onderdelen jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderdelen jaarrekening"

Transcriptie

1 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad gerangschikt. - Vast activa Oprichtingsksten Immaterieel activa = Licenties, gdwill Materieel actief Financiële activa - Vlttende activa = Aandelen uit andere ndernemingen Vrderingen p meer dan een jaar Vrraden en bestellingen in uitvering Vrderingen p minder dan een jaar Geldbeleggingen (vr interest) Liquide middelen Overlpende rekeningen Passiefzijde = Passiefbestanddelen tnen de brn van het vermgen aan en wrden bij de wettelijke indeling p basis van peisbaarheid gerangschikt. - Eigen vermgen Kapitaal Uitgiftepremie Herwaarderingsmeerwaarde Reserves Overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies = Als je financiert met eigen vermgen Vrscht aan de vennten p de verdeling van het nett-actief = Bij vereffening ver meerdere jaren - Vrzieningen en uitgestelde belastingen vrzieningen - Vreemde middelen = schulden Schulden p meer dan een jaar Schulden p ten hgste 1 jaar Overlpende rekeningen

2 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening De actiefzijde van de balans - Vast activa Oprichtingsksten = Ksten gemaakt bij de prichting en bij latere kapitaalverhgingen Immaterieel activa = Rechten die eigendm zijn van de nderneming Materieel actief Financiële activa - Vlttende activa = Werkmiddelen waardr de nderneming deelneemt in andere ndernemingen Vrderingen p meer dan een jaar Vrraden en bestellingen in uitvering Vrderingen p minder dan een jaar Geldbeleggingen = vr intrest te verkrijgen Liquide middelen Overlpende rekeningen = Om ksten f pbrengsten in het juiste bekjaar terecht te laten kmen.

3 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening De passiefzijde van de balans - Eigen vermgen Kapitaal Geplaatst kapitaal = Wrdt belft dr de vennten m ter beschikking gesteld te wrden van de nderneming in de lp der jaren. Niet pgevraagd kapitaal = Deel van het geplaatst kapitaal dat ng niet in de nderneming zit. geplaatst kapitaal niet-pgevraagd kapitaal = gestrt kapitaal Uitgiftepremie = Ontstaan bij kapitaalsverhging als uitgifteprijs nieuwe aandelen grter is dan de nminale waarde. Herwaarderingsmeerwaarde Reserves = Tegeschreven winsten. Vastgelegd in wet, statuten f beslist dr alg. vergadering. Overgedragen resultaat = Deel van winst f verlies dat ng geen definitieve bestemming heeft. Kapitaalsubsidies = Als je financiert met eigen vermgen Vrscht aan de vennten p de verdeling van het nett-actief = Bij vereffening ver meerdere jaren - Vrzieningen en uitgestelde belastingen Vrzieningen = Vr duidelijke ksten/verliezen die zich met grte waarschijnlijkheid in de tekmst zullen vrden. - Vreemde middelen = schulden Schulden p meer dan een jaar = Hypthecaire lening, Schulden p ten hgste 1 jaar = Leveranciersschulden, Overlpende rekeningen = Te te rekenen ksten en pbrengsten.

4 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening Herwerken van de balans vr bedrijfsecnmische analyse Financieel analytische indeling Actiefzijde passiefzijde Permanent vermgen - Uitgebreide vast activa Oprichtingsksten Immaterieel activa Materieel actief Financiële activa Vrderingen p meer dan een jaar - Eigen vermgen Kapitaal Uitgiftepremie Herwaarderingsmeerwaarde Reserves Overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies Vrscht aan de vennten p de verdeling van het nett-actief - Vreemd vermgen Vreemd vermgen p lange termijn vrzieningen Schulden p meer dan een jaar - Beperkt vlttende activa Realiseerbaar activa Vrraden en bestellingen in uitvering Vrderingen p minder dan een jaar Geldbeleggingen (vr interest) Overlpende rekeningen Liquide middelen Liquide middelen Vreemd vermgen p krte termijn Schulden p ten hgste 1 jaar Overlpende rekeningen

5 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening Structuur van de resultatenrekening Ksten Opbrengsten - bedrijfsksten - Bedrijfspbrengsten Bedrijfsresultaat = bedrijfspbrengsten bedrijfsksten - Financiële ksten - Financiële pbrengsten Financieel resultaat = financiële pbrengsten financiële ksten - Uitznderlijke ksten - Uitznderlijke pbrengsten Uitznderlijk resultaat = uitznderlijke pbrengsten uitznderlijke ksten resultaatverwerking Resultaat van het bekjaar = bedrijfsresultaat + financieel resultaat + uitznderlijk resultaat - Winst - Verlies In nderneming huden en tevegen aan het eigen vermgen Uitkeren aan de vennten, bestuurders, andere rechthebbenden Bij verdeling rekening huden met wet, statuten en alg. vergadering van aandeelhuders Vermindering van het eigen vermgen

6 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening De telichting De telichting geeft meer gedetailleerde infrmatie ver de balanspsten en ver de ksten en de pbrengsten. De gegevens vr het invullen van de telichting kunnen gehaald wrden uit de balans, de resultatenrekening, de rekeningen en de dcumenten, bijgehuden buiten de bekhuding. De infrmatie uit de telichting met het vr derden mgelijk maken de cijfers uit de balans en resultatenrekening beter te begrijpen en te interpreteren. (gebruikte afschrijvingsmethde, waardering van vrraden, srten beleggingen, uileg verlpende rekeningen, samenstelling maatschappelijk kapitaal, srten financiële ksten) De sciale balans Alle ndernemingen die een jaarrekening meten neerleggen bij de natinale bank van België vlgens verkrt f uitgebreid schema meten een sciale balans pstellen. De sciale balans heeft 2 delen: 1. Regering inlichten ver de werking van de uitgevaardigde werkgelegenheidsmaatregelen. 2. De werkgelegenheid binnen de nderneming evalueren. De sciale balans geeft weer: - Gegevens ver het persneelsbestand en persneelsverlp van het bedrijf - Opleidingsinspanningen van het bedrijf De sciale balans bestaat uit drie rubrieken: 1. Werknemers uitgesplitst vlgens geslacht, berepscategrie en studieniveau 2. Werknemers uitgesplitst vlgens aard van arbeidsvereenkmst 3. Uitsplitsing vlgens pleidingsinspanningen

7 Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening Glbale structuur van de jaarrekening Hrizntale analyse= belangrijkste veranderingen jaar p jaar. 1. Jaarlijkse verandering in bedrag Jaarlijkse mutatie in bedrag = eindcijfer - begincijfer 2. Jaarlijkse prcentuele verandering Jaarlijkse prcentuele mutatie = eindcijfer begincijfer begincijfer 100 Verticale analyse = afleiden van structuur veranderingen Men bestudeert he de verschillende geïnvesteerde middelen verdeeld zijn ver de verschillende activa. Verticale analyse = bedrag van een bepaalde pst balansttaal 100

8 Het ndernemingsplan f businessplan Het ndernemingsplan bestaat uit: - activiteitenplan mschrijving van het cmmerciële basisidee een interne analyse: SWOT- analyse marktanalyse ptentiële klanten cncurrenten leveranciers evlutie van de markt Marketingplan - Financieel plan = raming van de financiële gevlgen van de geplande activiteiten in een tekmstige peride Structuur van de jaarrekening Structuur van begrtingen Investeringsbegrting Financieringsbegrting Explitatiebegrting Liquiditeitenbegrting

9 Het financieel plan Het financieel plan is verplicht bij de prichting van een (E)BVBA en een NV. Het plan geeft de financiële situatie weer vr ten minste een peride van 2 peenvlgende jaren. Investeringsbegrting (te vinden p de actiefzijde van de balans) De investeringsbegrting geeft alle uitgaven weer die ndig zijn m te starten: - Vast activa Materieel vast actief - Realiseerbaar activa vrraden - Beschikbaar activa Liquide middelen Financieringsplan (te vinden p de passiefzijde van de balans) Financiering van de uitgaven uit de investeringsbegrting: - Eigen vermgen Op krte termijn Kapitaal Hypthecaire lening - investeringkredieten Op lange termijn - Vreemd vermgen Op krte termijn Schulden p minder dan een jaar Op lange termijn Schulden p meer dan een jaar Explitatiebegrting (te vinden in de resultatenrekening) Explitatiebegrting is een weergave van de winst/verlies aan de hand van tekmstige ksten en pbrengsten - Opbrengsten + (mzet) - Ksten (uitgaven, afschrijving, aanleggen reserves, ) De liquiditeitenbegrting (te vinden in de resultatenrekening) Tekmstige ntvangsten en uitgaven - Ontvangsten Kas/rekeningafschriften (mzet) - Uitgaven Kas/rekeningafschriften Break even analyse De Ttale kst = ttale pbrengst Er wrdt een schatting gemaakt heveel men met verkpen m geen verlies te maken.

10 Ontleding van de jaarrekening De verheid heeft de betrkkenen bij een bedrijf willen beschermen en verplicht ndernemingen jaarlijks een aantal elementaire financiële gegevens penbaar te maken, vlgens pgelegd schema. de jaarrekening Grte venntschappen meten het uitgebreid schema indienen: Gemiddeld persneelsbestand is meer dan 100 Aantal vltijdse equivalenten is meer dan 50 werknemers Jaarmzet meer dan ,00 eur exclusief btw Balansttaal grter dan ,00 eur bepaalde sectren (banken, verzekeringsmaatschappijen) meten vlgens specifieke schema s rapprteren. uitzicht jaarrekening De jaarrekening van een nderneming wrdt pgemaakt aan de hand van de gegevens uit de eindbalans en de resultatenrekening, aangevuld met een aantal andere gegevens. bestaat uit: De balans =verzichtelijke staat die de activa f vermgensaanwending en de passiva f vermgensbrnnen van het afgeslten bekjaar weergeeft. De resultatenrekening =verzichtelijke staat die de samenstelling en de verwerking van het resultaat van het afgeslten bekjaar weergeeft De telichting Bedrijfspbrengsten, ksten Financiële pbrengsten, ksten Uitznderlijke pbrengsten, ksten = gedetailleerde infrmatie ver de balansprten en ver de ksten en pbrengsten De sciale balans = infrmatie ver de tewerkstelling in de nderneming. indien meer dan 200 werknemers k mbiliteitenanalyse.

11 Opmaken van de jaarrekening Jaarrekening wrdt pgesteld, rekeninghudend met vlgende bepalingen: Na winstverdeling en tewijzing Na aftrekking waardeverminderingen en afschrijvingen Na mzetting in 000 tallen Niet cmpensaties van schulden en vrderingen f ksten en pbrengsten In vergelijking met de cijfers van vrig bekjaar. Bekhudprincipes pgelegd dr de wetgever Uitgangspunten Ondernemingsentiteit Uitdrukking in geldwaarde Bestendigheid Cntinuïteit gebeurtenissen Verantwrdingsstukken Vlledigheid Niet cmpensatie Waarderingsregels Rapprtering Tekenning van ksten en pbrengsten aan een peride. Realiteitsprincipe Overeenstemmingsprincipe Individuele waardering Vrzichtigheid Objectiviteit Relevantie Peridiciteit Vergelijkbaarheid Getruw beeld

12 Opstellen vlgens INTERNATIONAL FINACIAL REPROTING STANDARDS (IFRS) f internatinal accunting standards(ias) IFRS = set van afspraken ver he bedrijven hun jaarverslag meten presenteren pgelegd dr Eurpa vr gecnslideerde jaarrekeningen en beursgenteerde bedrijven. 1. Vlgens FAIR VALUE = vlgens (reële) marktwaarde en niet vlgens aankpwaarde (histrische waarde) beken p basis van reële waarden met een beter beeld geven van de actuele waarde van de bezittingen p de balans. zrgt vr transparantie binnen Eurpa Zrgt vr makkelijkere vergelijking tussen bedrijven/ cncurrenten 2. Vlgens amrtized cst = activa die beheerd wrden p basis van cntractuele cashflw kunnen tegen de histrische waarde wrden gebekt

13 Openbaarmaking van de jaarrekening infrmatie met beschikbaar zijn vr geïnteresseerden m te kunnen inschatten f het bedrijf financieel geznd is. Frmaliteiten bij de neerlegging en penbaarmaking Dr natinale bank van België. De jaarrekening met binnen de 30 dagen nadat zij is gedgekeurd dr de algemene vergadering, bij de balanscentrale van de natinale bank van België neergelegd wrden via elektrnische weg. Als alles in rde is wrdt na 15 dagen het jaarverslag gepubliceerd in BBS Deze neerlegging is niet gratis: Openbaarmakingsksten NBB Bekendmakingsksten BBS Verwerkingsksten cmmissie vr bekhudkundige nrmen (CBN) Verwerkingsksten vr advies en verwerkingscmité p de nafhankelijkheid van de cmmissaris (ACCOC)

14 Ratianalyse 1. Liquiditeitsrati a. Nett bedrijfskapitaal b. Current rati c. Acid test d. Rtatievrraden e. Rtatie handelsgederen f. Rtatie handelschulden 2. Slvabiliteitsrati a. De schuldgraad b. Graad van financiële nafhankelijkheid 3. Rentabiliteitsrati a. Kasksten en niet- kasksten b. De verkpmarge c. De nett rentabiliteit van het eigen vermgen na belastingen d. Rentabiliteit van het ttaal der activa

15 Liquiditeitsrati De liquiditeitsrati s geven aan in heverre de activa en passiva met elkaar vereenstemmen en in welke mate de nderneming in staat is haar betalingsverplichtingen p krte termijn na te kmen. Het nett bedrijfskapitaal Het permanent en langdurig vermgen MOET GROTER ZIJN DAN de vaste activa. Het verschil = nett bedrijfskapitaal Uitgebreide vaste activa Beperkte vlttende activa - Realiseerbare activa - Liquide middelen Nett bedrijfskapitaal = Deel van het eigen en vreemde vermgen p LANGE TERMIJN dat aangewend kan wrden m de vlttende activa te financieren. Eigen vermgen Vreemd vermgen p lange termijn Vreemd vermgen p krte termijn Nett bedrijfskapitaal = permanent vermgen uitgebreid vaste activa = beperkt vlttende activa vreemd vermgen p krte termijn een psitief nett bedrijfskapitaal = ruimte m een deel van de vlttende middelen te financieren met langlpend vermgen. een negatief nett bedrijfskapitaal = niet alle vlttende middelen kunnen gefinancierd wrden met langlpend vermgen. nderneming met krtlpende schulden maken m aan een langlpende vermgensbehefte te vlden. financieringstekrt Current rati De current rati geeft de zelfde infrmatie als het nett bedrijfskapitaal, maar dan als een verhudingsgetal. Hierdr is de interpretatie en vergelijking makkelijker. current rati = beperkt vlttende activa vreemd vermgen p krte tijd Bedenking: In het beperkt vlttende activa zitten bestanddelen die niet z vlttend zijn. - De ijzeren vrraad = vrraad die vrdurend in de nderneming blijft - Slapende vrraden = vrraden die niet verkcht geraken.

16 De acid test De acid test hudt rekening met de meest liquide activa, waarvan de realisatie p krte termijn vrij zeker is. acid test = vrderingen p ten hgste 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen schulden p ten hgste 1 jaar Bedenking: de meeste schulden kunnen ng veel vreger vervallen dan de vrderingen waardr de nderneming tch ng liquiditeitsprblemen krijgt. Daarm gaan we de rtatiesnelheid van de vrraden, de handelsvrderingen en de handelsschulden vergelijken. Rtatie van de vrraden en bestellingen in uitvering De mlpsnelheid van de vrraad duit de mate aan waarin de vrraad het magazijn verlaat en pnieuw gestckeerd wrdt. mlptijd = kstprijs van de mzet gemiddelde vrraden en bestellingen in uitvering Kstprijs van de mzet = bedrijfkst (verschil vrraad GIB,GP,BIU + geprduceerd V.A) - GIB = - GP = geprduceerd prduct - BIU= Berdeling: he hger de rtatie, he sneller de vrraden gerealiseerd wrden en des te beter de liquiditeit. De vrraden zijn gedurende een krte termijn in de nderneming, waardr het bedrijft snel liquide middelen heeft m schulden af te betalen. Liquiditeit van de handelsvrderingen De mlptijd van de handelsvrderingen geeft weer heveel keer per jaar de gemiddelde handelsvrderingen vernieuwd wrden. mlpsnelheid HV = verkpen inclusief btw gem. handelsvrderingen < 1 jaar aantal dagen klantenkrediet 365 = mlpsnelheid van de handelsvrderingen Berdeling: het aantal dagen klantenkrediet kan vergeleken wrden met de kredietvrwaarden. Het aantal dagen mag niet hger zijn dan het gem. aantal dagen krediet vlgens de vrwaarden.

17 Liquiditeit van de handelsschulden De mlpsnelheid van de handelsschulden geeft aan heveel keer per jaar de gemiddelde handelsschulden wrden vernieuwd. mlpsnelheid HS = jaaraankpen inc. btw gem. van de leveranciersschulden p < 1 jaar Jaaraankpen = handelsgederen + grnd- en hulpstffen + ddg + btw p inkpen # dagen leverancierskrediet = 365 mlpsnelheid handelsschulden Berdeling: dit met ged geïnterpreteerd wrden bij grt aantal dagen: - Leverancier heeft veel vertruwen - Dure financieringsbrn indien er krting vr cntant gegeven wrdt. Gezamenlijke interpretatie van de liquiditeit van de handelsvrraden, handelsvrderingen en handelsschulden. #dagen handelsvrraden +# dagen handelsvrdering #dagen handelsschulden.

18 Slvabiliteitsrati De slvabiliteitsrati meet de liquiditeit p lange termijn. Zij duidt de mate aan waarin de nderneming in staat is alle schulden af te betalen. - Zij kan uitgaan van het vreemd vermgen = de schuldgraad - Zij kan uitgaan van het eigen vermgen = de financiële nafhankelijkheid De schuldgraad De schuldgraad geeft de mate aan waarin het vermgen van de nderneming bestaat uit vreemd vermgen en wrdt p twee manieren vrgesteld. schuldgraad = schuldgraad = De graad van de financiële nafhankelijkheid vreemd vermgen eigen vermgen vreemd vermgen ttaal vermgen 100 graad van financiële nafhankelijkheid = graad van financiële nafhankelijkheid = eigen vermgen vreemd vermgen eigen vermgen ttaal vermgen 100 Berdeling: he grter het eigen vermgen van de nderneming, he meer kredieten de nderneming zal kunnen pnemen bij derden. Omdat het eigen vermgen hier als waarbrg kan dienen.

19 Rentabiliteitsrati s = relatief resultaat van de nderneming. persnen die in de nderneming hebben belegd willen weten welke vergeding ze krijgen vr het kapitaal dat ze verstrekt hebben. Deze vergeding met uit het resultaat gehaald wrden. Kasksten en niet kasksten Kasksten = ksten die nmiddellijk f p vrij krte termijn, met een betaling gepaard gaan. (handelsgederen, ddg, bezldigingen, sciale lasten, ) Niet kasksten = ksten die niet p krte termijn met betaling gepaard gaan. ( afschrijvingen, vrzieningen, waardeverminderingen, ) niet kasksten gaan dus niet met de kasstrm gepaard. Daardr zijn ze makkelijk te manipuleren en kunnen ze het resultaat regelen. men zal daarm bij de rentabiliteitsrati s nderscheid maken tussen kasksten en niet kasksten. Het brut resultaat Brutresultaat = pbrengsten kasksten = bedrijfswinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + vrzieningen Nett resultaat Nett resultaat = pbrengsten alle ksten = bedrijfspbrengsten bedrijfsksten De verkpmarges (vr belastingen) brut bedrijfsresultaat brut verkpmarge = 100 verkpen nett verkpmarge = nett bedrijfsresultaat verkpen Verkpen = mzet + andere bedrijfspbrengsten 100 Berdeling: de brut en de nett verkpmarges meten samen bekeken wrden. de verkpmarge is vral interessant mdat ze de nderneming berdeelt in haar cre business, ls van financiële f uitznderlijke resultaten. Nett rentabiliteit van het eigen vermgen na belastingen resultaat van het bekjaar nett rentabiliteit van het eigen vermgen = 100 eigen vermgen Berdeling: deze rati geeft aan heveel de winst bedraagt in verhuding met het geïnvesteerde eigen vermgen. = belning vr de aandeelhuders vr hun investering.

20 Rentabiliteit van het ttaal der activa (vr belastingen) Het resultaat wrdt berdeeld ten pzichte van het ttaal der geïnvesteerde middelen. brut rentabiliteit = nett rentabiliteit = brut resultaat ttaal der activa 100 nett resultaat ttaal der activa 100 Het resultaat bevat naast het bedrijfsresultaat k financieel en uitznderlijk resultaat. Berdeling: de rentabiliteit van het ttaal der activa geeft weer welk resultaat bekmen wrdt per 100 EUR geïnvesteerd vermgen., maar blijft nafhankelijk van de manier waarp de nderneming gefinancierd wrdt. Daardr kan de rati gemakkelijk vergeleken wrden met andere ndernemingen. De financiële structuur van elke nderneming is namelijk anders.

21 Delstellingen van de bedrijfsecnmische analyse Vr beleggers in aandelen rentabiliteit van het eigen vermgen = grtere winsten liquiditeitspsitie = uitkering van dividenden mgelijk slvabiliteit = kans p faling Schuldeisers Liquiditeitspsitie = snel betalen van schulden slvabiliteit = kans p faling, risic schulden terugbetaald krijgen Klanten slvabiliteit = zekerheid van blijvende leveringen Werknemers rentabiliteit = ecnmische leefbaarheid liquiditeit = uitbetalen van lnen p juiste tijdstippen slvabiliteit = blijvende werkzekerheid Overheid en rechtbanken Rentabiliteit = hgere belastingen slvabiliteit = werkgelegenheid liquiditeit = ecnmische leefbaarheid Bedrijfsleiding Vlledige analyse vr intern cntrle systeem en vr het nemen van bepaalde beslissingen.

22 Stakehlders De stakehlders wrden nderverdeeld in 3 grepen: 1. De actieve f primaire stakehlders via geld f gederen transacties hebben ze een directe relatie met de nderneming (klanten, leveranciers, werknemers,..) 2. Passieve f secundaire stakehlders efenen geen rechtstreekse invled uit p de ndernemingen (verheid, buurtbewners, vakbnden, werkgeversrganisaties, cncurrenten, ) 3. Slidaire stakehlders zijn slidair met de zwaksten (milieugrepen, buurtcmités, De stakehlders bevinden zich zwel in de interne als de externe mgeving van het bedrijf: 1. Interne mgeving = werknemers, eigenaars, 2. Externe mgeving = actiegrepen, klanten, leveranciers, cncurrenten Het stakehlder waarde perspectief Het stakehlder warde perspectief benadrukt verantwrdelijkheid bven winstgevendheid en ziet rganisaties hfdzakelijk als calities die alle betrkkenen meten dienen. Er wrdt niet alleen gestreefd naar financiële eisen, maar k naar waarden die meten wrden nageleefd die k ethische en maatschappelijke verantwrde elementen bevatten. Er wrdt gezcht naar een geznd evenwicht tussen de verschillende eisen van de verschillende stakehlders.

23 Starten met een eigen zaak Cijfers wrden nderzcht dr ndermeer het neutraal syndicaat vr zelfstandigen (NSZ). Mtieven m een eigen zaak te starten: Tepassing ntwikkeld (gat in de markt ntdekt) Drm willen waarmaken Variatie in werk Vrijheid/ zelfstandig Uit passie vr iets Hbby als berep willen uitefenen Waardering krijgen van de klanten Hger ln Zelf uren en pdrachten bepalen Meer cntrle ver het werk Leiding willen geven Op eigen temp greien Vaardigheden m te starten als zelfstandige: Creatief zijn Risic s durven nemen Stressbestendig Vlt kunnen beslissen Kritische blik hebben Sterk karakter hebben Psitief ingesteld zijn Og hebben vr pprtuniteiten Nadelen: Vaak van nul beginnen Veel risic s Weinig kennis ver startvrwaarden Administratieve verlast Veel administratieve verplichtingen en frmaliteiten Geen vast inkmen Starten als ndernemer in België Het duurt in ns land ng 4 dagen en 3 stappen m te starten als ndernemer. He hger de pleiding, he lager de zin m te ndernemen. Hgere pleidingen kunnen de risic s beter inschatten.

24 Keuze van de ndernemingsvrm Eenmanszaak f venntschap eenmanszaak Venntschap Oprichtingsvrwaarden en frmaliteiten Inschrijven in het handelsregister, BTW nummer, inschrijven bij sciale zekerheid,.. Veel frmaliteiten: minimum kapitaal financieel plan Eigendm Van 1 persn Van 1 f meerdere persnen Aansprakelijkheid Onbeperkt Gedragen dr alle vennten Leiding Dr 1 persn 1 f meerdere vennten f derden Rechtspersnlijkheid geen wel Cntinuïteit Onzeker (ziekte,..) Vrij zeker dr regeling in venntschapscntract Resultaat Winsttekenning znder frmaliteiten Winstverdeling vlgens bepalingen in de wet en in de statuten Belasting Persnenbelasting Venntschapsbelasting (vrdelig vr hge inkmens) bekhuding Enkelvudige bekhuding Dubbelbekhuding Venntschappen: nv, bvba, ebvba, vf beslten venntschap Tetreding is meilijk Aandeelhuders zijn gekend Naamlze venntschap Aandeelhuders zijn niet gekend Venntschap nder firma Publicatie jaarrekening Algemene vergadering

25 Vergelijkende studie Naamlze venntschap = nv Beslten venntschap met beperkte aansprakelijkheid beslten Één mansvenntschap met beperkte aansprakelijkheid Venntschap nder firma = vf = bvba = ebvba vennten Ten minste twee. Natuurlijke en rechtspersnen tegelaten Één enkele natuurlijke persn Minstens 1. Wanneer er één verblijft ntbinding van rechtswege prichtingsakte Authentieke/ntariële akte Onderhandse akte vlstaat kapitaal Geplaatst: Min , 00 Vlstrt: ¼ van de aandelen ,00 Geplaatst: Min , 00 Vlstrt: 1/5 van de aandelen 6 200,00 Geen minimum. Inbreng in geld, gederen en arbeid mgelijk. Inbreng in nature Waarde bepaald dr bedrijfsrevisr Vlledige inbreng Geen wettelijke verplichtingen Ten minste ¼ en binnen de 5 jaar na prichting vlledig zijn Inbreng in speciën Vr pstart p geblkkeerde gestrt zijn en bewijs afgegeven aan ntaris. Geen wettelijke verplichting rechtspersnlijkheid ja Onvlkmen Aansprakelijkheid vennten Beperkte aansprakelijkheid: beperkt tt inbreng Hfdelijk en nbeperkt aansprakelijk

26 Financieel plan Ja: verantwrding kapitaal prichting veranderen. Blijft geheim tenzij binnen de 3 jaar failliet. Slecht financieel plan vlledig aansprakelijk Niet ndzakelijk aandelen 1. Met nminale waarde: ingeschreven in venntenregister 2. Gedematerialiseerd aandelen: p naam ingeschreveen bij de bank 3. Aandelen aan tner Aandelen met gelijke waarde p naam. Er zijn specifieke meerderheden ndig m verdracht ged te keuren Geen Register der vennten Verplicht bij aandelen p naam verplicht Geen bligaties Uitgifte bligatielening is tegelaten Enkel uitgifte p naam geen bestuur Minstens 3 dr algemene vergadering benemd vr termijn van 6 jaar. 1 f meerdere zaakverders, al dan niet benemd in de statuten Vlledig vrij Ze kunnen ten alle tijden dr algemene vergadering ntslaan wrden Algemene vergadering Samenkmst aandeelhuders, minstens 1 keer per jaar. Geen Duur nderneming nbeperkt cntrle Verplicht vanaf 100 werknemersaantal. Dr cmmissaris revisr weinig

27 NV BVBA EBVBA VOF Oprichtingsakte Ntariële akte Geen ntariële akte, maar nderhandse akte bij pstarting aansprakelijkheid Beperkte aansprakelijkheid na tekenen ntariële akte, behalve als bank vraagt m vr alles garant te staan. Onbeperkte en hfdelijke aansprakelijkheid

28 Beleggen Beleggingscriteria 1. Rendement = huur, meerwaarde, intrest, 2. Liquiditeit = mzetbaarheid in geld 3. Lptijd = duur van de belegging 4. Waardevastheid = nderhevig aan inflatie, waardewijziging 5. Fiscaliteit = belastingvrij, liberatire rerende vrheffing 6. Risic = hgere rente gaat vaak gepaard met hger risic. liberatir : belasting wrdt geheven p interest, maar met later niet meer aangegeven wrden bij persnenbelasting. rerende vrheffing: brnheffing = belasting wrdt geheven vr uitbetaling. Hierdr krijgt begunstigde dat bedrag niet in handen. Beleggingsvrmen Kapitaalgederen (rerend en nrerend) 1. Rendement huur, pacht, meerwaarde 2. Liquiditeit meestal niet liquide, gud is uitzndering 3. Lptijd meestal meer dan een jaar 4. Waardevastheid waarde stijgt mee met inflatie 5. Fiscaliteit huur, meerwaarde is niet belastbaar, wel rerende vrheffing p gebuwen en grnd berekend p kadastraal inkmen (= geschatte nett huurwaarde) 6. Risic variabele pbrengst, huur is risicls

29 Geldkapitaal De spaarrekening Belegging tegen rentevet vr nbepaalde tijd. 1. Rendement bestaat uit basisrente en getruwheidspremie 2. Liquiditeit zeer liquide 3. Lptijd nbepaald 4. Waardevastheid waardedaling dr inflatie gedeelte gecmpenseerd dr intrest 5. Fiscaliteit nder 1 770,00 EUR vrij van rerende vrheffing 6. Risic intrestvet kan wijziging znder dat bank dat p vrhand meedeelt. basisrente: 1 basisrente per rekening. Maximumgrens vastgelegd: Niet hger dan 3% (Belgische wet) percentage vr basisherfinancieringstransacties van de ECB. (Eurpa) getruwheidspremie: hgste percentage geldt 10december vr eerste semester van vlgend jaar 10 juni vr twee semester van vlgend jaar Maximum 50% van de basisrente. Wrdt berekend vlgens LIFO Recht p getruwheidspremie als bedrag 12 peenvlgende maanden p eenzelfde rekening staat f 11 peenvlgende maanden binnen 1 kalenderjaar. Valutadagen: Dag waarp spaarrekening rente begint p te brengen.(dag strting +1) Dag waarp spaarrekening stpt rente p te brengen.(dag van pvraging) depsitgarantie: Bij faling bank staat de verheid garant vr ,00 EUR. Per persn per bank. Banken wrden streng gecntrleerd dr FSMA (= autriteit vr financiële diensten en markten.

30 De termijnrekening Bepaalde sm wrdt vr een bepaalde peride tegen een vraf vastgelegde rentevet belegd. 1. Rendement afhankelijk van lptijd 2. Liquiditeit p vervaldag 3. Lptijd zals afgesprken 4. Waardevastheid dalend dr inflatie 5. Fiscaliteit liberatire rerende vrheffing 6. Risic risicls liquiditeit: als je het geld p vervaldag wilt hebben dan met je enkele dagen p vrhand iets laten weten anders wrdt de belegging stilzwijgend verlengd vr dezelfde peride Kapitalisatie van de rente: bij verlengen wrdt de rente mee pgenmen in de nieuwe belegging waardr het rendement kan stijgen. Bij een herbelegging gelden de nieuwe marktrenteveten. De tak21 rekeningen Beleggingen met verzekeringsprducten aan verbnden. Bij verlijden wrdt bepaald kapitaal gestrt. Bij ng in leven zijn wrdt afgesprken kapitaal p vervaldag gestrt. Exact rendement is vraf niet gekend.

31 De effecten Sinds 2008 zijn de effecten aan tnder afgeschaft. De kasbn Onderheven aan rerende vrheffing Niet erg liquide 3 srten kasbns: 1. Kasbn znder mgelijkheid tt kapitalisatie 2. Kasbn met verplichte kapitalisatie 3. Kasbn met ptie tt kapitalisatie De staatsbn Onderheven aan rerende vrheffing Liquide dr verhandelbaarheid p de beurs. srten staatsbns: : staatsbn p 5 jaar met mgelijkheid tt verlenging naar 7jaar : staatsbn met lptijd van 7jaar met uitstapmgelijkheid na 3 en 5jaar. Rentever kan p zelfde mment wrden pgetrkken : staatsbn p 5 jaar met jaarlijkse herziening van de rentevet. 4. Staatsbn met vaste lptijd en jaarlijkse uitbetaling rente

32 De bligatie Uitgegeven dr bedrijf f staat (vervangen dr staatspapier) Wrdt terugbetaald tegen: Beneden pari = nder nminale waarde À pari = nminale waarde Bven pari = bven nminale waarde Risic zal de emittent de intrest jaarlijks kunnen uitbetalen? (kredietwaardigheid van de nderneming) Srten bligaties: Achtergestelde bligaties als laatste rechten kunnen uitefenen. Bevrrechte bligaties als eerste rechten kunnen uitefenen. Bedrijfsbligaties uitgegeven dr een bedrijf Staatsbligaties uitgegeven dr de staat Zer bnd f nulcupn bligaties geen rente wel hgere terugbetalingsprijs Cnverteerbare bligaties mzetbaar in aandelen Reserve cnvertible hgere gewaarbrgde cupn (vaak p krte tijd) Obligatie met warrant vergelijkbaar met cnverteerbare, maar warrant en bligatie zijn lskppelbaar van elkaar. De ltenlening srt staatbn p lange termijn >60j. met mgelijkheid tt vregere uitbetaling f uitbetaling met extra premie., lage rentevet. Obligatie met call ptie de emmittent heeft recht m bligatie vreger terug te betalen. Obligatie met put ptie de huder kan vregere terugbetaling vragen. Het aandeel Je wrdt mede eigenaar van de nderneming en hebt dus medezeggenschap. Onderheven aan rerende vrheffing (15% f 25%) Verhandelbaar p de beurs.

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie