BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS"

Transcriptie

1 Beleggersgids

2 INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten

3 Beleggersgids Luc Rodesch Verantwoordelijke Private Banking Geachte cliënt, De op 1 november 2007 in werking getreden nieuwe Europese richtlijn (MIFID) voorziet in de invoering van een gemeenschappelijk paspoort. Daarbij werd de regelgeving inzake beleggingsdiensten strenger gemaakt en geharmoniseerd. Deze richtlijn draagt bij aan de bescherming van beleggers, aangezien zij de transparantie verbetert van de informatie over financiële instrumenten en de beursverrichtingen die beleggers eventueel doen. Bij Banque de Luxembourg hechten wij veel belang aan een duidelijke voorlichting van onze cliënten. Om u te helpen uw weg te vinden in de complexe wereld van de financiële markten, hebben wij deze beleggersgids samengesteld. In deze gids vindt u een aantal basisbeginselen die u kunnen helpen bij uw beslissingen, zodat u uw financiële doelstellingen voor de lange termijn kunt realiseren. Voorts geven wij een overzicht van de voornaamste financiële instrumenten en de daarbij horende risico s. Veel leesplezier! BANQUE DE LUXEMBOURG 1

4 Basisbeginselen voor beleggers Ken uw beleggingsprofiel en bepaal uw beleggingshorizon Elke beleggingsvorm heeft een bepaald risico (volatiliteit) en een verwacht rendement. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter het risico. Het is wenselijk te weten wat voor belegger u precies bent. Het is met andere woorden belangrijk uw beleggersprofiel te kennen, om te kunnen bepalen welke beleggingsinstrumenten het best overeenkomen met uw risicobereidheid en uw rendementsdoelstellingen op lange termijn. Van bij het begin dient u ervoor te zorgen dat uw beleggingshorizon verenigbaar is met het soort beleggingen waarvoor u kiest. Geld dat u slechts tijdelijk belegt, bijvoorbeeld in afwachting van de aankoop van een woning, moet niet worden belegd in volatiele producten. U kunt dan immers gedwongen worden uw beleggingen te verkopen op een ongunstig marktmoment, omdat u liquide middelen nodig hebt. Spreid uw beleggingen Aangezien de waarde van beleggingen schommelt, is het niet aanbevolen uw hele vermogen in een beperkt aantal posities te beleggen. U kunt de volatiliteit van uw portefeuille (los van de volatiliteit van uw individuele beleggingen) verminderen door uw beleggingen te spreiden. Een portefeuille die uitsluitend uit aandelen bestaat, kan als gespreid worden beschouwd wanneer deze ten minste 20 verschillende aandelen bevat, op voorwaarde dat deze aandelen een redelijk aantal economische sectoren bestrijken. Indien de totale waarde van uw portefeuille te laag is om het spreidingsbeginsel in acht te kunnen nemen, genieten beleggingsfondsen de voorkeur. Spreid uw beleggingen in de tijd Gezien de aanzienlijke schommelingen van de financiële markten is het niet evident het juiste moment te vinden om op de beurs te kopen of te verkopen. Daarom verdient het de voorkeur uw beleggingen niet allemaal op hetzelfde moment te verrichten. Zoek het juiste aantal beleggingen Wanneer u kleine bedragen belegt in een groot aantal effecten, lopen de transactiekosten op. Het wordt aanbevolen bedragen van vergelijkbare omvang te beleggen in een bepaald aantal effecten, waarbij EUR per effect als een minimum kan worden gezien. Zo worden uw risico s vrij goed gespreid. Houd contanten beschikbaar Wanneer uw portefeuille voor 100% belegd is, is er maar weinig marge voor onvoorziene behoeften. Het verdient dan ook aanbeveling steeds enige speelruimte te behouden, zodat u beleggingskansen kunt grijpen zonder eerst noodgedwongen een andere belegging te moeten verkopen. 2 BANQUE DE LUXEMBOURG 3

5 De verschillende beleggingsvormen En tant qu investisseur, vous avez le choix entre différentes formes de placement plus ou moins risquées. Elles peuvent être classées en 5 catégories principales : // les obligations, // les actions, // les fonds d investissement, // les produits dérivés, // les produits structurés. 4 BANQUE DE LUXEMBOURG 5

6 OBLIGATIES Waarom beleggen in obligaties? Obligaties hebben het voordeel dat de inleg op de vervaldatum wordt gerecupereerd en dat gedurende de looptijd regelmatig inkomsten binnenkomen in de vorm van couponbetalingen. Voorts stijgt de koers van kwaliteitsobligaties (met een hogere rating dan BBB) in een context van lage rentes, wat aanzienlijke kapitaalwinsten kan opleveren. Obligaties houden twee soorten risico s in, die verband houden met de solvabiliteit van de emittent (beoordeeld aan de hand van een rating zie blz. 10) en de renteontwikkelingen op de markt (zie blz. 8). OBLIGATIES 6 BANQUE DE LUXEMBOURG 7

7 Werking van obligaties Invloed van de rente op de obligatiekoersen Er bestaat een technisch verband tussen de rente en de koers van obligaties. Wanneer de rente stijgt, dalen de desbetreffende obligaties in waarde. Het wordt dan immers interessanter nieuw uitgegeven obligaties van een soortgelijke kwaliteit te kopen, aangezien deze een hogere rente bieden. Een daling van de rente doet de waarde van oude obligaties dan weer stijgen, aangezien zij meer opbrengen dan nieuwe obligaties. Alvorens in obligaties te beleggen, moet u zich dan ook een mening vormen over de verdere evolutie van de rentevoeten. Obligaties Een obligatie is een lening die een bedrijf of een land aangaat voor de financiering van zijn investeringen. De leningnemer is dus verplicht het geleende bedrag op een bepaalde datum terug te betalen. Tot die datum krijgt de leninggever intresten, de zogenoemde coupon, waarvan het percentage vooraf is vastgelegd. Op de vervaldatum krijgt hij normaal gezien het volledige uitgeleende bedrag terug. Obligaties kunnen tijdens de looptijd echter ook worden verkocht, zoals aandelen. Obligaties zijn geschikt voor beleggers die regelmatige inkomsten wensen zonder aan hun vermogen te raken. Coupon De coupon is het percentage dat de leninggever en de leningnemer overeenkomen en stemt overeen met de rente die moet worden betaald. Coupons worden doorgaans op welbepaalde tijdstippen gedurende de looptijd van obligaties betaald. Rendement op de vervaldatum (actuarieel rendement) Het rendement op de vervaldatum is de som van de toekomstige coupons tot op de vervaldatum en de geactualiseerde waarde van de betrokken obligatie op de dag van de berekening. Normaal gezien wordt 100% van de waarde waartegen obligaties zijn uitgegeven terugbetaald. Het rendement op de vervaldatum is in dat geval het effectieve rendement van een belegging in obligaties. 8 BANQUE DE LUXEMBOURG 9

8 Banque de Luxembourg heeft gekozen voor de ratingschaal van Standard & Poor s, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen betere ratings (gaande van AAA tot BBB, de zogenoemde «investment grade» ratings) en minder goede ratings (gaande van BB tot C, de zogenoemde «speculative grade» ratings, wat betekent dat er een aanzienlijke kans op wanbetaling door de leningnemer bestaat). AAA AA A BBB De hoogste rating: de leningnemer heeft een bijzonder groot vermogen om de inleg met intresten terug te betalen. De leningnemer heeft nog altijd een zeer groot vermogen om de inleg met intresten terug te betalen, dat maar iets minder groot is dan dat van emittenten met een AAA-rating. De leningnemer heeft een groot vermogen om de inleg met intresten terug te betalen, maar is in zekere mate gevoelig voor ongunstige effecten van veranderingen in de omstandigheden en de economische situatie. De leningnemer is nog altijd in staat de inleg met intresten terug te betalen, maar ongunstige economische omstandigheden kunnen een grotere invloed hebben op zijn vermogen om zijn schuldendienst te betalen. Looptijd De looptijd is de levensduur van een effect (obligatie, optie enz.). De looptijd van obligaties wordt berekend op basis van de terugbetalingsdatum. Duration De duration van een obligatie is de periode waarna de rendabiliteit niet wordt beïnvloed door renteschommelingen. Het betreft dus een geactualiseerde gemiddelde looptijd van alle geldstromen (intrest en kapitaal). Kredietbeoordelaars Kredietbeoordelaars kennen emittenten een rating toe. Deze rating (of kredietbeoordeling) is een maat voor het wanbetalingsrisico van door een particulier bedrijf of een openbare instantie uitgegeven obligaties of schuldbewijzen. De voorbereidende financiële analyse en de ratingtoewijzing zijn het werk van gespecialiseerde onafhankelijke bedrijven (ratingbureaus of kredietbeoordelaars), waarvan Moody s, Standard & Poor s en Fitch IBCA de meest bekende zijn. BB-B De emittent kan zijn verplichtingen nog altijd nakomen, maar is kwetsbaarder voor ongunstige economische en financiële omstandigheden. CCC-C De terugbetaling op de vervaldatum is twijfelachtig tot zeer twijfelachtig. 10 BANQUE DE LUXEMBOURG 11

9 De verschillende soorten obligaties De voornaamste risico s van obligaties Obligaties met een vaste rente De emittent van een obligatie met een vaste rente verbindt zich ertoe de houder gedurende de volledige looptijd een identiek inkomen uit te keren en het kapitaal op de vervaldatum terug te betalen. De houder is er dus van verzekerd dat zijn inleg wordt terugbetaald volgens de in het contract vastgestelde voorwaarden. Het voornaamste risico is dat de emittent failliet gaat of zijn betalingen staakt, waardoor de oorspronkelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden zouden worden gewijzigd. Obligaties met een variabele rente Anders dan bij klassieke obligaties met een vaste rente varieert de coupon van deze obligaties naargelang de marktomstandigheden. Nulcouponobligaties Nulcouponobligaties geven tijdens de looptijd geen recht op een coupon. Zij worden evenwel uitgegeven tegen een lagere prijs dan die waartegen ze worden terugbetaald en de potentiële meerwaarde is de vergoeding van de houder. Wanbetalingsrisico Hoe hoger de rating, hoe lager het risico wordt geacht. Een lage rating betekent dat de obligatiehouder niet zeker kan zijn dat zijn inleg op de vervaldatum wordt terugbetaald, omdat de emittent kwetsbaar is voor ongunstige economische en financiële omstandigheden. Renterisico Dit risico vloeit voort uit de onzekere evolutie van de rentevoeten en kan leiden tot een minderwaarde indien de houder van een obligatie met een vaste rente deze moet verkopen wanneer de marktrente hoger is dan de nominale rente van zijn obligatie. Liquiditeitsrisico Dit risico hangt af van het bestaan van een secundaire markt waarop obligaties na de uitgifte kunnen worden gekocht of verkocht. Indien de verhandelde volumes te laag zijn (een weinig liquide of illiquide markt), kan de houder verlies lijden, omdat hij zijn belegging niet onder optimale omstandigheden kan verkopen. 12 BANQUE DE LUXEMBOURG 13

10 $ 10,000 $ 1,000 $ 100 $ 10 Obligaties of aandelen? Obligaties zijn geenszins een vervangingsmiddel voor aandelen en vormen een afzonderlijke beleggingscategorie. Door hun lagere volatiliteit en hun geringe correlatie met de aandelenmarkt bieden zij in een portefeuille aanzienlijk tegengewicht in slechte beurstijden. Evolutie van aandelen, obligaties en de geldmarkt in de Verenigde Staten in de periode * Risico van vervroegde terugbetaling De emittent van een obligatie kan een clausule in het contract opnemen die hem de mogelijkheid biedt het effect onder bepaalde voorwaarden (koers en datum) vervroegd terug te betalen. Emittenten maken doorgaans gebruik van deze mogelijkheid wanneer de rente onder de rente van de obligatie daalt, waardoor het verwachte rendement van de houder vermindert. Overige risico s Bepaalde soorten obligaties (achtergestelde obligaties, obligaties met een variabele rente, converteerbare obligaties enz.) kunnen ook nog andere soorten risico s inhouden. Deze risico s dienen per geval te worden beoordeeld voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen. $ 1 $ Aandelen Obligaties Geldmarkt * Herbelegde dividenden. Zonder transactiekosten. Bron: 2007 Morningstar 14 BANQUE DE LUXEMBOURG 15

11 AANDELEN Waarom beleggen in aandelen? Beleggingen in aandelen zijn aantrekkelijk, omdat beleggers zo mee de vruchten kunnen plukken van de groei van een bedrijf. Als aandeelhouder stelt u kapitaal ter beschikking van het bedrijf, dat daarmee zijn activiteiten financiert. Indien het bedrijf failliet gaat, verliest u het belegde kapitaal. Hoewel aandelen volatieler zijn dan obligaties (zie blz. 14), bieden aandelen betere winstvooruitzichten op langere termijn. Indien de activiteiten van het bedrijf zich in gunstige zin ontwikkelen, ontvangt u namelijk een dividend en stijgt de koers van het aandeel. AANDELEN 16 BANQUE DE LUXEMBOURG 17

12 Werking van aandelen Dividenden: soorten en definitie Aandelen Aandelen zijn eigendomstitels die een deel va het kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigen en de aandeelhouder de mogelijkheid bieden in de winst te delen en tijdens de algemene vergadering te stemmen. Aandelen van beursgenoteerde vennootschappen kunnen vrij op de beurs worden verkocht. Beleggingen in aandelen kunnen dus leiden tot winst of verlies. Daarom moeten dergelijke beleggingen nauw worden opgevolgd of moet worden belegd voor de lange termijn, zodat eventuele dalingen door de tijd worden uitgewist. Aandelen aan toonder De meeste aandelen die op de beurs worden verhandeld zijn aan toonder. De identiteit van de houders is niet bekend. Aandelen op naam Wanneer het systeem op naam wordt toegepast, worden de namen van de aandeelhouders in de registers van de vennootschap opgenomen. In dat geval worden de effecten door de vennootschap zelf dan wel door een financiële tussenpersoon (bank enz.) in bewaring gehouden, wat een absolute voorwaarde is opdat de aandelen kunnen worden verhandeld. Dividend Een dividend is het deel van de nettowinst dat jaarlijks aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, afhankelijk van de resultaten van het bedrijf. Een dividend wordt doorgaans in contanten betaald, maar soms ook in nieuwe aandelen. Dividend in aandelen Beursgenoteerde bedrijven kunnen de mogelijkheid bieden om voor een dividend in aandelen te kiezen. Indien een aandeelhouder voor dit soort aandelen kiest, verhoogt het bedrijf zijn kapitaal en krijgt de aandeelhouder nieuwe aandelen tegen relatief aantrekkelijke voorwaarden. K/W (koers-winstverhouding) De K/W is de verhouding tussen de koers van een aandeel en de winst per aandeel. Het cijfer geeft aan hoeveel maal de jaarwinst per aandeel in de koers past en geeft een indicatie van de duurte van het aandeel. Nieuwe aandelen Er zijn verschillende redenen waarom een vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft: een kapitaalverhoging of toewijzing van gratis aandelen, de uitkering van een dividend in aandelen dan wel de uitoefening van aandelenwarrants of opties. 18 BANQUE DE LUXEMBOURG 19

13 De verschillende soorten aandelen Groeiaandelen ( growth ) Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven met sterke groeivooruitzichten waarvan de koers normaal gezien snel zal stijgen door het grote vermogen van het bedrijf om zijn omzet en winst te doen groeien. Deze sterke groeivooruitzichten rechtvaardigen doorgaans een hogere koers-winstverhouding dan het marktgemiddelde (zie K/W op blz. 19). Deze aandelen krijgen het op dalende markten gewoonlijk zwaarder te verduren en worden dan ook als agressiever beschouwd. Waardeaandelen ( value ) Dit zijn aandelen van bedrijven die met een korting kunnen noteren ten opzichte van hun industriële waarde (waarde van al hun activa). Zij worden doorgaans minder zwaar getroffen door een dalende tendens op de markten. Rendementsaandelen Dit zijn aandelen met een hoger dan gemiddeld dividendrendement. Kernposities Dit zijn hoogwaardige aandelen die geschikt zijn voor een goede huisvader die veiligheid vooropstelt. Het betreft doorgaans aandelen van bedrijven die actief zijn op volwassen markten en gestaag groeien, zij het in een trager tempo dan de zogenoemde groeibedrijven. Cyclische aandelen Dit zijn aandelen van bedrijven waarvan de evolutie van de winst in ruime mate afhangt van de economische cycli. Dit betekent dat hun omzet en vaak ook hun winst flink toenemen in perioden van economische groei, maar onder druk komen te staan in geval van een economische vertraging of een recessie. Het betreft met name de sectoren luxegoederen, kapitaalgoederen, bouw en openbare werken. Defensieve aandelen Deze aandelen zijn weinig gevoelig voor de economische conjunctuur. Voorbeelden zijn de farmaceutische en de voedingsindustrie. Kleine en grote kapitalisaties De term kleine kapitalisaties ( smallcaps ) verwijst naar beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen. Grote kapitalisaties ( blue chips ) zijn grote bedrijven waarvan het beurskapitaal kan oplopen tot meerdere tientallen miljarden euro in Europa en meerdere honderden miljarden dollar in de Verenigde Staten en Japan. 20 BANQUE DE LUXEMBOURG 21

14 De voornaamste risico s van aandelen Bedrijfsrisico In tegenstelling tot obligatiebeleggers lenen aandelenbeleggers geen geld aan de vennootschap, maar worden zij (mede-)eigenaars. Hun belegging is dan ook afhankelijk van de resultaten van het bedrijf (winst en verlies). Indien het bedrijf failliet gaat, kunnen zij hun belegging helemaal kwijtraken. Marktrisico Aandelenkoersen schommelen en deze schommelingen kunnen niet worden voorspeld. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het (algemene) marktrisico en het (specifieke) bedrijfsrisico. Beide kunnen zich samen voordoen en de waarde van het belegde kapitaal verminderen. Liquiditeitsrisico Dit risico hangt af van het bestaan en de efficiëntie van een markt waarop de aandelen kunnen worden verhandeld (de beurs). Indien de verhandelde volumes te laag zijn (een weinig liquide of illiquide markt), kan de houder verlies lijden, omdat hij zijn belegging niet onder optimale omstandigheden kan verkopen. Overige risico s Aandelen kunnen ook andere risico s inhouden, zoals een wisselkoersrisico en een renterisico (gezien de traditionele correlatie tussen de evolutie van de rente en de aandelenmarkten). Dividendrisico Aangezien het dividend afhangt van de winst en het uitkeringsbeleid van het bedrijf, kan het worden verminderd of zelfs ingetrokken indien de winst te klein wordt geacht. 22 BANQUE DE LUXEMBOURG 23

15 BELEGGINGSFONDSEN Het nut van beleggingsfondsen Beleggingsfondsen zijn een collectieve belegging. Zij vergaren het spaargeld van een groot aantal beleggers en beleggen dat wereldwijd in effecten (aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten). Deze fondsen worden beheerd door beroepsmensen en bieden beleggers de mogelijkheid in effecten te beleggen zonder dat zij daarvoor een aanzienlijk kapitaal nodig hebben. Door de spreiding van de beleggingen zijn zij minder volatiel dan een directe belegging in een bepaald financieel instrument. Door de omvang van de verzamelde bedragen heeft de beheerder toegang tot een brede waaier van effecten die buiten het bereik van particuliere beleggers vallen. Voorts worden de risico s beter gespreid door het grote aantal beleggingen, aangezien het maar zelden gebeurt dat alle effecten tegelijkertijd dalen. In bepaalde gevallen wordt niet rechtstreeks in aandelen of obligaties belegd, maar in andere beleggingsfondsen (SICAV s, GBF s enz.) teneinde de beleggingen te spreiden of te beleggen in afgelegen of complexe markten. In dat geval spreken we van dakfondsen. BELEGGINGSFONDSEN 24 BANQUE DE LUXEMBOURG 25

16 Werking van beleggingsfondsen Betrokken partijen SICAV s SICAV s (société d investissement à capital variable) zijn beleggingsvennootschappen met een veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs of Frans recht en hebben uitsluitend ten doel een beleggingsportefeuille te beheren. Door in een SICAV te beleggen, wordt de belegger aandeelhouder en krijgt hij stemrecht. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen Gemeenschappelijke beleggingsfondsen of GBF s werken op een vergelijkbare manier als SICAV s, maar hebben geen rechtspersoonlijkheid. Beleggers zijn dan ook geen aandeelhouders, maar slechts houders van deelnemingsrechten. GBF s moeten verplicht door een beheermaatschappij worden beheerd. Compartimenten Een compartiment is een beleggingsportefeuille die bestaat uit effecten (aandelen, obligaties enz.). SICAV s kunnen uit meerdere compartimenten bestaan. In dat geval spreken we van een SICAV met meerdere compartimenten. Fondsbeheerder Een natuurlijke of rechtspersoon die het vermogen van het fonds beheert overeenkomstig het vastgestelde beleggingsbeleid en daartoe effecten koopt en verkoopt (aandelen, obligaties enz.). Bewaarder De bewaarder is verantwoordelijk voor de bewaarhouding van het vermogen van het fonds en moet zich ervan vergewissen dat de verkoop, de uitgifte, de terugkoop en de schrapping van aandelen of deelnemingsrechten van het fonds overeenkomstig de reglementaire bepalingen gebeuren. Fondsdistributeurs Fondsdistributeurs zijn instellingen (doorgaans banken of andere beroepsmensen uit de financiële sector) die gemachtigd zijn om deelnemingsrechten van fondsen aan het publiek aan te bieden. 26 BANQUE DE LUXEMBOURG 27

17 De verschillende soorten fondsen De verschillende soorten deelnemingsrechten // Accumulerende deelnemingsrechten (kapitalisatierechten) Fondsen waarvan de inkomsten of dividenden automatisch worden herbelegd, waardoor het belegde kapitaal evenredig aangroeit. De belegger ontvangt deze inkomsten pas op het moment van de verkoop van zijn deelnemingsrechten, in de vorm van een meerwaarde. // Dividenduitkerende deelnemingsrechten (dividendrechten) Fondsen waarvan de inkomsten en dividenden volgens een overeengekomen regelmaat aan de belegger worden uitgekeerd. Aandelen-, obligatie-, geldmarkten sectorale fondsen Fondsen die beleggen in respectievelijk aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten van verschillende regio s dan wel in een bepaalde bedrijfstak, overeenkomstig de voor de fondsen vastgestelde beleggingsstrategie. Profielfondsen Beleggingsportefeuilles met een bepaald risicoprofiel. De spreiding over aandelen, obligaties en liquide middelen hangt af van het profiel, dat is vastgesteld met inachtneming van de behoeften, de risicobereidheid en de beleggingshorizon van de beleggers. Profielfondsen bevinden zich tussen traditionele fondsen en het beheer onder mandaat in. Indexfondsen Fondsen die de prestaties van een referentie-index zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Hedgefondsen Fondsen die zogenoemde alternatieve beleggingsstrategieën toepassen om een absoluut rendement te genereren, met andere woorden een rendement dat losstaat van de evolutie van de markt als geheel. Deze beleggingsfondsen zijn niet toegankelijk voor het brede publiek en zijn bijzonder flexibel. 28 BANQUE DE LUXEMBOURG 29

18 Beheerstrategieën en -technieken Assetallocatie De verdeling van het vermogen over de verschillende activaklassen, met andere woorden over verschillende soorten financiële instrumenten (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten enz.) in verschillende regio s en economische sectoren (zie blz. 30, activaklassen). Hoe dynamischer het profiel, hoe meer wordt belegd in aandelen. Top-downstrategie Beheerstijl waarbij de asset- en de sectorallocatie vooral op basis van macro-economische analyses worden bepaald. Bottom-upstrategie Beheerstrategie waarbij de nadruk ligt op de effectenselectie, veeleer dan op macro-economische analyses. Activaklassen De financiële term activaklassen verwijst naar de verschillende soorten effecten waarin kan worden belegd. Het betreft aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten die ergens in de wereld worden verhandeld. Voorbeelden zijn Europese aandelen en staatsobligaties. Multibeheer In het kader van deze techniek wordt wereldwijd naar de meest ervaren en best presterende beheerders gezocht. Beleggers krijgen toegang tot al deze beheerders via één enkel beleggingsinstrument (bijv. een beleggingsfonds). De verschillende beheerders vullen elkaar aan qua beheerstijl, wat de spreiding vergroot en het risicobeheer verbetert. Deze benadering is ook geschikt voor fondspromotoren die willen beleggen in een activaklasse waarover zij geen gespecialiseerde kennis hebben, zoals grondstoffen, opkomende landen enz. 30 BANQUE DE LUXEMBOURG 31

19 Het meten van de prestaties en de risico s van fondsen Overige fondsgerelateerde terminologie Prestatie De prestatie van een belegging is het totale rendement ervan ten opzichte van het belegde kapitaal. We spreken van een meerprestatie of outperformance indien een fonds beter presteert dan zijn referentie-index. Volatiliteit De volatiliteit is een maatstaf voor de omvang van de schommelingen van de koers van een effect of markt. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico van het effect of de markt. Sharpe-ratio (prestatie/volatiliteit) Deze ratio geeft het rendement van een portefeuille weer ten opzichte van het totale risico. Hoe groter de ratio, hoe beter de portefeuille presteert in het licht van het risico. Netto-inventariswaarde (NIW) De aankoop- of verkoopprijs van een deelnemingsrecht van een SICAV of GBF. Deze waarde wordt berekend door het totale nettovermogen van het fonds te delen door het aantal uitgegeven deelnemingsrechten. Afhankelijk van het fonds wordt de NIW dagelijks, wekelijks of maandelijks berekend. Nettovermogen De waarde van de activa van het fonds (effecten, contanten enz.) minus de passiva (te betalen kosten, zoals de Luxemburgse taxe d abonnement enz.). Instap- en uitstapvergoeding Kosten die worden betaald bij de aankoop of de verkoop van deelnemingsrechten van een compartiment en verschillen naargelang het fonds en de promotor. Deze vergoedingen worden doorgaans uitgedrukt als een percentage van de netto-inventariswaarde. Arbitrage De overstap van het ene compartiment naar een ander. 32 BANQUE DE LUXEMBOURG 33

20 De voornaamste risico s van beleggingsfondsen Marktrisico De NIW Van beleggingsfondsen kan variëren, wat een risico op verlies inhoudt. Deze schommelingen hangen af van de instrumenten waarin het fonds belegt (aandelen, obligaties enz.), alsook van de marktontwikkelingen. Hoe agressiever de beleggingen, hoe groter het risico. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het (algemene) marktrisico en het (specifieke) bedrijfsrisico. In geval van aandelenfondsen is dit laatste risico echter kleiner dan wanneer rechtstreeks zou worden belegd in aandelen van specifieke bedrijven: door in meerdere bedrijven te beleggen, spreidt het fonds immers het risico over verschillende effecten. Renterisico Beleggingsfondsen die beleggen in geldmarktinstrumenten of obligaties zijn afhankelijk van de gevoeligheid van deze instrumenten voor renteschommelingen. Voor obligatiefondsen is het renterisico gelijk aan dat van een obligatie waarvan de looptijd overeenstemt met de gemiddelde looptijd van de door het fonds aangehouden obligaties. Overige risico s Beleggingsfondsen kunnen ook andere risico s inhouden, zoals bijvoorbeeld een wisselkoersrisico. Transparantierisico Indien beleggers te weinig informatie hebben over de beheerstrategie van een fonds, is het mogelijk dat de assetallocatie van het fonds agressiever is dan gedacht, wat het marktrisico opdrijft. 34 BANQUE DE LUXEMBOURG 35

21 AFGELEIDE PRODUCTEN Het nut van afgeleide producten Afgeleide producten zijn financiële instrumenten waarmee beleggers kunnen speculeren op de koersevolutie van een onderliggend actief (munt, aandeel, obligatie, edelmetaal enz.), zowel in stijgende als in dalende zin. Afgeleide producten zijn aantrekkelijk omwille van hun hefboomeffect, maar dat is meteen ook hun belangrijkste risicofactor. Wanneer een belegger bijvoorbeeld een optie koopt, hangt de potentiële winst immers af van de evolutie van het onderliggende actief, terwijl het verlies nooit meer bedraagt dan de betaalde premie. Wanneer een belegger echter een afgeleid product verkoopt, is de verkoper indien de koper zijn recht uitoefent verplicht de in het contract bepaalde hoeveelheid onderliggende activa te leveren of te betalen, tegen de vastgestelde uitoefenprijs. Er staat dan ook geen grens op het potentiële verlies van de verkoper, terwijl zijn potentiële winst beperkt blijft tot de ontvangen premie. Voor deze producten hoeven geen grote contante bedragen te worden belegd, ook niet wanneer de onderliggende activa een aanzienlijke omvang hebben. Gezien de grote volatiliteit van deze instrumenten, zijn zij enkel geschikt voor ervaren beleggers. AFGELEIDE PRODUCTEN 36 BANQUE DE LUXEMBOURG 37

22 Werking van afgeleide producten Aandelenwarrants Een aandelenwarrant biedt de houder de mogelijkheid om tegen een vooraf bepaalde prijs en gedurende een bepaalde periode in te tekenen op een of meerdere aandelen, al is dit geen verplichting. Een aandelenwarrant wordt gekenmerkt door zijn uitoefenprijs, pariteit (m.a.w. het aantal aandelen waarop de aandelenwarrant recht geeft) en looptijd. Genoteerde waarderechten (contingent value rights) Genoteerde waarderechten geven houders het recht de onderliggende effecten tegen vooraf bepaalde voorwaarden en op een bepaalde datum te verkopen. Futures Futurecontracten zijn termijncontracten die op georganiseerde markten worden verhandeld. Futures houden de aankoop of de verkoop in van een bepaalde hoeveelheid van een bepaald product tegen een bepaalde prijs op een vooraf vastgestelde datum in de toekomst. Beleggers moeten hun recht op de vervaldatum uitoefenen. De onderliggende activa kunnen goederen, munten, rentevoeten, obligaties of beursindexen zijn. Futures zijn uitsluitend geschikt voor ervaren beleggers. Warrants Warrants zijn effecten die sterk lijken op opties. Zij geven houders het recht om verschillende activa (munten, indexen, rentevoeten, aandelen enz.) vóór een bepaalde datum te kopen of te verkopen tegen een bepaalde uitoefenprijs. Warrants worden uitgegeven door een financiële instelling, die zorgt voor de verspreiding en de beursnotering ervan. Er bestaan twee soorten warrants: call warrants, die het recht geven om het actief te kopen (en dus in te zetten op een stijging), en put warrants, die het recht geven om het te verkopen (en dus in te zetten op een daling). In tegenstelling tot opties laten warrants geen shorting toe. Warrants zijn uitsluitend geschikt voor ervaren beleggers. 38 BANQUE DE LUXEMBOURG 39

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

De financiële instrumenten

De financiële instrumenten NL 20130311 De financiële instrumenten 1. Obligaties Het zijn effecten met een vaste rente, terugbetaalbaar op einddatum tegen een prijs die gekend is op het ogenblik van de uitgifte (behalve voor de leningen

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Als zelfstandig bedrijfsleider tracht u de wijze waarop uw bedrijf u bezoldigt te optimaliseren. Aandelenopties met garantie kunnen hiervoor

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS De MeDirect-planningsinstrumenten bieden online oplossingen voor het plannen van uw financiële toekomst en beleggingen. Ze bieden beleggingsadvies en voorspellingen van

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Verzekeringsproduct Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23- beleggingsfonds Securex Life Select One (hierna het

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie