FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND"

Transcriptie

1 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : [«gil SECRETARIAAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 (K^all HOOGSTRAAT, 42, BRUSSEL 1 ^7/00 A.24/30 AS/SC. Brussel, 10 okto"bgr NOTULEîT VM DE VERGADERING VAÎT HET BUREAU VAN 3 OKTOBER Voorzitter; H. CEUPPMS. Aanwezig; ANDRIS H., BUSSCHOTS L., CASTEL H., CEUPPE1TS H., CUTPERS G., DE BOCK H., TJEBDNIÏE G., DELOURMK A., DE SCHUTTER R., TJÜHT2T G., GOETHALS F., GOGNE G., HAMOHT E., JMBSEHS E., LAHBIOJ R., LECLERCQ O., IEFEVRE M., MAJOR L., RESIlïOET A., SCHOETERS F., SCHUGELJS., TAtlDIIAUX -J., VERDONCK R., WALLAERT G., YER1TA J.. Afwezig met kennisgeving; ASPESIAGH H., BAIESSE R., COCHE P., DEKEYZHIR R., PLUMIER L., THIJS V., TRIHEUS E., VAIT DAELE D., VAÏÏDEPERRE R.. 1. HEÜMDBLINGBH: 1. Mededelingen; X X X Behandelde punten a) Contact met het A.C.V,5 t>) Abonnement "Syndicats" Luik; c) Personeel I.V.V.V.5 d) Statutair congres. 2. Sluiting van ondernemingen. X X X a) Contact met het A.C.V.. MAJOR signaleert dat het A.C.V. het eens is om ons op donderdag 12 oktotier e.k. om 9 uur in het Syndicaal Huis te ontmoeten. Hot_ Bji^caujieein^akte^ van_ d^ie^ medede^inj^jbri w.ij.st_ de kameraden JA SSMS_j_ ^BUNl^_VAiroEPERRE,_]^ffiI01T J _ I^CLEHCQj. LB3PEVRB, ~" ^EUPPEÏÏS al_smed ; e_de_ lpàcq van_ h_et Sporei;ariaat aan om dat onderhoud JAITSSENS deelt mede dat het A.C.V. sommige "beslissingen genomen heeft, onder meer ten aanzien van de verhoging van de stakingsvergoeding die, met ingang van 1 oktober 1967, op F per week wordt gebracht. Hij stelt voor van de aanwezigheid van de delegatie van hot A.C.V. gebruik te maken om die kwestie tor sprake te "brengen. MAJOR is het eens met dat voorstel.

2 2 b) Abonnement "Syndicats" Luik. MAJOR wijst erop dat de verzending van "Syndicats" aan de Metaalbewerkers van Luik bchouden -word alc gevolg van een "beslissing van het Bureau, doch er diont wel vastgesteld te worden dat zulks zeer duur is en gelet op de huidige moeilijkheden zal men genoodzaakt zijn in een of andere zin een "beslissing ts nemen. Het ogenblik is gekomen om de kwestie to "berde te brengen gezien do Post de vernieuwing of niet van de abonnentenlijst afwacht. LAMBICM is van oordeel dat men de verzending van dat "blad kan afschaffen. Er wordt aan herinnerd dat iedereen, krachtens de statuten, het blad moot nemen, "behoudens de centrales die toestemming hebben gekregen om die verplichting niet na te komen, door trouwens oen solidariteitsb ijdrage te betalen. In dat geval zijn de Centrales van het Boek, de A.C.O.D. en do Mijnwerkorscontralo. Eieruit volgt dat het uiteindelijk de centrales zijn die over de aan te nemen houding moeten beslissen. Gelet op het feit dat de afdeling van Luik van de B.B.T.K. zich eveneens in dat geval bevindt, zal MAJOR aan de twee Centrales een schrijven richten om to vernomen wat voor houding zij zullen aannemen. o) Personeel I.V.V.V.. LECLERCQ doet mededeling van de eis ingediend door het personeel van het I.V.V.V.. Die eis word uitgebracht toen het personeel kennis kreeg van de voordelen die aan de nieuwo algomene secretaris zullen worden toegekend. Hij vraagt aan het Bureau wat er dient gedaan to worden. MAJOR begrijpt niet waarom die kwestie ter kennis van het Bureau moet worden gebracht. Hij begrijpt trouwens het personeel niet. Do voordelen toegekend aan de door de regelmatige instanties van do organisatie aangewezen militanten hebben niots te maken mot het statuut van het personool. JANSSENS vestigt evenwel de aandacht op de psychologischo reactio vormits er toch tot do vermindering van hot aantal personeelsleden was besloten". Zo komt men er licht too te beweren dat die vermindering moet dienen om de nieuwe algemene secretaris to betalen. JAM3SENS wenst aadero inlichtingen to vornemon over do bezoldiging v«wn de nieuwo algemene secretaris. MJOR kan die inlichtingen nog niet verstrekken daa,r, hieromtrent «rooralsnog geen beslissing ia gonomon. ALLAERT betreurt dat men niet regelmatig- op do hoogte gohouden wordt van alles wat or in hot I.V.V.V. en in het Soqffotariaat van Europese vakvoronlgingen geschiedt»

3 3 Hij hoeft door zijn Internationale vernomen dat BUITER zou "benoemd worden. Soms maakt men verwijten alsof de Lodon van het Bureau geen "belangstelling hadden voor hetgeen op internationaal en op Europees vlak geheurt, doch er dient gezegd te worden dat men niet voel afweet van het vakbondsleven op dat niveau. MAJOR aanvaardt die opmerking niet daar hij hot Bureau in kennis heeft gesteld van wat er go"bourt in hot I.V.V.V. on in hot S.E.V.. DELOURME precisoort dat al die inlichtingen regelmatig aan de Leden van hot Bureau door het Secretariaat worden overgezonden onmiddellijk na de vergadering van hot uitvoerend "bestuur van do Europese organisaties. d) Statutair congres. CEUPEENS deelt mode dat do Commissie der 15, mot eenparigheid van stemmen van do aanwezige leden, voorstelt het statutair congres omstreeks 1 april 1968 te houdon. Op dat congres zou het activiteitsverslag door 1IAJOR worden voorgelegd. Men zou eveneens overgaan tot de goedkeuring van sommige teksten voorgesteld door de Commissie on ten slotto zou de niouwo algemene secretaris worden "benoemd. Daarna zou eon overgangsperiode van twee maanden ÏIAJOR de gelegenheid geven om zijn opvolger op de hoogte te "brengen. AEDRIS vestigt de aandacht op hot feit dat hot Nationaal Comité, volgens de statuten, de algemene secretaris "behoort te verkiezen. Dient er aangenomen te wordon dat de Commissie der 15 oen wijziging van do statuten ovorweegt? JANSSEHS onthoudt zich ovor dat voorstel. Hij herinnert aan de principiële "beslissing van zijn centrale die wil dat do vaste secretaris zijn functie op do leeftijd van 65 jaar verlaat. Hij stemt niet "togen" omdat hij iiiets tegen do persoon van MAJOR hooft. CASTEL herinnert eraan dat hij ontslag heoft genomen in de Commissie dor 15* Set is dus nodig hem daar te vervangen. "VERDOITCK "brengt do kwostic van de samenstelling van de Commissie dor 15 tor sprake. Waarom houdt mon geen rekening met do hieromtrent uitgesproken woncon? CEÏÏPPEtTS herinnert eraan dat het Bureau over do samenstelling van die Commissie heeft "besloten. MAJOR zogt met klem dat niet hij aandringt om te "blijven. Inderdaad, hij hooft verklaard dat hij "bereid is weg te gaan op het einde van het jaar, doch aangezien men hom gevraagd heoft het verslag aan het congres voor te loggen, zal hij niet woigoron en hij zal alleszins op einde mei 1968 weggaan. CEUPPEtTS stelt er prijs op te "beklemtonen dat IÎAJOR in deze zaak van eon voorbeeldige loyauteit heoft "blijk gogevon.

4 - 4 - AlIDRIS herinnert eraan dat hij reeds vóór do vakantie - om redenen die men kont - had voorgesteld dat het voltallige Secrobariaat zou geroepen worden om doel te nomen aan do werkzaamheden van do Commissie der 15* Hot is onaanvaardbaar dat sommige kandidaten er zitting hebben terwijl andere er niot toegelaten worden. WALLAERT meent dat hij goen zitting hoeft als kandidaat, doch als lid [ van hot Bureau. I, DEBUME spreekt zich in dezelfde zin uit on aanvaardt niet dat men hem op die wijze beledigt. AEDRIS verklaart zich nader en wijst erop dat hij geenszins de bedoeling heeft gehad ook maar iemand aan to vallen. JANSSEHS preciseert dat er van bij het bogin der werkzaamheden geon naam van oen kandidaat is uitgesproken, daar de Commissie zich eerder heeft beziggehouden mot structuurproblemen. Het Bj^eau^^s^ui^h^^s^a^u^aj^r^c^ngros te houden op 19, 20 en j21_apj?il_19.6 < 8. ~ x x x 2. SLUITING VAN OITDERNEMIIfGECT. TERÏÏA heoft kennis genomen van de vragen gestold in de nota van hot Secretariaat on is enigszins verwondert want in feite is er rcods oen antwoord daarop gegoven door het Bureau. Die antwoorden kunnen govonden worden in de nota 67/OO A.23/67 van 3 juli 1967? goedgekeurd door het Bureau. CASTEL verzet er zich togon dat men zich oriënteert naar oon uitbreiding van do bevoegdheden van do R.V.A. inzake arboidsbamiddeling, zoals men zulks doet in Frankrijk. De nadelen van oen dergelijk stelsel zijn tallozer dan do voordelen. DE BOCK antwoordt hom dat men in de nota inderdaad zinspeelt op hot Franse stelsel, doch er dient aan toegevoegd to worden dat hot stelsel niet wordt toegepast. Hij persoonlijk meent dat do werkgevers in geval van massale werkloosheid verplicht zijn er do R.V.A. voldoende tijd vooraf van to verwittigen. Een individuele werkloosheid zou trouwens geon aanleiding tot informatie dienon te geven. CASTEL meent dat het A.B.V.V. ten aanzien van de vergoeding dor werklozen dio getroffen worden door of het slachtoffer zijn van sluiting van ondernemingen een oplossing zou moeten verdedigen dio leidt tot do toekenning van sommen welke niot lager dan do huidige voordelen mogen zijn. In deze aaak zal men anderzijds de heersende discriminatio moeten afschaffen* DE SCHUTTER spreekt zich uit ten gunste van de thesis verdedigd door het A.C.V. dat voorstelt in sommige gevallen vorbod op te loggen to sluiten,

5 - 5 - Anderzijds, wat do voorafgaande informatie betreft, zou zulks niet onkol dicnon te geschieden "bij sluiting van ondernemingen, doch ook om precies to weten wat er op do arbaidsmarkt gebeurt on men zou "bovendien do vacanto TDotrekkingon mooton konnon. YERNA dringt erop aan dat er op "basis van do nota, die daags voor do vakantie door hot Bureau word aangenomen, oen tekst voor de ÏÏ.A.R. zou opgostold wordon. LAMBION is hot hiermede eens. Hij horinnort aan do discussie van verleden week toon mon had aangenomen dat oerst do oconomischo toestand en do te troffen maatregelen dienden onderzocht to worden alvorens een advies to goven. Hij brengt evenoons het bestaan van de nota 67/OO A.23/67 in herinnering. Hot Bureau kan thans toch niet op zijn beslissing terugkomen. AKDRIS is van mening dat de besto formule zou bestaan in hot toekennen van premies zoals dio van do E.G.K.S. waarbij allo arbeiders op voet van gelijkheid worden geplaatst. Als het fonds op professioneel of op interprof essioncol vlak moot georganiseerd worden, dan spreekt AÎTDRIS zich uit voor de oplossing op interprofessioneel plan. Anderzijds zou men do mogelijkheid van do veralgemening dor 44 uren mooton onderzoeken en ook do afschaffing van do ponsioenvermindoringen mooton bekomen in geval van vroegtijdige pensionering. YERWA stolt vast dat mon bezig is mot opnieuw beslissingen te nomon dio reeds in hot Bureau zijn tot stand gekomen. JANSSENS, sprekond over massale afdankingen, zog-b dat men hieronder dient te verstaan niet alleen de gevallen waar er totaio sluiting van do fabriek plaatsheeft, doch eveneens sluiting van eon sec lor van dio fabrieko VOD?strokt_ ^o r_h t_bureau zul^l^nhotjriogolijk makan Arbeidsraad moot worden uitgebracht.

6 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, 42, BRUSSEL 1 '/OO A. 24/30 AS/EC. Bruxelles, le 6 octobre PROCES-VERBAL DE LA REUITIOJT DU BUREAU DU 3 OCTOBRE Président; H. CEUPPENS. Présents; AITDRIS H., BUSSCHOTS L., CASTEL H., CEUPPEffS H., CUIPEES G., DE BOCK N., DEBUNFE G., DELOUESE A., DE SCHUTTER R., DUHHT G., GOETHALS F., GOGNE G., HAMONT E., JANSSEïïS E,, LAMBIOÎT R., LECLERCQ 0., LEFEVRE M., MAJOR L., RESIIIOÎTO A., SCHOETERS F., SCHUGSÎS W., TAMUTIAUX J., VERDOÎTCK R., TIALLAERT G., YEMA J.. Excusés; ASPESLAGH H., BALESSE R., COCHE P., DEKEYZER R., PLUMIER L., THIJS V., TRUYENS E., VA1T DAELül D., VAÎTDEPERRE R.. 1. COMMUNICATIONS; 1. Communications; x x x Points traités / a) Contact avec la C.S.C.5 J 6 "b Abonnement "Syndicats" Liègej c Personnel C.I.S.L.5 d Congrès statutaire. 2. Fermetures des entreprises. M x x x \Jn») Contact avec la C.S.C. MAJOR signale que la C.S.C. est d'accord pour nous rencontrer le jeudi 12 octobre prochain à 9 heures, à la Maison syndicale. _Le_Bureau prend. acvte_jie_.çette_ ^ommunàcati_on_ etji^signe^jle^s^ Ç^amarad.es. JANSSENS^ DEBUME, J/'A PERRE,_LMffiI li 2 _ IjE œçq î._lefeyre GEUPPENS ^^l^s^einbre^sjiu Secr&tariat H r _ a i! s i s i e. â. SP^Pè. signale que la C.S.C. a pris certaines décisions, notamment on ce qui concerne l'augmentation de l'indemnité do grève qui', à partir du 1er octo-bre 1967, passe à F. par semaine. Il propose de pr fiter do la présence de la délégation de la C.S.C. pour soulever cette question. I'IAJOR est d'accord avec cette proposition.

7 2 - À (n b ) Abonnement "Syndicats" Liège. \i MAJOR signale que l'envoi do "Syndicats" aux Métallurgistes do Liège a été maintenu à la suite d'une décision du Bureau, mais il faut "bien constater que cela coûte très cher et vu les difficultés actuelles s il faudra "bien prendre une décision dans l'un ou l'autre sens. Le moment est venu pour poser la question, étant donné que la Poste attend le renouvellement ou non de la liste des abonnés. LAMBION est d'avis qu'on peut tout aussi "bien supprimer l'envoi do ce j ournal. Il est rappelé que, statutairement, tout le monde doit prendre le journal, sauf les Centrales qui ont reçu l'autorisation de se soustraire à cette obligation, en payant d'ailleurs une cotisation de solidarité. Sont dans ce cas la Centrale du Livre, la C.G.S.P. et la Centrale èes Mineurs. Il en résulte que ce sont les centrales qui finalement doivent décider de l'attitude à prendre. Etant donné que la Section de Liège du S.E.T.Ca. est également dans le cas, MAJOR écrira une lettre aux deux Centrales pour demander l'attitude qu'elles comptent prendre. c) Personnel C.I.S.L.. \ LECLERCQ fait part de la revendication introduite par le personnel de la C.I.S.L.. Cette revendication a été lancée lorsque le personnel a appris les avantages que l'on accordera au nouveau Secrétaire général. Il demande au Bureau ce qu'il y a lieu de faire. MAJOR, ne comprend pas pourquoi le Bureau doit être saisi de cette question. Il ne comprend d'ailleurs pas le personnel. Les avantages accordés aux militants désignés par les instances normales do l'organisation n'ont rien à voir avec le statut du personnel.. JAITSSEHS attire toutefois l'attention sur la réaqtion psychologique puisque, tout aussi bien, il avait été décidé de réduire le nombre de membres du personnel. De là à dire que cette réduction doit servir à payer le nouveau Secrétaire général, il n'y a qu'un pas. JANSSEITS voudrait avoir des précisions sur le traitement du nouveau Secrétaire général. MAJOR ne peut pas encore donner ces renseignements, étant donné qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet. WALLAERT regrette que 1'on ne soit pas régulièrement tenu au courant de ce qui se passe tant à la C.I.S.L. qu'au Secrétariat syndical européen.

8 - 3 - C'est à son Internationale qu'il a entendu dire que BUITER serait nommé Parfois l'on fait des reproches, comme si les memtirgs du Bureau ne s'intéressaient pas à ce qui se passe sur le plan international et sur le plan européen, mais il faut "bien dire que l'on no.sait pas grand chose sur la vie syndicale à ce niveau. MAJOR n'accepte pas cette remarque, étant donné qu'il a annoncé au Bureau co qui se passe à la C.I.S.L. et au S.S.E.. DELOURME précise que toutes ces informations sont régulièrement transmises aux mem"bres du Bureau par le Secrétariat, immédiatement après la réunion du Comité exécutif des organisations européennes. d) Congrès statutaire. CEUPPENS annonce qu'à l'unanimité des membres présents, à la Commission des 15, celle-ci propose de tenir le Congrès statutaire vers le 1er avril A ce prochain Congrès, le rapport d'activité serait présenté par MAJOR. L'on procéderait également à l'approbation de certains textes présentés par la Commission et finalement l'on désignerait le nouveau Secrétaire général. Après cela, une période de transition de doux mois permettrait à MAJOR de mettre son successeur au courant. AITDRIS attire l'attention sur le fait que c'est le Comité national qui, selon les statuts, devrait élire le Secrétaire général. Faut-il croire que la Commission des 15 envisage de modifier les statuts. JAUSSELIS s'abstient sur cette proposition. Il rappelle la décision de principe de sa Centrale qui veut que le secrétaire permanent quitte sa fonction à l'âge de 65 açis. Il no vote pas "contre" parce qu'il n'a rien contre la personne de MAJOR. CASTEL rappelle qu'il a donné sa démission à la Commission des 15» II y a donc lieu do l'y remplacer. "VERDONCK pose la question do la composition de la Commission dos 15» Pourquoi ne tient-on pas oompte dosvoexix exprimés à ce sujet? OEUPPMS rappelle que c'est lo Bureau qui a décidé do la composition de cette Commission. MAJOR souligne avec force que ce n'ost pas lui qui insiste pour rester. En effet, il a signalé qu'il était prêt à partir à la fin do l'année, mais comme on lui demande de présenter le rapport au Congrès, il ne refusera pas et, en tout état do cause, il partira fin mai CEUPPENS tient à souligner que MAJOR a été d'une loyauté exemplaire dans cotte question.

9 - 4 - ANDRIS rappelle que, déjà avant los vacances, il avait proposé, pour dos raisons que l'on sait, que lo Secrétariat au complet soit appelé à participer aux travaux àe la Commission des 15» II est inadmissible que certains candidats y siègent, tandis que d'autres n'y ont pas accès. WALLAERT estime qu'il no siège pas en tant que candidat, mais comme membre du Bureau. DEBUNNE abonde dans le même sens et n'accepte pas qu'on l'affronte de cette façon. ANDRIS précise sa pensée et indique en tous cas qu'il n'a pas voulu attaquer qui que ce soit. JANS SMS, précise que, dès le début des travaux, aucun nrom de candidat n'a été prononcé, la Commission s'étant plutôt occupée des questions de structures. LoBureau d > é_cide_de_ tenir_ i G^c n^à. s^si a i u i a i r. 1?S. 1$La. J=P_jet_ 2. FERMETURES DES ENTREPRISES. YERNA a pris connaissance des questions qui ont été posées dans la note du Secrétariat et s'en étonne quelque peu car, en fait, une réponse a déjà été donnée par le Bureau à ces questions. Cos réponses peuvent être trouvées dans la note 67/OO A.23/67 du 3 juillet 1967, admise par le Bureau. CASTEL s'oppose à ce qu'on s'oriente vers une extension dos pouvoirs de l'o.h.em. en matière de placement des travailleurs, comme on le pratique en France. Les désavantages d'un toi régime sont plus nombreux que les avantages. DE BOCK lui répond que, dans la note, on fait en effet allusion au système français, mais il faut "bien ajouter que le système n'est pas pratiqué. Personnellement, il est d'avis qu'en cas de chômage massif, les patrons sont obligés d''en informer suffisamment à l'avance l'o.n.em. Un chômage individuel ne devrait d'ailleurs pas donner lieu à information. CASTEL est d'avis qu'en co qui concerne l'indemnisation des chômeurs touchés ou victimes do fermeture d'entreprises, la F.G.T.B. devrait défendre une solution aboutissant à l'octroi do sommes qui no peuvent ôtre inférieures aux avantages actuels. D'autre part, on cette matière, il faudra supprimer la discrimination existante DE SCHUTTER se prononce on faveur do la thèse défendue par la C.S.C. qui propose l'interdiction do fermeture dans certains cas.

10 5 D'autre part, on ce qui concerne l'information préalable, cela ne devrait pas seulement so fairo en cas de fermeture d'entreprises, mais en vue de savoir exactement ce qui so passe sur le marché de l'emploi, il faudrait connaître aussi les emplois vaoants» YERtTA insiste pour que, sur "base de la note admiso à la veille dos vacances par le Bureau, un texte soit rédigé peur lo CIT.T.. LAMBIOH" a"bondo dans le mémo sens. Il rappelle la discussion do la semaine passée où l'on avait quand môme admis qu'il faudrait voir d'atiord la situation économique et les mesures à prendre avant de donner un avis. Il rappello aussi l'existence do la note 67/OO A.23/67. Le Bureau ne peut quand mémo pas se déjuger maintenant. ANPRIS est d'avis que la meilleure formule serait l'octroi de primes dans le gonro do celles de la C.B.O.A., mettant tous les travailleurs sur un même pied. Si le fonds doit être professionnellement ou interprofessionnollement organisé, ANDRIS se prononce pour la solution interpr ofo s si onneile. D'autre part, l'idée serait à creuser si l'on ne pourrait pas généraliser les 44 heures et aussi obtenir la suppression des diminutions de pension en cas de mise à la retraite prématurée. YERNA constate qu'on est en train de reprendre des décisions déjà intervenues au Bureau. JAÏÏSSEEIS en parlant do licenciements massifs, indique que l'on doit comprendre en cela non seulemont le cas où il y a fermeture totale do l'usine, mais également fermeture d'un secteur do cette usine. l'avis à donner au nom de la F.G.T.B. au Conseil national du Travail,

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES F.6.T.B. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 63/00 A 23/42 AT/IL. Bruxelles, le 20 mai 1963.

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT. 42. BRUSSEL 1 GD/AS/ID 69/Oo A 24/24 Brussel, 2 september 1969

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 MAART 2013 TER BEPALING VOOR 2013 VAN

Nadere informatie

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE. ru 1000 bruxelles STTQ2) T 51180 67 "~ nu 5116466 -^7000-0753010-96

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE. ru 1000 bruxelles STTQ2) T 51180 67 ~ nu 5116466 -^7000-0753010-96 FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE 81/00 A 23/80 GD/MDV/CS Serv. Dact,' Trad. ML Bruxelles, le 26 novembre 1981 AUX MEMBRES DU BUREAU. OBJET : STATUT PROFESSIONNEL DES MERES D'ACCUEIL. 1. Demande

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL XV/MA - Serv. dact. 74/Oo A 23/41 - Bruxelles, le 12

Nadere informatie

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE r i 83/00 A 23/55 P/MDV/NT Trad MW P ur Bruxelles, le 27 juillet 1983. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. OBJET : ASSURANCE!'SOINS DE SANTE" 1983.- ECONOMIES. 1. RAPPEL.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-514/1 2013/2014 A-514/1 2013/2014 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2013-2014 18 FEBRUARI 2014 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 Les parties signataires, membres de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole n (employés),

Nadere informatie

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES 1 FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES Aperçu de la situation relative aux autorisations en Belgique et en Europe Luc Hens Président CAB 2 Introduction composition et mandat du CAB Réalisations

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Paritair Comité voor de bewakingsen/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000, instituant un Fonds Paritaire pour developpement de I'emploi et de la formation

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale.

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale. Neerlegging-Dépôt: 12/12/2013 Regist.-Enregistr.: 18/02/2014 N : 119535/C0/145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Commission paritaire pour les entreprises horticoles Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION SECURITE D'EMPLOI

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION SECURITE D'EMPLOI SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SECURITE D'EMPLOI En exécution de 8 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003 Chapitre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2222/002 DOC 50 2222/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 februari 2003 19 février 2003 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit n r 78 van

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Collectieve

Nadere informatie

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque.

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque. '21~1y5_ Paritair Comité voor de beursvennootschappen Commission paritaire pour les sociétés de bourse Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015 Convention collective de travail du 24 juin 2015

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE PC 202 CP 202 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 MAART

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle. Paritair Comité voor de diensten en

Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle. Paritair Comité voor de diensten en Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Nadere informatie

GEZONDHEID (La santé)

GEZONDHEID (La santé) FICHE LEXICALE NEERLANDAIS 1/5 GEZONDHEID (La santé) a. Wat zijn hun klachten? (De quoi se plaignent-ils?) A C B G I H 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E D Klachten hoest moet overgeven ben verkouden heb

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT i 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 73/00 A 23/72 GD/AJ Bruxelles, le 26 juillet 1973. AUX

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

ERRATUM ERRATUM. Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 65/ 00 A.24/24 AS/EC. Brussel, 24 september 1965, NOTULEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2000 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2000 MONITEUR BELGE 24567 MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID N. 2000 1627 [C 2000/12547] 29 JUNI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 129 / 1-95 / 96 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 13 OKTOBER 1995 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 13 OCTOBRE

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

FEDERATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FEDERATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FEDERATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT: HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 55/0O A 24/17 LM/GG/MH.- Brussel, 1 Juni 1955«VERSLAG

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL AS/LS 64/00 A 24/18 Bruxelles, le 8 mai 19^4 PROCES-VERBAL

Nadere informatie

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 513/1-95/96 - 513/1-95/96 WETSONTWERP

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 513/1-95/96 - 513/1-95/96 WETSONTWERP - 513/1-95/96 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 513/1-95/96 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 4 APRIL 1996 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 4 AVRIL 1996 WETSONTWERP

Nadere informatie

» aux travailleurs dont le domicile est

» aux travailleurs dont le domicile est Neerlegging-Dépôt: 10/07/2015 Regist.-Enregistr.: 21/10/2015 W: 129876/CO/341 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDE VAN DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN - PC 341 COMMISSION PARITAIRE POUR I'INTERMEDIATION

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT: HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 62/00 A.24/45 AS/EC. Bruxelles, le 3 janvier 1963. PROCES-VERBAL

Nadere informatie

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES Neerlegging-Dépôt: 10/06/2009 Regist.-Enregjstr.: 14/09/2009 N : 94307/CO/109 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 9 JUIN 2009 CONCERNANT L'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 CONCERNANT

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie