Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 Waasmunster, 17 juni Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen van uur tot uur. De dagorde wordt als volgt vastgesteld: OPENBARE ZITTING De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 22 mei Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd. 1. Gemeentelijke administratieve sancties : a. Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bijlagen met de stad Dendermonde inzake bemiddeling b. Vaststelling aanpassing Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde inzake bemiddeling c. Vaststelling aanpassingen Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme- Waasmunster 2. Samenwerking gemeente-ocmw : Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Waasmunster 3. Informatie : Omvorming redactieraad naar informatieadviesraad 4. Brandweer : Vaststelling aanpassing aankoopprogramma materiaal brandweer De Watergroep : Goedkeuring aanpassingswerken aan de waterleiding ten gevolge van de wegen-en rioleringswerken Heimolen 6. Openbare werken : a. Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. b. Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. c. Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. d. Openbare werken : Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 7. Aankopen : Aankoop meubilair lerarenkamer school Centrum - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. 8. Gebouwen : Renovatie dakgoten diverse gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. 9. Academie : Vaststelling aanpassing reglement Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten 10. Patrimonium : a. Aanpassing beslissing tot aankoop gronden voor uitbouw buitensportinfrastructuur Sint-Anna b. Beslissing tot verkoop gewezen politiekantoor Vierschaar 10

2 11. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassingen signalisatie verkeersreglementering op de gemeentelijke wegen : lange afstandsfietspad Krommingenstraat tot Vortekoestraat en tractorsluis Beatestraat en Lange Beulestraat 12. Aangevraagde punten 13. Mondelinge vragen In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

3 Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 25/06/2014 OPENBARE ZITTING 1.a. Gemeentelijke administratieve sancties : Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bijlagen met de stad Dendermonde inzake bemiddeling Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de overeenkomst tussen de federale staat en de stad Dendermonde in het kader van veiligheid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, goedgekeurd door de gemeenteraad van Dendermonder van 22 januari 2014; Gelet op de samenwerkingsakkoorden tussen de gemeente Waasmunster en Hamme en de stad Dendermonde in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering die ingegaan zijn op 1 juni 2010 en geldig zijn voor onbepaalde duur; Gelet op het advies van de POD Maatschappelijke Integratie, dienst Grootstedenbeleid, om de samenwerkingsovereenkomsten te vernieuwen; Overwegende dat door het vernieuwen van deze samenwerkingsovereenkomst de overeenkomst in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst en de hierbij voorziene bijlagen een aantal onderlinge werkafspraken tussen de stad Dendermonde, die de bemiddelaar tewerkstelt, en de gemeenten die hierop een beroep willen doen, bevat; Overwegende dat de meerkost (boven het subsidiebedrag) wordt doorgerekend naar de gemeenten die de nieuwe samenwerkingsovereenkomst onderschrijven; Overwegende dat de verrekening naar de gemeente jaarlijks zal gebeuren na afsluiten van het werkjaar; Gelet op de inhoud van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de voorziene bijlagen; Art. 1 : De samenwerkingsovereenkomst met de bijlagen met de stad Dendermonde wordt goedgekeurd. Art. 2 : Een ondertekende versie van deze overeenkomst zal bezorgd worden aan de bemiddelingsambtenaar van de stad Dendermonde. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 1.b. Gemeentelijke administratieve sancties : Vaststelling aanpassing Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde inzake bemiddeling Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 119 en 119bis; Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 133 en 135; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2011 waarbij de gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd;

4 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin de gemeenteraad een nieuw reglement gemeentelijke administratieve sancties vaststelde; Gelet op de besluiten van 27 april 2012 en heden met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst inzake de bemiddeling en het bepalen van de modaliteiten daarvan; Gelet op het besluit van de stad Dendermonde van 23 april 2014 inzake samenwerkingsovereenkomst en bemiddelingsreglement; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin de gemeenteraad een nieuw reglement gemeentelijke administratieve sancties vaststelde; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden inzake goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bijlagen met de stad Dendermonde inzake bemiddeling; Overwegende dat de stad Dendermonde een eigen bemiddelingsprocedure heeft opgenomen als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst; Overwegende dat om contradicties tussen de bemiddelingsovereenkomst met de stad Dendermonde en het eigen Reglement gemeentelijke administratieve sanctie te vermijden voorgesteld wordt om de artikelen 22 tot en met 40 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties van 19 december 2013 op te heffen; Overwegende dat een nieuw artikel 22 wordt toegevoegd: Artikel 22: 1. In het kader van de door de wet van 24 juni 2013 toegekende bevoegdheden wordt voorzien in een bemiddelingsprocedure, voorafgaand aan de beslissing inzake het opleggen van een administratieve sanctie. 2. Het reglement inzake lokale bemiddeling wordt opgesteld in samenwerking met Dendermonde. Dit reglement zal de procedures en nadere regels voor de uitvoering van de lokale bemiddeling voor minderjaren (en meerderjarige) overtreders bevatten, krachtens artikel 18, 1 (en 12, 1, 1 ) van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en krachtens het koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). 3. Eveneens wordt voorzien in een samenwerkingsakkoord met Dendermonde. Overwegende dat de nummering van de artikelen van hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 wordt aangepast, zodat de nummering van de artikels doorloopt; Art. 1 : De artikelen 22 tot en met 40 uit het reglement gemeentelijke administratieve sancties van 19 december 2013 worden opgeheven. Art. 2 : Het nieuwe artikel 22, zoals vermeld in de overwegingen, in het reglement gemeentelijke administratieve sancties vast te stellen. Art. 3 : De nieuwe nummering van de artikelen van hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 vast te stellen; Art. 4 : Een eensluitend afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Oost- Vlaanderen dienst juridische aangelegenheden cel administratieve sancties, de Procureur des Konings te Dendermonde, De Zonechef politiezone Hamme-Waasmunster, de gemeente Hamme en de Stad Dendermonde; Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 1.c. Gemeentelijke administratieve sancties : Vaststelling aanpassingen Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119bis en 135;

5 Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, die de vorige regelgeving vervangt; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2011 waarbij de gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 waarin een nieuw Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster werd vastgesteld; Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners moeten waken over de openbare orde, met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; Overwegende dat, overeenkomstig de richtlijnen van de provincie Oost- Vlaanderen, artikel 36 rond het maken van vuur, werd geschrapt uit het politiereglement; Overwegende dat het aangewezen is om enkele aanpassingen door te voeren aan het Algemeen Politiereglement gezien de snelle evoluties binnen de GASregelgeving en andere hogere regelgeving; Overwegende dat in artikel 17, b) van het APR de termen Voor burgers worden toegevoegd aan het begin van het artikel; Overwegende dat artikel 36 van het APR ( vuur maken in open lucht ) geschrapt wordt gezien het feit dat door de vele hogere regelgeving die er omtrent dit thema reeds is, er nooit een sanctie zal uitgesproken worden en dat het behouden van dit artikel dus niet nodig blijkt te zijn; Overwegende dat bij artikel 47 van het APR de term opzettelijk wordt toegevoegd om helemaal in overeenstemming te zijn met artikel 534ter van het strafwetboek; Overwegende dat de artikels 45 tot en met 61 van het APR anders ingedeeld worden in overeenstemming met de geldende bepalingen rond lichte en zware gemengde inbreuken; Overwegende dat de nummering van de artikels van het APR wordt aangepast zodat de nummering van de artikels doorloopt; Art. 1 : De artikels 17, 36 en de artikels 45 tot en met 61 van het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster worden aangepast zoals vermeld in de overwegingen; Art. 2 : De nieuwe nummering van de artikels wordt vastgesteld; Art. 3 : Een eensluitend afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Oost- Vlaanderen dienst juridische aangelegenheden cel administratieve sancties, de Procureur des Konings te Dendermonde, De Zonechef politiezone Hamme-Waasmunster, de gemeente Hamme en de Stad Dendermonde; Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 2. Samenwerking gemeente-ocmw : Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Waasmunster De raad, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op het gemeentedecreet, artikel 271; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 271; Overwegende dat gemeente en OCMW reeds op diverse vlakken samenwerken; Overwegende beide besturen in de toekomst de samenwerking willen intensifiëren; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Art. 1 : De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW wordt goedgekeurd Art. 2 : Een eensluitend afschrift van dit besluit en de ondertekende beheersovereenkomst zullen overgemaakt worden aan het OCMW

6 Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 3. Informatie : Omvorming redactieraad naar informatieadviesraad Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 10 juni 1983, 3 maart 1989, 23 januari 1995, 22 januari 2001, 8 februari 2007 en 24 januari 2013 waarbij de redactieraad voor het gemeentelijk informatieblad Vierschaarkroniek werd samengesteld; Gelet op de collegebeslissing van 20 januari 2014 waarbij het opmaken en het drukken van het gemeentelijk infoblad werd gegund aan UGA en bvba Banananas; Overwegende dat het concept van de Vierschaarkroniek in het kader van deze gunning volledig werd herbekeken (van tweemaandelijks naar maandelijks en van een A3-formaat naar een A4-formaat); Overwegende dat in het kader van deze hervorming werd voorgesteld om de redactieraad een bredere en meer beleidsadviserende functie toe te kennen; Overwegende dat de gehanteerde communicatiemiddelen (website, informatieblad, sociale media, huisstijl ) kunnen geëvalueerd worden in deze adviesraad; Overwegende dat wordt voorgesteld de naam redactieraad te vervangen door informatieadviesraad ; Overwegende dat een huishoudelijk reglement zal opgemaakt worden om de werking van de informatieadviesraad verder te bepalen; Overwegende dat de samenstelling van de redactieraad, zoals vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013, integraal wordt overgenomen voor de informatieadviesraad; Art. 1 : De redactieraad wordt conform de huidige samenstelling omgevormd naar een informatieadviesraad. Art. 2 : De informatieadviesraad krijgt als opdracht beleidsadviezen te formulieren inzake de gemeentelijke informatiekanalen. Deze opdracht zal verder uitgewerkt worden in een huishoudelijk reglement; Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 4. Brandweer : Vaststelling aanpassing aankoopprogramma materiaal brandweer Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming inzonderheid op artikel 12; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestrijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval brand, inzonderheid op artikel 2 ervan, zoals die gewijzigd werd bij het Koninklijk Besluit van 12 september 1977; Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermateriaal; Gelet op de omzendbrief VI/MAT/01/0891 van 18 mei 2001 van het Ministerie va Binnenlandse Zaken ( Algemene Inspectie van de uitrusting); Gelet op de raadsbeslissing dd. 6 maart 2002 houdende vaststelling aankoopprogramma materiaal brandweer ; Gelet op de raadsbeslissing dd. 16 december 2010 houdende vaststelling aankoopprogramma materiaal brandweer ; Gelet op het schrijven van de heer brandweercommandant dd. 16 april 2014 betreffende aankoopprogramma met staatstussenkomst ;

7 Overwegende dat het wenselijk is de zienswijze van de brandweercommandant te volgen; Gelet op het gemeentedecreet; Besluit : Art. 1 : Het aankoopprogramma voor brandweermateriaal wordt als volgt vastgesteld voor de periode Code Naam hoeveelheid Prioriteit (*) Persslagen 45 mm ( bundel) Persslangen dia 70 mm 500 m Radiopost draagbaar Radiopost dragbaar(atex) Meerdelige opsteekladder Ladder tweedelig Brandweerhelm Interventiejassen Interventiebroeken 40 1 Werkvesten ( dienstkledij hervorming) 40 1 Werkbroeken ( dienstkledij hervorming) 80 1 (*) prioriteiten volgens de nota VI/MAT/95/01198 Bijlage 2.2. Art. 2 :Deze beslissing vernietigt en vervangt alle vroegere beslissingen betreffende materiaal waarvoor geen staatsbijdrage beloofd is. Art. 3 : De Minister van Binnenlandse Zaken is gemachtigd, na de levering, het door de gemeente te betalen bedrag af te nemen van de zichtrekening op naam van de gemeente geopend bij Belfius Bank. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur. 5. De Watergroep : Goedkeuring aanpassingswerken aan de waterleiding ten gevolge van de wegen-en rioleringswerken Heimolen Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de Stad Sint-Niklaas wegen- en rioleringswerken plant te Heimolenstraat, Heimolenhoek, Kiemerstraat en Weverstraat; Overwegende dat in deze werken een aantal werken zullen worden uitgevoerd op grondgebied Waasmunster; Overwegende dat hierdoor een aantal woningen in de Weverstraat op grondgebied van de gemeente Waasmunster kunnen aansluiten op de riolering; Overwegende dat de Stad Sint-Niklaas in het kader van deze werken ook voorziet in de nodige RWA-afvoeren onder meer middels de verbetering/aanleg van een open gracht op grondgebied Waasmunster; Overwegende dat de stad de kosten voor de verwerving van betreffende gronden en de werken aan de gracht volledig ten hare laste neemt, Gelet op het voorstel van de Watergroep dd. 30/05/2014 voor aanpassing van het waterleidingsnet ter hoogte van deze werken; Overwegende dat hierdoor een deel van de bestaande oude leidingen naar de woningen op Waasmunster worden verwijderd en dat deze woningen zullen worden aangesloten vanuit de Weverstraat op grondgebied Sint-Niklaas; Overwegende dat hierdoor een oude waterleiding die was uitgevoerd als eindpunt van het waterleidingsnet kan worden geëlimineerd en dat de woningen voortaan worden aangesloten op een verder doorgeluste leiding waardoor de kwaliteit van het drinkwater beter kan worden gegarandeerd; Gelet op het schrijven van de stad Sint-Niklaas waarbij zij een deel van de kosten voor deze aanpassing willen dragen met name ,70 euro, zijnde de helft van de oorspronkelijke raming; Overwegende dat advies werd gevraagd aan de brandweercommandant; Overwegende dat de brandweer een bijkomende hydrant vraagt; Gelet op de aangepaste raming en plannen van De Watergroep waarbij de raming werd verhoogd van ,40 euro naar ,80 euro;

8 Overwegende dat de gemeente Waasmunster dan nog ,10 euro ten hare last moet nemen; Overwegende dat het autonome investeringskrediet 2014 voor de gemeente Waasmunster ,95 euro bedraagt en het project dus volledig via deze weg gefinancierd kan worden; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde plan dd voor de aanpassing van het waterdistributienet in voorbereiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in de Heimolenstraat (werken gepland op grondgebied van de gemeente Waasmunster-Weverstraat). Art. 2 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de Watergroep. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6.a. Openbare werken : Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk werd gegund aan SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,20 excl. btw of ,82 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat Aquafin, in opdracht van Rio-P, zal optreden als bouwheer en de gunningsprocedure zal organiseren; Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, en dat dit deel wordt geraamd op ,10; Overwegende dat het aandeel van de gemeente euro excl BTW (17.375,60 euro incl BTW) bedraagt; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Afkoppeling grachtinlaten Rivierstraat en Schietakkerstraat - heraanleg Den Bulk, opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De totale raming bedraagt ,20 excl. btw of ,82 incl. btw. Aquafin nv (Rio-

9 P), Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar heeft een aandeel geraamd ten bedrage van ,10 en de gemeente Waasmunster ten bedrage van euro excl BTW (17.375,60 euro incl BTW); Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt door Aquafin (Rio-P), die optreedt als bouwheer, gegund bij wijze van de open aanbesteding. Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau door Aquafin. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6.b. Openbare werken : Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat werd gegund aan SWBO, Sint- Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,55 excl. btw of ,83 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat Aquafin, in opdracht van Rio-P, zal optreden als bouwheer en de gunningsprocedure zal organiseren; Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, en dat dit deel wordt geraamd op ,15; Overwegende dat het aandeel van de gemeente ,40 euro excl BTW ( ,68 euro incl BTW) bedraagt; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat (met uitzondering van de aanleg van opritten in grijze betonstraatsteen andere dan de bestaande, te herstellen opritten) opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,55 excl. btw of ,83 incl. btw. Aquafin nv (Rio-P), Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar heeft een aandeel geraamd ten bedrage van ,15 en de gemeente Waasmunster ten bedrage van ,40 euro excl BTW ( ,68 euro incl BTW); Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt door Aquafin (Rio-P), die optreedt als bouwheer, gegund bij wijze van de open aanbesteding.

10 Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau door Aquafin. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6.c. Openbare werken : Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Overwegende dat in het kader van de opdracht Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17 een bijzonder bestek met nr. 2014/134 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 11 augustus 2014 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet bereikt); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/134 en de raming voor de opdracht Afsluiten Oudeheerweg Heide plaatsen poort tussen N446 en E17, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - GEERINCK nv, GENTSESTEENWEG 181 te 9240 Zele - D-FENCE nv, EEGENE 11 te 9200 Dendermonde - DMC poorten bvba, Ertveldesteenweg 151 te 9968 Oosteeklo - SANTENS METAALWAREN nv, NIJVERHEIDSKAAI 3 te 9040 Sint-Amandsberg (Gent) - GERCO nv, 'S HERENBAAN 310 te 2840 Rumst - SEGAERT AFSLUITINGEN bvba, HANDZAMESTRAAT 4 te 8610 Kortemark - HOUT-IDEE VERHOFSTEDE bvba, VELDSTRAAT 365 te 9140 Temse. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11 augustus 2014 om uur. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

11 6.d. Openbare werken : Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt werd gegund aan SWBO, Sint- Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met werd opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,75 excl. btw of ,77 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat in opdracht van Rio-P, Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar zal optreden als bouwheer voor dit project; Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-P en dat dit deel wordt geraamd op ,25; Overwegende dat het project deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en het dus deels in aanmerking komt voor 80% subsidie (zijnde 40% van de provincie Oost-Vlaanderen en 40% van het Vlaams gewest); Overwegende dat de aanleg van het fietspad en 1/3 van de rioleringswerken in aanmerking komen voor 80% subsidie en dus deel uitmaken van het aandeel van de gemeente Waasmunster; Overwegende dat het wegnemen van het middeneiland niet in aanmerking komt voor subsidie; Gelet op verslag van de vergadering van de GBC dd. 12 december 2013 waarbij het project werd besproken en het plan en bijbehorende nota in concensus werden aanvaard; Overwegende dat het project werd besproken op de RMC van 19 mei 2014 en het plan werd aangepast aan de aldaar geformuleerde bemerkingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode / /IE-2 (actie GBB- CBS) en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Aanleg fietspad Dommelstraat tussen huisnummer 40 en rond punt, opgesteld door de ontwerper, SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,75 excl. btw of ,77 incl. btw waarvan ,50 euro excl BTW ( ,52) euro incl btw) ten laste van de gemeente, waarvan ,58 euro (incl. BTW) vatbaar is voor 80% subsidie (40% provincie en 40% Vlaams gewest); Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Art. 3 : Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar zal in opdracht van Rio-P voor dit project optreden als bouwheer;

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 20140519-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de dames en heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc Janssens,

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie