Aan de slag met Linux voor LPIC-1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met Linux voor LPIC-1"

Transcriptie

1 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Bij het schrijven van dit boek is gekeken naar twee belangrijke Linux-distributies: CentOS (gelijk aan Red Hat en Fedora) en Ubuntu. Dit betekent dat u regelmatig verwijzingen naar deze distributies tegenkomt. Het boek is echter ook geschikt wanneer u een andere distributie gebruikt. Dit boek leidt op voor het de examens 101 en 102 van het Linux Professional Institute en vormt daarmee een uitstekende voorbereiding voor het LPIC-1 certificaat. Om deze examens te halen is echter niet alleen theoretische kennis nodig, maar ook veel hands-on ervaring. Via de hbo-portal van de uitgever, is een schat aan aanvullend materiaal beschikbaar, waaronder aanwijzingen voor het opzetten van een lab-omgeving en kennisvragen met directe feedback. van Vugt Aan de slag met Linux voor LPIC-1 is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je een Linux-systeem moet beheren. Voorkennis van Linux is niet nodig, enige algemene kennis van computersystemen wordt echter wel verondersteld. Alle facetten waarmee een beheerder van een Linux-systeem te maken krijgt, komen aan de orde. Denk daarbij aan het installeren van Linux, het werken met bestanden, het configureren van een gebruikersomgeving en het werken met de printomgeving. Dit boek is geschikt voor gebruik in een leeromgeving en voor zelfstudie, en bevat een groot aantal oefeningen en voorbeelden. Op basis van een eigen lab-omgeving (een virtuele machine) die u in het eerste hoofdstuk opzet, kunt u als lezer vervolgens het hele boek doorwerken. Door deze interactieve aanpak is het voor u ook eenvoudiger om de praktische kennis te onderscheiden van de theoretische achtergronden Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Sander van Vugt Sander van Vugt is zelfstandig trainer, consultant en auteur, gespecialiseerd op het gebied van Linux. Meer informatie over de auteur vindt u op zijn website, KIJK OP W W W. A C ADEMICX.NL VOOR AL LE E X T R A S N N IS V R A G / EN + O N L IN E AK EM AT E R I A A L +EXTR

2 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Vijfde druk Sander van Vugt

3 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus BG Den Haag tel.: (070) Gebruik onderstaande code om dit boek eenmalig toe te voegen aan je boekenplank op Let op: je kunt deze code maar één keer gebruiken BIM Media B.V., Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media B.V. 1e druk e druk e druk e druk e druk 2014 De eerste vier drukken zijn verschenen onder de titel Leerboek Linux, deel 1. Zetwerk: Redactiebureau Ron Heijer, Markelo Omslag: Carlito s Design, Amsterdam Basisontwerp binnenwerk en omslag: Studio Bassa, Culemborg ISBN NUR 123 Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BIM Media B.V. en de auteur. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, BIM Media B.V. neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

4 Voorwoord Voor u ligt de geheel herziene versie van het boek dat vroeger Leerboek Linux deel 1 heette. Er zijn nogal wat zaken anders in dit boek. Om te beginnen is het boek 100% conform de LPIC-1 objectives zoals die golden begin Dit betekent dat u op basis van dit boek alle kennis moet kunnen verwerven om de LPI-examens te kunnen halen. Een andere belangrijke wijziging is dat dit boek een on-line aanvulling heeft, die het gebruik als leerboek eenvoudiger moet maken. Voor docenten zijn er slides, er zijn aanwijzingen voor het opzetten van een lab-omgeving en er zijn kennisvragen beschikbaar. Daarnaast ben ik voornemens om elk verzoek van lezers tot aanvullende informatie serieus te overwegen. Stuur dus vooral uw feedback zodat ik aanvullend materiaal beschikbaar kan stellen via de hbo-portal van de uitgever, De derde belangrijke wijziging is in de manier waarop het boek geschreven is. In het eerste hoofdstuk leert u hoe u een virtuele machine op basis van Ubuntu en een op basis van CentOS installeert. Op basis van deze eigen lab-omgeving die u in het eerste hoofdstuk opzet, kunt u als lezer vervolgens het hele boek doorwerken. Om u te helpen bij het verwerven van praktische vaardigheden, is in dit boek een fors aantal oefeningen opgenomen. Ik raad het u van harte aan alle oefeningen door te werken, het idee achter de oefeningen is dat u niet meer leest hoe een opdracht werkt in een bepaald scenario, maar dat u zelf het scenario uitvoert en zo zelf ontdekt hoe het allemaal werkt. Deze manier van werken maakt het voor u als lezer ook eenvoudiger om de praktische kennis te onderscheiden van de theoretische achtergronden. Een andere belangrijke wijziging zit in de grondigheid waarmee de inhoud technisch gescreend is. Hierbij heb ik het geluk gehad hulp te krijgen van Sandra Dekker, die alle hoofdstukken doorgelopen heeft en er heel veel onvolkomenheden uitgehaald heeft. Ik weet dat perfectie niet bestaat, maar ik hoop dat hierdoor het aantal onvolkomenheden dat er nog in zit aanzienlijk is afgenomen. Ik ben overigens voornemens een errata bij te houden en op de website van het boek te plaatsen. Ik wil u daarom als lezer om te beginnen aanraden te controleren of er errata beschikbaar zijn en indien dit het geval is, deze te downloaden en bij de studie te gebruiken. Mocht u nog technische fouten, of belangrijke taalkundige fouten tegenkomen, stuur ze dan vooral naar dan zorg ik dat de errata zo snel mogelijk bijgewerkt worden. Mijn speciale dank gaat uit naar Sandra Dekker voor het grondig doorlezen van het manuscript en het verwijderen van fouten, en naar Franck van Vugt voor het aanmaken van de afbeeldingen in dit boek. Daarnaast wil ik Andries Annema, Anton Voogt, Ran Dakar en Martijn Marsman bedanken voor het proeflezen van de drukproef waardoor op het laatste moment het boek nog aanzienlijk beter is geworden. v

5 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Ik hoop van harte dat deze nieuwe opzet goed bevalt, mocht u feedback hebben dan kunt u contact opnemen met mij via mailadres Januari 2014 Sander van Vugt vi

6 Inhoud Voorwoord v 1 Introductie Aard en oorsprong van Linux Toepassing van Linux Over distributies Red Hat, CentOS en Fedora Ubuntu en Linux Mint SUSE Debian Linux installatie Installatie CentOS Installatie Ubuntu Desktop Praktische opdrachten 19 2 Werken op de shell Inloggen in een shell-omgeving Runlevels Root of niet? Werken op de command line Uitvoeren als subshell of niet? Nuttige shell-commando s Bash-history Gebruikmaken van streams, pipes en redirects Verder werken met output: tee en xargs Hulp opvragen man-secties Hulp opvragen met info De optie --help Samenvatting Opdrachten 38 3 Werken met tekstbestanden Werken met vi vi of vim? Command mode versus insert mode Cursorverplaatsingen in een tekstbestand Knippen, kopiëren en plakken in vi Geavanceerde vi-opties 43 vii

7 Aan de slag met Linux voor LPIC Werken met tekststreams Tekst weergeven: cat head tail Nummeren en tellen: nl wc Filteren en sorteren: cut, sort Verdelen en samenvoegen: split, join Reguliere expressies Werken met reguliere expressies: grep, sed en awk Werken met grep Geautomatiseerd bewerken: sed, awk Opmaak aanpassen: expand, unexpand, fmt, od, paste, pr, tr, uniq Werken met uniq Omzetten van hoofdletters naar kleine letters en omgekeerd Samenvatting Opdrachten 56 4 Bestandsbeheertaken uitvoeren Werken met bestanden Weergeven van bestanden: ls Directory s: mkdir, rmdir Kopiëren, verplaatsen en verwijderen: cp, rm, mv File globbing werken met blokken: dd Handige hulpopdrachten: touch, file Archiefbestanden en compressie: tar cpio, gzip, gunzip, bzip Compressie Werken met links Symbolic links Hard links De inrichting van een Linux-bestandssysteem Werken met locate, whereis en gerelateerde utilities Werken met find Samenvatting Opdrachten 74 5 Bestandssystemen inrichten Inrichting van de harde schijf Partities versus LVM, logische volumes Architectuur van LVM Inrichten van een harde schijf Aanmaken van partities en bestandssystemen Aanmaken van partities Bestandssystemen aanmaken Werken met swap Onderhoud van bestandssystemen Monitoren van beschikbare schijfruimte Repareren van problemen op een bestandssysteem 91 viii

8 Inhoud 5.5 Mounten en unmounten Automatisch mounten vanuit /etc/fstab Werken met quota Samenvatting Opdrachten 97 6 Gebruikers, groepen en permissies Beheer van gebruikers en groepen Soorten gebruikers Eigenschappen van gebruikers Standaardinstellingen voor gebruikers Groepen beheren Inrichten van de shell-omgeving voor gebruikers Instellen van het environment Gangbare shell-configuratiebestanden Werken met permissies Werken met basispermissies Speciale permissies Access control lists Umask Attributen Samenvatting Opdrachten Softwarebeheer Software packages en meta package handlers Beheer van RPM-pakketten Werken met RPM Query s uitvoeren op RPM-packages RPM-packages uitpakken Integriteit van packages controleren Werken met yum Repositories aanmaken met yum Beheer van software met yum Beheer van DEB-pakketten Beheer van.deb-softwarerepositories Ubuntu-pakketmanagementutilities Overzichten van geïnstalleerde software genereren Gebruik van aptitude Werken met librarybestanden Samenvatting Opdrachten 132 ix

9 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 x 8 Inrichten van het netwerk Inleiding IP IP-adressen Speciale IP-adressen Subnetten in detail Beheer van de netwerkkaart Bekabelde netwerken Draadloze netwerken Basisnetwerkconfiguratie Handmatige netwerkconfiguratie Permanente netwerkconfiguratie Oplossen van netwerkproblemen Controleren van IP-configuratie Oplossen van problemen met routering DNS-problemen oplossen Problemen met services oplossen Samenvatting Opdrachten Essentiële system services Lokalisatie Instellen van de systeemtijd Beheer van hardwaretijd Beheer van systeemtijd Instellen van de tijdzone Werken met NTP Logging Werking van syslog Kernel logging Configuratie van rsyslog Logrotate Beheer van printers CUPS-drivers Beheer van CUPS Printerconfiguratie met CUPS Printen over het netwerk Mailserverbasics Opzetten van een mailomgeving Configuratie van de mailclient Samenvatting Opdrachten Procesbeheer Beheer van interactieve processen Beheer van jobs nohup screen 178

10 Inhoud 10.2 Monitoren en beheren van processen Processen monitoren met ps Processen monitoren met top Processen beheren met kill Aanpassen van prioriteit Geheugengebruik Taken plannen Regelmatig terugkerende taken plannen met cron Eenmalig taken uitvoeren met at Samenvatting Opdrachten De opstartprocedure Inleiding Van aanzetten tot bootloader BIOS UEFI De MS-DOS-partitietabel Opbouw van de bootsector bij gebruik van een MS-DOScompatibele partitietabel De GUID-partitietabel De bootloader Installatie van GRUB GRUB Starten van services Opstarten met init Opstarten met upstart Runlevels: geautomatiseerd starten van services Services opstarten met systemd Opstarten vanaf een rescue-cd Mounten Samenvatting Opgave Databasebeheer Configuratie Aanmaken van de systeemdatabase Een database aanmaken Structuur van een database Permissies instellen Een database aanmaken Opstarten en afsluiten van MySQL Gegevens uit de database opvragen Samenvatting Opdrachten 229 xi

11 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 13 Shell-scripting Inleiding Introductie: werken met variabelen en parameters Variabelen definiëren Variabelen definiëren met read Aanroepen van een script Parameters opgeven bij het aanroepen van een script Over aanhalingstekens Command substitution Oefenopgaven Omvormen van input Controleren van variabelen: substitution operators Pattern matching operators Rekenen Oefenopgaven Werken met loopstructuren test if then fi Werken met && en for case while en until Samenvatting Oefenopgaven Beheer van hardware en X Hardwarebeheer Hardware-initialisatie door udev Hardwaremonitoring met lsusb en lspci Handmatig beheren van modules Moduleopties Installatie en configuratie van X Aanpassen van instellingen met xrandr X-clients en X-servers Informatie opvragen over uw configuratie Setup van de display manager Toegankelijksheidsopties Samenvatting Opdrachten Beveiliging Analyseren van de beveiligingsstatus van een server Zoeken naar SUID en SGID Processen en poorten monitoren Beschikbare resources beperken met ulimit Werken met sudo 267 xii

12 Inhoud 15.2 Gebruikersgerelateerde beveiligingsinstellingen Host security inetd en xinetd TCP wrappers xinetd GPG Aanmaken van sleutels Key-transfer Beheer van sleutels Definitie van trusts Versleutelen van bestanden Signing van gegevens Integratie met mail SSH Remote connecties tot stand brengen met ssh Bestanden kopiëren met scp De SSH-service beveiligen Authenticeren met keys SSH-tunnels maken Samenvatting Opdrachten 283 Index 285 xiii

13 Hoofdstuk 1 Introductie In dit hoofdstuk leert u wat Linux is, waar het vandaan komt en waarvoor het gebruikt wordt. Daarnaast maakt u kennis met het fenomeen distributie, en installeert u de twee distributies die in dit boek behandeld worden. Benodigdheden Om de onderwerpen in dit hoofdstuk zelfstandig te kunnen bestuderen, hebt u de volgende zaken nodig: V Een computer met 4 GB werkgeheugen of meer en VMware Player, Virtual Box of een ander programma waarmee u desktopvirtualisatie kunt doen. V Minimaal 20 GB beschikbare ruimte op de harde schijf van uw computer. V Een werkende internetverbinding. LPI Objectives Dit hoofdstuk is een inleiding en bevat geen onderwerpen die voor de LPIC-1 examens van belang zijn. Het bevat echter waardevolle informatie waarvan u als Linuxprofessional zeker kennis moet hebben! 1.1 Aard en oorsprong van Linux Wat geleid heeft tot het huidige besturingssysteem Linux, is begonnen in de jaren 60 van de vorige eeuw onder de naam UNIX. UNIX was het besturingssysteem dat computers succesvol maakte. In de jaren 80 van de vorige eeuw hadden bijna alle grote bedrijven wel een variant van UNIX staan en werd dit besturingssysteem gebruikt om raketten de ruimte in te schieten, financiële transacties af te handelen, productiehallen aan te sturen en veel, veel meer. Helaas was UNIX wel een erg duur besturingssysteem en daarom voor gewone mensen nauwelijks te betalen. Naast alle commerciële bedrijven die UNIX-versies verkochten, zoals HP, Sun Microsystems en Digital, was er ook een beweging die als doel had gratis UNIXsoftware beschikbaar te stellen. Deze beweging stond bekend als GNU, een afkorting die staat voor GNU, not UNIX, waarmee men maar aan wilde geven dat het hetzelfde was als UNIX, maar op basis van andere principes. GNU maakte heel veel varianten beschikbaar van programma s die in UNIX alleen tegen betaling van licenties beschikbaar waren. Om ervoor te zorgen dat GNU-software altijd gratis zou blijven, werd een van de belangrijkste opensourcelicenties gedefinieerd. Deze licentie staat tegenwoordig bekend 1

14 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 als de General Public License (GPL). Hierin wordt vastgelegd dat de GNU-software altijd inzichtelijk moet zijn en blijven voor iedereen en dat de broncode (source code) altijd meegeleverd moet worden. Daarnaast mag iedereen deze broncode aanpassen, maar moeten de aanpassingen ook als open source beschikbaar blijven. Met deze bepalingen legde GNU de wortel van de inmiddels zeer succesvolle opensourcebeweging. De kernel is het hart van een besturingssysteem. Het is de laag die tussen de gebruikersinterface (de shell) en de hardware van een computer inzit. De drivers die ervoor zorgen dat computers met de hardware kunnen communiceren, maken deel uit van de kernel van elk besturingssysteem. In 1991 was er nog maar één ding dat ontbrak in het inmiddels vrij brede aanbod van opensourcesoftware: een kernel. In dat jaar maakte de toenmalige Finse student Linus Torvalds bekend aan een klein project te beginnen dat als doel had een kernel te ontwikkelen die gebruikt zou kunnen worden binnen de toen al beschikbare GNUsoftware. Deze kernel noemde hij Linux, en dit was de oorsprong van wat we tegenwoordig als het besturingssysteem Linux kennen. Een van de belangrijkste beslissingen die Torvalds genomen heeft, is dat hij zijn project aankondigde op een toenmalig relatief nieuw fenomeen: het internet. Hierdoor groeide zijn eenmansinitiatief uit tot een wereldwijd project waar al snel heel veel mensen aan meewerkten, een kenmerk dat vaker voorkomt bij opensourcesoftwareprojecten Toepassing van Linux Linux kan op verschillende manieren ingezet worden: V Als server: in het bedrijfsleven is Linux het meest gebruikte serverbesturingssysteem. Klassiek is het succes van Linux als platform voor webservers, maar daarnaast worden ook grote bedrijfsdatabases aangeboden op Linux, vaak in combinatie met Oracle-databases. V Op mobiele apparatuur: grote kans dat u al Linux gebruikt. Android is het meest gebruikte besturingssysteem op mobiele telefoons, en het is gebaseerd op Linux. V Op de desktop: iets minder succesvol, maar zeker goed mogelijk is Linux op de desktop. Wilt u een gratis besturingssysteem waarop u alles kunt doen? Dan is Linux een uitstekende kandidaat. V Embedded: Linux wordt gebruikt voor de aansturing van heel veel apparatuur. U vindt het in dvd-spelers, mediaservers, navigatiesystemen, koffiezetapparaten, verkeerslichten en nog veel meer. De kennis die u in dit boek opdoet, is vooral eenvoudig toepasbaar op servers en desktops. Echter: embedded Linux werkt met precies dezelfde commando s. Het enige probleem is dat een interface nodig is om contact te kunnen maken met de embedded Linux-distributie, bijvoorbeeld door middel van een seriële verbinding.

15 Hoofdstuk 1 Introductie 1.3 Over distributies Zoals eerder vermeld, Linux is eigenlijk alleen maar een kernel. Dat betekent dat u niet veel kunt als u alleen maar de kernel hebt die Linux Torvalds ooit gemaakt heeft. Om tot een werkend geheel te komen, moeten daar diverse andere zaken aan toegevoegd worden. Denk daarbij aan een shell, grafische utilities, command line utilities en meer. U zou dit in principe zelf kunnen doen (kijk eens op als u interesse hebt). Om het wat eenvoudiger te maken, zijn er verschillende Linuxdistributies die alle componenten al verzameld hebben zodat u ze eenvoudig kunt installeren. In principe kan iedereen zijn eigen distributie maken, met als gevolg dat er honderden distributies beschikbaar zijn. Er zijn er maar een paar die echt belangrijk zijn, hieronder een overzicht Red Hat, CentOS en Fedora Red Hat (www.redhat.com) was de eerste distributie die commercieel succes kreeg. Dat deed Red Hat door bij Linux support mee te gaan leveren, waarvoor klanten graag wilden betalen. Het gevolg hiervan is dat naar schatting 70% van alle Linux-servers in het bedrijfsleven Red Hat Enterprise Linux (RHEL) gebruiken. Het succes van Red Hat is gevolgd door andere distributies. Zo biedt CentOS de Red Hat-software, maar zonder dat daarvoor betaald hoeft te worden, voor de rest is de distributie identiek en om die reden wordt in dit boek gebruikgemaakt van CentOS (www.centos.org). Fedora is het opensourceproject dat door Red Hat ondersteund wordt. Alle software die uiteindelijk in Red Hat terechtkomt, wordt eerst getest in Fedora hetgeen overigens geenszins betekent dat de Fedora-software van ondermaatse kwaliteit is. Deze distributie is gratis beschikbaar op Geld vragen voor gratis software? Het lijkt misschien merkwaardig dat Red Hat (en anderen) geld vragen voor software die in principe gratis is. Toch is dit niet zo merkwaardig en de GPL laat hier ruimte voor. Volgens de bepalingen van de GPL moet Red Hat de broncode meeleveren. Dat doet men ook, en die broncode is vrij beschikbaar. Ook geeft Red Hat al haar bijdragen aan de ontwikkeling gratis terug aan de Linux-community. Voor Red Hat Enterprise Linux moet echter betaald worden, en u zult deze Linux-distributie dan ook niet overal zonder restricties kunnen downloaden. De juridische constructie om dit te verantwoorden, is dat in RHEL het Red Hat-logo zit, en dat is juridisch beschermd. Als u een commerciële Linux-distributie koopt, krijgt u daar ook wel degelijk zaken voor terug, met name dingen die voor bedrijven erg belangrijk zijn. We noemen de volgende: V gecontroleerde updates (nagenoeg geen kans op virussen en malware dus); V technische ondersteuning; 3

16 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 V support op hardware, wat betekent dat specifieke hardwareleveranciers garanderen dat de distributie op hun hardware werkt; V support op software van derden, wat betekent dat leveranciers van toepassingen garanderen dat hun toepassing het doet op de betreffende Linuxdistributie Ubuntu en Linux Mint De Ubuntu Linux-distributie (www.ubuntu.com) werd in een klap beroemd toen de Zuid-Afrikaanse multimiljonair het Ubuntu-project stichtte en gratis installatieschijven ging versturen. Gebruikers hoefden zich maar te registreren om per post een disk te krijgen, iets wat zeker in gebieden met minder goede internetverbinding tot veel succes heeft geleid. Ubuntu is daardoor een heel populaire Linux-distributie geworden, en is nog steeds erg populair. Achter Ubuntu zit het bedrijf Canonical, dat probeert geld te verdienen met support op Ubuntu. Dat doen ze met name op de Ubuntu Long Term Support (LTS)-versies, gratis versies van Ubuntu Server- en Ubuntu Desktop-editie waarvoor gegarandeerd 7 jaar updates beschikbaar zullen zijn. De Ubuntu-desktop wordt veel gebruikt en kenmerkt zich door een hoge mate van innovatie. Dat betekent dat nieuwe features in een vroeg stadium beschikbaar zijn in Ubuntu. Omdat Ubuntu-desktop zo populair is, en daarnaast maatgevend voor wat veel andere distributies doen, is het een van de twee distributies die in dit boek gebruikt worden. Linux Mint is een afgeleide van Ubuntu. Dat betekent dat het zich op Ubuntu baseert, maar ook eigen dingen toevoegt. Omdat Linux Mint iets minder duidelijk probeert geld te verdienen met Linux, is dit een distributie die de afgelopen jaren erg populair geworden is SUSE SUSE (www.suse.com) volgt met haar SUSE Linux Enterprise Server (SLES) en SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) het voorbeeld van Red Hat en is de tweede commerciële Linux-distributie. Naar schatting gebruikt 20% van de servers wereldwijd deze van oorsprong Duitse Linux-distributie. De SUSE Linux Enterprise-producten zijn tegen betaling te gebruiken, daarnaast levert SUSE een opensourceoplossing met de naam OpenSUSE die gratis beschikbaar is op OpenSUSE wordt gebruikt om nieuwe features te testen die later in SUSE Linux Enterprise beschikbaar gemaakt worden. 4

17 Hoofdstuk 1 Introductie Debian In vergelijking met de andere distributies die hiervoor besproken zijn, is Debian een soort buitenbeentje. Er zit namelijk geen bedrijf achter Debian, maar het is een pure opensourcedistributie. De medewerkers aan het Debian-project zijn er in geslaagd van Debian een heel stabiele distributie te maken, maar het is ook niet de meest vernieuwende distributie. Dat betekent dat het soms lang kan duren voordat nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Vanwege de goede reputatie zijn er veel andere distributies die op Debian gebaseerd zijn, waaronder Ubuntu. 1.4 Linux installatie Om de oefeningen in dit boek goed te kunnen volgen, hebt u een vrij specifieke setup nodig. U leest hier hoe u deze setup op uw eigen computer installeert. We gaan er daarbij van uit dat u een oplossing voor desktopvirtualisatie op uw computer geïnstalleerd hebt. Dit kan bijvoorbeeld VMware Player, VMware Workstation of Virtual Box zijn. In de online resources vindt u meer informatie over de configuratie hiervan. In deze setup wordt gebruikgemaakt van virtualisatie. Dat betekent dat u een desktopcomputer nodig hebt met Windows, Mac OS X of Linux. Daarop installeert u een desktopvirtualisatieoplossing (VMware Player, VMware Workstation of VirtualBox). Maak in uw virtualisatieprogramma twee virtuele machines aan met elk minimaal 1 GB beschikbaar werkgeheugen en 20 GB schijfruimte. Vervolgens kunt u de installaties starten zoals hierna beschreven is. Als u beschikking hebt over voldoende computers, is het ook mogelijk de Linux-machines elk op een aparte fysieke computer te installeren. Welke vorm van installatie u ook kiest, het is wel van belang dat de computers door middel van een netwerkverbinding met elkaar verbonden zijn. Te gebruiken Linux-versies Voordat u begint met installatie, moet u er tevens voor zorgen dat installatiemedia van Ubuntu Desktop en CentOS beschikbaar zijn. In dit boek maken wij gebruik van Ubuntu Desktop LTR en CentOS 6.5. U doet er goed aan te werken met een versie die hier niet te veel van afwijkt. Voorkom het gebruik van CentOS 7.0 of later, hierin zullen veel dingen gewijzigd zijn. Hoe recenter de Linux-versie die u gebruikt, hoe groter de kans op significante afwijkingen! Mocht het u niet lukken de genoemde versies te downloaden, dan kunt u gebruikmaken van de ISO-installatiebestanden die u kunt downloaden op Als u een recente computer hebt die 64-bits instructies aan kan, is het aan te raden de 64-bits versies te gebruiken. Is dit niet het geval, dan kunt u ook de 32-bits versies van de software inzetten. Om de oefeningen in dit boek te kunnen uitvoeren maakt dit eigenlijk niets uit. 5

18 Aan de slag met Linux voor LPIC Installatie CentOS In deze paragraaf gaat u CentOS installeren. U doet dat aan de hand van oefening 1. Voer de stappen in deze oefening uit om de omgeving in te richten die u in de rest van dit boek nodig hebt. Geen serverinstallatiehandleiding Het doel van de oefeningen waarin u CentOS en Ubuntu installeert is niet een volledige serverinstallatie. De oefeningen stellen u in staat een omgeving in te richten die u nodig hebt om de rest van de hoofdstukken in dit boek door te werken. Omdat u nog maar net met Linux begonnen bent, heeft het geen zin te vertellen over alle overwegingen die een rol spelen bij het inrichten van een Linux-server. U leert daar in volgende hoofdstukken meer over. Oefening 1.1 CentOS installeren In deze oefening wordt gesproken over uw computer. Hiermee wordt de computer bedoeld waarop u CentOS installeert. In de meeste gevallen zal dat dus uw (virtuele) computer zijn! 1. Zorg ervoor dat uw computer opstart van de CentOS-installatie-dvd die u gedownload hebt. Het CentOS-opstartmenu wordt nu getoond. Kies hierin de optie Install or upgrade an existing system en druk op Enter. U moet vervolgens even wachten terwijl de Linux-kernel en het initramfs gestart worden. Het initramfs bevat een klein bestandssysteem van waaruit de verdere installatie uitgevoerd moet worden. Figuur 1.1 Het opstartmenu van CentOS. 6

19 Hoofdstuk 1 Introductie 2. Het eerste scherm van het installatieprogramma geeft de optie een mediatest uit te voeren. Hiermee kunt u de integriteit van de installatieschijf testen. Gebruik de Tabtoets om OK te selecteren als u dit wilt doen en druk op Enter. Wilt u geen integriteitstest uitvoeren, ga dan met de Tab-toets naar de knop Skip en druk op Enter om verder te gaan. Figuur 1.2 Gebruik de Tab-toets om de gewenste optie te selecteren. 3. U ziet nu een CentOS-logo met daaronder een knop Next. Klik op de knop Next om verder te gaan. 4. In het volgende scherm geeft u aan welke taal u wilt gebruiken. Kies English (English) en klik op Next. Figuur 1.3 KIes Engels als standaardtaal. 7

20 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Nederlands? We weten het, u bent in het Nederlandse taalgebied, dus waarom zou u geen Nederlandse installatie uitvoeren? Hiervoor zijn een paar goede redenen aan te voeren: V Als u Linux-beheerder wordt, zult u werken op servers die vrijwel allemaal in het Engels geïnstalleerd zijn. V De Linux-community is erg internationaal. Om op fora en in nieuwsgroepen te communiceren met andere Linux-gebruikers, is het handig als u verstaanbaar bent en Engels gebruikt. 4. Geef nu aan welk toetsenbord u wilt gebruiken. In Nederland gebruikt u waarschijnlijk een U.S. International-toetsenbord, als u op een systeem met een Belgisch toetsenbord installeert, kiest u Belgian (be-latin1). Figuur 1.4 CentOS kan ook geïnstalleerd worden met een Belgisch toetsenbord. 5. Nu moet u aangeven wat voor type Storage Devices u gebruikt. De optie Specialized Storage Devices is toepasbaar in SAN-omgevingen. Dat is hier niet aan de orde. Kies daarom Basic Storage Devices en klik op Next. 8

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein Keuzevak Linux Dictaat Auteurs: kevin@kevinvandervlist.nl en paul@paulsohier.nl Gedoceerd te: Vestiging Academieplein Versie 1.2 6 december 2011 Samenvatting We proberen jullie wegwijs te maken binnen

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Ubuntu. voor versie 12.04 en verder J AN STEDEHOUDER G I J S VAN D E R P O EL

ACADEMIC SERVICE. Ubuntu. voor versie 12.04 en verder J AN STEDEHOUDER G I J S VAN D E R P O EL ACADEMIC SERVICE Ubuntu voor versie 12.04 en verder J AN STEDEHOUDER G I J S VAN D E R P O EL Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Ë xhstalcy582636z ONTWIKKELEN. Handboek ONTWIKKELEN ONTWIKKELEN. Handboek. Handboek. Mark Aalderink. Mark Aalderink

Ë xhstalcy582636z ONTWIKKELEN. Handboek ONTWIKKELEN ONTWIKKELEN. Handboek. Handboek. Mark Aalderink. Mark Aalderink Mark Aalderink Mark Aalderink Handboek Handboek ONTWIKKELEN Apps voor iphone en Android zijn niet meer weg te denken. Handboek apps ontwikkelen geeft je alle benodigde achtergrondinformatie om complexe

Nadere informatie

2010 Sdu uitgevers, Den Haag

2010 Sdu uitgevers, Den Haag Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag tel. (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service 2010 Sdu uitgevers, Den Haag Vertaling, redactie

Nadere informatie

SuccesvolpublicerenmetWordPress

SuccesvolpublicerenmetWordPress Ditiseenpreview vanhetboek SuccesvolpublicerenmetWordPress Zievoormeerinformatie:http://wp-boek.nl Succesvol publiceren met WordPress Rogier Mostert Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Websites maken met gratis software

Websites maken met gratis software Websites maken met gratis software SNEL AAN DE SLAG ZONDER VOORKENNIS JOOMLA WORDPRESS DRUPAL HANDIGE TOOLS & SLIMME PRAKTIJKTIPS Eric Tiggeler Websites maken met gratis software Snel aan de slag zonder

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Cursus Linux LINUX Alain Wenmaekers

Cursus Linux LINUX Alain Wenmaekers LINUX Alain Wenmaekers alain.wenmaekers@skynet.be Alain Wenmaekers 1 Inhoud Cursus Linux Inhoud...2 Licentie (FDL)...3 Inleiding...4 Structuur...10 Bestandssystemen...16 Unix commando's...22 Oefeningen

Nadere informatie

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980 RIA GOMEZ KOPPENOL Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus ASP.NET

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123!

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123! Een Samba ADDC maken Videoversie van deze handleiding: http://www.youtube.com/watch?v=ese8hd6g5- w In deze handleiding maken we een Active Directory Domain Controller gebaseerd op Linux met Samba. De instellingen

Nadere informatie

Curs us Linux. ve rs ie 0.1

Curs us Linux. ve rs ie 0.1 Curs us Linux ve rs ie 0.1 2 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial- Share Alike 2.0 Belgium License. To view a copy of this license, visit http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/

Nadere informatie

Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a

Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a Dit werk is uitgebracht onder de Creative Commons A ribution Share Alike. License. Om een exemplaar hiervan te bekijken, zie

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Big Data Big Data Big Data 978 90 12 58567 5 980

Big Data Big Data Big Data 978 90 12 58567 5 980 Big Data Tom Breur Big Data De nieuwe goudkoorts? Voor u ligt alweer de tweede uitgave in de AG-reeks, een serie boeken over actuele ICTen business-thema s die door Academic Service in samenspraak met

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project Fedora 10 Uitgave Informatie Fedora Documentation Project Copyright 2007, 2008 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Nadere informatie

OP MIDDELBARE SCHOLEN

OP MIDDELBARE SCHOLEN ZEUS WPI WERKGROEP INFORMATICA Februari 2003 GNU/LINUX OP MIDDELBARE SCHOLEN David De Wolf, Rudy Gevaert, Terje Hansen, Gaspard Lequeux, Kris Luyten, Filip Rooms, Bert Steppe, Mieke Van de Vijver, Stijn

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

LOGBOEK. NETWERK l419b-04

LOGBOEK. NETWERK l419b-04 Thomas Debray 3 TIN C LOGBOEK NETWERK l419b-04 Index CONFIGURATIE...3 Overzicht...4 Sensors...5 Fysieke harde schijven...5 Netwerk...6 Apparaatbronnen...6 FEDORA...7 Geïnstalleerde software...8 Nuttige

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie