Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 Waasmunster, 17 juni Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen van uur tot uur. De dagorde wordt als volgt vastgesteld: OPENBARE ZITTING De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 22 mei Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd. 1. Gemeentelijke administratieve sancties : a. Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bijlagen met de stad Dendermonde inzake bemiddeling b. Vaststelling aanpassing Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde inzake bemiddeling c. Vaststelling aanpassingen Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme- Waasmunster 2. Samenwerking gemeente-ocmw : Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Waasmunster 3. Informatie : Omvorming redactieraad naar informatieadviesraad 4. Brandweer : Vaststelling aanpassing aankoopprogramma materiaal brandweer De Watergroep : Goedkeuring aanpassingswerken aan de waterleiding ten gevolge van de wegen-en rioleringswerken Heimolen 6. Openbare werken : a. Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. b. Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. c. Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. d. Openbare werken : Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 7. Aankopen : Aankoop meubilair lerarenkamer school Centrum - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. 8. Gebouwen : Renovatie dakgoten diverse gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. 9. Academie : Vaststelling aanpassing reglement Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten 10. Patrimonium : a. Aanpassing beslissing tot aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna b. Beslissing tot verkoop gewezen politiekantoor Vierschaar 10

2 11. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassingen signalisatie verkeersreglementering op de gemeentelijke wegen : lange afstandsfietspad Krommingenstraat tot Vortekoestraat en tractorsluis Beatestraat en Lange Beulestraat 12. Aangevraagde punten 13. Mondelinge vragen In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

3 Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 25/06/2014 OPENBARE ZITTING 1.a. Gemeentelijke administratieve sancties : Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bijlagen met de stad Dendermonde inzake bemiddeling Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de overeenkomst tussen de federale staat en de stad Dendermonde in het kader van veiligheid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, goedgekeurd door de gemeenteraad van Dendermonder van 22 januari 2014; Gelet op de samenwerkingsakkoorden tussen de gemeente Waasmunster en Hamme en de stad Dendermonde in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering die ingegaan zijn op 1 juni 2010 en geldig zijn voor onbepaalde duur; Gelet op het advies van de POD Maatschappelijke Integratie, dienst Grootstedenbeleid, om de samenwerkingsovereenkomsten te vernieuwen; Overwegende dat door het vernieuwen van deze samenwerkingsovereenkomst de overeenkomst in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst en de hierbij voorziene bijlagen een aantal onderlinge werkafspraken tussen de stad Dendermonde, die de bemiddelaar tewerkstelt, en de gemeenten die hierop een beroep willen doen, bevat; Overwegende dat de meerkost (boven het subsidiebedrag) wordt doorgerekend naar de gemeenten die de nieuwe samenwerkingsovereenkomst onderschrijven; Overwegende dat de verrekening naar de gemeente jaarlijks zal gebeuren na afsluiten van het werkjaar; Gelet op de inhoud van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de voorziene bijlagen; Art. 1 : De samenwerkingsovereenkomst met de bijlagen met de stad Dendermonde wordt goedgekeurd. Art. 2 : Een ondertekende versie van deze overeenkomst zal bezorgd worden aan de bemiddelingsambtenaar van de stad Dendermonde. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 1.b. Gemeentelijke administratieve sancties : Vaststelling aanpassing Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde inzake bemiddeling Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 119 en 119bis; Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 133 en 135; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2011 waarbij de gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd;

4 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin de gemeenteraad een nieuw reglement gemeentelijke administratieve sancties vaststelde; Gelet op de besluiten van 27 april 2012 en heden met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst inzake de bemiddeling en het bepalen van de modaliteiten daarvan; Gelet op het besluit van de stad Dendermonde van 23 april 2014 inzake samenwerkingsovereenkomst en bemiddelingsreglement; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin de gemeenteraad een nieuw reglement gemeentelijke administratieve sancties vaststelde; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden inzake goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bijlagen met de stad Dendermonde inzake bemiddeling; Overwegende dat de stad Dendermonde een eigen bemiddelingsprocedure heeft opgenomen als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst; Overwegende dat om contradicties tussen de bemiddelingsovereenkomst met de stad Dendermonde en het eigen Reglement gemeentelijke administratieve sanctie te vermijden voorgesteld wordt om de artikelen 22 tot en met 40 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties van 19 december 2013 op te heffen; Overwegende dat een nieuw artikel 22 wordt toegevoegd: Artikel 22: 1. In het kader van de door de wet van 24 juni 2013 toegekende bevoegdheden wordt voorzien in een bemiddelingsprocedure, voorafgaand aan de beslissing inzake het opleggen van een administratieve sanctie. 2. Het reglement inzake lokale bemiddeling wordt opgesteld in samenwerking met Dendermonde. Dit reglement zal de procedures en nadere regels voor de uitvoering van de lokale bemiddeling voor minderjaren (en meerderjarige) overtreders bevatten, krachtens artikel 18, 1 (en 12, 1, 1 ) van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en krachtens het koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). 3. Eveneens wordt voorzien in een samenwerkingsakkoord met Dendermonde. Overwegende dat de nummering van de artikelen van hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 wordt aangepast, zodat de nummering van de artikels doorloopt; Art. 1 : De artikelen 22 tot en met 40 uit het reglement gemeentelijke administratieve sancties van 19 december 2013 worden opgeheven. Art. 2 : Het nieuwe artikel 22, zoals vermeld in de overwegingen, in het reglement gemeentelijke administratieve sancties vast te stellen. Art. 3 : De nieuwe nummering van de artikelen van hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 vast te stellen; Art. 4 : Een eensluitend afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Oost- Vlaanderen dienst juridische aangelegenheden cel administratieve sancties, de Procureur des Konings te Dendermonde, De Zonechef politiezone Hamme-Waasmunster, de gemeente Hamme en de Stad Dendermonde; Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 1.c. Gemeentelijke administratieve sancties : Vaststelling aanpassingen Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119bis en 135;

5 Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, die de vorige regelgeving vervangt; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2011 waarbij de gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 waarin een nieuw Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster werd vastgesteld; Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners moeten waken over de openbare orde, met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; Overwegende dat, overeenkomstig de richtlijnen van de provincie Oost- Vlaanderen, artikel 36 rond het maken van vuur, werd geschrapt uit het politiereglement; Overwegende dat het aangewezen is om enkele aanpassingen door te voeren aan het Algemeen Politiereglement gezien de snelle evoluties binnen de GASregelgeving en andere hogere regelgeving; Overwegende dat in artikel 17, b) van het APR de termen Voor burgers worden toegevoegd aan het begin van het artikel; Overwegende dat artikel 36 van het APR ( vuur maken in open lucht ) geschrapt wordt gezien het feit dat door de vele hogere regelgeving die er omtrent dit thema reeds is, er nooit een sanctie zal uitgesproken worden en dat het behouden van dit artikel dus niet nodig blijkt te zijn; Overwegende dat bij artikel 47 van het APR de term opzettelijk wordt toegevoegd om helemaal in overeenstemming te zijn met artikel 534ter van het strafwetboek; Overwegende dat de artikels 45 tot en met 61 van het APR anders ingedeeld worden in overeenstemming met de geldende bepalingen rond lichte en zware gemengde inbreuken; Overwegende dat de nummering van de artikels van het APR wordt aangepast zodat de nummering van de artikels doorloopt; Art. 1 : De artikels 17, 36 en de artikels 45 tot en met 61 van het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster worden aangepast zoals vermeld in de overwegingen; Art. 2 : De nieuwe nummering van de artikels wordt vastgesteld; Art. 3 : Een eensluitend afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Oost- Vlaanderen dienst juridische aangelegenheden cel administratieve sancties, de Procureur des Konings te Dendermonde, De Zonechef politiezone Hamme-Waasmunster, de gemeente Hamme en de Stad Dendermonde; Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 2. Samenwerking gemeente-ocmw : Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Waasmunster De raad, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op het gemeentedecreet, artikel 271; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 271; Overwegende dat gemeente en OCMW reeds op diverse vlakken samenwerken; Overwegende beide besturen in de toekomst de samenwerking willen intensifiëren; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Art. 1 : De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW wordt goedgekeurd Art. 2 : Een eensluitend afschrift van dit besluit en de ondertekende beheersovereenkomst zullen overgemaakt worden aan het OCMW

6 Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 3. Informatie : Omvorming redactieraad naar informatieadviesraad Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 10 juni 1983, 3 maart 1989, 23 januari 1995, 22 januari 2001, 8 februari 2007 en 24 januari 2013 waarbij de redactieraad voor het gemeentelijk informatieblad Vierschaarkroniek werd samengesteld; Gelet op de collegebeslissing van 20 januari 2014 waarbij het opmaken en het drukken van het gemeentelijk infoblad werd gegund aan UGA en bvba Banananas; Overwegende dat het concept van de Vierschaarkroniek in het kader van deze gunning volledig werd herbekeken (van tweemaandelijks naar maandelijks en van een A3-formaat naar een A4-formaat); Overwegende dat in het kader van deze hervorming werd voorgesteld om de redactieraad een bredere en meer beleidsadviserende functie toe te kennen; Overwegende dat de gehanteerde communicatiemiddelen (website, informatieblad, sociale media, huisstijl ) kunnen geëvalueerd worden in deze adviesraad; Overwegende dat wordt voorgesteld de naam redactieraad te vervangen door informatieadviesraad ; Overwegende dat een huishoudelijk reglement zal opgemaakt worden om de werking van de informatieadviesraad verder te bepalen; Overwegende dat de samenstelling van de redactieraad, zoals vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013, integraal wordt overgenomen voor de informatieadviesraad; Art. 1 : De redactieraad wordt conform de huidige samenstelling omgevormd naar een informatieadviesraad. Art. 2 : De informatieadviesraad krijgt als opdracht beleidsadviezen te formulieren inzake de gemeentelijke informatiekanalen. Deze opdracht zal verder uitgewerkt worden in een huishoudelijk reglement; Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 4. Brandweer : Vaststelling aanpassing aankoopprogramma materiaal brandweer Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming inzonderheid op artikel 12; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestrijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval brand, inzonderheid op artikel 2 ervan, zoals die gewijzigd werd bij het Koninklijk Besluit van 12 september 1977; Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermateriaal; Gelet op de omzendbrief VI/MAT/01/0891 van 18 mei 2001 van het Ministerie va Binnenlandse Zaken ( Algemene Inspectie van de uitrusting); Gelet op de raadsbeslissing dd. 6 maart 2002 houdende vaststelling aankoopprogramma materiaal brandweer ; Gelet op de raadsbeslissing dd. 16 december 2010 houdende vaststelling aankoopprogramma materiaal brandweer ; Gelet op het schrijven van de heer brandweercommandant dd. 16 april 2014 betreffende aankoopprogramma met staatstussenkomst ;

7 Overwegende dat het wenselijk is de zienswijze van de brandweercommandant te volgen; Gelet op het gemeentedecreet; Besluit : Art. 1 : Het aankoopprogramma voor brandweermateriaal wordt als volgt vastgesteld voor de periode Code Naam hoeveelheid Prioriteit (*) Persslagen 45 mm ( bundel) Persslangen dia 70 mm 500 m Radiopost draagbaar Radiopost dragbaar(atex) Meerdelige opsteekladder Ladder tweedelig Brandweerhelm Interventiejassen Interventiebroeken 40 1 Werkvesten ( dienstkledij hervorming) 40 1 Werkbroeken ( dienstkledij hervorming) 80 1 (*) prioriteiten volgens de nota VI/MAT/95/01198 Bijlage 2.2. Art. 2 :Deze beslissing vernietigt en vervangt alle vroegere beslissingen betreffende materiaal waarvoor geen staatsbijdrage beloofd is. Art. 3 : De Minister van Binnenlandse Zaken is gemachtigd, na de levering, het door de gemeente te betalen bedrag af te nemen van de zichtrekening op naam van de gemeente geopend bij Belfius Bank. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 5. De Watergroep : Goedkeuring aanpassingswerken aan de waterleiding ten gevolge van de wegen-en rioleringswerken Heimolen Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de Stad Sint-Niklaas wegen- en rioleringswerken plant te Heimolenstraat, Heimolenhoek, Kiemerstraat en Weverstraat; Overwegende dat in deze werken een aantal werken zullen worden uitgevoerd op grondgebied Waasmunster; Overwegende dat hierdoor een aantal woningen in de Weverstraat op grondgebied van de gemeente Waasmunster kunnen aansluiten op de riolering; Overwegende dat de Stad Sint-Niklaas in het kader van deze werken ook voorziet in de nodige RWA-afvoeren onder meer middels de verbetering/aanleg van een open gracht op grondgebied Waasmunster; Overwegende dat de stad de kosten voor de verwerving van betreffende gronden en de werken aan de gracht volledig ten hare laste neemt, Gelet op het voorstel van de Watergroep dd. 30/05/2014 voor aanpassing van het waterleidingsnet ter hoogte van deze werken; Overwegende dat hierdoor een deel van de bestaande oude leidingen naar de woningen op Waasmunster worden verwijderd en dat deze woningen zullen worden aangesloten vanuit de Weverstraat op grondgebied Sint-Niklaas; Overwegende dat hierdoor een oude waterleiding die was uitgevoerd als eindpunt van het waterleidingsnet kan worden geëlimineerd en dat de woningen voortaan worden aangesloten op een verder doorgeluste leiding waardoor de kwaliteit van het drinkwater beter kan worden gegarandeerd; Gelet op het schrijven van de stad Sint-Niklaas waarbij zij een deel van de kosten voor deze aanpassing willen dragen met name ,70 euro, zijnde de helft van de oorspronkelijke raming; Overwegende dat advies werd gevraagd aan de brandweercommandant; Overwegende dat de brandweer een bijkomende hydrant vraagt; Gelet op de aangepaste raming en plannen van De Watergroep waarbij de raming werd verhoogd van ,40 euro naar ,80 euro;

8 Overwegende dat de gemeente Waasmunster dan nog ,10 euro ten hare last moet nemen; Overwegende dat het autonome investeringskrediet 2014 voor de gemeente Waasmunster ,95 euro bedraagt en het project dus volledig via deze weg gefinancierd kan worden; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde plan dd voor de aanpassing van het waterdistributienet in voorbereiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in de Heimolenstraat (werken gepland op grondgebied van de gemeente Waasmunster-Weverstraat). Art. 2 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de Watergroep. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6.a. Openbare werken : Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk werd gegund aan SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,20 excl. btw of ,82 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat Aquafin, in opdracht van Rio-P, zal optreden als bouwheer en de gunningsprocedure zal organiseren; Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, en dat dit deel wordt geraamd op ,10; Overwegende dat het aandeel van de gemeente euro excl BTW (17.375,60 euro incl BTW) bedraagt; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk, opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De totale raming bedraagt ,20 excl. btw of ,82 incl. btw. Aquafin nv (Rio-

9 P), Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar heeft een aandeel geraamd ten bedrage van ,10 en de gemeente Waasmunster ten bedrage van euro excl BTW (17.375,60 euro incl BTW); Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt door Aquafin (Rio-P), die optreedt als bouwheer, gegund bij wijze van de open aanbesteding. Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau door Aquafin. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6.b. Openbare werken : Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat werd gegund aan SWBO, Sint- Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,55 excl. btw of ,83 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat Aquafin, in opdracht van Rio-P, zal optreden als bouwheer en de gunningsprocedure zal organiseren; Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, en dat dit deel wordt geraamd op ,15; Overwegende dat het aandeel van de gemeente ,40 euro excl BTW ( ,68 euro incl BTW) bedraagt; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat (met uitzondering van de aanleg van opritten in grijze betonstraatsteen andere dan de bestaande, te herstellen opritten) opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,55 excl. btw of ,83 incl. btw. Aquafin nv (Rio-P), Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar heeft een aandeel geraamd ten bedrage van ,15 en de gemeente Waasmunster ten bedrage van ,40 euro excl BTW ( ,68 euro incl BTW); Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt door Aquafin (Rio-P), die optreedt als bouwheer, gegund bij wijze van de open aanbesteding.

10 Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau door Aquafin. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6.c. Openbare werken : Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Overwegende dat in het kader van de opdracht Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17 een bijzonder bestek met nr. 2014/134 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 11 augustus 2014 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet bereikt); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/134 en de raming voor de opdracht Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - GEERINCK nv, GENTSESTEENWEG 181 te 9240 Zele - D-FENCE nv, EEGENE 11 te 9200 Dendermonde - DMC poorten bvba, Ertveldesteenweg 151 te 9968 Oosteeklo - SANTENS METAALWAREN nv, NIJVERHEIDSKAAI 3 te 9040 Sint-Amandsberg (Gent) - GERCO nv, 'S HERENBAAN 310 te 2840 Rumst - SEGAERT AFSLUITINGEN bvba, HANDZAMESTRAAT 4 te 8610 Kortemark - HOUT-IDEE VERHOFSTEDE bvba, VELDSTRAAT 365 te 9140 Temse. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11 augustus 2014 om uur. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

11 6.d. Openbare werken : Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt werd gegund aan SWBO, Sint- Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met werd opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,75 excl. btw of ,77 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat in opdracht van Rio-P, Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar zal optreden als bouwheer voor dit project; Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-P en dat dit deel wordt geraamd op ,25; Overwegende dat het project deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en het dus deels in aanmerking komt voor 80% subsidie (zijnde 40% van de provincie Oost-Vlaanderen en 40% van het Vlaams gewest); Overwegende dat de aanleg van het fietspad en 1/3 van de rioleringswerken in aanmerking komen voor 80% subsidie en dus deel uitmaken van het aandeel van de gemeente Waasmunster; Overwegende dat het wegnemen van het middeneiland niet in aanmerking komt voor subsidie; Gelet op verslag van de vergadering van de GBC dd. 12 december 2013 waarbij het project werd besproken en het plan en bijbehorende nota in concensus werden aanvaard; Overwegende dat het project werd besproken op de RMC van 19 mei 2014 en het plan werd aangepast aan de aldaar geformuleerde bemerkingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt, opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,75 excl. btw of ,77 incl. btw waarvan ,50 euro excl BTW ( ,52) euro incl btw) ten laste van de gemeente, waarvan ,58 euro (incl. BTW) vatbaar is voor 80% subsidie (40% provincie en 40% Vlaams gewest); Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Art. 3 : Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar zal in opdracht van Rio-P voor dit project optreden als bouwheer;

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 23 maart 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 21/02/2017 OPENBARE ZITTING

Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 21/02/2017 OPENBARE ZITTING Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 21/02/2017 OPENBARE ZITTING 1. Interne controle : Aktename eindrapport 2016 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 2; Gelet op

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00016 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting.

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. 2. Charter verkeersveiligheid: goedkeuring. De gemeente Glabbeek

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 februari 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 februari 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 februari 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 29 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 29 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 21 januari 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 29 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie