ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6"

Transcriptie

1 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6 RESERVERINGSDOCUMENT m.b.t. de aankoop van: - een woning (Stadswoningen WONINGEN ARSENAAL ZUID ) - én de verbintenis tot aankoop van (een) open staanplaats(en) in het ondergrondse parkeergebouw PARKING ARSENAAL ZUID op de site van het Militair Hospitaal te Antwerpen, Berchem De heer en Mevrouw.. De Heer.. Mevrouw (schrappen wat niet past) Wonende te Huwelijksstelsel: Rijksregisternummer:. Tel.. GSM. Fax Overige gegevens... Verder: de kandidaat-koper, zelfs indien zij met meerdere zijn OPGELET: de reservering is NIET overdraagbaar. De opgegeven identiteit van de kandidaat-koper is niet naderhand te wijzigen of aan te vullen. Wenst m.b.t. de hierna beschreven goederen over te gaan tot de reservering t.o.v. a. nv GROEN KWARTIER, met maatschappelijke zetel te B-8820 Torhout, Oude Gentweg 81, met ondernemingsnummer , alhier vertegenwoordigd door: - een A-bestuurder, zijnde de Heer Joost Vanhaerents of de Heer Lode Waes, en een B- bestuurder, zijnde de bvba AYC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer A. Yahia) of - haar bijzonder gevolmachtigde de bvba PRMC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer P. Rubbens) en de bvba Lighthouse International Real Estate Services (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer W. Coucke) Verder: Groen Kwartier of de toekomstige grondeigenaar en b. nv MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN, afgekort nv MHA, met maatschappelijke zetel te B-8820 Torhout, Oude Gentweg 81, met ondernemingsnummer , alhier vertegenwoordigd door: - een A-bestuurder, zijnde de Heer Joost Vanhaerents of de Heer Lode Waes, en een B- bestuurder, zijnde de bvba AYC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer A. Yahia) of - haar bijzonder gevolmachtigde de bvba PRMC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer P. Rubbens) en de bvba Lighthouse International Real Estate Services (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer W. Coucke) Verder: MHA of de ontwikkelaar of aannemer Verder samen genoemd: de kandidaat-verkoper 19 september 2013

2 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6 A. Uiteenzetting waarvan de kandidaat-koper kennis neemt: In datum van 07/07/2006 werd tussen MHA enerzijds en de Stad Antwerpen en AG Vespa anderzijds een onderhandse overeenkomst van recht van opstal ondertekend m.b.t. de site gekend als het militair hospitaal te Antwerpen. Deze opstalovereenkomst bepaalt dat delen van de site rechtstreeks kunnen verkocht worden aan een projectvennootschap. Op basis van deze bepalingen zal GROEN KWARTIER dan ook overgaan tot de verwerving van de grond gekend als ARSENAAL ZUID waarop zich het voorwerp van deze reserveringsovereenkomst bevindt of zal bevinden. GROEN KWARTIER zal op haar beurt een opstalrecht vestigen ten voordele van MHA die derhalve zal optreden als ontwikkelaar. Verduidelijking deelgebied Arsenaal Zuid : Het deelgebied Arsenaal Zuid maakt deel uit van de verkaveling Arsenaal, zijnde onderdeel van de site Militair Hospitaal Antwerpen, omvattende grond met te slopen gebouwen, gelegen te Antwerpen, Lange Leemstraat 338, volgens titel voorheen gekend Sectie F, nummer 1307/C/6 en volgens huidige kadastrale legger met toestand op 1 januari 2012 ten kadaster gekend Sectie F nummer 1307/L/10. Programma ontwikkeling kavel 6: Voor de kavel 6 binnen de verkaveling Arsenaal Zuid wordt overgegaan tot de realisatie van 27 ééngezinswoningen gegroepeerd rond een gemeenschappelijk privatief tuinpad, onderverdeeld in drie delen: - 11 woningen West (met tuin), genummerd WOW 23 t.e.v. WOW 33. Elke woning telt drie bouwlagen onder plat dak. - 4 woningen Midden (met tuin), genummerd WOM 19 t.e.m. WOM 22. Elke woning telt drie bouwlagen onder plat dak - 12 woningen Oost (met tuin), genummerd WOO 19 t.e.m. 30. Elke woning telt drie bouwlagen onder plat dak. De woningen Oost (WOO) zullen gedeeltelijk onderbouwd worden en bevinden zich boven de op te richten ondergrondse parking Arsenaal Zuid. De verkavelingsvergunning voor ARSENAAL (omvattende Arsenaal Noord en Arsenaal Zuid) werd door MHA bekomen per 11/01/2010. De stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de realisatie van het programma voor kavel 6, werd door MHA bekomen per 24 juni 2013 dossiernummer AN2/B computernummer RESERVERING De koper wenst over te gaan tot een reservering (EERSTE KEUZE) m.b.t. de aankoop van de grond en op te richten constructies in de mede-eigendom VERENIGING VAN MEDE- EIGENAARS WONINGEN MIDDEN (WOM), WONINGEN OOST (WOO), WONINGEN WEST (WOW) ARSENAAL ZUID MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN en verbindt zich ertoe om ingeval van aankoop van deze woning, een verbintenis aan te gaan tot aankoop van een grond en de op te richten constructies met betrekking tot (een) parkeerplaats(en) in het nog op te richten gebouw, ondergrondse parkinggebouw Parking Arsenaal Zuid. 19 september 2013

3 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6 Bepaling van het goed (eerste keuze) waarvoor de kandidaat-koper een reservering neemt: - de woning genummerd woning... binnen het complex van de Woningen kavel 6 deels Woningen... De goederen worden verkocht in semi-afgewerkte toestand. Deze semi-afwerking is deze zoals die voortvloeit uit het verkoopslastenboek (dat conform is met de beschrijving van de afwerking waarvan de kandidaat-koper erkent kennis te hebben genomen). De grond of ermee overeenstemmende quotiteiten worden verkocht onder registratierechten en de constructies onder BTW, behoudens wijzigingen die worden bepaald door de bevoegde instanties. De privatieve eigendommen maken deel uit van een mede-eigendom waarvoor een basisakte wordt opgesteld die de nadere modaliteiten inzake gemeenschappelijke delen en privatieve delen, genots- en gebruiksrechten, tussenkomsten in de kosten, bepaling van de meerderheden voor wijzigingen en overige, enz.... zal bepalen. De kandidaat-koper zal zich ingeval van aankoop aan de bepalingen van de betrokken basisakte dienen te onderwerpen. De eigendommen vallen onder de bepalingen van het Gewestplan Antwerpen en hebben als bestemming: woongebied. Monumenten - Bescherming Onroerend Erfgoed Het perceel voorheen gekend als 1307/C/6 werd opgenomen in de inventaris van cultuurbezit. Bij Ministerieel Besluit van 11/06/2004, werd het Militair Hospitaal Antwerpen volgens afbakening op plan en de inkompoort Lange Leemstraat, tot een definitief beschermd monument verklaard. Derhalve is het Decreet van 03/03/1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, laatst gewijzigd bij Decreet van 21/11/2003, op de site van toepassing. Voor wat de parkeerplaats betreft, verbindt de kandidaat-koper zich ertoe een wederzijdse aankoop- /verkoopbelofte te zullen ondertekenen voor de aankoop van een parkeerplaats of parkeerbox in het ondergrondse parkinggebouw Arsenaal Zuid. Deze optie kan door de kandidaat-koper gelicht worden binnen een termijn van 3 kalendermaanden na kennisgeving door de kandidaat-verkoper van het bekomen van een definitief uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning voor de ondergrondse parking Arsenaal Zuid. Voor zover de kandidaat-koper de optie niet tijdig licht, heeft de kandidaat-verkoper alsdan het recht de kandidaat-koper ertoe te verplichten over te gaan tot aankoop en dit binnen een termijn van 3 kalendermaanden na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn. Indien de optie niet gelicht wordt voor het verstrijken van de termijn, zal het, vanaf het verstrijken van de termijn, de kandidaat-verkoper vrij staan het goed verder te verkopen. Bij het lichten van de optie, anders dan door het ondertekenen van een verkoopsovereenkomst, zal een verkoopsovereenkomst worden opgemaakt. De bepaling van de concrete parkeerplaats en de ligging ervan gebeurt in voorkomend geval- n.a.v. de ondertekening van de verkoopsdocumenten. Voornoemde parkeerplaatsen zullen door de kandidaat-verkoper aan de kandidaat-koper te koop aangeboden worden tegen de maximumprijs van EUR voor een parkeerplaats en vanaf EUR voor een parkeerbox, exclusief registratierechten/btw/kosten. Deze maximumprijs is gekoppeld aan de schommelingen van het gewone indexcijfer der consumptieprijzen volgens volgende formule: Geïndexeerde Maximumprijs = Maximumprijs x nieuw indexcijfer basisindexcijfer Het basisindexcijfer is dat van de maand september Het nieuw indexcijfer is dat van de maand die de oplevering van de parkeerplaats voorafgaat. Het aangepast bedrag kan nooit lager zijn dan het in deze overeenkomst overeengekomen basisbedrag. Niet opeisen respectievelijk toepassen van de aanpassing mag nooit als een verzaking worden uitgelegd. 19 september 2013

4 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6 De optie komt onherroepelijk te vervallen voor zover de definitief uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van de ondergrondse parking Arsenaal Zuid, niet is verworven voor uiterlijk 31/12/2015 C. VOORWAARDEN m.b.t. DE RESERVATIE 1. De kandidaat-koper verklaart kennis te hebben genomen van: - de inhoud van huidig reserveringsdocument - de algemene liggingsplannen waarop de woning staat aangeduid - de prijs voor de woning - de beschrijving van de materialen conform het lastenboek Hij verklaart de inhoud van deze documenten te verstaan en deze te aanvaarden. 2. De kandidaat-koper bevestigt bij deze zijn interesse in de voormelde woning. 3. De kandidaat-koper erkent en bevestigt dat hij ertoe gehouden is eveneens een parkeerplaats (minimum één) aan te kopen in het toekomstig te ontwikkelen ondergrondse parkinggebouw Arsenaal Zuid en verbindt zich ertoe hiervoor een put/calloptie te zullen ondertekenen van zodra de kandidaatkoper hem hiertoe verzoekt. 4. De procedure met betrekking tot de reservering teneinde te kunnen overgaan tot een eventueel verwerving is de volgende: - de toewijzing gebeurt bij LOTING; - de reservering kan ingediend worden tot uiterlijk 30/09/2013 om uur; - de indiening gebeurt als volgt: afgesloten omslag met vermelding aan de buitenzijde: RESERVERING WONING ARSENAAL ZUID aangetekend te versturen aan: GROEN KWARTIER nv, t.a.v. dhr. S. Trossaert, Generaal Lemanstraat 27 te B-2018 Antwerpen. Op de voor- en achterzijde van de omslag dient te worden vermeld: niet openen reservatie onder gesloten omslag. Enkel aangetekende zendingen die uiterlijk per 30/09 voor de middag (12.00 uur) in ontvangst worden genomen door nv Groen Kwartier, komen in aanmerking voor de loting. De omslag kan ook worden afgegeven van maandag tot en met vrijdag vanaf 23/09/2013 tot 30/09/2013 op het adres Generaal Lemanstraat 27 te B-2018 Antwerpen tussen de gebruikelijke kantooruren ( uur en uur). De kandidaat-koper vraagt ingeval van afgifte om het bewijs van afgifte. De omslag kan ook op de dag van opening (30/09/2013) tussen uur en uur worden afgegeven op de site van het militair hospitaal (locatie LOTING WONINGEN ARSENAAL ZUID kavel 6 zie bewegwijzering) doch enkel en alleen in handen van de aanwezige gerechtsdeurwaarder. Reserveringen op een andere manier, weze het per , fax of andere worden NIET aanvaard en zijn derhalve ongeldig. Er kan slechts één reserveringsdocument worden ingediend per kandidaat-koper. Voor zover aan deze vereiste niet is voldaan, vervallen alle door de kandidaat-koper ingediende documenten en worden zij als ongeldig beschouwd en dus niet langer toegelaten tot de trekking en/of rangorde. - de volgorde met betrekking tot de ingediende reserveringsdocumenten wordt vastgelegd door een gerechtsdeurwaarder, aangesteld door de kandidaat-verkoper; - de trekking vindt plaats per 30/09/2013 om uur stipt op de site van het militair hospitaal te Antwerpen onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder (volg de bewegwijzering: LOTING WONINGEN ARSENAAL ZUID - kavel 6). - de trekking is publiek toegankelijk. De TREKKING geschiedt als volgt: - alle onvangen reserveringsformulieren worden gedeponeerd in een urne. Uit deze urne zullen onder toezicht van de aangestelde gerechtsdeurwaarder één voor één alle reserveringsformulieren worden getrokken. Telkens wanneer er een reserveringsformulier wordt getrokken, wordt in eerste instantie nazicht gedaan op de geldigheid ervan. Ongeldige formulieren worden niet (langer) weerhouden binnen de loting. De op het geldige- 19 september 2013

5 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6 reserveringsformulier vermelde voorkeuren (keuzes) worden overlopen volgens de aangeduide rangorde en genoteerd. De trekking en batige rangschikking worden opgenomen en vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder. - Enkel en alleen volledig en correct ingevulde reserveringsdocumenten die door de kandidaatkoper zijn ondertekend, worden in aanmerking genomen. Reserveringsformulieren die niet behoorlijk of onvolledig ingevuld en/of ondertekend zijn, zullen als ongeldig worden beschouwd en geen deel uitmaken van de trekking. Onduidelijke of dubieus ingevulde reserveringsformulieren worden eveneens uitgesloten. - Bij de toewijzing met het oog op effectieve verwerving, wordt in eerste instantie rekening gehouden met de eerste keuzes zoals vermeld op de binnengekomen reserveringsformulier. Pas na het overlopen van alle eerste keuzes (van alle documenten) wordt rekening gehouden met de tweede keuzes enzovoort... - De beschikbaarheid van een woning wordt m.a.w. geenszins gegarandeerd. - Na toewijzing zal vanaf 01/10/2013 contact opgenomen worden met de kandidaat-koper. De reservering en toewijzing wordt slechts omgezet in een effectieve verwerving voor zover cumulatief: de kandidaat-koper zich aanbiedt op de afspraak die door de kandidaat-verkoper binnen de 15 werkdagen vanaf 01/10/2013 (in samenspraak met de kandidaat-koper) zal gemaakt worden ter ondertekening van de verkoopsdocumenten, te weten: koop/verkoopcompromis woning, desgevallend (nog) onder opschortende voorwaarde van verwerving grond door nv Groen Kwartier en verlijden verkavelingsakte; verkoopslastenboek woning grondplan woning ondertekening verklaring dat kandidaat-koper zich er onherroepelijk toe verbindt een parkeerplaats (minimum één) te zullen aankopen in het ondergrondse parkinggebouw Arsenaal Zuid (voorwaarden: zie hoger) ontwerp basisakte woningen kavel 6 verkavelingsvergunning Arsenaal dd. 10/01/2010 stedenbouwkundige vergunning bodemattest(en) stedenbouwkundige inlichtingen en deze ook ondertekent. Voor zover de kandidaat-koper niet reageert op de vraag tot afspraak van de kandidaat-verkoper dan wel zich zonder gegronde redenen niet aanbiedt op de datum van afspraak, vervalt de toewijzing. - de kandidaat-koper bij de ondertekening van de verkoopsdocumenten het voorschot (5% op de volledige koopsom) betaalt; 4. De kandidaat-koper erkent en aanvaardt dat huidig document geen aanbod in hoofde van de kandidaat-verkoper uitmaakt. 5. Per kandidaat-koper wordt slechts rekening gehouden met één reserveringsdocument. Indien gewenst kan de kandidaat-koper meerdere keuzes opgeven: tweede keuze:... derde keuze:... vierde keuze:... vijfde keuze: september 2013

6 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 6 INGEVAL VAN TOEWIJZING KAN MOGELIJKERWIJZE SLECHTS OVERGEGAAN WORDEN TOT DE ONDERTEKENING VAN EEN COMPROMIS ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE. GROEN KWARTIER EN MHA DIENEN EERST EIGENAAR resp. OPSTALHOUDER TE ZIJN GEWORDEN VAN DE GRONDEN WAAROP BETROKKEN GEBOUWEN WORDEN OPGERICHT Gelezen en goedgekeurd, Elke bladzijde geparafeerd, de kandidaat-koper (naam voluit) (Indien meerdere kopers en/of echtgenoten onder huwelijksstelsel van gemeenschap van goederen: ondertekening van beiden vereist) 19 september 2013

7 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 11 VME INFIRMERIEPLEIN RESERVERINGSDOCUMENT m.b.t. de aankoop van: - een woning (Stadswoningen WONINGEN ARSENAAL ZUID ) - én de verbintenis tot aankoop van (een) open staanplaats(en) in het ondergrondse parkeergebouw PARKING ARSENAAL ZUID op de site van het Militair Hospitaal te Antwerpen, Berchem De heer en Mevrouw.. De Heer.. Mevrouw (schrappen wat niet past) Wonende te Huwelijksstelsel: Rijksregisternummer:. Tel.. GSM. Fax Overige gegevens... Verder: de kandidaat-koper, zelfs indien zij met meerdere zijn OPGELET: de reservering is NIET overdraagbaar. De opgegeven identiteit van de kandidaat-koper is niet naderhand te wijzigen of aan te vullen. Wenst m.b.t. de hierna beschreven goederen over te gaan tot de reservering t.o.v. a. nv GROEN KWARTIER, met maatschappelijke zetel te B-8820 Torhout, Oude Gentweg 81, met ondernemingsnummer , alhier vertegenwoordigd door: - een A-bestuurder, zijnde de Heer Joost Vanhaerents of de Heer Lode Waes, en een B- bestuurder, zijnde de bvba AYC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer A. Yahia) of - haar bijzonder gevolmachtigde de bvba PRMC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer P. Rubbens) en de bvba Lighthouse International Real Estate Services (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer W. Coucke) Verder: Groen Kwartier of de toekomstige grondeigenaar en b. nv MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN, afgekort nv MHA, met maatschappelijke zetel te B-8820 Torhout, Oude Gentweg 81, met ondernemingsnummer , alhier vertegenwoordigd door: - een A-bestuurder, zijnde de Heer Joost Vanhaerents of de Heer Lode Waes, en een B- bestuurder, zijnde de bvba AYC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer A. Yahia) of - haar bijzonder gevolmachtigde de bvba PRMC (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer P. Rubbens) en de bvba Lighthouse International Real Estate Services (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer W. Coucke) Verder: MHA of de ontwikkelaar of aannemer 20 september 2013

8 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 11 VME INFIRMERIEPLEIN Verder samen genoemd: de kandidaat-verkoper A. Uiteenzetting waarvan de kandidaat-koper kennis neemt: In datum van 07/07/2006 werd tussen MHA enerzijds en de Stad Antwerpen en AG Vespa anderzijds een onderhandse overeenkomst van recht van opstal ondertekend m.b.t. de site gekend als het militair hospitaal te Antwerpen. Deze opstalovereenkomst bepaalt dat delen van de site rechtstreeks kunnen verkocht worden aan een projectvennootschap. Op basis van deze bepalingen zal GROEN KWARTIER dan ook overgaan tot de verwerving van de grond gekend als ARSENAAL ZUID waarop zich het voorwerp van deze reserveringsovereenkomst bevindt of zal bevinden. GROEN KWARTIER zal op haar beurt een opstalrecht vestigen ten voordele van MHA die derhalve zal optreden als ontwikkelaar. Verduidelijking deelgebied Arsenaal Zuid : Het deelgebied Arsenaal Zuid maakt deel uit van de verkaveling Arsenaal, zijnde onderdeel van de site Militair Hospitaal Antwerpen, omvattende grond met te slopen gebouwen, gelegen te Antwerpen, Lange Leemstraat 338, volgens titel voorheen gekend Sectie F, nummer 1307/C/6 en volgens huidige kadastrale legger met toestand op 1 januari 2012 ten kadaster gekend Sectie F nummer 1307/L/10. Programma ontwikkeling kavel 11: Voor de kavel 11 binnen de verkaveling Arsenaal Zuid wordt overgegaan tot de realisatie van een woonerf omvattende 13 aanpalende woningen, elk met een privatieve achtertuin, toegang gevend tot een gemeenschappelijk privatief tuinpad. Er zijn twee types woningen: - type A: de woningen genummerd woning 2, woning 4, woning 6, woning 8, woning 10 en woning 12 met inpandige car-port; - type B: de woningen genummerd woning 1, woning 3, woning 5, woning 7, woning 9, woning 11 en woning 13. Elke woning omvat drie bouwlagen onder plat dak. De verkavelingsvergunning voor ARSENAAL (omvattende Arsenaal Noord en Arsenaal Zuid) werd door MHA bekomen per 11/01/2010. De stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de realisatie van het programma voor kavel 6, werd door MHA bekomen per 28 juni 2013 dossiernumer AN2/B computernummer RESERVERING De koper wenst over te gaan tot een reservering (EERSTE KEUZE) m.b.t. de aankoop van de grond en op te richten constructies in de mede-eigendom VERENIGING VAN MEDE- EIGENAARS INFIRMERIEPLEIN 20 september 2013

9 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 11 VME INFIRMERIEPLEIN en verbindt zich ertoe om ingeval van aankoop van deze woning, een verbintenis aan te gaan tot aankoop van een grond en de op te richten constructies met betrekking tot (een) parkeerplaats(en) in het nog op te richten gebouw, ondergrondse parkinggebouw Parking Arsenaal Zuid. Bepaling van het goed (eerste keuze) waarvoor de kandidaat-koper een reservering neemt: - de woning genummerd woning... binnen het complex van de Woningen kavel 11 afgekort als WIN. De goederen worden verkocht in semi-afgewerkte toestand. Deze semi-afwerking is deze zoals die voortvloeit uit het verkoopslastenboek (dat conform is met de beschrijving van de afwerking waarvan de kandidaat-koper erkent kennis te hebben genomen). De grond of ermee overeenstemmende quotiteiten worden verkocht onder registratierechten en de constructies onder BTW, behoudens wijzigingen die worden bepaald door de bevoegde instanties. De privatieve eigendommen maken deel uit van een mede-eigendom waarvoor een basisakte wordt opgesteld die de nadere modaliteiten inzake gemeenschappelijke delen en privatieve delen, genots- en gebruiksrechten, tussenkomsten in de kosten, bepaling van de meerderheden voor wijzigingen en overige, enz.... zal bepalen. De kandidaat-koper zal zich ingeval van aankoop aan de bepalingen van de betrokken basisakte dienen te onderwerpen. De eigendommen vallen onder de bepalingen van het Gewestplan Antwerpen en hebben als bestemming: woongebied. Monumenten - Bescherming Onroerend Erfgoed Het perceel voorheen gekend als 1307/C/6 werd opgenomen in de inventaris van cultuurbezit. Bij Ministerieel Besluit van 11/06/2004, werd het Militair Hospitaal Antwerpen volgens afbakening op plan en de inkompoort Lange Leemstraat, tot een definitief beschermd monument verklaard. Derhalve is het Decreet van 03/03/1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, laatst gewijzigd bij Decreet van 21/11/2003, op de site van toepassing. Voor wat de parkeerplaats betreft, verbindt de kandidaat-koper zich ertoe een wederzijdse aankoop- /verkoopbelofte te zullen ondertekenen voor de aankoop van een parkeerplaats of parkeerbox in het ondergrondse parkinggebouw Arsenaal Zuid. Deze optie kan door de kandidaat-koper gelicht worden binnen een termijn van 3 kalendermaanden na kennisgeving door de kandidaat-verkoper van het bekomen van een definitief uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning voor de ondergrondse parking Arsenaal Zuid. Voor zover de kandidaat-koper de optie niet tijdig licht, heeft de kandidaat-verkoper alsdan het recht de kandidaat-koper ertoe te verplichten over te gaan tot aankoop en dit binnen een termijn van 3 kalendermaanden na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn. Indien de optie niet gelicht wordt voor het verstrijken van de termijn, zal het, vanaf het verstrijken van de termijn, de kandidaat-verkoper vrij staan het goed verder te verkopen. Bij het lichten van de optie, anders dan door het ondertekenen van een verkoopsovereenkomst, zal een verkoopsovereenkomst worden opgemaakt. De bepaling van de concrete parkeerplaats en de ligging ervan gebeurt in voorkomend geval- n.a.v. de ondertekening van de verkoopsdocumenten. Voornoemde parkeerplaatsen zullen door de kandidaat-verkoper aan de kandidaat-koper te koop aangeboden worden tegen de maximumprijs van ,00 voor een open parkeerplaats en ,00 voor een parkeerbox, exclusief registratierechten/btw/kosten. Deze maximumprijs is gekoppeld aan de schommelingen van het gewone indexcijfer der consumptieprijzen volgens volgende formule: Geïndexeerde Maximumprijs = Maximumprijs x nieuw indexcijfer basisindexcijfer 20 september 2013

10 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 11 VME INFIRMERIEPLEIN Het basisindexcijfer is dat van de maand septebmer Het nieuw indexcijfer is dat van de maand die de oplevering van de parkeerplaats voorafgaat. Het aangepast bedrag kan nooit lager zijn dan het in deze overeenkomst overeengekomen basisbedrag. Niet opeisen respectievelijk toepassen van de aanpassing mag nooit als een verzaking worden uitgelegd. De optie komt onherroepelijk te vervallen voor zover de definitief uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van de ondergrondse parking Arsenaal Zuid, niet is verworven voor uiterlijk 31/12/2014. C. VOORWAARDEN m.b.t. DE RESERVATIE 1. De kandidaat-koper verklaart kennis te hebben genomen van: - de inhoud van huidig reserveringsdocument - de algemene liggingsplannen waarop de woning staat aangeduid - de prijs voor de woning - de beschrijving van de materialen conform het lastenboek Hij verklaart de inhoud van deze documenten te verstaan en deze te aanvaarden. 2. De kandidaat-koper bevestigt bij deze zijn interesse in de voormelde woning. 3. De kandidaat-koper erkent en bevestigt dat hij ertoe gehouden is eveneens een parkeerplaats (minimum één) aan te kopen in het toekomstig te ontwikkelen ondergrondse parkinggebouw Arsenaal Zuid en verbindt zich ertoe hiervoor een put/calloptie te zullen ondertekenen van zodra de kandidaatkoper hem hiertoe verzoekt. 4. De procedure met betrekking tot de reservering teneinde te kunnen overgaan tot een eventueel verwerving is de volgende: - de toewijzing gebeurt bij LOTING; - de reservering kan ingedien worden tot uiterlijk 30/09/2013 om uur; - de indiening gebeurt als volgt: afgesloten omslag met vermelding aan de buitenzijde: RESERVERING WONING ARSENAAL ZUID aangetekend te versturen aan: GROEN KWARTIER nv, t.a.v. dhr. S. Trossaert, Generaal Lemanstraat 27 te B-2018 Antwerpen. Op de voor- en achterzijde van de omslag dient te worden vermeld: niet openen reservatie onder gesloten omslag. Enkel aangetekende zendingen die uiterlijk per 30/09/2013 voor de middag (12.00 uur) in ontvangst worden genomen door nv Groen Kwartier, komen in aanmerking voor de loting. De omslag kan ook worden afgegeven van maandag tot en met vrijdag vanaf 23/09/2013 tot30/09/2013 op het adres Generaal Lemanstraat 27 te B-2018 Antwerpen tussen de gebruikelijke kantooruren ( uur en uur). De kandidaat-koper vraagt ingeval van afgifte om het bewijs van afgifte. De omslag kan ook op de dag van opening (30/09/2013) tussen uur en uur worden afgegeven op de site van het militair hospitaal (locatie LOTING WONINGEN ARSENAAL ZUID kavel 11 zie bewegwijzering) doch enkel en alleen in handen van de aanwezige gerechtsdeurwaarder. Reserveringen op een andere manier, weze het per , fax of andere worden NIET aanvaard en zijn derhalve ongeldig. Er kan slechts één reserveringsdocument worden ingediend per kandidaat-koper. Voor zover aan deze vereiste niet is voldaan, vervallen alle door de kandidaat-koper ingediende documenten en worden zij als ongeldig beschouwd en dus niet langer toegelaten tot de trekking en/of rangorde. - de volgorde met betrekking tot de ingediende reserveringsdocumenten wordt vastgelegd door een gerechtsdeurwaarder, aangesteld door de kandidaat-verkoper; - de trekking vindt plaats per 30/09/2013 om uur stipt op de site van het militair hospitaal te Antwerpen onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder (volg de bewegwijzering: LOTING WONINGEN ARSENAAL ZUID - kavel 11). - de trekking is publiek toegankelijk. 20 september 2013

11 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 11 VME INFIRMERIEPLEIN De TREKKING geschiedt als volgt: - alle onvangen reserveringsformulieren worden gedeponeerd in een urne. Uit deze urne zullen onder toezicht van de aangestelde gerechtsdeurwaarder één voor één alle reserveringsformulieren worden getrokken. Telkens wanneer er een reserveringsformulier wordt getrokken, wordt in eerste instantie nazicht gedaan op de geldigheid ervan. Ongeldige formulieren worden niet (langer) weerhouden binnen de loting. De op het geldigereserveringsformulier vermelde voorkeuren (keuzes) worden overlopen volgens de aangeduide rangorde en genoteerd. De trekking en batige rangschikking worden opgenomen en vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder. - Enkel en alleen volledig en correct ingevulde reserveringsdocumenten die door de kandidaatkoper zijn ondertekend, worden in aanmerking genomen. Reserveringsformulieren die niet behoorlijk of onvolledig ingevuld en/of ondertekend zijn, zullen als ongeldig worden beschouwd en geen deel uitmaken van de trekking. Onduidelijke of dubieus ingevulde reserveringsformulieren worden eveneens uitgesloten. - Bij de toewijzing met het oog op effectieve verwerving, wordt in eerste instantie rekening gehouden met de eerste keuzes zoals vermeld op de binnengekomen reserveringsformulier. Pas na het overlopen van alle eerste keuzes (van alle documenten) wordt rekening gehouden met de tweede keuzes enzovoort... - De beschikbaarheid van een woning wordt m.a.w. geenszins gegarandeerd. - Na toewijzing zal vanaf 01/10/2013 contact opgenomen worden met de kandidaat-koper. De reservering en toewijzing wordt slechts omgezet in een effectieve verwerving voor zover cumulatief: de kandidaat-koper zich aanbiedt op de afspraak die door de kandidaat-verkoper binnen de 15 werkdagen vanaf 01/10/2013 (in samenspraak met de kandidaat-koper) zal gemaakt worden ter ondertekening van de verkoopsdocumenten, te weten: koop/verkoopcompromis woning, desgevallend (nog) onder opschortende voorwaarde van verwerving grond door nv Groen Kwartier en verlijden verkavelingsakte; verkoopslastenboek woning grondplan woning ondertekening verklaring dat kandidaat-koper zich er onherroepelijk toe verbindt een parkeerplaats (minimum één) te zullen aankopen in het ondergrondse parkinggebouw Arsenaal Zuid (voorwaarden: zie hoger) ontwerp basisakte woningen kavel 11 verkavelingsvergunning Arsenaal dd. 10/01/2010 stedenbouwkundige vergunning bodemattest(en) stedenbouwkundige inlichtingen en deze ook ondertekent. Voor zover de kandidaat-koper niet reageert op de vraag tot afspraak van de kandidaat-verkoper dan wel zich zonder gegronde redenen niet aanbiedt op de datum van afspraak, vervalt de toewijzing. - de kandidaat-koper bij de ondertekening van de verkoopsdocumenten het voorschot (5% op de volledige koopsom) betaalt; 4. De kandidaat-koper erkent en aanvaardt dat huidig document geen aanbod in hoofde van de kandidaat-verkoper uitmaakt. 5. Per kandidaat-koper wordt slechts rekening gehouden met één reserveringsdocument. Indien gewenst kan de kandidaat-koper meerdere keuzes opgeven: tweede keuze:... derde keuze:... vierde keuze: september 2013

12 ARSENAAL ZUID loting woningen kavel 11 VME INFIRMERIEPLEIN vijfde keuze: INGEVAL VAN TOEWIJZING KAN MOGELIJKERWIJZE SLECHTS OVERGEGAAN WORDEN TOT DE ONDERTEKENING VAN EEN COMPROMIS ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE. GROEN KWARTIER EN MHA DIENEN EERST EIGENAAR resp. OPSTALHOUDER TE ZIJN GEWORDEN VAN DE GRONDEN WAAROP BETROKKEN GEBOUWEN WORDEN OPGERICHT. OOK DE VERKAVELINGSAKTE DIENT EERST TE ZIJN VERLEDEN. Gelezen en goedgekeurd, Elke bladzijde geparafeerd, de kandidaat-koper (naam voluit) (Indien meerdere kopers en/of echtgenoten onder huwelijksstelsel van gemeenschap van goederen: ondertekening van beiden vereist) 20 september 2013

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie