INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1"

Transcriptie

1 INHOUD Woord vooraf v Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels I. Juridische kwalificatie: definities en begripsbepalingen A. Begripsbepalingen B. Verhoudingen C. Kwalificatie II. Geldigheidsvoorwaarden A. Wilsovereenstemming B. Bekwaamheid C. Voorwerp III. Gevolgen A. Duurtijd B. Nakomen belofte C. Gevolgen van het lichten van de optie D. Bijzondere beëindigingsgronden E. Overdracht van de optie F. Overgang van de optie Opties en aanverwante rechtsfiguren Anneleen Van de Meulebroucke I. Knelpunt 1: Optie vs. aanbod A. Begrip B. Afbakeningsproblemen C. Vergelijking II. Knelpunt 2: Optie vs. koop onder opschortende voorwaarde A. Begrip B. Afbakeningsproblemen C. Vergelijking III. Knelpunt 3: Optie vs. conventioneel voorkeurbeding A. Begripsbepaling B. Afbakeningsproblemen C. Vergelijking D. Kwalificatie ix

2 IV. Knelpunt 4: Optie (eenzijdige verkoopbelofte) vs. wederkerige verkoopbelofte A. Begrip B. Afbakeningsproblemen C. Vergelijking V. Knelpunt 5: Optie vs. koop A. Begripsbepaling B. Afbakeningsproblemen C. Vergelijking VI. Knelpunt 6: Optie als alternatief voor een koop met commandverklaring? A. Wat is een beding van commandverklaring? Begripsbepaling Redenen om een beding van commandverklaring in te lassen Geldigheidsvereisten voor de koop met commandverklaring Nadelen van de koop met commandverklaring B. Welke voordelen biedt een optiecontract ten aanzien van een koop met commandverklaring? VII. Besluit Overdraagbaarheid van opties Valerie Withofs I. Inleiding II. Doel overdracht opties III. Voorwerp en kwalificatie overdracht A. Voorwerp B. Kwalificatie IV. Overdraagbaarheid V. Voorwaarden VI. Zelfstandige overdraagbaarheid optie Koopopties op onroerende goederen Katrien Van Steenkiste I. Inleiding II. Knelpunt 1: De precontractuele fase van de koop en de vastgoedpraktijk: uit welke rechtshandelingen kan men kiezen? III. Knelpunt 2: De talrijke wettelijke en decretale verplichtingen bij een koop: ook van toepassing op (aan/ver)koopopties? A. Knelpunt 2.1: Hebben we (nog) te maken met een zuiver consensualisme? x

3 B. Knelpunt 2.2: De verschillende informatieverplichtingen bij een koop Knelpunt Hebben de informatieverplichtingen in de precontractuele fase van de koop een invloed op de (aan/ver)koopopties? a. De appartementswet b. De wet-breyne Knelpunt Hebben de informatieverplichtingen die bij de totstandkoming van de koop vervuld moeten worden, enige invloed op de (ver/aan)koopopties? a. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening b. Het Bodemdecreet IV. Conclusie Opties in het huurrecht. Contractuele samenhang tussen een huurovereenkomst en een aankoopoptie Indra Arteschene I. Inleiding II. Accessoriteit vs. ondeelbaarheid III. Accessoriteit A. Huurcontract met accessoire aankoopoptie Knelpunt 1: Gevolgen voor de optieovereenkomst van de beëindiging van het huurcontract op grond van wederzijdse overeenstemming, ontbinding, verval, nietigheid en eenzijdige opzegging Knelpunt 2: Geldigheidsduur van de bijkomende aankoopoptie a. Hoofdcontract van bepaalde duur optieovereenkomst van onbepaalde duur b. Hoofdcontract van bepaalde duur optieovereenkomst van bepaalde duur c. Hoofdcontract van onbepaalde duur optieovereenkomst van onbepaalde duur d. Hoofdcontract van onbepaalde duur optieovereenkomst van bepaalde duur Knelpunt 3: Gevolgen voor de optieovereenkomst van stilzwijgende wederinhuring en huurhernieuwing a. Stilzwijgende wederinhuring b. Huurhernieuwing Knelpunt 4: Gevolgen voor de optieovereenkomst van een huuroverdracht en een onderverhuring xi

4 a. Huuroverdracht b. Onderhuur Knelpunt 5: Gevolgen voor de optieovereenkomst van een overdracht van het gehuurde goed IV. Ondeelbaarheid A. Impact op toepasselijke rechtsregels? Knelpunt 1: Gevolgen voor de optieovereenkomst van de beëindiging van het huurcontract op grond van wederzijdse overeenstemming, ontbinding, verval, nietigheid en eenzijdige opzegging Knelpunt 2: Geldigheidsduur van de aankoopoptie Knelpunt 3: Gevolgen voor de optieovereenkomst van een stilzwijgende wederinhuring en een huurhernieuwing Knelpunt 4: Gevolgen voor de optieovereenkomst van een huuroverdracht en een onderverhuring a. Huuroverdracht b. Onderhuur Knelpunt 5. Gevolgen voor de optieovereenkomst van een overdracht van het gehuurde goed V. Besluit Call- en putopties Diewertje Castelein en Sander Buysse I. Algemeen A. Derivaten Overkoepelend begrip Call- en putopties a. Algemeen b. Looptijd Futures en forwards Swaps Kredietderivaten B. Opties Calloptie a. Kopen b. Schrijven Putoptie a. Kopen b. Schrijven II. Juridische problemen inzake call- en putopties A. Contractueelrechtelijke knelpunten Overdracht onderliggende activa solo consensu xii

5 a. Escrow b. Miskenning rechten optiehouder Overdracht optie B. Knelpunt: bestuurdersaansprakelijkheid C. Knelpunt: EMIR Situering Belangrijkste bepalingen a. Clearingverplichting b. Rapporteringsverplichting Bijkomende knelpunten a. Knelpunten in systeem van centrale tegenpartijen b. Knelpunten met betrekking tot de regelgeving c. Regelgevingsarbitrage III. Besluit Opties in het vennootschapsrecht Nick Portugaels I. Knelpunt I: Wat is het lot van een dividenduitkering hangende de optietermijn? A. Situatie bij een directe eigendomsoverdracht B. Situatie bij een optieovereenkomst II. Knelpunt II: Wat zijn de implicaties van een kapitaalvermindering hangende de optietermijn? III. Knelpunt III: Expliciteren van bepaalde verplichtingen van de belover: onvervreemdbaarheidsbedingen IV. Optieovereenkomsten als instrument van aandeelhoudersbescherming A. Knelpunt IV: Conventionele bescherming voor minderheidsaandeelhouders B. Knelpunt V: De aankoopoptie als instrument voor de meerderheidsaandeelhouders C. Aanbevelingen en modaliteiten V. Knelpunt VI: Portageovereenkomsten met optiebedingen A. Portageovereenkomst Begripsbepaling Gebruik van optiebedingen Gevolgen B. Verbod op leonijns beding Inleiding Wijzigende invloed van het leonijns beding op portageovereenkomsten a. Blik in het verleden xiii

6 b. Keerpunt: het vennootschapsbelang c. Conclusie en een blik in de toekomst C. Samenloop Samenloop in hoofde van de kapitaalvennootschap Samenloop in hoofde van de belover van de optieovereenkomst D. Enkele praktische aanbevelingen VI. Conclusie Optie- en licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht Joris Swennen I. Knelpunt één: Waarom een optieovereenkomst sluiten met als voorwerp een intellectueel eigendomsrecht? II. Knelpunt twee: Wat is een optie in het intellectuele eigendomsrecht? A. Optie op het sluiten van een nog te onderhandelingen licentieovereenkomst B. Onderhandelen tijdens optieperiode III. Knelpunt drie: Een vergelijking van de rechten van een optiehouder en licentiehouder A. Situering van de licentieovereenkomst B. Verplichting tot exploitatie C. Verbeteringen aan het intellectuele eigendomsrecht D. Vervreemding IV. Knelpunt 4: Het statuut van de optieovereenkomst als onderdeel van een ruimere overeenkomst V. Knelpunt 5: Welke rechten moet je zeker bedingen bij het sluiten van een optieovereenkomst met als voorwerp een intellectueel eigendomsrecht? VI. Besluit Aandelenopties als alternatieve manier van verloning Jeff Hermans en Maarten Vandenplas I. Inleiding II. Algemene bespreking van de wet van 26 maart A. De wet van 26 maart B. Toepassingsgebied III. Lot van de aandelenopties bij ontslag van de werknemer: de voorwaarden tot behoud van de dienstbetrekking A. Inleiding B. Knelpunt 3: Geldigheid van het beding van behoud van de dienstbetrekking, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek xiv

7 1. Kwalificatie van het beding van behoud van tewerkstelling als ontbindende/opschortende voorwaarde Conformiteit van het beding met het verbod op potestatieve opschortende voorwaarden (art BW) Conformiteit van het beding met artikel 1178 BW C. Knelpunt 4: Geldigheid van het beding van behoud van de dienst betrekking, volgens de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet IV. Aandelenopties en de berekeningsgrondslag van de verbrekingsvergoeding A. Knelpunt 5: Moeten aandelenopties worden opgenomen in de berekeningsbasis van de verbrekingsvergoeding? B. Knelpunt 6: Welke aandelenopties moeten worden opgenomen in de berekeningsbasis van de verbrekingsvergoeding? C. Knelpunt 7: Hoe moeten de aandelenopties die worden opgenomen in de berekenings basis, gewaardeerd worden? V. Tenuitvoerlegging van het aandelenoptieplan door de werkgevervennootschap en haar vennootschapsrechtelijke knelpunten A. Knelpunt 8: Vennootschapsrechtelijke regeling over de verkrijging en het bezit van eigen aandelen Situering van het knelpunt Het verstrekken van de opties op andere effecten: de warrant Verstrekken van een aandelenoptie op de aandelen van een derde vennootschap B. Corporate Governance Wet van 6 april Knelpunt 9: Aandelenopties en het begrip variabele remuneratie Knelpunt 10: Aandelenopties en de wet 6 april VI. Conclusie Opties in het familiaal vermogensrecht Alain Laurent Verbeke I. Optierechten als wilsrechten om flexibiliteit te garanderen A. Zoeken naar een balans tussen zekerheid en soepelheid B. Eenzijdige wilsrechten II. Optierechten in het erfrecht A. Diverse opties B. Formeel juridische kenmerken C. Bijzondere formaliteiten D. Inhoudelijk juridische kenmerken III. Optierechten in het huwelijks- en relatievermogensrecht xv

8 A. Verblijvingsbeding met last of vordering B. Keuzebeding C. Verrekenbeding Massa? Sleutel? Tijdstip? Modaliteiten? D. Aanwasbedingen E. Statuut van goederen in een huwelijksvermogensstelsel van gemeenschap van goederen IV. Optierechten bij schenkingen en testamenten A. Alternatieve beschikking B. Schenking met conventionele terugkeer Knelpunten inzake de fiscale behandeling van opties en optiebedingen Pieter Brulez I. Knelpunten registratierechten A. Eerste knelpunt: Aflijning van verkoopoptie met eigenlijke verkoop B. Tweede knelpunt: Welke akte(s) dient men te registreren? C. Derde knelpunt: Optieovereenkomsten, tussenpersonen in de vastgoedsector en het risico van artikel 188 W. Reg II. Knelpunten inkomstenbelasting A. Toekennen van opties tegen betaling van een optieprijs Vierde knelpunt: Is de ontvangen optiepremie belastbaar in hoofde van de optieschrijver? B. Vijfde knelpunt: Wat voor fiscale gevolgen heeft het lichten van de (call- of put-)optie? C. Zesde knelpunt: Is de prijs betaald voor een (call- of put)optie aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de professionele optie begunstigde? D. Toekennen van aandelenopties bij wijze van vergoeding Zevende knelpunt: Hoe wordt het voordeel gewaardeerd? Achtste knelpunt: Wat is het successierechtelijk regime voor aandelenoptieplannen? E. Overdracht van opties Negende knelpunt: is de overdracht van een optie onder bezwarende titel belastbaar in hoofde van de overdrager? Tiende knelpunt: Is de overdracht van opties om niet belastbaar? Overzicht 11 jaar Knelpunten xvi

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V., gevestigd te (1562 KS) Kolblei 2 te Krommenie. Koper:

Nadere informatie

1. Geld in het recht

1. Geld in het recht 1. Geld in het recht Geld heeft verschillende functies in onze monetaire economie: Circulatiefunctie: Geld is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Alle goederen, prestaties en diensten die in de handel zijn

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en zilversmeden 2011 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie