dat men hem op die wijze beledigt. AEDRIS verklaart zich nader en wijst erop dat hij geenszins de bedoeling heeft gehad ook maar iemand aan to vallen. JANSSEHS preciseert dat er van bij het bogin der werkzaamheden geon naam van oen kandidaat is uitgesproken, daar de Commissie zich eerder heeft beziggehouden mot structuurproblemen. Het Bj^eau^^s^ui^h^^s^a^u^aj^r^c^ngros te houden op 19, 20 en j21_apj?il_19.6 < 8. ~ x x x 2. SLUITING VAN OITDERNEMIIfGECT. TERÏÏA heoft kennis genomen van de vragen gestold in de nota van hot Secretariaat on is enigszins verwondert want in feite is er rcods oen antwoord daarop gegoven door het Bureau. Die antwoorden kunnen govonden worden in de nota 67/OO A.23/67 van 3 juli 1967? goedgekeurd door het Bureau. CASTEL verzet er zich togon dat men zich oriënteert naar oon uitbreiding van do bevoegdheden van do R.V.A. inzake arboidsbamiddeling, zoals men zulks doet in Frankrijk. De nadelen van oen dergelijk stelsel zijn tallozer dan do voordelen. DE BOCK antwoordt hom dat men in de nota inderdaad zinspeelt op hot Franse stelsel, doch er dient aan toegevoegd to worden dat hot stelsel niet wordt toegepast. Hij persoonlijk meent dat do werkgevers in geval van massale werkloosheid verplicht zijn er do R.V.A. voldoende tijd vooraf van to verwittigen. Een individuele werkloosheid zou trouwens geon aanleiding tot informatie dienon te geven. CASTEL meent dat het A.B.V.V. ten aanzien van de vergoeding dor werklozen dio getroffen worden door of het slachtoffer zijn van sluiting van ondernemingen een oplossing zou moeten verdedigen dio leidt tot do toekenning van sommen welke niot lager dan do huidige voordelen mogen zijn. In deze aaak zal men anderzijds de heersende discriminatio moeten afschaffen* DE SCHUTTER spreekt zich uit ten gunste van de thesis verdedigd door het A.C.V. dat voorstelt in sommige gevallen vorbod op te loggen to sluiten,

5 - 5 - Anderzijds, wat do voorafgaande informatie betreft, zou zulks niet onkol dicnon te geschieden "bij sluiting van ondernemingen, doch ook om precies to weten wat er op do arbaidsmarkt gebeurt on men zou "bovendien do vacanto TDotrekkingon mooton konnon. YERNA dringt erop aan dat er op "basis van do nota, die daags voor do vakantie door hot Bureau word aangenomen, oen tekst voor de ÏÏ.A.R. zou opgostold wordon. LAMBION is hot hiermede eens. Hij horinnort aan do discussie van verleden week toon mon had aangenomen dat oerst do oconomischo toestand en do te troffen maatregelen dienden onderzocht to worden alvorens een advies to goven. Hij brengt evenoons het bestaan van de nota 67/OO A.23/67 in herinnering. Hot Bureau kan thans toch niet op zijn beslissing terugkomen. AKDRIS is van mening dat de besto formule zou bestaan in hot toekennen van premies zoals dio van do E.G.K.S. waarbij allo arbeiders op voet van gelijkheid worden geplaatst. Als het fonds op professioneel of op interprof essioncol vlak moot georganiseerd worden, dan spreekt AÎTDRIS zich uit voor de oplossing op interprofessioneel plan. Anderzijds zou men do mogelijkheid van do veralgemening dor 44 uren mooton onderzoeken en ook do afschaffing van do ponsioenvermindoringen mooton bekomen in geval van vroegtijdige pensionering. YERWA stolt vast dat mon bezig is mot opnieuw beslissingen te nomon dio reeds in hot Bureau zijn tot stand gekomen. JANSSENS, sprekond over massale afdankingen, zog-b dat men hieronder dient te verstaan niet alleen de gevallen waar er totaio sluiting van do fabriek plaatsheeft, doch eveneens sluiting van eon sec lor van dio fabrieko VOD?strokt_ ^o r_h t_bureau zul^l^nhotjriogolijk makan Arbeidsraad moot worden uitgebracht.

6 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, 42, BRUSSEL 1 '/OO A. 24/30 AS/EC. Bruxelles, le 6 octobre PROCES-VERBAL DE LA REUITIOJT DU BUREAU DU 3 OCTOBRE Président; H. CEUPPENS. Présents; AITDRIS H., BUSSCHOTS L., CASTEL H., CEUPPEffS H., CUIPEES G., DE BOCK N., DEBUNFE G., DELOUESE A., DE SCHUTTER R., DUHHT G., GOETHALS F., GOGNE G., HAMONT E., JANSSEïïS E,, LAMBIOÎT R., LECLERCQ 0., LEFEVRE M., MAJOR L., RESIIIOÎTO A., SCHOETERS F., SCHUGSÎS W., TAMUTIAUX J., VERDOÎTCK R., TIALLAERT G., YEMA J.. Excusés; ASPESLAGH H., BALESSE R., COCHE P., DEKEYZER R., PLUMIER L., THIJS V., TRUYENS E., VA1T DAELül D., VAÎTDEPERRE R.. 1. COMMUNICATIONS; 1. Communications; x x x Points traités / a) Contact avec la C.S.C.5 J 6 "b Abonnement "Syndicats" Liègej c Personnel C.I.S.L.5 d Congrès statutaire. 2. Fermetures des entreprises. M x x x \Jn») Contact avec la C.S.C. MAJOR signale que la C.S.C. est d'accord pour nous rencontrer le jeudi 12 octobre prochain à 9 heures, à la Maison syndicale. _Le_Bureau prend. acvte_jie_.çette_ ^ommunàcati_on_ etji^signe^jle^s^ Ç^amarad.es. JANSSENS^ DEBUME, J/'A PERRE,_LMffiI li 2 _ IjE œçq î._lefeyre GEUPPENS ^^l^s^einbre^sjiu Secr&tariat H r _ a i! s i s i e. â. SP^Pè. signale que la C.S.C. a pris certaines décisions, notamment on ce qui concerne l'augmentation de l'indemnité do grève qui', à partir du 1er octo-bre 1967, passe à F. par semaine. Il propose de pr fiter do la présence de la délégation de la C.S.C. pour soulever cette question. I'IAJOR est d'accord avec cette proposition.

7 2 - À (n b ) Abonnement "Syndicats" Liège. \i MAJOR signale que l'envoi do "Syndicats" aux Métallurgistes do Liège a été maintenu à la suite d'une décision du Bureau, mais il faut "bien constater que cela coûte très cher et vu les difficultés actuelles s il faudra "bien prendre une décision dans l'un ou l'autre sens. Le moment est venu pour poser la question, étant donné que la Poste attend le renouvellement ou non de la liste des abonnés. LAMBION est d'avis qu'on peut tout aussi "bien supprimer l'envoi do ce j ournal. Il est rappelé que, statutairement, tout le monde doit prendre le journal, sauf les Centrales qui ont reçu l'autorisation de se soustraire à cette obligation, en payant d'ailleurs une cotisation de solidarité. Sont dans ce cas la Centrale du Livre, la C.G.S.P. et la Centrale èes Mineurs. Il en résulte que ce sont les centrales qui finalement doivent décider de l'attitude à prendre. Etant donné que la Section de Liège du S.E.T.Ca. est également dans le cas, MAJOR écrira une lettre aux deux Centrales pour demander l'attitude qu'elles comptent prendre. c) Personnel C.I.S.L.. \ LECLERCQ fait part de la revendication introduite par le personnel de la C.I.S.L.. Cette revendication a été lancée lorsque le personnel a appris les avantages que l'on accordera au nouveau Secrétaire général. Il demande au Bureau ce qu'il y a lieu de faire. MAJOR, ne comprend pas pourquoi le Bureau doit être saisi de cette question. Il ne comprend d'ailleurs pas le personnel. Les avantages accordés aux militants désignés par les instances normales do l'organisation n'ont rien à voir avec le statut du personnel.. JAITSSEHS attire toutefois l'attention sur la réaqtion psychologique puisque, tout aussi bien, il avait été décidé de réduire le nombre de membres du personnel. De là à dire que cette réduction doit servir à payer le nouveau Secrétaire général, il n'y a qu'un pas. JANSSEITS voudrait avoir des précisions sur le traitement du nouveau Secrétaire général. MAJOR ne peut pas encore donner ces renseignements, étant donné qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet. WALLAERT regrette que 1'on ne soit pas régulièrement tenu au courant de ce qui se passe tant à la C.I.S.L. qu'au Secrétariat syndical européen.

8 - 3 - C'est à son Internationale qu'il a entendu dire que BUITER serait nommé Parfois l'on fait des reproches, comme si les memtirgs du Bureau ne s'intéressaient pas à ce qui se passe sur le plan international et sur le plan européen, mais il faut "bien dire que l'on no.sait pas grand chose sur la vie syndicale à ce niveau. MAJOR n'accepte pas cette remarque, étant donné qu'il a annoncé au Bureau co qui se passe à la C.I.S.L. et au S.S.E.. DELOURME précise que toutes ces informations sont régulièrement transmises aux mem"bres du Bureau par le Secrétariat, immédiatement après la réunion du Comité exécutif des organisations européennes. d) Congrès statutaire. CEUPPENS annonce qu'à l'unanimité des membres présents, à la Commission des 15, celle-ci propose de tenir le Congrès statutaire vers le 1er avril A ce prochain Congrès, le rapport d'activité serait présenté par MAJOR. L'on procéderait également à l'approbation de certains textes présentés par la Commission et finalement l'on désignerait le nouveau Secrétaire général. Après cela, une période de transition de doux mois permettrait à MAJOR de mettre son successeur au courant. AITDRIS attire l'attention sur le fait que c'est le Comité national qui, selon les statuts, devrait élire le Secrétaire général. Faut-il croire que la Commission des 15 envisage de modifier les statuts. JAUSSELIS s'abstient sur cette proposition. Il rappelle la décision de principe de sa Centrale qui veut que le secrétaire permanent quitte sa fonction à l'âge de 65 açis. Il no vote pas "contre" parce qu'il n'a rien contre la personne de MAJOR. CASTEL rappelle qu'il a donné sa démission à la Commission des 15» II y a donc lieu do l'y remplacer. "VERDONCK pose la question do la composition de la Commission dos 15» Pourquoi ne tient-on pas oompte dosvoexix exprimés à ce sujet? OEUPPMS rappelle que c'est lo Bureau qui a décidé do la composition de cette Commission. MAJOR souligne avec force que ce n'ost pas lui qui insiste pour rester. En effet, il a signalé qu'il était prêt à partir à la fin do l'année, mais comme on lui demande de présenter le rapport au Congrès, il ne refusera pas et, en tout état do cause, il partira fin mai CEUPPENS tient à souligner que MAJOR a été d'une loyauté exemplaire dans cotte question.

9 - 4 - ANDRIS rappelle que, déjà avant los vacances, il avait proposé, pour dos raisons que l'on sait, que lo Secrétariat au complet soit appelé à participer aux travaux àe la Commission des 15» II est inadmissible que certains candidats y siègent, tandis que d'autres n'y ont pas accès. WALLAERT estime qu'il no siège pas en tant que candidat, mais comme membre du Bureau. DEBUNNE abonde dans le même sens et n'accepte pas qu'on l'affronte de cette façon. ANDRIS précise sa pensée et indique en tous cas qu'il n'a pas voulu attaquer qui que ce soit. JANS SMS, précise que, dès le début des travaux, aucun nrom de candidat n'a été prononcé, la Commission s'étant plutôt occupée des questions de structures. LoBureau d > é_cide_de_ tenir_ i G^c n^à. s^si a i u i a i r. 1?S. 1$La. J=P_jet_ 2. FERMETURES DES ENTREPRISES. YERNA a pris connaissance des questions qui ont été posées dans la note du Secrétariat et s'en étonne quelque peu car, en fait, une réponse a déjà été donnée par le Bureau à ces questions. Cos réponses peuvent être trouvées dans la note 67/OO A.23/67 du 3 juillet 1967, admise par le Bureau. CASTEL s'oppose à ce qu'on s'oriente vers une extension dos pouvoirs de l'o.h.em. en matière de placement des travailleurs, comme on le pratique en France. Les désavantages d'un toi régime sont plus nombreux que les avantages. DE BOCK lui répond que, dans la note, on fait en effet allusion au système français, mais il faut "bien ajouter que le système n'est pas pratiqué. Personnellement, il est d'avis qu'en cas de chômage massif, les patrons sont obligés d''en informer suffisamment à l'avance l'o.n.em. Un chômage individuel ne devrait d'ailleurs pas donner lieu à information. CASTEL est d'avis qu'en co qui concerne l'indemnisation des chômeurs touchés ou victimes do fermeture d'entreprises, la F.G.T.B. devrait défendre une solution aboutissant à l'octroi do sommes qui no peuvent ôtre inférieures aux avantages actuels. D'autre part, on cette matière, il faudra supprimer la discrimination existante DE SCHUTTER se prononce on faveur do la thèse défendue par la C.S.C. qui propose l'interdiction do fermeture dans certains cas.

10 5 D'autre part, on ce qui concerne l'information préalable, cela ne devrait pas seulement so fairo en cas de fermeture d'entreprises, mais en vue de savoir exactement ce qui so passe sur le marché de l'emploi, il faudrait connaître aussi les emplois vaoants» YERtTA insiste pour que, sur "base de la note admiso à la veille dos vacances par le Bureau, un texte soit rédigé peur lo CIT.T.. LAMBIOH" a"bondo dans le mémo sens. Il rappelle la discussion do la semaine passée où l'on avait quand môme admis qu'il faudrait voir d'atiord la situation économique et les mesures à prendre avant de donner un avis. Il rappello aussi l'existence do la note 67/OO A.23/67. Le Bureau ne peut quand mémo pas se déjuger maintenant. ANPRIS est d'avis que la meilleure formule serait l'octroi de primes dans le gonro do celles de la C.B.O.A., mettant tous les travailleurs sur un même pied. Si le fonds doit être professionnellement ou interprofessionnollement organisé, ANDRIS se prononce pour la solution interpr ofo s si onneile. D'autre part, l'idée serait à creuser si l'on ne pourrait pas généraliser les 44 heures et aussi obtenir la suppression des diminutions de pension en cas de mise à la retraite prématurée. YERNA constate qu'on est en train de reprendre des décisions déjà intervenues au Bureau. JAÏÏSSEEIS en parlant do licenciements massifs, indique que l'on doit comprendre en cela non seulemont le cas où il y a fermeture totale do l'usine, mais également fermeture d'un secteur do cette usine. l'avis à donner au nom de la F.G.T.B. au Conseil national du Travail,

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 1 er JUILLET 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 1 JULI 2008 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant l ordonnance

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 96 I.V. COM (2007-2008) Nr. 96 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé C.R.I. COM (2005-2006) N 2 I.V. COM (2005-2006) Nr. 2 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3144/004 DOC 53 3144/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 décembre 2013 PROJET DE LOI concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 367 CRABV 52 COM 367 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSION

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS C.C.-346 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur une proposition de loi favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée. Bruxelles, le 30

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie

WOENSDAG 30 JANUARI 2013

WOENSDAG 30 JANUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MERCREDI 30 JANVIER 2013 Après-midi COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 398 CRIV 53 COM 398 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

DATUM 08/04/2013 10/04/2013. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 105. Zitting van 28 maart 2013

DATUM 08/04/2013 10/04/2013. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 105. Zitting van 28 maart 2013 11, r NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATIE KONINKLIJK BESLUIT DATUM 08/04/2013 10/04/2013 NUMMER 2013-3078 114503/C0/300 BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 105 Zitting

Nadere informatie

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 2-1018/1 2-1018/1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 Mensenhandel en visafraude La traite des êtres humains et la fraude de visas

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Conseil d Administration de la FRBE 14 Juillet 2012 Rapport approuvé Bernard Malfliet, 15-07-2012 ; 23/09/2012. Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Verwaltungsrat KSB 14 Juli

Nadere informatie